Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους"

Transcript

1 Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), Released: December 28, Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Αθανάσιος Τσιόκανος, Αθανάσιος Ζ. Τζιαµούρτας, Ελένη Θεοδωράτου, Ιωάννης Βεριγάκης, Ελένη Γιωτσοπούλου & ηµήτριος Τσαόπουλος. ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περίληψη Ο σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας ήταν να µελετήσει τη συσχέτιση µεταξύ της µεθόδου των δερµατοπτυχών και δύο διαφορετικών µεθόδων βιοηλεκτρικής αντίστασης (ΒΙΑ). Η µία µέθοδος ΒΙΑ στηρίχτηκε στην αρχή των δύο σηµείων επαφής (ΤΑΝΙΤΑ) και η δεύτερη στην αρχή των τεσσάρων διαφορετικών ση- µείων επαφής (BODYSTAT). Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 90 άρρενες µάζας χιλιογράµµων και ύψους εκατοστών, οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες (30 φοιτητές, 30 καλαθοσφαιριστές και 30 κολυµβητές). Στο συνολικό δείγµα, οι τιµές του ποσοστού σωµατικού λίπους που προέκυψαν µε βάση τις µεθόδους των δερµατοπτυχών, ΤΑΝΙΤΑ και ΒΟDYSTAT ήταν ± 4.87, ± 5.74 και ± 5.54, αντίστοιχα. Οι συντελεστές συσχέτισης των τιµών ΤΑΝΙΤΑ και BODYSTAT µε εκείνες των δερµατοπτυχών ήταν 0.63 και 0.64, αντίστοιχα. Ωστόσο, όταν η εξέταση έγινε στις επιµέρους οµάδες αθλητών, όπου και το δείγµα ήταν περισσότερο οµοιογενές, παρατηρήθηκαν διαφορετικές συσχετίσεις. Οι συντελεστές συσχέτισης στις επιµέρους κατηγορίες του δείγµατος ήταν 0.82 και 0.64 για τους φοιτητές, 0.81 και 0.72 για τους καλαθοσφαιριστές, και 0.85 και 0.53 για τους κολυµβητές. Με βάση τη διαφοροποίηση των συντελεστών συσχέτισης στις τρεις κατηγορίες δείγµατος, προκύπτει ότι από τις δύο ΒΙΑ µεθόδους εγκυρότερη είναι η ΤΑΝΙΤΑ, ενώ στην εφαρµογή τους για αξιολόγηση πληθυσµιακών οµάδων στο σύνολο τους πρέπει να εξετάζεται η οµοιογένεια του δείγµατος. Λέξεις Κλειδιά: άλιπη σωµατική µάζα, άσκηση, καλαθοσφαίριση, κολύµβηση Relationship between Skinfolds and Bioelectric Impedance in Determining Percent Body Fat Athanasios L. Tsiokanos, Athanasios Z. Jamurtas, Eleni Theodoratou, Ioanis Verigakis & Dimitrios Tsaopoulos Department of Physical Education and Sport Science, University of Thessaly, Hellas Abstract The purpose of this study was to examine the relationship between the skinfolds method and two different methods of bioelectrical impedance (BIA) in determining the percent body fat. One of the two methods of BIA was based on the two contact points (TANITA) and the second one was based on the four contact points (BODYSTAT). The subjects in the study were 90 males and were separated into three groups (30 students, 30 basketball players and 30 swimmers) and their body mass and height (mean ± SD) was 78.2 ± 13.6 Kg and ± 8.3 cm. The percent body fat values for the population sample measured by the skinfolds method, TANITA and BODYSTAT were ± 4.87, ± 5.74 and ± 5.54, respectively. The correlation coefficients between TANITA and skinfolds and BODYSTAT and skinfolds were r =.63 and r =.64, respectively. However, when the evaluation was performed separately on the three different groups the correlation coefficients between the skinfolds and TANITA and skinfolds and BODYSTAT were r =.82 and r = ιεύθυνση επικοινωνίας: Αθανάσιος Τσιόκανος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Καρυές, Τρίκαλα e mail:

2 Α. Τσιόκανος, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), for the students, r =.81 and r =.72 for the basketball players, and r =.85 and r =.53 for the swimmers. Based on the differences on the correlation coefficients that were found in the three different groups, it seems that TANITA correlates better in identifying the percent body fat with the skinfolds method compared to BODYSTAT. In addition, the homogeneity of the sample is an issue that needs to be examined before using the BIA method to determine the percent body fat. Key words: fat-free mass, exercise, basketball, swimming Εισαγωγή Ο προσδιορισµός του ποσοστού λίπους αποτελεί έναν έγκυρο τρόπο αξιολόγησης της σωµατοδο- µής ενός ατόµου. Η αύξηση του ποσοστού λίπους έχει συνδεθεί µε έναν µεγάλο αριθµό παθήσεων που σχετίζονται τόσο µε το καρδιοαγγειακό σύστη- µα όσο και το µεταβολικό σύστηµα του ανθρώπου (Tanaka & Togo, 1990; Folsom et al., 1989; Van Gaal, Nobels, Rllaerts, Creten, & De Leeuw, 1988; Blackburn & Kanders, 1987). Η µείωση των επιπέδων της παχυσαρκίας οδηγεί σε καλύτερα επίπεδα υγείας, αυξάνει την αυτοπεποίθηση ενός ατόµου και µειώνει τα επίπεδα της θνησιµότητας και νοσηρότητας. Επιπροσθέτως, ο προσδιορισµός του ποσοστού λίπους αποτελεί µία από τις συχνότερες µετρήσεις στον αθλητισµό. Η µείωση των επιπέδων σωµατικού λίπους και η αύξηση της άλιπης σωµατικής µάζας, όταν συνδυαστεί και µε τις κατάλληλες προπονητικές επιβαρύνσεις, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερη απόδοση. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι για την αξιολόγηση του ποσοστού σω- µατικού λίπους. ύο από τις πιο διαδοµένες είναι η µέθοδος των δερµατοπτυχών και η µέθοδος της βιοηλεκτρικής αντίστασης. Η µέθοδος των δερµατοπτυχών στηρίζεται στην αρχή ότι το 50% περίπου του σωµατικού λίπους εναποτίθεται υποδόρια. Μετρώντας την πτυχή του δέρµατος σε διάφορα µέρη του σώµατος, και χρησιµοποιώντας διάφορες εξισώσεις που υπολογίζουν την πυκνότητα του σώ- µατος, µπορούµε στη συνέχεια να υπολογίσουµε το ποσοστό λίπους. Αποτελεί µία ευρέως διαδεδοµένη µέθοδο υπολογισµού του ποσοστού λίπους, είναι εύχρηστη και οικονοµική, και παρουσιάζει ένα τυπικό σφάλµα µέτρησης που υπολογίζεται στο 3.3%, όταν το άτοµο το οποίο κάνει την µέτρηση είναι εξοικειωµένο µε τον τρόπο µέτρησης (Heyward, 1998). Η µέθοδος της βιοηλεκτρικής αντίστασης αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1960 και είναι µία από τις πιο δηµοφιλείς µεθόδους µέτρησης του ποσοστού σωµατικού λίπους. Η συγκεκριµένη µέθοδος είναι απλή, γρήγορη, µε µεταφερόµενες συσκευές, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διάφορα µέρη, όπως νοσοκοµεία, γυµναστήρια και ιατρεία. Όταν χρησιµοποιούνται οι κατάλληλες εξισώσεις και τηρούνται οι προϋποθέσεις για τη µέτρηση, τότε το τυπικό σφάλµα µέτρησης µε τη συγκεκριµένη µέθοδο υπολογίζεται στο 3-4 % (Houtkooper, 1996). Η βιοηλεκτρική αντίσταση χρησιµοποιεί δύο συστήµατα µε τα οποία µπορεί να προσδιοριστεί το ποσοστό λίπους. Το ένα σύστηµα είναι το κλασικό, στο οποίο χρησιµοποιούνται τόσο τα χέρια όσο και τα πόδια στον υπολογισµό της αντίστασης του ηλεκτρικού ρεύµατος που διέρχεται από τους ιστούς (τέσσερα σηµεία επαφής), ενώ στο δεύτερο, και πιο πρόσφατο, χρησιµοποιούνται µόνο τα πόδια µε τα οποία πατάει πάνω στη συσκευή ο εξεταζόµενος (2 σηµεία επαφής). Αναφορές στη βιβλιογραφία υποδεικνύουν πως η µέθοδος της βιοηλεκτρικής αντίστασης στην οποία χρησιµοποιούνται µόνο τα πόδια, προσδιορίζει τη σωµατοδοµή ενός ατόµου στον ίδιο βαθµό µε τη µέθοδο της βιοηλεκτρικής αντίστασης στην οποία χρησιµοποιούνται τα τέσσερα σηµεία, µε τη µόνη διαφορά ότι η µέθοδος των δύο σηµείων προσφέρει γρηγοράδα και ευκολία στη µέτρηση (Nunez et al. 1997). Υπάρχουν αρκετές έρευνες στις οποίες αξιολογήθηκε η συσχέτιση µεταξύ της µεθόδου της βιοηλεκτρικής αντίστασης των τεσσάρων σηµείων µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών σε φυσιολογικά άτοµα (Mazagieros et al., 1996; Jackson, Pollock, Graves, & Mahar, 1988). Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλές έρευνες στις οποίες να έχουν γίνει συγκρίσεις και συσχετίσεις µεταξύ των δύο µεθόδων βιοηλεκτρικής αντίστασης και της µεθόδου των δερµατοπτυχών σε αθλητές (Utter et al., 2001). Η προαναφερθείσα έρευνα εξέτασε τη συσχέτιση µεταξύ των δύο µεθόδων βιοηλεκτρικής αντίστασης σε παλαιστές, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από χαµηλό ποσοστό λίπους. Είναι γνωστό, πως οι κολυµβητές αποτελούν ίσως τη µοναδική κατηγορία αθλητών που µπορεί να ωφεληθεί από το αυξηµένο ποσοστό λίπους, εξαιτίας της χαµηλής πυκνότητας του λιπώδους ιστού. Από την άλλη, οι καλαθοσφαιριστές αποτελούν µια κατηγορία αθλητών οι οποίοι χαρακτηρίζονται από αυξηµένη µυϊκή µάζα και χαµηλό ποσοστό λίπους. εν υπάρχου ν αναφορές στη βιβλιογραφία που να συγκρίνουν την αξιοπιστία των διαφορετικών µεθόδων της βιοηλεκτρικής αντίστασης στον προσδιορισµό του ποσοστού λίπους, συγκριτικά µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών σε επιµέρους οµάδες αθλητών.

3 Α. Τσιόκανος, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), Εποµένως, ο σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας ήταν να εξετάσει τη συσχέτιση των δύο µεθόδων της βιοηλεκτρικής αντίστασης και της µεθόδου των δερµατοπτυχών σε αθλητές της καλαθοσφαίρισης και της κολύµβησης και να τις συγκρίνει µε µία αντίστοιχη οµάδα φοιτητών. Μέθοδος και ιαδικασία είγµα Ενενήντα άρρενες µε µέσο όρο ηλικίας 23.3 (± 2.2) έτη διάβασαν το έγγραφο συναίνεσης στην ερευνητική εργασία και έδωσαν την εθελοντική τους συγκατάθεση για συµµετοχή σε αυτή. Από τους συµµετέχοντες οι 30 ήταν καλαθοσφαιριστές, οι 30 αθλητές της κολύµβησης και οι υπόλοιποι 30 φοιτητές, οι οποίοι αποτέλεσαν και την οµάδα ελέγχου. Η µάζα τους 78.2 ± 13.6 χιλιόγραµµα και το ύψος τους ± 8.3 εκατοστά µετρήθηκαν χρησιµοποιώντας ζυγαριά ακριβείας, στην οποία υπήρχε και αναστηµόµετρο. Η βαθµονόµηση του οργάνου γινόταν πριν από κάθε µέτρηση. Μετρήσεις Οι καλαθοσφαιριστές και οι κολυµβητές επιλέχθηκαν από τοπικά σωµατεία, ενώ είχαν προπονητική ηλικία τουλάχιστον πέντε ετών. Οι φοιτητές επιλέχθηκαν από το Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και δεν είχαν συστηµατική ενασχόληση τόσο µε την καλαθοσφαίριση, την κολύµβηση, όσο και τον αθλητισµό γενικότερα, πέραν των υποχρεώσεων τους στο Τµήµα. Βιοηλεκτρική αντίσταση. Πριν από τον προσδιορισµό του ποσοστού λίπους µε τη µέθοδο της βιοηλεκτρικής αντίστασης οι συµµετέχοντες έπρεπε να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες για ασφαλή αξιολόγηση: 1) να µην πιουν ή φάνε οτιδήποτε 4 ώρες πριν από τη µέτρηση, 2) να διατηρήσουν καλή ενυδάτωση του οργανισµού, 3) να µην προσλάβουν καφεΐνη ή αλκοόλ τις τελευταίες 12 ώρες πριν την αξιολόγηση, 4) να µην ασκηθούν τις τελευταίες 6 ώρες πριν την αξιολόγηση, 5) να µην προσλάβουν διουρητικά τις τελευταίες 7 ηµέρες πριν την αξιολόγηση και 6) να έχουν ουρήσει στα 30 τελευλεπτά πριν την αξιολόγηση (ACSM Guide- ταία lines, American College of Sports Medicine, 2000). Για την αξιολόγηση του ποσοστού λίπους µε τη µέθοδο της βιοηλεκτρικής αντίστασης χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικές συσκευές, οι οποίες όµως στηρίζονται στην ίδια αρχή, δηλαδή στη διέλευση µίας µικρής ποσότητας ηλεκτρικού ρεύµατος µέσα από το σώµα και στον υπολογισµό της επερχόµενης µείωσης των βολτ λόγω της αντίστασης που παρουσιάζουν οι διάφοροι ιστοί του σώµατος. Η µία µέτρηση πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας την συσκευή TANITA Body Fat Analyzer (µοντέλο TBF-521, TANITA Corporation of America). H µέτρηση πραγµατοποιήθηκε µε τον εξεταζόµενο να βρίσκεται σε όρθια θέση, φορώντας αθλητικό παντελονάκι, και όντας ξυπόλητος να πατάει στις ατσαλένιες βάσεις του µηχανήµατος. Τα τέσσερα ηλεκτρόδια αυτής της συσκευής βρίσκονται ενσω- µατωµένα στην επιφάνεια των ατσαλένιων βάσεων, και η κάθε βάση είναι χωρισµένη στο εµπρόσθιο και οπίσθιο µέρος, δηµιουργώντας έτσι δύο διαφορετικά ηλεκτρόδια. Το ρεύµα διαπερνά το εµπρόσθιο µέρος του ποδιού του εξεταζόµενου, και η µείωση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας µετριέται καθώς το ρεύµα κατευθύνεται προς την οπίσθια πλευρά του ποδιού (φτέρνα). Η πυκνότητα του σώµατος υπολογίζεται µε βάση την εξίσωση που δίνεται από τους κατασκευαστές (στην οποία χρησιµοποιούνται το βάρος, η ηλικία, ένας δείκτης αγωγιµότητας, ύψος 2 / Ζ), ενώ το ποσοστό λίπους υπολογίζεται χρησιµοποιώντας της εξίσωση του Siri (1961). H δεύτερη µέτρηση προσδιορισµού του ποσοστού λίπους µε τη µέθοδο της βιοηλεκτρικής αντίστασης πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας τη συσκευή BODYSTAT (µοντέλο 1500 MDD, BODYSTAT Inc). Χρησιµοποιώντας αυτή τη συσκευή, ο εξεταζόµενος δεν βρίσκεται στην όρθια θέση, αλλά ξαπλωµένος. Τέσσερα ηλεκτρόδια τοποθετούνται εξωτερικά, ένα στο κάθε χέρι και ένα στο κάθε πόδι, τα οποία συνδέονται µε τη συσκευή. Στηριζόµενοι στην αρχή ότι η άλιπη σωµατική µάζα παρουσιάζει µεγαλύτερη ποσότητα νερού συγκριτικά µε τη λιπώδη µάζα, µπορούµε να υπολογίσουµε το ποσοστό λίπους, λαµβάνοντας υπόψη την αντίσταση που παρουσιάζεται από τη µικρή διέλευση ρεύµατος διαµέσου του σώµατος. Στην ανάλυση των δεδοµένων µε αυτή τη συσκευή λαµ- το φύλο του βάνεται υπόψη και η ηλικία, το ύψος, το βάρος και εξεταζόµενου. ερµατοπτυχές. H αξιολόγηση µε αυτή τη µέθοδο πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας ένα δερµατοπτυχόµετρο (HARPENDEN, ENGLAND). Όλες οι µετρήσεις έγιναν από τον ίδιο εξεταστή, ο οποίος είχε µεγάλη εµπειρία στη λιποµέτρηση µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών. Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε επτά διαφορετικά σηµεία του σώµατος (στήθος, µεσοµασχαλιαία, τρικέφαλος, υποπλάτιος, κοιλιά, υπερλαγόνιος, τετρακέφαλος) και ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της Αµερικανικής Αθλητιατρι- κής Εταιρείας (American College of Sports Medicine) για τον προσδιορισµό της πυκνότητας του σώµατος. Το ποσοστό λίπους προσδιορίστηκε χρη- του Siri σιµοποιώντας την εξίσωση (1961). Στατιστική ανάλυση. Η ανάλυση των δεδοµένων περιελάµβανε περιγραφική στατιστική (Μ, SD) των εξεταζόµενων

4 Α. Τσιόκανος, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), µεταβλητών για την κάθε οµάδα χωριστά (φοιτητές, καλαθοσφαιριστές, κολυµβητές), και για το συνολικό δείγµα (n = 90). Εφαρµόστηκε one-way Anova για έλεγχο της διαφοράς των µέσων τιµών των τριών οµάδων του δείγµατος, χωριστά για τη µέθοδο των δερµατοπτυχών, TANITA και την BODYSTAT. Η στατιστική ανάλυση επικεντρώθηκε κυρίως στην ανάλυση συσχέτισης (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) για τον προσδιορισµό της σχέσης της καθεµιάς από τις µεθόδους της βιοηλεκτρικής αντίστασης µε την αντίστοιχη των δερµατοπτυχών. Ο υπολογισµός του συντελεστή συσχέτισης έγινε επί του συνολικού δείγµατος (n = 90) και για την κάθε εξεταζόµενη οµάδα χωριστά. Αποτελέσµατα Τα αποτελέσµατα της περιγραφικής στατιστι- κής παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Στο συνολικό δείγµα, τη µεγαλύτερη µέση τιµή του ποσοστού σωµατικού λίπους παρουσίασε η µέθοδος BODYS- TAT (15.34 ± 5.54), ενώ τη µικρότερη η µέθοδος των δερµατοπτυχών (10.98 ± 4.86). Η µέση τιµή της TANITA ήταν ± Όπως είναι φυσικό, η αντίστροφη σχέση ισχύει για την άλιπη σωµατική µάζα: η µικρότερη µέση τιµή (65.87±9.07) παρουσι- άζεται µε τη µέθοδο BODYSTAT, ενώ η µεγαλύτερη ( ± 9.10) µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών. Στους φοιτητές τη µεγαλύτερη µέση τιµή του ποσοστού σωµατικού λίπους παρουσίασε η µέθοδος TANITA (16.10 ± 5.10), ενώ τη µικρότερη εκείνη των δερµατοπτυχών (9.41 ± 4.26). Στους καλαθοσφαιριστές και κολυµβητές τη µεγαλύτερη µέση τιµή παρουσίασε η µέθοδος BODYSTAT (15.56 ± 6.21 και ± 5.68 αντίστοιχα), ενώ τη µικρότερη η µέθοδος TANITA (10.52 ± 4.71 και ± 5.84 αντίστοιχα). Η µέθοδος των δερµατοπτυχών παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τριών εξεταζόµενων οµάδων (φοιτητές, καλαθοσφαιριστές, κολυµβητές). Για αυτή τη µέθοδο η ANOVA παρουσίασε F (2,87) =4.34, p=.016. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τριών εξεταζόµενων οµάδων παρουσίασε και η µέθοδος TANITA. Πίνακας 1. Αποτελέσµατα (µέση τιµή, τυπική απόκλιση) των µετρήσεων του ποσοστού σωµατικού λίπους (% Λίπος) και της άλιπης σωµατικής µάζας (ΑΣΜ) µε τρεις µεθόδους: ερµατοπτυχές, Tanita, Bodystat ερµ ατοπτυχές Tanita Bodystat Εξεταζόµενη οµάδα % Λίπος ΑΣΜ % Λίπος ΑΣΜ % Λίπος ΑΣΜ Φοιτητές (n = 30) Καλαθοσφαιριστές (n= 30) Κολυµβητές (n = 30) Σύνολο (n = 90) 9.41 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 9.07 Πίνακας 2. Συσχετίσεις (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) µεταξύ των µεταβλητών που αντιπροσωπεύουν τα τρία είδη λιποµέτρησης ( ερµατοπτυχές, Tanita, Bodystat). Οι τιµές δίδονται ως ποσοστό σωµατικού λίπους (% Λίπος) και ως άλιπη σωµατική µάζα (ΑΣΜ) για 90 εξεταζόµενους. Σύνολο (n = 90) ερµατοπτυχές (% Λίπος).628 **.639 **.464 **.528 **.584 ** 2. TANITA (% Λίπος).499 **.417 **.168 **.443 ** 3. BODYSTAT (% Λίπος).470 **.449 **.221 * 4. ερµατοπτυχές (% ΑΣΜ).926 **.925 ** 5. TANITA (% ΑΣΜ).880 ** 6. BODYSTAT (% ΑΣΜ) * p <.05, ** p <.01

5 Α. Τσιόκανος, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), Πίνακας 3. Συσχετίσεις (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) µεταξύ των µεταβλητών που αντιπροσωπεύουν τα τρία είδη λιποµέτρησης ( ερµατοπτυχές, Tanita, Bodystat). Οι τιµές δίδονται ως ποσοστό σωµατικού λίπους (% Λίπος) και ως άλιπη σωµατική µάζα (ΑΣΜ) για 30 φοιτητές. Φοιτητές (n = 30) ερµατοπτυχές (% Λίπος).821 **.638 **.457 *.495 **.583 ** 2. TANITA (% Λίπος).710 **.698 **.511 **.672 ** 3. BODYSTAT (% Λίπος).547 **.452 * ερµατοπτυχές (% ΑΣΜ).909 **.882 ** 5. TANITA (% ΑΣΜ).882 ** 6. BODYSTAT (% ΑΣΜ) * p <.05, ** p <.01 (F (2,87) =9.82, p<.001). Η µέθοδος BODYSTAT δεν παρουσίασε σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τριών εξεταζόµενων οµάδων (F (2,87) =.898, p=.411). Όπως δείχνουν και τα αποτελέσµατα του πίνακα 1, και στις τρεις µεθόδους, µεγαλύτερες τιµές του ποσοστού σωµατικού λίπους παρουσιάζουν οι κολυµβητές, και µικρότερες τιµές οι φοιτητές (µε εξαίρεση τη µέθοδο TANITA που δίνει µεγαλύτερη τιµή στους φοιτητές). Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συσχέτισης παρουσιάζονται για το συνολικό δείγµα στον πίνακα 2. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συσχέτισης χωριστά για τους φοιτητές, καλαθοσφαιριστές και κολυµβητές, παρουσιάζονται στους πίνακες 3, 4 και 5 αντίστοιχα. Οι συντελεστές συσχέτισης είναι στατιστικά σηµαντικοί (p<.01). Στο συνολικό δείγµα µε τις δερµατοπτυχές ελάχιστα υψηλότερα συσχετίζεται η BODYSTAT (r=.64), σε σύγκριση µε την TANITA (r =.63). Αν υπάρξει διαφοροποίηση του δείγµατος (η ανάλυση συσχέτισης πραγµατοποιηθεί χωριστά σε καθεµιά από τις τρεις εξεταζόµενες οµάδες) παρατηρούνται γενικώς υψηλότεροι συντελεστές συσχέτισης, µε µεγαλύτερο συντελεστή αυτόν που αποδίδει τη σχέση µεταξύ των τιµών της µεθόδου των δερµατοπτυχών µε τις αντίστοιχες τιµές της µεθόδου TANITA. Οι συντελεστές συσχέτισης της TANITA µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών είναι.82,.81 και.85, ενώ της BODYSTAT µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών είναι.64,.72 και.53, για τους φοιτητές, καλαθοσφαιριστές και κολυµβητές αντίστοιχα. Αν λάβουµε υπόψη τον συντελεστή προσδιορισµού (r 2 ), η µέθοδος TANITA ερµηνεύει το 66% - 72% της συνολικής διασποράς της µεθόδου των δερµατοπτυχών, ενώ η µέθοδος BODYSTAT µόλις το 28% - 41% της ίδιας διασποράς. Αν αντί του µεγέθους ποσοστό σωµατικού λίπους µελετήσουµε το µέγεθος άλιπη σωµατική µάζα, τότε οι συσχετίσεις των µεθόδων της βιοηλεκτρικής αντίστασης µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών παρουσιάζουν υψηλότερες τιµές, µε πάντα Πίνακας 4. Συσχετίσεις (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) µεταξύ των µεταβλητών που αντιπροσωπεύουν τα τρία είδη λιποµέτρησης ( ερµατοπτυχές, Tanita, Bodystat). Οι τιµές δίδονται ως ποσοστό σωµατικού λίπους (% Λίπος) και ως άλιπη σωµατική µάζα (ΑΣΜ) για 30 καλαθοσφαιριστές. Καλαθοσφαιριστές (n = 30) ερµατοπτυχές (% Λίπος).813 **.719 **.563 **.614 **.513 ** 2. TANITA (% Λίπος).700 **.454 *-.363 * BODYSTAT (% Λίπος) ερµατοπτυχές (% ΑΣΜ).970 **.934 ** 5. TANITA (% ΑΣΜ).924 ** 6. BODYSTAT (% ΑΣΜ) * p <.05, ** p <.01

6 Α. Τσιόκανος, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), Πίνακας 5. Συσχετίσεις (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) µεταξύ των µεταβλητών που αντιπροσωπεύουν τα τρία είδη λιποµέτρησης ( ερµατοπτυχές, Tanita, Bodystat). Οι τιµές δίδονται ως ποσοστό σωµατικού λίπους (% Λίπος) και ως άλιπη σωµατική µάζα (ΑΣΜ) για 30 κολυµβητές. Καλαθοσφαιριστές (n = 30) ερµατοπτυχές (% Λίπος).849 **.526 **.512 **.547 **.713 ** 2. TANITA (% Λίπος).517 **.628 **.548 **.822 ** 3. BODYSTAT (% Λίπος).627 **.657 ** ερµατοπτυχές (% ΑΣΜ).976 **.925 ** 5. TANITA (% ΑΣΜ).898 ** 6. BODYSTAT (% ΑΣΜ) * p <.05, ** p <.01 µεγαλύτερους τους συντελεστές συσχέτισης που αποδίδουν τη σχέση των δερµατοπτυχών µε την TANITA, έναντι εκείνων της σχέσης των δερµατοπτυχών µε την BODYSTAT. Έτσι, για την άλιπη σωµατική µάζα, οι συντελεστές συσχέτισης της TANITA µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών είναι.91,.97 και.98, ενώ της BODYSTAT µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών είναι.88,.93 και.92, για τους φοιτητές, καλαθοσφαιριστές και κολυµβητές αντίστοιχα. Σε αυτή την περίπτωση, σύµφωνα µε τους συντελεστές προσδιορισµού (r 2 ), η µέθοδος TANITA ερµηνεύει το 83% - 95% της συνολικής διασποράς της µεθόδου των δερµατοπτυχών, ενώ η µέθοδος BODYSTAT το 78% - 87% της ίδιας διασποράς Συζήτηση Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης εργασίας δείχνουν ότι τόσο η µέθοδος των δύο επαφών (TANITA) όσο και η µέθοδος των τεσσάρων επαφών (BODYSTAT), αµφότερες µέθοδοι βιοηλεκτρικής αντίστασης (ΒΙΑ), προσδιορίζουν µε ακρίβεια το ποσοστό λίπους. Τα αποτελέσµατα αυτά συµβαδίζουν µε αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών, που έδειξαν πως η µέθοδος της βιοηλεκτρικής αντίστασης µπορεί να προσδιορίσει µε ακρίβεια το ποσοστό λίπους σε σχέση µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών (Utter et al., 2001; Heyword, 1998; Eaton, Israel, O Brien, Hortobagyi, & McCammon, 1993). Επιπλέον, η συσχέτιση των τιµών άλιπης σωµατικής µάζας µεταξύ της µεθόδου των δερµατοπτυχών και των µεθόδων βιοηλεκτρικής αντίστασης, που βρέθηκε στο συνολικό δείγµα, είναι εφάµιλλη µε τιµές που αναφέρθηκαν σε προηγούµενες εργασίες (Cable, Nieman, Austin, Hogen, & Utter, 2001). Είναι σηµαντικό πως, στο συνολικό δείγµα (Ν=90), η συσχέτιση µεταξύ της µεθόδου των δερ- µατοπτυχών και των δύο µεθόδων ΒΙΑ είναι στατιστικά σηµαντική και δεν διαφέρει για τις ΤΑΝΙΤΑ και BODYSTAT (r=.63 και r=.64, αντίστοιχα). Ωστόσο, εάν παρατηρήσει κανείς τις επι- µέρους συσχετίσεις στις τρεις εξεταζόµενες οµάδες, όπου το κάθε δείγµα παρουσιάζεται περισσότερο οµοιογενές, θα δει ότι οι συσχετίσεις παρουσιάζουν διαφορετικές τιµές για τις δύο µεθόδους ΒΙΑ. Επειδή δεν έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία πολλές έρευνες που να εξετάζουν τη συσχέτιση µεταξύ της µεθόδου των δερµατοπτυχών και των µεθόδων βιοηλεκτρικής αντίστασης, είναι δύσκολο να ερµηνευτεί η διαφορά στη συσχέτιση που παρατηρείται όταν εξετάζεται ένα ετερογενές δείγµα απ ότι όταν εξετάζεται ένα σύνολο ατόµων µε κοινά αθλητικά χαρακτηριστικά. Εξ όσων γνωρίζουµε, αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια αξιολόγησης της συσχέτισης µεταξύ της µεθόδου των δερµατοπτυχών και των δύο διαφορετικών µεθόδων ΒΙΑ σε οµοιογενή δείγ- µατα αθλητών. Φαίνεται λοιπόν πως, όταν η εξέταση πραγµατοποιείται σε ένα ετερογενές δείγµα, η συσχέτιση µεταξύ των µεθόδων δερµατοπτυχές - ΤΑΝΙΤΑ και δερµατοπτυχές - BODYSTAT παρουσιάζει εφάµιλλες τιµές, αλλά όταν το δείγµα παρουσιάζεται περισσότερο οµοιογενές παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές στις αντίστοιχες τιµές του συντελεστή συσχέτισης. Οι Utter et al. (2001) ανέφεραν συσχετίσεις µεταξύ της µεθόδου των δερ- µατοπτυχών και της ΤΑΝΙΤΑ, σε δείγµα παλαιστών, βάσει µετρήσεων που πραγµατοποίησαν σε διαφορετικές χρονικές στιγµές σε µία αγωνιστική περίοδο, µε τιµές οι οποίες κυµάνθηκαν από r=.67 έως.83. Οι συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν στην παρούσα εργασία, µεταξύ της µεθόδου των δερµατοπτυχών και της ΤΑΝΙΤΑ, σε τρεις διαφορετικές οµοιογενείς οµάδες (φοιτητές, καλαθοσφαιριστές και κολυµβητές), κυµάνθηκαν µεταξύ r=.81 και r=.85, που συµβαδίζουν µε τις ανώτερες τιµές που αναφέρθηκαν από τους Utter et al. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί πως οι παλαιστές αποτελούν

7 Α. Τσιόκανος, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), µία ιδιαίτερη οµάδα αθλητών, η οποία χαρακτηρίζεται από τη συχνή µεταβολή του σωµατικού βάρους και της ενυδάτωσης του σώµατος. Εξαιτίας του ότι η µέθοδος της ΒΙΑ βασίζεται στην καλή ενυδάτωση του οργανισµού και του γεγονότος ότι οι συµµετέχοντες στην παρούσα εργασία ακολούθησαν πιστά τις προβλεπόµενες για τη µέθοδο της ΒΙΑ οδηγίες, φαίνεται πως η µέθοδος ΤΑΝΙΤΑ µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ασφάλεια για την αξιολόγηση του ποσοστού λίπους σε ένα οµοιογενές δείγµα αθλητών. Αντίθετα, για τη µέθοδο BODYSTAT, η συσχέτισή της µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών, στις τρεις οµάδες που εξετάστηκαν, παρουσίασε τιµές που κυµάνθηκαν από r=.53 έως.72. Οι τιµές αυτές είναι σαφώς µικρότερες από τις αντίστοιχες της µεθόδου ΤΑΝΙΤΑ, παρά το γεγονός ότι, όταν συγκεντρώθηκαν όλοι οι συµµετέχοντες στην ίδια οµάδα, παρατηρήθηκαν ίδιες τι- µές και για τις δύο µεθόδους στη συσχέτισή τους µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών. Τα αποτελέσµατα του BODYSTAT είναι εν µέρει σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα των Huygens et al. (2002) και Eliakim et al. (2000) που αναφέρουν πως δεν υπάρχει µεγάλη συσχέτιση µεταξύ της µεθόδου της ΒΙΑ και της µεθόδου των δερµατοπτυχών, σε ένα γκρουπ αθλητών του bodybuilding και σε µία οµάδα χορευτριών του µπαλέτου. Οπωσδήποτε, αυτή η παρατήρηση είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να δοθούν πιο ολοκληρωµένες απαντήσεις στο συγκεκριµένο θέµα. Μία άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση, πάνω στα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, αναφέρεται στη συσχέτιση µεταξύ των δύο µεθόδων βιοηλεκτρικής αντίστασης. Όταν πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση, µε τους συµµετέχοντες των τριών διαφορετικών δειγµάτων όλους σε µία οµάδα (κάτι που δηµιουργεί ένα ετερογενές δείγµα), η συσχέτιση µεταξύ των δύο µεθόδων ήταν στατιστικά σηµαντική, αλλά µικρότερη από αυτή που παρατηρήθηκε όταν έγινε η ανάλυση για τα τρία δείγµατα ξεχωριστά (r = ). Οι Nunez et al. (1997) ανέφεραν µία υψηλότερη συσχέτιση στην αγωγι- µότητα µεταξύ της ΤΑΝΙΤΑ και της µεθόδου των τεσσάρων σηµείων (αντίστοιχη του BODYSTAT), παρά τη συστηµατική διαφορά (150 ohms) που υπήρχε µεταξύ των δύο µεθόδων. Στη µελέτη µας, όταν εξετάσουµε τις επιµέρους συσχετίσεις των δύο µεθόδων ΒΙΑ παρατηρούµε πως η συσχέτιση στους κολυµβητές είναι σχεδόν παρόµοια µε αυτή του γενικού πληθυσµού. Επίσης, η συσχέτιση µεταξύ των δύο µεθόδων αυξάνεται σηµαντικά όταν η αξιολόγηση γίνει στην οµάδα των καλαθοσφαιριστών και στην οµάδα των κολυµβητών. Πρέπει να τονιστεί ότι και στην περίπτωση αυτή, της εξέτασης της σχέσης µεταξύ των δύο µεθόδων ΒΙΑ στην αξιολόγηση του ποσοστού λίπους ή της άλιπης σωµατικής µάζας σε οµοιογενές γκρουπ αθλητών, δεν υπάρχουν σχετικά βιβλιογραφικά δεδοµένα. Επιπροσθέτως, η κάθε µέθοδος ΒΙΑ χρησιµοποιεί διαφορετικές εξισώσεις στον υπολογισµό του ποσοστού λίπους, και γι αυτό πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρησιµοποίησή τους στον προσδιορισµό του ποσοστού λίπους σε πριν- και µετάκαταστάσεις, για να µην οδηγούµαστε σε εσφαλ- µένα συµπεράσµατα. Γι αυτό, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα σε ό,τι αφορά τη συσχέτιση µεταξύ των δύο µεθόδων ΒΙΑ σε οµοιογενές δείγµα ατόµων. Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας δείχνουν πως αµφότερες οι µέθοδοι ΒΙΑ προσδιορίζουν το ποσοστό λίπους µε ακρίβεια, σε ένα ετερογενές δείγµα, συγκριτικά µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών. Ωστόσο, όταν η µέτρηση γίνεται σε ένα οµοιογενές δείγµα, φαίνεται πως η µέθοδος ΤΑΝΙΤΑ υπολογίζει µε µεγαλύτερη ακρίβεια το ποσοστό λίπους του σώµατος. Οπωσδήποτε απαιτούνται περισσότερες έρευνες για την εξέταση της αξιοπιστίας της ΒΙΑ µε µία µέθοδο αναφοράς για τον προσδιορισµό του ποσοστού λίπους (π.χ. υποβρύχιο ζύγισµα) σε ένα οµοιογενές δείγµα αθλητών. Σηµασία για την Φυσική Αγωγή Όταν γίνεται προσδιορισµός του ποσοστού λίπους, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της βιοηλεκτρικής αντίστασης, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η οµοιογένεια του δείγµατος. Σε περιπτώσεις αυξηµένης οµοιογένειας στο δείγµα, η συσχέτιση µεταξύ της βιοηλεκτρικής αντίστασης των δύο σηµείων (ΤΑΝΙΤΑ) µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών είναι µεγαλύτερη απ ότι η αντίστοιχη µεταξύ της µεθόδου των τεσσάρων σηµείων (BODYSTAT) και των δερµατοπτυχών. Η επιλογή της επιµέρους µεθόδου της βιοληεκτρικής αντίστασης θα πρέπει να γίνεται και πάλι µε γνώµονα την οµοιογένεια του δείγµατος. Η παχυσαρκία έχει συσχετιστεί µε µία σειρά καρδιοαγγειακών και µεταβολικών παθήσεων και η µέτρηση του ποσοστού λίπους ενός ατόµου αποτελεί σηµαντικό προσδιοριστικό παράγοντα εµφάνισης µιας πάθησης αυτής της µορφής. Επιπλέον, το αυξηµένο ποσοστό λίπους αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την καλύτερη απόδοση σε διάφορα αθλήµατα. Εποµένως, ο ακριβής προσδιορισµός του ποσοστού λίπους έχει ιδιαίτερη σηµασία, τόσο από την πλευρά της υγείας, όσο και από την πλευρά της απόδοσης.

8 Α. Τσιόκανος, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), Βιβλιογραφία American College of Sports Medicine (2000). ACSM s Guidelines for Exercise testing and Prescription, (6 th Edition). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Blackburn, G.L., & Kanders, B.S. (1987). Medical evaluation and treatment of the obese patient with cardiovascular disease. American Journal of Cardiology, 60, 55G-58G. Cable, A., Nieman, D.C., Austin, M., Hogen, E., & Utter, A.C. (2001). Validity of leg-to-leg bioelectrical impedance measurement in males. Journal Sports Medicine Physical Fitness 41, Eaton, A.W., Israel, R.G., O Brien, K.F., Hortobagyi, T., & McCammon, M.R. (1993). Comparison of four methods to assess body composition in women. European Journal Clinical Nutrition 47, Eliakim, A., Ish-Shalom, S., Giladi, A., Falk, B., & Constantini, N. (2000). Assessment of body composition in ballet dancers: correlation among anthropometric measurements, bioelectrical impedance analysis, and dual-energy X-ray absorptiometry. International Journal Sports Medicine, 21, Folsom, A.R., Burke, G.L., Ballew, C., Jacobs, D.R., Haskell, W.L., Donah, R.P., et al. (1989). Relation of body fatness and its distribution to cardiovascular factors in young blacks and whites. The role of insulin. American Journal of Epidemiology 130, Heyward, V.H. (1998). Practical body composition assessment for children, adults, and older adults. International Journal of Sport Nutrition, 8, Houtkooper, L.B. (1996). Assessment of body composition in youths and relationship to sport. International Journal Sports Nutrition 6, Huygens, W., Claessens, A.L., Thomis, M., Loos, R., Van Langendonck, L., Peeters, M., et al. (2002). Body composition estimations by BIA versus anthropometric equations in body builders and other power athletes. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 42, Jackson, A.S., Pollock, M.L., Graves, J.E., Mahar, M.T. (1988). Reliability and validity of bioelectrical impedance in determining body composition. Journal of Applied Physiology 64, Mazagieros, M., Valdez, C., Kraaij, S., Van Setten, C., Liurink, C., Breuer, K., et al. (1996). A comparison of body fat estimates using anthropometry and bioelectrical impedance analysis with distinct prediction equations in elderly persons in the Republic of Guatemala. Nutrition, 12, Nunez, C., Gallagher, D., Visser, M., Pi-Sunyer, E.X., Wang, Z., Heymsfield, S.B. (1997). Bioimpedance analysis: Evaluation of leg-to-leg system based on pressure contact foot-pad electrodes. Medicine Science Sports and Exercise, 29, Siri, S.E. (1961). Body composition from fluid spaces and density: analysis of methods. In: J. Brozek & A. Henschel (Eds.), Techniques for measuring body composition (pp ). Washington, DC: National Academy of Sciences, National Research Council. Tanaka, S., & Togo, M. (1990). Relationship of fat mass and fat distribution to blood pressure. Diabetes Reearch Clinical Practice, 10, S199-S203. Van Gaal, L.F., Nobels, F.R., Rillaerts, E.G., Creten, W.L., & De Leeuw, I.H. (1988). Hypertension in obese and non-obese non-insulin dependent diabetics a matter of regional adiposity? Diabetes Metabolism, 14, Utter, A.C., Nieman, D.C., Ward, A.N., Butterworth, D.E. (1999). Use of leg-to-leg bioelectrical impedance method in assessing body composition change in obese women. American Journal of Clinical Nutrition, 69, Utter, A.C., Scott, J.R., Oppliger, R.A., Visich P.S., Goss, F.L., Marks, B.L., et al. (2001). A comparison of leg-to-leg bioelectrical impedance and skinfolds in assessing body fat in collegiate wrestlers. Journal of Strength and Conditioning Research, 15, Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδηµία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλµπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Σιµεών, Γούδας Μάριος, έρρη Βασιλική, ιγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουµουρτζόγλου Ευθύµης, Κουρτέσης Θωµάς, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Σακελαρίου Κίµων, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. ιαχείριση και επιµέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Το Αυτοτελές Τµήµα Δηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ.Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΗΝΑ, 2011 1 Γενικά Εδώ και πολλά χρόνια, οι ανασκαφικές έρευνες δέχονται τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α. Αγαπητοί συµµαθητές, Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο αρθρογράφος περιγράφοντας το αγχωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 / 5 / 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩ10-Ρ5Ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩ10-Ρ5Ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 24-10-2012 Αριθµ. Απόφασης: 656 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου. Ν.3852/10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου. Ν.3852/10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 379/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/05/2001. Στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από τα Κέντρα Υποδοχής. Πρωταθλητές οι µορφωµένοι στις κακοποιήσεις γυναικών

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/05/2001. Στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από τα Κέντρα Υποδοχής. Πρωταθλητές οι µορφωµένοι στις κακοποιήσεις γυναικών ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/05/2001 Στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από τα Κέντρα Υποδοχής Πρωταθλητές οι µορφωµένοι στις κακοποιήσεις γυναικών Της ΜΑΙΡΗΣ ΠΙΝΗ Ξεκίνησαν τη ζωή τους γεµάτες όνειρα. Ήθελαν

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013 ΘΕΜΑ 16 ο Εισήγηση για την οικονομική ενίσχυση δράσεων της Αστικής μη κερδοσκοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 226/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 244/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013 ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 383/2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.14/2012 τακτικής συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨH: Αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2012. Σήµερα στις 7 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Αριθμός Απόφασης 275/2015 Θέμα 13 ο : Τροποποίηση της σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24 ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συνοικία Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 24 ης /27-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθµ. απόφασης 571-30/01-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015» Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015» Η ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις και διερεύνησε τη στάση και τις απόψεις των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και ευπρεπισμού για το έτος 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 31/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 27/07/2015 Α.Π.: οικ. 1329 ΠΡΟΣ : (Ως Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 428/2011 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 - Γενικά 3 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 3 Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Θερινά ΔΕΝ 2011 "ακολουθώντας τη ροή" - η ματιά μου

Θερινά ΔΕΝ 2011 ακολουθώντας τη ροή - η ματιά μου 1/5 Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011- Άννη Βασιλείου, Υπεύθυνη δράσης Δ.Ε.Ν. Θερινά ΔΕΝ 2011 "ακολουθώντας τη ροή" - η ματιά μου Μέρη του όλου - Τι ζωγράφισες; ρώτησε η εμψυχώτρια το κορίτσι. - Το όλον. απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «Διαχείριση υδατικών πόρων Διαχείριση καλαμώνων» ΜΑΪΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

και, όταν σκοτείνιασε, στο φως του φάρου. Η παγωνιά ήταν άλλος ένας λόγος που ο Μάγκνους δεν ήθελε να κουνηθεί. Στην κρεβατοκάμαρα το παράθυρο θα

και, όταν σκοτείνιασε, στο φως του φάρου. Η παγωνιά ήταν άλλος ένας λόγος που ο Μάγκνους δεν ήθελε να κουνηθεί. Στην κρεβατοκάμαρα το παράθυρο θα 6 Κεφάλαιο 1 Μία και είκοσι μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς. Ο Μάγκνους ήξερε τι ώρα είναι χάρη στο ογκώδες ρολόι, το ρολόι της μητέρας του, που είχε κάνει κατάληψη στο ράφι πάνω από το τζάκι. Στη γωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 219/2011 ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τμημάτων των

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 219/2011 ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τμημάτων των Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 219/2011 ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται για χρήση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/203, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 203 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας Αρωματικά φυτά της Ελλάδας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ενημερωθούμε περί των αρωματικών φυτών της Ελλάδας. Να μάθουμε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Να μάθουμε τις τοποθεσίες που βρίσκονται. Να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 7 Μάιου 2004

Παρασκευή 7 Μάιου 2004 ΙΣΤΟΡΙΑ Οι έρευνες των αρχαιολόγων τεκµηρίωσαν την ύπαρξη ζωής και ανθρώπινης δραστηριότητας στο θεσσαλικό χώρο. Στην κοίτη του ποταµού βρέθηκαν απολιθωµένα οστά ελεφάντων, ιπποπόταµων, ρινόκερων, µεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011 3 ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ επανέρχεται το αφορολόγητο πλεόνασμα διευκολύνονται οι συγχωνεύσεις συμπράξεις, αναγκαστικοί και δασικοί συνεταιρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

χώρων του ήµου Ρόδου (ΧΥΤΑ, Παιδικοί Σταθµοί, κτλ)» στον κωδικό

χώρων του ήµου Ρόδου (ΧΥΤΑ, Παιδικοί Σταθµοί, κτλ)» στον κωδικό 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/08/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/89551 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» Ουάσιγκτον & Δημητσάνης 1, Τρίπολη Τ.Κ. 22 100, Τηλ.:2710 224114, Fax.:2710 242773 www.koat.gr e-mail: info@koat.gr ΤΡΙΠΟΛΗ 29 / 09 / 07 Πρός: ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΟΜΙΛΟΥΣ ΚΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» Ουάσιγκτον & Δημητσάνης 1, Τρίπολη Τ.Κ. 22 100, Τηλ.:2710 224114, Fax.:2710 242773 www.koat.gr e-mail: info@koat.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κολυμβητικών αγώνων «6 Ο ΚΥΠΕΛΛΟ Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Η Ψυχοθεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης - ΨΚΣΑ στη διαχείριση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος Μέσης και Υψηλής Λειτουργικότητας: Εισαγωγή στις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα:29/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ταχ. /νση: Κων/πόλεως 59 Τ.Κ: 68200 Ορεστιάδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 253/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 253/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 253/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας Στη Σιάτιστα και στο ηµοτικό Κατάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ ΟΝΑΔΩ Ν ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ ΟΝΑΔΩ Ν ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ ΟΝΑΔΩ Ν ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ "Η Γυναικεία Απασχόληση στην Παροχή της Υγείας στον Νομό Μεσσηνίας" Σποοδάστριες: Κωστούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 449/2014 Περίληψη Έγκριση του προϋπολογισμού & του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Για να αρχίσει η λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει με εξωτερική παροχή ισχύος να προκαλέσουμε την αρχική περιστροφή του.

Για να αρχίσει η λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει με εξωτερική παροχή ισχύος να προκαλέσουμε την αρχική περιστροφή του. Α. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 2) ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ Μία μάζα αέρα οδηγείται από το τμήμα εισαγωγής στο συμπιεστή. Εκεί συμπιέζεται και οδηγείται στο θάλαμο καύσης, όπου αναμιγνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ε.Κ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ε.Κ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ε.Κ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ Στην Τρίπολη σήμερα 31-3 - 2012, εμείς οι αντιπρόσωποι - σύνεδροι των Σωματείων μελών του Ε.Κ.Αρκαδίας, που πήραμε μέρος στις εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ετήσια Έκθεση για το έτος 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ζ. ΧΡ. ΣΩΖΟΥ 29 & 31 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ετήσια Έκθεση για το έτος 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ζ. ΧΡ. ΣΩΖΟΥ 29 & 31 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ετήσια Έκθεση για το έτος 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ζ. ΧΡ. ΣΩΖΟΥ 29 & 31 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Πρόεδρος Πανίκος Πούρος Εκπρόσωπος Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

[Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001]

[Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001] ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1975/1986/2001 [Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001] Άρθρο 2 (αξία του ανθρώπου, διεθνείς σχέσεις) 1. Ο σεβασµός και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2/2012 Α Επαναληπτική Δημόσια Πλειοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 14 Μαΐου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2014 ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ7Λ7-Π11. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ7Λ7-Π11. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση.

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 11 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας.

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ολοήµερο σχολείο ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ηµαράς Σεραφείµ Α.Μ. 3811 Θεοχάρης Θωµάς Α.Μ. 3818 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Στη Μυτιλήνη, σήμερα 19-04-2010, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο Διοίκησης) Α.Φ.Μ.: 090166310,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικητη, 22-07- 2011 ΔHMOΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 11709. Αρ.Αποφ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικητη, 22-07- 2011 ΔHMOΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 11709. Αρ.Αποφ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικητη, 22-07- 2011 ΔHMOΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 11709 Αρ.Αποφ. Δημαρχου 166/2011 Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια (Ν. 3205/2003),υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές. Εγώ καταληστεύω καθημερινά τον πολίτη αυτής της χώρας. Εγώ τον φέρνω κάθε τέλος του μήνα σε απόγνωση, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εγώ τον αναγκάζω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 1. Κύριε ήµαρχε θα θέλαµε να µας κάνετε µια µικρή αναφορά στα σηµαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες 1 Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες Λι Χονγκτζί Ελληνική µετάφραση από τα Αγγλικά Ιανουάριος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιδάσκοντας τον Φα στη Νέα Υόρκη... 1 ιδάσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. :44650 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 212/2012 Από το Πρακτικό της 25ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 3 Σεπτεμβρίου 215 σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 14/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 20 ης Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης 291/2013 Θέμα 11 ο : Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Έργα παιδιών Εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού Πρόγραμμα Ο τόπος μας με την παλέτα των ζωγράφων Τα έργα είναι εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού «Καλές πρακτικές στην αποτελεσματική Διαχείριση του Εθελοντικού Δυναμικού» ΣΥΝήγορος Του Παιδιού 14-15 Ιουνίου 2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

3 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 2014 24 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 2014 24 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 2014 24 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 24 ης Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα Υποδείγματα των ψηφοδελτίων που ακολουθούν αναγράφηκαν προς διευκόλυνση των συνδυασμών. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: Α. ΦΟΡΕΑΣ: του εντός του 2 ου Έτους µετά την Ίδρυση και εντός του 3 ου Έτους µετά την Ίδρυση Επιχείρηση που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 2003 ^ γν^»: O i: o ' ΙΙ^νΛ W - h I ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ G

Διαβάστε περισσότερα

Τα τεχνικά έργα στην Κάρλα και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.

Τα τεχνικά έργα στην Κάρλα και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. 3 χρόνια, 22 Νοεμβρίου 2013, Μεταξοχώρι Αγιάς Τα τεχνικά έργα στην Κάρλα και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. Παντελής Σιδηρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Περιοχή Λεκάνη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Επιτροπής ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ Γιώργος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη Πρόεδρος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα της εξόρυξης ορυκτών και πετρωμάτων για χρήση στην οικοδομή, την εξαγωγή μετάλλων και την παραγωγή αντικειμένων γενικότερα. Η μεταλλευτική είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 1 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 1 Απριλίου 007 Ώρα: 10:00 13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από οκτώ (8) θέµατα. ) Απαντήστε σε όλα τα θέµατα. 3) Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

2014 www.akel.org.cy

2014 www.akel.org.cy 2014 www.akel.org.cy Στις Ευρωεκλογές στις 25 του Μάη Ψηφίζουµε ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες υνάµεις ύναµη Αντίστασης Αξιοπρέπειας Προοπτικής Στις 25 του Μάη στις Ευρωεκλογές η παρουσία όλων στις κάλπες επιβάλλεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/12490 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Φεβρουαρίου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα