ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε."

Transcript

1 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Α. ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 6 Γ. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις I. Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης II. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού εισοδήµατος IΙI. Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων IV. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων V. Στοιχεία Κατάστασης ταµειακών ροών Ε. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Γενικές Πληροφορίες Αντικείµενο δραστηριότητας Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές αρχές Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων Ενοποίηση Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις Κρίσεις Εκτιµήσεις και υποθέσεις οµή του Οµίλου Σηµαντικά Εταιρικά Γεγονότα Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόµισµα Πληροφόρηση κατά τοµέα Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Μισθώσεις Χρηµατοοικονοµικά µέσα Αποθέµατα Εµπορικές απαιτήσεις Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος Ταµειακά ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο Κρατικές Επιχορηγήσεις Παροχές σε εργαζοµένους Βραχυπρόθεσµες παροχές Παροχές λόγω συνταξιοδότησης Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

3 3.21 ανειακές υποχρεώσεις Προβλέψεις ιανοµή µερισµάτων ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Χρηµατοοικονοµικά µέσα Κίνδυνος Αγοράς Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Λογιστική Αντιστάθµισης Οικονοµική πληροφόρηση κατά τοµέα Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης επιχειρηµατικοί τοµείς Κατανοµή εσόδων Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις Ανάλυση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων Αποθέµατα Πελάτες και και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Ταµειακά ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο Άλλα αποθεµατικά Αποθεµατικά εύλογης αξίας Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προβλέψεις Εµπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Κόστος πωληθέντων Έξοδα διοίκησης / διάθεσης Άλλα λειτουργικά Έσοδα και Έξοδα Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα και Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα Κέρδη ανά µετοχή Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

4 6.25 Φορολογία Εισοδήµατος Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη Συναλλαγές µε βασικά διοικητικά στελέχη Μερίσµατα Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις εσµεύσεις εσµεύσεις Λειτουργικής Μίσθωσης η Εταιρεία ως εκµισθωτής εσµεύσεις Λειτουργικής Μίσθωσης η Εταιρεία ως µισθωτής Εγγυήσεις Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού ΣΤ. Στοιχεία και Πληροφορίες Ζ. ιαθεσιµότητα των Οικονοµικών Καταστάσεων Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

5 Α. ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου Οι 1. Σπυρίδων Κασδάς, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου 2. ηµήτριος Στεφανίδης, ιευθύνων Σύµβουλος 3. Γεώργιος Φανούριος Κοντούζογλου, Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ εξ όσων γνωρίζουµε: α. οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και β. Η συνηµµένη Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει. Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2013 Οι βεβαιούντες Σπυρίδων Κασδάς ηµήτριος Στεφανίδης Γεώργιος Φανούριος Κοντούζογλου Πρόεδρος του Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ιευθύνων Σύµβουλος ιοικητικού Συµβουλίου 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

6 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης εκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

7 Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έµφαση Θεµάτων Εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: 1) Όπως γνωστοποιείται στη σηµείωση 6.31 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης, η Εταιρία αµφισβητεί, συνολικά τον τρόπο τιµολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας που η ΕΗ επέβαλλε από τον Ιούλιο του 2008 στο τιµολόγιο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάµει σχετικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορούσε τη διαµόρφωση του τιµολογίου πελατών υψηλής τάσης. Ύστερα από την υπ αριθµόν 346/2012 απόφαση της ΡΑΕ, καθορίσθηκε προσωρινά η τιµή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, για το σύνολο των ωρών λειτουργίας της Εταιρίας. Η ιοίκηση της Εταιρίας λαµβάνοντας υπόψη την προαναφερόµενη απόφαση, την χρησιµοποιεί πλέον ως βάση για τον προσδιορισµό της υποχρέωσης της προς την ΕΗ, σχετικά µε την εύλογη και δίκαιη τιµή αναφοράς για την ηλεκτρική ενέργεια που προµηθεύεται από τη ΕΗ. Η οριστικοποίηση της υπόθεσης εναπόκειται στη διαιτητική διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις (πέραν της ήδη σχηµατισµένης πρόβλεψης) ή απαιτήσεις που θα προκύψουν για την Εταιρία από την οριστική διευθέτηση της εν λόγω διαφοράς από το αρµόδιο διαιτητικό δικαστήριο δεν δύναται να προσδιοριστούν την δεδοµένη χρονική στιγµή. 2) Στη σηµείωση 6.31 των οικονοµικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέµα ότι στις η Ελληνική Κυβέρνηση µέσω του Υπουργείου Οικονοµικών γνωστοποίησε στην Εταιρεία, απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία κρίνει ασύµβατη µε τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων την τιµολόγηση ηλεκτρικού ρεύµατος της ΕΗ προς την Εταιρεία για την περίοδο µεταξύ Ιανουαρίου 2007 και Μαρτίου Την η Εταιρεία προσέφυγε ενώπιον του Γενικού ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτούµενη την ακύρωση της ως άνω απόφασης. Η ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά, ότι η πιθανότητα µελλοντικής εκροής οικονοµικών πόρων για τυχόν διευθέτηση της εν λόγω ενδεχόµενης υποχρέωσης ύψους 17,4 εκ. είναι πολύ µικρή. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε τα θέµατα αυτά. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

8 Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Νίκος Ιωάννου Αρ Μ ΣΟΕΛ: Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

9 Γ. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ I. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Το 2012 αποτέλεσε έτος συνέχειας της βαθιάς και παρατεταµένης ύφεσης που διαρκεί ήδη πάνω από πέντε συναπτά έτη. Η οικονοµική και πολιτική αστάθεια κορυφώθηκε στα µέσα της χρονιάς, ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού, οπότε πραγµατοποιήθηκαν οι δύο διαδοχικές εκλογικές αναµετρήσεις και διακόπηκε προσωρινά η χρηµατοδότηση της χώρας από το πρόγραµµα στήριξης. Ταυτόχρονα, στο διεθνές πεδίο, η κρίση χρέους παραµένει παρούσα, µε κεντρική εστία τις χώρες της Ευρωπαϊκής περιφέρειας και εµφανείς όµως πλέον τις συνέπειες στο ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης του συνόλου των χωρών της Ευρωζώνης. Ο ρόλος της ΕΚΤ παραµένει κεντρικός στην προσπάθεια αποκατάστασης και εξισορρόπησης του επιπέδου ρευστότητας στις επιµέρους χώρες µέλη, ενώ το φαινόµενο της ανεργίας υποσκάπτει τις αναπτυξιακές προοπτικές. Στο εγχώριο πεδίο, η οικονοµική κρίση έχει λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις, καθώς η σωρευτική µείωση του ΑΕΠ την πενταετία ξεπέρασε το 20%. Η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήµατος παρέµεινε σε εκκρεµότητα το 2012, µε αρνητικές συνέπειες για τη ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία που περιορίστηκε σε οριακά επίπεδα. Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε τις καθυστερήσεις πληρωµών του κράτους προς την ιδιωτική οικονοµία, την επιβολή µια σειράς νέων έµµεσων και άµεσων φόρων και την αβεβαιότητα για την πορεία των επενδυτικών πλάνων, συνέθεσαν ένα ασφυκτικό οικονοµικό περιβάλλον για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η διατηρώντας τον εξαγωγικό προσανατολισµό της κατόρθωσε να περιορίσει τον εγχώριο πιστωτικό κίνδυνο. Παράλληλα, χρησιµοποίησε σε µεγάλη κλίµακα τη δυνατότητα εισαγωγής υγροποιηµένου φυσικού αερίου µέρος του οποίου ιδιοκατανάλωσε και µεταπούλησε το υπόλοιπο καταγράφοντας σηµαντικά αποτελέσµατα ενώ, στο σκέλος του περιορισµού του κόστους ξεκίνησε το πρόγραµµα «ΜΕΛΛΟΝ» το οποίο ήδη από το 2012 αποδίδει καρπούς και αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αγορά Αλουµίνας H αγορά της µεταλλουργικής αλουµίνας το 2012 ήταν σχεδόν ισορροπηµένη µε την παγκόσµια παραγωγή να φθάνει κοντά τους 92 εκ. τόνους και την Κίνα να αντιπροσωπεύει το 40-45% περίπου της παραγωγής και της ζήτησης. Η Κίνα συνεχίζει να επενδύει σε εργοστάσια παραγωγής αλουµίνας µε αποτέλεσµα την κατακόρυφη αύξηση των εισαγωγών σε βωξίτη. 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

10 Η προσφορά και ζήτηση για το 2013 εκτός Κίνας αναµένεται να αυξηθεί κατά 4-6% αλλά πάντα η κατάσταση θα παραµένει ρευστή. Τα προβλήµατα σε εργοστάσια παραγωγής αλουµίνας σε Ινδία και Κίνα αλλά και η χαµηλή τιµή του µετάλλου που αναγκάζει πολλούς παραγωγούς να µειώσουν παραγωγή µπορεί να οδηγήσει την αγορά είτε σε πλεόνασµα είτε σε έλλειµµα. Για την το µακροχρόνιο συµβόλαιο µε την Glencore στην άνυδρη αλουµίνα ολοκληρώθηκε το 2012 µε συνολική ποσότητα τόνους έναντι τόνων και µε καλύτερες τιµές για το 2ο εξάµηνο. Η τιµή για το 2013 δεν θα συνδέεται ως ποσοστό µε την τιµή του αλουµινίου στο χρηµατιστήριο µετάλλων και θα είναι fix στα $320,30/mt µετά την επιτυχή αναδιαπραγµάτευση του συµβολαίου. Όσον αφορά την ένυδρη αλουµίνα, η διατήρησε υψηλά περιθώρια κέρδους αλλά µειωµένο όγκο περίπου 105 χιλ. τόνους έναντι 124 χιλ. τόνους το Οι καταναλώσεις στην συγκεκριµένη αγορά είχαν µία µείωση της τάξης του 20%, λογικό αντίκτυπο της οικονοµικής κρίσης ιδιαίτερα στην περιοχή της Ευρώπης. Αγορά Αλουµινίου Το 2012 η παραγωγή πρωτόχυτου αλουµινίου έφθασε τους 47 εκ. τόνους (+3,5%) µε την ζήτηση στους 46.5 εκ. τόνους (+4,0%). Τα συνολικά αποθέµατα στο τέλος του 2012 ήταν 7,44 εκ. τόνοι αλλά µε σηµαντικό τµήµα αυτών να είναι αντικείµενο financial deals και συνεπώς να µην είναι άµεσα διαθέσιµα για κατανάλωση. H τάση αυτή συνεχίζεται και το 2013 χωρίς όµως την συνέχιση της ανοδικής τάσης της χρηµατιστηριακής τιµής του LME. Η χαµηλή τιµή του LME οδηγεί σε περαιτέρω αναστολή της επανεκκίνησης εργοστασίων παραγωγής αλουµινίου που έχουν σταµατήσει την λειτουργία τους λόγω υψηλού λειτουργικού κόστους. Η µέση ετήσια χρηµατιστηριακή τιµή του αλουµινίου για το 2012 κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα γύρω στα 2.050$/t. Τόσο η πορεία της χρηµατιστηριακής τιµής όσο και αυτή των premia ακολούθησαν παρόµοια τάση, ξεκινώντας στην αρχή του έτους από υψηλό επίπεδο και ακολουθώντας πτωτική πορεία µέχρι και το καλοκαίρι. Μετά υπήρξε σηµαντική διόρθωση τόσο στα premia όπου έφθασαν σε ιστορικά υψηλά αλλά και στην χρηµατιστηριακή τιµή που συνεχίστηκε µέχρι και το τέλος του έτους. Τα χαµηλά premia του αλουµινίου µέχρι τα µέσα του τρίτου τριµήνου διατηρήθηκαν λόγω της αβεβαιότητας και της οικονοµικής κρίσης στην Ευρωζώνη, και της µειωµένης ζήτησης κυρίως στον Ευρωπαϊκό νότο που αποτελεί µια από τις βασικότερες αγορές εξαγωγής των προϊόντων µας. Στην Γερµανία επίσης είχαµε τα ίδια φαινόµενα αλλά σε πιο ήπια µορφή. Σε αντίθεση µε την Ευρώπη, σηµάδια ανάκαµψης είχαµε στην Αµερική, την Κίνα και την Ινδία, µε αυξηµένη ζήτηση σε αλουµίνιο καθώς και νέες επενδύσεις από τους τοπικούς παραγωγούς λόγω ενεργειών στήριξης των 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

11 τοπικών οικονοµιών από τις κατά τόπους κυβερνήσεις, είτε µε την παροχή µειωµένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας είτε µε άλλες προωθητικές κινήσεις για την ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης. Σε γενικές γραµµές το 2012, η ζήτηση στην Ευρώπη σε προϊόντα διέλασης ήταν µειωµένη λόγω της οικονοµικής κρίσης όπου επηρέασε πολύ τον κατασκευαστικό κλάδο σε αντίθεση µε τα προϊόντα έλασης όπου είχαν σταθερά ανοδική ζήτηση. ιατηρήθηκε σε καλά επίπεδα η ζήτηση από την αεροναυπηγική και αυτοκινητοβιοµηχανία. Αναφορικά µε τα προϊόντα (κολόνες και πλάκες αλουµινίου) της, η αυξηµένη ζήτηση στα προϊόντα έλασης αποτυπώθηκε ως αύξηση των πωλήσεων πλακών αλουµινίου καταλαµβάνοντας ποσοστό 32% επί του συνολικού όγκου πωλήσεων προϊόντων αλουµινίου, έναντι 25% στην προηγούµενη χρήση. Τόσο στις πλάκες όσο και στις κολώνες τα premia διατηρήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα µε την ψαλίδα µεταξύ πλάκας και κολόνας να κλείνει προς όφελος της πρώτης. Παρ ότι η αγορά είναι πολύ ρευστή, προβλέπεται τα υψηλά premia να παραµείνουν και για το 2013 ειδικά εάν η τιµή του µετάλλου διατηρηθεί χαµηλά, σε εύρος µεταξύ $/t. Η το 2012 Το 2012 η παρουσίασε κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ στον Κύκλο Εργασιών προερχόµενο κυρίως από την εκτεταµένη εµπορική δραστηριότητα µεταπώλησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου. Στη µεταλλουργία καταγράφηκε πτώση προερχόµενη τόσο από τη χαµηλότερη χρηµατιστηριακή τιµή του µετάλλου όσο και από το µειωµένο όγκο πωλήσεων της αλουµίνας. Επιπλέον, υποχώρησαν, στο µέσο του έτους, τα premia του Χυτηρίου και δεν καταγράφηκε κέρδος από την αντιστάθµιση. Τα έσοδα επηρεάστηκαν θετικά από την ισχυροποίησης του δολαρίου έναντι του ευρώ. Στις 28/11/2012, ο σταθµός συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας εντάχθηκε σε καθεστώς «δοκιµαστικής λειτουργίας» ως Κατανεµόµενη Μονάδα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (δοκιµαστική λειτουργία Κατανεµόµενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ) από το λειτουργό της αγοράς, κατόπιν της υπογραφής συµπληρωµατικής σύµβασης συναλλαγών, επιµετρώντας και τιµολογώντας ανάλογα την εγχυόµενη ηλεκτρική ενέργεια στο σύστηµα. Από την αρχή του έτους ξεκίνησε η εφαρµογή του προγράµµατος «Μέλλον» που έχει στόχο τη δραστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυρίως µέσω του περιορισµού του λειτουργικού της κόστους. Παρότι ήδη αναγνωρίσθηκαν οι ενέργειες και καταγράφηκαν τα πρώτα οφέλη, τα αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων µειώθηκαν κατά 35% σε σχέση µε το 2011 λόγω της πτώσης των τιµών πώλησης και της διατήρησης των τιµών των α υλών σε υψηλά επίπεδα. 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

12 Το επίπεδο παραγωγής της Ένυδρης αλουµίνας κατέγραψε πτώση έναντι του 2011 και επέδρασε κατ αντιστοιχία στη µείωση του όγκου πωλήσεων του συγκεκριµένου προϊόντος αλλά και της παραγόµενης ποσότητας Άνυδρης αλουµίνας. Το φθινόπωρο του 2012 ενεργοποιήθηκε το project της αύξησης της έντασης ηλ. ρεύµατος στις σειρές της Ηλεκτρόλυσης που θα οδηγήσει σε ετήσια βάση σε επιπλέον παραγωγή κατά 7 χιλ. τόνους ρευστού µετάλλου. Η παραγωγή τελικών προϊόντων του Χυτηρίου µειώθηκε περιορισµένα έναντι του 2011 καθότι στο προηγούµενο έτος έγινε χρήση µετάλλου επανάτηξης. Οι πωλήσεις αλουµινίου σε ποσότητα ανά προϊόν ανήλθαν σε: - 112,9 χιλ. τόνους σε κολόνες το 2012 έναντι 121,3 χιλ. τόνους το ,2 χιλ. τόνους σε πλάκες το 2012 έναντι 41,3 χιλ. τόνους το ,6 χιλ. τόνους σε χελώνες το 2012 έναντι 1,0 χιλ. τόνους το 2011 Το αναφερθέν µίγµα πωλήσεων δείχνει ξεκάθαρη µετακίνηση προς την πλάκα έναντι της κολόνας τόσο για λόγους ζήτησης όσο και λόγω αυξηµένης κερδοφορίας. Ανά προορισµό, αυξήθηκαν οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά γεγονός που επέτρεψε και τη µείωση του πιστωτικού υπολοίπου του Φ.Π.Α. Κατά τη διάρκεια του έτους παρουσιάστηκε έντονη µεταβλητότητα στις τιµές του αλουµινίου µε αποτέλεσµα να φθάσουν οι τιµές από το υψηλό επίπεδο έτους των 2.350$/t τον Φεβρουάριο στο χαµηλό των 1.830$/t τον Αύγουστο, καταγράφοντας χαµηλό διετίας, και να ανακάµψει µερικώς κατά τη διάρκεια του Τριµήνου. Η µέση τιµή για το 2012 διαµορφώθηκε στα $/t, σηµειώνοντας πτώση 15% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Παράλληλα, η ισοτιµία του ευρώ έναντι του δολαρίου κινήθηκε από το 1,35 στο 1,21 και επέστρεψε στο 1,33. Η µέση ισοτιµία /$ του έτους έφτασε στο 1,32 µε αποτέλεσµα τη βελτίωση των αποτελεσµάτων που έχουν δολαριακή βάση έναντι του Τα υπερτιµήµατα (premia) των προϊόντων του Χυτηρίου κατέγραψαν αντίστοιχη πορεία µε τις τιµές του αλουµινίου αλλά στο Τρίµηνο ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Με την εγκατάσταση της τρίτης και της τέταρτης φιλτρόπρεσσας, που ήδη έγινε κατά το 2011, ολοκληρώθηκε η επένδυση για την τήρηση της δέσµευσής µας για το σταµάτηµα της απόθεσης ερυθράς ιλύος στον Κορινθιακό. Πλέον από 01/01/2012, όλα τα κατάλοιπα βωξίτη εναποτίθενται στην ξηρά σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το σηµαντικότερο µέρος του προγράµµατος αντικατάστασης της χρήσης µαζούτ από φυσικό αέριο µε αποτέλεσµα εκτός από τα οικονοµικά οφέλη και τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της Ήδη από τον Αύγουστο του 2012 ξεκίνησαν να περνούν σταδιακά οι εγκαταστάσεις σε καύση φυσικού αερίου και µέχρι το τέλος του έτους είχε ήδη ολοκληρωθεί η αλλαγή στους φούρνους της αλουµίνας που είναι ο µεγαλύτερος καταναλωτής του εργοστασίου (πλέον του 80% επί της 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

13 συνολικής κατανάλωσης). Ξεκίνησε η αλλαγή και στους φούρνους του Χυτηρίου που αναµένεται να ολοκληρωθεί στα µέσα του 2013, ενώ αντικαταστάθηκε πλήρως ο φούρνος της ωµής παραγωγής των ανόδων. Στα οικονοµικά στοιχεία είναι σηµαντικό να αναφερθεί η εξαγορά της ναυτικής εταιρείας "Desfina shipping company" αλλά και η διακοπή της διαδικασίας due diligence που αφορούσε στην πρόταση εξαγοράς του κλάδου βωξίτη της S&B. Τέλος, ολοκληρώθηκε η εκταµίευση για τη δεύτερη επιστροφή κεφαλαίου προς τη µητρική.. II. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ Εν όψει του 2013 θα ολοκληρωθούν οι δράσεις του σχεδίου «Μέλλον» και αναµένεται να αναγνωρισθούν τα οφέλη στα αποτελέσµατα της γεγονός που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Μεταξύ αυτών, θα καταγραφούν για πρώτη χρονιά τα αποτελέσµατα του σταθµού συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας κατόπιν της άδειας εµπορικής λειτουργίας που εκδόθηκε στις 17/1/2013 µε σχετική απόφαση του ΥΠΕΚΑ. Η αγορά του µετάλλου δεν αναµένεται να ανακάµψει σηµαντικά αλλά τα premia θα παραµείνουν στα ιστορικά υψηλά επίπεδα. Θα διατηρηθεί η τάση αύξησης της παραγωγής και πώλησης προϊόντων πλάκας αντί κολόνας τόσο για λόγους κερδοφορίας όσο και αδυναµίας που εξακολουθεί και παρουσιάζει ο κλάδος των κατασκευών. Λόγω ενεργοποίησης της αύξησης της έντασης στις σειρές της Ηλεκτρόλυσης αναµένεται να καταγραφεί ιστορικό ρεκόρ παραγωγής ρευστού µετάλλου. Στις πωλήσεις της ένυδρης αλουµίνας έχει τεθεί στόχος να προσπεραστεί το ιστορικό ρεκόρ των 124 χιλ. τόνων, γεγονός που θα ενισχύσει την κερδοφορία της εξαιτίας του σηµαντικού περιθωρίου κέρδους του συγκεκριµένου προϊόντος. Στην πλευρά του κόστους παραγωγής αναµένεται αποκλιµάκωση στις τιµές όλων των βασικών α υλών εκτός της σόδας και περιορισµένη πτώση στις ενεργειακές τιµές. Η αναµένεται να διατηρήσει τα πολύ καλά τεχνικά αποτελέσµατα χωρίς να παραβλεφθούν τα αποτελέσµατα στην ασφάλεια των εργαζοµένων. Ο εξαγωγικός προσανατολισµός της θα παρέχει σηµαντική ασφάλεια έναντι του πιστωτικού κινδύνου. 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

14 III. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ Η έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσµατα και την απόδοση της σε µηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσµατικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαµβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά µέτρα. H Εταιρεία παρακολουθεί τις επιδόσεις µέσα από ανάλυση συγκεκριµένων οικονοµικών αλλά και τεχνικών και λειτουργικών δεικτών. Βασικοί δείκτες απόδοσης: Α. Οικονοµικοί - ROCE (Return on Capital Employed) «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια της Εταιρείας τα οποία είναι το άθροισµα της Καθαρής Θέσης, του συνόλου των δανείων και των µακροπρόθεσµων προβλέψεων. - ROE (Return on Equity) «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη µετά από φόρους µε την Καθαρή Θέση της εταιρείας. - EVA (Economic Value Added) «Προστιθέµενη οικονοµική αξία»: Το µέγεθος αυτό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια µε τη διαφορά (ROCE Κόστος Κεφαλαίου) και αποτελεί το ποσό κατά το οποίο αυξάνει η οικονοµική αξία της Εταιρείας. Η Εταιρεία για να υπολογίσει το κόστος κεφαλαίου χρησιµοποιεί τον τύπο του WACC «Μεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου». Οι παραπάνω δείκτες για το 2012 και σε σύγκριση µε το 2011 κινήθηκαν ως εξής : ROCE -0,02% 1,26% ROE -4,29% 1,86% EVA (σε εκατ. ) -75,90-52,98 Β. Λειτουργικοί και τεχνικοί δείκτες - είκτης συχνότητας ατυχηµάτων µε διακοπή : το 2012 ο δείκτης ήταν 1,13 έναντι 1,10 του είκτης συχνότητας ατυχηµάτων µε και χωρίς διακοπή : το 2012 ο δείκτης ήταν 4,51 έναντι 3,86 του % απόδοσης Faraday : 93,2 το 2012 έναντι 94,3 το Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

15 IV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - Η ιοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε στις 13 εκεµβρίου 2012 και πραγµατοποίησε την αγορά του συνόλου των µετοχών της συνδεδεµένης εταιρείας ΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αντί τιµήµατος 2,2 εκατ. Πιο συγκεκριµένα η εταιρεία αγόρασε το σύνολο των µετοχών της εταιρείας ΕΣΦΙΝΑ Ν.Ε. έναντι τιµήµατος 1,00 ανά µετοχή. - Εξαγορά δραστηριότητας βωξίτη της S&B: Μετά το πέρας εκτενούς due diligence, διαδικασία που περιλάµβανε οικονοµικό, νοµικό, φορολογικό και τεχνικό έλεγχο των προς συγχώνευση µερών, καθώς και διαπραγµατεύσεων που διεξήχθησαν σε κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη τελικής συµφωνίας για τη σταδιακή απόκτηση της δραστηριότητας Βωξίτη της S&B στην Ελλάδα από την, 100% θυγατρική εταιρία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., όπως αυτή είχε ανακοινωθεί την 8η Νοεµβρίου Οι δύο εταιρείες, αξιολογώντας τις προκλήσεις που προκύπτουν από το εγχώριο και διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, θα εξακολουθήσουν να διερευνούν τρόπους για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων εξόρυξης βωξίτη, ενώ θα συνεχίσουν απρόσκοπτα την εµπορική τους συνεργασία. - Το εκέµβριο του 2012 υπεγράφη νέα συµφωνία µεταξύ της ιοίκησης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε και του Σωµατείου των Εργαζοµένων της εταιρείας. Με την εν λόγω συµφωνία επιτεύχθηκε αφενός η διατήρηση των θέσεων εργασίας και της παραγωγικής δυναµικότητας του εργοστασίου, αφετέρου ο σηµαντικός εξορθολογισµός του κόστους σε µια βιώσιµη και µακροπρόθεσµη βάση. - Υπεγράφησαν οι νέες συµβάσεις προµήθειας Φυσικού Αερίου των θυγατρικών εταιριών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Όµιλος Επιχειρήσεων, Protergia Α.Ε. και Korinthos Power Α.Ε. µε τη ΕΠΑ Α.Ε., κάτω από την «οµπρέλα» µίας Συµφωνίας Συνδιαχείρισης των ποσοτήτων για όλες τις µονάδες. Με τη Συµφωνία αυτή, η οποία έχει ισχύ µέχρι το τέλος του 2014, εξασφαλίζεται η οµαλή προµήθεια Φυσικού Αερίου αγωγών για τις τρεις θερµικές µονάδες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αλλά και των θερµικών καταναλώσεων της - Την 15/5/2012 η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ αριθµόν 346/2012 απόφασή της βάσει της οποίας καθορίζει ως προσωρινή τιµή, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές τιµολόγησης, την τιµή των 42 /MWh, πλέον των προβλεπόµενων χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), Τέλους Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Χρήσης Συστήµατος Μεταφοράς και λοιπών φόρων. Η εφαρµογή της ανωτέρω προσωρινής τιµής, βάσει του σκεπτικού της απόφασης της ΡΑΕ, θα γίνεται για το σύνολο των ωρών λειτουργίας της, δεδοµένης της επιβεβληµένης από το καταναλωτικό της προφίλ µονοζωνικής χρέωσης, καθ όλη τη διάρκεια της µέρας και θα ισχύσει µέχρι την τελική απόφαση της διαιτησίας στην οποία η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και η ΕΗ έχουν προσφύγει. 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

16 - Με το νόµο 4093/2012 (Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής ) το Νοέµβριο του 2012 επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Τα ποσοστά ανέρχονται σε: (α) 25% για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς που τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεση τους έως (β) 30% για τους Φωτοβολταϊκούς σταθµούς που τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους µετά την και η αποζηµίωση της παραγόµενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιµής αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α του ν.3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντιστοιχεί σε µήνα προγενέστερο του Φεβρουαρίου 2012 (γ) 27% για τους Φωτοβολατϊκούς σταθµούς που τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους µετά την και η αποζηµίωση της παραγόµενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιµής αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α του ν.3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντιστοιχεί στο διάστηµα µεταξύ Φεβρουαρίου 2012 και 9 Αυγούστου 2012 (δ) 10% για τους λοιπούς σταθµούς ΑΠΕ και τους σταθµούς ΣΗΘΥΑ - Την 17/1/2013 εκδόθηκε µε σχετική απόφαση του ΥΠΕΚΑ η άδεια εµπορικής λειτουργίας του σταθµού συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας της ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ. Ήδη, από τις 28/11/2012, ο εν λόγω σταθµός είχε ενταχθεί σε καθεστώς «δοκιµαστικής λειτουργίας» ως Κατανεµόµενη Μονάδα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (δοκιµαστική λειτουργία Κατανεµόµενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ) από το λειτουργό της αγοράς, κατόπιν της υπογραφής συµπληρωµατικής σύµβασης συναλλαγών, επιµετρώντας και τιµολογώντας ανάλογα την εγχυόµενη ηλεκτρική ενέργεια στο σύστηµα. - Στις 1 Οκτωβρίου 2012, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΦΟΙ ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. 100% θυγατρική της αποφάσισε τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά µε ισόποση επιστροφή στους µετόχους µετρητών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 του κ.ν.2190/1920. Η εν λόγω µείωση πραγµατοποιήθηκε µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας κατά 1,85 ανά µετοχή. Μετά την ως άνω µείωση, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των , διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας έκαστη 1,20. Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε από τη Νοµαρχία στις 30 Οκτωβρίου Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

17 V. ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δηµιουργούν πολλαπλούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, διακυµάνσεων των τιµών της αγοράς, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, στοχεύει στον περιορισµό ενδεχόµενης αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της, που είναι δυνατό να προκύψει από την αδυναµία πρόβλεψης των χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Η Εταιρεία χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα για να αντισταθµίσει την έκθεσή του σε συγκεκριµένες κατηγορίες κινδύνων. Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από τη ιοίκηση της Εταιρείας και είναι εναρµονισµένες µε την ευρύτερη πολιτική του οµίλου όπου ανήκει. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρµόζεται από το τµήµα ιαχείρισης ιαθεσίµων του Οµίλου όπου ανήκει η Εταιρεία (Corporate Treasury Department) το οποίο δρα ως ένα κέντρο υπηρεσιών. Η Κεντρική υπηρεσία ιαχείρισης ιαθεσίµων αναγνωρίζει, ποσοτικοποιεί, διαχειρίζεται και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που δηµιουργούνται από τις κύριες λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Πιστωτικός Κίνδυνος Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα, µε αυτήν µέρη. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και καταθέσεις σε τράπεζες και χρηµατοοικονοµικά ινστιτούτα, καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες. Για τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η Εταιρεία παρακολουθεί, σε σταθερή βάση, τις εµπορικές της απαιτήσεις και όπου κριθεί απαραίτητο διασφαλίζει την είσπραξη τους µέσω συµβολαίων ασφάλισης ή προεξόφλησης εµπορικών απαιτήσεων. Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα, σε συµβόλαια χρηµατοοικονοµικών παραγώγων καθώς και σε άλλα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, η Εταιρεία θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα και συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων την 31η εκεµβρίου 2012 και 2011 για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

18 Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες (Ποσά σε ) 0-3 μήνες 3-6 μήνες 6-12 μήνες > 1 έτος Ενηλικίωση Εμπορικών Απαιτήσεων Μη ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Σύνολο Κίνδύνος Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται µε την ανάγκη για επαρκή χρηµατοδότηση της δραστηριότητας και της ανάπτυξής της Εταιρείας. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείµενο διαχείρισης µέσω προσεκτικής παρακολούθησης των χρεών των µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωµών που πραγµατοποιούνται καθηµερινά. Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιµες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις βραχυπρόθεσµες επιχειρηµατικές ανάγκες, κατόπιν υπολογισµού των ταµειακών εισροών που προκύπτουν από τη λειτουργία του καθώς και των µετρητών και ισοδύναµων µετρητών τα οποία τηρεί. Τα κεφάλαια για τις µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό δανειακών κεφαλαίων και την δυνατότητα να πωληθούν µακροπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η εκεµβρίου 2012 και 2011 για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 2012 (Ποσά σε ) εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη Σύνολο Μακρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμα δάνεια Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές Υποχρεώσεις Σύνολο Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 2011 (Ποσά σε ) εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη Σύνολο Μακρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμα δάνεια Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές Υποχρεώσεις Σύνολο Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

19 Κίνδυνος Αγοράς Κίνδυνος τιµής εµπορευµάτων Οι τιµές των εµπορευµάτων (αλουµινίου και αλουµίνας) οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τις διεθνείς αγορές και την παγκόσµια ζήτηση και προσφορά έχουν ως αποτέλεσµα την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο διακύµανσης των σχετικών τιµών. Οι τιµές των εµπορευµάτων συνδέονται τόσο µε µεταβλητές που προσδιορίζουν τα έσοδα (π.χ. τιµές µετάλλων στο LME) όσο και το κόστος (π.χ. τιµές πετρελαίου, φυσικού αερίου) της Εταιρείας. Η Εταιρεία λόγω της δραστηριότητάς της εκτίθεται στην διακύµανση των τιµών Αλουµινίου (AL) καθώς και στις τιµές Πετρελαίου (Fuel Oil) και Φυσικού Αερίου σαν στοιχείο του κόστους παραγωγής. Αναφορικά µε τη διακύµανση των τιµών του αλουµινίου η Εταιρεία έχει σαν πολιτική την ελαχιστοποίηση του κινδύνου κάνοντας χρήση χρηµατοοικονοµικών παραγώγων (προθεσµιακά συµβόλαια εκπλήρωσης εµπορευµάτων). Η έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους τιµών εµπορευµάτων καθώς και η αντίστοιχη ευαισθησία µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τον όγκο των συναλλαγών και τα επίπεδα τιµών. Εν τούτοις η παρακάτω ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης της Εταιρείας στον κίνδυνο αυτό για τη χρήση του Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο προερχόµενο κυρίως από το ολάριο Αµερικής. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει από εµπορικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. Για τη διαχείριση αυτού του επιχειρηµατικού κινδύνου το τµήµα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης του Οµίλου χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα (currency forwards). Η έκθεση της Εταιρείας στο συναλλαγµατικό κίνδυνο και η αντίστοιχη ευαισθησία µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τον όγκο των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα καθώς και τα επίπεδα τιµών. Εν τούτοις η παρακάτω ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης της Εταιρείας στον κίνδυνο αυτό για τη χρήση του Κίνδυνος επιτοκίου Τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας που εκτίθενται σε διακυµάνσεις επιτοκίου αφορούν κυρίως στα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων. Η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού είναι να επενδύει τα µετρητά του σε λογαριασµούς όψεως και προθεσµίας ώστε να διατηρεί την απαραίτητη ρευστότητα επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ικανοποιητική απόδοση. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία για το σύνολο του τραπεζικού δανεισµού κάνει χρήση προϊόντων κυµαινόµενου επιτοκίου. Ανάλογα µε το ύψος των υποχρεώσεων σε κυµαινόµενο επιτόκιο, η Εταιρεία προβαίνει στην εκτίµηση του επιτοκιακού κινδύνου και 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

20 όπου απαιτείται µελετά την αναγκαιότητα χρήσης επιτοκιακών χρηµατοοικονοµικών παραγώγων. Η πολιτική του Οµίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Επιδράσεις των παραγόντων κινδύνου και ανάλυση ευαισθησίας Σχετικά µε την επίδραση των παραπάνω παραγόντων στα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρείας, στα Ίδια Κεφάλαια αλλά και στην καθαρή της κερδοφορία αυτά έχουν ως εξής: LME AL (Αλουμίνιο) $/t EBITDA εκ. 6,3-6,3 Καθαρά Αποτελέσματα εκ. 6,3-6,3 Ίδια Κεφάλαια εκ. 6,3-6,3 Ισοτιμία /$ /$ - 0,05 + 0,05 EBITDA εκ. 4,6-4,6 Καθαρά Αποτελέσματα εκ. 4,6-4,6 Ίδια Κεφάλαια εκ. 1,4-1,4 Τιμή πετρελαίου $/t EBITDA εκ. 2,4-2,4 Καθαρά Αποτελέσματα εκ. 2,4-2,4 Ίδια Κεφάλαια εκ. 2,4-2,4 Τιμή φυσικού αερίου /MWh EBITDA εκ. 6,5-6,5 Καθαρά Αποτελέσματα εκ. 6,5-6,5 Ίδια Κεφάλαια εκ. 15,9-15,9 Τέλος, σε ότι αφορά τον επιτοκιακό κίνδυνο από την ανάλυση ευαισθησίας προκύπτει ότι η αύξηση του επιτοκίου κατά 0,005 προκαλεί αντίστοιχα µείωση στα αποτελέσµατα προ φόρων και τα Ίδια Κεφάλαια κατά 0,7 εκατ. Η έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους τιµών εµπορευµάτων καθώς και η αντίστοιχη ευαισθησία µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τον όγκο των συναλλαγών και τα επίπεδα τιµών. Εν τούτοις η ανωτέρω ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης της Εταιρείας στον κίνδυνο αυτό για τη χρήση του VI. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής ιακυβέρνησης, όπως αυτές οροθετούνται από την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική ιακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και µηχανισµών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η Εταιρεία, στόχο έχει την 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

21 διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης τη διασφάλιση των συµφερόντων των µετόχων της και όλων όσοι συνδέονται µε τη λειτουργία της. Το ιοικητικό Συµβούλιο της είναι ο θεµατοφύλακας των Αρχών Εταιρικής ιακυβερνήσεως. Σήµερα απαρτίζεται από 1 εκτελεστικό και 4 µη εκτελεστικά µέλη. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής ιακυβέρνησης. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της αναφέρεται στη ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Οµίλου και αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική µονάδα. Στις αρµοδιότητές της περιλαµβάνονται η αξιολόγηση και βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης η εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τις θεσµοθετηµένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οροθετούνται από τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, την ισχύουσα νοµοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις. Η διαθέτει υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου επικεφαλής της οποίας είναι ο κύριος Πελέκης Θεόδωρος µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. VII. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Στα πλαίσια της λειτουργικής δραστηριότητας, τα υλικά, τα αποθέµατα και οι υπηρεσίες προέρχονται από έναν αριθµό συνεταίρων της Εταιρείας. Αυτές οι συναλλαγές περιλαµβάνουν εταιρείες στις οποίες υπάρχει συµµετοχή και εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της. Οι συναλλαγές µε αυτές τις εταιρείες πραγµατοποιούνται σε καθαρά εµπορική βάση, ενώ δεν πραγµατοποιούνται επιχειρηµατικές συναλλαγές. Η δεν συµµετείχε σε καµία συναλλαγή ασυνήθους φύσεως ή περιεχοµένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όµιλο στον οποίον συµµετέχει, ή τις εταιρείες και τα άτοµα που συνδέονται στενά µε αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συµµετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο µέλλον. Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές, της Εταιρείας και µελών της διοίκησης, κατά την τρέχουσα χρήση καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31/12/2012: 01/01-31/12/ /01-31/12/2011 Μισθοί και αμοιβές Δ.Σ Κόστος Κοινωνικής Ασφάλισης Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών Παροχές λήξης της εργασίας Λοιπές Αποζημιώσεις Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

22 31/12/ /12/2011 Τρέχουσες Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών Παροχές λήξης της εργασίας ΑΛΟΥΜΙΝ ΙΟΝ Α.Ε. 31/12/ /12/2011 Πωλήσεις αγαθών Μητρική - - Θυγατρικές - - Συνδεδεμένες - - Άλλα συνδεδεμένα μέρη Σύνολο Αγορές αγαθών Μητρική Θ υγατρικές Συνδεδεμένες - - Άλλα συνδεδεμένα μέρη Σύνολο Αγορές περιουσιακών στοιχείων Μητρική Θυγατρικές - - Συνδεδεμένες - - Άλλα συνδεδεμένα μέρη - - Σύνολο Πωλήσεις υπηρεσιών Μητρική - - Θ υγατρικές Συνδεδεμένες Άλλα συνδεδεμένα μέρη Σύνολο Αγορές υπηρεσιών Μητρική Θ υγατρικές Συνδεδεμένες Άλλα συνδεδεμένα μέρη Σύνολο Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

23 31/12/ /12/2011 Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη Μητρική - - Θυγατρικές - - Συνδεδεμένες Άλλα συνδεδεμένα μέρη - - Σύνολο Πελάτες / Χρεώστες Μητρική Θυγατρικές Συνδεδεμένες Άλλα συνδεδεμένα μέρη Σύνολο Προμηθευτές/πιστωτές Μητρική Θυγατρικές Συνδεδεμένες Άλλα συνδεδεμένα μέρη Σύνολο VIII. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σχετικά µε τη διανοµή µερίσµατος, η διοίκηση της Εταιρείας, λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων τα αρνητικά αποτελέσµατα της χρήσης, τον µελλοντικό επενδυτικό σχεδιασµό και την ενίσχυση της ρευστότητάς της προτείνει τη µη διανοµή µερίσµατος για την τρέχουσα χρήση. ΙΧ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Την 17/1/2013 εκδόθηκε µε σχετική απόφαση του ΥΠΕΚΑ η άδεια εµπορικής λειτουργίας του σταθµού συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας της ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ. Ήδη, από τις 28/11/2012, ο εν λόγω σταθµός είχε ενταχθεί σε καθεστώς «δοκιµαστικής λειτουργίας» ως Κατανεµόµενη Μονάδα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (δοκιµαστική λειτουργία Κατανεµόµενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ) από το λειτουργό της αγοράς, κατόπιν της υπογραφής συµπληρωµατικής σύµβασης συναλλαγών, επιµετρώντας και τιµολογώντας ανάλογα την εγχυόµενη ηλεκτρική ενέργεια στο σύστηµα. εν υπάρχουν λοιπά µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ). 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

24 . Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της στις 26/03/2013 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης, των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων και των ταµιακών ροών της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ). 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

25 I. Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης (Ποσά σε ) Σημείωση 31/12/ /12/2011 Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Άύλα Περιουσιακά Στοιχεία Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Επενδύσεις Σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Αποθέματα - Συνολική αξία Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Στοιχεία Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά εύλογης αξίας 6.12 ( ) ( ) Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα Εις Νέον Ίδια Κεφάλαια Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προβλέψεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Οι συνοδευτικές σημειώσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

26 II. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού εισοδήµατος (Ποσά σε ) Σημείωση 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 Πωλήσεις 5.1, Κόστος Πωληθέντων 6.20 ( ) ( ) Μικτο κερδος ( ) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα διάθεσης 6.21 ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης 6.21 ( ) ( ) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 6.22 ( ) ( ) Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων ( ) Χρηματοοικονομικά Έσοδα Χρηματοοικονομικά Έξοδα 6.23 ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων ( ) Φόρος εισοδήματος 6.25 ( ) Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( ) Κέρδη περιόδου μετά από φόρους ( ) Κατανεμημένα σε: Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής ( ) Βασικά κέρδη ανά μετοχή ,0000 1,3941 Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ,0000 1,3941 Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου απο συνεχιζόμενες δραστηριότητες Κέρδη/Ζημιές Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβέσεις (A) Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA) (B) Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων ( ) Κέρδη προ φόρων ( ) Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( ) (Α)Πρ/σμός Kονδ:Κέρδη/Ζημιές ΠΦ,Χρ/κών, Eπ/κών Αποτ κ Συν Απ/σεων Κέρδη προ φόρων ( ) Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Πλέον: Αποσβέσεις Κέρδη/Ζημιές Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβέσεις (Β)Πρ/σμός Kονδ:Λειτ/κά Απ ΠΦ,Χρημ/κών,Eπ/κώνΑπ κ Συν Απ(EBITDA) Κέρδη προ φόρων ( ) Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Πλέον: Αποσβέσεις Μερικό Σύνολο Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA) Οι συνοδευτικές σημειώσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

27 IΙI. Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων (Ποσά σε ) 31/12/ /12/2011 Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων: Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου ( ) Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ.Καταστάσεων - - Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία - - Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών ( ) Προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών (Stock Option Plan) - - Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα συγγενών - - Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπων συνολικών εσόδων - - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης ( ) ( ) 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

28 IV. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Ποσά σε ) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα Εις Νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου ( ) ( ) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής ( ) ( ) Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών - ( ) - - ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης - ( ) ( ) Υπόλοιπο τέλους 31/12/ ( ) (Ποσά σε ) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα Εις Νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2012, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ ( ) Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου ( ) ( ) Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης ( ) ( ) Υπόλοιπο τέλους 31/12/ ( ) Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Α. ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 17/05/2016 Αριθ.Πρωτ.: 423336 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Λ. Κηφισίας 27, 115 23 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 006238301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Marketing and Media Services

Marketing and Media Services Marketing and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" Έδρα: Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015 31/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ ΤΗΣ ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29-6-2012 Κύριοι µέτοχοι, Η χρήση που εξετάζεται είναι η 10η

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015 Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2015 Σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Mαρτίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΦΟΙ ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2014

ΕΛΦΟΙ ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2014 ΕΛΦΟΙ ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2014 Περιεχόµενα Α. ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου... 4 Β. Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Z A C H O S Α. Ε. Ε. Δ. Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης

Z A C H O S Α. Ε. Ε. Δ. Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης ZACHOS ΑΕΕ (πρώην ΑΕΛ Ε) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Σοφοκλή Βενιζέλου 43, 141 23 Λυκόβρυση Αρ.Μ.Α.Ε.44868/01ΑΤ/Β/99/472 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 3608401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 23.02.2009 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

«RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2013 A Εταιρική χρήση από 1 η Οκτωβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μαρούσι, Μάιος 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα