ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Άρθρο 1 Έννοια και σκοπός 1. Η αναπηρία αποτελεί φυσικό µέρος της ανθρώπινης ύπαρξης και σε καµία περίπτωση δεν υποβιβάζει το δικαίωµα του ατόµου στη συµµετοχή ή στη συνεισφορά του στην κοινωνία. 2. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχοµένων ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους µαθητές µε αναπηρία και διαπιστωµένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που διασφαλίζουν σε αυτούς ολοκληρωµένη εκπαίδευση, ίσες ευκαιρίες για πλήρη συµµετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονοµική αυτάρκεια και αυτονοµία. 3. Ο όρος ΕΑΕ αντικαθιστά τον όρο «Ειδική Αγωγή» στη νοµοθεσία και στις κατ εξουσιοδότηση νόµου εκδοθείσες πράξεις. 4. Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόµου αναφέρεται ο όρος «διάγνωση» νοείται η διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Άρθρο 2 Λειτουργία της ΕΑΕ 1. Η ΕΑΕ, όπως και η γενική εκπαίδευση, είναι υποχρεωτική, λειτουργεί ως αναπόσπαστο τµήµα της ενιαίας δηµόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης και παρέχεται από το κράτος σε δηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Αποκλειστικός φορέας της ΕΑΕ είναι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Το είδος και ο βαθµός των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών προσδιορίζει τη µορφή, τον τύπο και την κατηγορία των σχολικών µονάδων ΕΑΕ. 2. Στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της ΕΑΕ περιλαµβάνονται η διάγνωση, η διαφοροδιάγνωση, η αξιολόγηση και αποτύπωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η συστηµατική παιδαγωγική παρέµβαση µε εξειδικευµένα και κατάλληλα προσαρµοσµένα εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράµµατα, τα οποία υλοποιούνται από τις δηµόσιες ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες και τα κατά τόπους Κέντρα ιαφοροδιάγνωσης, ιάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ Υ). Περιλαµβάνει σχολικές µονάδες ειδικής εκπαίδευσης µε κατάλληλες κτιριολογικές υποδοµές, προγράµµατα συνεκπαίδευσης, προγράµµατα διδασκαλίας στο σπίτι, καθώς και τις αναγκαίες διαγνωστικές, αξιολογικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. 3. Στις Σχολικές Μονάδες EAE (ΣΜΕΑΕ) και στα προγράµµατα συνεκπαίδευσης εφαρµόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα, ανάλογα µε τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών, για όσο χρονικό διάστηµα είναι αυτό αναγκαίο ή και για ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους. Στις ΣΜEAE εφαρµόζονται επίσης προγράµµατα συστηµατικής παρέµβασης, όπως αξιολόγηση, παιδαγωγική και ψυχολογική

2 υποστήριξη, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αγωγή του λόγου και κάθε άλλη υπηρεσία που στηρίζει την ισότιµη µεταχείριση των µαθητών, τα οποία παρέχονται κατά κύριο λόγο µέσα από τις ΣΜΕΑΕ και, επικουρικά, από τα ΚΕ Υ. 4. Στους µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται ΕΑΕ, η οποία στο πλαίσιο των σκοπών της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας, τριτοβάθµιας, µη τυπικής και διά βίου εκπαίδευσης επιδιώκει να αναπτύξει την προσωπικότητα τους και να τους καταστήσει ικανούς για µια όσο γίνεται πιο αυτόνοµη συµµετοχή στην οικογενειακή, επαγγελµατική, κοινωνική και πολιτισµική ζωή. Ιδιαιτέρως, η ΕΑΕ επιδιώκει: α) Την ολόπλευρη και αρµονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. β) Τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή η επανένταξή τους στο γενικό σχολείο, όπου και όταν αυτό είναι δυνατό. γ) Την αντίστοιχη προς τις δυνατότητές τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελµατική δραστηριότητα. δ) Την αλληλοαποδοχή και αρµονική συµβίωσή τους µε το κοινωνικό σύνολο και την ισότιµη κοινωνική τους εξέλιξη. 5. Οι στόχοι της ανωτέρω παραγράφου επιτυγχάνονται µε: α) Την έγκαιρη ιατρική διάγνωση. β) Την έγκυρη διάγνωση και αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους στα δηµόσια ιατροπαιδαγωγικά κέντρα και στα ΚΕ Υ γ) Τη συστηµατική παρέµβαση που πραγµατοποιείται από την προσχολική ηλικία στις κατά τόπους ΣΜΕΑΕ, µε τη δηµιουργία τµηµάτων πρώιµης παρέµβασης, και τη στελέχωσή τους από εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 61 ή ΠΕ 60 µε διδακτορικό δίπλωµα στην Ειδική Αγωγή ή µεταπτυχιακό τίτλο στην Ειδική Αγωγή ή διετή µετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή ή ισότιµο και αντίστοιχο δίπλωµα της αλλοδαπής στην Ειδική Αγωγή. δ) Την εφαρµογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και προγραµµάτων αποκατάστασης, την προσαρµογή του εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού, τη χρησιµοποίηση ειδικού εξοπλισµού και την παροχή κάθε είδους διευκολύνσεων και εργονοµικών διευθετήσεων από τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕ Υ. ε) Την εξειδικευµένη σε κατηγορίες αναπηρίας και µαθησιακών δυσκολιών επιστηµονική κατάρτιση και τη συνεχή επιµόρφωση του προσωπικού όλων των κλάδων που υπηρετούν στην ΕΑΕ, µέσω της διδασκαλίας µαθηµάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλα τα τµήµατα ΑΕΙ που παράγουν εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον για ένα εξάµηνο, καθώς επίσης τη θέσπιση µεταπτυχιακών προγραµµάτων στις παραπάνω σχολές, ή ετήσιων σεµιναρίων διάρκειας τουλάχιστον 400 ωρών, µε θέµα την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Άρθρο 3 Καθορισµός µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 1. Μαθητές µε αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται οι µαθητές οι οποίοι για ολόκληρη ή ορισµένη περίοδο της σχολικής τους ζωής

3 εµφανίζουν σηµαντικές δυσκολίες σχολικής µάθησης εξαιτίας σωµατικών, νοητικών, γνωστικών ανεπαρκειών ή/και ψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύµφωνα µε τη διεπιστηµονική αξιολόγηση επηρεάζουν τη διαδικασία µάθησης. Στους µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές ανεπάρκειες όρασης (τυφλοί, αµβλύωπες µε χαµηλή όραση), αισθητηριακές ανεπάρκειες ακοής(κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια µη ιάσιµα νοσήµατα, διαταραχές οµιλίας-λόγου, ειδικές µαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία, σύνδροµο ελλειµµατικής προσοχής µε ή χωρίς υπερκινητικότητα), διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσµα αυτισµού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. 2. Μαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι µαθητές µε ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα. Ως µαθητές µε ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ορίζονται αυτοί που έχουν µία ή περισσότερες ικανότητες ανεπτυγµένες σε βαθµό που ξεπερνά κατά πολύ τα προσδοκώµενα για την ηλικιακή τους οµάδα. Οι µαθητές αυτοί που στατιστικά αποτελούν περίπου το 5% του µαθητικού πληθυσµού, σχηµατίζουν µία ετερόκλητη οµάδα µε ένα µεγάλο εύρος διαφορετικών ικανοτήτων και ταλέντων. Εποµένως και η διαδικασία διάγνωσης των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών είναι σύνθετη και πολυεπίπεδη. 3. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτει µε απόφασή του την ανάπτυξη µοντέλων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τους µαθητές µε ιδιαίτερες ικανότητες και ταλέντα, σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, κατόπιν πρόσκλησης. 4. εν εµπίπτουν στην κατηγορία µαθητών µε αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι µαθητές µε χαµηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς µε εξωγενείς παράγοντες (π.χ. γλωσσικές, ή πολιτισµικές ιδιαιτερότητες). Άρθρο 4 ιαγνωστικοί, Αξιολογικοί και Υποστηρικτικοί θεσµοί Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών µε αναπηρία διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα ΚΕ Υ, την Ειδική ιαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε ΕΑ) και τις πιστοποιηµένες από το ΥΠΕΠΘ ιατροπαιδαγωγικές διαγνωστικές υπηρεσίες (ΙΠ ) άλλων Υπουργείων. 1. Τα ΚΕ Υ αξιολογούν µαθητές µέχρι 22 ετών. Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται από πενταµελή διεπιστηµονική οµάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ (προσχολικής ή πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης), έναν παιδοψυχίατρο ή παιδονευρολόγο κατά περίπτωση, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή. Οι απόφοιτοι άνω των 18ετών, που δεν έχουν αξιολογηθεί ως άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των ΚΕ Υ. Οι περιπτώσεις αυτές αξιολογούνται στις διαγνωστικές υπηρεσίες ενηλίκων, που λειτουργούν σε κέντρα ψυχικής υγείας και σε νοσηλευτικά ιδρύµατα. Τα ΚΕ Υ έχουν τις εξής αρµοδιότητες:

4 α) Την ανίχνευση και τη διαπίστωση του είδους και του βαθµού των δυσκολιών των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, τα ΚΕ Υ συνεργάζονται µε τις περιφερειακές υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών. β) Την εισήγηση για την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική µονάδα ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή πρόγραµµα ΕΑΕ, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των µαθητών, σε συνεργασία µε τους σχολικούς συµβούλους ΕΑΕ, τους αρµόδιους κατά περίπτωση σχολικούς συµβούλους προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας γενικής εκπαίδευσης, τους συµβούλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ), τους διευθυντές των σχολικών µονάδων, το εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει την ευθύνη εφαρµογής του προγράµµατος, καθώς και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές µονάδες ΕΑΕ. γ) Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρµοσµένων εξατοµικευµένων ή οµαδικών προγραµµάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και δηµιουργικής απασχόλησης, σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς της τάξης και µε το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, καθώς και την εφαρµογή άλλων επιστηµονικών κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών µέτρων για τα άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία, στην έδρα του ΚΕ Υ ή στο σπίτι. Για όλα τα παραπάνω συνεδριάζει η διεπιστηµονική οµάδα 3 φορές κατ ελάχιστο το µήνα. δ)την παροχή συνεχούς συµβουλευτικής υποστήριξης και ενηµέρωσης στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελµατική κατάρτιση, σε όλη την έκταση της εκπαίδευσης και τη διοργάνωση προγραµµάτων ενηµέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς των µαθητών και τους ασκούντες τη γονική µέριµνα, τουλάχιστον µία φορά το έτος στην περιοχή αρµοδιότητάς τους, υπό µορφή ενηµερωτικών ηµερίδων, που οργανώνονται µε ευθύνη του οικείου ΚΕ Υ. ε) Τον καθορισµό του είδους των εκπαιδευτικών βοηθηµάτων και τεχνικών οργάνων τα οποία διευκολύνουν την πρόσβαση στο χώρο και στη µαθησιακή διαδικασία που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι και για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική γνωµάτευση και συνταγή, καθώς και την υποβολή προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραµονή των µαθητών στους χώρους της εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά βοηθήµατα ή όργανα που ενισχύουν λειτουργίες αισθητηριακές και κινητικότητας, αυτά καθορίζονται από ιατρικές γνωµατεύσεις οι οποίες προσδιορίζουν το πρόβληµα και κρίνονται απαραίτητες για την παροχή των βοηθηµάτων από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Για τα βοηθήµατα που απαιτείται ιατρική γνωµάτευση δε χρειάζεται εισήγηση των ΚΕ Υ. στ) Την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιµασιών των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µε προφορικές ή άλλης µορφής δοκιµασίες, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των

5 σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι εισηγήσεις για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιµασιών µε άλλες µορφές εξετάσεων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αφορούν, εκτός των µαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ, και µαθητές που φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα για τους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία κ.ά.), εισηγείται τη µέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης για τον έλεγχο και πιστοποίηση των γνώσεων του µαθητή στα µαθήµατα που εξετάζεται, σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών. ζ) Την εισήγηση στις αρµόδιες υπηρεσίες για την ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασµό, την µετατροπή ή την συγχώνευση των ΣΜΕΑΕ και των Τµηµάτων Ένταξης, την προσθήκη τοµέων και τµηµάτων ειδικοτήτων, τη στελέχωσή τους και την αύξηση ή µείωση των θέσεων. η) Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων, η οποία υποβάλλεται στη ιεύθυνση ΕΑΕ του ΥΠΕΠΘ και στο Τµήµα ΕΑΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, µε βάση την οποία πραγµατοποιείται, ανά έτος, αξιολόγηση του έργου τους. θ) Τη σύνταξη εκθέσεων προτάσεων για τις ενδεχόµενες κτηριακές ή/και υλικοτεχνικές παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν στις ΣΜΕΑΕ της περιοχής αρµοδιότητας του κάθε ΚΕ Υ, ώστε να µπορούν να υποδεχθούν και να υποστηρίξουν τους µαθητές µε αναπηρία στο εκπαιδευτικό τους περιβάλλον και πρόγραµµα. Οι προτάσεις υποβάλλονται στον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων, ο οποίος έχει και την ευθύνη υλοποίησής τους µε τη συνεργασία των οικείων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ι) Τη σύνταξη εξατοµικευµένων εκθέσεων προτάσεων για όλους τους µαθητές της αρµοδιότητας του κάθε ΚΕ Υ, στις οποίες αναφέρονται όλα τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα, καινοτόµα προϊόντα ή υπηρεσίες προηγµένης τεχνολογίας ή οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που µπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργικότητα και τη συµµετοχή του κάθε µαθητή µε αναπηρία ξεχωριστά, στη διαδικασία της συνεκπαίδευσης µε τους µαθητές του γενικού εκπαιδευτικού πλαισίου. ια) Την πρόταση για την εφαρµογή προγραµµάτων πρώιµης εκπαιδευτικής παρέµβασης όπου απαιτείται. 2. Η Ε ΕΑ λειτουργεί στα ειδικά σχολεία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου των µαθητών που φοιτούν σε αυτά. Η Ε ΕΑ συγκροτείται και ορίζεται µε απόφαση του ιευθυντή της Σχολικής Μονάδας, µετά από γνώµη του συλλόγου προσωπικού του σχολείου, και περιλαµβάνει έναν ψυχολόγο, έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ και έναν κοινωνικό λειτουργό. Η οµάδα µπορεί να διευρύνεται µε προσθήκη προσώπων άλλων ειδικοτήτων, ανάλογα µε τις προς αξιολόγηση περιπτώσεις, µε απόφαση των µελών της. 3. Τα ΙΠ άλλων Υπουργείων συνιστούν αναγνωρισµένο διαγνωστικό και αξιολογικό θεσµό στο πλαίσιο του παρόντος νόµου, στον οποίο συµµετέχει εκπαιδευτικός ΕΑΕ. Ο εκπαιδευτικός ΕΑΕ των ΙΠ λαµβάνει το επίδοµα

6 ΕΑΕ του άρθρου 8 παρ. 12 περίπτωση β του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ). Στους µαθητές που απαιτείται εξατοµικευµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης (ΕΠΕ), το πρόγραµµα αυτό σχεδιάζεται από το οικείο ΚΕ Υ, λαµβάνοντας υπόψη την προηγηθείσα αξιολόγηση και - εφόσον το επιθυµούν οι γονείς - παρέχεται από τα ΚΕ Υ Εξατοµικευµένο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης(ΕΠΕ) τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα στο µαθητή και ανάλογα µε το υπάρχον πρόβληµα. Άρθρο 5 ιαδικασία διάγνωσης 1. Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της ακοής, τα κινητικά ή άλλα σωµατικά προβλήµατα, τα σοβαρά ή χρόνια προβλήµατα υγείας, πιστοποιούνται µε ιατρική γνωµάτευση από δηµόσιο νοσηλευτικό ίδρυµα ή δηµόσια υγειονοµική επιτροπή, η οποία αναφέρει το ποσοστό αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος της γνωµάτευσης. Η ίδια υπηρεσία καθορίζει το είδος των τεχνικών βοηθηµάτων και οργάνων που έχει ανάγκη ο µαθητής στο σχολείο ή στο σπίτι. Οι µαθητές µε διαταραχές όρασης ή ακοής µπορούν να απευθύνονται αντίστοιχα στις ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΠΤ) ή στο Εθνικό Ίδρυµα Κωφών (ΕΙΚ). 2. Για τον προσδιορισµό των εκπαιδευτικών αναγκών και το σχεδιασµό του ΕΠΕ των µαθητών µε διαταραχές όρασης ή ακοής, µε κινητικές ανεπάρκειες, µε χρόνια νοσήµατα, µε ψυχικές διαταραχές καθώς και όσων άλλων λαµβάνουν φαρµακευτική αγωγή, απαιτείται η συνεργασία του ΚΕ Υ µε τις άλλες ιατρικές υπηρεσίες για να προτείνουν τις αναγκαίες εργονοµικές διευθετήσεις µε στόχο την καλύτερη πρόσβαση και παραµονή τους στους χώρους της εκπαίδευσης. 3. Για τη διαµόρφωση του ΕΠΕ διατυπώνει τις απόψεις του και ο γονέας ή ο κηδεµόνας του µαθητή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που προσκαλείται για το σκοπό αυτό από τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες ή φορείς. Η άποψη του γονέα ή κηδεµόνα δεν είναι δεσµευτική. 4. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται διάσταση απόψεων µε προηγούµενες ή µεταγενέστερες αξιολογήσεις, οι γονείς έχουν δικαίωµα προσφυγής σε πενταµελή ευτεροβάθµια Ε ΕΑ, που συγκροτείται µε απόφαση του Περιφερειακού ιευθυντή Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από: έναν σχολικό σύµβουλο ΕΑΕ ως συντονιστή, έναν σχολικό σύµβουλο γενικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθµίδας (για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ειδικότητας Φιλολόγων), έναν ψυχολόγο του δηµόσιου τοµέα, έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ ή ΠΕ 71 ή ΠΕ 70 ΕΑΕ, για µαθητές πρωτοβάθµιας, έναν εκπαιδευτικό της κατάλληλης ειδικότητας για µαθητές δευτεροβάθµιας και έναν εµπειρογνώµονα που επιλέγει εφόσον το επιθυµεί η οικογένεια, ο οποίος αµείβεται δηµοσία δαπάνη, µε αµοιβή που είναι ίση και δεν µπορεί να ξεπερνά την αµοιβή του εκάστοτε µέλους της πενταµελούς δευτεροβάθµιας Ε ΕΑ, όπως αυτή ορίζεται από την απόφαση συγκρότησης. Η απόφαση της δευτεροβάθµιας Ε ΕΑ είναι δεσµευτική. 5. Οι σχολικές µονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρµόζουν τις εισηγήσεις και τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις αξιολογικές εκθέσεις, που συντάσσουν οι αρµόδιες υπηρεσίες. Τα ΚΕ Υ, ανάλογα µε το

7 είδος και το βαθµό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των µαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην εκδοθείσα γνωµάτευση. Όταν η αξιολόγηση γίνεται σε µαθητές που φοιτούν στα Λύκεια, οι εισηγήσεις ισχύουν µέχρι την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η ρύθµιση αυτή ισχύει και για όσες γνωµατεύσεις έχουν ήδη εκδοθεί. 6. Στις επιτροπές που συγκροτούνται για την εξέταση των µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, παρίσταται ο σύµβουλος ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή ο προϊστάµενος του οικείου ΚΕ Υ ή οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε αυτό, για την παροχή διευκρινήσεων ή επεξηγήσεων σε θέµατα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν τους ζητηθούν από την αρµόδια επιτροπή. Άρθρο 6 Φοίτηση 1. Οι µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µπορούν να φοιτούν: α) Στη συνήθη σχολική τάξη, εφόσον πρόκειται για µαθητές µε ήπιες µαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόµενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος συνεργάζεται κατά περίπτωση µε τα ΚΕ Υ, καθώς και µε τους σχολικούς συµβούλους γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και τους συµβούλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. β) Στη συνήθη σχολική τάξη µε παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθµό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Παρέχεται σε µαθητές που δεν αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες µάθησης και µπορούν µε κατάλληλη υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα της τάξης. Παρέχεται ακόµη και σε µαθητές µε σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες, όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο αντιµετώπισης (ειδικό σχολείο, τµήµα ένταξης) ή καθίσταται απαραίτητη η παράλληλη στήριξη -βάσει της γνωµάτευσης του ΚΕ Υ εξαιτίας του είδους της αναπηρίας τους (π.χ. αυτισµός, σύνδροµο ελλειµµατικής προσοχής µε υπερκινητικότητα κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή η στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό µπορεί να γίνεται σε µόνιµη και προγραµµατισµένη βάση. Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕ Υ το οποίο µε γραπτή γνωµάτευσή του καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης κατά περίπτωση. Προτάσεις για παράλληλη στήριξη από άλλους φορείς δε γίνονται δεκτές. Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων για παράλληλη στήριξη για το επόµενο διδακτικό έτος καθορίζεται κάθε χρόνο µε Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται τους πρώτους µήνες του ηµερολογιακού έτους. Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη απευθύνονται στη διεύθυνση του σχολείου και διαβιβάζονται αρµοδίως στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης ή στη διεύθυνση ειδικής αγωγής του ΥΠΕΠΘ για έγκριση και προγραµµατισµό εκτέλεσης. Για τους µαθητές της πρώτης τάξης του δηµοτικού σχολείου, ο χρόνος υποβολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται από την έναρξη έως 20 Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

8 γ) Σε ειδικά οργανωµένα και κατάλληλα στελεχωµένα Τµήµατα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν µέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε τη µορφή δύο διαφορετικού τύπου προγραµµάτων: ι) Κοινό και εξειδικευµένο πρόγραµµα, που καθορίζεται µε πρόταση του οικείου ΚΕ Υ για τους µαθητές µε ηπιότερης µορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο για κάθε µαθητή δεν θα υπερβαίνει τις 10 διδακτικές ώρες εβδοµαδιαίως. Στα ΤΕ µπορούν να φοιτούν µαθητές και χωρίς διάγνωση, αλλά µε τη σύµφωνη γνώµη του σχολικού συµβούλου ΕΑΕ. Για την ίδρυση ΤΕ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν κατ ελάχιστον τρεις µαθητές και σχετική πρόταση από διαγνωστική υπηρεσία. Σε περιπτώσεις συστεγαζόµενων ή γειτονικών σχολικών µονάδων, τα ΤΕ συνενώνονται µέχρι του µέγιστου αριθµού 12 µαθητών ανά ΤΕ. ιι) Εξειδικευµένο πρόγραµµα διευρυµένου ωραρίου, που καθορίζεται µε πρόταση του οικείου ΚΕ Υ, για τους µαθητές µε σοβαρότερης µορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες δεν καλύπτονται από αντίστοιχες µε το είδος και το βαθµό αυτοτελείς σχολικές µονάδες. Το εξειδικευµένο πρόγραµµα µπορεί να είναι ανεξάρτητο από το κοινό, σύµφωνο µε τις ανάγκες των µαθητών. Στις περιπτώσεις αυτές η συνδιδασκαλία γίνεται σύµφωνα µε τις προτάσεις των διαγνωστικών υπηρεσιών. Στα τµήµατα που φοιτούν µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να µειώνεται αναλογικά ο αριθµός των µαθητών και οι παραπάνω µαθητές να κατανέµονται εξίσου στα τµήµατα της ίδιας τάξης. 2. Μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ µε κατάλληλη υποδοµή και προσωπικό. Όταν στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν ή δε λειτουργούν ΣΜΕΑΕ, οι µαθητές αυτοί µπορούν να φοιτούν στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης, σε ΤΕ µε την ανάλογη στήριξη και την παρουσία Προσωπικού Ηµερήσιας Φροντίδας, όπου κρίνεται απαραίτητο και αναφέρεται στη διάγνωση των ΚΕ Υ. 3. Για τους µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται επαρκής αν: α) το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει το 30% των προβλεπόµενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών µε βάση το ωρολόγιο πρόγραµµα και β) οι επί πλέον από τις προβλεπόµενες κάθε φορά δικαιολογηµένες ή αδικαιολόγητες απουσίες, οφείλονται αποδεδειγµένα στη συµµετοχή τους σε προγράµµατα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από το φορέα υλοποίησης. 4. Όταν η φοίτηση των µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος ή στα τµήµατα ένταξης, λόγω του είδους και του βαθµού του προβλήµατός τους, η εκπαίδευση των µαθητών αυτών παρέχεται: α) Σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ. β) Σε σχολεία ή τµήµατα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή, είτε ως παραρτήµατα άλλων σχολείων σε νοσοκοµεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων, ή ιδρύµατα χρονίως πασχόντων, εφόσον σε αυτά

9 διαβιούν άτοµα σχολικής ηλικίας µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. γ) Με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήµατα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη µετακίνηση και φοίτηση των µαθητών στο σχολείο. Η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται µε απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθµίδας στην οποία φοιτά ο µαθητής, µε ειδικά αιτιολογηµένη και πρόσφατη ιατρική γνωµάτευση, στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια επιβεβληµένης παραµονής στο σπίτι. Η γνωµάτευση αυτή παρέχεται από δηµόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δηµόσια υγειονοµική επιτροπή. Οι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις εµπίπτουν στις διατάξεις των κατ ιδίαν διδαχθέντων. Στο πρόγραµµα διδασκαλίας στο σπίτι µπορεί να χρησιµοποιείται και το σύστηµα της τηλε-εκπαίδευσης. 5. Το ΕΠΕ σχεδιάζεται από τη διεπιστηµονική οµάδα του οικείου ΚΕ Υ, συντάσσεται και υλοποιείται από τον αρµόδιο εκπαιδευτικό ΕΑΕ, σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό της τάξης, το σχολικό σύµβουλο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και το σύµβουλο ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Στο σχεδιασµό του ΕΠΕ συµµετέχει και ο γονέας ή ο κηδεµόνας του µαθητή. Άρθρο 7 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 1. Οι ΣΜΕΑΕ οργανώνονται ως ακολούθως: α) Για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση: ι) τα νηπιαγωγεία ΕΑΕ και τµήµατα πρώιµης παρέµβασης που λειτουργούν εντός των Νηπιαγωγείων ΕΑΕ, για µαθητές µέχρι το 7 ο έτος της ηλικίας τους και ιι) τα δηµοτικά σχολεία ΕΑΕ για µαθητές µέχρι το 14 ο έτος της ηλικίας τους, τα οποία λειτουργούν µε τις τάξεις Α, Β, Γ,, Ε και ΣΤ. Παράταση της φοίτησης µπορεί να γίνει µέχρι το 15 ο έτος της ηλικίας των µαθητών. β) Για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: ι) Τα Γυµνάσια ΕΑΕ για µαθητές µέχρι το 18 ο έτος της ηλικίας τους. Τα γυµνάσια ΕΑΕ περιλαµβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόµενες τάξεις Α, Β και Γ. Μαθητές απόφοιτοι ηµοτικού σχολείου µε ελαφρές δυσκολίες µάθησης µπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α τάξη του γυµνασίου ΕΑΕ, ύστερα από αξιολόγηση που πραγµατοποιείται από το οικείο ΚΕ Υ ιι) Γενικά Λύκεια ΕΑΕ για µαθητές µέχρι το 22 ο έτος της ηλικίας τους. Τα γενικά λύκεια ΕΑΕ, περιλαµβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόµενες τάξεις Α, Β και Γ. Μαθητές απόφοιτοι γυµνασίου µε ελαφρές δυσκολίες µάθησης µπορεί να εγγράφονται απευθείας στην A τάξη του λυκείου ΕΑΕ, ύστερα από αξιολόγηση που πραγµατοποιείται από το οικείο ΚΕ Υ. γ) Για τη δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση:

10 ι) Τα Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια, στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι δηµοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και στα οποία η φοίτηση διαρκεί πέντε έτη. Στα γυµνάσια αυτά εφαρµόζεται πρόγραµµα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή επαγγελµατικής εκπαίδευσης. ιι) Τα Ειδικά Επαγγελµατικά Λύκεια, στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι του επαγγελµατικού γυµνασίου. Στα λύκεια αυτά η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη. ιιι) Την Ειδική Επαγγελµατική Σχολή, στην οποία εγγράφονται απόφοιτοι επαγγελµατικού γυµνασίου και στην οποία η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη. Τα εργαστήρια των ειδικών επαγγελµατικών σχολών εξοπλίζονται από τα γραφεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. ιιιι) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στα οποία η φοίτηση διαρκεί από πέντε µέχρι οκτώ χρόνια. Σε αυτά εγγράφονται απόφοιτοι δηµοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση των διαγνωστικών υπηρεσιών, καλύπτοντας την υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης µέχρι το 18 ο έτος της ηλικίας. Πρώτη εγγραφή στα ΕΕΕΕΚ γίνεται µέχρι και το 16 ο έτος της ηλικίας. Σε περιοχές που δεν έχουν ιδρυθεί ή δεν λειτουργούν ΕΕΕΕΚ, η πρώτη εγγραφή µπορεί να γίνει και έως το 20 ο έτος. Τα ΕΕΕΕΚ υπάγονται στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στα ΕΕΕΕΚ µπορούν να διδάσκουν και εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων (ΠΕ 72.01, ΠΕ 71 και ΠΕ 70) µε απόσπαση, όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν ή µε οργανική θέση που συστήνεται για το σκοπό αυτό. 2. Στα σχολεία της παραγράφου 1(α) του παρόντος άρθρου µπορούν να λειτουργούν και τµήµατα ολοηµέρου προγράµµατος. Στα σχολεία ΕΑΕ εφαρµόζονται ειδικά προσαρµοσµένα αναλυτικά και διδακτικά προγράµµατα. Στο πρόγραµµα των Νηπιαγωγείων ΕΑΕ περιλαµβάνονται και δραστηριότητες προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει την αρµοδιότητα και ευθύνη του σχεδιασµού των προγραµµάτων πρώιµης παρέµβασης των ειδικών νηπιαγωγείων, εντός τεσσάρων(4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Στο πρόγραµµα των δηµοτικών σχολείων ΕΑΕ περιλαµβάνονται και δραστηριότητες προεπαγγελµατικής εκπαίδευσης. Στο πρόγραµµα των γυµνασίων και λυκείων ΕΑΕ µπορεί να περιλαµβάνονται και µαθήµατα τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το περιεχόµενο των παραπάνω προγραµµάτων, καθώς και τα γυµνάσια και τα λύκεια ΕΑΕ στα οποία διδάσκονται και µαθήµατα τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Τµήµατος ΕΑΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 3. Για την εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν στα άλλα σχολεία γενικής και τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης εφαρµόζονται ειδικά προσαρµοσµένα και εξατοµικευµένα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά προγράµµατα που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του τµήµατος ΕΑΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 4. Η φοίτηση των µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µπορεί να παραταθεί ανάλογα

11 µε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθενός και πέραν του 22 ου έτους της ηλικίας τους ή να αρχίσει από τη συµπλήρωση της σχολικής ηλικίας όπως αυτή ορίζεται στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης για υποχρεωτική φοίτηση. Για την παράταση αποφασίζει ο αρµόδιος προϊστάµενος, ύστερα από εισήγηση του οικείου ΚΕ Υ. 5. Ο αναγκαίος αριθµός των µαθητών για τη λειτουργία ειδικού δηµοτικού σχολείου και ΕΕΕΕΚ δεν µπορεί να είναι µικρότερος των πέντε και αποτελεί την προϋπόθεση ίδρυσής τους. Στις περιπτώσεις που οι µαθητές είναι λιγότεροι, η λειτουργία της σχολικής µονάδας αναστέλλεται και στη συνέχεια προτείνεται η κατάργησή της. Στη θέση τους ιδρύονται τµήµατα ένταξης, µε εξειδικευµένο πρόγραµµα διευρυµένου ωραρίου. 6. Η µεταφορά των µαθητών στα συστεγαζόµενα σχολεία γίνεται µε κοινά δροµολόγια των σχολικών λεωφορείων, τα οποία ανήκουν στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Συγκροτήµατος ή είναι µισθωµένα από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ειδικά για τα σχολεία αυτά επιτρέπεται η αγορά ή µίσθωση σχολικών λεωφορείων εξειδικευµένων προδιαγραφών που τάσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τη µεταφορά των µαθητών των ειδικών σχολείων συνιστώνται θέσεις οδηγών και θέσεις συνοδών των µαθητών σύµφωνα µε τις προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας, που κατανέµονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στις ΣΜΕΑΕ. Με όµοια απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις αυτών. Η αντιµετώπιση των δαπανών κίνησης, συντήρησης, επισκευής και ασφάλισης των αυτοκινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα στις ΣΜΕΑΕ, γίνεται από τις οικείες Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες επιχορηγούνται για το σκοπό αυτό από πιστώσεις του προϋπολογισµού του ΥΠΕΠΘ. 7. Το σχολικό και διδακτικό έτος των ΣΜΕΑΕ είναι το ίδιο µε αυτό των αντίστοιχων σχολείων της γενικής εκπαίδευσης. Τα ειδικά νηπιαγωγεία, δηµοτικά σχολεία, γυµνάσια και λύκεια είναι ισότιµα προς τα αντίστοιχα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας γενικής εκπαίδευσης. Τα ειδικά επαγγελµατικά γυµνάσια είναι ισότιµα προς τα γυµνάσια της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 8. Τα ειδικά επαγγελµατικά λύκεια και οι ειδικές επαγγελµατικές σχολές, είναι ισότιµα µε τα επαγγελµατικά λύκεια και µε τις επαγγελµατικές σχολές και παρέχουν ισότιµα επαγγελµατικά δικαιώµατα στους αποφοίτους τους. 9. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε απόφασή του µπορεί να αναθέτει στη Γενική Γραµµατεία ια Βίου Μάθησης του άρθρου 35 παρ. 1 του παρόντος νόµου το σχεδιασµό και την υλοποίηση εξειδικευµένων προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ενηλίκων πολιτών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που βρίσκονται εκτός του πλαισίου των ΣΜΕΑΕ. Άρθρο 8 Οργανικότητα των ειδικών σχολείων 1. Η οργανικότητα των ειδικών νηπιαγωγείων προσδιορίζεται ως εξής: α) 3 έως 5 µαθητές: νηπιαγωγοί ένας, οργανικότητα µονοθέσιο, β) 6 έως 10 µαθητές: νηπιαγωγοί δύο, οργανικότητα διθέσιο.

12 2. Τα τµήµατα πρώιµης παρέµβασης που λειτουργούν στα ειδικά νηπιαγωγεία προσδιορίζονται ως εξής: α) 3 έως 5 µαθητές: µία οργανική θέση νηπιαγωγού, ένα τµήµα Π. Π. β) 6 έως 10 µαθητές: δύο οργανικές θέσεις νηπιαγωγών, δύο τµήµατα Π.Π. 3. Η οργανικότητα των ειδικών σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης προσδιορίζεται ως εξής: α) 5 µαθητές: δάσκαλοι ένας, οργανικότητα µονοθέσιο, β) 6 έως 10 µαθητές: δάσκαλοι δύο, οργανικότητα διθέσιο, γ) 11 έως 15 µαθητές: δάσκαλοι τρεις, οργανικότητα τριθέσιο, δ) 16 έως 20 µαθητές: δάσκαλοι τέσσερις, οργανικότητα τετραθέσιο, ε) 21 έως 25 µαθητές: δάσκαλοι πέντε, οργανικότητα πενταθέσιο, στ) 26 έως 30 µαθητές: δάσκαλοι έξι, οργανικότητα εξαθέσιο. 4. Στις σχολικές µονάδες ΕΑΕ δεν µπορούν να φοιτούν λιγότεροι των πέντε µαθητών. Με εισήγηση του σχολικού συµβούλου ΕΑΕ και µόνο σε περιπτώσεις µαθητών ΣΜΕΑΕ µε αυτισµό και πολλαπλές αναπηρίες είναι δυνατό να φοιτούν και λιγότεροι των πέντε αλλά όχι λιγότεροι από τρεις µαθητές. 5. Οι σχολικές περιφέρειες των ΣΜΕΑΕ ορίζονται από το ιευθυντή Εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθµίδας. Άρθρο 9 Σύσταση κλάδων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, ΕΕΠ και Προσωπικού Ηµερήσιας Φροντίδας 1. Στους κλάδους των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τις ΣΜΕΑΕ που προβλέπονται στα άρθρα 12,13 και 14 του ν. 1566/85 προστίθενται οι εξής νέοι κλάδοι: α) Κλάδος ΠΕ 61(Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής) ι) Κλάδος ΠΕ 61.01(Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής µε ειδικότητα αυτισµού) ιι) Κλάδος ΠΕ 61.02(Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής µε ειδικότητα µαθησιακών δυσκολιών) ιιι) Κλάδος ΠΕ 61.03(Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής µε ειδικότητα νοητικής υστέρησης) ιν) Κλάδος ΠΕ 61.04(Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής µε ειδικότητα προβληµάτων ακοής) ν) Κλάδος ΠΕ 61.05(Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής µε ειδικότητα προβληµάτων όρασης) νι) Κλάδος ΠΕ 61.06(Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής µε ειδικότητα κινητικής αναπηρίας) β) Κλάδος ΠΕ 71( ασκάλων Ειδικής Αγωγής) ι) Κλάδος ΠΕ 71.01( ασκάλων Ειδικής Αγωγής µε ειδικότητα αυτισµού)

13 ιι) Κλάδος ΠΕ 71.02( ασκάλων Ειδικής Αγωγής µε ειδικότητα µαθησιακών δυσκολιών) ιιι) Κλάδος ΠΕ 71.03( ασκάλων Ειδικής Αγωγής µε ειδικότητα νοητικής υστέρησης) ιν) Κλάδος ΠΕ 71.04( ασκάλων Ειδικής Αγωγής µε ειδικότητα προβληµάτων ακοής) ν) Κλάδος ΠΕ 71.05( ασκάλων Ειδικής Αγωγής µε ειδικότητα προβληµάτων όρασης) νι) Κλάδος ΠΕ 71.06( ασκάλων Ειδικής Αγωγής µε ειδικότητα κινητικής αναπηρίας) γ) Κλάδος ΠΕ (Καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής) ι) Κλάδος ΠΕ (Καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα «Ειδική Αγωγή» ) ιι) Κλάδος ΠΕ (Καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα «Ειδική Φυσική Αγωγή» ) ιιι) Κλάδος ΠΕ (Καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα «Ειδική Φυσική Αγωγή - Θεραπευτική Γυµναστική» ) ιν) Κλάδος ΠΕ (Καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα «Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή» ) ν) Κλάδος ΠΕ (Καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα «Προσαρµοσµένη Φυσική Αγωγή» ) νι) Κλάδος ΠΕ (Καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις & Αναπηρία» ) δ) Κλάδος ΠΕ 72.01(Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, αποφοίτων του Τµήµατος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Παν/µίου Μακεδονίας µε κατεύθυνση «Εκπαίδευση Ατόµων µε ειδικές ανάγκες». ε) Κλάδος ΠΕ (όλοι οι κλάδοι ειδικοτήτων µε τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση «.01», έως εκεί που µπορεί να συνεχιστεί η αρίθµηση). Καθηγητές ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων (πλην ξενόγλωσσων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης). 2. Στους κλάδους που προβλέπονται στο άρθρο 35 παρ. 2 περίπτωση Α του ν. 1566/1985 προστίθενται οι εξής κλάδοι και θέσεις: α) Κλάδος ΠΕ24 Παιδοψυχιάτρων, β) Κλάδος ΠΕ31 ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, εξειδικευµένου: ι)στον επαγγελµατικό προσανατολισµό των τυφλών, ιι)στην κινητικότητα, τον προσανατολισµό και τις δεξιότητες καθηµερινής διαβίωσης των τυφλών, ιιι) στη νοηµατική γλώσσα των κωφών και ιν) στη γραφή Braille. γ) Κλάδος ΠΕ 35 ( Παιδονευρολόγων - Αναπτυξιολόγων). δ) Κλάδος ΠΕ 36 ( Μουσικοθεραπευτών). ε) Κλάδος Ε1 (Προσωπικού Ηµερήσιας Φροντίδας).

14 Τα εισαγωγικά και καταληκτικά µισθολογικά κλιµάκια όλων των κλάδων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ορίζονται κατά κλάδο σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 3205/ Οι ακόλουθοι κλάδοι ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του άρθρου 35 παρ. 2, περίπτωση Α του v.1566/1985 και του παρόντος άρθρου µετονοµάζονται ως εξής: α) O κλάδος ΠΕ19 Θεραπευτών του λόγου σε κλάδο ΠΕ21 Θεραπευτών του λόγου. β) Ο κλάδος ΠΕ20 Επαγγελµατικών Συµβούλων σε κλάδο ΠΕ22 Επαγγελµατικών Συµβούλων. γ) Ο κλάδος ΠΕ21 Ψυχολόγων σε κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων. δ) Ο κλάδος ΤΕ2 Επιµελητών σε κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών. ε) Ο κλάδος ΤΕ3 Θεραπευτών του λόγου σε κλάδο ΠΕ26 Θεραπευτών του λόγου. στ) Ο κλάδος ΤΕ4 Επαγγελµατικών Συµβούλων σε κλάδο ΠΕ27 Επαγγελµατικών Συµβούλων. ζ) Ο κλάδος ΤΕ5 Φυσικοθεραπευτών σε κλάδο ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών. η) O κλάδος ΤΕ6 Εργασιοθεραπευτών σε κλάδο ΠΕ29 Εργοθεραπευτών. θ) O κλάδος ΤΕ7 Κοινωνικών Λειτουργών σε κλάδο ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών. Άρθρο 10 Τυπικά προσόντα 1. Τα ειδικά τυπικά προσόντα ένταξης στον εισαγωγικό βαθµό των συνιστώµενων κλάδων εκπαιδευτικών ΕΑΕ του προηγούµενου άρθρου, ορίζονται ως εξής: 1.1 Tου Κλάδου ΠΕ 61(Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής): α) ιδακτορικό δίπλωµα στην ειδική αγωγή, µε βασικές σπουδές σε παιδαγωγικά τµήµατα προσχολικής αγωγής της ηµεδαπής, ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ειδική αγωγή, µε βασικές σπουδές στα παιδαγωγικά τµήµατα προσχολικής αγωγής της ηµεδαπής, ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή γ) Πτυχίο διετούς µετεκπαιδεύσεως στην ειδική αγωγή της ηµεδαπής, ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, µε βασικές σπουδές στα παιδαγωγικά τµήµατα της ηµεδαπής, ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή δ) Πτυχίο παιδαγωγικών τµηµάτων της ηµεδαπής ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής µε αντικείµενο την ειδική αγωγή. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 61 διορίζονται σε Νηπιαγωγεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε τµήµατα πρώιµης παρέµβασης, σε τµήµατα ένταξης νηπιαγωγείων, σε προγράµµατα παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι. Επίσης όταν συµπληρώσουν τριετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε αυτά, µπορούν να τοποθετηθούν µε µετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕ Υ.

15 1.2. Tου Κλάδου ΠΕ 71 ( ασκάλων Ειδικής Αγωγής): α) ιδακτορικό δίπλωµα στην ειδική αγωγή, µε βασικές σπουδές σε παιδαγωγικά τµήµατα της ηµεδαπής, ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ειδική αγωγή, µε βασικές σπουδές στα παιδαγωγικά τµήµατα της ηµεδαπής, ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή γ) Πτυχίο διετούς µετεκπαιδεύσεως στην ειδική αγωγή της ηµεδαπής, ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, µε βασικές σπουδές στα παιδαγωγικά τµήµατα της ηµεδαπής, ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή δ) Πτυχίο παιδαγωγικών τµηµάτων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής µε αντικείµενο την ειδική αγωγή. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 71 διορίζονται σε ηµοτικά Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε τµήµατα ένταξης των δηµοτικών σχολείων, σε προγράµµατα παράλληλης στήριξης, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και µε απόσπαση καλύπτουν ανάγκες σε εργαστήρια ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης & κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). Επίσης όταν συµπληρώσουν τριετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε αυτά, µπορούν να τοποθετηθούν µε µετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕ Υ Του Κλάδου ΠΕ (Καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής): α) ιδακτορικό δίπλωµα στην ειδική αγωγή ή στην ειδική φυσική αγωγή, µε βασικές σπουδές στα ΤΕΦΑΑ της ηµεδαπής, ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ειδική αγωγή ή στην ειδική φυσική αγωγή, µε βασικές σπουδές στα ΤΕΦΑΑ της ηµεδαπής, ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή γ) Πτυχίο διετούς µετεκπαιδεύσεως στην ειδική αγωγή ή στην ειδική φυσική αγωγή της ηµεδαπής, ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, µε βασικές σπουδές στα ΤΕΦΑΑ της ηµεδαπής, ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή δ) Πτυχίο ΤΕΦΑΑ της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής µε κύρια ειδικότητα την «Ειδική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυµναστική» ή την «Προσαρµοσµένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις & Αναπηρία». Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ τοποθετούνται µε διορισµό σε αυτοτελείς σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε προγράµµατα παράλληλης στήριξης κατά τη διάρκεια του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής και κατόπιν γνωµάτευσης του ΚΕ Υ και όχι πάνω από δύο (2) ώρες για κάθε µαθητή την εβδοµάδα, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι κατ εξαίρεση και κατόπιν γνωµάτευσης του ΚΕ Υ και όχι πάνω από δύο (2) ώρες σε κάθε µαθητή την εβδοµάδα και µε απόσπαση καλύπτουν ανάγκες σε εργαστήρια ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης & κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). Επίσης όταν συµπληρώσουν τριετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε αυτά, µπορούν να τοποθετηθούν µε µετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕ Υ.

16 1.4. Του Κλάδου ΠΕ (Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, αποφοίτων του Τµήµατος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Παν/µίου Μακεδονίας µε κατεύθυνση «Εκπαίδευση Ατόµων µε ειδικές ανάγκες» : α) ιδακτορικό δίπλωµα στην ειδική αγωγή, µε βασικές σπουδές στο Τµήµα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Παν/µίου Μακεδονίας µε κατεύθυνση την «Εκπαίδευση Ατόµων µε ειδικές ανάγκες» ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ειδική αγωγή, µε βασικές σπουδές στο Τµήµα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Παν/µίου Μακεδονίας µε κατεύθυνση την «Εκπαίδευση Ατόµων µε ειδικές ανάγκες» ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή γ) Πτυχίο διετούς µετεκπαιδεύσεως στην ειδική αγωγή της ηµεδαπής, ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, µε βασικές σπουδές στο Τµήµα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Παν/µίου Μακεδονίας µε κατεύθυνση την «Εκπαίδευση Ατόµων µε ειδικές ανάγκες» ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή δ) Πτυχίο του Τµήµατος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Παν/µίου Μακεδονίας µε κατεύθυνση την «Εκπαίδευση Ατόµων µε ειδικές ανάγκες» ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ διορίζονται σε ηµοτικά Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε τµήµατα ένταξης των δηµοτικών σχολείων, σε προγράµµατα παράλληλης στήριξης, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και µε απόσπαση καλύπτουν ανάγκες σε εργαστήρια ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης & κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). Επίσης όταν συµπληρώσουν τριετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε αυτά, µπορούν να τοποθετηθούν µε µετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕ Υ Του Κλάδου ΠΕ (όλοι οι κλάδοι ειδικοτήτων µε τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση «.01», έως εκεί που µπορεί να συνεχιστεί η αρίθµηση), πλην εκείνων των κλάδων όπου ισχύουν ειδικά προσόντα: α) ιδακτορικό δίπλωµα στην ειδική αγωγή, µε βασικές σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής, ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ειδική αγωγή, µε βασικές σπουδές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής, ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή γ) Πτυχίο διετούς µετεκπαιδεύσεως στην ειδική αγωγή της ηµεδαπής, ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, µε βασικές σπουδές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής, ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή δ) Πτυχίο από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής µε τουλάχιστον τριετή αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή παράλληλα µε πιστοποιητικό παρακολούθησης σεµιναρίων κατάρτισης στην ειδική αγωγή από αναγνωρισµένους δηµόσιους φορείς, αποδεδειγµένης διάρκειας τουλάχιστον 400 ωρών. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ (όλοι οι κλάδοι ειδικοτήτων µε τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση «.01», έως εκεί που µπορεί να συνεχιστεί η αρίθµηση) τοποθετούνται µε διορισµό σε αυτοτελείς σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και

17 εκπαίδευσης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε προγράµµατα παράλληλης στήριξης, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και µε απόσπαση καλύπτουν ανάγκες σε εργαστήρια ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης & κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). Επίσης όταν συµπληρώσουν τριετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε αυτά, µπορούν να τοποθετηθούν µε µετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕ Υ. 2. Τα τυπικά προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό του ΕΕΠ ορίζονται ως εξής: 2.1 Του κλάδου ΠΕ 21 Θεραπευτών του λόγου: Πτυχίο θεραπευτών του λόγου πανεπιστηµίου της ηµεδαπής, ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής και αναγνώριση επαγγελµατικής ισοτιµίας από το ΚΕΣΥ. 2.2 Του Κλάδου ΠΕ 22 Επαγγελµατικών Συµβούλων: Πτυχίο του τµήµατος φιλοσοφίας παιδαγωγικής ή φιλοσοφίας παιδαγωγικής ψυχολογίας ή φιλοσοφίας και κοινωνικών σπουδών ή ψυχολογίας ή κοινωνιολογίας ή παιδαγωγικού τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή Ειδικής Αγωγής των πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής και µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στην συµβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής, ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής. 2.3 Του Κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων: Πτυχίο τµήµατος ψυχολογίας πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. Προηγούνται οι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη σχολική - εκπαιδευτική ψυχολογία ή στην ειδική αγωγή. 2.4 Του Κλάδου ΠΕ 24 Παιδοψυχιάτρων : Πτυχίο ιατρικής σχολής της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής µε ειδικότητα την Παιδοψυχιατρική. 2.5 Του Κλάδου ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών: Πτυχίο νοσηλευτικής, ή επισκεπτών υγείας, ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ΑΕΙ-ΤΕΙ της ηµεδαπής, ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής. Για τους πτυχιούχους ΤΕΙ είναι απαραίτητη η παιδαγωγική κατάρτιση από την ΑΣΠΑΙΤΕ ή πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών, ή µεταπτυχιακού τίτλου στην ειδική αγωγή, ή στην κοινοτική νοσηλευτική ή στη δηµόσια υγεία. Οι σχολικοί νοσηλευτές ΠΕ 25 κάθε δύο µήνες καταθέτουν στο Σχολικό Σύµβουλο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και αυτός µε τη σειρά του στη /νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης τα προγράµµατα που έχουν εκπονηθεί σε θεµατικές ενότητες και αφορούν την «Αγωγή Υγείας» και την «Κυκλοφοριακή Αγωγή». Το πρόγραµµα διδάσκεται δύο ώρες εβδοµαδιαίως σε κάθε τµήµα των ΣΜΕΑΕ Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης. Καλύπτει θεµατικές ενότητες για όλο το σχολικό έτος και το σχετικό υλικό ή βιβλιογραφία παρέχεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει την αρµοδιότητα και ευθύνη του σχεδιασµού των προγραµµάτων των ΣΜΕΑΕ «Αγωγή Υγείας» και «Κυκλοφοριακή Αγωγή» καθώς και του σχετικού έντυπου υλικού, εντός 4 (τεσσάρων) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

18 2.6 Του Κλάδου ΠΕ 26 Θεραπευτών του Λόγου: Πτυχίο θεραπευτών του λόγου ΤΕΙ της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής και παιδαγωγική κατάρτιση από την ΑΣΠΑΙΤΕ ή πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών, ή µεταπτυχιακού τίτλου στην ειδική αγωγή. Οι προσλήψεις θεραπευτών του λόγου, γίνονται εφεξής και από τους δυο κλάδους ΠΕ 21 και ΠΕ 26. Οι θέσεις όµως στις σχολικές µονάδες δεν διαχωρίζονται οργανικά και οι τοποθετήσεις καλύπτονται ενιαία. 2.7 Του Κλάδου ΠΕ 28 Φυσικοθεραπευτών: Πτυχίο τµήµατος Φυσικοθεραπευτών ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής και παιδαγωγική κατάρτιση από την ΑΣΠΑΙΤΕ ή πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών, ή µεταπτυχιακό τίτλο στην ειδική αγωγή. 2.8 Του Κλάδου ΠΕ 29 Εργοθεραπευτών: Πτυχίο τµήµατος Εργοθεραπευτών, ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής και παιδαγωγική κατάρτιση από την ΑΣΠΑΙΤΕ ή πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών, ή µεταπτυχιακό τίτλο στην ειδική αγωγή. 2.9 Του Κλάδου ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών: Πτυχίο τµήµατος κοινωνικής εργασίας ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ΑΕΙ-ΤΕΙ της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής. Για τους πτυχιούχους ΤΕΙ, απαραίτητη είναι η παιδαγωγική κατάρτιση από την ΑΣΠΑΙΤΕ ή πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών, ή µεταπτυχιακός τίτλος στην ειδική αγωγή Του κλάδου ΠΕ 31: πτυχίο τµήµατος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ή Παιδαγωγικών Τµηµάτων ηµοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή των Τµηµάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή των Τµηµάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή των Τµηµάτων Κοινωνιολογίας ή των Τµηµάτων Πολιτικών Επιστηµών ή ηµόσιας ιοίκησης Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής και εξειδίκευση: α)στον επαγγελµατικό προσανατολισµό των τυφλών ή β) στην κινητικότητα των τυφλών ή γ) στη νοηµατική γλώσσα των κωφών, δ) στη γραφή Braille. Η εξειδίκευση προκύπτει από ειδικές µεταπτυχιακές σπουδές στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή ή από επιµόρφωση στις ειδικότητες αυτές και επαγγελµατική εµπειρία τριών τουλάχιστον ετών Του κλάδου ΠΕ 35 (Παιδονευρολόγων Αναπτυξιολόγων): α) ιδακτορικό δίπλωµα στην ειδική αγωγή, µε βασικές σπουδές στις ανωτέρω αναφερόµενες ειδικότητες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής, ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ειδική αγωγή, µε βασικές σπουδές στις ανωτέρω αναφερόµενες ειδικότητες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής, ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή γ) Πτυχίο από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής στις ανωτέρω αναφερόµενες ειδικότητες, µε τουλάχιστον τριετή αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή ή

19 δ) Πτυχίο από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής στις ανωτέρω αναφερόµενες ειδικότητες. Στους πτυχιούχους της παραγράφου δ) του παρόντος άρθρου προηγούνται όσοι έχουν και πιστοποιητικό παρακολούθησης σεµιναρίων κατάρτισης στην ειδική αγωγή από αναγνωρισµένους δηµόσιους φορείς, αποδεδειγµένης διάρκειας τουλάχιστον 400 ωρών. Το ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ 35 υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε τρεις (3) τουλάχιστον ΣΜΕΑΕ ή/και ΚΕ Υ και εφόσον χρειαστεί -λόγω γεωγραφικής κατανοµής και διασποράς µαθητικού πληθυσµού- σε περισσότερες από τρεις ΣΜΕΑΕ ή/και ΚΕ Υ, αλλά όχι πάνω από έξι (6). Η τοποθέτηση και κατανοµή του γίνεται από τους Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπαίδευσης σε συνεργασία µε τους κατά τόπους ιευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊσταµένους Γραφείων Π/θµιας και /θµιας Εκπ/σης, τους κατά τόπους Σχολικούς Συµβούλους Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τους Συµβούλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και τους ιευθυντές των αντίστοιχων ΣΜΕΑΕ. Έργο του είναι η διάγνωση, η θεραπευτική παρέµβαση, η χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής σε παιδιά, όπου αυτό απαιτείται, η παραποµπή παιδιών σε νοσηλευτικές µονάδες, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, η ενηµέρωση των γονέων και η συνεργασία µαζί τους και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων κάθε τρεις µήνες για κάθε µαθητή που παρακολουθείται. 2.12Του κλάδου ΠΕ 36 (Μουσικοθεραπευτών): α) ιδακτορικό δίπλωµα στην ειδική αγωγή, µε βασικές σπουδές στην ανωτέρω αναφερόµενη ειδικότητα, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής, ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ειδική αγωγή, µε βασικές σπουδές στην ανωτέρω αναφερόµενη ειδικότητα, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής, ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή γ) Πτυχίο διετούς µετεκπαιδεύσεως στην ειδική αγωγή της ηµεδαπής, ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, µε βασικές σπουδές στην ανωτέρω αναφερόµενη ειδικότητα, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής δ) Πτυχίο από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής στην ανωτέρω αναφερόµενη ειδικότητα, µε τουλάχιστον τριετή αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή ή ε) Πτυχίο από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής στην ανωτέρω αναφερόµενη ειδικότητα και πιστοποιητικό παρακολούθησης σεµιναρίων κατάρτισης στην ειδική αγωγή από αναγνωρισµένους δηµόσιους φορείς, αποδεδειγµένης διάρκειας τουλάχιστον 400 ωρών. Το ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ 36 τοποθετείται µε διορισµό σε αντίστοιχες µε την ειδικότητά του θέσεις σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και σε αντίστοιχες µε την ειδικότητά τους θέσεις σε ΚΕ Υ. 3. Τα τυπικά προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό του κλάδου Ε 1 (Προσωπικού Ηµερήσιας Φροντίδας) ορίζονται ως εξής: α) Πτυχίο τµήµατος προσχολικής αγωγής και ηµερήσιας φροντίδας ατόµων µε ειδικές ανάγκες των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή

20 β) Τίτλο σπουδών του τµήµατος φροντιστών ή ηµερήσιας φροντίδας ατόµων µε ειδικές ανάγκες ΤΕΕ Β κύκλου ή ΕΠΑΛ ή γ) του αντίστοιχου τµήµατος ειδίκευσης επιµελητών κοινωνικής πρόνοιας ή νηπιοβρεφοκόµων των πρώην Τεχνικών Επαγγελµατικών Λυκείων και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων Οι ανήκοντες στον κλάδο Ε1 - Προσωπικού Ηµερήσιας Φροντίδας ασχολούνται µε τη φροντίδα των µαθητών µε αναπηρία στο χώρο του σχολείου και ακολουθούν την υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων της κατηγορίας ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ( Ε). Άρθρο 11 Υπηρεσιακές µεταβολές - ιορισµοί Εκπαιδευτικών ΕΑΕ 1. Μεταθέσεις. Σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ µπορεί να µετατίθενται κατά σειρά εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε σχολικές µονάδες της γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, οι οποίοι: α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, ή τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών στην ΕΑΕ β) είναι κάτοχοι πτυχίου παιδαγωγικού τµήµατος ειδικής αγωγής, ή τοµέα παιδαγωγικού τµήµατος στην ΕΑΕ ή τµήµατος εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής κατεύθυνσης εκπαίδευσης ατόµων µε ειδικές ανάγκες, γ) είναι κάτοχοι τίτλου διετούς µετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα ιδασκαλεία της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου τίτλου της αλλοδαπής, δ) είναι εκπαιδευτικοί µε µόνιµη αναπηρία άνω του 67% κωφοί, τυφλοί και κινητικά ανάπηροι, ε) είναι γονείς παιδιών µε αναπηρία 67% και άνω (κωφά, τυφλά, κινητικά ανάπηρα, µε νοητική υστέρηση, όσα βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού και παιδιά µε πολλαπλές αναπηρίες), ύστερα από σχετική πιστοποίηση των αρµόδιων διαγνωστικών υπηρεσιών, στ) είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ότι παρακολούθησαν επιτυχώς σεµινάριο επιµόρφωσης - εξειδίκευσης ετήσιας διάρκειας (τουλάχιστον τετρακοσίων ωρών) σε µια εκ των κατηγοριών της ειδικής αγωγής, εφόσον το πρόγραµµα έχει οργανωθεί από επίσηµο κρατικό φορέα και έχουν προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δοµές της ειδικής αγωγής (Σχολικών Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΣΜΕΑΕ ή ΚΕ Υ. Οι αιτήσεις αυτών εξετάζονται στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται οι θέσεις µε τους κατόχους τίτλων σπουδών των περιπτώσεων α,β και γ της ιδίας παραγράφου, ζ) διαθέτουν αποδεδειγµένη προϋπηρεσία πέντε διδακτικών ετών σε δοµές ειδικής αγωγής. Η παράγραφος ζ ισχύει µόνο για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Κατά την προσωρινή ή οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού των ΣΜΕΑΕ, προηγούνται εκπαιδευτικοί που είναι άτοµα µε µόνιµη αναπηρία τουλάχιστον 67% (κωφοί, τυφλοί και κινητικά ανάπηροι) σε αντίστοιχες σχολικές µονάδες και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε αυτές. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών από µετάθεση σε κενές οργανικές θέσεις γίνεται σύµφωνα µε το σύνολο των µορίων τους.

σχολικές µονάδες ειδικής εκπαίδευσης µε κατάλληλες κτιριολογικές υποδοµές, προγράµµατα συνεκπαίδευσης, προγράµµατα διδασκαλίας στο σπίτι, καθώς και τι

σχολικές µονάδες ειδικής εκπαίδευσης µε κατάλληλες κτιριολογικές υποδοµές, προγράµµατα συνεκπαίδευσης, προγράµµατα διδασκαλίας στο σπίτι, καθώς και τι ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΥΠΕΠΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή &

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. ΝΟΜΟΣ 3699/2008 - ΦΕΚ 199/Α /2.10.2008 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

σκοπός Κατανόηση Όρος κατάλληλος; Άτομο με ειδικές ανάγκες Άτομο με αναπηρία Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

σκοπός Κατανόηση Όρος κατάλληλος; Άτομο με ειδικές ανάγκες Άτομο με αναπηρία Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Σοφία Μπάτσιου Φεβρουάριος 2012 σκοπός Κατανόηση της φύσης και της έννοιας της αναπηρίας της έκτασης και κατηγοριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Άρθρο Θέματα Ειδικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σύμβολο της μεθόδου "Κείμενο για Όλους" Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μάρτιος 2009 Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης» 1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ- Ο όρος «ειδική αγωγή» που αναγράφεται σε διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τι ισχύει για τους μαθητές που έχουν ΔΥΣΛΕΞΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τι ισχύει για τους μαθητές που έχουν ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τι ισχύει για τους μαθητές που έχουν ΔΥΣΛΕΞΙΑ Γιώργος Κρικώνης Φιλόλογος Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Δ.Ε. Δ Αθήνας Α.- Οροι της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν. Λάρισας ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν. Λάρισας ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν. Λάρισας ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.1. Εισαγωγική ενημέρωση για τη φιλοσοφία, τους σκοπούς και την ανάπτυξη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται Αριθ. 102357/Γ6 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν. Λάρισας ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν. Λάρισας ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν. Λάρισας ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΘΕ 1.2. Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής σε θέματα ένταξης Νομοθεσία για Ειδική Αγωγή 1. Ν. 1143/1981,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.251/ /Β6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.251/ /Β6 1 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ 9-12 - 2008 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.251/ 159149 /Β6 Δ/ΝΣΗ OΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 Αριθμ. Φ.253/155439/Β6 (1) Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Ειδική Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους µαθητές µε αναπηρία και διαπιστωµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α'78/ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α'78/ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 199 2 Οκτωβρίου 2008 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-1-2010

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-1-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-1-2010 ΤΜΗΜΑΤΑ Α και Β Αρ.Πρωτ.Βαθμός Προτερ. Φ.251/ 3138 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 14 Μαρτίου 2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2817 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Εκπαίδευση Νηπίων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρία στο νηπιαγωγείο Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 199 2 Οκτωβρίου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α) Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/4-9-2009) β) Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29/Α/19-2-2009)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας διδ. έτους »

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας διδ. έτους » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ. 1.Όργανα και Κατηγορίες αποσπάσεων

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ. 1.Όργανα και Κατηγορίες αποσπάσεων ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 1.Όργανα και Κατηγορίες αποσπάσεων 1.1. Αρμόδια όργανα για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 08. 04.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ: ----- Ο.Λ.Μ.Ε. olme @ otenet. gr Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80 Δ.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

β) Για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών των Παράλληλων Στηρίξεων οι Υπουργικές Αποφάσεις αναφέρουν:

β) Για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών των Παράλληλων Στηρίξεων οι Υπουργικές Αποφάσεις αναφέρουν: Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης ΘΕΜΑ: «Παράλληλες Στηρίξεις» ΣΧΕΤ: Ν. 3699/2008, Αριθμ. 27922/Γ6 Υπουργική Απόφαση, Φ.353.1/324/105657/Δ1 Υπουργική Απόφαση, Αριθμ. Πρωτ. 126057/8-10-2012,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για μία νέα Β/θμια Εκπαίδευση Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Δομές Β/θμιας Εκπαίδευσης Συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 9 / 7 / 2009 Αριθµ. Πρωτ. 81478 / Γ6 Γενική ιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. : 151 80 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π 2107 Ειδική Αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία

Π 2107 Ειδική Αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π 2107 Ειδική Αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία Ενότητα 4: Ειδική αγωγή. Ιστορική εξέλιξη. Η συγκρότηση και το περιεχόμενο. Σουζάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ49-Ο2Ρ. Αναρτητέα στο ιαδίκτυο

ΑΔΑ: ΒΙΕ49-Ο2Ρ. Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ταχ. /νση: Γ. Μούρα 10-81100 Μυτιλήνη Τηλέφωνο: 22510-41536/21234 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Υ9-Ω1Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ1Υ9-Ω1Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β1, Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάργυρος Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ανάργυρος Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταρτιζομένων «Πρόγραμμα κατάρτισης στις αναπτυξιακές διαταραχές παιδιών και εφήβων (Συμπτωματολογία Αξιολόγηση Παρέμβαση)». Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ. Κατάρτιση του προσωπικού των σχολείων Ειδικής Αγωγής στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό

ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ. Κατάρτιση του προσωπικού των σχολείων Ειδικής Αγωγής στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Κατάρτιση του προσωπικού των σχολείων Ειδικής Αγωγής στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό Επιµορφωτικό Σεµινάριο ετήσιας διάρκειας (420 ωρών) για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία Εκπαιδευτικό πλαίσιο

Νομοθεσία Εκπαιδευτικό πλαίσιο Νομοθεσία Εκπαιδευτικό πλαίσιο Μέσα σ αυτό το πλαίσιο, η ειδική αγωγή δεν αποτελεί πλέον έναν εξειδικευμένο κλάδο, αλλά μια ευρεία επιστημονική περιοχή που προσεγγίζεται από διάφορες επιστήμες. Πέρα όμως

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

β. Η ισχύς της διάταξης της περίπτωσης α της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού άρχεται την 1-2-2013.

β. Η ισχύς της διάταξης της περίπτωσης α της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού άρχεται την 1-2-2013. περίπτωση, η οποία θα πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της Ολυμπιακής ομάδας που θα συμμετάσχει στην αντίστοιχη διοργάνωση και β) με βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning. ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 info@v-learning.gr www.v-learning.gr Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέα Παπανδρέου 37 84085 /Γ6 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις

Ανδρέα Παπανδρέου 37 84085 /Γ6 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε & Δ.Ε. Μαρούσι, 26-6-08 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕIΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Ανδρέα Παπανδρέου 37 84085 /Γ6 151

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59,, ΤΚ 5623 Τηλ: 230556202/72720 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Email: dekpam@otenetgr,

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολόγηση της αναπηρίας. Κατηγορίες ατόμων που ανήκουν στα άτομα με αναπηρία.

Εννοιολόγηση της αναπηρίας. Κατηγορίες ατόμων που ανήκουν στα άτομα με αναπηρία. Εννοιολόγηση της αναπηρίας. Κατηγορίες ατόμων που ανήκουν στα άτομα με αναπηρία. Ανάμεσα στους πολλούς ορισμούς της αναπηρίας διακρίνονται αυτοί που δίνουν έμφαση -στο φυσικό μειονέκτημα τουατόμουωςβιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18/8/2008 Αρ. Πρωτ. 10 ΠΡΟΣ

Αθήνα 18/8/2008 Αρ. Πρωτ. 10 ΠΡΟΣ pseepea@yah.gr Αθήνα 18/8/2008 Αρ. Πρωτ. 10 ΠΡΟΣ 1-Την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων 2- Υπουργό Παιδείας 3- Υπουργό Οικονοµικών 4- Αρχηγούς Πολιτικών Κοµµάτων 5- Μέσα Ενηµέρωσης 6- ΕΣΑΜΕΑ, ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ 7-

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1824 της 30.12.1998

Νόµος 1824 της 30.12.1998 Νόµος 1824 της 30.12.1998 Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Αρθρο 1 Καταργήθηκε Αρθρο 2 Προµήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προµήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας»

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας» Page1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 Η κα Ευαγγελία Χριστοδούλου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &. Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ: Β ------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ: ΚΟΙΝ.: 1. Διευθύνσεις Α /θμιας & Β /θμιας

Π Ρ Ο Σ: ΚΟΙΝ.: 1. Διευθύνσεις Α /θμιας & Β /θμιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 12 / 6 / 2009 Αριθμ. Πρωτ. 67953 / Γ6 Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Χ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ) ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 8200 Χίος Τηλ. 2270806 Fax: 22704375 e-mail:daexch@otenet.gr Χίος 08 / 04 / 205 Αριθμ. Πρωτ.: 362 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Πρόταση για την Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Μάρτιος 2016 ΤΕΕ Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΕΚ) ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίας Τριάδος & Μιχαλακοπούλου Τ.Κ. Πόλη: 1137 Περιστέρι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 14-11-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΕΑ: Θέσεις και προτάσεις για το σχέδιο. και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (μετά από συγκεκριμένα άρθρα βρίσκονται σχόλια-θέσεις των ΣΑΤΕΑ)

ΣΑΤΕΑ: Θέσεις και προτάσεις για το σχέδιο. και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (μετά από συγκεκριμένα άρθρα βρίσκονται σχόλια-θέσεις των ΣΑΤΕΑ) ΣΑΤΕΑ: Θέσεις και προτάσεις για το σχέδιο νόμου της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (μετά από συγκεκριμένα άρθρα βρίσκονται σχόλια-θέσεις των ΣΑΤΕΑ) Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ" Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ"

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ" Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 16-2-2015 Αριθ.πρωτ.: οικ. 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προκειμένου το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡEΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 17/11/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ : 5862 Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Αρκαδίου 8, 35100 Λαμία Πληροφορίες: Kωνσταντίνος Τσιώτας Τηλέφωνο: 22310 81842-843

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων & Μαγνησίας»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων & Μαγνησίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 Τ.Κ. - Πόλη: 41222 Λάρισα Ιστοσελίδα: http://thess.pde.sch.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα