ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε."

Transcript

1 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Α. ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 6 Γ. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις I. Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης II. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού εισοδήµατος IΙI. Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων IV. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων V. Στοιχεία Κατάστασης ταµειακών ροών Ε. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Γενικές Πληροφορίες Αντικείµενο δραστηριότητας Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές αρχές Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων Ενοποίηση Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις Κρίσεις Εκτιµήσεις και υποθέσεις οµή του Οµίλου Σηµαντικά Εταιρικά Γεγονότα Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόµισµα Πληροφόρηση κατά τοµέα Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Μισθώσεις Χρηµατοοικονοµικά µέσα Αποθέµατα Εµπορικές απαιτήσεις Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος Ταµειακά ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο Κρατικές Επιχορηγήσεις Παροχές σε εργαζοµένους Βραχυπρόθεσµες παροχές Παροχές λόγω συνταξιοδότησης Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

3 3.21 ανειακές υποχρεώσεις Προβλέψεις ιανοµή µερισµάτων ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Χρηµατοοικονοµικά µέσα Κίνδυνος Αγοράς Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Λογιστική Αντιστάθµισης Οικονοµική πληροφόρηση κατά τοµέα Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης επιχειρηµατικοί τοµείς Κατανοµή εσόδων Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις Ανάλυση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων Αποθέµατα Πελάτες και και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Ταµειακά ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο Άλλα αποθεµατικά Αποθεµατικά εύλογης αξίας Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προβλέψεις Εµπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Κόστος πωληθέντων Έξοδα διοίκησης / διάθεσης Άλλα λειτουργικά Έσοδα και Έξοδα Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα και Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα Κέρδη ανά µετοχή Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

4 6.25 Φορολογία Εισοδήµατος Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη Συναλλαγές µε βασικά διοικητικά στελέχη Μερίσµατα Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις εσµεύσεις εσµεύσεις Λειτουργικής Μίσθωσης η Εταιρεία ως εκµισθωτής εσµεύσεις Λειτουργικής Μίσθωσης η Εταιρεία ως µισθωτής Εγγυήσεις Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού ΣΤ. Στοιχεία και Πληροφορίες Ζ. ιαθεσιµότητα των Οικονοµικών Καταστάσεων Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

5 Α. ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου Οι 1. Σπυρίδων Κασδάς, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου 2. ηµήτριος Στεφανίδης, ιευθύνων Σύµβουλος 3. Γεώργιος Φανούριος Κοντούζογλου, Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ εξ όσων γνωρίζουµε: α. οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και β. Η συνηµµένη Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει. Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2013 Οι βεβαιούντες Σπυρίδων Κασδάς ηµήτριος Στεφανίδης Γεώργιος Φανούριος Κοντούζογλου Πρόεδρος του Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ιευθύνων Σύµβουλος ιοικητικού Συµβουλίου 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

6 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης εκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

7 Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έµφαση Θεµάτων Εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: 1) Όπως γνωστοποιείται στη σηµείωση 6.31 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης, η Εταιρία αµφισβητεί, συνολικά τον τρόπο τιµολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας που η ΕΗ επέβαλλε από τον Ιούλιο του 2008 στο τιµολόγιο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάµει σχετικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορούσε τη διαµόρφωση του τιµολογίου πελατών υψηλής τάσης. Ύστερα από την υπ αριθµόν 346/2012 απόφαση της ΡΑΕ, καθορίσθηκε προσωρινά η τιµή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, για το σύνολο των ωρών λειτουργίας της Εταιρίας. Η ιοίκηση της Εταιρίας λαµβάνοντας υπόψη την προαναφερόµενη απόφαση, την χρησιµοποιεί πλέον ως βάση για τον προσδιορισµό της υποχρέωσης της προς την ΕΗ, σχετικά µε την εύλογη και δίκαιη τιµή αναφοράς για την ηλεκτρική ενέργεια που προµηθεύεται από τη ΕΗ. Η οριστικοποίηση της υπόθεσης εναπόκειται στη διαιτητική διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις (πέραν της ήδη σχηµατισµένης πρόβλεψης) ή απαιτήσεις που θα προκύψουν για την Εταιρία από την οριστική διευθέτηση της εν λόγω διαφοράς από το αρµόδιο διαιτητικό δικαστήριο δεν δύναται να προσδιοριστούν την δεδοµένη χρονική στιγµή. 2) Στη σηµείωση 6.31 των οικονοµικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέµα ότι στις η Ελληνική Κυβέρνηση µέσω του Υπουργείου Οικονοµικών γνωστοποίησε στην Εταιρεία, απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία κρίνει ασύµβατη µε τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων την τιµολόγηση ηλεκτρικού ρεύµατος της ΕΗ προς την Εταιρεία για την περίοδο µεταξύ Ιανουαρίου 2007 και Μαρτίου Την η Εταιρεία προσέφυγε ενώπιον του Γενικού ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτούµενη την ακύρωση της ως άνω απόφασης. Η ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά, ότι η πιθανότητα µελλοντικής εκροής οικονοµικών πόρων για τυχόν διευθέτηση της εν λόγω ενδεχόµενης υποχρέωσης ύψους 17,4 εκ. είναι πολύ µικρή. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε τα θέµατα αυτά. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

8 Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Νίκος Ιωάννου Αρ Μ ΣΟΕΛ: Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

9 Γ. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ I. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Το 2012 αποτέλεσε έτος συνέχειας της βαθιάς και παρατεταµένης ύφεσης που διαρκεί ήδη πάνω από πέντε συναπτά έτη. Η οικονοµική και πολιτική αστάθεια κορυφώθηκε στα µέσα της χρονιάς, ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού, οπότε πραγµατοποιήθηκαν οι δύο διαδοχικές εκλογικές αναµετρήσεις και διακόπηκε προσωρινά η χρηµατοδότηση της χώρας από το πρόγραµµα στήριξης. Ταυτόχρονα, στο διεθνές πεδίο, η κρίση χρέους παραµένει παρούσα, µε κεντρική εστία τις χώρες της Ευρωπαϊκής περιφέρειας και εµφανείς όµως πλέον τις συνέπειες στο ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης του συνόλου των χωρών της Ευρωζώνης. Ο ρόλος της ΕΚΤ παραµένει κεντρικός στην προσπάθεια αποκατάστασης και εξισορρόπησης του επιπέδου ρευστότητας στις επιµέρους χώρες µέλη, ενώ το φαινόµενο της ανεργίας υποσκάπτει τις αναπτυξιακές προοπτικές. Στο εγχώριο πεδίο, η οικονοµική κρίση έχει λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις, καθώς η σωρευτική µείωση του ΑΕΠ την πενταετία ξεπέρασε το 20%. Η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήµατος παρέµεινε σε εκκρεµότητα το 2012, µε αρνητικές συνέπειες για τη ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία που περιορίστηκε σε οριακά επίπεδα. Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε τις καθυστερήσεις πληρωµών του κράτους προς την ιδιωτική οικονοµία, την επιβολή µια σειράς νέων έµµεσων και άµεσων φόρων και την αβεβαιότητα για την πορεία των επενδυτικών πλάνων, συνέθεσαν ένα ασφυκτικό οικονοµικό περιβάλλον για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η διατηρώντας τον εξαγωγικό προσανατολισµό της κατόρθωσε να περιορίσει τον εγχώριο πιστωτικό κίνδυνο. Παράλληλα, χρησιµοποίησε σε µεγάλη κλίµακα τη δυνατότητα εισαγωγής υγροποιηµένου φυσικού αερίου µέρος του οποίου ιδιοκατανάλωσε και µεταπούλησε το υπόλοιπο καταγράφοντας σηµαντικά αποτελέσµατα ενώ, στο σκέλος του περιορισµού του κόστους ξεκίνησε το πρόγραµµα «ΜΕΛΛΟΝ» το οποίο ήδη από το 2012 αποδίδει καρπούς και αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αγορά Αλουµίνας H αγορά της µεταλλουργικής αλουµίνας το 2012 ήταν σχεδόν ισορροπηµένη µε την παγκόσµια παραγωγή να φθάνει κοντά τους 92 εκ. τόνους και την Κίνα να αντιπροσωπεύει το 40-45% περίπου της παραγωγής και της ζήτησης. Η Κίνα συνεχίζει να επενδύει σε εργοστάσια παραγωγής αλουµίνας µε αποτέλεσµα την κατακόρυφη αύξηση των εισαγωγών σε βωξίτη. 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

10 Η προσφορά και ζήτηση για το 2013 εκτός Κίνας αναµένεται να αυξηθεί κατά 4-6% αλλά πάντα η κατάσταση θα παραµένει ρευστή. Τα προβλήµατα σε εργοστάσια παραγωγής αλουµίνας σε Ινδία και Κίνα αλλά και η χαµηλή τιµή του µετάλλου που αναγκάζει πολλούς παραγωγούς να µειώσουν παραγωγή µπορεί να οδηγήσει την αγορά είτε σε πλεόνασµα είτε σε έλλειµµα. Για την το µακροχρόνιο συµβόλαιο µε την Glencore στην άνυδρη αλουµίνα ολοκληρώθηκε το 2012 µε συνολική ποσότητα τόνους έναντι τόνων και µε καλύτερες τιµές για το 2ο εξάµηνο. Η τιµή για το 2013 δεν θα συνδέεται ως ποσοστό µε την τιµή του αλουµινίου στο χρηµατιστήριο µετάλλων και θα είναι fix στα $320,30/mt µετά την επιτυχή αναδιαπραγµάτευση του συµβολαίου. Όσον αφορά την ένυδρη αλουµίνα, η διατήρησε υψηλά περιθώρια κέρδους αλλά µειωµένο όγκο περίπου 105 χιλ. τόνους έναντι 124 χιλ. τόνους το Οι καταναλώσεις στην συγκεκριµένη αγορά είχαν µία µείωση της τάξης του 20%, λογικό αντίκτυπο της οικονοµικής κρίσης ιδιαίτερα στην περιοχή της Ευρώπης. Αγορά Αλουµινίου Το 2012 η παραγωγή πρωτόχυτου αλουµινίου έφθασε τους 47 εκ. τόνους (+3,5%) µε την ζήτηση στους 46.5 εκ. τόνους (+4,0%). Τα συνολικά αποθέµατα στο τέλος του 2012 ήταν 7,44 εκ. τόνοι αλλά µε σηµαντικό τµήµα αυτών να είναι αντικείµενο financial deals και συνεπώς να µην είναι άµεσα διαθέσιµα για κατανάλωση. H τάση αυτή συνεχίζεται και το 2013 χωρίς όµως την συνέχιση της ανοδικής τάσης της χρηµατιστηριακής τιµής του LME. Η χαµηλή τιµή του LME οδηγεί σε περαιτέρω αναστολή της επανεκκίνησης εργοστασίων παραγωγής αλουµινίου που έχουν σταµατήσει την λειτουργία τους λόγω υψηλού λειτουργικού κόστους. Η µέση ετήσια χρηµατιστηριακή τιµή του αλουµινίου για το 2012 κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα γύρω στα 2.050$/t. Τόσο η πορεία της χρηµατιστηριακής τιµής όσο και αυτή των premia ακολούθησαν παρόµοια τάση, ξεκινώντας στην αρχή του έτους από υψηλό επίπεδο και ακολουθώντας πτωτική πορεία µέχρι και το καλοκαίρι. Μετά υπήρξε σηµαντική διόρθωση τόσο στα premia όπου έφθασαν σε ιστορικά υψηλά αλλά και στην χρηµατιστηριακή τιµή που συνεχίστηκε µέχρι και το τέλος του έτους. Τα χαµηλά premia του αλουµινίου µέχρι τα µέσα του τρίτου τριµήνου διατηρήθηκαν λόγω της αβεβαιότητας και της οικονοµικής κρίσης στην Ευρωζώνη, και της µειωµένης ζήτησης κυρίως στον Ευρωπαϊκό νότο που αποτελεί µια από τις βασικότερες αγορές εξαγωγής των προϊόντων µας. Στην Γερµανία επίσης είχαµε τα ίδια φαινόµενα αλλά σε πιο ήπια µορφή. Σε αντίθεση µε την Ευρώπη, σηµάδια ανάκαµψης είχαµε στην Αµερική, την Κίνα και την Ινδία, µε αυξηµένη ζήτηση σε αλουµίνιο καθώς και νέες επενδύσεις από τους τοπικούς παραγωγούς λόγω ενεργειών στήριξης των 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

11 τοπικών οικονοµιών από τις κατά τόπους κυβερνήσεις, είτε µε την παροχή µειωµένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας είτε µε άλλες προωθητικές κινήσεις για την ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης. Σε γενικές γραµµές το 2012, η ζήτηση στην Ευρώπη σε προϊόντα διέλασης ήταν µειωµένη λόγω της οικονοµικής κρίσης όπου επηρέασε πολύ τον κατασκευαστικό κλάδο σε αντίθεση µε τα προϊόντα έλασης όπου είχαν σταθερά ανοδική ζήτηση. ιατηρήθηκε σε καλά επίπεδα η ζήτηση από την αεροναυπηγική και αυτοκινητοβιοµηχανία. Αναφορικά µε τα προϊόντα (κολόνες και πλάκες αλουµινίου) της, η αυξηµένη ζήτηση στα προϊόντα έλασης αποτυπώθηκε ως αύξηση των πωλήσεων πλακών αλουµινίου καταλαµβάνοντας ποσοστό 32% επί του συνολικού όγκου πωλήσεων προϊόντων αλουµινίου, έναντι 25% στην προηγούµενη χρήση. Τόσο στις πλάκες όσο και στις κολώνες τα premia διατηρήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα µε την ψαλίδα µεταξύ πλάκας και κολόνας να κλείνει προς όφελος της πρώτης. Παρ ότι η αγορά είναι πολύ ρευστή, προβλέπεται τα υψηλά premia να παραµείνουν και για το 2013 ειδικά εάν η τιµή του µετάλλου διατηρηθεί χαµηλά, σε εύρος µεταξύ $/t. Η το 2012 Το 2012 η παρουσίασε κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ στον Κύκλο Εργασιών προερχόµενο κυρίως από την εκτεταµένη εµπορική δραστηριότητα µεταπώλησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου. Στη µεταλλουργία καταγράφηκε πτώση προερχόµενη τόσο από τη χαµηλότερη χρηµατιστηριακή τιµή του µετάλλου όσο και από το µειωµένο όγκο πωλήσεων της αλουµίνας. Επιπλέον, υποχώρησαν, στο µέσο του έτους, τα premia του Χυτηρίου και δεν καταγράφηκε κέρδος από την αντιστάθµιση. Τα έσοδα επηρεάστηκαν θετικά από την ισχυροποίησης του δολαρίου έναντι του ευρώ. Στις 28/11/2012, ο σταθµός συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας εντάχθηκε σε καθεστώς «δοκιµαστικής λειτουργίας» ως Κατανεµόµενη Μονάδα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (δοκιµαστική λειτουργία Κατανεµόµενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ) από το λειτουργό της αγοράς, κατόπιν της υπογραφής συµπληρωµατικής σύµβασης συναλλαγών, επιµετρώντας και τιµολογώντας ανάλογα την εγχυόµενη ηλεκτρική ενέργεια στο σύστηµα. Από την αρχή του έτους ξεκίνησε η εφαρµογή του προγράµµατος «Μέλλον» που έχει στόχο τη δραστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυρίως µέσω του περιορισµού του λειτουργικού της κόστους. Παρότι ήδη αναγνωρίσθηκαν οι ενέργειες και καταγράφηκαν τα πρώτα οφέλη, τα αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων µειώθηκαν κατά 35% σε σχέση µε το 2011 λόγω της πτώσης των τιµών πώλησης και της διατήρησης των τιµών των α υλών σε υψηλά επίπεδα. 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

12 Το επίπεδο παραγωγής της Ένυδρης αλουµίνας κατέγραψε πτώση έναντι του 2011 και επέδρασε κατ αντιστοιχία στη µείωση του όγκου πωλήσεων του συγκεκριµένου προϊόντος αλλά και της παραγόµενης ποσότητας Άνυδρης αλουµίνας. Το φθινόπωρο του 2012 ενεργοποιήθηκε το project της αύξησης της έντασης ηλ. ρεύµατος στις σειρές της Ηλεκτρόλυσης που θα οδηγήσει σε ετήσια βάση σε επιπλέον παραγωγή κατά 7 χιλ. τόνους ρευστού µετάλλου. Η παραγωγή τελικών προϊόντων του Χυτηρίου µειώθηκε περιορισµένα έναντι του 2011 καθότι στο προηγούµενο έτος έγινε χρήση µετάλλου επανάτηξης. Οι πωλήσεις αλουµινίου σε ποσότητα ανά προϊόν ανήλθαν σε: - 112,9 χιλ. τόνους σε κολόνες το 2012 έναντι 121,3 χιλ. τόνους το ,2 χιλ. τόνους σε πλάκες το 2012 έναντι 41,3 χιλ. τόνους το ,6 χιλ. τόνους σε χελώνες το 2012 έναντι 1,0 χιλ. τόνους το 2011 Το αναφερθέν µίγµα πωλήσεων δείχνει ξεκάθαρη µετακίνηση προς την πλάκα έναντι της κολόνας τόσο για λόγους ζήτησης όσο και λόγω αυξηµένης κερδοφορίας. Ανά προορισµό, αυξήθηκαν οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά γεγονός που επέτρεψε και τη µείωση του πιστωτικού υπολοίπου του Φ.Π.Α. Κατά τη διάρκεια του έτους παρουσιάστηκε έντονη µεταβλητότητα στις τιµές του αλουµινίου µε αποτέλεσµα να φθάσουν οι τιµές από το υψηλό επίπεδο έτους των 2.350$/t τον Φεβρουάριο στο χαµηλό των 1.830$/t τον Αύγουστο, καταγράφοντας χαµηλό διετίας, και να ανακάµψει µερικώς κατά τη διάρκεια του Τριµήνου. Η µέση τιµή για το 2012 διαµορφώθηκε στα $/t, σηµειώνοντας πτώση 15% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Παράλληλα, η ισοτιµία του ευρώ έναντι του δολαρίου κινήθηκε από το 1,35 στο 1,21 και επέστρεψε στο 1,33. Η µέση ισοτιµία /$ του έτους έφτασε στο 1,32 µε αποτέλεσµα τη βελτίωση των αποτελεσµάτων που έχουν δολαριακή βάση έναντι του Τα υπερτιµήµατα (premia) των προϊόντων του Χυτηρίου κατέγραψαν αντίστοιχη πορεία µε τις τιµές του αλουµινίου αλλά στο Τρίµηνο ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Με την εγκατάσταση της τρίτης και της τέταρτης φιλτρόπρεσσας, που ήδη έγινε κατά το 2011, ολοκληρώθηκε η επένδυση για την τήρηση της δέσµευσής µας για το σταµάτηµα της απόθεσης ερυθράς ιλύος στον Κορινθιακό. Πλέον από 01/01/2012, όλα τα κατάλοιπα βωξίτη εναποτίθενται στην ξηρά σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το σηµαντικότερο µέρος του προγράµµατος αντικατάστασης της χρήσης µαζούτ από φυσικό αέριο µε αποτέλεσµα εκτός από τα οικονοµικά οφέλη και τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της Ήδη από τον Αύγουστο του 2012 ξεκίνησαν να περνούν σταδιακά οι εγκαταστάσεις σε καύση φυσικού αερίου και µέχρι το τέλος του έτους είχε ήδη ολοκληρωθεί η αλλαγή στους φούρνους της αλουµίνας που είναι ο µεγαλύτερος καταναλωτής του εργοστασίου (πλέον του 80% επί της 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

13 συνολικής κατανάλωσης). Ξεκίνησε η αλλαγή και στους φούρνους του Χυτηρίου που αναµένεται να ολοκληρωθεί στα µέσα του 2013, ενώ αντικαταστάθηκε πλήρως ο φούρνος της ωµής παραγωγής των ανόδων. Στα οικονοµικά στοιχεία είναι σηµαντικό να αναφερθεί η εξαγορά της ναυτικής εταιρείας "Desfina shipping company" αλλά και η διακοπή της διαδικασίας due diligence που αφορούσε στην πρόταση εξαγοράς του κλάδου βωξίτη της S&B. Τέλος, ολοκληρώθηκε η εκταµίευση για τη δεύτερη επιστροφή κεφαλαίου προς τη µητρική.. II. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ Εν όψει του 2013 θα ολοκληρωθούν οι δράσεις του σχεδίου «Μέλλον» και αναµένεται να αναγνωρισθούν τα οφέλη στα αποτελέσµατα της γεγονός που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Μεταξύ αυτών, θα καταγραφούν για πρώτη χρονιά τα αποτελέσµατα του σταθµού συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας κατόπιν της άδειας εµπορικής λειτουργίας που εκδόθηκε στις 17/1/2013 µε σχετική απόφαση του ΥΠΕΚΑ. Η αγορά του µετάλλου δεν αναµένεται να ανακάµψει σηµαντικά αλλά τα premia θα παραµείνουν στα ιστορικά υψηλά επίπεδα. Θα διατηρηθεί η τάση αύξησης της παραγωγής και πώλησης προϊόντων πλάκας αντί κολόνας τόσο για λόγους κερδοφορίας όσο και αδυναµίας που εξακολουθεί και παρουσιάζει ο κλάδος των κατασκευών. Λόγω ενεργοποίησης της αύξησης της έντασης στις σειρές της Ηλεκτρόλυσης αναµένεται να καταγραφεί ιστορικό ρεκόρ παραγωγής ρευστού µετάλλου. Στις πωλήσεις της ένυδρης αλουµίνας έχει τεθεί στόχος να προσπεραστεί το ιστορικό ρεκόρ των 124 χιλ. τόνων, γεγονός που θα ενισχύσει την κερδοφορία της εξαιτίας του σηµαντικού περιθωρίου κέρδους του συγκεκριµένου προϊόντος. Στην πλευρά του κόστους παραγωγής αναµένεται αποκλιµάκωση στις τιµές όλων των βασικών α υλών εκτός της σόδας και περιορισµένη πτώση στις ενεργειακές τιµές. Η αναµένεται να διατηρήσει τα πολύ καλά τεχνικά αποτελέσµατα χωρίς να παραβλεφθούν τα αποτελέσµατα στην ασφάλεια των εργαζοµένων. Ο εξαγωγικός προσανατολισµός της θα παρέχει σηµαντική ασφάλεια έναντι του πιστωτικού κινδύνου. 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

14 III. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ Η έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσµατα και την απόδοση της σε µηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσµατικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαµβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά µέτρα. H Εταιρεία παρακολουθεί τις επιδόσεις µέσα από ανάλυση συγκεκριµένων οικονοµικών αλλά και τεχνικών και λειτουργικών δεικτών. Βασικοί δείκτες απόδοσης: Α. Οικονοµικοί - ROCE (Return on Capital Employed) «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια της Εταιρείας τα οποία είναι το άθροισµα της Καθαρής Θέσης, του συνόλου των δανείων και των µακροπρόθεσµων προβλέψεων. - ROE (Return on Equity) «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη µετά από φόρους µε την Καθαρή Θέση της εταιρείας. - EVA (Economic Value Added) «Προστιθέµενη οικονοµική αξία»: Το µέγεθος αυτό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια µε τη διαφορά (ROCE Κόστος Κεφαλαίου) και αποτελεί το ποσό κατά το οποίο αυξάνει η οικονοµική αξία της Εταιρείας. Η Εταιρεία για να υπολογίσει το κόστος κεφαλαίου χρησιµοποιεί τον τύπο του WACC «Μεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου». Οι παραπάνω δείκτες για το 2012 και σε σύγκριση µε το 2011 κινήθηκαν ως εξής : ROCE -0,02% 1,26% ROE -4,29% 1,86% EVA (σε εκατ. ) -75,90-52,98 Β. Λειτουργικοί και τεχνικοί δείκτες - είκτης συχνότητας ατυχηµάτων µε διακοπή : το 2012 ο δείκτης ήταν 1,13 έναντι 1,10 του είκτης συχνότητας ατυχηµάτων µε και χωρίς διακοπή : το 2012 ο δείκτης ήταν 4,51 έναντι 3,86 του % απόδοσης Faraday : 93,2 το 2012 έναντι 94,3 το Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

15 IV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - Η ιοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε στις 13 εκεµβρίου 2012 και πραγµατοποίησε την αγορά του συνόλου των µετοχών της συνδεδεµένης εταιρείας ΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αντί τιµήµατος 2,2 εκατ. Πιο συγκεκριµένα η εταιρεία αγόρασε το σύνολο των µετοχών της εταιρείας ΕΣΦΙΝΑ Ν.Ε. έναντι τιµήµατος 1,00 ανά µετοχή. - Εξαγορά δραστηριότητας βωξίτη της S&B: Μετά το πέρας εκτενούς due diligence, διαδικασία που περιλάµβανε οικονοµικό, νοµικό, φορολογικό και τεχνικό έλεγχο των προς συγχώνευση µερών, καθώς και διαπραγµατεύσεων που διεξήχθησαν σε κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη τελικής συµφωνίας για τη σταδιακή απόκτηση της δραστηριότητας Βωξίτη της S&B στην Ελλάδα από την, 100% θυγατρική εταιρία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., όπως αυτή είχε ανακοινωθεί την 8η Νοεµβρίου Οι δύο εταιρείες, αξιολογώντας τις προκλήσεις που προκύπτουν από το εγχώριο και διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, θα εξακολουθήσουν να διερευνούν τρόπους για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων εξόρυξης βωξίτη, ενώ θα συνεχίσουν απρόσκοπτα την εµπορική τους συνεργασία. - Το εκέµβριο του 2012 υπεγράφη νέα συµφωνία µεταξύ της ιοίκησης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε και του Σωµατείου των Εργαζοµένων της εταιρείας. Με την εν λόγω συµφωνία επιτεύχθηκε αφενός η διατήρηση των θέσεων εργασίας και της παραγωγικής δυναµικότητας του εργοστασίου, αφετέρου ο σηµαντικός εξορθολογισµός του κόστους σε µια βιώσιµη και µακροπρόθεσµη βάση. - Υπεγράφησαν οι νέες συµβάσεις προµήθειας Φυσικού Αερίου των θυγατρικών εταιριών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Όµιλος Επιχειρήσεων, Protergia Α.Ε. και Korinthos Power Α.Ε. µε τη ΕΠΑ Α.Ε., κάτω από την «οµπρέλα» µίας Συµφωνίας Συνδιαχείρισης των ποσοτήτων για όλες τις µονάδες. Με τη Συµφωνία αυτή, η οποία έχει ισχύ µέχρι το τέλος του 2014, εξασφαλίζεται η οµαλή προµήθεια Φυσικού Αερίου αγωγών για τις τρεις θερµικές µονάδες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αλλά και των θερµικών καταναλώσεων της - Την 15/5/2012 η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ αριθµόν 346/2012 απόφασή της βάσει της οποίας καθορίζει ως προσωρινή τιµή, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές τιµολόγησης, την τιµή των 42 /MWh, πλέον των προβλεπόµενων χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), Τέλους Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Χρήσης Συστήµατος Μεταφοράς και λοιπών φόρων. Η εφαρµογή της ανωτέρω προσωρινής τιµής, βάσει του σκεπτικού της απόφασης της ΡΑΕ, θα γίνεται για το σύνολο των ωρών λειτουργίας της, δεδοµένης της επιβεβληµένης από το καταναλωτικό της προφίλ µονοζωνικής χρέωσης, καθ όλη τη διάρκεια της µέρας και θα ισχύσει µέχρι την τελική απόφαση της διαιτησίας στην οποία η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και η ΕΗ έχουν προσφύγει. 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

16 - Με το νόµο 4093/2012 (Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής ) το Νοέµβριο του 2012 επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Τα ποσοστά ανέρχονται σε: (α) 25% για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς που τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεση τους έως (β) 30% για τους Φωτοβολταϊκούς σταθµούς που τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους µετά την και η αποζηµίωση της παραγόµενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιµής αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α του ν.3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντιστοιχεί σε µήνα προγενέστερο του Φεβρουαρίου 2012 (γ) 27% για τους Φωτοβολατϊκούς σταθµούς που τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους µετά την και η αποζηµίωση της παραγόµενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιµής αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α του ν.3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντιστοιχεί στο διάστηµα µεταξύ Φεβρουαρίου 2012 και 9 Αυγούστου 2012 (δ) 10% για τους λοιπούς σταθµούς ΑΠΕ και τους σταθµούς ΣΗΘΥΑ - Την 17/1/2013 εκδόθηκε µε σχετική απόφαση του ΥΠΕΚΑ η άδεια εµπορικής λειτουργίας του σταθµού συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας της ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ. Ήδη, από τις 28/11/2012, ο εν λόγω σταθµός είχε ενταχθεί σε καθεστώς «δοκιµαστικής λειτουργίας» ως Κατανεµόµενη Μονάδα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (δοκιµαστική λειτουργία Κατανεµόµενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ) από το λειτουργό της αγοράς, κατόπιν της υπογραφής συµπληρωµατικής σύµβασης συναλλαγών, επιµετρώντας και τιµολογώντας ανάλογα την εγχυόµενη ηλεκτρική ενέργεια στο σύστηµα. - Στις 1 Οκτωβρίου 2012, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΦΟΙ ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. 100% θυγατρική της αποφάσισε τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά µε ισόποση επιστροφή στους µετόχους µετρητών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 του κ.ν.2190/1920. Η εν λόγω µείωση πραγµατοποιήθηκε µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας κατά 1,85 ανά µετοχή. Μετά την ως άνω µείωση, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των , διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας έκαστη 1,20. Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε από τη Νοµαρχία στις 30 Οκτωβρίου Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

17 V. ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δηµιουργούν πολλαπλούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, διακυµάνσεων των τιµών της αγοράς, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, στοχεύει στον περιορισµό ενδεχόµενης αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της, που είναι δυνατό να προκύψει από την αδυναµία πρόβλεψης των χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Η Εταιρεία χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα για να αντισταθµίσει την έκθεσή του σε συγκεκριµένες κατηγορίες κινδύνων. Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από τη ιοίκηση της Εταιρείας και είναι εναρµονισµένες µε την ευρύτερη πολιτική του οµίλου όπου ανήκει. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρµόζεται από το τµήµα ιαχείρισης ιαθεσίµων του Οµίλου όπου ανήκει η Εταιρεία (Corporate Treasury Department) το οποίο δρα ως ένα κέντρο υπηρεσιών. Η Κεντρική υπηρεσία ιαχείρισης ιαθεσίµων αναγνωρίζει, ποσοτικοποιεί, διαχειρίζεται και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που δηµιουργούνται από τις κύριες λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Πιστωτικός Κίνδυνος Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα, µε αυτήν µέρη. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και καταθέσεις σε τράπεζες και χρηµατοοικονοµικά ινστιτούτα, καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες. Για τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η Εταιρεία παρακολουθεί, σε σταθερή βάση, τις εµπορικές της απαιτήσεις και όπου κριθεί απαραίτητο διασφαλίζει την είσπραξη τους µέσω συµβολαίων ασφάλισης ή προεξόφλησης εµπορικών απαιτήσεων. Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα, σε συµβόλαια χρηµατοοικονοµικών παραγώγων καθώς και σε άλλα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, η Εταιρεία θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα και συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων την 31η εκεµβρίου 2012 και 2011 για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

18 Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες (Ποσά σε ) 0-3 μήνες 3-6 μήνες 6-12 μήνες > 1 έτος Ενηλικίωση Εμπορικών Απαιτήσεων Μη ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Σύνολο Κίνδύνος Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται µε την ανάγκη για επαρκή χρηµατοδότηση της δραστηριότητας και της ανάπτυξής της Εταιρείας. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείµενο διαχείρισης µέσω προσεκτικής παρακολούθησης των χρεών των µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωµών που πραγµατοποιούνται καθηµερινά. Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιµες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις βραχυπρόθεσµες επιχειρηµατικές ανάγκες, κατόπιν υπολογισµού των ταµειακών εισροών που προκύπτουν από τη λειτουργία του καθώς και των µετρητών και ισοδύναµων µετρητών τα οποία τηρεί. Τα κεφάλαια για τις µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό δανειακών κεφαλαίων και την δυνατότητα να πωληθούν µακροπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η εκεµβρίου 2012 και 2011 για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 2012 (Ποσά σε ) εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη Σύνολο Μακρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμα δάνεια Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές Υποχρεώσεις Σύνολο Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 2011 (Ποσά σε ) εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη Σύνολο Μακρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμα δάνεια Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές Υποχρεώσεις Σύνολο Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

19 Κίνδυνος Αγοράς Κίνδυνος τιµής εµπορευµάτων Οι τιµές των εµπορευµάτων (αλουµινίου και αλουµίνας) οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τις διεθνείς αγορές και την παγκόσµια ζήτηση και προσφορά έχουν ως αποτέλεσµα την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο διακύµανσης των σχετικών τιµών. Οι τιµές των εµπορευµάτων συνδέονται τόσο µε µεταβλητές που προσδιορίζουν τα έσοδα (π.χ. τιµές µετάλλων στο LME) όσο και το κόστος (π.χ. τιµές πετρελαίου, φυσικού αερίου) της Εταιρείας. Η Εταιρεία λόγω της δραστηριότητάς της εκτίθεται στην διακύµανση των τιµών Αλουµινίου (AL) καθώς και στις τιµές Πετρελαίου (Fuel Oil) και Φυσικού Αερίου σαν στοιχείο του κόστους παραγωγής. Αναφορικά µε τη διακύµανση των τιµών του αλουµινίου η Εταιρεία έχει σαν πολιτική την ελαχιστοποίηση του κινδύνου κάνοντας χρήση χρηµατοοικονοµικών παραγώγων (προθεσµιακά συµβόλαια εκπλήρωσης εµπορευµάτων). Η έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους τιµών εµπορευµάτων καθώς και η αντίστοιχη ευαισθησία µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τον όγκο των συναλλαγών και τα επίπεδα τιµών. Εν τούτοις η παρακάτω ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης της Εταιρείας στον κίνδυνο αυτό για τη χρήση του Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο προερχόµενο κυρίως από το ολάριο Αµερικής. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει από εµπορικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. Για τη διαχείριση αυτού του επιχειρηµατικού κινδύνου το τµήµα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης του Οµίλου χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα (currency forwards). Η έκθεση της Εταιρείας στο συναλλαγµατικό κίνδυνο και η αντίστοιχη ευαισθησία µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τον όγκο των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα καθώς και τα επίπεδα τιµών. Εν τούτοις η παρακάτω ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης της Εταιρείας στον κίνδυνο αυτό για τη χρήση του Κίνδυνος επιτοκίου Τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας που εκτίθενται σε διακυµάνσεις επιτοκίου αφορούν κυρίως στα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων. Η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού είναι να επενδύει τα µετρητά του σε λογαριασµούς όψεως και προθεσµίας ώστε να διατηρεί την απαραίτητη ρευστότητα επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ικανοποιητική απόδοση. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία για το σύνολο του τραπεζικού δανεισµού κάνει χρήση προϊόντων κυµαινόµενου επιτοκίου. Ανάλογα µε το ύψος των υποχρεώσεων σε κυµαινόµενο επιτόκιο, η Εταιρεία προβαίνει στην εκτίµηση του επιτοκιακού κινδύνου και 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

20 όπου απαιτείται µελετά την αναγκαιότητα χρήσης επιτοκιακών χρηµατοοικονοµικών παραγώγων. Η πολιτική του Οµίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Επιδράσεις των παραγόντων κινδύνου και ανάλυση ευαισθησίας Σχετικά µε την επίδραση των παραπάνω παραγόντων στα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρείας, στα Ίδια Κεφάλαια αλλά και στην καθαρή της κερδοφορία αυτά έχουν ως εξής: LME AL (Αλουμίνιο) $/t EBITDA εκ. 6,3-6,3 Καθαρά Αποτελέσματα εκ. 6,3-6,3 Ίδια Κεφάλαια εκ. 6,3-6,3 Ισοτιμία /$ /$ - 0,05 + 0,05 EBITDA εκ. 4,6-4,6 Καθαρά Αποτελέσματα εκ. 4,6-4,6 Ίδια Κεφάλαια εκ. 1,4-1,4 Τιμή πετρελαίου $/t EBITDA εκ. 2,4-2,4 Καθαρά Αποτελέσματα εκ. 2,4-2,4 Ίδια Κεφάλαια εκ. 2,4-2,4 Τιμή φυσικού αερίου /MWh EBITDA εκ. 6,5-6,5 Καθαρά Αποτελέσματα εκ. 6,5-6,5 Ίδια Κεφάλαια εκ. 15,9-15,9 Τέλος, σε ότι αφορά τον επιτοκιακό κίνδυνο από την ανάλυση ευαισθησίας προκύπτει ότι η αύξηση του επιτοκίου κατά 0,005 προκαλεί αντίστοιχα µείωση στα αποτελέσµατα προ φόρων και τα Ίδια Κεφάλαια κατά 0,7 εκατ. Η έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους τιµών εµπορευµάτων καθώς και η αντίστοιχη ευαισθησία µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τον όγκο των συναλλαγών και τα επίπεδα τιµών. Εν τούτοις η ανωτέρω ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης της Εταιρείας στον κίνδυνο αυτό για τη χρήση του VI. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής ιακυβέρνησης, όπως αυτές οροθετούνται από την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική ιακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και µηχανισµών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η Εταιρεία, στόχο έχει την 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

21 διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης τη διασφάλιση των συµφερόντων των µετόχων της και όλων όσοι συνδέονται µε τη λειτουργία της. Το ιοικητικό Συµβούλιο της είναι ο θεµατοφύλακας των Αρχών Εταιρικής ιακυβερνήσεως. Σήµερα απαρτίζεται από 1 εκτελεστικό και 4 µη εκτελεστικά µέλη. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής ιακυβέρνησης. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της αναφέρεται στη ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Οµίλου και αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική µονάδα. Στις αρµοδιότητές της περιλαµβάνονται η αξιολόγηση και βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης η εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τις θεσµοθετηµένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οροθετούνται από τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, την ισχύουσα νοµοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις. Η διαθέτει υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου επικεφαλής της οποίας είναι ο κύριος Πελέκης Θεόδωρος µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. VII. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Στα πλαίσια της λειτουργικής δραστηριότητας, τα υλικά, τα αποθέµατα και οι υπηρεσίες προέρχονται από έναν αριθµό συνεταίρων της Εταιρείας. Αυτές οι συναλλαγές περιλαµβάνουν εταιρείες στις οποίες υπάρχει συµµετοχή και εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της. Οι συναλλαγές µε αυτές τις εταιρείες πραγµατοποιούνται σε καθαρά εµπορική βάση, ενώ δεν πραγµατοποιούνται επιχειρηµατικές συναλλαγές. Η δεν συµµετείχε σε καµία συναλλαγή ασυνήθους φύσεως ή περιεχοµένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όµιλο στον οποίον συµµετέχει, ή τις εταιρείες και τα άτοµα που συνδέονται στενά µε αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συµµετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο µέλλον. Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές, της Εταιρείας και µελών της διοίκησης, κατά την τρέχουσα χρήση καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31/12/2012: 01/01-31/12/ /01-31/12/2011 Μισθοί και αμοιβές Δ.Σ Κόστος Κοινωνικής Ασφάλισης Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών Παροχές λήξης της εργασίας Λοιπές Αποζημιώσεις Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

22 31/12/ /12/2011 Τρέχουσες Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών Παροχές λήξης της εργασίας ΑΛΟΥΜΙΝ ΙΟΝ Α.Ε. 31/12/ /12/2011 Πωλήσεις αγαθών Μητρική - - Θυγατρικές - - Συνδεδεμένες - - Άλλα συνδεδεμένα μέρη Σύνολο Αγορές αγαθών Μητρική Θ υγατρικές Συνδεδεμένες - - Άλλα συνδεδεμένα μέρη Σύνολο Αγορές περιουσιακών στοιχείων Μητρική Θυγατρικές - - Συνδεδεμένες - - Άλλα συνδεδεμένα μέρη - - Σύνολο Πωλήσεις υπηρεσιών Μητρική - - Θ υγατρικές Συνδεδεμένες Άλλα συνδεδεμένα μέρη Σύνολο Αγορές υπηρεσιών Μητρική Θ υγατρικές Συνδεδεμένες Άλλα συνδεδεμένα μέρη Σύνολο Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

23 31/12/ /12/2011 Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη Μητρική - - Θυγατρικές - - Συνδεδεμένες Άλλα συνδεδεμένα μέρη - - Σύνολο Πελάτες / Χρεώστες Μητρική Θυγατρικές Συνδεδεμένες Άλλα συνδεδεμένα μέρη Σύνολο Προμηθευτές/πιστωτές Μητρική Θυγατρικές Συνδεδεμένες Άλλα συνδεδεμένα μέρη Σύνολο VIII. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σχετικά µε τη διανοµή µερίσµατος, η διοίκηση της Εταιρείας, λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων τα αρνητικά αποτελέσµατα της χρήσης, τον µελλοντικό επενδυτικό σχεδιασµό και την ενίσχυση της ρευστότητάς της προτείνει τη µη διανοµή µερίσµατος για την τρέχουσα χρήση. ΙΧ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Την 17/1/2013 εκδόθηκε µε σχετική απόφαση του ΥΠΕΚΑ η άδεια εµπορικής λειτουργίας του σταθµού συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας της ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ. Ήδη, από τις 28/11/2012, ο εν λόγω σταθµός είχε ενταχθεί σε καθεστώς «δοκιµαστικής λειτουργίας» ως Κατανεµόµενη Μονάδα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (δοκιµαστική λειτουργία Κατανεµόµενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ) από το λειτουργό της αγοράς, κατόπιν της υπογραφής συµπληρωµατικής σύµβασης συναλλαγών, επιµετρώντας και τιµολογώντας ανάλογα την εγχυόµενη ηλεκτρική ενέργεια στο σύστηµα. εν υπάρχουν λοιπά µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ). 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

24 . Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της στις 26/03/2013 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης, των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων και των ταµιακών ροών της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ). 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

25 I. Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης (Ποσά σε ) Σημείωση 31/12/ /12/2011 Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Άύλα Περιουσιακά Στοιχεία Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Επενδύσεις Σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Αποθέματα - Συνολική αξία Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Στοιχεία Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά εύλογης αξίας 6.12 ( ) ( ) Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα Εις Νέον Ίδια Κεφάλαια Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προβλέψεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Οι συνοδευτικές σημειώσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

26 II. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού εισοδήµατος (Ποσά σε ) Σημείωση 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 Πωλήσεις 5.1, Κόστος Πωληθέντων 6.20 ( ) ( ) Μικτο κερδος ( ) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα διάθεσης 6.21 ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης 6.21 ( ) ( ) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 6.22 ( ) ( ) Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων ( ) Χρηματοοικονομικά Έσοδα Χρηματοοικονομικά Έξοδα 6.23 ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων ( ) Φόρος εισοδήματος 6.25 ( ) Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( ) Κέρδη περιόδου μετά από φόρους ( ) Κατανεμημένα σε: Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής ( ) Βασικά κέρδη ανά μετοχή ,0000 1,3941 Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ,0000 1,3941 Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου απο συνεχιζόμενες δραστηριότητες Κέρδη/Ζημιές Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβέσεις (A) Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA) (B) Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων ( ) Κέρδη προ φόρων ( ) Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( ) (Α)Πρ/σμός Kονδ:Κέρδη/Ζημιές ΠΦ,Χρ/κών, Eπ/κών Αποτ κ Συν Απ/σεων Κέρδη προ φόρων ( ) Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Πλέον: Αποσβέσεις Κέρδη/Ζημιές Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβέσεις (Β)Πρ/σμός Kονδ:Λειτ/κά Απ ΠΦ,Χρημ/κών,Eπ/κώνΑπ κ Συν Απ(EBITDA) Κέρδη προ φόρων ( ) Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Πλέον: Αποσβέσεις Μερικό Σύνολο Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA) Οι συνοδευτικές σημειώσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

27 IΙI. Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων (Ποσά σε ) 31/12/ /12/2011 Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων: Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου ( ) Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ.Καταστάσεων - - Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία - - Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών ( ) Προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών (Stock Option Plan) - - Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα συγγενών - - Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπων συνολικών εσόδων - - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης ( ) ( ) 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

28 IV. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Ποσά σε ) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα Εις Νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου ( ) ( ) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής ( ) ( ) Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών - ( ) - - ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης - ( ) ( ) Υπόλοιπο τέλους 31/12/ ( ) (Ποσά σε ) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα Εις Νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2012, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ ( ) Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου ( ) ( ) Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης ( ) ( ) Υπόλοιπο τέλους 31/12/ ( ) Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 157 Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 154 155 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2-3 Μήνυμα Προέδρου 4-5 Ταυτότητα 6-7 Διοικητικό Συμβούλιο & ΟργανΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 8-9

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013. Βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013. Βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013 Βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Β. Εξαμηνιαία Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014. Βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014. Βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014 Βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Β. Εξαμηνιαία Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Έκθεση διαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου 4 Β. Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2-3 Μήνυμα Προέδρου. 4-5 Ταυτότητα. 6-7 Διοικητικό Συμβούλιο & Οργανωτική Δομή

Περιεχόμενα. 2-3 Μήνυμα Προέδρου. 4-5 Ταυτότητα. 6-7 Διοικητικό Συμβούλιο & Οργανωτική Δομή 2013 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα 2-3 Μήνυμα Προέδρου 4-5 Ταυτότητα 6-7 Διοικητικό Συμβούλιο & Οργανωτική Δομή 8-9 Τομείς Δραστηριοποίησης Έργα EPC Mεταλλουργία & Mεταλλεία Ενέργεια 10 2014: Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 2. Ετήσια Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 Βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε. µε τον διακριτικό τίτλο «STEM - HEALTH HELLAS S.A.»

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε. µε τον διακριτικό τίτλο «STEM - HEALTH HELLAS S.A.» ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε. µε τον διακριτικό τίτλο «STEM - HEALTH HELLAS S.A.» Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως (1 η Ιανουαρίου 2010 31 η εκεµβρίου 2010) Σύµφωνα µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Μ.Α.Ε.: 51526/01ΑΤ/Β/02/0537 Αρ. Μ. Γ.Ε.ΜΗ. 8006101000 ΕΔΡΑ: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΤΚ 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση (Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008) (Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) Λάρισα, Αύγουστος 2008 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 31055/04/B/94/157 (2006) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 001579901000 Ερμού 2 & Νίκης, Αθήνα ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΦΟΙ ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008

ΕΛΦΟΙ ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008 ΕΛΦΟΙ ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008 Περιεχόµενα Α. ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου... 4 Β. Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση 1/1 31/12/2012 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556 / 2007 Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αρ. Μητρώου Α.Ε 11314/06/Β/86/13 25 ης Αυγούστου 17-71202

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 1/1 31/12/2011 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556 / 2007 I Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αρ. Μητρώου Α.Ε 11314/06/Β/86/13 25 ης Αυγούστου 17-71202

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC CATERING A.E. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η εκεµβρίου 2014

OLYMPIC CATERING A.E. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η εκεµβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Έκθεση Ελέγχου Νοµίµων Ελεγκτών 3 Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 5 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31 ης εκεµβρίου 2014 12 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. για την χρήση 2007. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007)

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. για την χρήση 2007. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που επανεγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου 2012 31 η εκεµβρίου 2012) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ηλώσεις Εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 εκεµβρίου 2008 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE ΑΡ.Μ.ΑΕ 27122/06/Β/92/104 Ε ΡΑ:12 Ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Web: http://www.voyatzoglou.gr

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC CATERING A.E. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

OLYMPIC CATERING A.E. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...3 2. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου...6 3. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης...14 4. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος...15 5. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2011 Σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ' αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε: 10357/06/Β/86/113 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΑΡ. Μ.Α.Ε: 10357/06/Β/86/113 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΑΡ. Μ.Α.Ε: 10357/06/Β/86/113 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α) Δηλώσεις εκπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2013 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2013 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου Systems AE

Βογιατζόγλου Systems AE Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 εκεµβρίου 2008 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE ΑΡ.Μ.ΑΕ 27122/06/Β/92/104 Ε ΡΑ:12 Ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Web: http://www.voyatzoglou.gr Βογιατζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΑΙΓΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«ΝΕΑ ΑΙΓΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «ΝΕΑ ΑΙΓΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε.

OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε. OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που

Διαβάστε περισσότερα