ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΨ2-ΠΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΨ2-ΠΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220/2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της Δημόσιας έκτασης (ζώνη παλιού αιγιαλού) της παραλίας Στρατωνίου από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) στο Δήμο Αριστοτέλη». Στην Ιστορική έδρα του Δήμου, την Αρναία, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 του Ν.3463/2010, το άρθρο 5 παρ.5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. του Δήμου μας και το άρθρο 67 παρ. 5 Ν. 3852/2010, σήμερα την 27η του μηνός Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ. μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αρναία, ύστερα από την με αριθμό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς Συμβούλους, τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τον Δήμαρχο (Άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της Δημόσιας έκτασης (ζώνη παλαιού αιγιαλού) της παραλίας Στρατωνίου, από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) στον Δήμο Αριστοτέλη. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες δέκα επτά (17) ήτοι: Παρόντες: 1) Τσιμπιδάς Ηλίας (Πρόεδρος), 2) Κατσαρού Κασσάνδρα, 3) Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος, 4) Λαμπρινός Ιωάννης, 5) Γκούτσιος Αστέριος, 6) Γεωργάκα Άννα, 7) Μπρούζος Αστέριος, 8) Καραβασιλικός Γεώργιος, 9) Καραστέργιος Θεοδόσιος, 10) Παπαοικονόμου Ασημίνα, 11) Αντωνίου Μιχάλης, 12) Μαρκογιαννάκης Ιωάννης, 13) Πάνου Λάζαρος, 14) Ρήγας Χρήστος, 15) Χαμαϊδού Ευαγγελία, 16) Λαζάρου Λάζαρος,17)Γιαννάκης Ιωάννης.

2 Απόντες: 1)Μοσχόπουλος Βασίλειος,2)Βλαχόπουλος Μιχαήλ, 3) Αντωνίου Αλέξιος, 4)Χατζηλίδου Όλγα, 5) Κάρλα Στυλιανή, 6) Αυγολούπης Άγγελος, 7) Χαριστάς Ιωάννης, 8) Μελετλίδης Ελευθέριος, 9) Κασαμπαλής Δημήτριος, 10) Ευθυμίου Κωνσταντίνος. Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Αστ. Πάχτας. Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη και η Καραβασίλη Ελένη υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαρκογιαννάκης Ιωάννης αποχώρησε λίγο πριν την έναρξη συζήτησης του 25 ου θέματος και προσήλθε κατά την συζήτηση του 27 ου θέματος. Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Παπαοικονόμου Ασημίνα αποχώρησε κατά την συζήτηση του 11 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ζήτησε την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση κάποιων θεμάτων προ ημερησίας διάταξης τα οποία προέκυψαν εκ των υστέρων σύνταξης της διάταξης των θεμάτων. Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων. Ο Πρόεδρος για την εισήγηση του 25 ου θέματος της ημερησίας διάταξης έδωσε τον λόγο Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Κατσαβαβάκη ο οποίος ανέφερε ότι, με αίτηση του Δήμου ζητήθηκε από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ) η παραχώρηση της δημόσιας έκτασης της παραλίας Στρατωνίου (Δημόσιο ακίνητο ΒΚ 67 της Εφορείας Αρναίας), έκτασης 39 στρ. περίπου. Με το υπ αρ. 7478/ έγγραφο της ΕΤΑΔ ενημερώθηκε ο Δήμος ότι η ΕΤΑΔ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του ΦΕΚ 2904/ , εξετάζει τα αιτήματα παραχώρησης δημοσίων ακινήτων προς ΟΤΑ, πάντα μετά από προσδιορισμό ανταλλάγματος κατά τον επωφελέστερο για το Ελληνικό Δημόσιο τρόπο που σημαίνει : 1. είτε ως ποσοστό επί της εκατό (%) στα πάσης φύσεως έσοδα από τυχόν εκμετάλλευση των παραχωρούμενων ακινήτων 2. είτε ως συντελεστής Ετήσιας Μισθωτικής ανταπόδοσης επί της αντικειμενικής αξίας 3. είτε ως κάθε άλλη ενέργεια εκ μέρους του παραχωρησιούχου φορέα, που θα μπορούσε να αποφέρει στο Ελληνικό Δημόσιο ισοδύναμο αποτέλεσμα. Επίσης επισημαίνεται ότι κάθε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης δημοσίων ακινήτων από την ΕΤΑΔ προς ΟΤΑ προωθείται, εφόσον προσκομίζεται προς τούτο αίτημα του Δήμου συνοδευόμενο από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ο Δήμος θα αποδέχεται τον ως άνω περιγραφόμενο τρόπο καθορισμού ανταλλάγματος, ενώ παράλληλα θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική προμελέτη του προτεινόμενου έργου, όπου θα αναφέρεται το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης αυτού καθώς και ο τρόπος χρηματοδότησής του. Δεδομένων των ειδικών συνθηκών δημιουργίας του Δημοσίου ακινήτου στην παραλία του οικισμού Στρατωνίου και της ανάγκης αποκατάστασης και ανάπλασης του χώρου, συντάχθηκε προμελέτη με κύριο στόχο την απόδοση του χώρου στην τοπική κοινωνία για κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Ανταποδοτικές χρήσεις οι οποίες θα αποφέρουν έσοδα στον Δήμο, θεωρούνται μόνο τα δύο υφιστάμενα αναψυκτήρια.

3 Η συνταχθείσα προμελέτη με τίτλο «Ανάπλαση του παραλιακού Μετώπου του οικισμού Στρατωνίου» παρουσιάσθηκε την 13/3/2013 σε λαϊκή συνέλευση του οικισμού Στρατωνίου και μετά από εν μέρει αποδοχή προτάσεων που διατυπώθηκαν από το Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτισμού Στρατωνίου, οριστικοποιήθηκε σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Γενικής Διάταξης (Master Plan) Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον χώρο αυτό περιλαμβάνουν: Διεύρυνση της αμμουδιάς Δημιουργία Μουσείου Ιστορίας του τόπου και μικρό αμφιθέατρο 200 θεατών, σε συνδυασμό με τον χώρο της Παραμυθοχώρας Αναβάθμιση της υπάρχουσας Παιδικής χαράς Πλατεία σε προέκταση της κεντρικής οδού Προκυμαία ικανού πλάτους για περίπατο, στάση και άλλες δραστηριότητες (καλλιτεχνικές εκθέσεις, έκθεση βιβλίου κ.λ.π.) Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις (Γήπεδο 5Χ5, πίστα skateboard ή παγοδρόμιο, Γήπεδο Τέννις, Χώρο για υπαίθρια άθληση ενηλίκων) Μικρό κολυμβητήριο με πισίνα 25Χ12,5 Χώροι στάθμευσης Παρεκκλήσι στο μικρό Βράχο του αλιευτικού καταφυγίου. Αναβάθμιση των υπαρχόντων αναψυκτηρίων Χώρο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε επαφή με το νερό Οι τοπικές αυτές παρεμβάσεις συνδέονται με ένα δίκτυο πεζοδρόμων, θέσεων στάσης - ξεκούρασης (πέργκολες) και χώρων πρασίνου, ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός και να συνδέεται με το δίκτυο των λοιπών κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων του οικισμού. Συγκεκριμένα προβλέπονται: 1. Στο Βόρειο τμήμα της παραλίας δημιουργείται χώρος πρασίνου με μικρή κλιμάκωση ώστε να σχηματιστεί τοπικά έξαρση μέγιστου ύψους 4μ. στην οποία «ενσωματώνεται» μικρό κυκλικό αμφιθέατρο. Το αμφιθέατρο αποτελείται από 3 αναβαθμούς μέσου πλάτους 2μ. χωρητικότητας 200 περίπου θεατών και σκηνή διαμέτρου 11μ. Στην πλάτη του αμφιθεάτρου, εντός του λοφίσκου, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας στοάς με μορφολογική αναφορά στις στοές των ορυχείων, μήκους 30μ. περίπου και πλάτους 3-4μ. που θα αποτελέσει εκθεσιακό-μουσειακό χώρο με αναφορές στην τοπική ιστορία. Ο χώρος του αμφιθεάτρου-εκθετηρίου γειτνιάζει τόσο με την «παραμυθοχώρα» όσο και με τις εγκαταστάσεις της εταιρείας και μπορεί να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο- πυρήνα ενός ευρύτερου χώρου πολιτισμού καθώς προβλέπεται στο προσεχές μέλλον να απομακρυνθούν οι δραστηριότητες της εταιρείας από τον συγκεκριμένο χώρο και να αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις από τον δήμο για πολιτιστικές δραστηριότητες 2. Η έκταση της παραμυθοχώρας διευρύνεται προς βόρεια και βορειοανατολικά κατά περίπου 2στρεμ. με χώρους πρασίνου/ ψυχαγωγίας προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα της λειτουργικής της σύνδεσης με το αμφιθέατροεκθετήριο. 3. Η υπάρχουσα παιδική χαρά αναβαθμίζεται ως προς τον εξοπλισμό την φύτευση κτλ. 4. Στην προέκταση της κεντρικής οδού του οικισμού που καταλήγει μεταξύ της παιδικής χαράς και της παραμυθοχώρας, δημιουργείται χώρος πλατείας με

4 αναφορά στον ιππόκαμπο που απαντάται στα νερά της περιοχής. Ο ιππόκαμπος σχηματίζεται συμβολικά στην επιφάνεια δαπέδου της πλατείας με την χρήση διαφορετικών χρωματισμών και υλικών επίστρωσης καθώς και τρισδιάστατου χρηστικού εξοπλισμού (καθιστικά, πέργκολες). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης γλυπτού σύμφωνα με την επιθυμία του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου. 5. Προτείνεται αποκατάσταση-αναβάθμιση του χώρου του υφιστάμενου αναψυκτηρίου με: αποξήλωση παλαιών στεγάστρων, πλακόστρωση του χώρου, κατασκευή πέργκολας ενιαίας αισθητικής με το υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο, για ανάπτυξη χώρου τραπεζοκαθισμάτων ο οποίος θα επεκτείνεται έως την παραλία. 6. Νότια του αναψυκτηρίου δημιουργείται χώρος περίπου 3στρεμ. για αθλητικές δραστηριότητες όλων των ηλικιών, που περιλαμβάνει γήπεδο 5Χ5 και πάρκο με υπαίθριο εξοπλισμό άθλησης ενηλίκων σε συνδυασμό με χώρους πρασίνου. Νοτιοανατολικά αυτού του χώρου δημιουργείται χώρος 1.200τμ. επιπλέον δραστηριοτήτων, κατάλληλος για επιδείξεις με skateboard/ ποδήλατα και με δυνατότητα αξιοποίησης του ως χώρο παγοδρομίου κατά την χειμερινή περίοδο. 7. Σε παραθαλάσσια θέση επί του άξονα που συνδέει τους χώρους κοινωνικών υποδομών δημιουργείται μικρή κυκλική πλατεία με πρόσβαση στην αμμουδιά που προτείνεται ως χώρος στάσης/θέας 8. Μεταξύ των 2 υφιστάμενων αναψυκτηρίων, δημιουργείται χώρος μικρού κολυμβητηρίου με υπαίθρια πισίνα 25Χ12,5μ., με δυνατότητα επιστέγασης με κινητή οροφή. Η πισίνα περιβάλλεται από χώρο πρασίνου/φύτευσης για οπτική απομόνωση από τον δρόμο ενώ προς την παραλία δημιουργείται χώρος περίπου 1.000τμ. με ξύλινη επίστρωση και πρόσβαση προς την αμμουδιά, με δυνατότητα αξιοποίησης του για περίπατο, ηλιοθεραπεία/ξαπλώστρες αλλά και υπαίθριες εκδηλώσεις. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις υποστήριξης του κολυμβητηρίου (αποδυτήρια, ιατρείο, γραφεια, αποθήκες, χωρος μηχανολογικών εγκαταστάσεων) επιφάνειας 210 τμ. θα ενσωματωθούν ως υπόσκαφες εγκαταστάσεις σε δημιουργούμενο λόφο. 9. Η έκταση στο νότιο τμήμα της περιοχής ο οποίος λειτούργησε για κάποιο διάστημα ως κάμπινγκ, και το υφιστάμενο κτίριο του αναψυκτηρίου, ενσωματώνονται στην προτεινόμενη διαμόρφωση της παραλίας με διατήρηση και ενίσχυση του μεγαλύτερου τμήματος του πρασίνου και της φύτευσης ενώ διαμορφώνεται ένας διευρυμένος πλακοστρωμένος χώρος προς το κολυμβητήριο. Στον διατηρούμενο χώρο πρασίνου προβλέπεται η δημιουργία και ο εξοπλισμός μικρής παιδικής χαράς, καθώς και κατασκευή κιοσκιών/ υπαίθριων τραπεζιών καθιστικών για ελεύθερη χρήση από τους επισκέπτες/λουόμενους. Σε επαφή με τον δρόμο διαμορφώνεται γηπέδο τένις και δημιουργείται χώρος στάθμευσης 34 περίπου θέσεων συμπεριλαμβανομένων και 12 θέσεων για οχήματα με ρυμουλκούμενα σκάφη. 10. Στο νοτιότερο τμήμα της περιοχής διαμορφώνεται πλάτωμα μέσου πλάτους 4,5μ. στο επίπεδο των υφιστάμενων διαμορφώσεων του αλιευτικού καταφυγίου και ψηλότερα από την αμμουδιά, το οποίο θα οδηγεί σε μικρό παρεκκλήσι που θα κατασκευαστεί σε επαφή με τον βράχο που υπάρχει στην θέση αυτή. Το πλάτωμα απομονώνεται από τον δρόμο με χώρο πρασίνου. 11. Στην αμμουδιά προτείνεται η δημιουργία γηπέδων beach-volley κοντά στον χώρο του κολυμβητηρίου.

5 12. Για την προστασία του χώρου από το χειμέριο κύμα που ενίοτε πλημμυρίζει την περιοχή, επιλέχθηκε κατά μήκος της ακτής η κατασκευή τοιχείων ελλειψοειδούς μορφής με παράλληλη αλληλοκάλυψη κυρίως στις θέσεις πρόσβασης προς την αμμουδιά. Τα τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος έχουν πάχος 25εκ. και ύψος 0,8μ-1,0μ. από την τελική στάθμη του δαπέδου. Δημιουρογούνται 8 σημεία άμεσης πρόσβασης προς την άμμο στο μήκος των 700μ. περίπου της περιοχής μελέτης, στις θέσεις που φαίνονται στο Σχέδιο διαμορφώσεων. 13. Οι υπάρχοντες αγωγοί ομβρίων υδάτων προεκτείνονται προς την θάλασσα σε δύο θέσεις 14. Διαμορφώνεται ο υπάρχων αμμοκράτης, ώστε να ενσωματώνεται στις λοιπές εγκαταστάσεις. Με βάση την συνταχθείσα προμελέτη, το κόστος προϋπολογίζεται σε Ευρώ και κατανέμεται σε για εργασίες επιστρώσεων - διαμορφώσεων, σε για έργα πρασίνου, σε για κτιριακές εγκαταστάσεις και για έργα υποδομής. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» στα πλαίσια των ανταποδοτικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου των Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων Μεταλλείων Κασσάνδρας. Ο χρόνος για την ολοκλήρωσή του θα διαρκέσει 2 έτη μετά την έκδοση των σχετικών απαιτούμενων αδειοδοτήσεων Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, το έγγραφο της ΕΤΑΔ Α.Ε. υπ αριθ. πρωτ. 7478/ και μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Αποδέχεται οποιονδήποτε από τους τρεις τρόπους καθορισμού ανταλλάγματος, που περιγράφονται στο υπ αριθ. πρωτ. 7478/ έγγραφο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.), προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραχώρηση της δημόσιας έκτασης (ζώνη παλαιού αιγιαλού) της παραλίας Στρατωνίου (Δημόσιο ακίνητο ΒΚ 67 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου (Αρναίας-Πολυγύρου), έκτασης 39 στρ. περίπου, από την ΕΤΑΔ Α.Ε. προς τον Δήμο Αριστοτέλη. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 220/2013 Έτσι συντάχθηκε η απόφαση και υπογράφεται παρακάτω Ο Πρόεδρος (υπογραφή) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η Γραμματέας Τα μέλη (υπογραφές) Ο Πρόεδρος Καραβασίλη Ελένη Τσιμπιδάς Ηλίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 247/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 247/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 247/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 12/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση 2 ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων - Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013.

Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013. Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα στις 11 του μήνα Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 32/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 311/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 19.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 20.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 19.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 20.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης:155 /15-3-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 29 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 31η του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 22/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 339/2014 Περίληψη Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 2/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 2/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΚΖΩΞΧ-14Ψ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 2/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 10 ης 16/7/2014 Kατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Α π ό φ α σ η: 291/2008 Π ε ρ ί λ η ψ η: Συζήτηση επί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ Αποσπάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης των Αθλητικών Υποδομών

Κεφάλαιο 4 Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης των Αθλητικών Υποδομών Κεφάλαιο 4 Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης των Αθλητικών Υποδομών 4.1. Εισαγωγή Σ το πρώτο κεφάλαιο της μελέτης αναφέρθηκε ότι η μεγαλύτερη κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων, εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 377/2015 Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 4-4-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ορθή Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 4-4-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ορθή Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 4-4-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Η Πρόεδρος ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Του Περιφερειακού Συµβουλίου Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΩΞΧ-8ΞΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π.2: Χρήσεις γης και προστασία περιβάλλοντος). Π.2.1 ΓΕΝΙΚΑ Στο παρόν κεφάλαιο εξειδικεύονται οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 7 Ο «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΣΧΑΔΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, με αριθμό 10/2015 από 15/7/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Απριλίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Απριλίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το νέο ΕΣΠΑ, από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ 1/2011 Από το Πρακτικό της υπ αριθµ. 1/2011 συνεδρίασης της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί του προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Λήψη απόφασης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων για τον Δήμο μας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Λήψη απόφασης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων για τον Δήμο μας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 4467/6-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 46/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 8 ης / 14-7-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-9 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 102. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-9 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 102. Περίληψη Ημερομηνία 07/04/2015 Αρ. Πρωτ. 8590 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-9 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 102 Περίληψη Έγκριση του Β1 Σταδίου της «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 21/09/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 7 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-5-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 7 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-5-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 26/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 7 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-5-2015.

Διαβάστε περισσότερα