ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 8. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ.... ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ)3.1. ΕΡΓΑ Π/Μ ΕΡΓΑ Η/Μ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...15

2 1. ΓΕΝΙΚΑ Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού των έργων Π/Μ χρησιμοποιήθηκαν τα νέα εγκεκριμένα τιμολόγια «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.» βάσει ΦΕΚ 363Β / , απόφαση Δ11γ/o/9/7/ Χρησιμοποιήθηκαν τα τιμολόγια Υδραυλικών έργων με πίνακες τιμών μονάδος για έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5,0 εκατομμυρίων ευρώ, τα τιμολόγια των έργων οδοποιίας με πίνακες τιμών μονάδος για έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ και τα τιμολόγια Οικοδομικών Εργασιών με πίνακες τιμών μονάδων για έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των ευρώ. Σημειώνεται ότι η κατηγορία του πίνακα τιμών μονάδος προκύπτει από τον προϋπολογισμό στον οποίο περιλαμβάνονται τα κονδύλια Γ.Ε. & Ο.Ε. και απροβλέπτων, ενώ δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και η αναθεώρηση. Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού των έργων Η/Μ χρησιμοποιήθηκαν τα αναλυτικά τιμολόγια του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ (τιμαριθμική Α 01), καθώς και τιμές εμπορίου. Οι αποστάσεις μεταφοράς λαμβάνονται 37 χιλιόμετρα γα την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και 40 χιλιόμετρα για τα αμμοχαλικώδη υλικά με τιμή 0,1 /m3.km. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 8.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- Σελ.

3 . ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ).1. ΕΡΓΑ Π/Μ Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Άρθρου Κωδ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ Αρ. Τιμ. Άρθρο Αναθεώρησης 1. ΟΜΑΔΑ Α' 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 8,1 * ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ.1 Α.01 ΥΔΡ ,00% m αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. (0,33+7,77) ,00 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή 8,15 * ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ. Α.0 ΥΔΡ ,00% m άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. (0,38+7,77) ,00 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 3 ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Α.03 ΥΔΡ ,00% m , ,00 απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 4 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. ΓΙα βάθος ορύγματος 4,01 έως ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Α.04 ΥΔΡ ,00% m ,00 6,00 m 5 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. ΓΙα βάθος ορύγματος 6,01 έως ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Α.05 ΥΔΡ ,00% m3 0 11,9 38,00 8,00 m 6 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Α.06 ΥΔΡ ,00% m , ,00 προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 7 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Α.07 ΥΔΡ ,00% m , ,00 προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 8 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Α.08 ΥΔΡ ,00% m3 13 8,5 370,50 προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m 9 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 3.1 Α.09 ΥΔΡ ,00% m , ,00 δίκτυα ΟΚΩ. 10 Διάστρωση προιόντων εκσκαφής. ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Α.10 ΥΔΡ ,00% m , ,80 11 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες. ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Α.11 ΥΔΡ ,00% m ,9 * (1,9+0) 855,00 1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες. Χωρίς 3,8 * ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Α.1 ΥΔΡ ,00% m3 305 χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό) (3,8+0) 7.59,00 13 Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 4.7 Α.13 ΥΔΡ ,00% 14,1 * m3 430 ΥΔΡ 653 5,00% (5,7+8,4) 6.063,00 Μονά δα Ποσό τητα Τιμή ( ) Δαπάνη Μερική ( ) Ολική ( ) ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 8.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- Σελ. 3

4 14 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 4.9 Α.14 ΟΔΟ 451.Β 100,00% m , ,00 15 Αποκατάσταση οδοστρωμάτων από κυβόλιθους. ΥΔΡ ΝΤΔ.4 Α.15 ΥΔΡ ,00% m , ,0 16 Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 5. Α.16 ΥΔΡ ,00% m3 80 0,48 38,40 17 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Α.17 ΥΔΡ ,00% m , ,10 18 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 18,9 * ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Α.18 ΥΔΡ ,00% m αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm (10,5+8,4) ,40 19 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Α.19 ΥΔΡ ,00% m ,9 * ,00 0 λατομείου Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 5.9. Α.0 ΥΔΡ ,00% m3 11 (10,5+8,4) 17,9 * (9,5+8,4) 1 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 7.1 Α.1 ΥΔΡ ,00% m ,00 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 7.6 Α. ΥΔΡ ,00% m , ,00 3 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων. ΝΕΤ ΟΙΚ-Β Α.3 ΟΙΚ ,00% m Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ Γ Α.4 ΟΔΟ 311.Β 100,00% m Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ Γ Α.5 ΟΔΟ 311.Β 100,00% m Αγωγοί ακαθάρτων, που τοποθετούνται με οριζόντια διάτρηση, εξωτερικής διαμέτρου Φ5. Αγωγοί ακαθάρτων, που τοποθετούνται με οριζόντια διάτρηση, εξωτερικής διαμέτρου Φ80. Αγωγοί ακαθάρτων, που τοποθετούνται με οριζόντια διάτρηση, εξωτερικής διαμέτρου Φ355.. ΟΜΑΔΑ Β' 1 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C1/ Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C0/ ,5 * (,5+0) 17,9 * (9,5+8,4) 17,9 * (9,5+8,4) 196,90 75, , ,50 ΥΔΡ ΝΤΔ.6 Α.6 ΥΔΡ ,00% μμ ,00 ΥΔΡ ΝΤΔ.7 Α.7 ΥΔΡ ,00% μμ ,00 ΥΔΡ ΝΤΔ.8 Α.8 ΥΔΡ ,00% μμ ,00 Αθροισμα Εργασιών : , ,30 Β.01 ΥΔΡ ,00% m 190 7, ,00 Β.0 ΥΔΡ ,00% m 5 17,1 85,50 Β.03 ΥΔΡ ,00% m ,00 Β.04 ΥΔΡ ,00% m ,00 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 8.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- Σελ. 4

5 5 6 7 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934- Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Β.05 ΥΔΡ ,00% Kg 789 0,48 378,7 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Β.06 ΥΔΡ ,00% Kg , ,00 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Β.07 ΥΔΡ ,00% m ,00 8 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη. ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ Β-36 Β.08 ΟΔΟ ,00% m 669 1,45 970,05 9 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος. Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Β.09 ΥΔΡ ,00% m ,00 εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α - Β1/Β κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό. 10 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών. ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Β.10 ΥΔΡ ,00% Τεμ ,00 Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,0 m 11 Επίχρισμα πατητό πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών. ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ Β Β.11 ΥΔΡ ,00% m ,00 1 Επίχρισμα πατητό πάχους,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων. ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ Β Β.1 ΥΔΡ ,00% m 64 8,5 544,00 13 Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά ΝΕΤ ΟΙΚ-Β Β.13 ΟΙΚ ,00% m, ,00 βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 1 kg/m² 14 Υαλουργικά. Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου. Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β Β.14 ΟΙΚ ,00% m, ,00 15 Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα. ΝΕΤ ΟΙΚ-Β Β.15 ΟΙΚ ,00% m ,00 16 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας ΝΕΤ ΟΙΚ-Β Β.16 ΟΙΚ ,00% m ,00 πάχους 3,0 cm 17 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm. ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 73.9 Β.17 ΟΙΚ ,00% m ,00 18 Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ΝΕΤ ΟΙΚ-Β Β.18 ΟΙΚ ,00% m ,00 χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 19 Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. ΝΕΤ ΟΙΚ-Β Β.19 ΟΙΚ ,00% m ,00 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 8.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- Σελ. 5

6 0 Κατασκευές από αλουμίνιο. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. ΝΕΤ ΟΙΚ-Β Β.0 ΟΙΚ ,00% m ,00 1 Λοιπά μαρμαρικά. Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως ΝΕΤ ΟΙΚ-Β Β.1 ΟΙΚ ,00% m ,00 εξαιρετικά σκληρό, πάχους cm και πλάτους cm Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = cm ΝΕΤ ΟΙΚ-Β Β. ΟΙΚ ,00% m 1, ,50 3 Ηχομόνωση ανωδομής αντλιοστασίου. ΥΔΡ ΝΤΔ. Β.3 ΟΙΚ ,00% m 97 34, , Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου παροχομέτρων (τύπου ΕΑ3). Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ. Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περλιτοδέματα - Σκωριοδέματα. Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 00 kg στσιμέντου ανά m³. Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο. Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Γαρμπιλοδέματα. Για γαρμπιλόδεμα των 00 kg τσιμέντου ανά m³ Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα. Επίχρισμα 1,5cm με κονίαμα αργιλιούχου τσιμέντου τύπου Calcoat και χαλαζιακή άμμο. Χρωματισμοί. Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών. ΥΔΡ ΝΤΔ.3 Β.4 33 Φρεάτιο επίσκεψης τύπου ΕΑ ΥΔΡ ΝΤΔ.9 Β Φρεάτιο επίσκεψης τύπου ΕΒ ΥΔΡ ΝΤΔ.10 Β.34 ΥΔΡ ,00% ΥΔΡ ,00% ΥΔΡ ,00% Τεμ , ,77 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 79.1 Β.5 ΟΙΚ ,00% m 49 1,5 73,50 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 35.4 Β.6 ΟΙΚ ,00% m3 3, ,50 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β Β.7 ΟΙΚ ,00% m ,00 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β Β.8 ΟΙΚ ,00% m ,00 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β Β.9 ΟΙΚ ,00% m3, ,75 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 79. Β.30 ΟΙΚ ,00% m 49 98,00 ΥΔΡ ΝΤΔ.1 Β.31 m 15,6 343,0 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β Β.3 ΟΙΚ ,00% m ,00 ΥΔΡ ,00% ΥΔΡ ,00% ΥΔΡ ,00% Τεμ. 5 47, ,75 ΥΔΡ ,00% ΥΔΡ ,00% Τεμ. 7864, ,0 ΥΔΡ ,00% Αθροισμα Εργασιών : , ,4 3. ΟΜΑΔΑ Γ' 1 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου. ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.01 ΥΔΡ ,00% Kg 415 1,9 788,50 Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.0 ΥΔΡ ,00% Kg 415 0,19 78,85 3 Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 μm (μικρά). ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.03 ΥΔΡ ,00% Kg 415 0,9 10,35 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 8.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- Σελ. 6

7 4 Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 11.9 Γ.04 ΥΔΡ ,00% Kg 415 0,1 87,15 5 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 10 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.05 ΥΔΡ ,00% m , Ονομαστικής διαμέτρου D400 6 Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron). Με σωλήνες DN 150, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.06 ΥΔΡ ,00% m , ,00 7 Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron). Με σωλήνες DN 300, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.07 ΥΔΡ ,00% m ,00 8 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.08 ΥΔΡ ,00% Kg 145,4.988, και ΕΛΟΤ ΕΝ Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.09 ΥΔΡ ,00% m 0 17,1 3.76,00 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΙD Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.10 ΥΔΡ ,00% m , ,00 εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΟD Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.11 ΥΔΡ ,00% m , ,00 εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΟD 50 1 Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.1 ΥΔΡ ,00% m 60 13, ,00 εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΟD Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.13 ΥΔΡ ,00% m 140 0,9.96,00 εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΟD Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 90, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD). Χυτή γωνία PE ή PP, των 90, DN/OD 00 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.14 ΥΔΡ ,00% Τεμ ,6 3.43,00 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 8.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- Σελ. 7

8 Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 90, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD). Χυτή γωνία PE ή PP, των 90, DN/OD 50 Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 90, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD). Χυτή γωνία PE ή PP, των 90, DN/OD 315 Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Χυτά ταυ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD). Χυτό ταυ PE ή PP, DN/OD 00 Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Χυτά ταυ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD). Χυτό ταυ PE ή PP, DN/OD 50 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 101- Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Ονομ. διαμέτρου DN 160 / ΡΝ 10 atm ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.15 ΥΔΡ ,00% Τεμ. 8 6,8 750,40 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.16 ΥΔΡ ,00% Τεμ. 1 41,5 41,50 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.17 ΥΔΡ ,00% Τεμ ,6 4.60,00 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.18 ΥΔΡ ,00% Τεμ. 9,5 5,9 764,05 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.19 ΥΔΡ ,00% m ,00 Αθροισμα Εργασιών : , ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,34 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 8.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- Σελ. 8

9 .. ΕΡΓΑ Η/Μ Α/Α Είδος Εργασίας 1. ΟΜΑΔΑ Ε 1.1. ΚΥΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1 Σύστημα ανάδευσης λυμάτων Σύστημα απόσμησης αντλιοστασίου Δυναμικότητας 170 m3/hr Εσχαροκάδος, ανοξείδωτος, για αγωγό Φ00, με διάκενα 30 Εσχαροκάδος, ανοξείδωτος, για αγωγό Φ50, με διάκενα 50 Εσχαροκάδος, ανοξείδωτος, για αγωγό Φ350, με διάκενα 50 Υποβρύχια αντλία λυμάτων παροχής 30 m3/hr, μανομετρικού 7 m Υποβρύχια αντλία λυμάτων παροχής 18 m3/hr, μανομετρικού 1 m Υποβρύχια αντλία λυμάτων παροχής 76 m3/hr, μανομετρικού 39 m Θυρόφραγμα απομόνωσης οπής Διαστάσεις οπής αγωγού: Φ50 Θυρόφραγμα απομόνωσης οπής Διαστάσεις οπής αγωγού: Φ350 Φορητός ανυψωτικός μηχανισμός Ανυψωτικής ικανότητας 50 kgr Φορητός ανυψωτικός μηχανισμός Ανυψωτικής ικανότητας 1000 kgr Σύστημα απόσμησης αντλιοστασίου Δυναμικότητας 550 m3/hr 1.. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ειδικός σύνδεσμος αλλαγής 1 υλικού χαλυβδοσωλήνα προς πλαστικό σωλήνα διαμέτρου Φ 150 Χαλυβδοσωλήνας DN100 γαλβανισμένος εν θερμώ εξωτ. διαμ. 114,3 και πάχους 3,6 Χαλυβδοσωλήνας DN100 3 ανοξείδωτος εξωτ. διαμ. 114,3 και πάχους 3,05 Χαλυβδοσωλήνας DN15 4 γαλβανισμένος εν θερμώ εξωτ. διαμ. 139,7 και πάχους 4,0 Χαλυβδοσωλήνας DN15 5 ανοξείδωτος εξωτ. διαμ. 139,7 και πάχους 4,0 6 Χαλυβδοσωλήνας DN150 γαλβανισμένος εν θερμώ εξωτ. διαμ. 168,3 και πάχους Κωδικός Άρθρου Ν816.1 Ν Ν Ν Ν Ν815.ΔΙ Ο.Δ1 Ν815.ΚΡ Υ Ν815.ΣΤ Α.Σ1 Ν Χ Ρ.50 Ν Χ Ρ.350 Ν950.ΦΟ Ρ.5 Ν950.ΦΟ Ρ.100 Ν Ν Ν ΓΒ Ν ΙΝ Ν ΓΒ Ν ΙΝ Ν ΓΒ Αρ. Τιμ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσό τητα Τιμή ( ) ΗΛΜ 1 100,00% Τεμ ,00 3 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 4 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 5 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 6 ΗΛΜ ,00% Τεμ , ΗΛΜ 1 100,00% Τεμ ,00 ΗΛΜ 1 100,00% Τεμ ,00 ΗΛΜ 1 100,00% Τεμ ,00 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 ΗΛΜ 8 50,00% ΗΛΜ ,00% ΗΛΜ 8 50,00% ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 Τεμ ,00 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 9400, ,00 Δαπάνη Μερική ( ) Ολική ( ) Αθροισμα Εργασιών : , ,00 1 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,3 103, ΗΛΜ 6 100,00% m 1,5 60,08 751,00 ΗΛΜ 6 100,00% m 9,5 11, ,5 ΗΛΜ 6 100,00% m 30 86,4.59,00 ΗΛΜ 6 100,00% m ,00 ΗΛΜ 6 100,00% m 3 11,5 364,50 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 8.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- Σελ. 9

10 Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Άρθρου Αρ. Τιμ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσό τητα Τιμή ( ) Δαπάνη Μερική ( ) Ολική ( ) 4,5 Χαλυβδοσωλήνας DN00 γαλβανισμένος εν θερμώ εξωτ. 7 διαμ. 19,1 και πάχους 6,3 Χαλυβδοσωλήνας DN00 8 ανοξείδωτος εξωτ. διαμ. 19,1 και πάχους 3, Χαλυβδοσωλήνας DN300 γαλβανισμένος εν θερμώ εξωτ. 9 διαμ. 33,9 και πάχους 7,1 Φλάντζα τόρνου γαλβανισμένη εν 10 θερμώ Πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 100 Φλάντζα τόρνου ανοξείδωτη 11 Πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 100 Φλάντζα τόρνου γαλβανισμένη εν 1 θερμώ Πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 15 Φλάντζα τόρνου ανοξείδωτη 13 Πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 15 Φλάντζα τόρνου γαλβανισμένη εν 14 θερμώ Πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 150 Φλάντζα τόρνου γαλβανισμένη εν 15 θερμώ Πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 00 Φλάντζα τόρνου ανοξείδωτη 16 Πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 00 Φλάντζα τόρνου γαλβανισμένη εν 17 θερμώ Πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 300 Βαλβίδα αντεπιστροφής με φλάντζες Τύπου κλαπέ από 18 υλικό χυτοσίδηρο ονομαστικής πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 100 Βαλβίδα αντεπιστροφής με φλάντζες Τύπου κλαπέ από 19 υλικό χυτοσίδηρο ονομαστικής πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 15 Βαλβίδα αντεπιστροφής με φλάντζες Τύπου κλαπέ από 0 υλικό χυτοσίδηρο ονομαστικής πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 00 Δικλείδα χυτοσιδηρά με φλάντζες ελαστικής έμφραξης τύπου 1 σύρτου xειροκίνητη, ελαστικής έμφραξης ονομ. πιέσεως 16 atm διαμέτρου 100 Δικλείδα χυτοσιδηρά με φλάντζες ελαστικής έμφραξης τύπου σύρτου xειροκίνητη, ελαστικής έμφραξης ονομ. πιέσεως 16 atm διαμέτρου 15 Δικλείδα χυτοσιδηρά με φλάντζες ελαστικής έμφραξης τύπου 3 σύρτου xειροκίνητη, ελαστικής έμφραξης ονομ. πιέσεως 16 atm διαμέτρου Δικλείδα χυτοσιδηρά με φλάντζες ελαστικής έμφραξης τύπου σύρτου xειροκίνητη, ελαστικής έμφραξης ονομ. πιέσεως 16 atm Ν ΓΒ Ν ΙΝ Ν ΓΒ Ν ΤΡ.ΓΒ Ν ΤΡ.ΙΝ Ν ΤΡ.ΓΒ Ν ΤΡ.ΙΝ Ν ΤΡ.ΓΒ Ν ΤΡ.ΓΒ Ν ΤΡ.ΙΝ Ν ΤΡ.ΓΒ Ν ΚΛ.16 Ν ΚΛ.16 Ν ΚΛ.16 Ν ΕΛ.16 Ν ΕΛ.16 Ν ΕΛ.16 Ν ΕΛ ΗΛΜ 6 100,00% m 30 09, ,40 ΗΛΜ 6 100,00% m 6 70, ,4 ΗΛΜ 6 100,00% m 3 383, ,77 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 0 40,5 810,00 ΗΛΜ ,00% Τεμ , ,00 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 4 47, ,00 ΗΛΜ ,00% Τεμ , ,40 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 11,5 43,00 ΗΛΜ ,00% Τεμ.,75 445,50 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 330,75 661,50 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 ΗΛΜ ,00% Τεμ , ,50 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 384,75 769,50 ΗΛΜ ,00% Τεμ , ,5 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 8.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- Σελ. 10

11 Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Άρθρου Αρ. Τιμ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσό τητα Τιμή ( ) Δαπάνη Μερική ( ) Ολική ( ) διαμέτρου 00 Τεμάχιο εξαρμώσεως με φλάντζες, χαλύβδινο ονομ.πιέσεως 16 atm διαμέτρου 100 Τεμάχιο εξαρμώσεως με φλάντζες, χαλύβδινο ονομ.πιέσεως 16 atm διαμέτρου 15 Τεμάχιο εξαρμώσεως με φλάντζες, χαλύβδινο ονομ.πιέσεως 16 atm διαμέτρου ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΟΡΓΑΝΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΛΟΙΠΑ Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος αντλιοστασίου Διονύσου Δ1, MCC-Δ1 Λοιπές ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστάσιο Κρυονερίου Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος αντλιοστασίου Σταμάτας Σ1, MCC-Σ1 Λοιπές ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστάσιο Διονύσου Δ1 Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος αντλιοστασίου Κρυονερίου Λοιπές ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστάσιο Σταμάτας Σ1 Σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου αντλιοστάσιο Δ1 Σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου αντλιοστάσιο Σ1 Σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου αντλιοστάσιο Κρυονερίου Διακόπτης (ηλεκτρόδιο) τύπου αγωγιμότητας Σύστημα μέτρησης στάθμης με αισθητήριο πιέσεως Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής τύπου αγωγού φλαντζωτός, διαμέτρου DN15 Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής τύπου αγωγού φλαντζωτός, διαμέτρου DN00 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς Διαμέτρου Φ 13,5 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς Διαμέτρου Φ 1 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 16 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ,5 19 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Ν ΕΞ.16 Ν ΕΞ.16 Ν ΕΞ.16 Ν8843.Δ1 Ν8843.Κ1 Ν8843.Σ1 Ν8843.ΔΙ Ο.Δ1 Ν8843.ΚΡ Υ Ν8843.ΣΤ Α.Σ1 Ν946.Δ1 Ν946.Σ1 Ν946.ΚΡ Υ Ν Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ ,00% Τεμ. 3 56,5 769,50 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,5 931,50 ΗΛΜ ,00% Τεμ , ,75 ΗΛΜ 5 50,00% ΗΛΜ 89 50,00% ΗΛΜ 47 50,00% ΗΛΜ 41 5,00% ΗΛΜ 49 5,00% ΗΛΜ 5 50,00% ΗΛΜ 89 50,00% ΗΛΜ 47 50,00% ΗΛΜ 41 5,00% ΗΛΜ 49 5,00% ΗΛΜ 5 50,00% ΗΛΜ 89 50,00% ΗΛΜ 47 50,00% ΗΛΜ 41 5,00% ΗΛΜ 49 5,00% ΗΛΜ 55 50,00% ΗΛΜ 87 50,00% ΗΛΜ 55 50,00% ΗΛΜ 87 50,00% ΗΛΜ 55 50,00% ΗΛΜ 87 50,00% Αθροισμα Εργασιών : , ,79 Τεμ ,00 κ.α ,00 Τεμ ,00 κ.α ,00 Τεμ ,00 κ.α ,00 Τεμ ,00 Τεμ ,00 Τεμ ,00 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 ΗΛΜ 4 100,00% m 70 9,74 681,80 ΗΛΜ 4 100,00% m 150 1, ,50 ΗΛΜ ,00% m 10 3,99 478,80 ΗΛΜ ,00% m 0 5,9 105,80 ΗΛΜ ,00% m 100 5,66 566,00 ΗΛΜ ,00% m 10 10,78 107,80 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 8.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- Σελ. 11

12 Α/Α Είδος Εργασίας Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 10 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 1,5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ,5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ,5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 10 Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόμενου ρεύματος, τάσεως 30/400 V, 50 περιόδων Ισχύος 10 KVA Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόμενου ρεύματος, τάσεως 30/400 V, 50 περιόδων Ισχύος 80 KVA Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόμενου ρεύματος, τάσεως 30/400 V, 50 περιόδων Ισχύος 100 KVA Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα,οροφής ή ανηρτημένο Προστασίας ΙΡ 55 επίμηκες Γιά λαμπτήρες 40 W Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρα 100 W πυρακτώσεως - Ηλεκτρόδιο γείωσης, xάλκινο με xαλύβδινη ψυxή διαμέτρου 1 ins μήκους 3.00 m Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg Κωδικός Άρθρου Β. 1 Ν Αρ. Τιμ Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσό τητα Τιμή ( ) ΗΛΜ ,00% m 45 5,36 41,0 ΗΛΜ ,00% m 40 5,74 9,60 ΗΛΜ ,00% m 0 3,97 479,40 ΗΛΜ ,00% m 0 9,56 591,0 ΗΛΜ ,00% m 80 38, ,0 ΗΛΜ ,00% m 35 6,88 40,80 ΗΛΜ ,00% m 0 15,45 309,00 ΗΛΜ ,00% Τεμ , ,48 ΗΛΜ ,00% Τεμ , ,40 ΗΛΜ ,00% Τεμ , ,40 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 4 10,91 411,64 ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 9 75,7.481,30 ΗΛΜ ,00% Τεμ. 5 38,19 190,95 Δαπάνη Μερική ( ) Ολική ( ) Αθροισμα Εργασιών : , ,7 Εργασίες Προυπολογισμού 31.61,81 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 8.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- Σελ. 1

13 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ) Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Άρθρου Κωδ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ Αρ. Τιμ. Άρθρο Αναθεώρησης 1. ΟΜΑΔΑ Α' 1 Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου αγωγού ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Α.9 ΥΔΡ ,00% m , ,00 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 4.9 A.14 ΟΔΟ 451.Β 100,00% m , ,00 3 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ A.30 ΥΔΡ ,00% m , ,00 4 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ Β A.31 ΟΔΟ ,00% m ,00. ΟΜΑΔΑ Β' 1 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 9.1 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C1/15 3. ΟΜΑΔΑ Γ' ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Μονά δα Ποσό τητα Τιμή ( ) Δαπάνη Μερική ( ) Ολική ( ) Άθροισμα Εργασιών : , ,00 Β.01 ΥΔΡ ,00% m , ,00 Β.03 ΥΔΡ ,00% m ,00 Άθροισμα Εργασιών : , ,00 1 Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.0 ΥΔΡ ,00% Kg 8350, ,00 Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τυποποίηση ονομαστικής ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.10 ΥΔΡ ,00% m , 8.860,00 διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΟD 00 3 Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Χυτά συστολικά ημι-ταυ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, με τυποποίηση κατά την εξωτερική ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ Γ.1 ΥΔΡ ,00% Τεμ , ,40 διάμετρο (DN/OD). Χυτό συστολικό ημι-ταυpe ή ΡP, DN/OD 00/00/160 4 Σύνδεση αγωγού ιδιωτικής σύνδεσης DN/OD 160 σε αγωγό του δικτύου ακαθάρτων, διαμέτρου >00. ΥΔΡ ΝΤΔ.5 Γ. ΥΔΡ ,00% Τεμ ,00 5 Πλαστικό πώμα από πολυαιθυλένιο δομημένου τοιχώματος διαμέτρου 00. ΥΔΡ ΝΤΔ.11 Γ.3 ΥΔΡ ,00% Τεμ ,00 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 8.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- Σελ. 13

14 Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Άρθρου Κωδ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ Αρ. Τιμ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονά δα Ποσό τητα Τιμή ( ) Δαπάνη Μερική ( ) Ολική ( ) Άθροισμα Εργασιών : , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 8.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- Σελ. 14

15 4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο συγκεντρωτικός προϋπολογισμός του έργου. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, Κ.ΛΠ. ΟΜΑΔΑ Β' : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Κ.ΛΠ. ΟΜΑΔΑ Γ' : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ Κ.ΛΠ. ΔΙΚΤΥΑ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ) ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , ,0 ΟΜΑΔΑ Ε' : ΕΡΓΑ Η/Μ 31.61,81 0, ,81 ΣΥΝΟΛΟ , , ,55 ΓΕ & ΟΕ 18 % ,37 18 % , ,40 ΣΥΝΟΛΟ , , ,95 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% ,86 9% ,88 9% ,74 ΣΥΝΟΛΟ , , ,69 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ , , ,31 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 3 % , ,0 0 3 % , ,0 0 3 % , ,00 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 8.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- Σελ. 15

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Δήμος : ΚΩ. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4102012 "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501" Αρθρα Μελέτης ΝΑΟΔΟ Β\Α02

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4102012 "ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. ΕΡΓΟ : ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΙ, ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΡΟΥΛ. : 600.117,00 ευρώ (με αναθ. & ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(980+110=1090) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.090,00

(980+110=1090) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.090,00 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Μεταφορά & ιάθεση λυµάτων οικισµών Μεσοχωριού, Πύργου, Χάρακα

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών A. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα