Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν προμικεια αναλωςίμων και γραφικισ φλθσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν προμικεια αναλωςίμων και γραφικισ φλθσ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο ΠΡΑΞΗ : «NEO ΧΟΛΕΙΟ (χολείο 21ου αιϊνα) - Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ 1,2,3 - Οριηόντια Πράξθ» MIS: Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ: Χριςτοσ Δοφκασ Tθλεφ.: Πλθροφορίεσ Κ. Καφετηόπουλοσ, Ε. Λάμπου, Α. Δεμερτηι, Σθλεφ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Αγία Παραςκευι, ΑΔΑ: Να διατθρθκεί μζχρι:. Αρικ. Πρωτ.: 4275 Βακμόσ Προτεραιότθτασ: Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν προμικεια αναλωςίμων και γραφικισ φλθσ Το Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ ), Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα: «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», Ρράξθσ: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια Ρράξθ» MIS και κωδικό ΣAE 2010ΣΕ , Υποζργο 2 με τίτλο «Διοικθτικι και Τεχνικι Στιριξθ τθσ Ρράξθσ» που ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελλθνικό Δθμόςιο ενδιαφζρεται για τθν προμικεια αναλωςίμων και γραφικισ φλθσ. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τθν προμικεια των εν λόγω υλικϊν ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι τριϊν χιλιάδων Ευρϊ ( ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 1. Αντικείμενο Το αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ περιλαμβάνει τθν ανάδειξθ του αναδόχου ο οποίοσ κα α- ναλάβει τθν προμικεια των αναλϊςιμων υλικϊν και τθσ γραφικισ φλθσ. Το είδοσ και οι ηθτοφμενεσ ποςότθτεσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Α. Σελίδα 1 από 11

2 2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ Φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν που λειτουργοφν νόμιμα πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ και ζχουν αποδεδειγμζνθ εναςχόλθςθ με προμικειεσ α- ναλϊςιμων γραφείου. Κάκε διαγωνιηόμενοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δεν μπορεί να μετζχει ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ. Φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν, αυτόνομα ι ςε ζνωςθ ςε παραπάνω από μία προςφορζσ, αποκλείονται από τον διαγωνιςμό και οι προςφορζσ τουσ επιςτρζφονται. 3. Διάρκεια-χρόνοσ υλοποίθςθσ Η διάρκεια του ζργου κακορίηεται ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 4. Προχπολογιςμόσ-Πλθρωμι Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τθν προμικεια των εν λόγω υλικϊν ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι τριϊν χιλιάδων Ευρϊ ( ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 5. φνταξθ-υποβολι προςφορϊν Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςφραγιςμζνεσ ςτο Ρρωτόκολλο του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, Μεςογείων 396, ςτον 3ο όροφο, Τ.Κ Αγία Ραραςκευι, με τθν ζνδειξθ, εξωτερικά, ςτο φάκελο: Ρροσ τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικισ και Οικονομικισ Στιριξθσ, Τμιμα Βϋ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ για τθν προμικεια αναλωςίμων και γραφικισ φλθσ ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ ), Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα: «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», Ρράξθ: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια Ρράξθ» MIS Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται δακτυλογραφθμζνεσ υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Για τθν υποβολι των προςφορϊν πρζπει να χρθςιμοποιθκεί ο ςυνθμμζνοσ Ρίνακασ Ρροςφορϊν. Η οικονομικι προςφορά για τθν προμικεια αναλωςίμων και γραφικισ φλθσ, ςφμφωνα με όςα αναφζρκθκαν παραπάνω, δίδεται ωσ εξισ: (1) χωρίσ το Φ.Π.Α., (2) ο Φ.Π.Α. που αναλογεί και (3) τιμι με το Φ.Π.Α. Πςοι ενδιαφζρονται να λάβουν μζροσ μποροφν να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ ςφμφωνα με τουσ παρακάτω τρόπουσ: α) προςωπικά ι με εκπρόςωπό τουσ ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ β) με ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι που κα απευκφνεται ςτο Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ. Οι υποβαλλόμενεσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ πρζπει να περιζλκουν ςτο Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο ζωσ τθν Παραςκευι 17 Ιουνίου 2011 και ϊρα 14:00 μ.μ.. Θα αποςφραγιςκοφν από τθν τριμελι Επιτροπι αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων πρόχειρων διαγωνιςμϊν, θ οποία ζχει ςυςτακεί ςτο Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, προσ το ςκοπό αυτό και κα ενθμερωκεί ςχετικά ο μειοδότθσ. Σελίδα 2 από 11

3 Η υποβολι προςφοράσ ςυνεπάγεται αυτόματα και τθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι από τον προςφζροντα όλων των όρων τθσ πρόςκλθςθσ. Οι εκπρόκεςμεσ προςφορζσ δε λαμβάνονται υπόψθ και επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν, ζςτω και αν θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε οποιαδιποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομζων, των μζςων ςυγκοινωνίασ κτλ. Ρλθροφορίεσ ςτο τθλ , κο Κων. Καφετηόπουλο ι κα Ε. Λάμπου ι κα Α. Δεμερτηι 6. Αξιολόγθςθ Προςφορϊν Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΙΛΟΓΗ του αναδόχου κα γίνει με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι κρίνεται ότι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Εναλλακτικζσ προςφορζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει μζςα ςτο χρόνο που ορίηεται από τθν κατακφρωςθ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 7. Σόποσ και χρόνοσ παράδοςθσ Τα αναλϊςιμα και θ γραφικι φλθ, όπωσ ςτο ςυνθμμζνο πίνακα, πρζπει να παραδοκοφν ε- ντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, ςτο χϊρο του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, Μεςογείων 406, ςτον 3ο όροφο, Τ.Κ Αγία Ραραςκευι. Το Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο διατθρεί το δικαίωμα προμικειασ των εν λόγω υλικϊν μζχρι τθν ανωτζρω θμερομθνία, ςτα πλαίςια των προχπολογιηόμενων ποςοτιτων, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του, χωρίσ μεταβολι τθσ προςφερόμενθσ τιμισ. 8. Σρόποσ πλθρωμισ Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει μετά τθν παράδοςθ των αναλωςίμων και τθσ γραφικισ φλθσ με τθν ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ ςτο όνομα του δικαιοφχου και μετά από ζλεγχο όλων των παραςτατικϊν. Ο Πρόεδροσ του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου Κακθγθτισ Κλιμθσ Γ. Ναυρίδθσ Σελίδα 3 από 11

4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (Τποβάλλεται εντόσ κλειςτοφ ςφραγιςμζνου φακζλου) Α/Α ΕΙΔΟ ΣΤΠΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΜΕ ΜΕΛΑΝΙΑ & TONERS 1 ΜΕΛΑΝΙ (HP 53A) ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ (HP LASERJET P2015n) Q7553A 3 2 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP LASERJET 1300 Q2613A 4 3 ΜΕΛΑΝΙ HP ΜΕΛΑΝΙ HP TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP 3055 PLC ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP 970 ΜΑΥΟ ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP 970 ΕΓΧΩΜΟ TONER ΕΚΤΥΡΩΤΩΝ HP 96Α/HPC4096A 3 9 TONER ΕΚΤΥΡΩΤΩΝ HP HP Q2612A/12A TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP LASERJET TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP LASERJET TONER ΓΙΑ FAX HP OFFICEJET T65 45 ΜΑΥΟ 5 13 TONER ΓΙΑ FAX HP OFFICEJET T65 23 ΕΓΩΜΟ 5 14 TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP LASERJET ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP LASERJET P2014 No 53x 4 16 ΜΕΛΑΝΙ HP 36A 3 17 ΜΕΛΑΝΙ HP DESKJET COLOUR 5 18 ΜΕΛΑΝΙ HP DESKJET BLACK 5 Σελίδα 4 από 11

5 19 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP LASER JET P2055 No 5x 3 20 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP LASERJET 13A 4 21 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP LASERJET 12A 4 22 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP OFFICEJET PRO K5400 ΜΑΥΟ 3 23 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP OFFICEJET PRO K5400 ΜΡΛΕ 3 24 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP OFFICEJET PRO K5400 ΚΟΚΚΙΝΟ 3 25 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP OFFICEJET PRO K5400 ΚΙΤΙΝΟ 3 26 ΜΕΛΑΝΙ HP ΜΕΛΑΝΙ HP ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP LASERJET No 38A 3 29 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ FAX HP No ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP OFFICEJET XL BLACK 2 31 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP OFFICEJET XL CYAN 2 32 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP OFFICEJET XL MAGENTA 2 33 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP OFFICEJET XL YELLOW 2 34 TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP LASERJET 4000PCL 27X 2 35 TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP LASERJET 6P 2 36 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ HP DESKJET ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ LEXMARK E ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ LEXMARK X3330 ΜΑΥΟ 8 39 ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ LEXMARK X3330 ΕΓΧΩΜΟ 8 40 TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ LEXMARK E120 6 ΤΟΝΕR ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ KONICA MINOLTA DIALTA DI ΜΕ Σελίδα 5 από 11

6 ΤΟΝΕR ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ RIKOH (RIKOH TONER TYPE D) 43 ΜΕΛΑΝΙ CANON 8BK 6 44 ΜΕΛΑΝΙ CANON 5 PGBK 6 45 ΜΕΛΑΝΙ CANON 8Y 6 46 ΜΕΛΑΝΙ CANON 8M 6 47 ΜΕΛΑΝΙ CANON 8C 6 48 ΜΕΛΑΝΙ CANON 51 COLOR 3 49 ΜΕΛΑΝΙ CANON 50 ΜΑΥΟ 3 50 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ FAX CANON B155 BX ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ FAX PANASONIC: KX-FL FAX TONER PANASONIC KX-F TONER (ΤΑΙΝΙΕΣ) ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ PRINTRONIX P-5210 ( ) ΡΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 54 TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ LEXAMARK C 780 LASER ΧΩΜΑ ΜΑΥΟ 1 55 TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ LEXAMARK C 780 LASER ΧΩΜΑ MAGENTA 56 TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ LEXAMARK C 780 LASER ΧΩΜΑ CYAN 1 57 TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ LEXAMARK C 780 LASER ΧΩΜΑ YELLOW 1 58 TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ LEXMARK LASER T TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ LEXMARK E TONER XEROX ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ XEROX DOCUMENT CENTER 440/432/425/340/ ΜΕ Σελίδα 6 από 11

7 62 TONER GEST DSm 615/618/620D 2 63 TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ KYOCERA KM TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ KYOCERA FS 2000D 8 65 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ EPSON EPL 6200L 5 66 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΗ RICHO AFICIO MP ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ FAX RICHO 1140L 4 68 ΜΕΛΑΝΙ RICHO AFICIO ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ 69 ΣΥΑΡΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΑΡΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΣΑΙΟ ΣΥΑΡΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (ΣΥΑΦΗ ΕΩΣ 180 ΦΥΛΛΑ) 1 72 ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕΣΑΙΟ ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΣΥΑΦΗ ΕΩΣ 180 ΦΥΛΛΑ) ΑΡΟΣΥΑΡΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΑΚΙ ΚΟΡΙΔΙ 18mm ΡΕΦΟΑΤΕ 2 ΤΥΡΕΣ ΧΑΑΚΕΣ 40 cm ΨΑΛΙΔΙ ΑΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 10 ΨΗΦΙΩΝ 10 ΜΕ Σελίδα 7 από 11

8 81 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ USB HUB 4 ΘΕΣΕΩΝ USB FLASH DRIVE 4GB ΧΑΤΟΘΗΚΗ ΡΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ Α4 (ΝΑ ΚΟΥΜΡΩΝΕΙ Η ΜΙΑ ΡΑΝΩ ΣΤΗΝ ΆΛΛΗ) 18 ΜΕ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ-ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΚΟΥΤΙ ΜΕ 5 ΡΑΚΕΤΑ (Χ500ΦΥΛΛΑ 80 Γ) ΧΑΤΙ 85 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΟΥ Α4 86 ΚΟΥΤΑ ΧΑΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΤΙΡΛΟ ΑΥΤΟΓΑΦΙΚΟ, 9,5 Χ 11'' ΜΕ ΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕ 2 87 ΚΟΥΤΙ ΜΕ 5 ΡΑΚΕΤΑ (Χ500ΦΥΛΛΑ) ΧΑΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΟΥ Α ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΛΕΣ ΑΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 5,6 mm TΑΙΝΙΕΣ ΘΕΜΙΚΕΣ ΑΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 5,6 mm ΜΡΛΟΚ ΙΓΕ Α ΜΡΛΟΚ ΙΓΕ Α ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 ΛΕΥΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 25 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 30 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΑΦΙΑΣ 11Χ23 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 95 ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (BOXES) ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΛΙΡ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΓΙΑ ΑΧΕΙΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Σελίδα 8 από 11

9 99 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΡΛΕ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙΑ Α ΚΛΑΣΕ Α ΧΩΜΑ ΜΡΛΕ ΚΛΑΣΕ A4 8-32, ΧΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ι ΜΩΒ ΚΛΑΣΕ A4 8-32, ΧΩΜΑ ΓΚΙ ΚΛΑΣΕ A4 4-32, ΧΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΛΑΣΕ A4 4-32, ΧΩΜΑ ΓΚΙ ΚΛΑΣΕ A4 8-32, ΧΩΜΑ ΚΙΤΙΝΟ ΚΛΑΣΕ A4 8-32, ΧΩΜΑ ΡΑΣΙΝΟ ΚΛΑΣΕ A4 8-32, ΧΩΜΑ ΡΟΤΟΚΑΛΙ ΚΛΑΣΕ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΔΙΑΧΩΙΣΤΙΚΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΜΑΤΙΣΤΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕ ΤΩΝ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΙΣΤΙΚΑ ΑΙΘΜΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕ ΤΩΝ 20 ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΤΥΡΕΣ & ΑΝΟΙΓΜΑ ΡΑΝΩ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΧΩΙΣ ΤΥΡΕΣ & ΑΝΟΙΓΜΑ ΡΑΝΩ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΡΛΑΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100) ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΧΕΙΟΥ ΧΩΜΑΤΙΣΤΑ ΣΡΙΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΜΑΥΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΡΙΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΑΣΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ Σελίδα 9 από 11

10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 118 POST IT 76Χ76 ΜΡΛΟΚ ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΚΙΤΙΝΑ POST IT 76Χ76 ΜΡΛΟΚ ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΡΛΟΚ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ 11,9Χ43,2 ΧΩΜΑΤΙΣΤΟΙ ΜΡΛΟΚ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ 25,4Χ43,2 ΧΩΜΑΤΙΣΤΟΙ ΧΑΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΟΥΤΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΘΗΚΗ ΡΕΙΟΔΙΚΩΝ ΧΑΤΙΝΗ Α ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΡΛΕ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΑΥΟ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΟΛΥΒΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,5mm ΜΥΤΕΣ 0,5 mm ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΙΝΟΣ ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΜΡΛΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΜΑΥΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΑΚΑΔΟΟΙ CD/DVD ΡΑΧΟΣ ΜΥΤΗΣ 1mm ΜΑΥΟ ΔΙΟΘΩΤΙΚΟ ΥΓΟ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΟΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ ΓΟΜΑ ΜΡΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΗ 20 ΜΕ Σελίδα 10 από 11

11 140 ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΕΣ ΜΕΣΑΙΟ 50 ΜΕ 141 ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΕΣ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΥΤΙΑ ΚΛΙΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΟ ΚΟΥΤΙΑ ΚΛΙΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΣΑΙΟ ΚΟΥΤΙΑ ΚΛΙΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟ ΞΥΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (STIC) ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (ΕΥΣΤΗ) CD-R 700MB 52X ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ DVD-R 4,7GB 16X ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΘΗΚΕΣ ΧΑΤΙΝΕΣ ΓΙΑ CD/DVD ΔΙΣΚΕΤΕΣ 2HD 3,5" ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 10 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Τπογραφι και ςφραγίδα υποψθφίου αναδόχου Σελίδα 11 από 11

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΦΗ-ΒΧΧ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002942044 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 28-7-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/4530 ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia Ρροχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19).

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ακινα, 28/11/2014 Α.Π.: 21007/2014 Πλθρ. Μ.Οκςοφηογλου

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ Καρδίτςα, 27/1/2015 Αρικμόσ πρωτοκόλλου μελζτθσ: 1751

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ Καρδίτςα, 27/1/2015 Αρικμόσ πρωτοκόλλου μελζτθσ: 1751 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ Καρδίτςα, 27/1/2015 Αρικμόσ πρωτοκόλλου μελζτθσ: 1751 Ρλθροφορίεσ: κ. Μαυραντηάσ Θωμάσ Τθλζφωνο: 2441350777 Φαξ: 2441350721 e-mail: black@dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 6ΛΡΛΗ-0Ρ ΑΔΑΜ: 4PROC00245838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΚΑΔΚΚΣΤΟ ΑΔΑ: 7ΚΙ0Η-ΑΘΦ ΑΔΑΜ: 14PROC002485742 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 16-12-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/1397 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.Δ.Α. ΒΙΚ3Η-ΝΝ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.Δ.Α. ΒΙΚ3Η-ΝΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.Δ.Α. ΒΙΚΗ-ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 6--2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Πρωτ. : 0/002/289 Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ 4PROC002507443 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: Ω3ΡΠΗ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 23-2-204 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/660 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 09735/2011 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα