ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. Στην περίπτωση που η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δεν καλυφθεί πλήρως μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, οι Ανάδοχοι δεν υποχρεούνται να αγοράσουν τις αδιάθετες μετοχές. Οι Ανάδοχοι έχουν αναλάβει μόνο τη διάθεση των μετοχών στο επενδυτικό κοινό. Σε περίπτωση που η κάλυψη της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, θα ισχύσει το άρθρο 13α του Κ.Ν 2190/1920, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ALPHA BANK A.E. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. AXIA VENTURES GROUP LTD EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. Η ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. Στην περίπτωση που η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δεν καλυφθεί πλήρως μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, οι Ανάδοχοι δεν υποχρεούνται να αγοράσουν τις αδιάθετες μετοχές. Οι Ανάδοχοι έχουν αναλάβει μόνο τη διάθεση των μετοχών στο επενδυτικό κοινό. Σε περίπτωση που η κάλυψη της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, θα ισχύσει το άρθρο 13α του Κ.Ν 2190/1920, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης. ΣΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ALPHA BANK A.E. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. AXIA VENTURES GROUP LTD EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. Η ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η

3 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται μόνο στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, και δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία του. Συνεπώς, αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός Ελλάδος σε οποιοδήποτε κράτος, όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία του. Περαιτέρω, οι μετοχές της Εταιρείας που προσφέρονται με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, εφόσον η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία του. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές που υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών, ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις μετοχές που προσφέρονται με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, ακόμα και εάν με οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στην παρούσα δημόσια προσφορά, η οποία απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα μόνο σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 2 Ενημερωτικό Δελτίο

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη δημοσιονομική κρίση και την ύφεση στην Ελλάδα Κίνδυνοι που συνδέονται με τον κλάδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Κίνδυνοι που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις αγορές και με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπεύθυνα Πρόσωπα Νομικός Έλεγχος Τακτικός Οικονομικός και Λογιστικός Έλεγχος Έκτακτος Οικονομικός και Λογιστικός Έλεγχος Φορολογικός Έλεγχος Έγγραφα στη Διάθεση του Κοινού Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Πληροφορίες για την Εκδότρια Εταιρεία Σύντομο Ιστορικό και Ανάπτυξη Επενδύσεις Επενδύσεις Περιόδου Επενδύσεις που Βρίσκονται στο Στάδιο Υλοποίησης και Σκοπούμενες Επενδύσεις Επισκόπηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας Κυριότερες Δραστηριότητες Ανάλυση Κύκλου Eργασιών Νέες Δραστηριότητες Μάρκετινγκ και Διαφήμιση Θεσμικό Πλαίσιο Οργανωτική Διάρθρωση του Ομίλου Πληροφορίες για τις Συμμετοχές της Εταιρείας Οργανωτική Διάρθρωση Πληροφορίες για τις Συμμετοχές της Εταιρείας Ακίνητα, Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Ασφαλιστικές Καλύψεις Εγγυήσεις και Εμπράγματες Εξασφαλίσεις Εμπράγματα Βάρη Εγγυητικές Επιστολές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Πληροφορίες για τα Κεφάλαια Ρευστότητα και Πηγές Κεφαλαίων Περιορισμοί στη Χρήση Κεφαλαίων Ενημερωτικό Δελτίο 3

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.14 Έρευνα και Ανάπτυξη Πληροφορίες για τις Τάσεις Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη Δηλώσεις Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών Σύγκρουση Συμφερόντων Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών Αμοιβές και Οφέλη Τρόπος Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου Διοικητικό Συμβούλιο Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Εκπροσώπηση Εταιρική Διακυβέρνηση Επιτροπή Ελέγχου Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων Προσωπικό Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Μέτοχοι Συναλλαγές με Συνδεόμενα Μέρη Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τα Περιουσιακά Στοιχεία και τις Υποχρεώσεις της Εταιρείας, τη Χρηματοοικονομική Θέση και τα Αποτελέσματά της Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ταμειακών Ροών Ομίλου Χρήσεων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τη Μεταβολή της Καθαρής Θέσης Χρήσεων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Περιόδου Σημαντικές Αλλαγές στη Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση του Εκδότη Μερισματική Πολιτική Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες Πρόσθετες Πληροφορίες Μετοχικό Κεφάλαιο Σημαντικές Συμβάσεις Συμβάσεις που είναι Σημαντικές για την Επιχειρηματική Δραστηριότητα του Ομίλου Δανειακές Συμβάσεις ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Βασικές Πληροφορίες Δήλωση για την Επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης Κεφαλαιακή Διάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος του Ομίλου Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων Ενημερωτικό Δελτίο

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.2 Πληροφορίες σχετικά με τις Κινητές Αξίες που Εισάγονται προς Διαπραγμάτευση Στοιχεία Προσφοράς Τιμή Διάθεσης Μετοχών με Δημόσια Προσφορά Κατηγορίες Επενδυτών Διαδικασία Διάθεσης των Προσφερομένων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά Διαδικασία Κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Συντονιστής Κύριος ανάδοχος και Σύμβουλοι, Ανάδοχοι και Δαπάνες Προσφοράς Πληροφορίες Σχετικά με την Αναδοχή Διασπορά Μετοχών Δικαιώματα Μετόχων Γενικά Δικαίωμα Μερίσματος Δικαίωμα Ψήφου και Περιορισμοί Έκδοση Νέων Μετοχών και Δικαίωμα Προτίμησης Παλαιών Μετόχων Δικαίωμα στο Προϊόν της Εκκαθάρισης Δικαιώματα Μειοψηφίας Προτάσεις Εξαγοράς Φορολογία Μερισμάτων Φορολογία του Κέρδους από την Πώληση Μετοχών Εταιρειών Εισηγμένων στην Ε.Χ.Α.Ε Φόρος Δωρεάς και Κληρονομιάς Φορολόγηση Δανεισμού Μετοχών Συμφέροντα των Φυσικών & Νομικών Προσώπων που Συμμετέχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ενημερωτικό Δελτίο 5

7 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η κάτωθι εισαγωγή στο περιληπτικό σημείωμα απαιτείται, προκειμένου να παράσχει καθοδήγηση στους αναγνώστες του περιληπτικού σημειώματος. Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης στα περιληπτικά σημειώματα ορίζονται ως «στοιχεία». Τα στοιχεία αυτά αριθμούνται σε Τμήματα (Α.1-Ε.7). Το παρόν περιληπτικό σημείωμα περιέχει όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτείται να συμπεριληφθούν ως περίληψη τόσο αναφορικά με τη διάθεση των εν λόγω κινητών αξιών όσο και με τον Εκδότη. Επειδή κάποια στοιχεία δεν απαιτείται να αναφερθούν, ενδέχεται να υπάρχουν κενά στη σχετική αρίθμηση κάποιων στοιχείων του πίνακα που ακολουθεί. Παρότι ενδέχεται για ένα στοιχείο να απαιτείται να εισαχθεί στο περιληπτικό σημείωμα λόγω του είδους των κινητών αξιών και του Εκδότη, είναι πιθανόν να μην δύναται να χορηγηθεί πληροφόρηση σχετικά με το στοιχείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται μια συνοπτική περιγραφή στο περιληπτικό σημείωμα με την αναφορά «Δεν συντρέχει». Ενότητα A Εισαγωγή και προειδοποιήσεις A.1 Προειδοποιήσεις: το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ότι αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου, ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του να επενδύσει σε κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του, σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο παραπεμφθεί σε δικαστήριο, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα έξοδα μετάφρασης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας, και αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σημείωμα, αλλά μόνον αν το Περιληπτικό Σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές, όταν διαβάζεται μαζί με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, ή δεν παρέχει, όταν διαβάζεται μαζί με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, κύριες πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες. Ενότητα B Εκδότης και ενδεχόμενος εγγυητής Α) Η Εταιρεία B.1 Νόμιμη και εμπορική επωνυμία του Εκδότη. B.2 Έδρα και νομική μορφή του εκδότη, νομοθεσία βάσει της οποίας ενεργεί ο εκδότης και χώρα σύστασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»). Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (πρώην ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1997 (ΦΕΚ Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5478/1997) και δραστηριοποιείται στον κλάδο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (εφεξής «Α.Π.Ε.»). Στην Εταιρεία εισήλθε ως νέος μέτοχος το 2002 η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (πρώην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.) και κατόπιν αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου διαμορφώθηκε, το Μάρτιο του 2008, η σημερινή μετοχική της σύνθεση, με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. να κατέχει το 86% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Επίσης, την ίδια περίοδο, η ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. μετονομάστηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό εγγραφής Η διάρκειά της, σύμφωνα με το Καταστατικό της, έχει οριστεί σε πενήντα (50) έτη από την ημερομηνία καταχώρησης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την έγκριση του καταστατικού της και τη χορήγηση άδειας σύστασής της. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Κηφισιάς, επί της οδού Ερμού 25, Τ.Κ , τηλ Το Α.Φ.Μ. της Εταιρείας είναι και υποβάλλει τις φορολογικές της δηλώσεις στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών. 6 Ενημερωτικό Δελτίο

8 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 B.3 Περιγραφή της φύσης των τρεχουσών πράξεων και των κυριότερων δραστηριοτήτων του εκδότη και σχετικοί κύριοι παράγοντες αναφέροντας τις σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που πωλήθηκαν ή/και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, και προσδιορισμός των κυριότερων αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο εκδότης. B.4 Περιγραφή των σημαντικότερων πρόσφατων τάσεων που επηρεάζουν τον εκδότη και των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στη μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., με κύρια έμφαση στην αιολική ενέργεια. Κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία είτε άμεσα, είτε μέσω των δεκαοκτώ (18) θυγατρικών της (εφεξής ο «Όμιλος») που δραστηριοποιούνται στις Α.Π.Ε., λειτουργεί δώδεκα (12) αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 163,80 MW. Επίσης, λειτουργεί ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 4,95 MW και ένα φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,00 MW. Ο Όμιλος διαθέτει τέσσερα (4) αιολικά πάρκα με άδεια εγκατάστασης συνολικής ισχύος 94 MW, 9 αιολικά πάρκα με έγκριση περιβαλλοντικών όρων συνολικής ισχύος 323 MW και 19 αιολικά πάρκα με άδεια παραγωγής 457 MW. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των έργων ηλεκτροπαραγωγής του Ομίλου αφορά πάρκα αιολικής ενέργειας αποτελεί επιχειρηματική επιλογή της Εταιρείας. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάζονται σημαντικά από τις εξελίξεις που αφορούν στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και κυρίως στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Η αύξηση των εσόδων και του κόστους πωλήσεων του Ομίλου κατά τη διάρκεια του 2013 σε σύγκριση με το 2012 (16,2% και 4,1%, αντίστοιχα) οφείλεται κυρίως: α) στην έναρξη λειτουργίας αιολικού πάρκου στη θέση Λαμπούσα στην Τροιζηνία, εγκατεστημένης ισχύος 16,10 ΜW, β) στην έναρξη λειτουργίας μικρού υδροηλεκτρικού έργου στη θέση Σμιξιώτικο στην Περιφερειακή Ενότητα (εφεξής «Π.Ε.») Γρεβενών, εγκατεστημένης ισχύος 4,95 ΜW, και γ) στη λειτουργία για το πλήρες έτος 2013 του αιολικού πάρκου στη θέση Ασπροβούνι Τροιζηνίας, εγκατεστημένης ισχύος 20,7 ΜW, το οποίο κατά το 2012 λειτούργησε μόνο το δεύτερο εξάμηνο. Η Εταιρεία εκτιμά ότι, για το σύνολο της χρήσης του 2014 έναντι της χρήσης 2013, οι πωλήσεις του Ομίλου θα παρουσιάσουν ελαφρά κάμψη λόγω της μείωσης στα τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας των έργων Α.Π.Ε. (μεσοσταθμικά για τα έργα της Εταιρείας περίπου 5%), που επέφερε η θέσπιση, τον Απρίλιο του 2014, των μέτρων του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/ ) (εφεξής «Νέος Ενεργειακός Νόμος»). Εντούτοις, στο βαθμό που δεν υπάρξουν σημαντικές διαφορές στις καιρικές συνθήκες (αιολικό δυναμικό) των δύο χρήσεων, η εν λόγω μείωση των τιμολογίων θα αντισταθμιστεί εν μέρει από τη λειτουργία για ολόκληρο το έτος 2014 του αιολικού πάρκου στη θέση Λαμπούσα Τροιζηνίας. Τέλος, σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν θα θέσει σε λειτουργία, εντός του 2014, νέο αιολικό πάρκο. Κατά τα ανωτέρω, καίτοι αναμένεται μείωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου, τα λειτουργικά κέρδη αναμένεται να είναι αυξημένα λόγω της: α) ωφέλειας που θα προκύψει από την κατάργηση της έκτακτης εισφοράς Α.Π.Ε. (καθώς η μείωση των τιμολογίων που υιοθετείται με το Νέο Ενεργειακό Νόμο είναι μικρότερη από την έκτακτη εισφορά που καταργείται) ύψους χιλ. για τη χρήση 2013, β) επιμήκυνσης κατά επτά (7) έτη (ήτοι από είκοσι (20) σε είκοσι επτά (27) έτη) της διάρκειας ισχύος των υφιστάμενων συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής «PPA s») στο πλαίσιο του Νέου Ενεργειακού Νόμου, μειώνοντας, ως εκ τούτου, τις ετήσιες αποσβέσεις της Εταιρείας, και γ) εξάλειψης ανάγκης σχηματισμού προβλέψεων σχετικά με την πίστωση στο Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Λ.ΑΓ.Η.Ε.») ποσού ίσου με 10% των πωλήσεων του 2013, το οποίο επιβάρυνε τα αποτελέσματα του Ομίλου την αντίστοιχη περίοδο. Τέλος, σημειώνεται ότι, σε υλοποίηση της υπ. αριθμ / Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η Εταιρεία στις προέβη στην επιστροφή μέρους της εισπραχθείσας επιχορήγησης του αιολικού πάρκου στη θέση «Λύρκειο» ύψους χιλ. Η συγκεκριμένη συναλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα στις οικονομικές καταστάσεις στις τη μείωση του λογαριασμού του κυκλοφορούντος ενεργητικού «Δεσμευμένες καταθέσεις» κατά χιλ. και την ισόποση μείωση του λογαριασμού μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων «Επιχορηγήσεις». Ενημερωτικό Δελτίο 7

9 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ B.5 Εάν ο εκδότης είναι μέλος ομίλου, περιγραφή του ομίλου και της θέσης που κατέχει σε αυτόν ο εκδότης. Β.6 Στο βαθμό που είναι γνωστό στον εκδότη, το όνομα κάθε προσώπου το οποίο κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη που πρέπει να κοινοποιείται δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του εκδότη, καθώς και το ύψος της συμμετοχής που κατέχει το πρόσωπο αυτό. Στους στόχους και προοπτικές της Εταιρείας για το υπόλοιπο της χρήσης 2014 εντάσσονται νέες επενδύσεις, οι οποίες αφορούν στην κατασκευή τεσσάρων (4) αιολικών πάρκων (στις θέσεις «Ορθολίθι» στην περιοχή Δρυόπης Μεθάνων εγκατεστημένης ισχύος 20,7 MW, «Λύρκειο» στα όριο της Αργολίδας και Αρκαδίας, εγκατεστημένης ισχύος 39,6 MW, επέκταση «Μαγούλα Καζάκου» στην Αισύμη του Δήμου Αλεξανδρούπολης εγκατεστημένης ισχύος 16,1 MW και στη θέση «Καλογεροβούνι Πούλος» στις παρυφές του ορεινού όγκου Πάρνωνα εγκατεστημένης ισχύος 17,1 MW), που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης, η χρηματοδότηση της ιδίας συμμετοχής των οποίων θα πραγματοποιηθεί από τα αντληθησόμενα κεφάλαια της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά. Σημειώνεται ότι 45% περίπου εν λόγω κεφαλαίων προβλέπεται να δαπανηθούν εντός της χρήσης Σύμφωνα με το από προσύμφωνο μεταβίβασης που υπέγραψε η Εταιρεία με την ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε., θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., η Εταιρεία θα προκαταβάλει το ποσό των 75 χιλ. στην πωλήτρια ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στην Ε.Χ.Α.Ε. σχετικά με την απόκτηση των αδειών παραγωγής και εγκατάστασης τριών (3) αιολικών πάρκων κυριότητας της εταιρείας ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. H Εταιρεία ελέγχεται από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. με έδρα το Δήμο Κηφισιάς του Νομού Αττικής, η οποία κατέχει το 86% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. δραστηριοποιείται στους κλάδους της κατασκευής, παραχωρήσεων, διαχείρισης απορριμμάτων, ενέργειας και ανάπτυξης ακινήτων. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον κλάδο της αιολικής ενέργειας λειτουργεί τρία (3) αιολικά πάρκα μέσω της εταιρείας ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε., στις θέσεις Κροτήρι της νήσου Κω, Χαλατά της νήσου Ρόδου και Κόκκινος Κάβος της νήσου Πάτμου, η ισχύς των οποίων ανέρχεται συνολικά στα 7,80 MW. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. προέκυψε από τη σύμπραξη των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και Τ.Ε.Β. Α.Ε., καθώς και μιας σειράς στρατηγικών, επιχειρηματικών και διαρθρωτικών κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από το 1998 έως και κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Είναι εισηγμένη στην Αγορά Αξιών της Ε.Χ.Α.Ε. από την και υπάγεται στις ρυθμίσεις της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής «Ε.Κ.»). Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2013 ανήλθαν σε χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 0,7% έναντι του Επίσης, οι ζημίες μετά από φόρους του ομίλου το 2013 ανήλθαν σε χιλ. έναντι κερδών ύψους χιλ. το Τέλος, την το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου ανήλθε σε χιλ. έναντι το 2012 και το σύνολο του ενεργητικού σε χιλ. το 2013 έναντι χιλ. το ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών % Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου (1) % ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε ,0% ,0% DAVA VENTURES LIMITED (2) ,5% ,5% SPESED ENTERPRISES ,5% ,5% LIMITED (3) CELARINA HOLDINGS ,0% ,0% LIMITED (4) Σύνολο ,0% ,0% Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία. Σημείωση: (1) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007. (2) Ελέγχεται από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση. (3) Ανήκει στον Εντεταλμένο Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Σιετή Θεόδωρο. (4) Ανήκει στο μέλος του Δ.Σ. και Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Φραγκούλη Απόστολο. 8 Ενημερωτικό Δελτίο

10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Διευκρινίζεται εάν οι κύριοι μέτοχοι του εκδότη κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου, εφόσον υπάρχουν. Να αναφερθεί εάν και από ποιον ο εκδότης κατέχεται ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές πληροφορίες, και να περιγραφεί η φύση αυτού του ελέγχου. B.7 Επιλεγμένες ιστορικές κύριες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον εκδότη, οι οποίες παρέχονται για κάθε οικονομική χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και για κάθε μεταγενέστερη ενδιάμεση οικονομική περίοδο που συνοδεύεται από συγκριτικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης η υποβολή ωστόσο των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να πληρείται η απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από την κατάσταση οικονομικής θέσης. Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από αφηγηματική περιγραφή της σημαντικής αλλαγής στη χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη και των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια ή μετά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές κύριες χρηματοοικονομικές πληροφορίες Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ασκεί τον άμεσο έλεγχο της Εταιρείας. Πέραν της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., κανείς εκ των λοιπών μετόχων της Εταιρείας δεν ασκεί τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την κατάσταση δικαιωμάτων ψήφου που δημοσίευσε η Ε.Χ.Α.Ε. στις , μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. με δικαιώματα ψήφου άνω του 5% είναι οι εξής: κ. Λ. Μπόμπολας (15,017%), Mitica Limited (5,036%), κ. Α. Καλλιτσάντσης (5,294%) και κ. Δ. Καλλιτσάντσης (5,021%). Οι ακόλουθες επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί α) για τη χρήση 2011 από τα συγκριτικά στοιχεία των ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 βάσει Δ.Π.Χ.Α., β) για τη χρήση 2012 από τα συγκριτικά στοιχεία των ελεγμένων ετήσιων επαναδιατυπωμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 βάσει Δ.Π.Χ.Α., γ) για τη χρήση 2013 από τις ελεγμένες επαναδιατυπωμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 βάσει Δ.Π.Χ.Α, και για δ) την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014 από τις οικονομικές καταστάσεις ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης του Ομίλου που συντάχθηκαν βάσει του Δ.Λ.Π. 34 και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία της κατάστασης του συνολικού εισοδήματος του Ομίλου για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ποσά σε χιλ Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη % επί του κύκλου εργασιών 43% 44% 49% Κέρδη ζημίες από λειτουργικές δραστηριότητες % επί του κύκλου εργασιών 41% 41% 34% Κέρδη περιόδου προ φόρων % επί του κύκλου εργασιών 15% 14% 10% Κέρδη περιόδου μετά από φόρους % επί του κύκλου εργασιών 10% 11% 7% Κατανέμονται σε: Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχους Εταιρείας EBITDA % επί του κύκλου εργασιών 65% 65% 60% * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρεία οικονομικών στοιχείων βάσει των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 και 2013 (όπως απεικονίζονται αναμορφωμένα στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013), που έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει των Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Οι οικονομικές καταστάσεις του 2011 είναι αυτές που περιλαμβάνονται ως συγκριτικά στοιχεία στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Ενημερωτικό Δελτίο 9

11 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία της κατάστασης του συνολικού εισοδήματος του Ομίλου την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ποσά σε χιλ Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη % επί του κύκλου εργασιών 59% 51% Λειτουργικά Κέρδη % επί του κύκλου εργασιών 52% 41% Κέρδη περιόδου προ φόρων % επί του κύκλου εργασιών 34% 23% Κέρδη περιόδου μετά από φόρους % επί του κύκλου εργασιών 26% 19% Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρείας Δικαιώματα Μειοψηφίας EBITDA % επί του κύκλου εργασιών 73% 66% * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση το Δ.Λ.Π. 34 και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία της οικονομικής θέσης του Ομίλου για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, καθώς και για την περίοδο που έληξε την : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε χιλ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε συγγενείς Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Προκαταβολές για μακροπρόθεσμες μισθώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Προκαταβολές για μακροπρόθεσμες μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) Δεσμευμένες καταθέσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Ενημερωτικό Δελτίο

12 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε χιλ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον (2.160) Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια μακροπρόθεσμα Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού Επιχορηγήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Λοιπές προβλέψεις μακροπρόθεσμες Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήματος) Δάνεια βραχυπρόθεσμα Μερίσματα πληρωτέα Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων ** Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγές: α) Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 και 2013 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει των Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2012 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2013, ενώ τα στοιχεία της χρήσης 2011 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2012, β) Ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση το Δ.Λ.Π. 34 και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Χρήσεις Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2013 ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. στη χρήση 2012, σημειώνοντας αύξηση κατά 16% ήτοι χιλ. κυρίως λόγω της έναρξης λειτουργίας του αιολικού πάρκου στη θέση Λαμπούσα στην Τροιζηνία και του υδροηλεκτρικού έργου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στη θέση Σμιξιώτικο, στην Π.Ε. Γρεβενών. Επίσης, το αιολικό πάρκο στη θέση Ασπροβούνι στην Τροιζηνία συμμετείχε σε πλήρη λειτουργία στο σύνολο της χρήσης 2013, ενώ στη χρήση 2012 λειτούργησε κατά έξι (6) μήνες. Ενημερωτικό Δελτίο 11

13 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2012 αυξήθηκε κατά 30% ήτοι χιλ. έναντι του αντίστοιχου ποσού της χρήσης 2011, κυρίως λόγω της έναρξης λειτουργίας το 2012 του αιολικού πάρκου στη θέση Ασπροβούνι στην Τροιζηνία και της πλήρους λειτουργίας στο σύνολο της χρήσης των αιολικών πάρκων στη θέση Μαγούλα Καζάκου στην Π.Ε. Έβρου και στη θέση Βρωμοσυκιά στην Τροιζηνία, τα οποία στη χρήση 2011 λειτούργησαν για οκτώ (8) και επτά (7) μήνες, αντίστοιχα. Το μικτό κέρδος του Ομίλου, ακολουθώντας την πορεία των πωλήσεων, διαμορφώθηκε κατά τη χρήση 2013 σε χιλ. από χιλ. τη χρήση 2012 και χιλ. τη χρήση Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 49% το 2013, 44% το 2012 και 43% το 2011, αντίστοιχα. Η βελτίωση στο περιθώριο μικτού κέρδους τη χρήση 2013 οφείλεται κυρίως αφενός στο γεγονός ότι μια σειρά εξόδων που επιβαρύνουν την Εταιρεία, παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών, παρέμειναν σταθερά και αφετέρου στη μείωση των παροχών και αμοιβών τρίτων κατά 17,8% περίπου (2012: χιλ. έναντι 2013: χιλ.). Σε αντίθεση με τη βελτιούμενη εικόνα στα μικτά κέρδη, τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 4% περίπου τη χρήση Η μείωση των λειτουργικών κερδών τη χρήση 2013, παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών το ίδιο διάστημα, οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση στα λοιπά λειτουργικά έξοδα, ως αποτέλεσμα της επιβολής έκτακτης εισφοράς υπέρ Λ.ΑΓ.Η.Ε. στον κύκλο εργασιών εταιρειών Α.Π.Ε. (Ν.4093/2012), η οποία ανήλθε για την Εταιρεία σε χιλ. για το σύνολο της χρήσης 2013 έναντι χιλ. για τη χρήση 2012, καθώς και στη διενέργεια προβλέψεων ύψους χιλ. για τη μη ανακτησιμότητα απαιτήσεων από το Λ.ΑΓ.Η.Ε. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους χιλ. για τη χρήση 2013 έναντι χιλ. της χρήσης 2012 και χιλ. για τη χρήση Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους χιλ. για τη χρήση 2013 έναντι χιλ. και χιλ. για τις χρήσεις 2012 και Όσον αφορά τους λογαριασμούς της κατάστασης οικονομικής θέσης των χρήσεων σημειώνονται τα ακόλουθα: Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό αυξήθηκε σε χιλ. την από χιλ. την και χιλ. την , γεγονός που οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις που πραγματοποίησε ο Όμιλος στα αιολικά πάρκα α) της Εταιρείας στη θέση Μάλι Μάδι στην Π.Ε. Λακωνίας, στη θέση Μαγούλα Καζάκου στην Π.Ε. Έβρου, στη θέση Ασπροβούνι στην Τροιζηνία, στη θέση Βρωμοσυκιά στην Τροιζηνία και στη θέση Λαμπούσα στην Τροιζηνία, και β) της επένδυσης που πραγματοποίησε η θυγατρική της Εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. σε μικρό υδροηλεκτρικό έργο στη θέση Σμιξιώτικο στην Π.Ε. Γρεβενών. Το κυκλοφορούν ενεργητικό διαμορφώθηκε σε χιλ. την έναντι χιλ. την και χιλ. την Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πελατών και λοιπών απαιτήσεων κατά χιλ., την τριετία (κυρίως από Λ.ΑΓ.Η.Ε. και Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. λόγω της καθυστέρησης των πληρωμών τους), και στην αύξηση των δεσμευμένων καταθέσεων κατά χιλ., το ίδιο διάστημα. Οι δεσμευμένες καταθέσεις αφορούν αφενός τους λογαριασμούς εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσμων δόσεων μακροπρόθεσμων δανείων και αφετέρου δεσμευμένη κατάθεση έναντι έκδοσης εγγυητικής επιστολής για είσπραξη επιδότησης ύψους χιλ. Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο των λογαριασμών εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσμων δόσεων χρησιμοποιείται προς αποπληρωμή και διασφάλιση των επόμενων χρονικά τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανείων. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε χιλ. την από χιλ. την και χιλ. την , γεγονός που οφείλεται στα αντίστοιχα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ύψους 2.671χιλ. για τη χρήση 2013, χιλ. για τη χρήση 2012 και χιλ. για τη χρήση Ενημερωτικό Δελτίο

14 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου αυξήθηκαν σε χιλ. την από χιλ. την και χιλ. την , λόγω της αύξησης των μακροπρόθεσμων δανείων και των επιχορηγήσεων που έλαβε ο Ομιλος για την ολοκλήρωση της κατασκευής των αιολικών πάρκων της Εταιρείας στη θέση Μάλι Μάδι στην Π.Ε. Λακωνίας, στη θέση Μαγούλα Καζάκου στην Π.Ε. Έβρου, στη θέση Ασπροβούνι στην Τροιζηνία, στη θέση Βρωμοσυκιά στην Τροιζηνία και στη θέση Λαμπούσα στην Τροιζηνία, για τις επενδύσεις της θυγατρικής της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στο μικρό υδροηλεκτρικό έργο στη θέση Σμιξιώτικο στην Π.Ε. Γρεβενών, καθώς επίσης και για την κατασκευή του αιολικού πάρκου στη θέση Λύρκειο στην Π.Ε. Αργολίδας. Συγκεκριμένα, εξαιτίας των ως άνω λόγων, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε χιλ. την , από χιλ. την και χιλ. την Σημειώνεται ότι με την υπ αριθμ. 6749/ΥΠΕ/5/01879 /Ε/Ν.3299/2004/ Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης τροποποιήθηκε η υπ αριθ /ΥΠΕ/5/01879/Ε/Ν.3299/2004 / απόφαση υπαγωγής της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν.3299/2004 για την κατασκευή του αιολικού πάρκου στη θέση Λύρκειο και το τελικό εγκριθέν ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε χιλ. Η Εταιρεία έχει ήδη λάβει ποσό χιλ. έναντι της σχετικής επιχορήγησης, η οποία είναι κατατεθειμένη σε ενεχυριασμένο λογαριασμό της και μέρος αυτής, ήτοι χιλ., περιλαμβάνεται στις δεσμευμένες καταθέσεις της χρήσης Σε υλοποίηση της υπ. αριθμ / Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η Εταιρεία στις προέβη στην επιστροφή μέρους της εισπραχθείσας επιχορήγησης ύψους χιλ. του αιολικού πάρκου στη θέση «Λύρκειο» εκ του αρχικού εκταμιευμένου ποσού ύψους χιλ. Η συγκεκριμένη συναλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα στις οικονομικές καταστάσεις στις τη μείωση του λογαριασμού του κυκλοφορούντος ενεργητικού «Δεσμευμένες καταθέσεις» κατά χιλ. και την ισόποση μείωση του λογαριασμού μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων «Επιχορηγήσεις». Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου βελτιώθηκαν στις χρήσεις , ως αποτέλεσμα των θετικών αποτελεσμάτων του Ομίλου στις αντίστοιχες χρήσεις, όπως διαφαίνεται από την αύξηση του EBITDA κατά χιλ. Αναλυτικά, οι κινήσεις της κατάστασης ταμειακών ροών του Ομίλου στις χρήσεις , παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά σε χιλ Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (4.418) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (32.650) (36.376) (22.694) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) (3.050) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρεία οικονομικών στοιχείων βάσει των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 και 2013 (όπως απεικονίζονται αναμορφωμένα στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013), που έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει των Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Οι οικονομικές καταστάσεις του 2011 είναι αυτές που περιλαμβάνονται ως συγκριτικά στοιχεία στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Ενημερωτικό Δελτίο 13

15 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η επενδυτική δραστηριότητα του Ομίλου, κατά την εξεταζόμενη τριετία , απεικονίζεται στις ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες, οι οποίες ανήλθαν στα ποσά των χιλ. το 2011, χιλ. το 2012 και χιλ. το 2013 και αφορούσαν κατά κύριο λόγο σε επενδύσεις της Εταιρείας για την ανάπτυξη των αιολικών της πάρκων στη θέση Μάλι Μάδι στην Π.Ε. Λακωνίας, στη θέση Μαγούλα Καζάκου στην Π.Ε. Έβρου, στη θέση Ασπροβούνι στην Τροιζηνία, στη θέση Βρωμοσυκιά στην Τροιζηνία και στη θέση Λαμπούσα στην Τροιζηνία, καθώς επίσης και στις επενδύσεις της θυγατρικής της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στο μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό στη θέση Σμιξιώτικο στην Π.Ε. Γρεβενών. Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες βαίνουν μειούμενες στην εξεταζόμενη τριετία. Ειδικότερα, παρουσιάζουν μείωση κατά 66% στη χρήση 2013 έναντι της αντίστοιχης του 2012, ενώ τη χρήση 2012 μειώθηκαν κατά 31% έναντι της χρήσης Η σημαντική μείωση των εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες στη χρήση 2013 οφείλεται κυρίως στην καθαρή αποπληρωμή δανείων ποσού χιλ. στη διάρκεια της εν λόγω χρήσης (έναντι αύξησης δανείων κατά χιλ. το 2012). Επίσης, το 2013, η Εταιρεία έλαβε επιχορηγήσεις ύψους χιλ. (οι οποίες αφορούσαν τα έργα α) στη θέση Λύρκειο στην Π.Ε. Αργολίδας το οποίο και έλαβε επιχορήγηση ύψους χιλ., και β) στη θέση Σμιξιώτικο στην Π.Ε. Γρεβενών το οποίο έλαβε επιχορήγηση ύψους 313 χιλ.), έναντι συνολικών επιχορηγήσεων ύψους χιλ. για τη χρήση 2012 (οι οποίες αφορούσαν τα αιολικά πάρκα στις θέσεις Παπούρα στην Π.Ε. Χανίων Κρήτης, Μαγούλα Καζάκου στην Π.Ε. Έβρου και Λεκάνα στην Π.Ε. Αργολίδας). Ενδιάμεση περίοδος Ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθε σε χιλ., μειωμένος κατά χιλ. ήτοι 12% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του Η εν λόγω μείωση οφείλεται σε ανεμολογικές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2014 σημειώθηκε χαμηλό αιολικό δυναμικό, ιδίως στη νότια και δυτική Ελλάδα, το οποίο προκάλεσε κάμψη της παραγωγής και του κύκλου εργασιών του Ομίλου κατά χιλ. Η μείωση του κύκλου εργασιών λόγω των ανωτέρω διακυμάνσεων αντισταθμίστηκε κατά 785 χιλ. από τη συμμετοχή του αιολικού πάρκου στη θέση Λαμπούσα στην Τροιζηνία στα αποτελέσματα του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2014, καθότι το εν λόγω αιολικό πάρκο ξεκίνησε τη λειτουργία του στο β εξάμηνο του Το μικτό κέρδος του Ομίλου, ακολουθώντας την πορεία των πωλήσεων, διαμορφώθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε χιλ. από χιλ. κατά το πρώτο τρίμηνο του Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 51% το πρώτο τρίμηνο 2014 και 59% το πρώτο τρίμηνο του 2013, αντίστοιχα. Τα λειτουργικά αποτελέσματα, ακολουθώντας την τάση των πωλήσεων, σημείωσαν πτώση κατά χιλ. ήτοι 32%, από χιλ. στο πρώτο τρίμηνο του 2013 σε χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του Τα αποτελέσματα προ φόρων για το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε χιλ., σημειώνοντας πτώση κατά 41% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το Σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα μετά από φόρους για το πρώτο τρίμηνο του 2014, ο Όμιλος σημείωσε κέρδη της τάξης του χιλ., μειωμένα κατά χιλ. ήτοι 36% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του Τέλος, σε ό,τι αφορά την ενοποιημένη οικονομική θέση του Ομίλου, κατά την ενδιάμεση περίοδο , σημειώνονται ακολούθως οι κυριότερες εξελίξεις: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο κατά χιλ. λόγω διενέργειας αποσβέσεων. Οι πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις στους οποίους περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί «Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις» και «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις» του ενεργητικού, σημείωσαν αύξηση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 κατά 25% σε χιλ., λόγω της αύξησης των καθαρών απαιτήσεων από πελάτες κατά χιλ. ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων πληρωμών από τον Λ.ΑΓ.Η.Ε./ Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, μειώθηκαν κατά χιλ. που αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης 37% και ανήλθαν την σε χιλ., καθώς οι εκροές του Ομίλου από επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες ξεπέρασαν κατά το σχετικό ποσό τις λειτουργικές ροές της εξεταζόμενης περιόδου. 14 Ενημερωτικό Δελτίο

16 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε χιλ. την από χιλ. την Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην ύψους χιλ. κερδοφορία του πρώτου τριμήνου Από τα λοιπά στοιχεία της οικονομικής θέσης του Ομίλου, οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις του Ομίλου, στους οποίους περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» και «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» του παθητικού, την ανήλθε σε χιλ., έναντι χιλ. την Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η κατάσταση ταμειακών ροών του Ομίλου για την ενδιάμεση περίοδο που έληξε την , συγκριτικά με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά σε χιλ Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (5.381) (2.131) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 523 (366) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 341 (1.008) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση το Δ.Λ.Π. 34 και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την ανήλθαν σε χιλ., σταθερά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2013 αλλά μειωμένα σε σχέση με τα χιλ. σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που διέθετε ο Όμιλος την Συγκεκριμένα, οι ταμειακές ροές του Ομίλου μειώθηκαν κατά χιλ. την περίοδο , καθώς οι εκροές του Ομίλου από επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες ξεπέρασαν κατά το σχετικό ποσό τις λειτουργικές ροές της εξεταζόμενης περιόδου. B.8 Οι επιλεγμένες κύριες άτυπες (pro-forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή αναφορά στο γεγονός ότι λόγω της φύσης τους, οι άτυπες (pro-forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες αφορούν μια υποθετική κατάσταση και, ως εκ τούτου, δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική χρηματοοικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της εταιρείας. Δεν συντρέχει. B.9 Όταν γίνεται πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών, δηλώνεται το ποσό. B.10 Περιγραφή της φύσης τυχόν επιφυλάξεων στην έκθεση ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε ανακοίνωση πρόβλεψης ή εκτίμησης κερδών τόσο για την τρέχουσα όσο και για τις επόμενες χρήσεις. Δεν συντρέχει. Ενημερωτικό Δελτίο 15

17 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β.11 Εάν το κεφάλαιο κίνησης του εκδότη δεν επαρκεί για τις τρέχουσες απαιτήσεις του εκδότη πρέπει να συμπεριληφθεί επεξήγηση. Γ.1 Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των κινητών αξιών που προσφέρονται ή/και εισάγονται προς διαπραγμάτευση, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αριθμού αναγνώρισης κινητών αξιών. Γ.2 Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι κινητές αξίες. Γ.3 Ο αριθμός μετοχών που εκδόθηκαν και έχουν ολοσχερώς εξοφληθεί, και των μετοχών που εκδόθηκαν αλλά δεν έχουν εξοφληθεί. Η ονομαστική αξία ανά μετοχή, ή αναφορά του γεγονότος ότι οι μετοχές δεν έχουν ονομαστική αξία. Γ.4 Περιγραφή των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις κινητές αξίες. Γ.5 Περιγραφή τυχόν περιορισμών στην ελεύθερη μεταβίβαση των κινητών αξιών. Γ.6 Αναφορά του κατά πόσο οι προσφερόμενες κινητές αξίες αποτελούν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και της ταυτότητας όλων των ρυθμιζόμενων αγορών, στις οποίες οι κινητές αξίες αποτελούν ή πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητες του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες. Ενότητα Γ Κινητές αξίες Οι μετοχές της Εταιρείας, που προσφέρονται με την παρούσα Δημόσια Προσφορά, είναι νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές (εφεξής «Νέες Μετοχές»), οι οποίες μαζί με τις υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας θα εισαχθούν στην Κύρια Κατηγορία της Αγοράς Αξιών της Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (εφεξής «Ε.Χ.Α.Ε.»). Η έκδοση των Νέων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Οι μετοχές της Εταιρείας θα μετατραπούν σε άυλες μετά την εισαγωγή τους στην Ε.Χ.Α.Ε. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εκφρασμένες σε Ευρώ. Με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία αφορά το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και οι μετοχές της είναι πλήρως αποπληρωμένες. Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος σε χιλ. και διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία. Κάθε μετοχή της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών, ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και πλήρως αποπληρωμένες και δεν υπάρχουν συμφωνίες μετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα των τίτλων. Εξαίρεση αποτελούν οι μετοχές της Εταιρείες, ποσοστού 23,11% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας πριν την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, απορρέοντος εξ όρου συναφθέντος ομολογιακού δανείου με την τράπεζα Eurobank Εrgasias, για τις οποίες απαιτείται η άρση του περιορισμένου εμπράγματου δικαιώματος για τη χρηματιστηριακή μεταβίβασή τους. Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση αποκλειστικά στην Κύρια Κατηγορία της Αγοράς Αξιών της Ε.Χ.Α.Ε. 16 Ενημερωτικό Δελτίο

18 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Γ.7 Περιγραφή της μερισματικής πολιτικής. Δ.1 Κύριες πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς κινδύνους που αφορούν ειδικά στον εκδότη ή στον τομέα δραστηριότητάς του. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, και με την επιφύλαξη του άρθρου 44(α) του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Κ.Ν.2190/1920, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του A.N. 148/1967, όπως ισχύουν. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Πέραν των ανωτέρω, η δυνατότητα διανομής μερίσματος της Εταιρείας έχει περιορισθεί από όρους που έχουν συμφωνηθεί στα ομολογιακά δάνεια που έχει συνάψει ο Όμιλος. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται στην Εταιρεία να διανείμει μέρισμα εφόσον: Ο απολογιστικός δείκτης μερισμάτων υπερβαίνει μία ελάχιστη καθορισμένη τιμή (διαφορετικός τρόπος υπολογισμού για κάθε δάνειο), και τα διανεμόμενα κέρδη υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό των κερδών εις νέο. Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρεία δεν θα δύναται να διανείμει μέρισμα, αν κατά τη λήξη της εταιρικής χρήσης για την οποία προτίθεται να διαθέσει μέρισμα, ήθελε υφίστατο γεγονός καταγγελίας. Η Εταιρεία για τις χρήσεις δεν έχει διανείμει μέρισμα. Τα κέρδη της επενδύθηκαν σε νέα έργα Α.Π.Ε. Οι Νέες Μετοχές θα δικαιούνται μερίσματος για τη χρήση 2014 σύμφωνα με την από απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρείας, την ελληνική νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, και με την επιφύλαξη του άρθρου 44(α) του Κ.Ν.2190/1920. Ενότητα Δ Κίνδυνοι Η αβεβαιότητα που απορρέει από τη δημοσιονομική κρίση και την ύφεση στην Ελλάδα, παρότι αισθητά μειωμένη, δεν έχει εκλείψει και δύναται να επηρεάσει αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα εν γένει, τα λειτουργικά αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση του Ομίλου. Η δυνατότητα του Ομίλου να δανειστεί από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα έχει περιοριστεί σημαντικά λόγω των προβλημάτων ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη δυνατότητα του Ομίλου να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη μελλοντικών έργων και να πετύχει τους στρατηγικούς του στόχους. Αλλαγές στη φορολογική και εταιρική νομοθεσία ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου. Το σύνολο των πωλήσεων του Ομίλου πραγματοποιείται προς το Λ.ΑΓ.Η.Ε. και το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.»). Αν δεν εξομαλυνθούν τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο Λ.ΑΓ.Η.Ε., ενδέχεται να επηρεαστεί ουσιωδώς δυσμενώς η επιχειρηματική δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, καθώς και η ικανότητα του Ομίλου να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους. Κίνδυνος που συνδέεται με την αλλαγή στην τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αλλά και από αλλαγές στο τιμολογιακό καθεστώς, στο καθεστώς προτεραιότητας στην έγχυση και απορρόφηση παραγόμενης ενέργειας στο σύστημα που απολαμβάνουν σήμερα οι ηλεκτροπαραγωγοί Α.Π.Ε. και στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους Λ.ΑΓ.Η.Ε. / Δ.ΕΔ.Δ.Η.Ε. σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. εν λειτουργία. Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου υπόκειται σε αυστηρή και περίπλοκη νομοθεσία που αφορά στη χορήγηση των σχετικών αδειών για την ανάπτυξη και λειτουργία νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. Ενδεχόμενες μεταβολές του θεσμικού πλαισίου μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τα λειτουργικά αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση του Ομίλου. Ενημερωτικό Δελτίο 17

19 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έλλειψη κτηματογράφησης, τίτλων ιδιοκτησίας και χαρακτηρισμού ως δημοσίων ή ιδιωτικών των εκτάσεων, όπου εγκαθιστά ο Όμιλος τα έργα Α.Π.Ε., μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τα λειτουργικά αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση του Ομίλου. Ο αριθμός κατάλληλων τοποθεσιών για μελλοντική ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και συγκεκριμένα αιολικών πάρκων, είναι περιορισμένος. Αλλαγές στην πολιτική στήριξης προς τις Α.Π.Ε. τόσο σε ημεδαπό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Η μη απόκτηση αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και έγκρισης περιβαλλοντικών αδειών για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκονται υπό κατασκευή ή σε στάδιο ανάπτυξης, ή η μη διατήρηση ή η μη ανανέωση αδειών για τις υπάρχουσες μονάδες μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα τη δυνατότητα του Ομίλου να χρηματοδοτήσει την περαιτέρω ανάπτυξη του, καθώς και την ικανότητα του Ομίλου να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους. Η εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. δεν γίνεται πάντοτε αποδεκτή από τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αντιδρούν με προσφυγή στις δικαστικές αρχές. Η λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο φυσικό περιβάλλον ή/και ατυχήματα. Ο Όμιλος, πέραν των ήδη καλυπτόμενων ασφαλιστικών κινδύνων (όπως αστική ευθύνη έναντι τρίτων), δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες και τα συνοδά αυτών έργα δεν θα προκαλέσουν όχληση, περιβαλλοντική ζημιά ή σωματικό τραυματισμό, ή ότι οι όροι λειτουργίας τους δεν θα μεταβληθούν καθ οιονδήποτε τρόπο στο απώτερο μέλλον για την αποφυγή επιπτώσεων που ήθελε κριθεί από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, αρχές, ότι αποσκοπούν στην αυξημένη προστασία του περιβάλλοντος ή του πληθυσμού των περιοχών εγκατάστασης των έργων. Εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι από τη φύση τους ευμετάβλητες και μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από έτος σε έτος, ενδέχεται να οδηγήσουν σε μείωση της ηλεκτροπαραγωγής και των σχετικών εσόδων της Εταιρείας. Κίνδυνοι που αφορούν στη σύνδεση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το σύστημα μεταφοράς και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και χρήσης αυτών που οδηγούν στη μη δυνατότητα απορρόφησης του συνόλου της παραγόμενης ενέργειας. Υποχρεώσεις παροπλισμού και αποκατάστασης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., το κόστος των οποίων βαρύνει τον Όμιλο και το ύψος του οποίου είναι αβέβαιο εξαιτίας του μεγάλου χρονικού διαστήματος που υπολείπεται, μέχρι να απαξιωθούν οι σχετικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Η Εταιρεία δεν έχει διανείμει μέρισμα στους κατόχους των κοινών μετοχών της και ενδέχεται να μη διανείμει μέρισμα και στο μέλλον. Τα έσοδα και τα αποτελέσματα του Ομίλου μπορεί να παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις, από το ένα οικονομικό έτος στο άλλο, ανάλογα με το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται, το πλήθος και το μέγεθος των αιολικών πάρκων ή άλλων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων που τίθενται σε λειτουργία, καθώς και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής εξαρτάται από τους προμηθευτές και τη διαθεσιμότητα εξοπλισμού και σχετικών μικροϋλικών. Ο Όμιλος εμπλέκεται ή ενδέχεται να εμπλακεί σε δικαστικές, διαιτητικές, διοικητικές, διενέξεις σχετικές με την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Μέρος του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου πρόκειται να χρηματοδοτηθεί με τραπεζικό δανεισμό που ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος στο χρόνο και στους όρους που επιθυμεί η Εταιρεία. Η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων τήρησης χρηματοοικονομικών δεικτών που προκύπτουν από τις δανειακές συμβάσεις της Εταιρείας με τις τράπεζες δίνει το δικαίωμα στους δανειστές της Εταιρείας να καταγγείλουν τις δανειακές της συμβάσεις και να ζητήσουν την άμεση και πρόωρη αποπληρωμή του συνόλου των δανείων αυτών. Έκθεση σε κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλιση της Εταιρείας, τόσο σε ό,τι αφορά τα όρια των ασφαλιστικών καλύψεων που λαμβάνει όσο και το κόστος των ασφαλίστρων και τη συνακόλουθη δυνατότητα της Εταιρείας να διατηρήσει την υφιστάμενη κάλυψή της. 18 Ενημερωτικό Δελτίο

20 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 E.1 Τα συνολικά καθαρά έσοδα και εκτίμηση των συνολικών εξόδων της έκδοσης/ προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των κατ εκτίμηση εξόδων που χρεώνονται στον επενδυτή από τον εκδότη ή τον προσφέροντα. E.2α Λόγοι της προσφοράς και της χρήσης των εσόδων, εκτιμώμενο καθαρό ποσό των εσόδων. Ο Όμιλος συμμετέχει σε εταιρείες, στις οποίες δεν κατέχει πλειοψηφικό ποσοστό και δεν ασκεί τον έλεγχο αυτών. Παρόλο που ο Όμιλος στοχεύει στη συμμετοχή μόνο σε εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες τα συμφέροντα του είναι κοινά με αυτά των λοιπών εταίρων του, όπου δεν έχει την πλειοψηφία και δεν ασκεί έλεγχο, δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι οι συνέταιροι του Ομίλου θα τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και θα αναλάβουν την υλοποίηση και την οικονομική υποστήριξη των έργων κατά το μερίδιο που τους αντιστοιχεί. Επιτοκιακός κίνδυνος. Επίδραση πληθωρισμού. Η επιτυχία της Εταιρείας εξαρτάται από συγκεκριμένα διευθυντικά και ανώτερα στελέχη. Η Αγορά Αξιών της Ε.Χ.Α.Ε. παρουσιάζει χαμηλότερη ρευστότητα από άλλα μεγάλα χρηματιστήρια. Η Εταιρεία και μετά την εισαγωγή της στην Αγορά Αξιών της Ε.Χ.Α.Ε. θα συνεχίσει να εξαρτάται από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. θα κατέχει, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, το 64,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μετά την εισαγωγή των μετοχών της στην αγορά αξιών της Ε.Χ.Α.Ε. και θα είναι σε θέση να εκλέγει την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και να ασκεί έλεγχο επί της Εταιρείας. Επίσης, το σύνολο των ομολογιακών δανείων του Ομίλου περιλαμβάνει ως όρο καταγγελίας των εν λόγω δανείων τη μείωση του ποσοστού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. στην Εταιρεία κάτω του 51%. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. δεν θα απολέσει ή μεταβιβάσει μετοχές, ώστε να μειωθεί το ποσοστό της κάτω του 51%. Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάζει διακυμάνσεις. Η τιμή διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από επιπρόσθετες πωλήσεις κοινών μετοχών από υφιστάμενους κατόχους ή μελλοντικούς κατόχους μετοχών μετά την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Μελλοντικές εκδόσεις μετοχών μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής των υφισταμένων μετόχων και να οδηγήσουν σε μείωση της τιμής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας. Ενότητα E Προσφορά Τα καθαρά έσοδα από την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (η εφεξής «Αύξηση») εκτιμάται ότι, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε χιλ. Τα έξοδα έκδοσης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 2.787,6 χιλ., και θα καλυφθούν πλήρως από την Εταιρεία. Σημειώνεται ότι η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών θα καθορισθεί από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, μέσω των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών στο Βιβλίο Προσφορών της Δημόσιας Προσφοράς. Δεν υφίστανται έξοδα της έκδοσης που να βαρύνουν τους επενδυτές. Σύμφωνα με την από Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, τα αντληθησόμενα από την Αύξηση κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των δαπανών της παρούσας έκδοσης, θα διατεθούν για την ολοκλήρωση της κατασκευής τεσσάρων (4) αιολικών πάρκων του Ομίλου που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο, διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου για την περίοδο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των ακόλουθων έργων: Αιολικό Πάρκο (Α/Π) στη θέση Ορθολίθι, εγκατεστημένης ισχύος 20,7 MW (45,5 GWh/έτος), στην ευρύτερη περιοχή Δρυόπης - Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας στην αργολική χερσόνησο. Επέκταση του εν λειτουργία αιολικού πάρκου στην επέκταση της θέσης «Μαγούλα Καζάκου», στην Αισύμη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην Π.Ε. Έβρου της Θράκης με επιπλέον εγκατάσταση ισχύος 16,1 MW (39,7 GWh/έτος). Αιολικό Πάρκο στη θέση Λύρκειο, εγκατεστημένης ισχύος 39,6 MW (84,8 GWh/έτος), στην κορυφογραμμή του όρους Λυρκείου στα όρια της Π.Ε Αργολίδας και Αρκαδίας. Αιολικό Πάρκο στη θέση Καλογεροβούνι Πούλος, εγκατεστημένης ισχύος 17,1 MW (45 GWh/ έτος), στις νότιες παρυφές του ορεινού όγκου Πάρνωνα, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μονεμβάσιας (Μολάοι & Ζάρακας) στην Π.Ε. Λακωνίας. Ενημερωτικό Δελτίο 19

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΗΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ) ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ( AΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. 6511/172/06 (ΦΕΚ Β 237/23-2-2006) : Δημοσιευόμενα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 Έδρα: Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13564/06/Β/86/123 Tηλ: +30 210 81.84.800 Fax: +30 210 81.84.801 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ 66. ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Απόφαση ΡΑΕ 66. ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ 66 ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 4 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. 1 η εταιρική χρήση (24.7.2013-31.12.2014) (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΜΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67658 / 62 / Β / 09

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α O R I O N H E A L T H C A R E Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Α Φ Μ 8005 6 6 2 2 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα