ΘΈΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Φ 2/2014)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΈΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Φ 2/2014)"

Transcript

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ Γ10/69 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Γερανίου 42, ΤΚ , ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλ: FAX: ΘΈΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Φ 2/2014) Σας πληροφορούμε ότι: Η Διεύθυνσή μας θα διενεργήσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για τη μίσθωση ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, διάρκειας ενός έτους με δικαίωμα προαίρεσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για ένα επιπλέον έτος, σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές και όρους. 1) Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: δύο χιλιάδων εκατό ΕΥΡΩ ( 2.100) πλέον ΦΠΑ 23% ( 483), ήτοι σύνολο δύο χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τρία ΕΥΡΩ ( 2.583). 2) Αντικείμενο του έργου: Η μίσθωση ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος μεταχειρισμένου, διάρκειας ενός έτους με δικαίωμα προαίρεσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας μας σε περίπου φωτοαντίγραφα ετησίως (υπολογιζόμενα κατά μέσο όρο, βάσει μετρητών των υπαρχόντων φωτοτυπικών μηχανημάτων), σύμφωνα με τους συνημμένες στην παρούσα προδιαγραφές και ειδικούς όρους. 3) Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων. 4) Χρόνος ισχύος Προσφορών : Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 3 μήνες, προσμετρούμενος από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 16/12/14. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2 5) Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του Ανάδοχου θα γίνεται στο τέλος κάθε διμήνου, πλην των δύο πρώτων μηνών της σύμβασης, όπου η πληρωμή θα γίνει στο τέλος του αντίστοιχου μήνα, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα παρακολούθησης του μετρητή του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος από αρμόδια επιτροπή η οποία θα οριστεί για το σκοπό αυτό και μετά την έκδοση και προσκόμιση εκ μέρους του Αναδόχου των σχετικών νόμιμων δικαιολογητικών. Η αποτύπωση της ένδειξης του μετρητή του μηχανήματος θα γίνεται παρουσία της επιτροπής και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας. Σημειώνεται ότι : Ο ετήσιος όγκος παραγωγής φωτοαντιγράφων εκτιμάται στις σελίδες ετησίως, και είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αξιώσουν αποζημίωση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην περίπτωση μη παραγωγής του ανωτέρω ετήσιου όγκου. Σε κάθε περίπτωση το ετήσιο κόστος των παραγόμενων φωτοαντιγράφων δεν μπορεί να υπερβαίνει την ετήσια κατακυρωθείσα δαπάνη. Η εξόφληση των τιμολογίων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα γίνεται μετά τον έλεγχο του φακέλου, των παραστατικών και του πρακτικού πιστοποίησης εκτέλεσης των εργασιών και της χρέωσης των αναπαραχθέντων μηνιαίων αντιγράφων από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 6) Διάρκεια Μίσθωσης : Η μίσθωση θα ισχύει για χρονικό διάστημα ενός έτους και θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δικαίωμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με μονομερή δήλωσή του για παράταση ενός επιπλέον έτους 7) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τρόπος υποβολής προσφοράς: Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Δ/νση Συντάξεων Προσωπικού ΝΠΔΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Γερανίου 42, ΤΚ , ΑΘΗΝΑ, 4 ος όροφος, γραφείο Προϊσταμένης Γραμματείας. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. 2

3 Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους: Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α 75, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ : Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990. Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ότι συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισμού που αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα (Τεχνικές Προδιαγραφές), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα υπό προμήθεια είδη με: 1) την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ, ανά είδος 2) το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στον οποίο υπάγεται κάθε είδος 3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Εφόσον οι Προμηθευτές συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 3

4 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα κα ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων κα πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας μας, που θα ορισθεί για τη διανέργεια του εν λόγω διαγωνισμού. 8) Κατακύρωση Ο μειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07 «εάν ο προμηθευτής, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου». 9) Ενστάσεις-προσφυγές: Ενστάσεις- προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. Ο ανάδοχος του εν λόγω διαγωνισμού θα καταθέσει στην Υπηρεσία Εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού ίσου προς το 10% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές και όρους της Υπηρεσίας και θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2362/95 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 118/07. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως καταθέσετε στην Υπηρεσία μας Δ /νση Συντάξεων Προσωπικού ΝΠΔΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επί της οδού Γερανίου 42, στην Αθήνα, 4 ος όροφος, γραφείο Προϊσταμένης Γραμματείας, έως τις 17/09/14, ημέρα Τετάρτη 4

5 και ώρα 11:00 π.μ., έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δυο (2) αντίγραφα (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) για το αναφερόμενο έργο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη και τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και όρους της Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, να είναι δακτυλογραφημένη και να μην φέρει παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν το φάκελο της προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Δ/νσης Συντάξεων Προσωπικού ΝΠΔΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Γερανίου 42, 4 ος όροφος, γραφείο Προϊσταμένης Γραμματείας) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορική εταιρεία (Courrier) στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Συντάξεων Προσωπικού ΝΠΔΔ, στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr), στη Διαύγεια και στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Συν/να: 1.Τεχνικές Προδιαγραφές- 2.Όροι 3. Ειδικοί Όροι 4.Σχέδιο Σύμβασης [Σύνολο. Εννά (9) φ.] Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντάξεων Προσωπικού ΝΠΔΔ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 5

6 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εισαγωγή: Όλα τα άρθρα των προδιαγραφών αυτών αποτελούν ελάχιστη απαίτηση για τη προς μίσθωση Φωτοαντιγραφική συσκευή, εκτός από εκείνα που γράφουν την φράση «είναι επιθυμητό». Ο κάθε προμηθευτής που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει δείγμα της προσφερόμενης συσκευής αφού του ζητηθεί. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ (ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 55 ΑΝΤΙΓ/ΜΙΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) 1. Το μηχάνημα μπορεί να είναι μεταχειρισμένο (σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω), ψηφιακής τεχνολογίας κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή standards και να έχει την πιστοποίηση CE. 2. Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας η δε κατασκευή και λειτουργία του μηχανήματος να ακολουθεί τα διεθνή standards όσον αφορά τον θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικινδύνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής του τυμπάνου. 3. Να λειτουργεί με ρεύμα 230 V / 50 Ηz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης. 4. Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργεί. 5. Οι προσφέροντες να αναφέρουν εάν απαιτούνται ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος (π.χ. κλιματισμός, ανανέωση του αέρα κ.λ.π.) και ποιες είναι αυτές. 6. Το μηχάνημα θα είναι επιδαπέδιο. 7. Να έχει μηνιαία παραγωγική ικανότητα φωτοαντιγράφων τουλάχιστον. Η ικανότητα αυτή να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστικό οίκο. 8. Να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα, βιβλία κλπ. μέγιστης διάστασης A3. 9. Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων από Α5 έως A Να τροφοδοτείται με χαρτί, εκτός του By pass από τρεις τουλάχιστον κασέτες (δρόμους τροφοδοσίας) συνολικής χωρητικότητας φύλλων, που θα δέχονται όλα τα είδη χαρτιού των ζητουμένων διαστάσεων (έως και A3). 11. Να διαθέτει by pass 50 φύλλων ή επί πλέον κασέτα χαρτιού η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τροφοδοσία ειδικών φύλλων (διαφάνειας, χοντρό χαρτί κλπ ) 12. Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη - αντιστροφέα πρωτοτύπων (ARDF) 50 φύλλων τουλάχιστον. 13. Να διαθέτει σύστημα απεριόριστης σελιδοποίησης (finisher) ελάχιστης χωρητικότητας φύλλων και ενσωματωμένο μηχανισμό συρραφής. 14. Να έχει πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων για προεπιλογή αριθμού φωτοαντιγράφων έως 999 τουλάχιστον. 15. Να διαθέτει σύστημα τουλάχιστον 3 σμικρύνσεων και 3 μεγεθύνσεων καθώς και zoom % 16. Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 55 φωτοαντιγράφων Α4 το λεπτό. 6

7 17. Να έχει χρόνο προθέρμανσης μέχρι 420 sec. 18.Να διαθέτει εξαψήψιο γενικό μετρητή. 19.Να διαθέτει σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας. 20. Να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών, κ.λ.π. 21. Να αντιγράφει στην περίπτωση By pass ή της τρίτης κασέτας σε διαφάνειες, αυτοκόλλητες ετικέτες και σε χαρτί βάρους gr/τ.μ. περίπου. Για φωτοαντιγραφή μέσω των κοινών κασετών το βάρος του χαρτιού θα είναι 80 gr /τ.μ. περίπου. 22. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης επιλογής κασέτας (APS) και σύστημα αυτόματης επιλογής λόγου αναπαραγωγής (AMS) 23.Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης. 24. Να διαθέτει σύστημα φωτοαντιγραφής από βιβλία (book mode). 25. Να διαθέτει πλήκτρο interrupt. 26. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης εκκίνησης (AUTOSTART). 27. Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 32 MB RAM και σκληρό δίσκο 2GB τουλάχιστον. 28. Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας με ανάλυση 600 Χ 600 dpi τουλάχιστον και 256 τόνους του γκρι. 29. Να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης εγγράφων. 30.Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις παραγράφους και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών με αντίστοιχες παραπομπές στα prospectus των οποίων η κατάθεση είναι υποχρεωτική. Η μη κατάθεση του φύλλου συμμόρφωσης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται στα prospectus, η επαλήθευση τους θα γίνεται από επίσημες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου. 31. Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί κατάσταση αντιπροσώπου και συνεργατών για όλη την χώρα και να δοθούν λεπτομερή στοιχεία για την τεχνική υποδομή της εταιρείας σχετικά με το service. 2. ΟΡΟΙ 1. Το μηχάνημα θα μπορεί να είναι μεταχειρισμένο, αλλά να μην υπερβαίνει τα 3 έτη λειτουργίας σύμφωνα με δήλωση που πρέπει να προσκομίσει ο προμηθευτής και να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από όλα τα έγγραφα του και τα εγχειρίδια χρήσης του σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ελληνική γλώσσα. 7

8 2. Το μηχάνημα θα επιδειχθεί σε λειτουργία στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης της κάθε μονάδας εφ όσον κριθεί απαραίτητο από την εν λόγω επιτροπή. 3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει το μηχάνημα σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία, να το θέσει σε λειτουργία και να εκπαιδεύσει σε όλες τις λειτουργίες δύο (2) χειριστές, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την λειτουργία του μηχανήματος. Επίσης θα παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη για θέματα χειρισμού. 4. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού και για περίοδο μέχρι ένα (01) έτος με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για ένα επιπλέον έτος, με την ταυτόχρονη υπογραφή συμβολαίου συντήρησης για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή του συμβολαίου θα περιλαμβάνονται τα εργατικά, οδοιπορικά, τα ανταλλακτικά πάσης φύσεως, όλα τα αναλώσιμα υλικά (εκτός χαρτιού) και τα μεταφορικά για την περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί στο χώρο της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε βλάβες που θα παρουσιασθούν και δεν οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος (π.χ. σπάσιμο τζαμιού, σπάσιμο πόρτας, σπάσιμο συρταριέρας κλπ) και να συντηρεί και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελλατωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι ενιαίες για όλους τους τύπους χαρτιού Α3, Α4 κλπ και θα δοθούν στην προσφορά του αναδόχου όπως ορίζεται στην παρ. 9β. Επί ποινή απόρριψης της προσφοράς δεν θα επιτρέπεται η αναγραφή άλλων τιμών ή πάγιων κοστολογίων στην προσφορά πέρα από το κόστος αυτό. 5. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγγυηθούν την απρόσκοπτη λειτουργία του προσφερόμενου μηχανήματος και σε περίπτωση που απαιτηθεί υποστήριξη τεχνικού, η ανταπόκρισή του να μην ξεπερνά 24ωρο από την καταχώρηση της βλάβης και μετά από ειδοποίηση της εταιρίας α) τηλεφωνικώς ή/και β) με FAX. Σε ότι αφορά το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης να μην ξεπερνά το εικοσιτετράωρο και σε ώρες εργάσιμες της Υπηρεσίας (7:30 έως 15:30). α) Σε περίπτωση αναγκαίας μεταφοράς ενός μηχανήματος λόγω βλάβης η γενικού service, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει αυτό με άλλο μηχάνημα ίδιας δυναμικότητας, έως την αποπεράτωση της επισκευής (με μέσα και έξοδα της εταιρίας συμπεριλαμβανομένων των οδοιπορικών και μεταφορικών) ώστε το εκάστοτε Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα. β) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ανάδοχου με τους ανωτέρω όρους λόγω δικής του υπαιτιότητας και για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, αυτός θα επιβαρύνεται με τα έξοδα αναπαραγωγής φωτοαντιγράφων από το ελεύθερο εμπόριο. 6. Ειδικά για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων περιλαμβάνουν προληπτική και επανορθωτική 8

9 συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων, τον καθαρισμό, την λίπανση, όλα τα αναλώσιμα υλικά του εξοπλισμού χωρίς καμιά εξαίρεση (TONER, DRUM, DEVELOPER κλπ.) και την εργασία, εκτός του χαρτιού. Σε περίπτωση που κάποιο μηχάνημα παρουσιάσει βλάβη μέσα στο μήνα, εκτός του καθορισμένου service ισχύει οτι και στην παρ. 5α και 5β. 7. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγγυηθεί για (1+1) έτος από την παράδοση του μηχανήματος τη διάθεση γνήσιων αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών και service για την υποστήριξη του μηχανήματος. 8. Στις τεχνικές προσφορές θα αναγράφονται οπωσδήποτε: α) Χώρα προέλευσης του μηχανήματος. β) Το εργοστάσιο που κατασκευάζεται το προτεινόμενο μηχάνημα. γ) Όλες οι ζητούμενες βεβαιώσεις καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναγράφονται στο επίσημα prospectus (π.χ. έτος κατασκευής, χώρα προέλευσης κλπ.) θα πρέπει απαραίτητα να προέρχονται από τον κατασκευαστικό οίκο. 9. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) Να καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις και β) Να προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά παραγόμενη σελίδα. Επί ποινή απόρριψης της προσφοράς δεν θα επιτρέπεται καμιά επιπλέον χρέωση. 3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί και το φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις παραγράφους των Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων για διευκόλυνση του έργου της επιτροπής αξιολόγησης. Η μη κατάθεση του φύλλου αυτού συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. 2. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι διαθέτουν οργανωμένο τεχνικό τμήμα ή τεχνικό αντιπρόσωπο με τμήμα αναλωσίμων και ανταλλακτικών στα κατά τόπους Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σε όλη την Ελλάδα). Επιπλέον μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί κατάσταση αντιπροσώπου και συνεργατών για όλη τη χώρα και να δοθούν λεπτομερή στοιχεία για την τεχνική υποδομή της εταιρείας σχετικά με το service. Α. Prospectus και Βεβαιώσεις 1. Τα κατατιθέμενα Prospectus, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι Φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο 9

10 πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. 2. Η κατά τα άνω επιστολή του οίκου κατασκευής και κάθε σχετικό με την προμήθεια πιστοποιητικό πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα και επικυρωμένα από το Επιμελητήριο της πόλης όπου ανήκει η εταιρία. Τέλος πρέπει να αναγράφονται και όλα τα σχετικά στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (τίτλος, Δ/ση, Τηλέφ, φαξ, ) ώστε να παρέχεται δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπογράφοντα για επαλήθευση. 3.Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. Β. Υποστήριξη και ανταλλακτικά 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί όλα τα γνήσια απαιτούμενα ανταλλακτικά του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για (1+1) έτος τουλάχιστον. 2. Κάθε έγγραφη δήλωση-βεβαίωση του κατασκευαστή πρέπει υποχρεωτικά να είναι πρωτότυπη και επικυρωμένη από το Επιμελητήριο της πόλης όπου εδρεύει αυτός. 3. Τέλος πρέπει να αναγράφονται και όλα τα σχετικά στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (τίτλος, Δ/ση, Τηλέφωνο, φαξ, ) ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπογράφοντα για επαλήθευση. 4. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σημειώνεται ότι το τελικό κείμενο της σύμβασης θα διαμορφωθεί μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. 10

11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία Αριθ. Πρωτ.: ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες : Τηλ.: Fax: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Στ.... (Πόλη/Περιοχή) σήμερα την (Ημερομηνία), ημέρα, στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. επί της οδού (Διεύθυνση, Τηλ, Fax), οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφενός ο/η..... (Όνομα - Επώνυμο), ο οποίος ενεργεί στην παρούσα περίπτωση με την ιδιότητα του/της.. (Ιδιότητα) του Υποκαταστήματος, σύμφωνα με την υπ αρ.. Απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων», εφεξής «αναθέτουσα αρχή» και αφ' ετέρου η εταιρεία. (επωνυμία εταιρείας) που εδρεύει στ. (πόλη),.. (οδόςαριθμός-τ.κ.) Τηλ.:. Fax:., εφεξής «ανάδοχος», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την..... (Διεύθυνση:, Τηλ:...., Fax:..., ΑΦΜ:..., ΔΟΥ:....), συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: 1. Σύμφωνα με την υπ αρ... απόφαση του. του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει προς μίσθωση ένα φωτοαντιγραφικό μηχάνημα για τις ανάγκες του Υποκ/τος. 11

12 2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πιο πάνω αναφερόμενη μίσθωση προς το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες. ΑΡΘΡΟ 1. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Η σύμβαση συνοδεύεται από: την υπ αριθμ.. την υπ αριθμ.. απόφαση για την έγκριση της δαπάνης και την υπ. αριθμ. απόφαση.κατακύρωσης, την προσφορά του αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της σύμβασης και είναι δεσμευτικά για τους συμβαλλόμενους. ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Συμφωνείται ότι η μίσθωση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος θα γίνει με τους όρους που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα μισθώσει προς το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. το παρακάτω μεταχειρισμένο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα. ( ΤΕΜΑΧΙΟ 1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ (ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ. ΑΝΤΙΓ/ΜΙΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η μίσθωση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος αφορά το έτος.., αρχίζει την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης ήτοι την και λήγει στις... με αρχική ένδειξη μετρητή.αντίγραφα Η Ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να έχει παραδώσει και εγκαταστήσει το μηχάνημα στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής κατά την παραπάνω 12

13 ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας σύμβασης και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση λειτουργίας καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Θα αναφερθούν στο τελικό σχέδιο σύμβαση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Υποστήριξη και ανταλλακτικά Θα αναφερθούν στο τελικό σχέδιο σύμβαση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 4. ΤΙΜΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 1. Η τιμή συμφωνείται στο ποσό των ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα και με τη προσφορά του Αναδόχου. 2. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται, τα εργατικά, οδοιπορικά, τα ανταλλακτικά πάσης φύσεως, όλα τα αναλώσιμα υλικά (εκτός χαρτιού) και τα μεταφορικά για την περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί στο χώρο της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε βλάβες που θα παρουσιασθούν και δεν οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος (π.χ. σπάσιμο τζαμιού, σπάσιμο πόρτας, σπάσιμο συρταριέρας κλπ) και να συντηρεί και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελλατωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. Ειδικά για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων περιλαμβάνουν προληπτική και επανορθωτική συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων, τον καθαρισμό, την λίπανση, όλα τα αναλώσιμα υλικά του εξοπλισμού χωρίς καμιά εξαίρεση (TONER, DRUM, DEVELOPER κλπ.) και την εργασία, εκτός του χαρτιού. 3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την εξόφληση του τιμολογίου να προσκομίσει Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα (άλλο.). 4. Η χρέωση θα γίνεται αφού καταμετρηθούν τα αντίγραφα που έχει καταγράψει ο μετρητής του κάθε φωτοτυπικού μηχανήματος επί την τιμή που έχει συμφωνηθεί στην παρούσα σύμβαση. 5. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μετά τον έλεγχο και του πρακτικού πιστοποίησης εκτέλεσης των εργασιών και της χρέωσης των αναπαραχθέντων μηνιαίων αντιγράφων από επιτροπή η οποία θα οριστεί από τον Διευθυντή/τρια του..και με βάση τον μετρητή του μηχανήματος. 13

14 ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η επίλυση των διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση της σύμβασης ανάγεται στην κατά τόπων αρμοδιότητα των καθ ύλη Δικαστηρίων της Αθήνας, με εφαρμογή πάντοτε του Ελληνικού Δικαίου. ΑΡΘΡΟ 6. ΓΕΝΙΚΑ 1. Το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις κάθε είδους δαπανών (φόρων, τελών κ.λ.π.),τα οποία έχει συμπεριλάβει στη τιμή ο ανάδοχος. 2. Το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων. 3. Το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου. 4.Η κυριότητα των μισθούμενων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων παραμένει στην εκμισθώτρια Ανάδοχο εταιρία και η αναθέτουσα αρχή, Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.έχει μόνο την κατοχή και χρήση για την παραπάνω αναφερόμενη περίοδο μίσθωσης. 5.Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα, τότε ισχύει ό,τι αναφέρεται σε αυτή χωρίς να αποκλείεται η επιδίωξη εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που θα απορρέει εκ της αντισυμβατικής αυτής συμπεριφοράς. 6. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, αποκλειομένης, ρητά, οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. Το κείμενο της σύμβασης αυτής υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) αντίτυπα. Από αυτά, δύο (2) κατατίθενται στο Υποκατάστημα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ., και ένα (1) λαμβάνει ο "Ανάδοχος". ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ Β4ΛΑ469Η25-Τ6Η Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 30/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµ. Μήνας Έτος Ηµέρα Ώρα. 28 Μαρτίου 2014 Παρασκευή 11:00 π.µ. Η Σιβιτανίδειος ηµοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων, αφού έλαβε υπόψη:

Ηµεροµ. Μήνας Έτος Ηµέρα Ώρα. 28 Μαρτίου 2014 Παρασκευή 11:00 π.µ. Η Σιβιτανίδειος ηµοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα:19-3-2014 Ι Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3773 ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. περίληψης Β43ΩΗ-Ζ5Ω Αθήνα, 11/10 /2012 Αρ.Πρωτ.: 30/002/9042

Α.Δ.Α. περίληψης Β43ΩΗ-Ζ5Ω Αθήνα, 11/10 /2012 Αρ.Πρωτ.: 30/002/9042 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & Τ.Υ.-Τμ.Β Ταχ. δ/νση: Αν. Τσόχα 16 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και σαρωτή (σκάνερ)».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και σαρωτή (σκάνερ)». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και σαρωτή (σκάνερ)».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και σαρωτή (σκάνερ)». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ @ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑΜ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Τ.Δ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 09-03-2012 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 09-03-2012 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 09-03-2012 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚ. 3425 ιεύθυνση Τµήµα : : 2 ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµηθειών Πληροφορίες : Χ. Σαµαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001636966 2013-09-27

13PROC001636966 2013-09-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΙ-ΘΟΞ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τηλ.: 2106988500 / Fax: 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες :Μ. Ποτήρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12- 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. 62059 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Διακήρυξης: 14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC001817524

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 26/2/2015 Αρ.Πρωτ:21073/4191 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ.: oικ. 48134/8467 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τεμάχιο Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β

Τεμάχιο Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 18 /08/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 9424/08.09.2015 Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ. 4/2012 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 251 ΓΝΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13599/30.11.2009 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 30/11/2009

Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13599/30.11.2009 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 30/11/2009 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13599/30.11.2009 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 30/11/2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/94/5035 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκών καρτών Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), αρ. τυποποίησης 120601091»

Ευρωπαϊκών καρτών Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), αρ. τυποποίησης 120601091» Αθήνα, 22/06/15 ΑΔΑ.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002493284 2014-12-19

14PROC002493284 2014-12-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 19/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης : 10/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ14691ΩΓ-ΦΙΖ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 27-1-2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/7/682 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 07/ 10 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002364707 2014-10-27

14PROC002364707 2014-10-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 41739 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002872150 2015-06-25

15PROC002872150 2015-06-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2015 Αθήνα 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, και

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 / F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988509, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα