Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΕΣΜΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΕΣΜΕΥΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 89 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». Σήµερα την 18η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:30 η Οικονοµική Ε ιτρο ή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό κατάστηµα Φλέµινγκ & Ερυθρού Σταυρού 8, ύστερα α ό την αριθµ /2/2014 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑ ΙΑΣ 1) ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ 2) ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 3) ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Οι ο οίοι δεν ροσήλθαν 4) ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ αν και ροσκλήθηκαν νόµιµα 5) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ 6) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και ο Χιώτης Ιωάννης, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώς α ό το σύνολο 9 µελών ήταν αρόντα 6 µέλη, ο ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υ όψη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής τα εξής : Σύµφωνα µε: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 21 του Ν. 2362/95 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει β. Της περιπτ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 γ. Του Π.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 δ. Των εγκυκλίων Υπ. Οικ. 2/91118/0026/ , Υπ. Οικ. & Εσωτ. Εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ Τις αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης της οικονοµικής επιτροπής για τις οποίες η δαπάνη έχει µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος 2013 Προτείνεται η λήψη απόφασης για την έγκριση της ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσµευσης πίστωσης, µε ηµεροµηνία 31/12/2013, για τις οποίες η δαπάνη έχει µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος 2013, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΑ ΚΥ (αρθρ. 3ν 1726/44, 30Ν. 2262/52100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 2.447, ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 170, ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ,64

2 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 9.687, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 28, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 64, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ & ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 1.739, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ INTERNET 32, ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 1.890, ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 0, ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α & ΕΞΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 1.825, ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.061, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 449, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ , ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (παρ. 1 αρθρ. 259 Κ Κ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 71, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 3.690, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΗ 99, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.321, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 15, ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ κ.λ.π. 30, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 0, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΙΣ 429, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 27, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 11, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ 3, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.838, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 9.800, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.553, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1.106, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 0, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5.501, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 0,88

3 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.300, ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ 4, ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝ ΥΣΗΣ (ΕΝ ΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) , ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙ ΟΣ (ΕΝ ΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ) , ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 509, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 225, ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 3.150, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙNΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 49, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 6.819, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.615, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 345, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 945, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΞΑΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π. 206, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 39, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 7.043, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 60, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝ ΥΣΗΣ (ΕΝ ΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 465, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) 5.281, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 1.734, ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 40, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΙΣ 2.692, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 2.418, ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ 1.217, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΕΝ ΡΥΛΛΙΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 5.290,66

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΟΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ 1, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 100, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.119, ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝ ΥΣΗΣ (ΕΝ ΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) , ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΙΣ 2.000, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.000, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 9.456, ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.300, ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , ΕΡΓΑ , ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ , ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΗΜΑΡΧΩΝ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ , ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, κλπ , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ , ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 86, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2.406, ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΑΙΡΕΤΩΝ 1.000, ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΩΝ Τ.Π. & ΑΝΕΙΩΝ , ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ MINI BUS , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (LPG) 2.029,78

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FAX 105, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 690, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 2.429, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ FINAL FOUR Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΗΣΗΣ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.Π , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ,15 1, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.093, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 55, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ , ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ,ΑΙΜΟΡΡΟΦΥΛΙΑ, AIDS , ΕΠΙ. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ, ΣΠΑΣΤΙΚΑ 3.270, ΕΠΙ ΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ , ΕΠΙ ΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ , ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ , ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΝΑΣΧΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ , ΕΠΙ ΟΜΑ ΠΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ , ΕΠΙ ΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ , ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΕ ΚΩΦΑΛΑΛΑ ΑΤΟΜΑ , ΕΠΙ ΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ 6.635, ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ , ΕΠΙ ΟΜΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3.307, ΕΠΙ ΟΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ , ΕΠΙ ΟΜΑ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ, ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ & ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΚΩΝ-ΠΟΡΤΩΝ ΣΤΟ.Α.Κ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕ ΩΝ 5.900, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 9.520, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 111, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 394,61 1,22

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ 3, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ 1.776, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.300, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 0, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Ο ΩΝ.Π , ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΩΝ 5.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΗ -ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝ ΡΩΝ - ΚΛΑ ΟΣΠΑΣΤΗ (ΘΗΣΕΑΣ & ΣΑΤΑ/Π.Ε.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) MINI BUS ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ MIS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α-ΗΠΕΙΡΟΣ" ΕΣΠΑ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 4.059, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ (ΕΣΠΑ 07-13) 1.854, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.384, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΜΕΝΩΝ 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (ΕΣΠΑ 07-13) , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΑΣΗ 1 (ΕΣΠΑ 07-13) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ - ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΑΣ ΠΑΑ/ΕΣΠΑ 503, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 3, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0, "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ.. ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ" 3.606, ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΘΗΣΕΑΣ 5.278, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ Υ ΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ , ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΑΤΗΣ , ΕΡΓΟ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ , "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ" (ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΘΗΣΕΑΣ) 1.160, "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΡΟΜΟΥ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ" ΣΑΤΑ/ , "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑ ΙΟΥ" ΣΑΤΑ , "ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΦΙΝΟΥ" ΣΑΤΑ , " ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ" ΣΑΤΑ , "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ" ΣΑΤΑ , " ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΑΓΙΑΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ" ΣΑΤΑ ,00

7 "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ- ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ" ΣΑΤΑ , " ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ" ΣΑΤΑ , "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Ο ΟΥ ΒΑΣΑΚΑΡΗ" ΣΑΤΑ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΣΑΤΑ , "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο ΟΥ ΚΝΩΣΣΟΥ" ΣΑΤΑ , "ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΪΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ" ΣΑΤΑ , "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΥΠΑΤΗΣ".Ε. ΥΠΑΤΗΣ ΣΑΤΑ /11 ΚΑΙ ΣΑΤΑ Π.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΠ (ΕΣΠΑ 07-13) , , "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ" , ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ο ΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ" , "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΑΡΙΣΗΣ" ΣΑΤΑ , "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ" , ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ" , ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ Ο ΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΑΤΑ , ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ( ΕΗ) (ΣΑΤΑ 2005 & ΣΑΤΑ 2010) , ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ (ΕΣΠΑ ) , "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Α.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ" ΕΣΠΑ , ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΑΤΑ , ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ ΣΑΤΑ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΤΑΜΑΡΙΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ) 9.518, "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Υ ΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ" , "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ" , "ΕΡΓΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ" ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ ΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ 1.141, "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝΟ Ο ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ" , ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ , "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ" 1.916, ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 4ο ΛΥΚΕΙΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ 2.847, "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ" ,00

8 "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΓΑΛΑΝΕΪΚΑ" ΣΑΤΑ Π.Ε..Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΛΙΑΝΟΚΛΑ ΙΟΥ - ΥΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ" , ,00 "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ" , "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ Ο ΩΝ ΛΑΜΙΑΣ" , "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ.Κ. ΡΟ ΙΤΣΑΣ" 0, "ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ. ΛΑΜΙΕΩΝ" 5.592, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΑΠΟ Τ.. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΩΣ Τ.. ΠΥΡΓΟΥ"(ΘΗΣΕΑΣ) (ΥΠΑΤΗ) 4.900, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 320,00 "ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ" 1.545, "ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ" 3.936, "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ" 3.000, "ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΟΥ ΑΡ ΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Υ ΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ" 0, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΟΜΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΜΗΛΟΒΡΥΣΗΣ" 1, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ (ΕΣΠΑ 07-13) , ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ 1.390, ΑΠΑΝΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ , ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Ε ΛΑΜΙΕΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΙΑΝΟΚΛΑ ΙΟΥ,ΥΠΑΤΗΣ,ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ , ΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΥΤΑ , ΑΠΑΝΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 3.093, ΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ 7.768, ΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ 7.887, ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 5.000, ΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 4.644, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 555, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 6.524,91

9 ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ-Α ΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΜ.ΣΦΑΓΕΙΩΝ 93, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜ. ΣΦΑΓΕΙΩΝ 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ 4.002, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ 1.529, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜ. ΣΦΑΓΕΙΩΝ 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΜ. ΣΦΑΓΕΙΩΝ 490,70 ΣΥΝΟΛΟ ,02 Η Οικονοµική Ε ιτρο ή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, Μετά α ό διαλογική συζήτηση Α ο φ α σ ί ζ ε ι κατά λειοψηφία Εγκρίνει την ανατρο ή α οφάσεων ανάληψης υ οχρέωσης δεσµεύσεων ιστώσεων, µε ηµεροµηνία 31/12/2013, για τις ο οίες η δα άνη έχει µαταιωθεί για ο οιοδή οτε λόγο ή η ανάληψη της υ οχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος 2013, ό ως ακριβώς αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της αρούσας. Κατά τη λήψη της α όφασης αυτής αρνητική ψήφο έδωσε το µέλος της Ο.Ε. Α. Κλειτσάκης. Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το αρόν και υ ογράφεται : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑ ΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ Ακριβές α όσ ασµα ρακτικών Λαµία 19 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 06/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικού Ετους 2002

Οικονοµικού Ετους 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός Εξόδων Οικονοµικού Ετους 2002 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 200-0. - ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α -01. - -011. - απάνες εκλεγµένων αρχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2002 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2002-31/12/2002

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2002 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2002-31/12/2002 Σελίδα : 1 από 174-0 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α -01-011 απάνες εκλεγµένων αρχόντων -011.1- Εξοδα παράστασης Προέδρου -011.1-001 ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΟΥ -011.1-002 ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -011.1-003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2013)».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2013)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 32 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 289 /2013 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦ8ΟΡΥΑ-4ΗΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 1/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 1/2013 Στην Κοζάνη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 18.12.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 136 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα