ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΥ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΥ)"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΥ) Απρίλιος

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΥ) ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ Κεφάλαιο Πρώτο ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ, ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ Άρθρο 1 ικαίωµα Συµµετοχής στη ιαδικασία Επιλογής 1. Στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση στο Ετήσιο Πρόγραµµα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ δικαιούνται να συµµετέχουν πτυχιούχοι Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ή ισοτίµων Σχολών του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εφόσον η ειδικότητα του πτυχίου τους τους δίνει το δικαίωµα διδασκαλίας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και συµπεριλαµβάνεται στην αντίστοιχη Προκήρυξη της ΑΣΠΑΙΤΕ, που εκδίδεται κατ έτος. 2. Κάθε υποψήφιος οφείλει να δηλώσει στην αίτησή του µια µόνο πόλη, από αυτές στις οποίες λειτουργεί το Ετήσιο Πρόγραµµα Παιδαγωγικής Κατάρτισης. ιαφορετικά, ο υποψήφιος αποκλείεται της επιλογής. Άρθρο 2 Απαιτούµενα ικαιολογητικά Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται µε βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στον παρόντα ΚΑΥ και στηρίζεται στα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο κάθε υποψήφιος στον ατοµικό Φάκελο Υποψηφιότητας, ο οποίος περιέχει: 1. Αίτηση, η οποία διατίθεται από τις Υπηρεσίες του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα και στα Παραρτήµατά της, καθώς και µέσω της ιστοσελίδας της ΑΣΠΑΙΤΕ στη διεύθυνση: 2. Υπεύθυνη ήλωση, η οποία διατίθεται από τις ως άνω υπηρεσίες και την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ 3. Απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης των 50 ευρώ για την εξέταση Φακέλου Υποψηφιότητας 4. Βασικό τίτλο σπουδών (Βασικό Πτυχίο) όπου αναγράφεται ο ακριβής βαθµός του πτυχίου 5. Τίτλοι µεταπτυχιακών σπουδών 6. Πιστοποιητικά γνώσης Ξένων Γλωσσών 7. Βεβαιώσεις πείρας, επαγγελµατικής και διδακτικής. Εκτός από τα παραπάνω, κανένα άλλο δικαιολογητικό δε λαµβάνεται υπόψη (όπως άλλοι τίτλοι προπτυχιακών σπουδών, βιογραφικά σηµειώµατα, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις πολυτέκνων, ένσηµα κτλ.). Επισηµαίνεται ότι η Αίτηση, η Υπεύθυνη ήλωση, η απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης και ο βασικός τίτλος σπουδών είναι υποχρεωτικά προκειµένου να εξεταστεί η υποψηφιότητα για εισαγωγή στο ΕΠΠΑΙΚ. Σε περίπτωση µη υποβολής των παραπάνω, ο υποψήφιος αποκλείεται. 2

3 Άρθρο 3 Ορθότητα και Πληρότητα των ικαιολογητικών Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων είναι ανάγκη να υποβάλλονται µε τον τρόπο που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισµό. Η Γραµµατεία του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων δεν κάνει επικυρώσεις κατά τη διάρκεια υποβολής δικαιολογητικών, και οι υπάλληλοι που παραλαµβάνουν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων δεν φέρουν καµία ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητά τους. 1. Αίτηση Η Αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής είναι έντυπη και χορηγείται από την ΑΣΠΑΙΤΕ. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε η πόλη για το ΕΠΠΑΙΚ της οποίας ο αιτών είναι υποψήφιος, καθώς επίσης και η ακριβής ειδικότητά του µε τον κωδικό της, όπως αυτός αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη. 2. Η Υπεύθυνη ήλωση Η Υπεύθυνη ήλωση είναι έντυπη και χορηγείται από την ΑΣΠΑΙΤΕ. Βεβαιώνει για την αλήθεια των στοιχείων του Φακέλου Υποψηφιότητας, τη γνώση του περιεχοµένου του Κανονισµού Αξιολόγησης για εισαγωγή και φοίτηση το ακδ. έτος και περιλαµβάνει ελτίο Αυτοαξιολόγησης του υποψηφίου. 3. Απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης Η Απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης για την αξιολόγηση του Φακέλου Υποψηφιότητας επισυνάπτεται στην Αίτηση: Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν Απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης του ποσού των 50 ευρώ στην Τράπεζα Ελλάδος και µόνο, στον Λογαριασµό της ΑΣΠΑΙΤΕ µε αριθµό 26384/8 και µε την ένδειξη: «ιαδικασία επιλογής για το ΕΠΠΑΙΚ». Σηµειώνεται επίσης για τους Εισακτέους, ότι θα πρέπει να καταβάλουν ανά εξάµηνο φοίτησης, µε την εγγραφή τους σε αυτό, το ποσόν των 200 ευρώ. 4. Βασικός Τίτλος Σπουδών - Βασικό Πτυχίο Ως «Βασικός Τίτλος Σπουδών» θεωρείται εκείνος µε την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος. Άλλος τίτλος προπτυχιακών σπουδών δεν αξιολογείται. α. Τίτλοι / Πτυχία από Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του Εσωτερικού 1. Ο Βασικός Τίτλος Σπουδών (του εσωτερικού) υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε φωτοαντίγραφο νόµιµα επικυρωµένο από όποιαδήποτε δηµόσια Αρχή και φέρει απαραίτητα ηµεροµηνία, ονοµατεπώνυµο του αρµόδιου για την επικύρωση και σφραγίδα. 2. Στον τίτλο σε αντίστοιχο Πιστοποιητικό πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται µε σαφήνεια η ηµεροµηνία κατά την οποία ο υποψήφιος έχει καταστεί πτυχιούχος, καθώς και ο βαθµός επίδοσης. α) Αν δεν αναφέρεται η ηµεροµηνία, αλλά αναφέρεται µόνο το έτος, τότε ως ηµεροµηνία αποφοίτησης θεωρείται η 31 η εκεµβρίου του έτους αποφοίτησης. Όταν αναγράφεται ο µήνας αλλά χωρίς ηµεροµηνία, τότε ως ηµεροµηνία αποφοίτησης θεωρείται η τελευταία ηµέρα του µήνα. β) Αν δεν αναφέρεται ο βαθµός του πτυχίου, τότε µαζί µε τον βασικό τίτλο πρέπει να υποβάλλεται και βεβαίωση του Ιδρύµατος που χορήγησε τον τίτλο, στην οποία να αναγράφεται ο βαθµός πτυχίου. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ως βαθµός πτυχίου το 5,0. 3. Αντί του αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου του τίτλου, ο υποψήφιος µπορεί να υποβάλει Πιστοποιητικό της Σχολής, στο οποίο να αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. β. Τίτλοι / Πτυχία από Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του Εξωτερικού Αν το βασικό πτυχίο είναι πτυχίο Σχολής εξωτερικού πρέπει να υποβάλλεται: (α) το πτυχίο ή νόµιµο αντίγραφό του επικυρωµένο από δικηγόρο ή το Υπουργείο Εξωτερικών ή προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας και να φέρει απαραίτητα ηµεροµηνία, ονοµατεπώνυµο του αρµόδιου για την επικύρωση και σφραγίδα και 3

4 (β) Βεβαίωση αναγνώρισής του (ισοτιµίας) από το ΙΚΑΤΣΑ ή από το αντίστοιχο όργανο αναγνώρισης ισοτιµιών για κάθε περίπτωση, καθώς και γ) Βεβαίωση αντιστοίχησης του βαθµού και του χαρακτηρισµού του πτυχίου µε τους χαρακτηρισµούς και τους βαθµούς που ισχύουν στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοίχηση, τότε ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα α ανωτέρω. 5. Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών α) Ως «Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών» στον παρόντα Κανονισµό Αξιολόγησης Υποψηφίων νοούνται: (1) ιπλώµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τίτλοι «Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών», τίτλοι επιπέδου Masters του εξωτερικού κτλ.), και (2) Το ιδακτορικό ίπλωµα. β) Για τον τρόπο υποβολής µεταπτυχιακών τίτλων εσωτερικού και εξωτερικού ισχύουν τα αναφερόµενα για τον βασικό τίτλο ανωτέρω (άρθρο 3, παρ. 4β). 6. Πιστοποίηση της Γνώσης Ξένων Γλωσσών Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται µε τους παρακάτω τρόπους: α) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ιερµηνείας από Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχο και ισότιµο Σχολών της αλλοδαπής (σχετικά µε τον τρόπο υποβολής ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω στον παρόντα KAY). β) Με Επάρκεια για τη διδασκαλία της γλώσσας, η οποία έχει χορηγηθεί από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, καθώς και µε την προσκόµιση Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2. γ) Με πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ιδρύµατος Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής (Σχετικά µε τον τρόπο υποβολής τίτλων σπουδών της αλλοδαπής ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στον παρόντα KAY). δ) Με τίτλο σπουδών (Αποδεικτικό, Πιστοποιητικό, Βεβαίωση κτλ.) της αλλοδαπής, ισότιµο των ελληνικών Σχολών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών (Σχετικά µε τον τρόπο υποβολής τίτλων σπουδών της αλλοδαπής ισχύουν όσα αναφέρονται στον παρόντα KAY). ε) Με Πιστοποιητικό ή τίτλο. Οι τίτλοι αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον πρώτης βαθµίδας (ως ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο θεωρείται για την αγγλική το First Certificate in English (Lower), για τη γαλλική το DELF 1 (και οι τέσσερις ενότητες), για τη γερµανική το Mittelstufe, για την ιταλική το CELI 3 και για τις άλλες ξένες γλώσσες τίτλοι της αντίστοιχης προς αυτά βαθµίδας) και να φέρουν θεώρηση για το γνήσιο του περιεχοµένου τους από τον Μορφωτικό Ακόλουθο της Πρεσβείας της κάθε χώρας ή υπηρεσίες των χωρών που έχουν τέτοια ευθύνη. Σε αντίθετη περίπτωση οι τίτλοι δεν αξιολογούνται. Αναλυτικά, αξιολογούνται οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών: - Για την αγγλική γλώσσα: το First Certificate In English (FCE), το Certificate in Advanced English (CAE) & το Certificate of Proficiency in English (CPE) των πανεπιστηµίων Cambridge ή Michigan, το TOEIC (από 505 και άνω). - Για τη γαλλική γλώσσα: το DELF 1er degré (Unités A1, A2, A3, A4), το DELF 2ème degré (Unités Α5, Α6), το DALF του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας, το DES (Diplôme d Etudes Supérieures), το Certificat de Langue Française του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, το Diplôme de Langue et Litterature Françaises (SORBONNE I & SORBONNE ΙΙ) του πανεπιστηµίου των Παρισίων, το Diplôme de Langue Francaise (DL) της Alliance Française. 4

5 - Για τη γερµανική γλώσσα: τα Zentrale Mittelstufenprufung, Kleines Spraschdiplom, KDS & ZOE του Ινστιτούτου Γκαίτε, το Grosses Deutsches Sprachdiplom, του Πανεπιστηµίου Ludwig - Maximilian του Μονάχου. - Για την ιταλική γλώσσα: τα Diploma di lingua italiana, Diploma Superiore Di Lingua e Cultura Italiana, Diploma Del Corso Superiore di Traduttore, του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας, το Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI 3, CELI 4, CELI 5) του πανεπιστηµίου της Perugia. - Για την ισπανική γλώσσα: το Diploma basico de Espanol (DBE), το Diploma Superior de Espanol (DSE) του Ινστιτούτου Θερβάντες Για όσους τίτλους ή Πιστοποιητικά δεν περιλαµβάνονται στον παραπάνω κατάλογο ή αφορούν τη γνώση άλλων γλωσσών, απαιτείται η πιστοποίηση αναγνώρισης του τίτλου και η αντιστοιχία της αναφερόµενης βαθµίδας να βεβαιώνεται από τον Μορφωτικό Ακόλουθο της Πρεσβείας της κάθε χώρας ή από υπηρεσίες των χωρών που έχουν τέτοια ευθύνη. H πιστοποίηση αυτή αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υποβάλλεται οπωσδήποτε (1) ο ίδιος ο τίτλος ή αντίστοιχη Βεβαίωση κατοχής του τίτλου ή επιτυχίας στις αντίστοιχες εξετάσεις από τον αρµόδιο φορέα και (2) για γλώσσες εκτός αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής και ιταλικής, µετάφραση του τίτλου στην ελληνική, που έγινε από κατά νόµο αρµόδιο φορέα (από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος ή τις Προξενικές αρχές της αντίστοιχης χώρας και τις κατά περίπτωση ειδικές υπηρεσίες τους, ή εντεταλµένο ικηγόρο). Στην περίπτωση που υποβάλλονται αντίγραφα του τίτλου, τα φωτοαντίγραφα πρέπει να είναι νοµίµως επικυρωµένα (από δικηγόρο ή το Υπουργείο Εξωτερικών ή προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας ή υπηρεσίες των χωρών που έχουν τέτοια ευθύνη και να φέρουν απαραίτητα ηµεροµηνία, ονοµατεπώνυµο του αρµόδιου για την επικύρωση και σφραγίδα). 7. Βεβαιώσεις Πείρας, Επαγγελµατικής και ιδακτικής Αξιολογούνται δύο ειδών βεβαιώσεις: α) Βεβαιώσεις επαγγελµατικής πείρας και β) βεβαιώσεις διδακτικής πείρας. Λαµβάνονται υπόψη και βαθµολογούνται ένα πλήρες διδακτικό έτος για τη διδακτική πείρα και έως πέντε έτη συνολικά επαγγελµατικής πείρας. Πιο συγκεκριµένα ισχύουν τα εξής: α. Βεβαιώσεις Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή ς Πείρας Βαθµολογείται η επαγγελµατική πείρα που έχει αποκτηθεί σε ειδικότητα σχετική µε το πτυχίο που ο υποψήφιος έχει υποβάλει, και οπωσδήποτε µετά την κτήση του. Ειδικότερα, σε σχέση µε την επαγγελµατική πείρα ισχύουν τα κατωτέρω κατά περίπτωση. (1) Επαγγελµατική Πείρα στο Εσωτερικό στο ηµόσιο Τοµέα 1. Όσοι εργάστηκαν ως µισθωτοί στον ηµόσιο Τοµέα, είτε ως δηµόσιοι υπάλληλοι είτε µε διάφορες άλλες σχέσεις εργασίας, πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση από την Υπηρεσία τους, η οποία να βεβαιώνει ακριβώς το χρονικό διάστηµα εργασίας (από... µέχρι...), αν ήταν πλήρης ή µερική η απασχόληση, την επαγγελµατική ιδιότητα, και το συγκεκριµένο είδος της απασχόλησης. 2. Σε περιπτώσεις απασχόλησης στο πλαίσιο του προγράµµατος Stage, η πείρα λαµβάνεται υπόψη και βαθµολογείται εφόσον η απόκτησή της βεβαιώνεται µε ένα από τους εξής τρόπους : α) από την αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕ β) από τον εργοδότη, αρκεί να λαµβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου για την επαγγελµατική πείρα στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα αντίστοιχα. (2) Επαγγελµατική πείρα από υπηρεσία στις Ένοπλες υνάµεις 5

6 Η επαγγελµατική πείρα στις Ένοπλες υνάµεις βεβαιώνεται µε βεβαιώσεις των Στρατιωτικών Μονάδων (που φέρουν απαραίτητα ηµεροµηνία και σφραγίδα), στις οποίες πρέπει να αναφέρεται το χρονικό διάστηµα υπηρεσίας και το έργο που επιτέλεσε ο υποψήφιος. (3) Επαγγελµατική πείρα στο Εσωτερικό, στον Ιδιωτικό Τοµέα 1. Όσοι εργάστηκαν στο εσωτερικό στον Ιδιωτικό Τοµέα ως µισθωτοί πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση του εργοδότη, στην οποία να φαίνεται ακριβώς το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο εργάστηκαν (από... µέχρι...), αν ήταν πλήρης ή µερική η απασχόληση, η επαγγελµατική ιδιότητα, και το έργο που επιτελούσαν κατά τη σχετική απασχόληση (σε ποια ακριβώς εργασία απασχολήθηκε ο υποψήφιος). Η βεβαίωση αυτή πρέπει να είναι θεωρηµένη για το αληθές του περιεχοµένου της από αρµόδια Αρχή (π.χ. την Επιθεώρηση Εργασίας της περιοχής που εδρεύει η επιχείρηση και, όπου δεν υπάρχει κάλυψη των περιοχών που πραγµατοποιήθηκε η εργασία, από το ΙΚΑ). 2. Όσοι εργάστηκαν στον Ιδιωτικό Τοµέα ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση της οικείας ΟΥ στην οποία θα αναγράφονται: α) Το ακριβές χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο υποψήφιος άσκησε το επάγγελµα που δηλώνει (δηλαδή ηµεροµηνία έναρξης άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλµατος και ότι έκτοτε δεν έπαψε να ασκεί το επάγγελµα µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης) και β) Ότι για το διάστηµα αυτό δηλώθηκαν έσοδα και επίσης ότι τα έσοδα αυτά προέρχονται από την άσκηση του επαγγέλµατος αυτού και όχι από άλλες πηγές. Σε περίπτωση που η Εφορία δεν µπορεί να χορηγήσει την ανωτέρω βεβαίωση, ο υποψήφιος µπορεί να υποβάλει την Υπεύθυνη ήλωση που προβλέπεται από την Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών αριθµ. ΠΟΛ/1127/ /826/ που έχει εκδοθεί κατ' εφαρµογή του άρθρου 33 του Ν. 1882/90. Η Υπεύθυνη αυτή ήλωση, στην οποία δηλώνονται τα ως άνω α) και β), πρέπει να φέρει θεώρηση της ΟΥ µε την ένδειξη ότι «υπεβλήθη οµοία». 3. Για να ληφθεί υπόψη επαγγελµατική πείρα ελεύθερου επαγγελµατία, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι αποκτήθηκε από το επάγγελµα το οποίο είναι συναφές προς τον βασικό τίτλο σπουδών που κατέχει και υπέβαλε ο υποψήφιος. Αόριστη αναφορά της άσκησης ελευθερίου επαγγέλµατος (π.χ. εµπόρου, εταίρου ή µετόχου κτλ.) δεν αποτελεί πιστοποίηση άσκησης συγκεκριµένου επαγγέλµατος (π.χ. οικονοµολόγου, µηχανικού κτλ.) σχετικού µε την ειδικότητα ενός τίτλου σπουδών και δεν αξιολογείται. (4) Επαγγελµατική Πείρα στο Εξωτερικό Η επαγγελµατική πείρα που αποκτήθηκε στο εξωτερικό για να βαθµολογηθεί πρέπει να τεκµηριώνεται όπως παρακάτω: 1) Με βεβαίωση της υπηρεσίας ή του εργοδότη όπου αποκτήθηκε η πείρα, η οποία 2) πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από µετάφρασή της και 3) να είναι θεωρηµένη για την αλήθεια του περιεχοµένου της από αρµόδια Ελληνική Προξενική Αρχή ή, όταν δεν υπάρχει, από Προξενική Αρχή της αντίστοιχης χώρας. Πρέπει να υποβάλλεται το πρωτότυπο και, αν είναι ξενόγλωσσο, να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση. Για τη µετάφραση και την επικύρωση τυχόν φωτοαντιγράφων ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω για τους βασικούς τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. (5) Παρατηρήσεις για την Επαγγελµατική Πείρα 1. Σε περίπτωση βεβαιώσεων πείρας που αποκτήθηκε επί ωροµισθιακής βάσεως πληρωµής, 8 ώρες εργασίας αντιστοιχούν µε ένα (1) ηµεροµίσθιο. 2. Το χρονικό διάστηµα της Πρακτικής Άσκησης των δικηγόρων, µπορεί να βεβαιωθεί µόνο από το ικηγορικό Σύλλογο. Στις βεβαιώσεις άσκησης 6

7 δικηγορίας θα πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια πότε ακριβώς ο υποψήφιος άρχισε και πότε τελείωσε την άσκησή του. Βεβαιώσεις µε ασαφείς για τον µη ειδικό όρους που κάποτε εκδίδονται από δικηγορικούς συλλόγους (π.χ. «γράφτηκε στο βιβλίο.», ή «ορίστηκε στις.» ή «διορίστηκε στις» κτλ.) δεν βαθµολογούνται. 3. Για βεβαιώσεις που εκδίδονται από υπηρεσίες οι οποίες ανήκαν στον ηµόσιο τοµέα αλλά τώρα ανήκουν στον ιδιωτικό τοµέα, ισχύουν τα προβλεπόµενα ανωτέρω για την πείρα στον ιδιωτικό τοµέα. ιευκρινίζεται ότι κάθε βεβαίωση από υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα πρέπει απαραίτητα να φέρει την νόµιµη σφραγίδα µε την ένδειξη «Ελληνική ηµοκρατία». Ειδάλλως ισχύουν τα οριζόµενα για την πείρα στον ιδιωτικό τοµέα. 4. Για κάθε περίπτωση εργαζοµένου στον ιδιωτικό τοµέα, η πείρα πρέπει να βεβαιώνεται µόνον όπως περιγράφεται ανωτέρω. Φωτοαντίγραφα εκκαθαριστικών σηµειωµάτων της ΟΥ, αποδείξεις ασφαλιστικών ταµείων, φωτοτυπίες βιβλιαρίων ενσήµων, βεβαιώσεις Επιµελητηρίων κτλ. δεν αξιολογούνται. β. Βεβαιώσεις ι δ α κ τ ι κ ή ς Πείρας (1) Η διδακτική πείρα λαµβάνεται υπόψη και βαθµολογείται µε πέντε (5) µόρια αν έχει αποκτηθεί µετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών του υποψηφίου, είναι συναφής µε αυτόν και εφόσον η διάρκειά της είναι τουλάχιστον ένα πλήρες διδακτικό έτος. ιδακτική πείρα πλέον του ενός έτους δεν προσδίδει επιπλέον µόρια. Η πείρα αυτή µπορεί να έχει αποκτηθεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα, στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, στα ΙΕΚ και σε φροντιστήρια. (2) Για την πιστοποίηση διδακτικής πείρας στον ιδιωτικό τοµέα (αναγνωρισµένες ιδιωτικές σχολές, φροντιστήρια, ΙΕΚ) πρέπει να υποβάλλεται: (1). Βεβαίωση του εκπαιδευτικού φορέα στον οποίο αποκτήθηκε η πείρα. (2). Η βεβαίωση αυτή πρέπει απαραίτητα να επικυρώνεται για την αλήθεια του περιεχοµένου της από αρµόδια αρχή η οποία εποπτεύει τον εν λόγω φορέα (π.χ. ο ΟΕΕΚ για τα ιδιωτικά ΙΕΚ). Αν η πείρα δεν βεβαιώνεται σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. (3) ιδακτική Πείρα στο Εξωτερικό. Η διδακτική πείρα σε σχολεία, σε Σχολές ή σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, για να βαθµολογηθεί, πρέπει να τεκµηριώνεται όπως παρακάτω: (1) Με Βεβαίωση του σχολείου ή του ιδρύµατος στο οποίο αποκτήθηκε, (2) πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από µετάφρασή της (3) πρέπει να είναι θεωρηµένη για την αλήθεια του περιεχοµένου της από αρµόδια Ελληνική Εκπαιδευτική Αρχή ή από αρµόδια Προξενική Αρχή της Ελλάδας ή της αντίστοιχης χώρας. Για τη µετάφραση και την επικύρωση φωτοαντιγράφων ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν στον παρόντα KAY. (4) Τι πρέπει να περιέχεται στις Βεβαιώσεις α) Ανεξαρτήτως του χώρου στον οποίο αποκτήθηκε η διδακτική πείρα, σε κάθε Βεβαίωση διδακτικής πείρας πρέπει να αναφέρονται: 1. Το χρονικό διάστηµα (έναρξη-λήξη) που δίδαξε ο υποψήφιος. 2. Οι ώρες που δίδαξε συνολικά σε κάθε σχολείο ανά εβδοµάδα και ανά εξάµηνο ή διδακτικό έτος. 3. Η ιδιότητα και ειδικότητα µε την οποία δίδαξε. Αν µια Βεβαίωση δεν είναι σύµφωνη µε τα παραπάνω, δε λαµβάνεται υπόψη και δεν βαθµολογείται. 7

8 β) Στις Βεβαιώσεις διδακτικής πείρας πρέπει να φαίνεται και να βεβαιώνεται µε σαφήνεια ότι ο υποψήφιος ασκούσε καθαρά διδακτικό έργο. Με αυτή την έννοια, βεβαιώσεις που αναφέρουν «τη συνολική υπηρεσία στο δηµόσιο» ή ότι «υπηρετεί στην εκπαίδευση επί 10 έτη» ή «είναι µόνιµος εκπαιδευτικός µε συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και προϋπηρεσία» ή «ότι ανέλαβε υπηρεσία στις» ή «στις 25/10/2001 του χορηγήθηκε το 3 ο µισθολογικό κλιµάκιο..» κτλ. δεν λαµβάνονται υπόψη και δεν βαθµολογούνται. γ) Οι βεβαιώσεις για να βαθµολογηθούν πρέπει να θεµελιώνουν την πραγµατοποίηση της διδασκαλίας (διδακτικής πείρας) και όχι να δηλώνουν απλώς την έναρξη ή τη λήξη απασχόλησης ή την ανάθεση µαθηµάτων ή να αναφέρονται στη σύµβαση που έχει υπογραφεί κτλ. (π.χ. όχι "ανάληψη υπηρεσίας", "διακοπή σύµβασης", «του ανετέθη να διδάξει» κτλ., χωρίς να προκύπτει από πουθενά ότι δίδαξε πραγµατικά). Άρθρο 4 Αποκλεισµός από τη ιαδικασία Επιλογής Από όσα αναφέρθηκαν, προκύπτει ότι αποκλείεται της διαδικασίας επιλογής υποψήφιος, ο οποίος : 1. εν υποβάλλει πτυχίο Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ή ισότιµο) ως «βασικό τίτλο». Ειδικότερα, ο υποψήφιος αποκλείεται : α) Αν είναι πτυχιούχος της ηµεδαπής και δεν υποβάλλει τον ίδιο τον τίτλο του βασικού πτυχίου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό (πρωτότυπο τίτλο ή αντίγραφό του ή νόµιµα επικυρωµένη φωτοτυπία του) ή υποβάλλει βασικό πτυχίο δυσανάγνωστο. β) Αν είναι πτυχιούχος της αλλοδαπής και δεν υποβάλλει (i) τον ίδιο τον βασικό τίτλο του (πρωτότυπο τίτλο ή αντίγραφό του ή νόµιµα επικυρωµένη φωτοτυπία του) και επιπλέον (ii) αναγνώριση του τίτλου από το ΙΚΑΤΣΑ ή άλλο αρµόδιο όργανο ως ισότιµου (πρωτότυπο ή αντίγραφό του ή νόµιµα επικυρωµένη φωτοτυπία του). γ) Ανεξαρτήτως του αν είναι πτυχιούχος Σχολής του εξωτερικού ή του εσωτερικού, όταν το πτυχίο που υποβάλλει ως «βασικό» δεν εµπίπτει στις κατηγορίες πτυχίων που προβλέπει η προκήρυξη. 2. Εφόσον δεν δηλώνει σαφώς στην αίτησή του για ποιας πόλης το ΕΠΠΑΙΚ επιθυµεί να είναι υποψήφιος (Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Βόλου, Ιωαννίνων ή Ηρακλείου) ή δηλώνει υποψηφιότητα για πόλεις περισσότερες της µιας. 3. Έχει υποβάλει αίτηση εκπρόθεσµα ή, α) Αν την έχει υποβάλει ταχυδροµικά, δεν προκύπτει πέραν αµφιβολίας από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου ή από συνυποβαλλόµενη απόδειξη ότι υπεβλήθη εµπρόθεσµα. β) Αν την έχει υποβάλει µέσω ιδιωτικού ταχυδροµείου, και δεν έχει παραληφθεί και πρωτοκολληθεί µέσα στην προθεσµία της προκήρυξης. 4. εν έχει υποβάλει κατάλληλα συµπληρωµένα την Αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής, την Υπεύθυνη ήλωση και την προβλεπόµενη Απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης για την αξιολόγηση του Φακέλου Υποψηφιότητας. Κεφάλαιο εύτερο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 8

9 Άρθρο 5 Κριτήρια Επιλογής Οι υποψήφιοι που κριθούν ως αξιολογήσιµοι σύµφωνα µε τον παρόντα ΚΑΥ, θα συγκριθούν µεταξύ τους µε βάση τα εξής κριτήρια: 1. Το βαθµό βασικού πτυχίου. 2. Την προσκόµιση τίτλων µεταπτυχιακών σπουδών. 3. Τη γνώση ξένων γλωσσών. 4. Τη διδακτική και επαγγελµατική πείρα. Άρθρο 6 Βαθµολογική Αξία Κριτηρίων Τρόπος Αξιολόγησης των Υποβαλλοµένων Στοιχείων Η βαθµολογική αξία για κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια, καθώς και ο τρόπος βαθµολόγησης αντίστοιχα, προσδιορίζονται ως εξής: 1. Βαθµός Βασικού Πτυχίου Ο υποψήφιος βαθµολογείται µε βάση τις µονάδες που προκύπτουν από τον βαθµό που αναγράφεται στο πτυχίο του, µε συντελεστή βαρύτητας 1,5 (π.χ. ο βαθµός πτυχίου: 6,90 αντιστοιχεί σε µόρια: 10,35). 2. Αναγνωρισµένοι Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών α) Στο κριτήριο αυτό ο υποψήφιος λαµβάνει: (1) Για τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master, µονάδες δέκα (10). (2) Για διδακτορικό δίπλωµα, µόρια είκοσι (20). β) Το µέγιστο που µπορεί να λάβει ο υποψήφιος από το κριτήριο αναγνωρισµένων τίτλων µεταπτυχιακών σπουδών είναι συνολικά είκοσι (20) µόρια. εύτερος τίτλος µεταπτυχιακών σπουδών δεν προσµετράται. 3. Ξένες Γλώσσες Βαθµολογείται η γνώση µέχρι δύο (2) ξένων γλωσσών, και ο υποψήφιος λαµβάνει πέντε (5) µονάδες για τη γνώση κάθε ξένης γλώσσας. Το µέγιστο που µπορεί να λάβει ο υποψήφιος από το κριτήριο αυτό είναι 10 µόρια. 4. Επαγγελµατική και ιδακτική Πείρα Η επαγγελµατική και η διδακτική πείρα, εφόσον δεν επικαλύπτονται χρονικά, αξιολογούνται ως εξής: α) Επαγγελµατική πείρα: Αξιολογείται επαγγελµατική πείρα από δύο (2) έως και πέντε (5) έτη πλήρους απασχόλησης. Τα 2 πλήρη έτη επαγγελµατικής απασχόλησης αξιολογούνται µε 5 µόρια. Τα 3 πλήρη έτη επαγγελµατικής απασχόλησης αξιολογούνται µε 6 µόρια. Τα 4 πλήρη έτη επαγγελµατικής απασχόλησης αξιολογούνται µε 8 µόρια. Τα 5 πλήρη έτη επαγγελµατικής απασχόλησης αξιολογούνται µε 10 µόρια. Η επαγγελµατική πείρα βαθµολογείται αφού πρώτα γίνει αναγωγή της σε «έτη πλήρους επαγγελµατικής απασχόλησης». Ως έτος πλήρους επαγγελµατικής απασχόλησης θεωρείται εκείνο, κατά το οποίο έχουν πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον 300 ηµεροµίσθια. Πείρα που πλεονάζει σε ένα έτος δεν βαθµολογείται ούτε µεταφέρεται σε άλλο έτος. Όταν η επαγγελµατική πείρα εκφράζεται σε ηµεροµίσθια, τότε 300 ηµεροµίσθια ισοδυναµούν µε ένα έτος πείρας. Όταν εκφράζεται σε ώρες, τότε 8 ώρες ισοδυναµούν µε ένα ηµεροµίσθιο. εν αξιολογείται πείρα µικρότερη των δύο και µεγαλύτερη των πέντε ετών. β) ιδακτική πείρα: Αξιολογείται πείρα µόνο ενός (1) πλήρους διδακτικού έτους, και εφόσον τεκµηριώνεται ως τέτοια, λαµβάνει πέντε (5) µόρια. 9

10 Η διδακτική πείρα βαθµολογείται αφού πρώτα γίνει αναγωγή της σε «πλήρη διδακτική πείρα». Ως πλήρης διδακτική πείρα νοείται εκείνη κατά την οποία ο υποψήφιος είχε ωράριο διδασκαλίας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ώρες την εβδοµάδα. Εάν ο υποψήφιος είχε µερική διδακτική απασχόληση, αυτή ανάγεται σε εβδοµάδες πλήρους διδακτικής απασχόλησης. Για να γίνει αυτή η αναγωγή, πολλαπλασιάζεται ο αριθµός των εβδοµάδων που δίδαξε ο υποψήφιος, επί το κλάσµα που έχει αριθµητή τον αριθµό των ωρών που δίδαξε κάθε εβδοµάδα και παρανοµαστή το δεκαπέντε (15). Ως έτος πλήρους διδακτικής απασχόλησης νοείται το διάστηµα των τριάντα δύο (32) εβδοµάδων (8 µήνες Χ 4 εβδοµάδες = 32 εβδοµάδες) πραγµατικής πλήρους διδασκαλίας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αποκτήσει τη διδακτική πείρα ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός του ΥΠΕΠΘ, από το χρόνο συνολικής πείρας δεν αφαιρείται ο χρόνος των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Εάν κατά την αναγωγή προκύψουν περισσότερες από 32 εβδοµάδες πλήρους διδακτικής απασχόλησης σε ένα έτος, οι επιπλέον των 32 εβδοµάδες δεν υπολογίζονται. Εάν στη βεβαίωση διδακτικής πείρας δίνεται ο συνολικός αριθµός ωρών που δίδαξε ο υποψήφιος, τότε πλήρης ετήσια διδακτική απασχόληση θεωρείται εκείνη που αντιστοιχεί σε 480 ώρες (32 Χ 15 = 480), οπότε ο συνολικός αριθµός ωρών της Βεβαίωσης διαιρείται δια του 480. Πλεονάζουσα διδακτική πείρα δεν λαµβάνεται ως επαγγελµατική. Άρθρο 7 Η Βαθµολογική Κλίµακα Η αξιολόγηση των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΕΠΠΑΙΚ εκφράζεται σε κλίµακα βαθµολογίας των 60 µορίων, συνοπτικά ως εξής: Κλίµακα Βαθµολογίας Υποψηφίων για φοίτηση στο ΕΠΠΑΙΚ Κριτήριο Μέγιστος υνατός Βαθµός 1. Βαθµός Βασικού Πτυχίου 10 Χ 1, Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Master: 10 ιδακτορικό: Γνώση Ξένων Γλωσσών (µέχρι 2) 2x 5 µόρια = ιδακτική Πείρα (αξιολογείται ένα έτος) Επαγγελµατική Πείρα (ελάχιστη 2 έτη Μέγιστη 5 έτη) Για 1 πλήρες διδ. έτος Χ Για 2 πλήρη έτη 5 µόρια Για 3 πλήρη έτη 6 µόρια Για 4 πλήρη έτη 8 µόρια Για 5 πλήρη έτη 10 µόρια Μέγιστο Σύνολο Μορίων 60 10

11 Κεφάλαιο Τρίτο ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Άρθρο 8 Όργανα και ιαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων Με απόφαση του Συµβουλίου της Σχολής, µετά από εισήγηση του Συµβουλίου του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων, ορίζονται τα παρακάτω όργανα, που είναι αρµόδια για τη διενέργεια της επιλογής των σπουδαστών για την εισαγωγή τους στο ΕΠΠΑΙΚ: 1. Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων. 2. Σώµατα Βαθµολογητών. 3. Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων. Άρθρο 9 Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων 1. Συγκροτούνται οι εξής Επιτροπές Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) για εισαγωγή στο ΕΠΠΑΙΚ: Μια στην έδρα της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα και από µία στα Παραρτήµατα Θεσσαλονίκης και Πατρών. 2. Κάθε επιτροπή αποτελείται από µέλη ΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, µε Πρόεδρο τον Υπεύθυνο του ΕΠΠΑΙΚ κατά περίπτωση. Ο αριθµός των µελών της δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των πέντε (5). 3. Η συγκρότηση των ΕΑΥ γίνεται µε Πράξη του Συµβουλίου της Σχολής, µετά από εισήγηση του Συµβουλίου του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων. 4. Οι ανωτέρω τρεις ΕΑΥ έχουν την ευθύνη επιλογής των υποψηφίων ως εξής: α) Η ΕΑΥ στην Αθήνα, για αξιολόγηση των υποψηφίων για φοίτηση στο ΕΠΠΑΙΚ στην Αθήνα και στο Παράρτηµα Ηρακλείου Κρήτης. β) Η ΕΑΥ στη Θεσσαλονίκη, για αξιολόγηση των υποψηφίων στην Θεσ/νίκη και στο Παράρτηµα Βόλου. γ) Η ΕΑΥ στην Πάτρα, για αξιολόγηση των υποψηφίων στην Πάτρα και στο Παράρτηµα Ιωαννίνων. 5. Το συντονισµό των τριών αυτών ΕΑΥ έχει ο Προϊστάµενος του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων, ο οποίος σε συνεργασία µε τους ιευθυντές των Παραρτηµάτων φροντίζει για την επίλυση των προβληµάτων που τυχόν ανακύπτουν σε κάθε ΕΑΥ, και µεριµνά ώστε να εξασφαλίζεται η ενιαία εφαρµογή του ΚΑΥ από όλες τις ΕΑΥ. Η ειδικότερη εποπτεία και η υποστήριξη των ΕΑΥ στα Παραρτήµατα αποτελεί ευθύνη των αντίστοιχων ιευθυντών των Παραρτηµάτων. 6. Έργο της κάθε Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων είναι η αξιολόγηση των υποψηφίων και η έκδοση των αποτελεσµάτων. Ιδιαίτερα, έργο της κάθε ΕΑΥ είναι η παραλαβή των δικαιολογητικών από τις αντίστοιχες Γραµµατείες µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους, ο έλεγχος της εγκυρότητας και πληρότητάς τους για τον καθορισµό των δικαιουµένων να συµµετάσχουν στην επιλογή µε βάση τα δικαιολογητικά αυτά και η κατάρτιση του Πίνακα των Αποκλειοµένων, η ταξινόµησή τους, η ισοµερής κατά το δυνατόν κατανοµή τους στους Αξιολογητές, η επίλυση ενδεχοµένων προβληµάτων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, η καθοδήγηση των Αξιολογητών ώστε η αξιολόγηση να είναι ενιαία κτλ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων επιλύει µε τη συνεργασία του Προϊσταµένου του Παιδαγωγικού Τµήµατος κάθε θέµα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και αφορά τα βαθµολογούµενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής. Η ίδια Επιτροπή ρυθµίζει και τα θέµατα της κατανοµής της εργασίας µεταξύ των υπαλλήλων που διατίθενται για την υποβοήθηση του έργου της διαδικασίας της αξιολόγησης. 11

12 Όταν ολοκληρωθεί το έργο της, η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων υποβάλλει στο Συµβούλιο του Παιδαγωγικού Τµήµατος σχετικό Πρακτικό, µε συνηµµένους τους εξής τρεις πίνακες των υποψηφίων ΕΠΠΑΙΚ ανά πόλη α) Πίνακα των Αποκλειοµένων (στον οποίο φαίνεται και ο λόγος αποκλεισµού κάθε υποψήφιου). β) Πίνακα των Εισαγοµένων (στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι µονάδες που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος και τα ονόµατα των δύο βαθµολογητών) και γ) Πίνακα των µη Εισαγοµένων (στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι µονάδες που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος και τα ονόµατα των δύο βαθµολογητών). 7. Οι αποφάσεις στις Επιτροπές Αξιολόγησης λαµβάνονται µε ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη του Προέδρου. 8. Το έργο των Επιτροπών αυτών λήγει µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων και την έκδοση των αποτελεσµάτων από το Συµβούλιο του Τµήµατος και το Συµβούλιο της Σχολής. Κάθε θέµα που ανακύπτει µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων σε σχέση µε την επιλογή, περιέρχεται στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου του Παιδαγωγικού Τµήµατος και της Σχολής. Άρθρο 10 Βαθµολογητές, Αξιολόγηση ικαιολογητικών και Έκδοση των Αποτελεσµάτων 1. Τα Σώµατα Βαθµολογητών α) Ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η βαθµολόγηση των δικαιολογητικών σύµφωνα µε τα προσόντα κάθε υποψηφίου γίνεται από δύο (2) βαθµολογητές µέλη ΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ. Εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν, είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν και επιστηµονικοί συνεργάτες της ΑΣΠΑΙΤΕ, ύστερα από έγκριση του Συµβουλίου της Σχολής. Καταρτίζονται τρία τέτοια Σώµατα Βαθµολογητών, ένα για κάθε Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων. β) Οι Βαθµολογητές ορίζονται µε απόφαση του Συµβουλίου της Σχολής µετά από εισήγηση του Συµβουλίου του Παιδαγωγικού Τµήµατος, σε αριθµό ανάλογο του αριθµού των υποψηφίων και βαθµολογούν τα προσόντα των υποψηφίων µε βάση τα κριτήρια που ορίστηκαν στον παρόντα Κανονισµό. γ) Το έργο και ο συντονισµός των Βαθµολογητών σε κάθε πόλη αποτελεί αρµοδιότητα της κάθε ΕΑΥ. 2. Η ιαδικασία Αξιολόγησης Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθείται διαδικασία που συνοψίζεται ως εξής: α) Η κάθε Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, µε ευθύνη του Προέδρου της, έπειτα από κλήρωση µεταξύ των Βαθµολογητών, κατανέµει τα προς αξιολόγηση δικαιολογητικά των υποψηφίων στους Βαθµολογητές, ώστε να πραγµατοποιηθούν δύο διαδοχικές αξιολογήσεις των φακέλων όλων των υποψηφίων. β) Κάθε Βαθµολογητής αξιολογεί ατοµικά τα νοµίµως υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων που του αναλογούν και καταχωρίζει τη βαθµολογία ανά κριτήριο και αθροιστικά σε ειδικό έντυπο, το «ελτίο Αξιολόγησης Υποψηφίου» (.Α.Υ.), το οποίο φέρει το όνοµα και την υπογραφή του κάθε Βαθµολογητή. Ο συνολικός βαθµός που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος προκύπτει από το άθροισµα των επιµέρους µορίων αξιολόγησης των στοιχείων του και συνιστά το "Βαθµό Αξιολόγησης Υποψηφίου", ο οποίος και καθορίζει τη σειρά του 12

13 υποψηφίου στον "Πίνακα Αξιολόγησης Υποψηφίων" που συντάσσεται στη συνέχεια. Ο τελικός βαθµός εκφράζεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. γ) Μετά την αξιολόγηση, ο κάθε Βαθµολογητής (ως πρώτος και ως δεύτερος Βαθµολογητής) παραδίδει στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων τους Φακέλους των υποψηφίων που του αναλογούσαν, µε τα αντίστοιχα ελτία Αξιολόγησης. δ) Η Επιτροπή Aξιολόγησης εξετάζει τις διαφορές που ενδεχοµένως εµφανίζονται στα ελτία Αξιολόγησης µεταξύ των Βαθµολογητών για τον ίδιο υποψήφιο, οριστικοποιεί και εκδίδει τελική βαθµολογία σε ξεχωριστό έντυπο Αξιολόγησης. Επιπλέον κατατάσσει, µε βάση το Βαθµό Αξιολόγησης Υποψηφίων, τους υποψηφίους σε φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, ώστε να προκύψει ο Πίνακας Αποτελεσµάτων των Υποψηφίων, χωριστά για κάθε πόλη που προσφέρεται το ΕΠΠΑΙΚ, και για κάθε ειδικότητα της προκήρυξης. Με βάση τον αριθµό εισακτέων, η Επιτροπή ελέγχει στη συνέχεια την ορθότητα της αξιολόγησης των υποψηφίων για εισαγωγή και προσδιορίζει ποιοι υποψήφιοι είναι Εισαγόµενοι. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει την ευθύνη της τελικής σύνταξης του Πίνακα Εισαγοµένων ανά πόλη και ειδικότητα. ε) Σε περίπτωση ισοβαθµίας στην τελευταία θέση του αριθµού των εισακτέων για κάθε πόλη, εισάγονται όλοι οι ισοβαθµούντες ανά ειδικότητα. στ) Κατόπιν η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων συντάσσει Πρακτικό, το οποίο, µε τους αντίστοιχους Πίνακες, υποβάλλει στο Συµβούλιο του Τµήµατος. 3. Η Έκδοση των Αποτελεσµάτων α) Το Συµβούλιο του Τµήµατος, στο οποίο υποβλήθηκαν τα Πρακτικά των ΕΑΥ, συντάσσει Πράξη Έκδοσης Αποτελεσµάτων της διαδικασίας επιλογής µεταξύ των υποψηφίων για φοίτηση στο ΕΠΠΑΙΚ, ξεχωριστά για κάθε πόλη. β) Την Πράξη αυτή την υποβάλλει στο Συµβούλιο της Σχολής, το οποίο εγκρίνει τα αποτελέσµατα. γ) Μετά την έγκρισή τους, τα αποτελέσµατα για την κάθε πόλη αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της αντίστοιχης έδρας της ΑΣΠΑΙΤΕ και στην ιστοσελίδα της Σχολής. Άρθρο 11 Ενστάσεις - Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων 1. Η Επιτροπή α) Με απόφαση του Συµβουλίου της Σχολής, µετά από εισήγηση του Συµβουλίου του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων, συγκροτείται στην έδρα της Σχολής στο Αµαρούσιο Αττικής πενταµελής Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων (ΕΠ.Ε.Ε), που αποτελείται από µέλη ΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, µε Πρόεδρο τον Προϊστάµενο του Παιδαγωγικού Τµήµατος. β) Η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων εκδικάζει τις ενστάσεις για τους υποψήφιους του ΕΠΠΑΙΚ όλων των πόλεων. Η Επιτροπή προγραµµατίζει επίσης και ρυθµίζει το έργο των ατόµων που διατίθενται για την υποστήριξή της. Για κάθε θέµα που αφορά την εκδίκαση των ενστάσεων και δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό ή τις ισχύουσες περί ΑΣΠΑΙΤΕ διατάξεις, επιλαµβάνεται η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων, η οποία εισηγείται στο Συµβούλιο του Τµήµατος και της Σχολής όπου παίρνονται οι τελικές αποφάσεις. γ) Οι αποφάσεις στην Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων λαµβάνονται µε ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. δ) Το έργο της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων λήγει µε την έκδοση των αποτελεσµάτων της εκδίκασης των ενστάσεων από το Συµβούλιο του Παιδαγωγικού Τµήµατος και την έγκρισή τους από το Συµβούλιο της Σχολής. ε) Κάθε θέµα που ανακύπτει µετά τη λήξη του έργου της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων αποτελεί αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Σχολής το οποίο αποφαίνεται σχετικά µετά από εισήγηση του Συµβουλίου του Παιδαγωγικού Τµήµατος. 13

14 2. Ενστάσεις - Εκδίκαση Ενστάσεων α. Η Υποβολή της Ένστασης α) Μέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων στην ΑΣΠΑΙΤΕ, υποψήφιος που πήρε µέρος στην επιλογή για την εισαγωγή του στο ΕΠΠΑΙΚ, και µόνον στην περίπτωση που έχει αποκλειστεί ή είναι µη εισαγόµενος, µπορεί να υποβάλει ένσταση κατά των αποτελεσµάτων µόνο σε σχέση µε τη δική του αξιολόγηση. Η ένσταση υποβάλλεται στη Γραµµατεία του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων, στην πόλη στην οποία ο ενιστάµενος ήταν υποψήφιος. Για την υποβολή της ένστασης διατίθεται ειδικό έντυπο από τις Γραµµατείες του Τµήµατος και την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ. Για τον τρόπο υποβολής των ενστάσεων (π.χ. χρήση Ταχυδροµείου ΕΛΤΑ) και τον έλεγχο του εµπροθέσµου της υποβολής τους, ισχύουν τα αναφερόµενα στο πρώτο Κεφάλαιο του παρόντος Κανονισµού. β) Στο έντυπο της ένστασης ο ενιστάµενος υποψήφιος πρέπει να περιλάβει τα εξής στοιχεία: (1) Στοιχεία υποψηφίου (α) Ονοµατεπώνυµο υποψηφίου και ειδικότητα µε την οποία ήταν υποψήφιος. (β) Την πόλη, για την οποία ήταν υποψήφιος. (2) Συγκεκριµένα τους λόγους για τους οποίους ενίσταται, καθώς και συνοδευτικό πίνακα στον οποίο θα αναφέρει αναλυτικά τις επιµέρους µονάδες ανά κριτήριο και το σύνολο των µονάδων που κατά τη γνώµη του έπρεπε να είχε λάβει. β. Η ιαδικασία Εκδίκασης των Ενστάσεων Κατά την εκδίκαση των ενστάσεων των υποψηφίων ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: 1.Η Επιτροπή συγκεντρώνει όλες τις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί. Για το σκοπό αυτό οι Γραµµατείες του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων στην περιφέρεια διαβιβάζουν αµέσως στην Επιτροπή για κάθε ενιστάµενο υποψήφιο: (1) την ένστασή του, (2) το Φάκελο Υποψηφιότητάς του και (3) τα ελτία Αξιολόγησης Υποψηφίου. 2. Για κάθε ενιστάµενο η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων συντάσσει νέο ελτίο Αξιολόγησης Υποψηφίου, είτε αυτός είχε αποκλειστεί είτε έχει βαθµολογηθεί και έχει ενταχθεί στον Πίνακα των Μη Εισαγοµένων, ακόµη και όταν δεν διαφοροποιείται η βαθµολογία από εκείνη που ο ενιστάµενος έχει ήδη λάβει. 3. Σε συνολική Πράξη της, η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων καταχωρίζει την απόφασή της για κάθε ενιστάµενο ξεχωριστά. Η απόφαση αυτή περιλαµβάνει την τελική βαθµολογία του ενιστάµενου, ανά κριτήριο και συνολικά, καθώς και τη συνοπτική απάντηση στις επιµέρους αιτιάσεις του. 4. Την Πράξη της αυτή η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων την υποβάλλει στο Συµβούλιο του Παιδαγωγικού Τµήµατος, το οποίο συντάσσει αντίστοιχη Πράξη Εκδίκασης Ενστάσεων. 5. Η Πράξη του Συµβουλίου του Τµήµατος διαβιβάζεται στο Συµβούλιο της Σχολής για έγκριση. 6. Μετά την έγκρισή τους, τα αποτελέσµατα για τους υποψηφίους της κάθε πόλης αναρτώνται στον Πίνακα ανακοινώσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στην πόλη υποψηφιότητας του κάθε ενιστάµενου και στην ιστοσελίδα της Σχολής. Άρθρο 12 Συµπλήρωση κενών θέσεων 14

15 Αν µετά την εκπνοή της προθεσµίας εγγραφής για τους εισαγόµενους στο ΕΠΠΑΙΚ παραµείνουν κενές θέσεις (δεν πραγµατοποιήσουν δηλαδή την εγγραφή τους όλοι οι επιτυχόντες), τότε, µετά από εισήγηση του Συµβουλίου του Τµήµατος και απόφαση του Συµβουλίου της Σχολής, οι αντίστοιχες κενές θέσεις καλύπτονται από τον Πίνακα Εισαγοµένων µε υποψηφίους της αυτής ειδικότητας σύµφωνα µε την αξιολογική σειρά. Κεφάλαιο Τέταρτο ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 13 Επαλήθευση Στοιχείων 1. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι εισαχθέντες και στη συνέχεια εγγραφέντες στο ΕΠΠΑΙΚ υποψήφιοι για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, επαληθεύονται ως προς τη γνησιότητα και την ακρίβεια του περιεχοµένου τους µε ενέργειες της Σχολής προς τις υπηρεσίες και γενικώς τους φορείς από τους οποίους αυτά εκδόθηκαν, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ και µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2α του Ν. 2327/95 (ΦΕΚ 156/τ.Α'/ ), όπως συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. 2. Σε περιπτώσεις που προκύψει βάσιµη υπόνοια ότι στοιχεία ή δικαιολογητικά που είχαν υποβληθεί είναι ψευδή ή παραποιηµένα, ακολουθείται η εξής διαδικασία: α) Ενηµερώνεται εγγράφως ο σπουδαστής από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος και καλείται εντός πέντε εργάσιµων ηµερών να υποβάλει γραπτό υπόµνηµα µε το οποίο θα εκθέσει τις απόψεις του. β) Με απόφαση του Συµβουλίου της Σχολής, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου του Τµήµατος (και µόνον εάν µετά το γραπτό υπόµνηµα του σπουδαστή παραµένει η υπόνοια περί παραποίησης), ο φάκελος του σπουδαστή διαβιβάζεται στις αρµόδιες δικαστικές αρχές, οι οποίες και είναι αρµόδιες να αποφασίσουν τελεσίδικα. γ) Στο σπουδαστή, ο οποίος ενηµερώνεται σχετικά µε έγγραφο του Προϊσταµένου του Τµήµατος, δίνεται η δυνατότητα συνέχισης και ολοκλήρωσης των σπουδών του στο ΕΠΠΑΙΚ, αλλά δεν του χορηγείται Πιστοποιητικό Αποφοίτησης, µέχρι να αποφανθεί τελεσίδικα η δικαιοσύνη για την περίπτωσή του. δ) Αν η απόφαση της δικαιοσύνης είναι απαλλακτική, και ο σπουδαστής έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία τις προβλεπόµενες υποχρεώσεις του στο ΕΠΠΑΙΚ, τότε του απονέµεται άµεσα το Πιστοποιητικό Αποφοίτησης. Αν είναι καταδικαστική, ο σπουδαστής διαγράφεται από τα µητρώα του ΕΠΠΑΙΚ και δεν του χορηγείται Πιστοποιητικό Αποφοίτησης. Άρθρο 14 Αρµοδιότητες α) Για κάθε θέµα που προκύπτει κατά τη διαδικασία επιλογής εισακτέων σπουδαστών στο ΕΠΠΑΙΚ και δεν προβλέπεται από την απόφαση αυτή ούτε από τις ισχύουσες περί ΑΣΠΑΙΤΕ διατάξεις, αποφασίζει το Συµβούλιο του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. β) Όπου στον παρόντα Κανονισµό γίνεται αναφορά στο Συµβούλιο της Σχολής, νοείται η ιοικούσα Επιτροπή, και όπου αναφέρεται ο Πρόεδρος της Σχολής, νοείται ο Πρόεδρος της ιοικούσας Επιτροπής, για το διάστηµα που η Σχολή διοικείται από ιοικούσα Επιτροπή. γ) Κάθε άλλη προηγούµενη απόφαση σχετική µε την επιλογή ιδιωτών για φοίτηση στο ΕΠΠΑΙΚ του Γενικού Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και κάθε άλλη απόφαση που αναφέρεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από την παρούσα, καταργείται. - 15

16 16

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθµ.πρωτ: 41256 Ηµ/νία: 22/05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2012-2013»

ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2012-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑ: 25/10/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: B140511 ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και για την κάλυψη αναγκών στο νέο Κατάστηµά της στην Λάρισα, προτίθεται να προσλάβει υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.: ΑΘΗΝΑ: 29/09/2011 ΑΡΙΘΜ. ΠΡ.:Β138161

ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.: ΑΘΗΝΑ: 29/09/2011 ΑΡΙΘΜ. ΠΡ.:Β138161 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ /ΝΣΗ: Α2 TMHMA:1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα

ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα * Κωδικοποιηµένο κείµενο που περιλαµβάνει το αρχικό Προεδρικό ιάταγµα 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.: Αθήνα: Αριθμ. Πρ.: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Πλήρωση µιας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιθεωρητή µε διετή (2) θητεία ή µε απόσπαση. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Χ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ) ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 8200 Χίος Τηλ. 2270806 Fax: 22704375 e-mail:daexch@otenet.gr Χίος 08 / 04 / 205 Αριθμ. Πρωτ.: 362 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 7 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθµ. πρωτ.: 124954 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του ηµοσίου Τοµέα. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 50/2001 Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 39/5-3-2001 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 15o πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για τις Επιστήμες, με ημερομηνία έναρξης την 8 η Δεκεμβρίου 2013. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το µη Κερδοσκοπικό Σωµατείο «Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ημερομηνία: 30-7-2015 Αριθμ. πρωτ.: Δ/1933 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAMILY EDUCATIONAL FOUNDATION

FAMILY EDUCATIONAL FOUNDATION Περιφέρεια 28, Τµήµα Α608 BW Friedrich Schiller e.v Εκπαιδευτικό τµήµα Εκπαίδευση και Υποτροφίες ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ Α608 FAMILY EDUCATIONAL FOUNDATION ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το τµήµα Υποτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑ, 19-08-2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.:115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /νση : Άνω Αρχάνες, 70100, Ηράκλειο Τηλ / Φαξ : 2810752622, 2810752402

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 24 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.:2240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα 22-1-2004 Αρ.Πρωτ.:132/ΠΤΑΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου σε εκτέλεση του Ν. 3174/28-8-03 (ΦΕΚ 205/τ.Α) «Μερική Απασχόληση και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Μαρούσι, 25/06/2015

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  Μαρούσι, 25/06/2015 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 2132031930-9 Fax: 2132031950, 2106146421 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 30.200 Πληροφορίες : ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τηλέφωνο : 2631058212 ΦΑΞ : 2631025183 e-mail : ksamalek@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διεύύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 1 Ιωάννινα 19-1-2004 Αρ. Πρωτ.: 92 ΠΤΑ Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου σε εκτέλεση του Ν. 3174/28-8-03 (ΦΕΚ 205/τ.Α) «Μερική Απασχόληση και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2699/41/25.09.2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 2699/41/25.09.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραμματεία ιοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. Αριθμός 2699/41/25.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 21-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1598 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΗΡ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΤΗΛ : 28210-96189 EMAIL : kex@otenet.gr ΜΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ GIO LAND MONITORING 2011 2013

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ GIO LAND MONITORING 2011 2013 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ GIO LAND MONITORING 2011 2013 1. Ερώτηση: Είµαι γεωλόγος και έχω δουλέψει για 5 µήνες σε γεωλογικό γραφείο, µέσω του προγράµµατος voucher. Το πρόγραµµα αυτό δε µας κάλυπτε µε ένσηµα,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµού Λιµένος Ραφήνας Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Κέρκυρας Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Λαυρίου Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Πατρών Α.Ε.

Οργανισµού Λιµένος Ραφήνας Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Κέρκυρας Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Λαυρίου Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Πατρών Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 20/09/2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 5118.12/03/2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Γρηγ.Λαµπράκη 150 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ι.ΜΕΤ.) 6 ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

, 25-08-2014 . 306 2/2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. (2) 7. 8. 9. 10.

, 25-08-2014  . 306 2/2014   1. 2. 3. 4. 5. 6. (2) 7. 8. 9. 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κίσσαµος, 25-08-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 306 ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΣΑΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ, 2/5/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 593 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα: 21-3-2013 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές).

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20/3/ 2015 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ. 466 Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ49-Ο2Ρ. Αναρτητέα στο ιαδίκτυο

ΑΔΑ: ΒΙΕ49-Ο2Ρ. Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ταχ. /νση: Γ. Μούρα 10-81100 Μυτιλήνη Τηλέφωνο: 22510-41536/21234 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

(Α) Υποψήφιος Διδάκτορας / Συνολική Αμοιβή έως 2430 (2 άτομα)

(Α) Υποψήφιος Διδάκτορας / Συνολική Αμοιβή έως 2430 (2 άτομα) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 87375 Θεσσαλονίκη, 4/5/2015 Αρ.Πρωτ: 50700/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και» Λυσσάνδρου 3-5, Τ.Κ 23100, Σπάρτη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του ΕΑΙΤΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του ΕΑΙΤΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A R I S T O T L E UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη, 4/1/014 Αριθ. Πρωτ. : 603 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ) ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ηρ. Κωνσταντοπούλου (Πολυκλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ : 15/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 5121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013 Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα