- 1 - Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής: 30/06/2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- 1 - Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής: 30/06/2014."

Transcript

1 - 1 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 11 ο Της από Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αριθµός Πρακτικού 11/ Αριθµός Απόφασης 265 /2014 Στα νησιά Σύρο και Ρόδο σήµερα, , ηµέρα Πέµπτη, και ώρα 12:00, στα Καταστήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου (Πλατεία Τσιροπινά) και της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, µε τηλεδιάσκεψη, η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από τη µε αριθµ. πρωτ.: 67537/6251/ πρόσκληση του Προέδρου αυτής, Αντιπεριφερειάρχη, Γεώργιου Ν. Μακρυωνίτη, που στάλθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα επιδόθηκε στα µέλη της. Παρόντες στη ν. Σύρο: 1. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης ως Πρόεδρος, 2. ηµήτριος Γρυπάρης, 3. Γεώργιος Γκούφας, 4. Γεώργιος Παπαµανώλης, 5. Χαράλαµπος Κόκκινος. Παρόντες στη ν. Ρόδο: 1. Αντώνιος Χατζηϊωάννου, 2. Ευαγγελία (Λίνα)Παπατσή, 3. Ειρήνη Σβύνου, 4. Νεκτάριος Σαντορινιός. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τους Γραµµατείς της Επιτροπής, Κατερίνα Παλαιολόγου (ν. Σύρο) και Αντώνιο Πατρό (ν. Ρόδο). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, άρχισε η συζήτηση των θεµάτων, που αναγράφονται στην πρόσκληση. ΘΕΜΑ 20 ο : Έγκριση της έκθεσης πεπραγµένων και του διαχειριστικού απολογισµού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για το 1 ο εξάµηνο Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής: Στην συνεδρίαση µέσω τηλεδιάσκεψης παρευρέθηκε στη ν. Ρόδο και η υπεύθυνη σε θέµατα Κοινωνικής Μέριµνας για την Περιφερειακή Ενότητα ωδεκανήσου, Περιφερειακή Σύµβουλος, κα Μουτάφη Κουντούρη έσποινα. 1. Το αριθµ. πρωτ. 1403/ έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε θέµα: ιαβίβαση της έκθεσης πεπραγµένων και διαχειριστικού απολογισµού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για την περίοδο 1/1/ Το αριθµ. πρωτ. 4509/ έγγραφο, του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε θέµα: Έκθεση πεπραγµένων και διαχειριστικού απολογισµού Α εξαµήνου 2014 του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου. 3. Το απόσπασµα πρακτικού µε αριθµό απόφασης 7/2014, 4 ο πρακτικό, συνεδρίασης , της Επιτροπής ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θέµα 1 ο : Έγκριση της έκθεσης πεπραγµένων και του διαχειριστικού απολογισµού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για την περίοδο 1/1/ /6/ Τον πίνακα απολογισµού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου από 1/1/2014 έως και 30/06/2014.

2 Το απόσπασµα πρακτικού µε αριθµό απόφασης 8/2014, 4 ο πρακτικό, συνεδρίασης , της Επιτροπής ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θέµα 2 ο : Έγκριση τροποποίησης απολογισµού Β εξαµήνου 2013 του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 6. Την τροποποίηση απολογισµού (σε πίνακες) λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου από 1/7/2013 έως και 31/12/2013 για τα προϊόντα (αλεύρι, ζάχαρη, ελαιόλαδο) του ΠΤ / Την διάταξη του άρθρου 2 Κοινωνικά Παντοπωλεία, παραγράφου 2, εδάφιο 3,4, του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» ΦΕΚ 85 Α / 11- Απριλίου 2012, µε το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, η επιτροπή διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάµηνο, στην οικονοµική επιτροπή έκθεση πεπραγµένων και διαχειριστικό απολογισµό, η οικονοµική επιτροπή εγκρίνει µε απόφαση της το διαχειριστικό απολογισµό, και η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου ή της περιφέρειας. 8. Το αριθ. οικ. 82 (ΦΕΚ 769/6 Μαΐου 2011) Απόφαση περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συµβούλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 9. Το άρθρο 25 του π.δ. 130/2010 αρµοδιότητες που αφορούν σε θέµατα Κοινωνικής Μέριµνας για τις Περιφερειακές ενότητες ωδεκανήσου. 10. Την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» ΦΕΚ 85 Α / 11- Απριλίου 2012, µε το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α./ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 12. Το Π.. 130/2010 (ΦΕΚ 223 Α / ), «Οργανισµός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». 13. Το µε αριθµ. ΙΑ Π/Α/14436/ έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών µε θέµα «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων µε τηλεδιάσκεψη». 14. Το αριθµ. ΙΑ Π/Α/7841 (ΦΕΚ 539/ ) περί «Συνεδρίασης συλλογικών οργάνων µε τηλεδιάσκεψη». 15. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παραγρ.13 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α /1999) «Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας περί Σύνθεσης-Συνεδριάσεων-Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων ιοίκησης». 16. Το γεγονός ότι το διαλαµβανόµενο θέµα είναι σύµφωνο µε τις ισχύουσες διατάξεις του νόµου. Η κα Μουτάφη Κουντούρη έσποινα, Περιφερειακή Σύµβουλος, υπεύθυνη σε θέµατα Κοινωνικής Μέριµνας ωδεκανήσου, ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής επί του θέµατος, έδωσε διευκρινήσεις σε ερωτήµατα και παρατηρήσεις των µελών της επιτροπής, καθώς και εισηγήθηκε θετικά ως προς την τροποποίηση του απολογισµού Β εξαµήνου 2013 του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου σύµφωνα µε την αριθµό απόφασης 8/2014, 4 ο πρακτικό, συνεδρίασης , της Επιτροπής ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, και τους συνηµµένους τροποποιηµένους πίνακες λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου από 1/7/2013 έως και 31/12/2013 για τα προϊόντα (αλεύρι, ζάχαρη, ελαιόλαδο) του ΠΤ / , και επίσης εισηγήθηκε θετικά και για την έκθεση πεπραγµένων και του διαχειριστικού απολογισµού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για το Α Εξάµηνο 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω και σύµφωνα µε τους παρεντιθέµενους πίνακες της εισήγησης και του αποσπάσµατος πρακτικού µε αριθµό απόφασης 7/2014, 4 ο πρακτικό, συνεδρίασης , της Επιτροπής ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που κατατέθηκαν στην οικονοµική επιτροπή: Όπως γνωρίζετε το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρόδου δηµιουργήθηκε το 2009, στήθηκε σε ιδιόκτητο χώρο της Περιφέρειας και έγινε σηµείο αναφοράς για αγάπη, εθελοντισµό,

3 - 3 - νιάξιµο όλης της κοινωνίας της Ρόδου, για τους συµπατριώτες µας που βιώνουν για διάφορους λόγους σοβαρό πρόβληµα ακόµα και για την επιβίωση τους. Κατά το Α εξάµηνο του 2014 ενισχύθηκαν µε τρόφιµα κάθε µήνα από το Κ.Π. Ρόδου κατά µέσω όρο 350 οικογένειες το µήνα µε σοβαρά κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα και άποροι, µοναχικοί, ηλικιωµένοι συνάνθρωποι µας. Οι ωφελούµενοι εντάσσονται µετά από αίτηση τους στην Κοινωνική Υπηρεσία, και βάσει κοινωνικοοικονοµικών κριτηρίων, αφού προηγηθεί κατ οίκον κοινωνική έρευνα από Κοινωνικούς Λειτουργούς της /νσης Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την διαπίστωση των συνθηκών διαβίωσης τους. Μέσα σ αυτές τις οικογένειες υπάρχουν συνολικά 905 άτοµα από τα οποία 274 είναι παιδιά. Τα είδη που προσφέρθηκαν είναι τρόφιµα βασικής διατροφής, όπως λάδι, όσπρια, γάλα, ζυµαρικά, ζάχαρη, αλεύρι, δηµητριακά, σφολιατοειδή, ζαχαροειδή και χυµοί και διατέθηκαν όπως πάντα δωρεάν. Υπάρχει ειδική µέριµνα για τα παιδιά, αφού προσπαθούµε να έχουµε ειδικές τροφές που χρειάζονται όπως κορν φλέικς, κρουασάν, χυµούς, περισσότερο γάλα και βρεφικές τροφές. Όπως ήδη γνωρίζετε οι εθελοντικές προσφορές µειώθηκαν αισθητά, λόγω της οικονοµικής κρίσης που πλήττει την χώρα µας. Ωστόσο η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου συνεχίζεται απρόσκοπτα µε την συµµετοχή της Περιφέρειας στην αγορά προϊόντων. Στο σηµείο αυτό σας ενηµερώνουµε ότι κατά την αγορά των τροφίµων από την οικονοµική υπηρεσία της ΠΝΑ, εκδόθηκε και πιστωτικό τιµολόγιο, το οποίο κατά την διαδικασία καταχώρησης του στο λογισµικό της αποθήκης, δεν αφαιρέθηκε όπως θα έπρεπε η ποσότητα των προϊόντων που ανέγραφε. Για τον λόγο αυτό σας επισυνάπτουµε την τροποποίηση του απολογισµού Β εξαµήνου 2013 και την απόφαση έγκρισης της από την ιαπαραταξιακή Επιτροπή ιαχείρισης του Κ.Π Ρόδου. Κατά το Α εξάµηνο του 2014 συνεχίστηκε η συνεργασία µας µε τους Συλλόγους Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και Φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και έτσι τα παιδιά συνέχισαν να έχουν δωρεάν φροντιστηριακή κάλυψη σε φροντιστήρια επιλογής τους. Φυσικά χωρίς κανείς να γνωρίζει ότι οι γονείς δεν πληρώνουν δίδακτρα, εξασφαλίζοντας έτσι την αδιάσπαστη µόρφωση των παιδιών. Επίσης µε την συνεργασία της κοινωνικής υπηρεσίας αντιµετωπίστηκαν αρκετά κοινωνικά προβλήµατα, που αντιµετώπιζαν οι επωφελούµενες οικογένειες. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να κάνουµε για την συνεργασία µας µε την εκπαιδευτική κοινότητα προς αµοιβαίο όφελος, του Κοινωνικού Παντοπωλείου αλλά και των παιδιών που οι γονείς τους αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Επίσης ο προσκοπισµός ήταν και είναι µόνιµος στυλοβάτης του έργου του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Τις εορτές του Πάσχα ενισχύθηκαν εκτός από τους µόνιµους δικαιούχους, επιπλέον 106 οικογένειες, που δήλωσαν οικονοµική αδυναµία και ανάγκη στήριξης τους. Απώτερος σκοπός της δράσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου είναι να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας για τους κατοίκους του νησιού µας µέσω του οποίου θα καλύπτονται µε διακριτικότητα και σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, βασικές βοιωτικές ανάγκες, αλλά και ανάγκες εκπαίδευσης, επιµόρφωσης, ψυχαγωγίας, ιατρικές κ.α. µε προσανατολισµό πάντα την στήριξη αυτών των οικογενειών, ώστε το συντοµότερο δυνατόν να µπορέσουν να καλύπτουν µόνες τους όλες τους τις ανάγκες, και τα παιδιά να συνεχίσουν να ονειρεύονται ένα καλύτερο µέλλον. Ευχαριστούµε θερµά όλη την κοινωνία που τόσα χρόνια µε Αγάπη, κρατά ανοιχτό το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρόδου, κρατά ανοιχτή «Τη στέγη της Αγάπης». Σας παρακαλούµε για την έγκριση της Επιτροπής σας στα παραπάνω που αφορούν το Α εξάµηνο 2014 των πεπραγµένων και του απολογισµού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου.

4 - 4 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/6/2014 ΕΘΕΛΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Α/ ΤΙΚΕΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Α ΠΡΟΣΦ ΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/ /6/2014 ΟΡΕΣ ΑΛΑΤΙ ΑΛΕΥΡΙ 1κιλο ΑΛΕΥΡΙ 3ΚΙΛΑ ΑΛΕΥΡΙ 500γρ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 ΛΙΤΡΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΓΑΛΑ UHT 1ΛΙΤΡΟ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 170ΓΡ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410γρ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΑΙ ΙΚΟ 410γρ ΓΚΟΦΡΕΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ Η 16 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 0,5ΛΙΤΡΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 1,5ΛΙΤΡΟ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 1λιτρο ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 2 ΛΙΤΡΑ ΕΛΙΕΣ ΕΤΟΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ ΖΑΜΠΟΝ ΖΑΧΑΡΗ 1κιλο ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 10 ΛΙΤΡΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1λιτρο ΗΛΙΕΛΑΙΟ 2 ΛΙΤΡΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 5ΛΙΤΡΑ ΚΑΚΑΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 31 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΚΑΦΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΜΑΣ ΚΝΟΡ - ΚΥΒΟΙ ΜΥΡΩ ΙΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΚΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΚΟΦΤΟ 1ΚΙΛΟ ΚΟΦΤΟ 500ΓΡ ΚΡΑΣΙ ΚΡΕΑΣ ΚΡΕΜΑ ΣΤΙΓΜΗΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 2 1 3

5 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 1ΚΙΛΟ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500γρ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΕΜΟΝΙ (ΣΑΛΤΣΑ) ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 250ΓΡ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 1ΚΙΛΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 500γρ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΜΑΡΜΕΛΑ Α ΜΕΛΙ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΜΕΡΕΝΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΝΕΣ ΚΑΦΕ ΝΤΟΜΑΤΑΚΙ 400γρ ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΞΥ Ι ΠΑΞΙΜΑ ΙΑ ΠΕΛΤΕ ΠΟΥΡΕΣ ΡΕΒΥΘΙΑ 1ΚΙΛΟ ΡΕΒΥΘΙΑ 500ΓΡ ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ(ΤΕΜΑΧΙΟ) ΡΥΖΙ 1 κιλό ΡΥΖΙ 500ΓΡ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΣΝΙΤΣΕΛ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΤΟΝΟΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΤΣΑΪ ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΙΛΑ ΕΛΦΙΑ ΦΑΒΑ 1ΚΙΛΟ ΦΑΒΑ 500ΓΡ ΦΑΚΕΣ 1κιλο ΦΑΚΕΣ 500ΓΡ ΦΑΣΟΛΙΑ 1κιλο ΦΑΣΟΛΙΑ 500ΓΡ ΦΙ ΕΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΦΥΤΙΝΗ ΧΑΛΒΑΣ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΥΜΟΣ 1λιτρο ΧΥΜΟΥ ΑΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΨΩΜΙ

6 - 6 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 1/7/2013 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2013 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (ΑΛΕΥΡΙ, ΖΑΧΑΡΗ, ΕΛΑΙΟΛΑ Ο) ΤΟΥ ΠΤ / /2013 Α/Α ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 30/6/2013 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΑ Τ Α & ΠΤ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 31/12/ ΑΛΕΥΡΙ 1κιλο ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410γρ ΖΑΧΑΡΗ 1κιλο ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 500γρ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500γρ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1λιτρο ΝΤΟΜΑΤΑΚΙ 400γρ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 1λιτρο ΦΑΚΕΣ 1κιλο ΦΑΣΟΛΙΑ 1κιλο ΡΥΖΙ 1 κιλό ΑΛΕΥΡΙ 500γρ ΧΥΜΟΣ 1λιτρο ΧΥΜΟΥ ΑΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΚΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΨΩΜΙ ΠΑΞΙΜΑ ΙΑ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 20 ΠΑΙ ΙΚΟ 410γρ ΡΟΛΛΟ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 0,5ΛΙΤΡΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 1,5ΛΙΤΡΟ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 2 ΛΙΤΡΑ

7 ΗΛΙΕΛΑΙΟ 5ΛΙΤΡΑ ΜΕΡΕΝΤΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 1ΚΙΛΟ ΚΟΦΤΟ 500ΓΡ ΚΟΦΤΟ 1ΚΙΛΟ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 1ΚΙΛΟ ΡΥΖΙ 500ΓΡ ΑΛΑΤΙ ΚΝΟΡ - ΚΥΒΟΙ 33 ΜΥΡΩ ΙΚΩΝ ΝΤΟΝΑΤΣ - ΛΟΥΚΟΥΜΑ ΕΣ ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΖΑΜΠΟΝ ΤΟΝΟΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΠΕΛΤΕ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ ΦΑΣΟΛΙΑ 500ΓΡ ΦΑΚΕΣ 500ΓΡ ΦΑΒΑ 500ΓΡ ΡΕΒΥΘΙΑ 500ΓΡ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΡΑΣΙ ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΨΩΜΑΚΙ ATOMIKO ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΑΛΑ UHT 1ΛΙΤΡΟ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 170ΓΡ

8 ΕΤΟΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 57 ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΜΑΡΜΕΛΑ Α ΝΕΣ ΚΑΦΕ ΞΥ Ι ΠΟΥΡΕΣ ΤΥΡΙ ΦΥΤΙΝΗ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΡΟΛΛΟ ΧΑΡΤΙ 66 ΥΓΕΙΑΣ(ΤΕΜΑΧΙΟ) ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΜΟΝΙ (ΣΑΛΤΣΑ) ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 ΛΙΤΡΟ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΕΡΙ Α ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 75 ΦΙΛΑ ΕΛΦΙΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 10 ΛΙΤΡΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 2 ΛΙΤΡΑ ΚΡΕΜΑ ΣΤΙΓΜΗΣ 78 ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΚΡΕΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΠΙ ΟΡΠΙΟ ΜΕΛΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΚΟΦΡΕΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ Η 83 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ

9 ΦΙ ΕΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 250ΓΡ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΕΛΙΕΣ ΚΡΕΑΣ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΚΕΜΠΑΠ ΜΙΝΙ ΣΝΙΤΣΕΛ ΦΑΒΑ 1ΚΙΛΟ ΡΕΒΥΘΙΑ 1ΚΙΛΟ ΤΣΑΪ ΚΑΚΑΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΑΡΙ ΑΚΙΑ - ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΠΑΤΑΤΕΣ (ΚΙΛΑ) ΨΑΡΙΑ (ΚΙΛΑ)

10 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και µετά από διαλογική συζήτηση: Αποφασίζει Οµόφωνα 1. Εγκρίνει την έκθεση πεπραγµένων και τον διαχειριστικό απολογισµό του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για το Α Εξάµηνο 2014 ως έχει στην παραπάνω εισήγηση, καθώς σύµφωνα και µε τα στοιχεία που αναφέρονται στους ανωτέρω επισυναπτόµενους πίνακες (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/6/2014) της εισήγησης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου. 2. Εγκρίνει την τροποποίηση του απολογισµού Β εξαµήνου 2013 του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου ως έχει στην παραπάνω εισήγηση, καθώς σύµφωνα και µε τα στοιχεία που αναφέρονται στους ανωτέρω επισυναπτόµενους πίνακες (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 1/7/2013 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2013 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΙ, ΖΑΧΑΡΗ, ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΤΟΥ ΠΤ / ) της εισήγησης Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου. Α ρ ι θ µ ό ς Α π ό φ α σ η ς 265 / 2014 Για την ακρίβεια συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΝΑ) ΠΑΠΑΤΣΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΣΒΥΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2013)».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2013)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 32 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 289 /2013 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Μελέτης: 186 /2014 Προμήθεια γευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..19η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-9-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..291/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 171-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Ε Ι Κ Τ Η Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Τ Ο Υ

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Ε Ι Κ Τ Η Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Τ Ο Υ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Ε Ι Κ Τ Η Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Τ Ο Υ Ε Ι Κ Τ Η Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ Η (.Τ.Κ.) Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 237-13/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό για την περίοδο 2014-2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΡΑΜΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΡΑΜΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ BHMA Επισκεφθείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα µας: www.sylpoldramas.org.gr ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ Επισκεφθείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα µας: www.sylpoldramas.org.gr ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 1 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα