ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΗ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΗ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη: 12/10/2015 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 600 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ταχ. Δ/νση: Νικήτη Πληροφορίες: Καρακυριαζής Κωνσταντίνος Τηλ: fax: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΗ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η Αλληλεγγύη» του Δήμου Σιθωνίας έχοντας υπόψη: 1. Την αριθμ. Απόφαση 62/2015 της 12/ Τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η Αλληλεγγύη». 2. Την λήξη της τρέχοντος μίσθωσης του ΚΑΠΗ Ν. Μαρμαρά στις 13 Νοεμβρίου Τις διατάξεις των άρθρων 192 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του Π.Δ. 270/81 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημοπρασία με πλειοδοτικό διαγωνισμό με φανερές και προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου που στεγάζεται εντός του καταστήματος του Κ.Α.Π.Η. Ν.Μαρμαρά. Ο διαγωνισμός θα είναι με φανερές και προφορικές προσφορές και θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Η Αλληλεγγύη» του Δήμου Σιθωνίας στις 26/10/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή από τη Γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Η Αλληλεγγύη». Πληροφορίες τηλ.: κα. Ελένη Μάντσιου ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο μίσθωσης Διάρκεια μίσθωσης: Η δημοπρασία είναι με πλειοδοτικό διαγωνισμό με φανερές και προφορικές προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 για την εκμίσθωση του κυλικείου που στεγάζεται εντός του καταστήματος του Κ.Α.Π.Η. Ν.Μαρμαρά. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για τρία (3) χρόνια, ο ελάχιστος όρος μηνιαίας πρώτης προσφοράς που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας για κάθε μίσθιο ορίζεται στο ποσό των: Κυλικείο Κ.Α.Π.Η. Ν.Μαρμαρά με εμβαδόν 60 τ.μ. 40,00 Η έναρξη μίσθωσης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του μισθωτηρίου συμφωνητικού. ΑΡΘΡΟ 2 Ο Χρόνος-Τόπος-Τρόπος υποβολής προσφορών Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τις σχετικές προσφορές, θα γίνονται δεκτές μέχρι την 23/10/2015 και θα υποβάλλονται στο Γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Η Αλληλεγγύη» του Δήμου Σιθωνίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η επιλογή θα γίνει με βάση τη μεγαλύτερη προσφορά, συνεκτιμώντας και όσα παρακάτω και την οικεία θέση ορίζονται. Το Ν.Π.Δ.Δ. διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης καθ όλο το διάστημα διάρκειας της, εφόσον ο μισθωτής παραβιάσει όρους όπως αυτοί ευκρινώς ορίζονται στο παρόν. Σελίδα 1 από 7

2 Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση την οποιαδήποτε προσφορά, εάν αυτός που την υποβάλλει δεν παρέχει, κατά την κρίση της, τα εχέγγυα της πλήρους εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει. Όσοι αποδεδειγμένα οφείλουν ποσά παρελθουσών συμβάσεων προς το Ν.Π. μας, από οποιαδήποτε αιτία, απορρίπτονται και δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 3 Ο Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 1. Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα. 2. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας. 3. Βεβαίωση του Ν.Π. και του Δήμου ότι δεν οφείλει στο Ν.Π. ο ίδιος και ο εγγυητής του. 4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου. 5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 8. Σε περίπτωση συμμετοχής με αντιπρόσωπο ο τελευταίος υποχρεούται να το δηλώσει πριν την έναρξη των προσφορών και να καταθέσει στην επιτροπή σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή υπεύθυνη δήλωση θεωρουμένη για το γνήσιο της υπογραφής, διαφορετικά δεν μπορεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό. 9. Δεν γίνονται δεκτοί στον πλειοδοτικό διαγωνισμό: Α) Οσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Β) Συνταξιούχοι Γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού6 στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 18,21,22,23, και 25 του Π.Δ. 611/77. Για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ το 10% επί του ορίου της πρώτης προσφοράς το οποίο υπολογίζεται για ένα έτος. Κυλικείο Κ.Α.Π.Η. Ν.Μαρμαρά με εμβαδόν 60 τ.μ. 40,00. ΑΡΘΡΟ 4 Ο Ενστάσεις Ενστάσεις υποβάλλονται μόνον ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού κατά της νομιμότητας της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού και η οποία αποφαίνεται επί τούτων. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνον υπό των συμμετεχόντων εις τον διαγωνισμό εγγράφως κατά τη διάρκεια τούτου ή αμέσως μετά την λήξη του διαγωνισμού με κατάθεση παραβόλου 50,00 το οποίο σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης μένει υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. «Η Αλληλεγγύη» του Δήμου Σιθωνίας. ΑΡΘΡΟ 5 Ο Κρίσεις-Αποτελέσματα Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Η Αλληλεγγύη» του Δήμου Σιθωνίας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η Αλληλεγγύη» του Δήμου Σιθωνίας δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντος του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι αυτόν, να απορρίπτει ή να αποδέχεται τις προσφορές. Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η Αλληλεγγύη» του Δήμου Σιθωνίας επίσης δικαιούται να ακυρώνει τον διαγωνισμό ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ αυτόν. Σελίδα 2 από 7

3 Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Κάθε προσφορά θα γίνεται ανά δέκα (10,00 ) επί πλέον της προηγούμενης προσφοράς. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος μ αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη: α. Το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα. β. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. γ. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους, τις υποχρεώσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. δ. Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα. ε. Η ικανότητα και τα παρεχόμενα από τον μισθωτή εχέγγυα για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγηση της μπορεί να προτείνει ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Επίσης, το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η Αλληλεγγύη» του Δήμου Σιθωνίας διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως γι αυτόν να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και ιδίως: 1) Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 2) Έαν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό (ασύμφορο), 3) Έαν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση μίσθωση Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση του μεγαλύτερου προσφερόμενου μηνιαίου μισθώματος, συνεκτιμημένων των αναφερόμενων υποπαραγόντων β,γ,δ και ε. Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη εκμίσθωση κατακυρωθεί σε ένωση, το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η Αλληλεγγύη» του Δήμου Σιθωνίας δύναται να ζητήσει από την ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως. Σε περίπτωση που υποβληθεί μια μόνον προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μια μόνο προσφορά και αυτή κριθεί από την επιτροπή ότι είναι συμφέρουσα για το Ν.Π.Δ.Δ. «Η Αλληλεγγύη» του Δήμου Σιθωνίας, κατακυρώνει τον διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει κατά το στάδιο της υπογραφής του μισθωτηρίου έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί από τη διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ του Ν.Π. η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Ν.Π. η εγγύηση συμμετοχής του ανάδοχου, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα. Επιφύλαξη Το Ν.Π.Δ.Δ. δεν δεσμεύεται σε καμιά περίπτωση να προβεί στη σύναψη της σύβασης μίσθωσης, αλλά δικαιούται, ελεύθερα και αζημίως για το ίδιο, να αναβάλει, να ματαιώσει, να επαναλάβει την πρόσκληση ή να κηρύξει άγονη τη διαδικασία εκμίσθωσης κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής διαγωνισμού, χωρίς οι υποψήφιοι να έχουν καμιά οικονομική ή άλλη αξίωση. Το Ν.Π.Δ.Δ. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ελευθέρως τον χρόνο και τον τρόπο αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών. ΑΡΘΡΟ 6 Ο Σελίδα 3 από 7

4 Το μίσθωμα θα καταβάλλεται ανά εξάμηνο, το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από τη λήξη του εξάμηνου μηνός. Σε περίπτωση μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος καταβολής του μισθώματος, θα ακολουθείται την πρώτη φορά διαδικασία βεβαίωσης ληξιπρόθεσμης οφειλής. Σε περίπτωση επανάληψης μη καταβολής του μισθώματος για δεύτερη συνεχή φορά, το Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης. Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, το οποίο πρέπει να υπογραφεί μέσα σε δέκα (10) μέρες αφότου κοινοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. στον πλειοδότη, η απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και λήγει σε τρία (3) έτη μετά την ως άνω υπογραφή του. Παράταση της μίσθωσης απαγορεύεται. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους μισθωτές, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο μισθωτής οφείλει εντός μηνός να προβεί στη διαδικασία απόκτησης άδειας λειτουργίας του κυλικείου. Σε αντίθετη περίπτωση καταγγέλλεται μονομερώς από το Ν.Π.Δ.Δ. η σύμβαση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο λήξης της προσφοράς και επιστρέφεται σ αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης που θα είναι ίση με το 10% επιτευχθέντος μισθώματος της πρωτής τριετίας, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού και β) στον ανάδοχο, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή απ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. ΑΡΘΡΟ 7 Ο Το ωράριο λειτουργίας όλων των κυλικείων των Κ.Α.Π.Η. είναι: Α) κατά τη χειμερινή περίοδο: 07:00-13:00 και 16:00-21:00 Β) κατά τη θερινή περίοδο: 07:00-13:00 και 17:00-22:00 ΑΡΘΡΟ 8 Ο Τα έξοδα λειτουργίας του Κ.Α.Π.Η., όπως καύσιμα, επισκευές κτιρίου, ρεύμα, επιβαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ., ενώ τα απορρυπαντικά καθαριότητας, πιάτα, ποτήρια, χαρτοπετσέτες, χαρτί κουζίνας κ.λπ. επιβαρύνουν τον μισθωτή. Ο μισθωτής και εκμεταλλευτής του κυλικείου υποχρεούται να διατηρεί όλο το κτίριο στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Υποχρεούται με δαπάνες του να διατηρεί σε καλή κατάσταση και λειτουργία όλες τις εγκαταστάσεις του. Επίσης υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε βλάβη ή φθορά αυτού και να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε κάθε αποζημίωση του εκμισθωτή. Αν ο μισθωτής εκμεταλλευτής βελτιώσει τις εγκαταστάσεις, πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία αιτήματος ερώτησης από το διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Η Αλληλεγγύη» και έγκριση του, ακολούθως αυτές παραμένουν στο μίσθιο και μετά τη λήξη της μισθώσεως, χωρίς να αποκτά ο μισθωτής δικαίωμα αφαιρέσεως ή αποζημιώσεως. Η ευθύνη για τη διατήρηση της υγιεινής και καθαριότητας της αίθουσας και του κυλικείου, του W.C. και ο Σελίδα 4 από 7

5 ευπρεπισμός του περιβάλλοντα χώρου αποτελούν βασική μέριμνα και καθημερινή υποχρέωση του υπεύθυνου λειτουργίας του κυλικείου. ΑΡΘΡΟ 9 Ο Ο μισθωτής υποχρεούται να πωλεί στο κυλικείο μόνο τα είδη που ορίζονται επακριβώς με απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Η Αλληλεγγύη». Οτιδήποτε άλλο θεωρείται παράνομο και αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 10 Ο Οι τιμές των προσφερόμενων προς πώληση ειδών καθορίζονται με την εκάστοτε απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η Αλληλεγγύη». Οι τιμές που θα διαμορφώνονται θα είναι οι μέγιστες και θα είναι μειωμένες κατά 20% σε σχέση με τον Μ.Ο. των τιμών των καφενείων της πόλης Άρθρο 37 παρ.2 περ. δ ΑΙβ/8577/1983 (ΦΕΚ526/Β / ). Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου υποχρεούται να αναρτήσει πίνακα στον οποίο θα αναγράφεται το τιμολόγιο των προσφερόμενων ειδών, που θα τοποθετείται σε εμφανή θέση του εντευκτηρίου. Αναπροσαρμογή των τιμών γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου. 13. Απαγορεύεται ρητά το κάπνισμα στο χώρο του κυλικείου. ΑΡΘΡΟ 11 Ο Απαγορεύεται ο μισθωτής να μαγειρεύει εντός του χώρου του Κ.Α.Π.Η. και να σερβίρει είδη που δεν αναγράφονται στον τιμοκατάλογο. ΑΡΘΡΟ 12 Ο Ο μισθωτής θα παρευρίσκεται υποχρεωτικά στις εκδηλώσεις του Κ.Α.Π.Η. και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η παραγγελία ειδών του κυλικείου από τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. όταν βρίσκονται στο χώρο του. Ο επαγγελματισμός του, η συνέπεια του και η φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση στα άτομα τρίτης ηλικίας αποτελεί βασικό στοιχείο αξιολόγησης του ενδιαφερόμενου. ΑΡΘΡΟ 13 Ο Οι οποιεσδήποτε προϋποθέσεις λειτουργίας του κυλικείου αποτελούν ευθύνη του μισθωτή. Η χρήση του χώρου φιλοξενίας των μελών του Κ.Α.Π.Η. εντός του οποίου δραστηριοποιείται ο εκμισθωτής και υπεύθυνος λειτουργίας του κυλικείου αποτελεί απαραβίαστο και πρωταρχικό δικαίωμα των μελών για κάθε δραστηριότητα που εντάσσεται στους σκοπούς και δράσεις στο καταστατικό του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΘΡΟ 14 Ο Τα έξοδα σύνταξης συμβολαίου, χαρτόσημα κ.λπ. βαρύνουν τον μισθωτή. ΑΡΘΡΟ 15 Ο Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή της Δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο. ΑΡΘΡΟ 16 Ο Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Σελίδα 5 από 7

6 ΑΡΘΡΟ 17 Ο Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 18 Ο Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. ΑΡΘΡΟ 19 Ο Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα μέρες από τν κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Ν.Π. χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δυο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. ΑΡΘΡΟ 20 Ο Το Ν.Π. δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το ακίνητο, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου. ΑΡΘΡΟ 21 Ο Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. ΑΡΘΡΟ 22 Ο Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. ΑΡΘΡΟ 23 Ο Ο μισθωτής δεν επιτρέπεται να επιφέρει καμιά μετατροπή στο κυλικείο του Κ.Α.Π.Η. και γενικά στο κτίριο που αποτελεί την ευθύνη και δικαίωμα του Ν.Π. η αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τα μέλη του Κ.Α.Π.Η., όσο και από το Ν.Π.Δ.Δ. για οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων. ΑΡΘΡΟ 24 Ο Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε. Οι βελτιώσεις που τυχόν γίνουν θα παραμείνουν στην Ν.Π.Δ.Δ. άνευ αποζημιώσεως. ΑΡΘΡΟ 25 Ο Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μιθωτή. ΑΡΘΡΟ 26 Ο Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε περίπτωση που δεν θα παρουσιασθεί πλειοδότης. Επίσης επαναλαμβάνεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν : α) το αποτέλεσμα αυτής κριθεί ασύμφορο και β) αν ο πλειοδότης και ο εγγυητής του μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας αρνηθούν να υπογράψουν το συμβόλαιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση των πρακτικών της δημοπρασίας. Οπότε η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος Σελίδα 6 από 7

7 του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του και το ελάχιστο όριο προσφοράς μπορεί να μειωθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 27 Ο Το Ν.Π. διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι ανωτέρω όροι ή χρειασθεί το ακίνητο για τη δική του χρήση ειδοποιώντας ένα (1) μήνα νωρίτερα τον ενοικιαστή. Η διακήρυξη του προέδρου θα τοιχοκολληθεί δέκα ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σιθωνίας καθώς και στο Κ.Α.Π.Η. Ν.Μαρμαρά. Περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του Ν.Π., θα δημοσιευθεί σε μια (1) τοπική εφημερίδα, θα τοιχοκολληθεί δέκα ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σιθωνίας καθώς και στο Κ.Α.Π.Η. Ν.Μαρμαρά. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σελίδα 7 από 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 18 02 2015 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 1645 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Πληρ. Καραγιαννίδου Κυριακή Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 26-10- 2015

Διαβάστε περισσότερα

μίσθωμα Χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Ημερομηνία : 13/2/2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 11:00 Ελάχιστο προσφερόμενο ετήσιο μίσθωμα Α) 880,00 Β) 355,00

μίσθωμα Χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Ημερομηνία : 13/2/2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 11:00 Ελάχιστο προσφερόμενο ετήσιο μίσθωμα Α) 880,00 Β) 355,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΒΟΛΟΣ: 16 / 1 /2014 Ταχ.Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ ΑΡ.ΠΡ. : 1005

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας,

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 83 13 88 (εσωτ.1) Τηλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 Ηλ. Δ/νση: account@kavalagreece.gr Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική διακήρυξη πρόχειρης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας

Επαναληπτική διακήρυξη πρόχειρης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά, 18.8. 2015 ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. πρωτ: 651 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ. Παπανδρέου 12, Ν. Μουδανιά Τ.Κ. 63200 Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 07/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1794 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 26-05-2015 Αριθ. Πρωτ. 1291

Κοµοτηνή 26-05-2015 Αριθ. Πρωτ. 1291 Ταχ. /νση: Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες: Τηλ.: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Μ. Μερέτη 25310-23175 25310-81983 Κοµοτηνή 26-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ.2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΚΑ, 84800 ΜΗΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΡΗ ΚΩΝ / ΝΑ ΤΗΛ.: 2287360120 FAX: 2287023374 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΠΑΓΑΣΩΝ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΠΑΓΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΟ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης Αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3 ου ΝΑΞΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 10/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 5059 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 27/05/2015 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 35550 Διεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τηλέφωνο: 2413 500259 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 725 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης με Πλειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τel:2841082384-5 Fax:2841082386 72100 Ag.Nikolaos- Crete- Greece E-mail:depaman@otenet.gr Άγιος Νικόλαος : 22/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: - 899 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.πρ. 315 Διακήρυξη Προέδρου για εκδήλωση ενδιαφέροντος μίσθωσης κυλικείου

Αρ.πρ. 315 Διακήρυξη Προέδρου για εκδήλωση ενδιαφέροντος μίσθωσης κυλικείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (Ν.Π.Δ.Δ.) Πολύγυρος 5-5-2015 Αρ.πρ. 315 Διακήρυξη Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΕΖΓΟΛΙΓ-8ΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 11/06/2013 Αρ. Πρωτ. : 218 Διεύθυνση: Γάζι, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα