ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013"

Transcript

1 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.: 630.7/01/ Προϋπολογισμός: (Μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού: 15/4/2014 CPV: Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δικαίωμα συμμετοχής: 5 2. Κριτήριο κατακύρωσης: 5 3. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού:15/4/2014, ώρα Δημοσιότητα: 6 5. Τόπος-Χρόνος-Τρόπος υποβολής της προσφοράς: 6 6. Ισχύς των προσφορών 7 7. Απόρριψη προσφορών 7 8. Τιμές 8 9. Παραλαβή τευχών Διαγωνισμού - Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων Αντικείμενο του Έργου Παραδοτέα Διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και χρονοδιάγραμμα του Έργου Σύνταξη Προσφορών Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά Οικονομική Προσφορά Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού Κριτήριο κατακύρωσης: Αξιολόγηση των προσφορών Ακύρωση διαγωνισμού Δικαιολογητικά κατακύρωσης Ενστάσεις Κατάρτιση σύμβασης Εγγυήσεις του αναδόχου Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης Τρόπος πληρωμής-κρατήσεις Παρακολούθηση- Παραλαβή Παραδοτέων και Πιστοποίηση του Έργου Τροποποίηση της Σύμβασης Έκπτωση του Αναδόχου 29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 34 2

3 Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους», έχοντας υπόψη: 1. Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 2. Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει σήμερα. 3. Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 4. Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα. 5. Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 6. Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως ισχύει σήμερα. 7. Υπ αρ /ΕΥΣ 1749/ (ΥΠΑΣΥΔ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 8. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 9. Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/ ), Άρθρο 21 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ» 10. Το Ν. 4256/2013 (ΦΕΚ 122/Α/ ), Άρθρο 4 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ 11. Την Κ.Υ.Α /Η/2011 (ΦΕΚ 2508/Β/ , Άρθρο 7 παρ. 3 ): Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (ΕΙΝ), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν), εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία τα έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε ή χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τους συγχωνευόμενους φορείς, υλοποιούνται εφεξής από το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης», το οποίο είναι καθολικός διάδοχος των συγχωνευόμενων φορέων ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω, πράξεις, δράσεις και 3

4 προγράμματα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών των συγχωνευόμενων φορέων για τη χρηματοδότηση αυτών των πράξεων, δράσεων και προγραμμάτων. 12. Την ΚΥΑ Οικονομικών, Παιδείας και Δια βίου Μάθησης υπ. Αρ. πρ /Η/ (ΦΕΚ 2508/Β/ , Άρθρο 7 παρ. 3) Το Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α 24/ ) «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος». 13. Το Ν (ΦΕΚ 24/Α/ ) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 14. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα σ τα συμβατικά τεύχη της παρούσας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας προκήρυξης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 15. Την Υπουργική Απόφαση υπ αρ /Η (ΦΕΚ 298/ ), «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)» 16. Την Υπουργική Απόφαση υπ αρ /Η (ΦΕΚ 402/ ) «Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και ορισμός νέου» 17. Την Υπουργική Απόφαση υπ αρ /Η (ΦΕΚ 559/ ) «Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και ορισμός νέου» 18. Την πρόσκληση 176 με αρ. πρωτ / της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» για την υποβολή προτάσεων. 19. Την απόφαση 1602/75/ του Δ.Σ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την υποβολή Τεχνικού Δελτίου. 20. Την υπ αριθμό Πρωτ. 1486/ Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με κωδικό MIS στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 21. Την απόφαση 1656/78/ του Δ.Σ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 4

5 1. Δικαίωμα συμμετοχής: ΑΔΑ: ΒΙΚΝ46ΨΖΣΠ-8ΒΨ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δυνατότητα νόμιμης επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, με συνάφεια στο προκηρυσσόμενο έργο. Αναλυτικότερα, στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί σε περίπτωση ανάθεσης του έργου του παρόντος διαγωνισμού σε αυτήν: Α)Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139/1997). Β) Κοινοπραξίες Συμπράξεις - Ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του παρόντος άρθρου. Οι Κοινοπραξίες Συμπράξεις Ενώσεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με ιδιαίτερη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Τα μέλη αυτών των Κοινοπραξιών Συμπράξεων Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα, έναντι της αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των Κοινοπραξιών Συμπράξεων Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή και εγκρίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 2. Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη έως (εκατόν σαράντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. δηλαδή (εκατόν είκοσι μια χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. πλέον Φ.Π.Α. 23%: (είκοσι οκτώ χιλιάδες σαράντα έξι ευρώ). Οι επιμέρους προϋπολογισμοί για κάθε Άξονα ξεχωριστά έχουν ως εξής: Για τον ΑΠ 13, ,78 (εξήντα τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. δηλαδή ,78 (πενήντα μια χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τρία ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. πλέον Φ.Π.Α. 23%: ,00 (έντεκα χιλιάδες οχτακόσια είκοσι επτά ευρώ). Για τον ΑΠ 14, ,59 (ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια δέκα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. δηλαδή ,68 5

6 (εξήντα έξι χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. πλέον Φ.Π.Α. 23%: ,91 (δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά). Για τον ΑΠ 15, 5.519,63 (πέντε χιλιάδες πεντακόσια δέκα εννέα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. δηλαδή 4.487,54 (τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. πλέον Φ.Π.Α. 23%: 1.032,09 (χίλια τριάντα δυο ευρώ και εννέα λεπτά). Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επιβάλλεται στον ανάδοχο η υποχρέωση να καταβάλει κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 61 Ν. 4146/2013 ΦΕΚ Α 90/ ). 3. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού:15/4/2014,ώρα Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και των υποψηφίων οι οποίοι μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια των νομίμων εκπροσώπων τους εφοδιασμένων με το παραστατικό εκπροσώπησης στο Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας, στην Αθήνα, οδός Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 2 ος όροφος, γραφείο 240._ 4. Δημοσιότητα: Περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί: στα γραφεία του (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Αχαρνών 417, Τ.Κ Αθήνα, σε δυο (2) οικονομικές εφημερίδες: α) ΚΕΡΔΟΣ (στις 18/3/2014) β) ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (στις 17/3/2014) σε μια (1) τοπική εφημερίδα α) ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (στις 17/3/2014) στο ΦΕΚ (στις 14/3/2014- ΔΑΔ34403) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (http://www.inedivim.gr), και στη «Διαύγεια» (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ein) 5. Τόπος-Χρόνος-Τρόπος υποβολής της προσφοράς: Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους, στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας, οδός, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 2 ος όροφος Τ.Κ , Αθήνα, 2 ος Όροφος, γραφείο 240. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, που θα απευθύνεται στην Ε.Δ.Δ., στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση. 6

7 Όσες προσφορές υποβληθούν με αυτό τον τρόπο, θα ληφθούν υπόψη μόνο εάν φθάσουν στην Ε.Δ.Δ., το αργότερο μέχρι την 14/4/2014 και ώρα Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κατά την παραλαβή των Φακέλων Προσφορών θα τους αριθμήσει με τη σειρά επίδοσής τους, θα καταγράψει σε σχετική κατάσταση τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό και τους εκπροσώπους τους κατά την παράδοση του Φακέλου Προσφοράς, οι οποίοι υπογράφουν την κατάσταση για την ακρίβεια των καταγεγραμμένων στοιχείων και στο τέλος, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, θα συντάξει σχετικό πρακτικό. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου Προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 6. Ισχύς των προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό μέχρι 6 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ΠΔ 118/2007. Προσφορές που θα αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος μικρότερης της παραπάνω αναγραφόμενης θα απορρίπτονται. 7. Απόρριψη προσφορών Όλοι οι περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους υποψηφίους. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου. Η προσφορά απορρίπτεται, ιδίως όταν: είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις που καθιστούν ασαφή την προσφορά κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, αποτελεί εναλλακτική προσφορά, δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας, δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, 7

8 η οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και τηρηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου, ορίζει χρόνο παράδοσης/ υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα, ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος του αιτουμένου στην παρούσα διακήρυξη, παρουσιάζει κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 8. Τιμές Οι τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ και να αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος βαρύνει το Έργο. Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή με τις τυχόν κρατήσεις και τον Φ.Π.Α. 9. Παραλαβή τευχών Διαγωνισμού - Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων Παραλαβή τευχών Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα πρωτότυπα Τεύχη του Διαγωνισμού στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, μέχρι την 8/4/2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως και 15:00. Επίσης, η παρούσα προκήρυξη και τα παραρτήματά της είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής: Τα τεύχη του διαγωνισμού αποτελούνται από την προκήρυξη και τα παραρτήματα αυτής. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων: Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερομένους παρόχους υπηρεσιών οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/2007. Οι εν λόγω πληροφορίες/διευκρινίσεις παρέχονται εγγράφως, με ανάρτηση τους στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.inedivim.gr/). (Υπεύθυνη Έργου κα. Κυριακοπούλου τηλ , Αντικείμενο του Έργου Το Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου θα είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως Δικαιούχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών αναφορικά με την υλοποίηση 8

9 συγχρηματοδοτούμενων έργων και σε συγκεκριμένα θέματα βάση των αναγκών του. Η υποστήριξη θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) που θα υποδεικνύει τις εκάστοτε ανάγκες κάλυψης του. Περιγράφονται παρακάτω ενδεικτικά, τα πεδία στα οποία ο Τεχνικός Σύμβουλος θα παρέχει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ: στον αναλυτικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό των έργων καθώς και στον ανασχεδιασμό των έργων όποτε προκύψει τέτοια ανάγκη, στην εκπόνηση Τεχνικών Δελτίων Πράξεων και Υποέργων καθώς και στην τροποποίηση αυτών όποτε προκύψει τέτοια ανάγκη, την ανάληψη των νομικών δεσμεύσεων των υποέργων, που ανατίθενται σε εξωτερικό ανάδοχο. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την υποστήριξη στην εκπόνηση σχεδίων τευχών δημοπράτησης, ειδικότερα στα ζητήματα που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών, στην παραγωγή των τακτικών (μηνιαίων και εξαμηνιαίων) και εκτάκτων αναφορών και εκθέσεων προς την ΕΥΔ του ΕΠ ΕΔΒΜ και σε άλλες αρμόδιες αρχές, στην παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων, στην εκπόνηση και επικαιροποίηση των χρονοδιαγραμμάτων τους και στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων προόδου των έργων καθώς και των δεικτών επίτευξης των στόχων, στην εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και την παραγωγή των απαιτούμενων εντύπων και εκθέσεων για την ολοκλήρωση των έργων, στην παροχή επιστημονικής υποστήριξης με τη μορφή μελετών και προτάσεων, στην ανταπόκριση στους ελέγχους που διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα καθώς και στη συμμόρφωση στα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, Υποστήριξη στο κλείσιμο των έργων με εκθέσεις, έντυπα, κλπ., Στην καταχώρηση σε υπάρχοντα ή σε υπό ανάπτυξη/προμήθεια πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ των στοιχείων για την πορεία των έργων και στην παραγωγή αναφορών για την πρόοδό τους 11. Παραδοτέα I. Τετραμηνιαίες Εκθέσεις Εργασιών Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ο Τεχνικός Σύμβουλος θα υποβάλλει στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα που έπεται της λήξης κάθε ημερολογιακού τετραμήνου, τα κάτωθι: Π1j[j=1-3] Εκθέσεις Προόδου της Υλοποίησης των Πράξεων Έργων Στις εκθέσεις αυτές, εκτός της πορείας υλοποίησης και των προοπτικών εξέλιξης των εν λόγω Πράξεων - Έργων, θα παρουσιάζονται ενδεχόμενα προβλήματα που παρουσιάζονται στην υλοποίησή τους, καθώς και προτάσεις για τη λήψη 9

10 διορθωτικών μέτρων σε επίπεδο έργου, αλλά και σε επίπεδο αναδόχου φορέα, αναφορικά με τις υποχρεώσεις του έναντι του Προγράμματος. Θα διατυπώνονται προτάσεις για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση τους. Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της Έκθεσης «Προόδου της Υλοποίησης των Πράξεων-Έργων» για το τελευταίο τετράμηνο συνυποβάλλεται και μια τελική έκθεση επί της συνολικής προόδου υλοποίησης των Πράξεων- Έργων που επιτεύχθηκε καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Π2j[j=1-3]. Εκθέσεις Απολογισμού και προγραμματισμού του έργου του Τεχνικού Συμβούλου Ο Τεχνικός Σύμβουλος υποβάλλει στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Έκθεση απολογισμού και προγραμματισμού του έργου του. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν: Περιγραφή του συνόλου των υπηρεσιών (συμπεριλαμβάνονται και οι έκτακτες εισηγήσεις και αναφορές Παραδοτέο Π3) που παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια του τετραμήνου αναφοράς προς τους Δικαιούχους. Αναφορά κάθε είδους υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου που πρόκειται να παρασχεθούν κατά το επόμενο τετράμηνο. Διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων επί του οργανωτικού και λειτουργικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου ο Τεχνικός Σύμβουλος παρέχει τις υπηρεσίες του. Επισημαίνεται ότι: Με την υποβολή της έκθεσης απολογισμού του έργου του Τεχνικού Συμβούλου για το τελευταίο τετράμηνο της σύμβασης, συνυποβάλλεται και μία τελική έκθεση του απολογισμού του συνόλου του έργου που υλοποιήθηκε από τον Τεχνικό Σύμβουλο καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης. II. Π3j [j=1-3]. Έκτακτες Εισηγήσεις και αναφορές Κατά τη διάρκεια της σύμβασής του, ο Τεχνικός Σύμβουλος συντάσσει έκτακτες εισηγήσεις ή αναφορές για λογαριασμό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, κατόπιν σχετικών αιτημάτων, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Στα παραδοτέα Π3 περιλαμβάνονται και ενδεχόμενες έκτακτες προτάσεις ή αναφορές του Συμβούλου. Η παροχή των υπηρεσιών από τον ανάδοχο στην αναθέτουσα αρχή για την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου γίνεται είτε από την έδρα του αναδόχου είτε με την επιτόπια παρουσία των στελεχών του στην έδρα της αναθέτουσας αρχής ή όπου αλλού απαιτηθεί προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες και να υποστηριχθούν οι ομάδες των ήδη ενταγμένων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 12. Διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και χρονοδιάγραμμα του Έργου Η συνολική διάρκεια του έργου του αναδόχου θα είναι 12 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 10

11 13. Σύνταξη Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, σε ένα (01) πρωτότυπο και ένα (01) αντίγραφο, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Το αντίτυπο που θα φέρει την ένδειξη πρωτότυπο πρέπει να έχει συνεχή αρίθμηση σελίδων και κάθε σελίδα του θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από τον εκπρόσωπο του προσφέροντος. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρωτότυπο διαφέρει από το αντίγραφο της προσφοράς, υπερισχύει το πρωτότυπο. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί και σε ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο. Σε εξωτερική όψη του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «Προσφορά». Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής, Ο τίτλος, ο αριθμός και τα λοιπά στοιχεία της παρούσας προκήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα/ διαγωνιζόμενου, με ορισμό υπευθύνου επικοινωνίας και ταχυδρομικής, καθώς και ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Ο κύριος φάκελος προσφοράς επιβάλλεται να περιλαμβάνει τρεις διακριτούς, σφραγισμένους φακέλους, ήτοι: Α) Σφραγισμένο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 14, Β) Σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 15 και Γ) Σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 16 Οι επιμέρους ως άνω φάκελοι φέρουν, πέραν από τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, κατά τα οριζόμενα παραπάνω, την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», αντίστοιχα. 14. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν με την προσφορά τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία θα αποτελούν το περιεχόμενο του υποφακέλου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Τα στοιχεία του υποφακέλου χρησιμοποιούνται για τον αποκλεισμό Προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης Ο συγκεκριμένος φάκελος θα περιλαμβάνει: Α. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (στην οποία θα αναφέρονται το φυσικό πρόσωπο ή η εταιρεία που απαρτίζει το διαγωνιζόμενο και που υποβάλλει την προσφορά), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας. Στην Αίτηση, η οποία θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του 11

12 διαγωνιζόμενου, θα δηλώνονται επίσης ο Υπεύθυνος του Έργου και ο νόμιμος εκπρόσωπος του διαγωνιζομένου, με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax και . «Αναλυτικότερα, η αίτηση συμμετοχής θα υπογράφεται: α) για φυσικά πρόσωπα, είτε από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, είτε, εάν αυτό συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω αντιπροσώπου, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή, ανεξαρτήτως από το ποιος την υπογράφει. Σε περίπτωση δε υπογραφής της αίτησης συμμετοχής από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, απαιτείται και η υποβολή ειδικής εξουσιοδότησης η οποία θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή. β) για νομικά πρόσωπα, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά. Για τη νομιμοποίησή του, απαιτείται η υποβολή με την προσφορά: α) του καταστατικού του νομικού προσώπου, οι τροποποιήσεις αυτού και η τυχόν τελευταία κωδικοποίησή του, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής αναφορικά με το ότι δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω το εν λόγω καταστατικό και βεβαίωση μη λύσης του νομικού προσώπου και β) της σχετικής απόφασης/ πρακτικού του αρμοδίου, κατά το καταστατικό, οργάνου του νομικού προσώπου με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή του νομικού προσώπου στον διαγωνισμό και εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπός του να προβεί προς τούτο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. γ) για Κοινοπραξίες, από τον κοινό εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας, σύμφωνα με το κοινοπρακτικό καταστατικό. Για την νομιμοποίηση του ως άνω κοινού εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την προσφορά του κοινοπρακτικού καταστατικού. Εάν η Κοινοπραξία δεν έχει ακόμα συσταθεί, στην περίπτωση αυτή, για την νομιμοποίηση του ως άνω εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την προσφορά των σχετικών εξουσιοδοτήσεων των μελών της Κοινοπραξίας, οι οποίες θα φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή. Για την υπογραφή των εν λόγω εξουσιοδοτήσεων εφαρμόζονται, αναλόγως, οι παράγραφοι Α και Β του παρόντος άρθρου, με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές. δ) σε περίπτωση Σύμπραξης ή Ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, η αίτηση συμμετοχής υπογράφεται από κάθε μέλος της Σύμπραξης ή Ένωσης, εφαρμοζόμενες, αναλόγως, οι παράγραφοι Α και Β του παρόντος άρθρου, με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές, ή από κοινό εκπρόσωπο, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία συνυποβάλλεται με την προσφορά. Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, να φέρει θεώρηση της υπογραφής και να δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς: 1. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, ήτοι εάν έχει καταδικασθεί ο ίδιος ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, ο ποινικά 12

13 υπεύθυνος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, ήτοι: για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για το αδίκημα της δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, για το αδίκημα της απάτης, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες. και για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου πρέπει να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα οι διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας) ή ο πρόεδρός τους, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος τους, στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιριών. 2. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 3. Δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 4. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 5. Είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο οικείο Επιμελητήριο. Κατά τη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται η ακριβής επωνυμία του συγκεκριμένου οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι. 6. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της, 7. ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών, 13

14 8. ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή, ΑΔΑ: ΒΙΚΝ46ΨΖΣΠ-8ΒΨ 9. ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδομή που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, 10. ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, 11. ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του έργου για λόγους δημοσίου συμφέροντος, 12. ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, 13. ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, 14. τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και 15. αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/2007. Γ. Τα παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μέσω αντιπροσώπου τους. Δ. Εγγυητική Επιστολή Σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς στο διαγωνισμό, η οποία εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό ύψους ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%), ήτοι στο ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (7.499,50 ευρώ), η οποία θα ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα από την λήξη ισχύος της προσφοράς που ζητείται από την παρούσα προκήρυξη ή από τυχόν παρατάσεις της ισχύος της προσφοράς σε περίπτωση που αυτές ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εξέλιξη της διαδικασίας του διαγωνισμού. Στο Παράρτημα Β της παρούσας Προκήρυξης, παρατίθεται υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων υποβάλλεται κοινή εγγυητική επιστολή. Ε. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Το μέρος «Ουσιαστικά προσόντα» του προσφέροντος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 1. Χαρακτηριστικά και γενική υποδομή του προσφέροντος Το μέρος «Χαρακτηριστικά και γενική υποδομή του προσφέροντος» περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: επιχειρηματική δομή τομείς δραστηριότητας προϊόντα και υπηρεσίες. 2. Τεχνική και χρηματοπιστωτική ικανότητα 2 α. Τεκμηρίωση της τεχνικής ικανότητας του προσφέροντος 14

15 2.α.1 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει δύο (2) τουλάχιστον έργα αντίστοιχου περιεχομένου κατά την τελευταία πενταετία ( ). Ως έργα αντίστοιχου αντικειμένου νοούνται έργα που έχουν ως αντικείμενο: i. Σχεδιασμό ή/και Υλοποίηση ή/και Διαχείριση ή/και Παρακολούθηση ή/και Αξιολόγηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. ii. Συμβουλευτική υποστήριξη φορέων/οργανισμών στο Σχεδιασμό ή/και Υλοποίηση ή/και Διαχείριση ή/και Παρακολούθηση ή/και Αξιολόγηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. Για την απόδειξη της εμπειρίας στα παραπάνω θέματα θα πρέπει να δοθεί κατάλογος των αντίστοιχων έργων που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τον προσφέροντα την τελευταία πενταετία ( ), σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Α/Α Πελάτης Σύντομη Περιγραφή Του Έργου Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου (Από Εως) Προϋπολογισμός ( ) Στοιχείο Τεκμηρίωσης (Τύπος & Ημερομηνία) - Όπου: «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία», της ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ηλεκτρονική διεύθυνση της διαθέσιμης υπηρεσίας κοκ o Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. o Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: - τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία - επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες. 15

16 2.α.2 H προτεινόμενη Ομάδα Έργου του Συμβούλου, θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ ελάχιστον η Ομάδα Έργου του Αναδόχου να περιλαμβάνει: Α. Έναν (1) Διευθυντή Έργου, ως επικεφαλής της Ομάδας Έργου του Τεχνικού Συμβούλου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει: Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Αποδεδειγμένη γνώση και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών στο πεδίο του Σχεδιασμού ή/και Υλοποίησης ή/και Διαχείρισης ή/και Παρακολούθησης ή/και Αξιολόγησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία (3) σε θέση υπευθύνου ή διευθυντή έργου, είτε σε συγχρηματοδοτούμενα έργα είτε σε έργα για την υποστήριξη φορέων υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων. Β. Ομάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη και θα αποτελείται από: - Έναν (1) Συντονιστή της Ομάδας Έργου (Αναπληρωτής Διευθυντής), ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει: Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Αποδεδειγμένη γνώση και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο πεδίο του Σχεδιασμού ή/και Υλοποίησης ή/και Διαχείρισης ή/και Παρακολούθησης ή/και Αξιολόγησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων είτε σε συγχρηματοδοτούμενα έργα είτε σε έργα για την υποστήριξη φορέων υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων. - Τρία (3) τουλάχιστον στελέχη τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν: Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Αποδεδειγμένη γνώση και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο πεδίο του Σχεδιασμού ή/και Υλοποίησης ή/και Διαχείρισης ή/και Παρακολούθησης ή/και Αξιολόγησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων είτε σε συγχρηματοδοτούμενα έργα είτε σε έργα για την υποστήριξη φορέων υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων. Ο αριθμός ανθρωπομηνών που θα προσφερθεί για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να ανέρχεται σε 12 μήνες για τον Συντονιστή και σε 36 μήνες για τα στελέχη της Ομάδας Έργου. Για την τεκμηρίωση της κάλυψης των απαιτήσεων των ουσιαστικών προσόντων των στελεχών της ομάδας έργου, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του (εντός του παρούσας ενότητας): 1. Συμπληρωμένο τον ακόλουθο Πίνακα Μελών της Ομάδας Έργου: 16

17 Πίνακας: «Μελών της Ομάδας Έργου» ΑΔΑ: ΒΙΚΝ46ΨΖΣΠ-8ΒΨ Α/Α Εταιρεία (σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας ) Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Θέση στην Ομάδα Έργου Ανθρωπομήνες Σύνολο Ανθρωπομηνών 2. Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή Έργου, από όπου προκύπτει η εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία σχετικά με το είδος του έργου και το ρόλο που θα του ανατεθεί. Ο Διευθυντής Έργου και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και συνεπώς δεν γεννάται καμία υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, του ΙΝΕΔΙΒΙΜ απέναντι τους. Αν ο διευθυντής, ο συντονιστής ή οι συμμετέχοντες στην Ομάδα Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη της εταιρείας που υποβάλλει την προσφορά υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του έργου και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού, η υπεύθυνη αυτή δήλωση πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής. 2β. Τεκμηρίωση χρηματοπιστωτικής ικανότητας του προσφέροντος Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων του υποψήφιου αναδόχου πρέπει να είναι τουλάχιστον το 200% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 200% του προϋπολογισμού του Έργου. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του (εντός του παρούσας ενότητας) αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, 2010, 2011, 2012, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 17

18 15. Τεχνική Προσφορά ΑΔΑ: ΒΙΚΝ46ΨΖΣΠ-8ΒΨ Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς αποτελούν το περιεχόμενο του σφραγισμένου υποφακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται για τον αποκλεισμό Προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης, για την αξιολόγηση του αναδόχου καθώς και για τη δέσμευση του υποψηφίου για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Γενικές επισημάνσεις Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά, Τεχνικά Φυλλάδια και Παραρτήματα κτλ. με στοιχεία που ο ίδιος επιθυμεί και κρίνει απαραίτητα για την Προσφορά του. Προσφορές οι οποίες δεν τηρούν όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις αποκλείονται. Δομή της Τεχνικής Προσφοράς Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να συντάξουν την Τεχνική Προσφορά τους κατά τρόπο που να αποτυπώνει με σαφήνεια τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία θα υλοποιήσουν το έργο, και να προτείνουν το κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και το ανθρώπινο δυναμικό που θα αξιοποιήσουν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση του έργου που θα αναλάβουν. Οι Τεχνικές Προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Α) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το μέρος «Μεθοδολογία εκπόνησης του Έργου» περιλαμβάνει: Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου Κατάλληλη περιγραφή κάθε εργασιών του έργου, με ανάλυση των πακέτων εργασίας σε επιμέρους δραστηριότητες και σε συγκεκριμένες ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Κάθε άλλο στοιχείο, που ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να παρουσιάσει ή να προτείνει κατά την κρίση του για την υλοποίηση του έργου που θα συμβάλλει στην αρτιότερη παρουσίαση της πρότασής του, για την επιτυχή διεκπεραίωση του έργου. 18

19 Β) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΚΝ46ΨΖΣΠ-8ΒΨ Το μέρος «Οργάνωση του Έργου» περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της οργάνωσης, διοίκησης και στελέχωσης της ομάδας έργου και ειδικότερα: Οργανωτικό σχήμα υλοποίησης του έργου, που θα πρέπει να καλύπτει όλα τα σχετικά με το έργο. Κατάλογο στελεχών που προτείνονται για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου 16. Οικονομική Προσφορά Ο σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς θα περιέχει την οικονομική προσφορά υπογεγραμμένη, εξωτερικά θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». To προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο του έργου και θα αναγράφεται σε τρεις στήλες ήτοι μια στήλη το αντάλλαγμα χωρίς ΦΠΑ, άλλη στήλη το αντάλλαγμα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλος μια στήλη για το ποσό του ΦΠΑ. Για την άρτια υλοποίηση του έργου εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής αναιτιολόγητες, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από το Διαγωνισμό σύμφωνα με άρθρο 52 του π.δ. 60/2007 και το άρθρο 55 της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Ως ιδιαίτερα χαμηλές θεωρούνται οι οικονομικές προσφορές που είναι χαμηλότερες περισσότερο από το 10% του Μέσου Όρου όλων των υπό αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών. 17. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού I. Διαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγηση προσφορών. Τα στάδια που θα ακολουθήσει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) για την αξιολόγηση των διαγωνιζομένων, τη βαθμολόγησή τους και την ανάδειξη του αναδόχου είναι τα εξής κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 19 και 20 του ΠΔ 118/2007 : II. Αποσφράγιση Φακέλων Προσφοράς Οι Φάκελοι Προσφορών (Φ.Π.) αποσφραγίζονται την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη. Κατά την αποσφράγιση των Φ.Π. μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων, εφόσον το επιθυμούν. III. Αξιολόγηση Φακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής». Ελέγχονται τα δικαιολογητικά και η τεκμηρίωση της κάλυψης των απαιτήσεων για τα ουσιαστικά προσόντα συμμετοχής. IV. Αξιολόγηση Φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς». Για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές για συμμετοχή στο διαγωνισμό (βάσει των δικαιολογητικών συμμετοχής), η αξιολόγηση και βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, πραγματοποιείται σε επόμενες συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις της Ε.Δ.Δ. Κατά την εξέταση των φακέλων, η Ε.Δ.Δ. μπορεί, δια του Συντονιστή αυτής, να καλέσει οποιονδήποτε από τους διαγωνιζόμενους να δώσει διευκρινίσεις επί των στοιχείων που έχει ήδη υποβάλλει, με τον τρόπο που θα τους υποδειχθεί. 19

20 Η Ε.Δ.Δ., αφού βαθμολογήσει χωριστά κάθε ένα κριτήριο θα υπολογίσει τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε διαγωνιζόμενου, ο οποίος καταδεικνύει το συνολικό βαθμό της τεχνικής του ικανότητας, με βάση τη μέθοδο που περιγράφεται στην παράγραφο της Τεχνικής Αξιολόγησης. Τελικά η Ε.Δ.Δ. συντάσσει πίνακα βαθμολογίας των διαγωνιζομένων (κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας). Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή θα γίνει σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 13, άρθρο 25 του Ν.3614/2007 όπως τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ της ΦΕΚ 237Α. V. Αποσφράγιση και αξιολόγηση Φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς» Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους έχουν κριθεί αποδεκτές, γίνεται σε επόμενη συνεδρίαση της Ε.Δ.Δ., στην οποία έχουν κληθεί με fax ή με , τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν την αποσφράγιση, να παρευρίσκονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Στη περίπτωση που κάποια προσφορά έχει αποκλειστεί σε προηγούμενη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης τότε ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν ανοίγεται και επιστρέφεται στον προσφέροντα με την ολοκλήρωση της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα υποβάλουν οικονομική προσφορά υπό όρους ή αόριστη ή μη αντιστοιχούσα στα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς τους θα αποκλείονται. VI. Τελική κατάταξη των Προσφορών και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου Στη συνέχεια, στην ίδια συνεδρίασή της, η Ε.Δ.Δ. υπολογίζει για κάθε διαγωνιζόμενο τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.), με τη μέθοδο που περιγράφεται στην παρ.19. Οι διαγωνιζόμενοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά φθίνουσα σειρά του Τελικού Βαθμού Συνολικής Προσφοράς τους (Τ.Β.Σ.Π.). Από τον πίνακα αυτό προκύπτει και ο προτεινόμενος από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών, ως ο προσωρινός ανάδοχος του έργου, ο διαγωνιζόμενος με το μεγαλύτερο Τ.Β.Σ.Π. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και τον υπολογισμό του Τελικού Βαθμού Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε προσφέροντος, θα συντάξει πρακτικό και θα ανακοινώσει εγγράφως, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στους προσφέροντες, την τελική κατάταξή τους. VII. Αποτελέσματα-κατακύρωση Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, καθώς και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων γίνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ενώ η κατακύρωση του αποτελέσματος γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προς τους διαγωνιζόμενους και της κατακύρωσης προς τον Ανάδοχο, γίνεται εγγράφως από την αρμόδια Υπηρεσία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 20

21 Οι προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων ή εταιρειών που υπέβαλαν κοινή προσφορά καθένας από τους προσφέροντες ευθύνεται αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου έναντι στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 18. Κριτήριο κατακύρωσης: H πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με προϋπολογισμό έως (εκατόν σαράντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19. Αξιολόγηση των προσφορών Για την επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού αξιολόγηση, αριθμητική βαθμολόγηση και υπολογισμός του τελικού βαθμού της κάθε προσφοράς, με βάση τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι. Αυτονόητα δεν θα πραγματοποιηθεί βαθμολόγηση για προσφορές που δεν πληρούν τους τυπικούς όρους του Διαγωνισμού. Η αξιολόγηση-βαθμολόγηση και κατάταξη με βάση τον τελικό βαθμό που θα λάβει η κάθε προσφορά θα γίνει με κριτήρια μια μεθοδολογία που αναλύονται στη συνέχεια. Ανάδοχος του έργου θα αναδειχθεί ο διαγωνιζόμενος που θα λάβει το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κατά την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση θα γίνει ως ακολούθως: Α. Τεχνική αξιολόγηση (80%) Στο στάδιο αυτό θα γίνει βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης προσφορών, τα οποία δίνονται στον Πίνακα της παραγράφου του παρόντος κεφαλαίου και θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε διαγωνιζομένου, από τον οποίο θα κριθεί η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητά του. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων Α και Β θα γίνει με την πιο κάτω μέθοδο: 0-4 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, 5-7 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι από ικανοποιητική έως πολύ ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, 8-9 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι από καλή έως πολύ καλή ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, 10 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο. Μια προσφορά χαρακτηρίζεται: Απορριπτέα, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο. 21

22 Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει επαρκώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Καλή, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο. Αν σε ένα κριτήριο η προσφορά κριθεί ως απορριπτέα τότε η πρόταση απορρίπτεται στο σύνολό της. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 10 (σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα), κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των µελών της Επιτροπής διαιρεμένου διά του αριθμού των µελών της. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς. Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε διαγωνιζόμενου, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο: Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 100 όπου Α.Β.Τ.Π. max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο προσφέρων με την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 100). Β. Οικονομική αξιολόγηση (20%) Στο δεύτερο αυτό στάδιο, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία Τ.Β.Τ.Π. τουλάχιστον 80. Στη συνέχεια οι Οικονομικές προσφορές ελέγχονται αν συμφωνούν με τα προαναφερθέντα στην παρούσα προκήρυξη/διακήρυξη. Κατά την κρίση της Επιτροπής δύναται να απορριφθεί κάποια από τις Οικονομικές Προσφορές, διότι δε συμφωνεί με τα αναφερόμενα στο Άρθρο αυτό. Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερομένων είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του ( Τ.Β.Ο.Π.) ως εξής: Τ.Β.Ο.Π.= (Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x 100 Όπου Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι το 22

23 μικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. από τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην οικονομική αξιολόγηση. Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο μειοδότης δηλαδή ο προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π.= 100). Γ. Υπολογισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς Στο τρίτο στάδιο γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών για τον υπολογισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε προσφέροντος με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: Τ.Β.Σ.Π.= ( 0,2 x Τ.Β.Ο.Π.) + (0,8 x Τ.Β.Τ.Π.) Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους οι προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τους. Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς Τα κριτήρια στα οποία θα βασισθεί η αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς παρουσιάζονται στους επόμενους πίνακες. Η πρώτη στήλη του πίνακα Τεχνικής Προφοράς περιγράφει τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και η δεύτερη στήλη τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών. Επισημαίνεται ότι εάν ο διαγωνιζόμενος είναι σύμπραξη εταιρειών η αξιολόγηση της εμπειρίας για τη σύμπραξη προκύπτει από τη συναξιολόγηση της εμπειρίας των εταιρειών που την απαρτίζουν για το τμήμα της συμμετοχής τους στο έργο. Α Α1 Α2 A3 Β Β1 Β2 Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου και Εργαλεία που θα αξιοποιηθούν Σαφήνεια της πρότασης, κατανόηση του προσφέροντος για τις ειδικές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του έργου του Συμβούλου. Μεθοδολογία, τεχνικές και εργαλεία που θα αξιοποιήσει ο Σύμβουλος για την υλοποίηση του έργου. Πληρότητα της ανάλυσης των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων του έργου. Λειτουργικότητα της Ομάδας Έργου Αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου οργανωτικού σχήματος υλοποίησης του έργου, προσδιορισμός καθηκόντων. Αποτελεσματικότητα του συστήματος επικοινωνίας και συνεργασίας του Συμβούλου με την Αναθέτουσα Αρχή (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Βαρύτητα Κριτηρίου 25% 35% 10% 15% 15% 23

24 20. Ακύρωση διαγωνισμού Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του Διαγωνισμού, εφόσον συντρέχει μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες αιτίες: Εάν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα ασύμφορο ή μη ικανοποιητικό Εάν κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ο συναγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού. 21. Δικαιολογητικά κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: Α)Εάν είναι Έλληνας πολίτης: 1)απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, ήτοι: για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για το αδίκημα της δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, για το αδίκημα της απάτης, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, 2) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, 24

25 3) πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, 4) πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Β) Εάν είναι αλλοδαπός: 1) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περιπτώσεως Α1. 2) πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου Α2 του παρόντος άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου Α3 του παρόντος άρθρου, 3) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Γ) εάν είναι νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό: 1) τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων Α και Β. του παρόντος, αντίστοιχα εάν είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 2) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρίας που 25

26 τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας του προσωρινού αναδόχου. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου Α1 του παρόντος άρθρου. Δ) εάν είναι συνεταιρισμός: 1) απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου Α1 του παρόντος άρθρου, 2) Τα δικαιολογητικά των παραγράφων Α2 και Α3 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της παραγράφου Β2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, καθώς και της παραγράφου Γ2 του παρόντος άρθρου, 3) βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. E) Εάν είναι Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων που υπέβαλαν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση. Eάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται αυτά να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προσωρινός ανάδοχος. Στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 22. Ενστάσεις Κατά της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 26

27 Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος πάροχος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 5. Ο πάροχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ 118/2007 να υποβάλει 27

28 προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Οι ενδεχόμενες ενστάσεις που θα ασκηθούν βάσει του άρθ. 15 του Π.Δ. 118/2007, θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 38 του ΠΔ. 118/2007. «Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας της υπό παροχή υπηρεσίας, το υψος του οποίου δε μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ( και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (παράβολα από κάθε αιτία). 23. Κατάρτιση σύμβασης Ο προσφέρων, στον οποίο κατακυρώνεται το Έργο, είναι υποχρεωμένος, δια του νομίμου εκπροσώπου, να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επίδοση της ανακοίνωσης, για να υπογράψει τη σύμβαση για το Έργο. 24. Εγγυήσεις του αναδόχου Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 25. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) μήνες από το συμβατικό χρόνο παράδοσης του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την πιστοποίηση από την αρμόδια υπηρεσία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., οριστικής περαίωσης του συνόλου του έργου. 26. Τρόπος πληρωμής-κρατήσεις Η πληρωμή θα γίνει σε βάρος του προϋπολογισμού της Πράξης, ως εξής: α) Χορήγηση προκαταβολής ίση με το είκοσι τοις εκατό (25%) του συμβατικού τιμήματος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και με την κατάθεση από πλευράς Αναδόχου εγγυητικής επιστολής ποσού 15% του συμβατικού τιμήματος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία θα επιστραφεί με τη χορήγηση της δεύτερης δόσης. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών βάσει των διατάξεων του Άρ.84 του Ν. 2362/

29 β) Χορήγηση εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του συμβατικού τιμήματος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με την παράδοση της 1 ης τετραμηνιαίας αναφοράς και την οριστική παραλαβή της. γ) Χορήγηση εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του συμβατικού τιμήματος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με την παράδοση της 2 ης τετραμηνιαίας αναφοράς και την οριστική παραλαβή της. δ) Χορήγηση εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του συμβατικού τιμήματος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με την παράδοση της 3 ης τετραμηνιαίας αναφοράς και την οριστική παραλαβή του έργου. «Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επιβάλλεται στον ανάδοχο να καταβάλει κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 61 Ν. 4146/2013 ΦΕΚ Α 90/ ). 27. Παρακολούθηση- Παραλαβή Παραδοτέων και Πιστοποίηση του Έργου Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου θα έχει η Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Η οριστική περαίωση του συνόλου του έργου θα γίνει με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και τη σύνταξη σχετικού πρακτικού. Στην περίπτωση που υπάρχουν παρατηρήσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη διατύπωση αυτών των παρατηρήσεων. 28. Τροποποίηση της Σύμβασης Η τροποποίηση συμβατικού όρου επιτρέπεται, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, μόνο όταν είτε η δυνατότητα και το περιεχόμενο της τροποποίησης του συγκεκριμένου όρου προβλέπεται ρητά στο σχέδιο της Σύμβασης ή στα λοιπά τεύχη είτε αφορά επουσιώδη όρο και δικαιολογείται αντικειμενικά, ενόψει συγκεκριμένων περιπτώσεων. Η τροποποίηση της σύμβασης γίνεται μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής Δεν επιτρέπεται τροποποίηση συμβατικού όρου η οποία αλλοιώνει το συμβατικό αντικείμενο κατά τρόπο που δεν προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης. 29. Έκπτωση του Αναδόχου Με απόφαση του Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διακόπτεται η χρηματοδότηση του Έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει τις υπηρεσίες, σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ 29

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Αριθμός προσφοράς: Ημερομηνία Υποβολής: συμπληρώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: Πλήρης ονομασία: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: fax ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ονοματεπώνυμο: Τηλέφωνο: fax: Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου του κύριου ανάδοχου φορέα (νομικά δεσμευτική υπογραφή και σφραγίδα του φορέα) 30

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: Ημερομηνία έκδοσης Προς: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) Αχαρνών 417,T.K.11143, Αθήνα Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ για 7.499,50 (επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά) Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας οδός αριθμός ΤΚ,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α) οδός αριθμός ΤΚ β) οδός αριθμός ΤΚ γ) οδός αριθμός ΤΚ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ, για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της για την εκτέλεση του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ», συνολικής αξίας, σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μέχρι τις και καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας, καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 31

32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Εκδότης : Ημερομηνία Έκδοσης : Προς το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) Αχαρνών 417, Αθήνα, ΤΚ Εγγύησή μας υπ αριθμόν για ευρώ Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία ή ο φορέας ή η ένωση των φορέων οδός αριθμός ως Ανάδοχος Έργου παροχής υπηρεσιών πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως Αναθέτουσα Αρχή, σύμβαση, που θα καλύπτει την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» συνολικής αξίας ευρώ, και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 10% της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δηλαδή ευρώ. Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα παρέχει την απαιτούμενη Εγγύηση υπέρ του Αναδόχου (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών/φορέων (1),(2), κ.λ.π ατομικά για καθένα από αυτούς και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης φορέων / Αναδόχων) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις του/των Αναδόχου/ων και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι ο Ανάδοχος παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην Εγγύηση αυτή. Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μέχρι τις και καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας, καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των Εγγυητικών μας Επιστολών που έχουν δοθεί (στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 32

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: Ημερομηνία έκδοσης Προς: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) Αχαρνών 417,T.K.11143, Αθήνα Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ για Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας οδός αριθμός ΤΚ,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α) οδός αριθμός ΤΚ β) οδός αριθμός ΤΚ γ) οδός αριθμός ΤΚ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με την από / / υπογεγραμμένη σύμβαση και την Προκήρυξή σας με αριθμό, στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) για την εκτέλεση του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ», συνολικής αξίας, (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 33

34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σήμερα στην Αθήνα, 2014 ημέρα, μεταξύ των συμβαλλομένων: αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών, αρ. 417, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού κ. Φίλιππο Λέντζα, καλούμενο κατωτέρω χάριν συντομίας «Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» ή «Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η εταιρεία : με δ.τ. :, Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.:, που εδρεύει στην, οδός, αρ, η οποία εν προκειμένω εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την, του, Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.: και Α.Δ.Τ.:, καλούμενη κατωτέρω χάριν συντομίας ως «Ανάδοχος», αφού έλαβαν υπόψη την υπ αριθμ. Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δυνάμει της υπ. Αριθ. προκήρυξης, το (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ», ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις. Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού δυνάμει του από πρακτικού της εισηγήθηκε την κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο. Στη συνεχεία και κατόπιν της υπ. Αριθ. Απόφασής του, το Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποφάσισε την ανάθεση της υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον Ανάδοχο. 2. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο αλλά και τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη Διακήρυξη και το τεύχος 34

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8»

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3 ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα