ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΥ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΥ)"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΥ) Απρίλιος

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΥ) ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ Κεφάλαιο Πρώτο ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ, ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ Άρθρο 1 ικαίωµα Συµµετοχής στη ιαδικασία Επιλογής 1. Στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση στο Ετήσιο Πρόγραµµα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ δικαιούνται να συµµετέχουν πτυχιούχοι Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ή ισοτίµων Σχολών του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εφόσον η ειδικότητα του πτυχίου τους τους δίνει το δικαίωµα διδασκαλίας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και συµπεριλαµβάνεται στην αντίστοιχη Προκήρυξη της ΑΣΠΑΙΤΕ, που εκδίδεται κατ έτος. 2. Κάθε υποψήφιος οφείλει να δηλώσει στην αίτησή του µια µόνο πόλη, από αυτές στις οποίες λειτουργεί το Ετήσιο Πρόγραµµα Παιδαγωγικής Κατάρτισης. ιαφορετικά, ο υποψήφιος αποκλείεται της επιλογής. Άρθρο 2 Απαιτούµενα ικαιολογητικά Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται µε βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στον παρόντα ΚΑΥ και στηρίζεται στα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο κάθε υποψήφιος στον ατοµικό Φάκελο Υποψηφιότητας, ο οποίος περιέχει: 1. Αίτηση, η οποία διατίθεται από τις Υπηρεσίες του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα και στα Παραρτήµατά της, καθώς και µέσω της ιστοσελίδας της ΑΣΠΑΙΤΕ στη διεύθυνση: 2. Υπεύθυνη ήλωση, η οποία διατίθεται από τις ως άνω υπηρεσίες και την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ 3. Απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης των 50 ευρώ για την εξέταση Φακέλου Υποψηφιότητας 4. Βασικό τίτλο σπουδών (Βασικό Πτυχίο) όπου αναγράφεται ο ακριβής βαθµός του πτυχίου 5. Τίτλοι µεταπτυχιακών σπουδών 6. Πιστοποιητικά γνώσης Ξένων Γλωσσών 7. Βεβαιώσεις πείρας, επαγγελµατικής και διδακτικής. Εκτός από τα παραπάνω, κανένα άλλο δικαιολογητικό δε λαµβάνεται υπόψη (όπως άλλοι τίτλοι προπτυχιακών σπουδών, βιογραφικά σηµειώµατα, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις πολυτέκνων, ένσηµα κτλ.). Επισηµαίνεται ότι η Αίτηση, η Υπεύθυνη ήλωση, η απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης και ο βασικός τίτλος σπουδών είναι υποχρεωτικά προκειµένου να εξεταστεί η υποψηφιότητα για εισαγωγή στο ΕΠΠΑΙΚ. Σε περίπτωση µη υποβολής των παραπάνω, ο υποψήφιος αποκλείεται. 2

3 Άρθρο 3 Ορθότητα και Πληρότητα των ικαιολογητικών Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων είναι ανάγκη να υποβάλλονται µε τον τρόπο που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισµό. Η Γραµµατεία του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων δεν κάνει επικυρώσεις κατά τη διάρκεια υποβολής δικαιολογητικών, και οι υπάλληλοι που παραλαµβάνουν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων δεν φέρουν καµία ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητά τους. 1. Αίτηση Η Αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής είναι έντυπη και χορηγείται από την ΑΣΠΑΙΤΕ. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε η πόλη για το ΕΠΠΑΙΚ της οποίας ο αιτών είναι υποψήφιος, καθώς επίσης και η ακριβής ειδικότητά του µε τον κωδικό της, όπως αυτός αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη. 2. Η Υπεύθυνη ήλωση Η Υπεύθυνη ήλωση είναι έντυπη και χορηγείται από την ΑΣΠΑΙΤΕ. Βεβαιώνει για την αλήθεια των στοιχείων του Φακέλου Υποψηφιότητας, τη γνώση του περιεχοµένου του Κανονισµού Αξιολόγησης για εισαγωγή και φοίτηση το ακδ. έτος και περιλαµβάνει ελτίο Αυτοαξιολόγησης του υποψηφίου. 3. Απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης Η Απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης για την αξιολόγηση του Φακέλου Υποψηφιότητας επισυνάπτεται στην Αίτηση: Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν Απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης του ποσού των 50 ευρώ στην Τράπεζα Ελλάδος και µόνο, στον Λογαριασµό της ΑΣΠΑΙΤΕ µε αριθµό 26384/8 και µε την ένδειξη: «ιαδικασία επιλογής για το ΕΠΠΑΙΚ». Σηµειώνεται επίσης για τους Εισακτέους, ότι θα πρέπει να καταβάλουν ανά εξάµηνο φοίτησης, µε την εγγραφή τους σε αυτό, το ποσόν των 200 ευρώ. 4. Βασικός Τίτλος Σπουδών - Βασικό Πτυχίο Ως «Βασικός Τίτλος Σπουδών» θεωρείται εκείνος µε την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος. Άλλος τίτλος προπτυχιακών σπουδών δεν αξιολογείται. α. Τίτλοι / Πτυχία από Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του Εσωτερικού 1. Ο Βασικός Τίτλος Σπουδών (του εσωτερικού) υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε φωτοαντίγραφο νόµιµα επικυρωµένο από όποιαδήποτε δηµόσια Αρχή και φέρει απαραίτητα ηµεροµηνία, ονοµατεπώνυµο του αρµόδιου για την επικύρωση και σφραγίδα. 2. Στον τίτλο σε αντίστοιχο Πιστοποιητικό πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται µε σαφήνεια η ηµεροµηνία κατά την οποία ο υποψήφιος έχει καταστεί πτυχιούχος, καθώς και ο βαθµός επίδοσης. α) Αν δεν αναφέρεται η ηµεροµηνία, αλλά αναφέρεται µόνο το έτος, τότε ως ηµεροµηνία αποφοίτησης θεωρείται η 31 η εκεµβρίου του έτους αποφοίτησης. Όταν αναγράφεται ο µήνας αλλά χωρίς ηµεροµηνία, τότε ως ηµεροµηνία αποφοίτησης θεωρείται η τελευταία ηµέρα του µήνα. β) Αν δεν αναφέρεται ο βαθµός του πτυχίου, τότε µαζί µε τον βασικό τίτλο πρέπει να υποβάλλεται και βεβαίωση του Ιδρύµατος που χορήγησε τον τίτλο, στην οποία να αναγράφεται ο βαθµός πτυχίου. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ως βαθµός πτυχίου το 5,0. 3. Αντί του αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου του τίτλου, ο υποψήφιος µπορεί να υποβάλει Πιστοποιητικό της Σχολής, στο οποίο να αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. β. Τίτλοι / Πτυχία από Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του Εξωτερικού Αν το βασικό πτυχίο είναι πτυχίο Σχολής εξωτερικού πρέπει να υποβάλλεται: (α) το πτυχίο ή νόµιµο αντίγραφό του επικυρωµένο από δικηγόρο ή το Υπουργείο Εξωτερικών ή προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας και να φέρει απαραίτητα ηµεροµηνία, ονοµατεπώνυµο του αρµόδιου για την επικύρωση και σφραγίδα και 3

4 (β) Βεβαίωση αναγνώρισής του (ισοτιµίας) από το ΙΚΑΤΣΑ ή από το αντίστοιχο όργανο αναγνώρισης ισοτιµιών για κάθε περίπτωση, καθώς και γ) Βεβαίωση αντιστοίχησης του βαθµού και του χαρακτηρισµού του πτυχίου µε τους χαρακτηρισµούς και τους βαθµούς που ισχύουν στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοίχηση, τότε ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα α ανωτέρω. 5. Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών α) Ως «Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών» στον παρόντα Κανονισµό Αξιολόγησης Υποψηφίων νοούνται: (1) ιπλώµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τίτλοι «Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών», τίτλοι επιπέδου Masters του εξωτερικού κτλ.), και (2) Το ιδακτορικό ίπλωµα. β) Για τον τρόπο υποβολής µεταπτυχιακών τίτλων εσωτερικού και εξωτερικού ισχύουν τα αναφερόµενα για τον βασικό τίτλο ανωτέρω (άρθρο 3, παρ. 4β). 6. Πιστοποίηση της Γνώσης Ξένων Γλωσσών Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται µε τους παρακάτω τρόπους: α) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ιερµηνείας από Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχο και ισότιµο Σχολών της αλλοδαπής (σχετικά µε τον τρόπο υποβολής ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω στον παρόντα KAY). β) Με Επάρκεια για τη διδασκαλία της γλώσσας, η οποία έχει χορηγηθεί από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, καθώς και µε την προσκόµιση Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2. γ) Με πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ιδρύµατος Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής (Σχετικά µε τον τρόπο υποβολής τίτλων σπουδών της αλλοδαπής ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στον παρόντα KAY). δ) Με τίτλο σπουδών (Αποδεικτικό, Πιστοποιητικό, Βεβαίωση κτλ.) της αλλοδαπής, ισότιµο των ελληνικών Σχολών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών (Σχετικά µε τον τρόπο υποβολής τίτλων σπουδών της αλλοδαπής ισχύουν όσα αναφέρονται στον παρόντα KAY). ε) Με Πιστοποιητικό ή τίτλο. Οι τίτλοι αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον πρώτης βαθµίδας (ως ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο θεωρείται για την αγγλική το First Certificate in English (Lower), για τη γαλλική το DELF 1 (και οι τέσσερις ενότητες), για τη γερµανική το Mittelstufe, για την ιταλική το CELI 3 και για τις άλλες ξένες γλώσσες τίτλοι της αντίστοιχης προς αυτά βαθµίδας) και να φέρουν θεώρηση για το γνήσιο του περιεχοµένου τους από τον Μορφωτικό Ακόλουθο της Πρεσβείας της κάθε χώρας ή υπηρεσίες των χωρών που έχουν τέτοια ευθύνη. Σε αντίθετη περίπτωση οι τίτλοι δεν αξιολογούνται. Αναλυτικά, αξιολογούνται οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών: - Για την αγγλική γλώσσα: το First Certificate In English (FCE), το Certificate in Advanced English (CAE) & το Certificate of Proficiency in English (CPE) των πανεπιστηµίων Cambridge ή Michigan, το TOEIC (από 505 και άνω). - Για τη γαλλική γλώσσα: το DELF 1er degré (Unités A1, A2, A3, A4), το DELF 2ème degré (Unités Α5, Α6), το DALF του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας, το DES (Diplôme d Etudes Supérieures), το Certificat de Langue Française του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, το Diplôme de Langue et Litterature Françaises (SORBONNE I & SORBONNE ΙΙ) του πανεπιστηµίου των Παρισίων, το Diplôme de Langue Francaise (DL) της Alliance Française. 4

5 - Για τη γερµανική γλώσσα: τα Zentrale Mittelstufenprufung, Kleines Spraschdiplom, KDS & ZOE του Ινστιτούτου Γκαίτε, το Grosses Deutsches Sprachdiplom, του Πανεπιστηµίου Ludwig - Maximilian του Μονάχου. - Για την ιταλική γλώσσα: τα Diploma di lingua italiana, Diploma Superiore Di Lingua e Cultura Italiana, Diploma Del Corso Superiore di Traduttore, του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας, το Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI 3, CELI 4, CELI 5) του πανεπιστηµίου της Perugia. - Για την ισπανική γλώσσα: το Diploma basico de Espanol (DBE), το Diploma Superior de Espanol (DSE) του Ινστιτούτου Θερβάντες Για όσους τίτλους ή Πιστοποιητικά δεν περιλαµβάνονται στον παραπάνω κατάλογο ή αφορούν τη γνώση άλλων γλωσσών, απαιτείται η πιστοποίηση αναγνώρισης του τίτλου και η αντιστοιχία της αναφερόµενης βαθµίδας να βεβαιώνεται από τον Μορφωτικό Ακόλουθο της Πρεσβείας της κάθε χώρας ή από υπηρεσίες των χωρών που έχουν τέτοια ευθύνη. H πιστοποίηση αυτή αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υποβάλλεται οπωσδήποτε (1) ο ίδιος ο τίτλος ή αντίστοιχη Βεβαίωση κατοχής του τίτλου ή επιτυχίας στις αντίστοιχες εξετάσεις από τον αρµόδιο φορέα και (2) για γλώσσες εκτός αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής και ιταλικής, µετάφραση του τίτλου στην ελληνική, που έγινε από κατά νόµο αρµόδιο φορέα (από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος ή τις Προξενικές αρχές της αντίστοιχης χώρας και τις κατά περίπτωση ειδικές υπηρεσίες τους, ή εντεταλµένο ικηγόρο). Στην περίπτωση που υποβάλλονται αντίγραφα του τίτλου, τα φωτοαντίγραφα πρέπει να είναι νοµίµως επικυρωµένα (από δικηγόρο ή το Υπουργείο Εξωτερικών ή προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας ή υπηρεσίες των χωρών που έχουν τέτοια ευθύνη και να φέρουν απαραίτητα ηµεροµηνία, ονοµατεπώνυµο του αρµόδιου για την επικύρωση και σφραγίδα). 7. Βεβαιώσεις Πείρας, Επαγγελµατικής και ιδακτικής Αξιολογούνται δύο ειδών βεβαιώσεις: α) Βεβαιώσεις επαγγελµατικής πείρας και β) βεβαιώσεις διδακτικής πείρας. Λαµβάνονται υπόψη και βαθµολογούνται ένα πλήρες διδακτικό έτος για τη διδακτική πείρα και έως πέντε έτη συνολικά επαγγελµατικής πείρας. Πιο συγκεκριµένα ισχύουν τα εξής: α. Βεβαιώσεις Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή ς Πείρας Βαθµολογείται η επαγγελµατική πείρα που έχει αποκτηθεί σε ειδικότητα σχετική µε το πτυχίο που ο υποψήφιος έχει υποβάλει, και οπωσδήποτε µετά την κτήση του. Ειδικότερα, σε σχέση µε την επαγγελµατική πείρα ισχύουν τα κατωτέρω κατά περίπτωση. (1) Επαγγελµατική Πείρα στο Εσωτερικό στο ηµόσιο Τοµέα 1. Όσοι εργάστηκαν ως µισθωτοί στον ηµόσιο Τοµέα, είτε ως δηµόσιοι υπάλληλοι είτε µε διάφορες άλλες σχέσεις εργασίας, πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση από την Υπηρεσία τους, η οποία να βεβαιώνει ακριβώς το χρονικό διάστηµα εργασίας (από... µέχρι...), αν ήταν πλήρης ή µερική η απασχόληση, την επαγγελµατική ιδιότητα, και το συγκεκριµένο είδος της απασχόλησης. 2. Σε περιπτώσεις απασχόλησης στο πλαίσιο του προγράµµατος Stage, η πείρα λαµβάνεται υπόψη και βαθµολογείται εφόσον η απόκτησή της βεβαιώνεται µε ένα από τους εξής τρόπους : α) από την αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕ β) από τον εργοδότη, αρκεί να λαµβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου για την επαγγελµατική πείρα στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα αντίστοιχα. (2) Επαγγελµατική πείρα από υπηρεσία στις Ένοπλες υνάµεις 5

6 Η επαγγελµατική πείρα στις Ένοπλες υνάµεις βεβαιώνεται µε βεβαιώσεις των Στρατιωτικών Μονάδων (που φέρουν απαραίτητα ηµεροµηνία και σφραγίδα), στις οποίες πρέπει να αναφέρεται το χρονικό διάστηµα υπηρεσίας και το έργο που επιτέλεσε ο υποψήφιος. (3) Επαγγελµατική πείρα στο Εσωτερικό, στον Ιδιωτικό Τοµέα 1. Όσοι εργάστηκαν στο εσωτερικό στον Ιδιωτικό Τοµέα ως µισθωτοί πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση του εργοδότη, στην οποία να φαίνεται ακριβώς το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο εργάστηκαν (από... µέχρι...), αν ήταν πλήρης ή µερική η απασχόληση, η επαγγελµατική ιδιότητα, και το έργο που επιτελούσαν κατά τη σχετική απασχόληση (σε ποια ακριβώς εργασία απασχολήθηκε ο υποψήφιος). Η βεβαίωση αυτή πρέπει να είναι θεωρηµένη για το αληθές του περιεχοµένου της από αρµόδια Αρχή (π.χ. την Επιθεώρηση Εργασίας της περιοχής που εδρεύει η επιχείρηση και, όπου δεν υπάρχει κάλυψη των περιοχών που πραγµατοποιήθηκε η εργασία, από το ΙΚΑ). 2. Όσοι εργάστηκαν στον Ιδιωτικό Τοµέα ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση της οικείας ΟΥ στην οποία θα αναγράφονται: α) Το ακριβές χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο υποψήφιος άσκησε το επάγγελµα που δηλώνει (δηλαδή ηµεροµηνία έναρξης άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλµατος και ότι έκτοτε δεν έπαψε να ασκεί το επάγγελµα µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης) και β) Ότι για το διάστηµα αυτό δηλώθηκαν έσοδα και επίσης ότι τα έσοδα αυτά προέρχονται από την άσκηση του επαγγέλµατος αυτού και όχι από άλλες πηγές. Σε περίπτωση που η Εφορία δεν µπορεί να χορηγήσει την ανωτέρω βεβαίωση, ο υποψήφιος µπορεί να υποβάλει την Υπεύθυνη ήλωση που προβλέπεται από την Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών αριθµ. ΠΟΛ/1127/ /826/ που έχει εκδοθεί κατ' εφαρµογή του άρθρου 33 του Ν. 1882/90. Η Υπεύθυνη αυτή ήλωση, στην οποία δηλώνονται τα ως άνω α) και β), πρέπει να φέρει θεώρηση της ΟΥ µε την ένδειξη ότι «υπεβλήθη οµοία». 3. Για να ληφθεί υπόψη επαγγελµατική πείρα ελεύθερου επαγγελµατία, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι αποκτήθηκε από το επάγγελµα το οποίο είναι συναφές προς τον βασικό τίτλο σπουδών που κατέχει και υπέβαλε ο υποψήφιος. Αόριστη αναφορά της άσκησης ελευθερίου επαγγέλµατος (π.χ. εµπόρου, εταίρου ή µετόχου κτλ.) δεν αποτελεί πιστοποίηση άσκησης συγκεκριµένου επαγγέλµατος (π.χ. οικονοµολόγου, µηχανικού κτλ.) σχετικού µε την ειδικότητα ενός τίτλου σπουδών και δεν αξιολογείται. (4) Επαγγελµατική Πείρα στο Εξωτερικό Η επαγγελµατική πείρα που αποκτήθηκε στο εξωτερικό για να βαθµολογηθεί πρέπει να τεκµηριώνεται όπως παρακάτω: 1) Με βεβαίωση της υπηρεσίας ή του εργοδότη όπου αποκτήθηκε η πείρα, η οποία 2) πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από µετάφρασή της και 3) να είναι θεωρηµένη για την αλήθεια του περιεχοµένου της από αρµόδια Ελληνική Προξενική Αρχή ή, όταν δεν υπάρχει, από Προξενική Αρχή της αντίστοιχης χώρας. Πρέπει να υποβάλλεται το πρωτότυπο και, αν είναι ξενόγλωσσο, να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση. Για τη µετάφραση και την επικύρωση τυχόν φωτοαντιγράφων ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω για τους βασικούς τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. (5) Παρατηρήσεις για την Επαγγελµατική Πείρα 1. Σε περίπτωση βεβαιώσεων πείρας που αποκτήθηκε επί ωροµισθιακής βάσεως πληρωµής, 8 ώρες εργασίας αντιστοιχούν µε ένα (1) ηµεροµίσθιο. 2. Το χρονικό διάστηµα της Πρακτικής Άσκησης των δικηγόρων, µπορεί να βεβαιωθεί µόνο από το ικηγορικό Σύλλογο. Στις βεβαιώσεις άσκησης 6

7 δικηγορίας θα πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια πότε ακριβώς ο υποψήφιος άρχισε και πότε τελείωσε την άσκησή του. Βεβαιώσεις µε ασαφείς για τον µη ειδικό όρους που κάποτε εκδίδονται από δικηγορικούς συλλόγους (π.χ. «γράφτηκε στο βιβλίο.», ή «ορίστηκε στις.» ή «διορίστηκε στις» κτλ.) δεν βαθµολογούνται. 3. Για βεβαιώσεις που εκδίδονται από υπηρεσίες οι οποίες ανήκαν στον ηµόσιο τοµέα αλλά τώρα ανήκουν στον ιδιωτικό τοµέα, ισχύουν τα προβλεπόµενα ανωτέρω για την πείρα στον ιδιωτικό τοµέα. ιευκρινίζεται ότι κάθε βεβαίωση από υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα πρέπει απαραίτητα να φέρει την νόµιµη σφραγίδα µε την ένδειξη «Ελληνική ηµοκρατία». Ειδάλλως ισχύουν τα οριζόµενα για την πείρα στον ιδιωτικό τοµέα. 4. Για κάθε περίπτωση εργαζοµένου στον ιδιωτικό τοµέα, η πείρα πρέπει να βεβαιώνεται µόνον όπως περιγράφεται ανωτέρω. Φωτοαντίγραφα εκκαθαριστικών σηµειωµάτων της ΟΥ, αποδείξεις ασφαλιστικών ταµείων, φωτοτυπίες βιβλιαρίων ενσήµων, βεβαιώσεις Επιµελητηρίων κτλ. δεν αξιολογούνται. β. Βεβαιώσεις ι δ α κ τ ι κ ή ς Πείρας (1) Η διδακτική πείρα λαµβάνεται υπόψη και βαθµολογείται µε πέντε (5) µόρια αν έχει αποκτηθεί µετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών του υποψηφίου, είναι συναφής µε αυτόν και εφόσον η διάρκειά της είναι τουλάχιστον ένα πλήρες διδακτικό έτος. ιδακτική πείρα πλέον του ενός έτους δεν προσδίδει επιπλέον µόρια. Η πείρα αυτή µπορεί να έχει αποκτηθεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα, στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, στα ΙΕΚ και σε φροντιστήρια. (2) Για την πιστοποίηση διδακτικής πείρας στον ιδιωτικό τοµέα (αναγνωρισµένες ιδιωτικές σχολές, φροντιστήρια, ΙΕΚ) πρέπει να υποβάλλεται: (1). Βεβαίωση του εκπαιδευτικού φορέα στον οποίο αποκτήθηκε η πείρα. (2). Η βεβαίωση αυτή πρέπει απαραίτητα να επικυρώνεται για την αλήθεια του περιεχοµένου της από αρµόδια αρχή η οποία εποπτεύει τον εν λόγω φορέα (π.χ. ο ΟΕΕΚ για τα ιδιωτικά ΙΕΚ). Αν η πείρα δεν βεβαιώνεται σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. (3) ιδακτική Πείρα στο Εξωτερικό. Η διδακτική πείρα σε σχολεία, σε Σχολές ή σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, για να βαθµολογηθεί, πρέπει να τεκµηριώνεται όπως παρακάτω: (1) Με Βεβαίωση του σχολείου ή του ιδρύµατος στο οποίο αποκτήθηκε, (2) πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από µετάφρασή της (3) πρέπει να είναι θεωρηµένη για την αλήθεια του περιεχοµένου της από αρµόδια Ελληνική Εκπαιδευτική Αρχή ή από αρµόδια Προξενική Αρχή της Ελλάδας ή της αντίστοιχης χώρας. Για τη µετάφραση και την επικύρωση φωτοαντιγράφων ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν στον παρόντα KAY. (4) Τι πρέπει να περιέχεται στις Βεβαιώσεις α) Ανεξαρτήτως του χώρου στον οποίο αποκτήθηκε η διδακτική πείρα, σε κάθε Βεβαίωση διδακτικής πείρας πρέπει να αναφέρονται: 1. Το χρονικό διάστηµα (έναρξη-λήξη) που δίδαξε ο υποψήφιος. 2. Οι ώρες που δίδαξε συνολικά σε κάθε σχολείο ανά εβδοµάδα και ανά εξάµηνο ή διδακτικό έτος. 3. Η ιδιότητα και ειδικότητα µε την οποία δίδαξε. Αν µια Βεβαίωση δεν είναι σύµφωνη µε τα παραπάνω, δε λαµβάνεται υπόψη και δεν βαθµολογείται. 7

8 β) Στις Βεβαιώσεις διδακτικής πείρας πρέπει να φαίνεται και να βεβαιώνεται µε σαφήνεια ότι ο υποψήφιος ασκούσε καθαρά διδακτικό έργο. Με αυτή την έννοια, βεβαιώσεις που αναφέρουν «τη συνολική υπηρεσία στο δηµόσιο» ή ότι «υπηρετεί στην εκπαίδευση επί 10 έτη» ή «είναι µόνιµος εκπαιδευτικός µε συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και προϋπηρεσία» ή «ότι ανέλαβε υπηρεσία στις» ή «στις 25/10/2001 του χορηγήθηκε το 3 ο µισθολογικό κλιµάκιο..» κτλ. δεν λαµβάνονται υπόψη και δεν βαθµολογούνται. γ) Οι βεβαιώσεις για να βαθµολογηθούν πρέπει να θεµελιώνουν την πραγµατοποίηση της διδασκαλίας (διδακτικής πείρας) και όχι να δηλώνουν απλώς την έναρξη ή τη λήξη απασχόλησης ή την ανάθεση µαθηµάτων ή να αναφέρονται στη σύµβαση που έχει υπογραφεί κτλ. (π.χ. όχι "ανάληψη υπηρεσίας", "διακοπή σύµβασης", «του ανετέθη να διδάξει» κτλ., χωρίς να προκύπτει από πουθενά ότι δίδαξε πραγµατικά). Άρθρο 4 Αποκλεισµός από τη ιαδικασία Επιλογής Από όσα αναφέρθηκαν, προκύπτει ότι αποκλείεται της διαδικασίας επιλογής υποψήφιος, ο οποίος : 1. εν υποβάλλει πτυχίο Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ή ισότιµο) ως «βασικό τίτλο». Ειδικότερα, ο υποψήφιος αποκλείεται : α) Αν είναι πτυχιούχος της ηµεδαπής και δεν υποβάλλει τον ίδιο τον τίτλο του βασικού πτυχίου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό (πρωτότυπο τίτλο ή αντίγραφό του ή νόµιµα επικυρωµένη φωτοτυπία του) ή υποβάλλει βασικό πτυχίο δυσανάγνωστο. β) Αν είναι πτυχιούχος της αλλοδαπής και δεν υποβάλλει (i) τον ίδιο τον βασικό τίτλο του (πρωτότυπο τίτλο ή αντίγραφό του ή νόµιµα επικυρωµένη φωτοτυπία του) και επιπλέον (ii) αναγνώριση του τίτλου από το ΙΚΑΤΣΑ ή άλλο αρµόδιο όργανο ως ισότιµου (πρωτότυπο ή αντίγραφό του ή νόµιµα επικυρωµένη φωτοτυπία του). γ) Ανεξαρτήτως του αν είναι πτυχιούχος Σχολής του εξωτερικού ή του εσωτερικού, όταν το πτυχίο που υποβάλλει ως «βασικό» δεν εµπίπτει στις κατηγορίες πτυχίων που προβλέπει η προκήρυξη. 2. Εφόσον δεν δηλώνει σαφώς στην αίτησή του για ποιας πόλης το ΕΠΠΑΙΚ επιθυµεί να είναι υποψήφιος (Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Βόλου, Ιωαννίνων ή Ηρακλείου) ή δηλώνει υποψηφιότητα για πόλεις περισσότερες της µιας. 3. Έχει υποβάλει αίτηση εκπρόθεσµα ή, α) Αν την έχει υποβάλει ταχυδροµικά, δεν προκύπτει πέραν αµφιβολίας από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου ή από συνυποβαλλόµενη απόδειξη ότι υπεβλήθη εµπρόθεσµα. β) Αν την έχει υποβάλει µέσω ιδιωτικού ταχυδροµείου, και δεν έχει παραληφθεί και πρωτοκολληθεί µέσα στην προθεσµία της προκήρυξης. 4. εν έχει υποβάλει κατάλληλα συµπληρωµένα την Αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής, την Υπεύθυνη ήλωση και την προβλεπόµενη Απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης για την αξιολόγηση του Φακέλου Υποψηφιότητας. Κεφάλαιο εύτερο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 8

9 Άρθρο 5 Κριτήρια Επιλογής Οι υποψήφιοι που κριθούν ως αξιολογήσιµοι σύµφωνα µε τον παρόντα ΚΑΥ, θα συγκριθούν µεταξύ τους µε βάση τα εξής κριτήρια: 1. Το βαθµό βασικού πτυχίου. 2. Την προσκόµιση τίτλων µεταπτυχιακών σπουδών. 3. Τη γνώση ξένων γλωσσών. 4. Τη διδακτική και επαγγελµατική πείρα. Άρθρο 6 Βαθµολογική Αξία Κριτηρίων Τρόπος Αξιολόγησης των Υποβαλλοµένων Στοιχείων Η βαθµολογική αξία για κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια, καθώς και ο τρόπος βαθµολόγησης αντίστοιχα, προσδιορίζονται ως εξής: 1. Βαθµός Βασικού Πτυχίου Ο υποψήφιος βαθµολογείται µε βάση τις µονάδες που προκύπτουν από τον βαθµό που αναγράφεται στο πτυχίο του, µε συντελεστή βαρύτητας 1,5 (π.χ. ο βαθµός πτυχίου: 6,90 αντιστοιχεί σε µόρια: 10,35). 2. Αναγνωρισµένοι Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών α) Στο κριτήριο αυτό ο υποψήφιος λαµβάνει: (1) Για τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master, µονάδες δέκα (10). (2) Για διδακτορικό δίπλωµα, µόρια είκοσι (20). β) Το µέγιστο που µπορεί να λάβει ο υποψήφιος από το κριτήριο αναγνωρισµένων τίτλων µεταπτυχιακών σπουδών είναι συνολικά είκοσι (20) µόρια. εύτερος τίτλος µεταπτυχιακών σπουδών δεν προσµετράται. 3. Ξένες Γλώσσες Βαθµολογείται η γνώση µέχρι δύο (2) ξένων γλωσσών, και ο υποψήφιος λαµβάνει πέντε (5) µονάδες για τη γνώση κάθε ξένης γλώσσας. Το µέγιστο που µπορεί να λάβει ο υποψήφιος από το κριτήριο αυτό είναι 10 µόρια. 4. Επαγγελµατική και ιδακτική Πείρα Η επαγγελµατική και η διδακτική πείρα, εφόσον δεν επικαλύπτονται χρονικά, αξιολογούνται ως εξής: α) Επαγγελµατική πείρα: Αξιολογείται επαγγελµατική πείρα από δύο (2) έως και πέντε (5) έτη πλήρους απασχόλησης. Τα 2 πλήρη έτη επαγγελµατικής απασχόλησης αξιολογούνται µε 5 µόρια. Τα 3 πλήρη έτη επαγγελµατικής απασχόλησης αξιολογούνται µε 6 µόρια. Τα 4 πλήρη έτη επαγγελµατικής απασχόλησης αξιολογούνται µε 8 µόρια. Τα 5 πλήρη έτη επαγγελµατικής απασχόλησης αξιολογούνται µε 10 µόρια. Η επαγγελµατική πείρα βαθµολογείται αφού πρώτα γίνει αναγωγή της σε «έτη πλήρους επαγγελµατικής απασχόλησης». Ως έτος πλήρους επαγγελµατικής απασχόλησης θεωρείται εκείνο, κατά το οποίο έχουν πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον 300 ηµεροµίσθια. Πείρα που πλεονάζει σε ένα έτος δεν βαθµολογείται ούτε µεταφέρεται σε άλλο έτος. Όταν η επαγγελµατική πείρα εκφράζεται σε ηµεροµίσθια, τότε 300 ηµεροµίσθια ισοδυναµούν µε ένα έτος πείρας. Όταν εκφράζεται σε ώρες, τότε 8 ώρες ισοδυναµούν µε ένα ηµεροµίσθιο. εν αξιολογείται πείρα µικρότερη των δύο και µεγαλύτερη των πέντε ετών. β) ιδακτική πείρα: Αξιολογείται πείρα µόνο ενός (1) πλήρους διδακτικού έτους, και εφόσον τεκµηριώνεται ως τέτοια, λαµβάνει πέντε (5) µόρια. 9

10 Η διδακτική πείρα βαθµολογείται αφού πρώτα γίνει αναγωγή της σε «πλήρη διδακτική πείρα». Ως πλήρης διδακτική πείρα νοείται εκείνη κατά την οποία ο υποψήφιος είχε ωράριο διδασκαλίας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ώρες την εβδοµάδα. Εάν ο υποψήφιος είχε µερική διδακτική απασχόληση, αυτή ανάγεται σε εβδοµάδες πλήρους διδακτικής απασχόλησης. Για να γίνει αυτή η αναγωγή, πολλαπλασιάζεται ο αριθµός των εβδοµάδων που δίδαξε ο υποψήφιος, επί το κλάσµα που έχει αριθµητή τον αριθµό των ωρών που δίδαξε κάθε εβδοµάδα και παρανοµαστή το δεκαπέντε (15). Ως έτος πλήρους διδακτικής απασχόλησης νοείται το διάστηµα των τριάντα δύο (32) εβδοµάδων (8 µήνες Χ 4 εβδοµάδες = 32 εβδοµάδες) πραγµατικής πλήρους διδασκαλίας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αποκτήσει τη διδακτική πείρα ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός του ΥΠΕΠΘ, από το χρόνο συνολικής πείρας δεν αφαιρείται ο χρόνος των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Εάν κατά την αναγωγή προκύψουν περισσότερες από 32 εβδοµάδες πλήρους διδακτικής απασχόλησης σε ένα έτος, οι επιπλέον των 32 εβδοµάδες δεν υπολογίζονται. Εάν στη βεβαίωση διδακτικής πείρας δίνεται ο συνολικός αριθµός ωρών που δίδαξε ο υποψήφιος, τότε πλήρης ετήσια διδακτική απασχόληση θεωρείται εκείνη που αντιστοιχεί σε 480 ώρες (32 Χ 15 = 480), οπότε ο συνολικός αριθµός ωρών της Βεβαίωσης διαιρείται δια του 480. Πλεονάζουσα διδακτική πείρα δεν λαµβάνεται ως επαγγελµατική. Άρθρο 7 Η Βαθµολογική Κλίµακα Η αξιολόγηση των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΕΠΠΑΙΚ εκφράζεται σε κλίµακα βαθµολογίας των 60 µορίων, συνοπτικά ως εξής: Κλίµακα Βαθµολογίας Υποψηφίων για φοίτηση στο ΕΠΠΑΙΚ Κριτήριο Μέγιστος υνατός Βαθµός 1. Βαθµός Βασικού Πτυχίου 10 Χ 1, Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Master: 10 ιδακτορικό: Γνώση Ξένων Γλωσσών (µέχρι 2) 2x 5 µόρια = ιδακτική Πείρα (αξιολογείται ένα έτος) Επαγγελµατική Πείρα (ελάχιστη 2 έτη Μέγιστη 5 έτη) Για 1 πλήρες διδ. έτος Χ Για 2 πλήρη έτη 5 µόρια Για 3 πλήρη έτη 6 µόρια Για 4 πλήρη έτη 8 µόρια Για 5 πλήρη έτη 10 µόρια Μέγιστο Σύνολο Μορίων 60 10

11 Κεφάλαιο Τρίτο ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Άρθρο 8 Όργανα και ιαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων Με απόφαση του Συµβουλίου της Σχολής, µετά από εισήγηση του Συµβουλίου του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων, ορίζονται τα παρακάτω όργανα, που είναι αρµόδια για τη διενέργεια της επιλογής των σπουδαστών για την εισαγωγή τους στο ΕΠΠΑΙΚ: 1. Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων. 2. Σώµατα Βαθµολογητών. 3. Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων. Άρθρο 9 Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων 1. Συγκροτούνται οι εξής Επιτροπές Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) για εισαγωγή στο ΕΠΠΑΙΚ: Μια στην έδρα της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα και από µία στα Παραρτήµατα Θεσσαλονίκης και Πατρών. 2. Κάθε επιτροπή αποτελείται από µέλη ΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, µε Πρόεδρο τον Υπεύθυνο του ΕΠΠΑΙΚ κατά περίπτωση. Ο αριθµός των µελών της δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των πέντε (5). 3. Η συγκρότηση των ΕΑΥ γίνεται µε Πράξη του Συµβουλίου της Σχολής, µετά από εισήγηση του Συµβουλίου του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων. 4. Οι ανωτέρω τρεις ΕΑΥ έχουν την ευθύνη επιλογής των υποψηφίων ως εξής: α) Η ΕΑΥ στην Αθήνα, για αξιολόγηση των υποψηφίων για φοίτηση στο ΕΠΠΑΙΚ στην Αθήνα και στο Παράρτηµα Ηρακλείου Κρήτης. β) Η ΕΑΥ στη Θεσσαλονίκη, για αξιολόγηση των υποψηφίων στην Θεσ/νίκη και στο Παράρτηµα Βόλου. γ) Η ΕΑΥ στην Πάτρα, για αξιολόγηση των υποψηφίων στην Πάτρα και στο Παράρτηµα Ιωαννίνων. 5. Το συντονισµό των τριών αυτών ΕΑΥ έχει ο Προϊστάµενος του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων, ο οποίος σε συνεργασία µε τους ιευθυντές των Παραρτηµάτων φροντίζει για την επίλυση των προβληµάτων που τυχόν ανακύπτουν σε κάθε ΕΑΥ, και µεριµνά ώστε να εξασφαλίζεται η ενιαία εφαρµογή του ΚΑΥ από όλες τις ΕΑΥ. Η ειδικότερη εποπτεία και η υποστήριξη των ΕΑΥ στα Παραρτήµατα αποτελεί ευθύνη των αντίστοιχων ιευθυντών των Παραρτηµάτων. 6. Έργο της κάθε Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων είναι η αξιολόγηση των υποψηφίων και η έκδοση των αποτελεσµάτων. Ιδιαίτερα, έργο της κάθε ΕΑΥ είναι η παραλαβή των δικαιολογητικών από τις αντίστοιχες Γραµµατείες µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους, ο έλεγχος της εγκυρότητας και πληρότητάς τους για τον καθορισµό των δικαιουµένων να συµµετάσχουν στην επιλογή µε βάση τα δικαιολογητικά αυτά και η κατάρτιση του Πίνακα των Αποκλειοµένων, η ταξινόµησή τους, η ισοµερής κατά το δυνατόν κατανοµή τους στους Αξιολογητές, η επίλυση ενδεχοµένων προβληµάτων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, η καθοδήγηση των Αξιολογητών ώστε η αξιολόγηση να είναι ενιαία κτλ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων επιλύει µε τη συνεργασία του Προϊσταµένου του Παιδαγωγικού Τµήµατος κάθε θέµα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και αφορά τα βαθµολογούµενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής. Η ίδια Επιτροπή ρυθµίζει και τα θέµατα της κατανοµής της εργασίας µεταξύ των υπαλλήλων που διατίθενται για την υποβοήθηση του έργου της διαδικασίας της αξιολόγησης. 11

12 Όταν ολοκληρωθεί το έργο της, η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων υποβάλλει στο Συµβούλιο του Παιδαγωγικού Τµήµατος σχετικό Πρακτικό, µε συνηµµένους τους εξής τρεις πίνακες των υποψηφίων ΕΠΠΑΙΚ ανά πόλη α) Πίνακα των Αποκλειοµένων (στον οποίο φαίνεται και ο λόγος αποκλεισµού κάθε υποψήφιου). β) Πίνακα των Εισαγοµένων (στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι µονάδες που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος και τα ονόµατα των δύο βαθµολογητών) και γ) Πίνακα των µη Εισαγοµένων (στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι µονάδες που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος και τα ονόµατα των δύο βαθµολογητών). 7. Οι αποφάσεις στις Επιτροπές Αξιολόγησης λαµβάνονται µε ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη του Προέδρου. 8. Το έργο των Επιτροπών αυτών λήγει µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων και την έκδοση των αποτελεσµάτων από το Συµβούλιο του Τµήµατος και το Συµβούλιο της Σχολής. Κάθε θέµα που ανακύπτει µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων σε σχέση µε την επιλογή, περιέρχεται στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου του Παιδαγωγικού Τµήµατος και της Σχολής. Άρθρο 10 Βαθµολογητές, Αξιολόγηση ικαιολογητικών και Έκδοση των Αποτελεσµάτων 1. Τα Σώµατα Βαθµολογητών α) Ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η βαθµολόγηση των δικαιολογητικών σύµφωνα µε τα προσόντα κάθε υποψηφίου γίνεται από δύο (2) βαθµολογητές µέλη ΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ. Εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν, είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν και επιστηµονικοί συνεργάτες της ΑΣΠΑΙΤΕ, ύστερα από έγκριση του Συµβουλίου της Σχολής. Καταρτίζονται τρία τέτοια Σώµατα Βαθµολογητών, ένα για κάθε Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων. β) Οι Βαθµολογητές ορίζονται µε απόφαση του Συµβουλίου της Σχολής µετά από εισήγηση του Συµβουλίου του Παιδαγωγικού Τµήµατος, σε αριθµό ανάλογο του αριθµού των υποψηφίων και βαθµολογούν τα προσόντα των υποψηφίων µε βάση τα κριτήρια που ορίστηκαν στον παρόντα Κανονισµό. γ) Το έργο και ο συντονισµός των Βαθµολογητών σε κάθε πόλη αποτελεί αρµοδιότητα της κάθε ΕΑΥ. 2. Η ιαδικασία Αξιολόγησης Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθείται διαδικασία που συνοψίζεται ως εξής: α) Η κάθε Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, µε ευθύνη του Προέδρου της, έπειτα από κλήρωση µεταξύ των Βαθµολογητών, κατανέµει τα προς αξιολόγηση δικαιολογητικά των υποψηφίων στους Βαθµολογητές, ώστε να πραγµατοποιηθούν δύο διαδοχικές αξιολογήσεις των φακέλων όλων των υποψηφίων. β) Κάθε Βαθµολογητής αξιολογεί ατοµικά τα νοµίµως υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων που του αναλογούν και καταχωρίζει τη βαθµολογία ανά κριτήριο και αθροιστικά σε ειδικό έντυπο, το «ελτίο Αξιολόγησης Υποψηφίου» (.Α.Υ.), το οποίο φέρει το όνοµα και την υπογραφή του κάθε Βαθµολογητή. Ο συνολικός βαθµός που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος προκύπτει από το άθροισµα των επιµέρους µορίων αξιολόγησης των στοιχείων του και συνιστά το "Βαθµό Αξιολόγησης Υποψηφίου", ο οποίος και καθορίζει τη σειρά του 12

13 υποψηφίου στον "Πίνακα Αξιολόγησης Υποψηφίων" που συντάσσεται στη συνέχεια. Ο τελικός βαθµός εκφράζεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. γ) Μετά την αξιολόγηση, ο κάθε Βαθµολογητής (ως πρώτος και ως δεύτερος Βαθµολογητής) παραδίδει στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων τους Φακέλους των υποψηφίων που του αναλογούσαν, µε τα αντίστοιχα ελτία Αξιολόγησης. δ) Η Επιτροπή Aξιολόγησης εξετάζει τις διαφορές που ενδεχοµένως εµφανίζονται στα ελτία Αξιολόγησης µεταξύ των Βαθµολογητών για τον ίδιο υποψήφιο, οριστικοποιεί και εκδίδει τελική βαθµολογία σε ξεχωριστό έντυπο Αξιολόγησης. Επιπλέον κατατάσσει, µε βάση το Βαθµό Αξιολόγησης Υποψηφίων, τους υποψηφίους σε φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, ώστε να προκύψει ο Πίνακας Αποτελεσµάτων των Υποψηφίων, χωριστά για κάθε πόλη που προσφέρεται το ΕΠΠΑΙΚ, και για κάθε ειδικότητα της προκήρυξης. Με βάση τον αριθµό εισακτέων, η Επιτροπή ελέγχει στη συνέχεια την ορθότητα της αξιολόγησης των υποψηφίων για εισαγωγή και προσδιορίζει ποιοι υποψήφιοι είναι Εισαγόµενοι. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει την ευθύνη της τελικής σύνταξης του Πίνακα Εισαγοµένων ανά πόλη και ειδικότητα. ε) Σε περίπτωση ισοβαθµίας στην τελευταία θέση του αριθµού των εισακτέων για κάθε πόλη, εισάγονται όλοι οι ισοβαθµούντες ανά ειδικότητα. στ) Κατόπιν η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων συντάσσει Πρακτικό, το οποίο, µε τους αντίστοιχους Πίνακες, υποβάλλει στο Συµβούλιο του Τµήµατος. 3. Η Έκδοση των Αποτελεσµάτων α) Το Συµβούλιο του Τµήµατος, στο οποίο υποβλήθηκαν τα Πρακτικά των ΕΑΥ, συντάσσει Πράξη Έκδοσης Αποτελεσµάτων της διαδικασίας επιλογής µεταξύ των υποψηφίων για φοίτηση στο ΕΠΠΑΙΚ, ξεχωριστά για κάθε πόλη. β) Την Πράξη αυτή την υποβάλλει στο Συµβούλιο της Σχολής, το οποίο εγκρίνει τα αποτελέσµατα. γ) Μετά την έγκρισή τους, τα αποτελέσµατα για την κάθε πόλη αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της αντίστοιχης έδρας της ΑΣΠΑΙΤΕ και στην ιστοσελίδα της Σχολής. Άρθρο 11 Ενστάσεις - Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων 1. Η Επιτροπή α) Με απόφαση του Συµβουλίου της Σχολής, µετά από εισήγηση του Συµβουλίου του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων, συγκροτείται στην έδρα της Σχολής στο Αµαρούσιο Αττικής πενταµελής Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων (ΕΠ.Ε.Ε), που αποτελείται από µέλη ΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, µε Πρόεδρο τον Προϊστάµενο του Παιδαγωγικού Τµήµατος. β) Η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων εκδικάζει τις ενστάσεις για τους υποψήφιους του ΕΠΠΑΙΚ όλων των πόλεων. Η Επιτροπή προγραµµατίζει επίσης και ρυθµίζει το έργο των ατόµων που διατίθενται για την υποστήριξή της. Για κάθε θέµα που αφορά την εκδίκαση των ενστάσεων και δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό ή τις ισχύουσες περί ΑΣΠΑΙΤΕ διατάξεις, επιλαµβάνεται η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων, η οποία εισηγείται στο Συµβούλιο του Τµήµατος και της Σχολής όπου παίρνονται οι τελικές αποφάσεις. γ) Οι αποφάσεις στην Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων λαµβάνονται µε ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. δ) Το έργο της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων λήγει µε την έκδοση των αποτελεσµάτων της εκδίκασης των ενστάσεων από το Συµβούλιο του Παιδαγωγικού Τµήµατος και την έγκρισή τους από το Συµβούλιο της Σχολής. ε) Κάθε θέµα που ανακύπτει µετά τη λήξη του έργου της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων αποτελεί αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Σχολής το οποίο αποφαίνεται σχετικά µετά από εισήγηση του Συµβουλίου του Παιδαγωγικού Τµήµατος. 13

14 2. Ενστάσεις - Εκδίκαση Ενστάσεων α. Η Υποβολή της Ένστασης α) Μέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων στην ΑΣΠΑΙΤΕ, υποψήφιος που πήρε µέρος στην επιλογή για την εισαγωγή του στο ΕΠΠΑΙΚ, και µόνον στην περίπτωση που έχει αποκλειστεί ή είναι µη εισαγόµενος, µπορεί να υποβάλει ένσταση κατά των αποτελεσµάτων µόνο σε σχέση µε τη δική του αξιολόγηση. Η ένσταση υποβάλλεται στη Γραµµατεία του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων, στην πόλη στην οποία ο ενιστάµενος ήταν υποψήφιος. Για την υποβολή της ένστασης διατίθεται ειδικό έντυπο από τις Γραµµατείες του Τµήµατος και την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ. Για τον τρόπο υποβολής των ενστάσεων (π.χ. χρήση Ταχυδροµείου ΕΛΤΑ) και τον έλεγχο του εµπροθέσµου της υποβολής τους, ισχύουν τα αναφερόµενα στο πρώτο Κεφάλαιο του παρόντος Κανονισµού. β) Στο έντυπο της ένστασης ο ενιστάµενος υποψήφιος πρέπει να περιλάβει τα εξής στοιχεία: (1) Στοιχεία υποψηφίου (α) Ονοµατεπώνυµο υποψηφίου και ειδικότητα µε την οποία ήταν υποψήφιος. (β) Την πόλη, για την οποία ήταν υποψήφιος. (2) Συγκεκριµένα τους λόγους για τους οποίους ενίσταται, καθώς και συνοδευτικό πίνακα στον οποίο θα αναφέρει αναλυτικά τις επιµέρους µονάδες ανά κριτήριο και το σύνολο των µονάδων που κατά τη γνώµη του έπρεπε να είχε λάβει. β. Η ιαδικασία Εκδίκασης των Ενστάσεων Κατά την εκδίκαση των ενστάσεων των υποψηφίων ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: 1.Η Επιτροπή συγκεντρώνει όλες τις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί. Για το σκοπό αυτό οι Γραµµατείες του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων στην περιφέρεια διαβιβάζουν αµέσως στην Επιτροπή για κάθε ενιστάµενο υποψήφιο: (1) την ένστασή του, (2) το Φάκελο Υποψηφιότητάς του και (3) τα ελτία Αξιολόγησης Υποψηφίου. 2. Για κάθε ενιστάµενο η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων συντάσσει νέο ελτίο Αξιολόγησης Υποψηφίου, είτε αυτός είχε αποκλειστεί είτε έχει βαθµολογηθεί και έχει ενταχθεί στον Πίνακα των Μη Εισαγοµένων, ακόµη και όταν δεν διαφοροποιείται η βαθµολογία από εκείνη που ο ενιστάµενος έχει ήδη λάβει. 3. Σε συνολική Πράξη της, η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων καταχωρίζει την απόφασή της για κάθε ενιστάµενο ξεχωριστά. Η απόφαση αυτή περιλαµβάνει την τελική βαθµολογία του ενιστάµενου, ανά κριτήριο και συνολικά, καθώς και τη συνοπτική απάντηση στις επιµέρους αιτιάσεις του. 4. Την Πράξη της αυτή η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων την υποβάλλει στο Συµβούλιο του Παιδαγωγικού Τµήµατος, το οποίο συντάσσει αντίστοιχη Πράξη Εκδίκασης Ενστάσεων. 5. Η Πράξη του Συµβουλίου του Τµήµατος διαβιβάζεται στο Συµβούλιο της Σχολής για έγκριση. 6. Μετά την έγκρισή τους, τα αποτελέσµατα για τους υποψηφίους της κάθε πόλης αναρτώνται στον Πίνακα ανακοινώσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στην πόλη υποψηφιότητας του κάθε ενιστάµενου και στην ιστοσελίδα της Σχολής. Άρθρο 12 Συµπλήρωση κενών θέσεων 14

15 Αν µετά την εκπνοή της προθεσµίας εγγραφής για τους εισαγόµενους στο ΕΠΠΑΙΚ παραµείνουν κενές θέσεις (δεν πραγµατοποιήσουν δηλαδή την εγγραφή τους όλοι οι επιτυχόντες), τότε, µετά από εισήγηση του Συµβουλίου του Τµήµατος και απόφαση του Συµβουλίου της Σχολής, οι αντίστοιχες κενές θέσεις καλύπτονται από τον Πίνακα Εισαγοµένων µε υποψηφίους της αυτής ειδικότητας σύµφωνα µε την αξιολογική σειρά. Κεφάλαιο Τέταρτο ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 13 Επαλήθευση Στοιχείων 1. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι εισαχθέντες και στη συνέχεια εγγραφέντες στο ΕΠΠΑΙΚ υποψήφιοι για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, επαληθεύονται ως προς τη γνησιότητα και την ακρίβεια του περιεχοµένου τους µε ενέργειες της Σχολής προς τις υπηρεσίες και γενικώς τους φορείς από τους οποίους αυτά εκδόθηκαν, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ και µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2α του Ν. 2327/95 (ΦΕΚ 156/τ.Α'/ ), όπως συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. 2. Σε περιπτώσεις που προκύψει βάσιµη υπόνοια ότι στοιχεία ή δικαιολογητικά που είχαν υποβληθεί είναι ψευδή ή παραποιηµένα, ακολουθείται η εξής διαδικασία: α) Ενηµερώνεται εγγράφως ο σπουδαστής από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος και καλείται εντός πέντε εργάσιµων ηµερών να υποβάλει γραπτό υπόµνηµα µε το οποίο θα εκθέσει τις απόψεις του. β) Με απόφαση του Συµβουλίου της Σχολής, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου του Τµήµατος (και µόνον εάν µετά το γραπτό υπόµνηµα του σπουδαστή παραµένει η υπόνοια περί παραποίησης), ο φάκελος του σπουδαστή διαβιβάζεται στις αρµόδιες δικαστικές αρχές, οι οποίες και είναι αρµόδιες να αποφασίσουν τελεσίδικα. γ) Στο σπουδαστή, ο οποίος ενηµερώνεται σχετικά µε έγγραφο του Προϊσταµένου του Τµήµατος, δίνεται η δυνατότητα συνέχισης και ολοκλήρωσης των σπουδών του στο ΕΠΠΑΙΚ, αλλά δεν του χορηγείται Πιστοποιητικό Αποφοίτησης, µέχρι να αποφανθεί τελεσίδικα η δικαιοσύνη για την περίπτωσή του. δ) Αν η απόφαση της δικαιοσύνης είναι απαλλακτική, και ο σπουδαστής έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία τις προβλεπόµενες υποχρεώσεις του στο ΕΠΠΑΙΚ, τότε του απονέµεται άµεσα το Πιστοποιητικό Αποφοίτησης. Αν είναι καταδικαστική, ο σπουδαστής διαγράφεται από τα µητρώα του ΕΠΠΑΙΚ και δεν του χορηγείται Πιστοποιητικό Αποφοίτησης. Άρθρο 14 Αρµοδιότητες α) Για κάθε θέµα που προκύπτει κατά τη διαδικασία επιλογής εισακτέων σπουδαστών στο ΕΠΠΑΙΚ και δεν προβλέπεται από την απόφαση αυτή ούτε από τις ισχύουσες περί ΑΣΠΑΙΤΕ διατάξεις, αποφασίζει το Συµβούλιο του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. β) Όπου στον παρόντα Κανονισµό γίνεται αναφορά στο Συµβούλιο της Σχολής, νοείται η ιοικούσα Επιτροπή, και όπου αναφέρεται ο Πρόεδρος της Σχολής, νοείται ο Πρόεδρος της ιοικούσας Επιτροπής, για το διάστηµα που η Σχολή διοικείται από ιοικούσα Επιτροπή. γ) Κάθε άλλη προηγούµενη απόφαση σχετική µε την επιλογή ιδιωτών για φοίτηση στο ΕΠΠΑΙΚ του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και κάθε άλλη απόφαση που αναφέρεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από την παρούσα, καταργείται. - 15

16 16

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθµ.πρωτ: 82800 Ηµ/νία: 26/10/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΜΕΡΟΣ A ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΓΑΛΛΙΚΑ Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη T2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής: Αοιστη ννώσπ tr2/c2): Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθµ.πρωτ: 41256 Ηµ/νία: 22/05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

Α) Τροποποίηση του άρθρου 28 (γνώση ξένης γλώσσας) του Π.. 50/2001.

Α) Τροποποίηση του άρθρου 28 (γνώση ξένης γλώσσας) του Π.. 50/2001. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝ.: ΚΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΣ.: ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝ.: ΚΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθµ.πρωτ: 32507 Ηµ/νία: 05/05/2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Αριθμ. πρωτ.: Δ/1468 Μαρούσι: 22-6-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθµ.πρωτ: 87689 Ηµ/νία: 05/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤ4691Ω2-ΕΜΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία : 04/02/2014. Αρ.Πρωτ. : 9601

ΑΔΑ: ΒΙΡΤ4691Ω2-ΕΜΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία : 04/02/2014. Αρ.Πρωτ. : 9601 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ Ηµεροµηνία : 04/02/2014 Αρ.Πρωτ. : 9601 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Η Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει ως συνεργάτες δύο (2) Ειδικούς Επιστήµονες µε ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 10889 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ηµ/νία: 06/02/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 10889 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ηµ/νία: 06/02/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 10889 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ηµ/νία: 06/02/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Ειδικός Λογαριασμός Τηλ: 210-2896760-762

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Για την υποβολή υποψηφιότητας διδασκαλίας. στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Για την υποβολή υποψηφιότητας διδασκαλίας. στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Θεσσαλονίκη, 21 4 2016 Αριθ.πρωτ. 425 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή υποψηφιότητας διδασκαλίας στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν. 3689/2008 (ΦΕΚ A 164/05 08 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 10/9/2012

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 10/9/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤ.: ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 10/9/2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. B135059 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2012-2013»

ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2012-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑ: 25/10/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: B140511 ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ατόµων). 2. «Ηλεκτρονικό Εµπόριο και e-banking», (διάρκειας 80 ωρών, 1 τµήµα 20 ατόµων). ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ατόµων). 2. «Ηλεκτρονικό Εµπόριο και e-banking», (διάρκειας 80 ωρών, 1 τµήµα 20 ατόµων). ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 75663 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηµ/νία: 03/10/2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Κων/νος Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005-2006 Ρόδος, 02.03.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Ιορδάνης Κουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 1 η κατεύθυνση σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ / /2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτ. ΑΣ265/51292 / Z2. Ανδρέα Παπανδρέου Μαρούσι Αττικής

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτ. ΑΣ265/51292 / Z2. Ανδρέα Παπανδρέου Μαρούσι Αττικής Να διατηρηθεί µέχρι: -12-2009 Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ENΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙ ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και για την κάλυψη αναγκών στο νέο Κατάστηµά της στην Λάρισα, προτίθεται να προσλάβει υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.08.03 13:33:09 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΚΕΛ46Ψ8ΧΙ-ΑΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 9/0/206 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ.Πρωτ.3890/ Α2208 «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λαύριο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λαύριο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λαύριο: 21-12-2016 Ν.Π... «ΘΟΡΙΚΟΣ» Αριθµ.Πρωτ.:1381 ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1 Λαύριο - 195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 27 774 Fax: 2292 0 25060 E-mail: thorikoslavreotikis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ημερομηνία: 30-7-2015 Αριθμ. πρωτ.: Δ/1933 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» 1. Τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) και Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP)

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕRASMUS METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013) Όσοι φοιτητές (προπτυχιακοί ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 25 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 25 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραμματεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Θεσσαλονίκη, 6/4/2017 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1 Στις περιπτώσεις Τμημάτων που δεν έχει εφαρμοστεί το σύστημα των Πιστωτικών Μονάδων.

Εισαγωγή. 1 Στις περιπτώσεις Τμημάτων που δεν έχει εφαρμοστεί το σύστημα των Πιστωτικών Μονάδων. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ (ΠΑΔ Ι & ΙΙ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. Εισαγωγή Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Χ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ) ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 8200 Χίος Τηλ. 2270806 Fax: 22704375 e-mail:daexch@otenet.gr Χίος 08 / 04 / 205 Αριθμ. Πρωτ.: 362 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 : 2296021510 @ :irodorosmeg@gmail.com Μέγαρα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, έχοντας υπόψη της: α. Tις διατάξεις του άρθρου 24, του Ν. 3187/2003

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 13 Α -106 80, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 2103688060 e-mail: anakas@primedu.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Π Ρ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 prosk@rc.auth.gr 90609 Θεσσαλονίκη 27/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα

ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα * Κωδικοποιηµένο κείµενο που περιλαµβάνει το αρχικό Προεδρικό ιάταγµα 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α.Π. 21 Αθήνα, 04 Μαΐου 2015

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α.Π. 21 Αθήνα, 04 Μαΐου 2015 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α.Π. 21 Αθήνα, 04 Μαΐου 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ) ΣΗΤΕΙΑ,27-10-2016 Αρ. Πρωτ.:937 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΚΥ ΠΑΤΣΙΟΥ Ιπποκράτους 20, 10680 Αθήνα Τηλ. 2103688544 2103688542 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα

ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα * Κωδικοποιηµένο κείµενο που περιλαµβάνει το αρχικό Προεδρικό ιάταγµα 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α.Π. 573 Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 Το Τµήµα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 84643 Θεσσαλονίκη, 9/2/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» ΑΙΤΗΣΗ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» ΑΙΤΗΣΗ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεταμόρφωση, 4/2/205 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 25036 ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Διευθυντής: Π. Ντακούλας, Καθηγητής Γραμματεία / πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα