ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΑΒΟΥ (ΟΣΣΑ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΑΒΟΥ (ΟΣΣΑ)"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΑΒΟΥ (ΟΣΣΑ) Π. Κατσιμπίρη 1, Γ. Ευθυμίου 2, Β. Δέτσης 1, Α. Σκορδίλης 3 1 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικιακής Oικονομίας και Οικολογίας, 2 ΤΕΙ Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φ.Π., Τέρμα Μαυρομιχάλη, 43100, Καρδίτσα, Greenways Αρχιτεκτονική Τοπίου ΕΠΕ, Αθήνα Περίληψη Με την ενσωμάτωση της Κοινής Αγροτικής Παραγωγής (Κ.Α.Π.) στον αγροτικό τομέα, έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στην ελληνική ύπαιθρο, με κυριότερες τη συρρίκνωση του πληθυσμού και την εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής, ιδιαίτερα στις ορεινές Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (ΛΕΠ). Αυτό έχει οδηγήσει σε αλλαγές στη χρήση της γης, του τοπίου και της βιοποικιλότητας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εντοπίσει τα προβλήματα της ορεινής περιοχής του Κίσαβου με έμφαση στους οικισμούς Αμπελακίων, Τεμπών και Σπηλιάς, και να διατυπώσει μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πρόταση στη βάση: α) της ανάδειξης και αξιοποίησης των τοπικών πλεονεκτημάτων και β) της παράλληλης συμπληρωματικής διασύνδεσής τους με τον ευρύτερο χώρο. Με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του Κίσαβου στοχεύει στην κοινωνικο-χωρική αριστοποίηση της ανάπτυξης. Η εργασία χρησιμοποιεί ως μεθοδολογικά εργαλεία α) την προσέγγιση «εκ των κάτω» («bottom-up») μέσω συνεντεύξεων με πληροφοριοδότες κλειδιά και συμπλήρωσης ερωτηματολογίου και β) την ποιοτική ανάλυση των στατιστικών δεδομένων. Η εργασία καταλήγει σε ορισμένες προτάσεις ανάπτυξης της ορεινής περιοχής και ειδικότερα των τομέων της βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και του τουρισμού. Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση ορεινών περιοχών, Νatura 2000, Kίσαβος Εισαγωγή και τοποθέτηση του προβλήματος Το οικολογικό δίκτυο Νatura 2000 είναι ένα δίκτυο περιοχών που προέκυψε από τις οδηγίες των οικοτόπων και της ορνιθοπανίδας και αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: α) Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» και β) Τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance SCI) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής. Σήμερα η Ελλάδα έχει εντάξει στο δίκτυο Natura 2000 συνολικά 443 περιοχές, από τις οποίες 202 έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 241 ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1495/ Στο πλαίσιο της διαχείρισης του δικτύου NATURA 2000, απαιτούνται δράσεις που αφορούν: α) στο σχεδιασμό διαχείρισης, στη διοίκηση και στη διατήρηση των σχετικών 1

2 με το δίκτυο υποδομών β) στη διαχείριση και στην παρακολούθηση και γ) σε δαπάνες επενδύσεων (Μιγκίρος κ.ά., 2008). Μεγάλος αριθμός των περιοχών του δικτύου περιλαμβάνει ηπειρωτικές περιοχές ορεινού χαρακτήρα και μειωμένου πληθυσμού, από τη φύση τους μειονεκτικές όσον αφορά τις δυνατότητες και επιλογές ανάπτυξής τους. Αυτά τα φυσικά και κοινωνικά μειονεκτήματα τις καθιστούν Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (ΛΕΠ) σύμφωνα με τους Παπαδόπουλο και Λιαρίκο (2004). Το διαχειριστικό σχέδιο μιας προστατευόμενης περιοχής οφείλει να συνδυάσει πιθανούς αντικρουόμενους στόχους όπως η διατήρηση της φύσης, η προστασία των υδάτινων πόρων, ο τουρισμός, η αναψυχή, η βόσκηση κλπ. (Σταματίου 2006). Επομένως η διατηρήσιμη ανάπτυξη αυτών των προστατευόμενων περιοχών προϋποθέτει τη διαφύλαξη της φυσιογνωμίας τους, των χρήσεων γης και τη συγκράτηση του πληθυσμού μέσω ενός σύνθετου πλέγματος δραστηριοτήτων που προωθεί την πολυλειτουργική απασχόληση. Το θέμα της στρατηγικής σύνδεσης μεταξύ ποικίλων δραστηριοτήτων κρίνεται θεμελιώδες για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, όπως υποστηρίζει ο Porter, επειδή η αντιγραφή μιας αλληλοσυνδεόμενης σειράς δραστηριοτήτων είναι πολύ δυσκολότερη από την αντιγραφή μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας εκ μέρους του ανταγωνιστή (Cawley and Gillmor, 2007). Στο πλαίσιο της πολυλειτουργικότητας, οι Θεοδωροπούλου και Αποστολόπουλος (2003), προτείνουν συνδυασμό οικο-αγροτουρισμού και βιολογικής γεωργίας, ενώ ο Αλέγρας (2003), ένα μίγμα τουρισμού, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, παραδοσιακών προϊόντων με παράλληλη αξιοποίηση βιομάζας, οι Τσάρτας κ.ά. (2004) και Soliva (2007), υποστηρίζουν τη λειτουργική διασύνδεση της τουριστικής ανάπτυξης με τους τοπικούς κλάδους της οικονομίας, ενώ η Ανθοπούλου (2004), το συνδυασμό παραδοσιακών προϊόντων διατροφής και αγροτουρισμού. Oι Fleicher and Tchetchik (2005) διαπιστώνουν ότι μια εταιρία παραγωγής αγροτικών ειδών και τουριστικών υπηρεσιών χρησιμοποιεί τους παραγωγικούς της συντελεστές πιο αποτελεσματικά στο τουριστικό προϊόν, επιβεβαιώνοντας έτσι την άποψη ότι η πολυλειτουργικότητα αποτελεί ένα αναπτυξιακό εργαλείο που ευνοεί οικονομικές ευκαιρίες και συνέργιες (Marsden and Sonnino, 2008). Τη σημασία της ελληνικής κτηνοτροφίας ιδιαίτερα για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές τονίζουν οι Λουλούδης κ.ά. (2004), και προτείνουν τη σύνδεση της ορεινής κτηνοτροφίας με την τυροκομία για την προσφορά παραδοσιακών προϊόντων υψηλής ποιότητας με ονομασία προέλευσης. Σύμφωνα δε με το Λαμπριανίδη (2004), το 70% των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ προέρχεται από ορεινές περιοχές. Ειδικότερα για τις περιοχές Natura 2000, οι Stoate et al. (2009), θεωρούν ζωτικής σημασίας ένα ειδικό καθεστώς υποστήριξης για την προστασία τους και συσχετίζουν τις Λιγότερος Ευνοημένες Περιοχές (ΛΕΠ) με τις περιοχές Natura Το ενδιαφέρον στην άποψη αυτή είναι ότι οι περιοχές του δικτύου μπορούν να ταξινομηθούν ως ΛΕΠ, προκειμένου να αντισταθμιστούν μειονεκτήματα που προκύπτουν από περιορισμούς που σχετίζονται με το καθεστώς προστασίας και επομένως να καταστούν επιλέξιμες για επιδοτήσεις. Είναι σημαντικό πάντως να αντιληφθούμε ότι, το συνολικό αναπτυξιακό έλλειμμα των ορεινών, μειονεκτικών περιοχών δεν μπορεί να λυθεί στην περίπτωση που ο τουρισμός προωθείται ως μονοκαλλιέργεια. Στο πλαίσιο όμως της πολυλειτουργικότητας, αποτελεί μια ενδεχόμενη δραστηριότητα που μπορεί να διαφοροποιήσει τις επιλογές διαβίωσης 2

3 ενισχύοντας το βιοπορισμό των εμπλεκομένων ατόμων (Iorio and Corsale, 2010), την ευκαιρία για συνδυασμό εισοδήματος από τον τουρισμό με πιο οικολογικές αγροτικές πρακτικές (Yang et al. 2009, Tao and Wall 2009) ή μια διαφοροποιημένη στρατηγική για την αγροτική οικονομία, η οποία θεωρεί τους αγροτικούς πόρους σαν ένα πολύπλευρο περιβάλλον, ικανό να φιλοξενήσει ένα ευρύ φάσμα χρήσεων και αξιών τα οποία ανταγωνίζονται με άλλες χρήσεις και αξίες (Liu, 2006). Η ορεινή περιοχή του Κίσαβου ανήκει στις Λ.Ε.Π περιοχές και παρά την πολιτισμική κληρονομιά και την πλούσια βιοποικιλότητα που διαθέτει, αντιμετωπίζει κοινά προβλήματα με τις υπόλοιπες ορεινές περιοχές της χώρας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναζήτηση μιας εναλλακτικής πρότασης και η παρέμβαση αναπτυξιακού χαρακτήρα σε μια περιοχή του δικτύου Natura Περιοχή Έρευνας Ως περιοχή έρευνας επιλέχθηκε η περιοχή του Ν.Δ. Κίσαβου με έμφαση στους οικισμούς Αμπελάκια, Τέμπη και Σπηλιά, (Χάρτης Ι και ΙΙ). Χάρτης Ι & ΙΙ: Χάρτης Περιοχής έρευνας Map Ι& ΙΙ: Study area Πηγή: Προσαρμοσμένο από τους Μιγκίρος κ.ά.(2008) & Παλούμπης και Σιδηρόπουλος (2003) Στον ορεινό όγκο του Κίσαβου υπάρχουν τρεις θεσμοθετημένες περιοχές του ευρωπαϊκού δίκτυο Νatura 2000 : Αισθητικό Δάσος Όσσας (GR ), Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας Τεμπών (GR ) και Όρος Όσσα (GR ). Η βιοποικιλότητα της περιοχής έρευνας είναι υψηλή και συνίσταται σε: Χλωρίδα της περιοχής Στο Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας Τεμπών απαντώνται σπάνια είδη όπως η Centaurea graeca subsp. ceccariniana (ενδημικό της Κεντρικής Ελλάδας), η Campanula thessala (ενδημικό της Θεσσαλίας), το Allium heldreichii και είδος Sedum. 3

4 Στο Αισθητικό Δάσος Όσσας που χαρακτηρίζεται ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (SCI), αλλά και στο Όρος Όσσα (GR ) που είναι χαρακτηρισμένο ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) απαντώνται αρκετά ενδημικά είδη φυτών όπως τα Silene multicaulis ssp. genistifollia, Teucrium chamaedrys ssp. olympicum (σπάνιο ενδημικό της Κεντρικής Ελλάδας), Ephedra major procera, Alium heldreichii (ενδημικό της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας), Centaurea ossea, Viola αthois, Erodium absinthoides αλλά και ενδημικά της Βαλκανικής όπως τα Lamium garganicum ssp. striatum, Viola rausii, Astragalus lacteus, Gallium degenii, Festuca koritnicensis και Aesculus hippocastanum. Πανίδα της περιοχής Στο Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας Τεμπών υπάρχουν περισσότερα από 20 είδη της ορνιθοπανίδας που ανήκουν στα παραρτήματα της Οδηγίας 409/79. Στα νερά του Πηνειού έχουν καταγραφεί 13 είδη ψαριών εκ των οποίων, το μουστακάτο (Barbus barbus thessalus) και ο θεσσαλογωβός (Knipowitschia thessale) είναι εύτρωτα και ζουν μόνο στον Πηνειό, όπου και η βίδρα (Lutra lutra), είναι ακόμα παρούσα. Το δασικό σύμπλεγμα Όσσας χαρακτηρίζεται επίσης από την παρουσία μεγάλων θηλαστικών όπως λύκος (Canis lupus), αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra), αγριόχοιρος (Sus scrofa), τα οποία προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)- Παλούμπης και Σιδηρόπουλος, 2003). Δημογραφικά και ιστορικά στοιχεία Ο ιστορικός οικισμός των Αμπελακίων ευρίσκεται στα ΒΑ του Νομού Λάρισας και απέχει 34km. από την πρωτεύουσα του Νομού. Το χωριό είναι χτισμένο στις βορειοδυτικές πλαγιές της Όσσας (Κίσαβου) πάνω από την κοιλάδα των Τεμπών, σε υψόμετρο 390m. Οι μόνιμοι κάτοικοι των Αμπελακίων είναι 250 και ασχολούνται κυρίως με την καλλιέργεια αμπελιών, οπωροφόρων δέντρων και με την κτηνοτροφία. Τα Τέμπη είναι μικρός οικισμός κτισμένος στους πρόποδες του Κίσαβου και αριθμεί 60 κατοίκους (Μάρτιος 2001, Ε.Σ.Α), αλλά οι μόνιμοι κάτοικοι δεν ξεπερνούν τους 30. Ενόψει της απομάκρυνσης του εθνικού οδικού δικτύου, η κομβική θέση του οικισμού επί του άξονα Βορρά-Νότου αποτελεί πρόκληση για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής. Οι οικισμοί των Τεμπών και των Αμπελακίων είναι κηρυγμένοι παραδοσιακοί οικισμοί (Υ.Α. Α/Φ31/377/36/ ΦΕΚ 855/Β/4.9.74). Η ιστορική και πολιτισμική σημασία του οικισμού των Αμπελακίων είναι διεθνώς αποδεκτή λόγω του πρώτου συνεταιρισμού που λειτούργησε εκεί στα τέλη του 18 ου αιώνα και αποτελεί τμήμα του δικτύου «...των Ελλήνων οι Κοινότητες» (Τσούκας, 2001) Ο οικισμός της Σπηλιάς ευρίσκεται στο Νότιο τμήμα του Κίσαβου, σε υψόμετρο περίπου 800μ., απέχει 33km από τη Λάρισα, και περίπου 18km από τα Αμπελάκια. Ο πληθυσμός του οικισμού αποτελείται από 326 κατοίκους (Μάρτιος 2001, Ε.Σ.Α) αλλά οι μόνιμοι κάτοικοι δεν ξεπερνούν του 50. Μεθοδολογία Κατεβλήθη προσπάθεια να υιοθετηθούν συμμετοχικές διαδικασίες δεδομένου ότι η αποτελεσματική συμμετοχή ενισχύει τους συμμετέχοντες να δεσμευτούν σε Με το Νόμο 3852/2010 (Καλλικράτης) η Σπηλιά, τα Αμπελάκια και τα Τέμπη υπάγονται πλέον στο Δήμο Τεμπών με έδρα το Μακρυχώρι και ιστορική έδρα τα Αμπελάκια 4

5 αναπτυξιακές επιλογές για το μέλλον και επιτρέπει την ενσωμάτωση της τοπικής γνώσης στις προτάσεις (Pavlikakis and Tsihrintzis, 2006). Η έρευνα πεδίου βασίσθηκε σε συνδυασμό συνεντεύξεων από επαγγελματίες και δημόσιους υπάλληλους και συμπλήρωσης ερωτηματολογίου από τους κατοίκους. Υιοθετήθηκε η ποιοτική μέθοδος συλλογής δεδομένων (Κομίλης και Βαγιονής, 2000), καθώς επιτρέπει στον ερευνητή να μελετήσει ειδικά επιλεγμένα θέματα, να καταγράψει εμπειρίες ατόμων, να επιλέξει ορισμένες περιπτώσεις και να προχωρήσει σε μεγάλο βάθος και βαθμό λεπτομέρειας. Ως μορφή συνέντευξης με τους πληροφοριοδότες- κλειδιά (key-informants) επιλέχθηκε εκείνη της μια προς μια ημι-δομημένης συνέντευξης, λόγω της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας στο συνεντευξιαζόμενο και στις απαντήσεις του (Zoppi and Lai, 2010). Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 συνεντεύξεις και συμπληρώθηκαν 48 ερωτηματολόγια (περίπου το 1/6 του μόνιμου πληθυσμού). Η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος STATGRAPHICS. Αποτελέσματα Συζήτηση Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι το 54,17% θεωρεί την κτηνοτροφία και το 43,75% τη γεωργία-δασοκομία-μελισσοκομία, ως τομείς με μέλλον στην περιοχή. Στο πλαίσιο της διερεύνηση νέων ευκαιριών απασχόλησης, η προοπτική ανάπτυξης του τουρισμού απέσπασε ποσοστό της τάξης του 91,67%. Παρά τη συμμετοχή των κατοίκων σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης (43,75%), μόνο το 31,25% εξ αυτών σκέπτεται να ασχοληθεί με ένα διαφοροποιημένο αγροτικό προϊόν (ολοκληρωμένη, βιολογική γεωργία, νέοι αγρότες κτλ.). Το γεγονός αυτό οφείλεται α) αφενός μεν στην ηλικιακή κλάση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, (από το 18,75% των απασχολούμενων μόνο το 4,17% είναι κάτω των 40 ετών), ενώ από το 31,25% που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με κάποια εναλλακτική αγροτική δραστηριότητα, το 10,42% είναι κάτω των 40 ετών και β) αφετέρου στο επίπεδο μόρφωσης, καθώς το ποσοστό των αποφοίτων 3βάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται στο 8,33% μεταξύ αυτών που σκοπεύουν να ασχοληθούν με κάποια εναλλακτική αγροτική δραστηριότητα. Το επίπεδο μόρφωσης επισημαίνεται και από την Τζίκα (2009), η οποία αναφέρει ότι οι μορφωμένοι και καταρτισμένοι αγρότες έχουν περισσότερες δυνατότητες να ενημερωθούν για καινούργιες τεχνικές διαχείρισης της εκμετάλλευσης και στη συνέχεια να τις υιοθετήσουν. Την παραγωγή εναλλακτικών γεωργικών προϊόντων και την αξιοποίηση της βιομάζας υποστηρίζει ο Αλέγρας, (2003), μέσω της ενθάρρυνσης της βιολογικής γεωργίας και κυρίως της βιολογικής κτηνοτροφίας. Ειδικότερα η Θεσσαλία, υποστηρίζει ο Λαδιάς (2006), ευνοεί την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στο χώρο των βιολογικών γεωργικών επιχειρήσεων και αναδιαρθρωμένων καλλιεργειών, αλλά σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με τη διακίνηση και τη διάθεση των βιολογικών προϊόντων περιορίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη (Διαγνωστική Έκθεση Βιολογικής Γεωργίας 2003 στο Σαρρή κ.ά. 2006). Το πρόβλημα όμως της διαφοροποίησης της αγροτικής παραγωγής δεν εστιάζεται μόνο στο τρόπο παραγωγής (βιολογικής ή μη), αλλά και στην καλλιέργεια νέων ειδών που 5

6 έχουν εγκαταλειφθεί ή δεν έχουν ακόμα αναγνωρισμένη αξία, καθώς η παραγωγή τους είναι τοπική και προορίζεται συνήθως για οικιακή χρήση. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι οι συγκεκριμένες μικροκλιματικές συνθήκες και η τοπογραφία κάνουν συνήθως το προϊόν μοναδικό. Επιπλέον η γεωργία μπορεί να θεωρηθεί σαν εργαλείο προστατευτικής διαχείρισης και διατήρησης της βιοποκιλότητας (Soliva et. al., 2008). Όσον αφορά στη δασοπονία, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο σαφές νομικό πλαίσιο, στην πρόληψη και όχι στην καταστολή των προβλημάτων, στην ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης των δασικών εκτάσεων, στην ενημέρωση των πολιτών ως προς τις δασοπονικές μεθόδους (Kassioumis et al., 2004) και ως προς την αξία του δάσους ως υποστηρικτή βιολογικών και οικολογικών διεργασιών (Ντάφης 2000, Παπαγεωργίου 2001), καθώς και στη συμπερίληψη νέων οικονομικών πόρων (βιομάζα, οργανωμένη αναψυχή κλπ.). Την ίδρυση αγροτικού συνεταιρισμού υποστηρίζει το 75%, με μεγαλύτερη αποδοχή στις ηλικίες άνω των 51 ετών (93,76%) και μεταξύ ετών, ενώ ένα ποσοστό 79,17% επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής. Το θέμα της δικτύωσης (networking) και των συσπειρώσεων (clustering) είναι καθοριστικό, καθώς λόγω οικονομιών κλίμακας, προκύπτουν οφέλη τόσο στην παραγωγή και στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και στη μείωση του κόστους συναλλαγής μεταξύ των δρώντων (Magnani and Struffi, 2009) Κατά τη διερεύνηση των ενδογενών πλεονεκτημάτων στα οποία μπορεί να βασισθεί η τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή, το δείγμα αξιολογεί τον πολιτισμό, την ιστορία και την παράδοση σε ποσοστό 70,83%, και το φυσικό περιβάλλον/αισθητική σε ποσοστό 62,50%. Τις θετικές επιπτώσεις του πολιτισμικού τουρισμού υποστηρίζουν οι Αποστολόπουλος και Σδράλη (2009), επισημαίνοντας ότι αποτελεί εργαλείο βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης κυρίως των μειονεκτικών περιοχών καθώς προσφέρει ευκαιρίες για έλξη ταξιδιωτών υψηλού μορφωτικού επιπέδου, οικονομικά εύπορων, με τάση στη μεγάλη διάρκεια παραμονής εκτός περιόδων τουριστικής αιχμής. Προτάσεις Για την κατάθεση των προτάσεων ελήφθησαν υπόψη, πέραν των υφιστάμενων περιφερειακών και τομεακών μελετών, έρευνες για αντίστοιχες περιοχές της Ελλάδας (Soliva et al., 2008) καθώς και τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας έρευνας, τα οποία σε γενικές γραμμές συνάδουν με άλλες έρευνες προστατευόμενων περιοχών (Christopoulou and Tsachalidis, 2004, Pavlikakis and Tsihrintzis, 2006). Πρωτογενής και Δευτερογενής Τομέας Σύμφωνα με τη μελέτη των Μιγκίρος κ.ά. (2008) τα εδάφη της περιοχής του Κίσαβου ευνοούν τη δασοπονία και τη λιβαδοπονία. Οι υψηλές ενισχύσεις που δίνονται στους βοσκότοπους με συγκομιζόμενες τροφές για αυτοκατανάλωση, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης Κ.Α.Π., μπορούν να ενισχύσουν την κτηνοτροφική παραγωγή και παράλληλα να μειώσουν την εξάρτηση των ορεινών περιοχών από τις πεδινές για τη προμήθεια ζωοτροφών. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης , η εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας (www.agrotikianaptixi.gr.), οι δασώσεις γεωργικών και μη γαιών, η 6

7 Τράπεζα δασικού γενετικού υλικού, η επικαιροποίηση της απογραφής των δασών και των δασικών εκτάσεων, η αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού όπως και τα έργα δασικής αναψυχής σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, αποτελούν μερικά παραδείγματα που αφορούν στη διατήρηση και αειφορική διαχείριση των δασών (Αλεξανδρίδου, 2008). Στο πλαίσιο της διατήρησης/αναβίωσης ποικιλιών που παραδοσιακά καλλιεργούνταν στην περιοχή, προσφέρεται η καλλιέργεια μηλιάς (ποικιλία φιρικιά), βερικοκιάς (ποικιλία καϊσιά), ροδιάς και αμπέλου (ποικιλία σαββατιανό, ντιμπαντίκι, μπαρμάκι, μοσχάτο, σταυρωτό ή αμπελακιώτικο) και των παραγώγων του (κρασί, τσίπουρο), ελιάς, συκιάς (ποικιλία κρεμέζικο, καρτσιώτικο) καθώς και καρυδιάς και αμυγδαλιάς. Εξάλλου όπως υποστηρίζει ο Λαμπριανίδης (2004), όλα τα «τοπικά προϊόντα θεωρούνται ως πιθανό «ατού των περιφερειών», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (1996). Επίσης στον Κίσαβο θα μπορούσε να καλλιεργηθεί η κρανιά, ένα δένδρο αυτοφυές στην περιοχή, που προσαρμόζεται άριστα στην υψομετρική ζώνη των μέτρων (Διαμαντής, 2009). Επιπλέον αξίζει να ερευνηθούν, νέες γεωργικές μέθοδοι όπως οι πολυετείς πολυκαλλιέργειες, η αγροδασοπονία, η σπορά χωρίς όργωμα ή με επιφανειακό όργωμα και η «μόνιμη γεωργία» ή «μόνιμη καλλιέργεια» (permaculture) (Bates και Hemenway, 2010) Η παραγωγή εναλλακτικών γεωργικών προϊόντων, όπως φαρμακευτικά ή αρωματικά βότανα, ξυλοκάρβουνα, μέλι, τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και η αξιοποίηση της βιομάζας μπορούν να αποτελέσουν μια επιπλέον οικονομική εισροή για την περιοχή. Από την άλλη οι παραδοσιακές τεχνογνωσίες ή δεξιοτεχνίες (local know-how), αποτελούν το απόσταγμα εμπειρικών γνώσεων και πρακτικών και είναι στενά συνδεδεμένες με τις ιδιαιτερότητες το τόπου. Κατ αυτήν την έννοια μπορούν να αποτελέσουν πηγή δυναμισμού και αναπτυξιακών δράσεων για τα τοπικά παραγωγικά συστήματα, δεδομένου ότι αυτού του τύπου οι γνώσεις συντελούν στη διατήρηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και των εν δυνάμει πλεονεκτημάτων (Ανθοπούλου, 2004). Το αυξημένο ενδιαφέρον των επισκεπτών για αναμνηστικά αντικείμενα υποκινεί μια νέα αγορά τοπικών προϊόντων (π.χ. υφαντά) συμβάλλοντας έτσι στην πολυαπασχόληση ιδιαίτερα της αγρότισσας γυναίκας (Θεοδωροπούλου και Αποστολόπουλος, 2003). Τριτογενής Τομέας Η ανάπτυξη του τουρισμού στηρίζεται στα οικονομικά χαρακτηριστικά του τόπου υποδοχής καθώς και στους ιδιαίτερους φυσικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς πόρους που αυτή διαθέτει. Οι πόροι αυτοί συνιστούν ουσιαστικά την πρώτη ύλη η οποία λειτουργεί ως θέλγητρο προσέλκυσης επισκεπτών (Τσάρτας κ.ά., 2010) Το πλούσιο αρχιτεκτονικό απόθεμα, τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και οι εναλλαγές του τοπίου αποτελούν τουριστικούς πόρους, οι οποίοι σε συνδυασμό με το παράλιο μέτωπο μπορούν να αναδείξουν την περιοχή ως τουριστικό προορισμό τεσσάρων εποχών. Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού, η μελέτη της Περιοχής Κ. Ολύμπου, Κίσαβου και Μαυροβουνίου (Παλούμπης και Σιδηρόπουλος, 2003), προτείνει μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ελαφριάς υποδομής για υπαίθρια αναψυχή, την εγκατάσταση παρατηρητηρίων πανίδας, τη μετατροπή των εγκαταλελειμμένων παραδοσιακών κατοικιών σε αγροτουριστικά καταλύματα, τη συντήρηση και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων με την τοποθέτηση επεξηγηματικών πινακίδων, την οργάνωση και λειτουργία θεματικών δικτύων και συνεργασιών, την ανάπτυξη/βελτίωση της 7

8 ηλεκτρονικής πληροφόρησης καθώς και τη δημιουργία ειδικού φορέα υπεύθυνου για το τουρισμό περιπέτειας. Περαιτέρω προτείνουμε τη δημιουργία Βοτανικού Κήπου, την ανάδειξη του Πολιτιστικού Κέντρου Αμπελακίων ως Κέντρου Υφαντικής Τέχνης με την επαναλειτουργία των 16 αργαλειών, και τη διαφοροποίηση του Λαογραφικού Μουσείου Αμπελακίων με θεματικές δραστηριότητες στοχεύοντας έτσι στη συμμετοχή των επισκεπτών και της τοπικής κοινωνίας. Ιδιαίτερη σημασία για την ανάδειξη του τουριστικού προορισμού διαδραματίζει η δημιουργία ενός μύθου και μιας αφήγησης (Stamboulis and Skayannis, 2003) και η ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία, υπό την έννοια της γνώσης, της εκπαίδευσης (Buhalis, 2000), της συμμετοχής και της συναίσθησης των επισκεπτών στα τοπικά δρώμενα και στον παραδοσιακό τρόπο ζωής (Αποστολόπουλος και Σδράλη, 2009). Στο πλαίσιο αυτό ο τουριστικός προορισμός αποκτά ταυτότητα και περιεχόμενο, το οποίο προσδίδει ένα στίγμα στην περιοχή και λειτουργεί σαν ομπρέλα συνδέοντας εταιρείες και άλλους φορείς σε μια κοινή εικόνα. Η κινητοποίηση του πληθυσμού για συνεργασίες είναι καίριας σημασίας, προαπαιτεί δε μεταφορά γνώσης και εμπειρίας πετυχημένων παραδειγμάτων (Scott et al. 2007, Cawley and Gillmor 2007) αντίστοιχων περιοχών, καθώς και επιτόπια επίσκεψη στις περιοχές ενδιαφέροντος. Συμπεράσματα Στις μέρες μας οι αγροτικές και ιδιαίτερα οι ορεινές μειονεκτικές περιοχές υπόκεινται σε μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, δεδομένων των νέων συνθηκών που επικρατούν παγκοσμίως σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτει ότι η περιοχή μελέτης ενέχει τις προοπτικές και τη δυναμική για τη θεμελίωση και τη στήριξη της ενδογενούς ανάπτυξης. Βασικά πλεονεκτήματα θεωρούνται η δεσπόζουσα θέση της περιοχής, οι ικανοποιητικές δυνατότητες για βιολογική κτηνοτροφία και μικρής κλίμακας βιολογική γεωργία, η πλούσια βιοποικιλότητα, οι εναλλαγές στο τοπίο και στη γεωμορφολογία της περιοχής που ευνοούν την ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων, ενώ ο ορεινός της χαρακτήρας επιτρέπει την ένταξη σε εξειδικευμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. πρόγραμμα EDORA-European Development Opportunities for Rural Areas). Όμως το ιδιαίτερο στοιχείο της περιοχής είναι η ιστορική και αρχιτεκτονική της κληρονομιά, το οποίο αποτελεί εν δυνάμει προστιθέμενη αξία, δεδομένης της αυξημένης ζήτησης για αγροτουρισμό βασισμένο στην πολιτισμική κληρονομιά. Εν τούτοις από την επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε στασιμότητα και σταδιακή απαξίωση των οικονομικών δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα, μεγάλος μέσος όρος ηλικίας, απουσία δομών υποστήριξης και οργάνωσης του παραγωγικού δυναμικού, τάση εγκατάλειψης της περιοχής καθώς και ελλείψεις σε βασικές υποδομές (π.χ. οδικό και αποχετευτικό δίκτυο, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νέες τεχνολογίες κλπ.). Συνοψίζοντας προτείνουμε την επικέντρωση στην επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων αντί της αποσπασματικής παροχής οικονομικών ενισχύσεων, κατά την εκπόνηση των αναπτυξιακών και διαχειριστικών προγραμμάτων. 8

9 MANAGEMENT OF MOUNTAINOUS REGIONS OF NATURA 2000 NETWORK. THE CASE OF KISAVOS (OSSA) P. Κatsimpiri 1, G. Efthimiou 2, V. Detsis 1, Α. Skordilis 3 Harokopio University, Dept. of Home Economics & Ecology, Department of Forestry and Natural Environment Management, Technological Educational Institute of Larissa, Karditsa annex, Greece, Greenways Landscape Architecture Ltd., Athens, ABSTRACT Significant changes in the Greek countryside have taken place as an effect of the integration of the Common Agricultural Policy (CAP) into the agricultural sector; the most important being rural depopulation and abandonment of agricultural production, particularly in mountainous Less Favoured Areas (LFA). The latter has led to changes in land use, landscape and biodiversity. In the above framework, this study seeks to identify the problems of the mountainous region of Kisavos and specifically of the settlements Ambelakia, Tempe and Spilia, also attempting to formulate a comprehensive proposal for the respective development based mainly on: a) the identification and exploitation of local advantages and b) complementarities and links with the wider geographical area. The management of this protected area aims at optimising the socio-spatial development effort, by taking into account the principles of sustainable development. The «bottomup» approach is employed in the current study as a methodological tool (interviews, questionnaires) complemented with the qualitative analysis of statistical data. Finally, the current study concludes with proposing some development plans of the mountain area and particularly for the sectors of organic agriculture, farming and tourism. Key words: management of mountainous areas, NATURA 2000, Kisavos Βιβλιογραφία Αλέγρας Γ. (2003). Περιβάλλον, Τοπική Ανάπτυξη και Αγροτική Διαφοροποίηση στο: Μπεριάτος Η. και Ψαλτόπουλος Δ (επιμέλεια), Περιβάλλον και Ανάπτυξη της Υπαίθρου, Εκδόσεις Θεμέλιο, σ Αλεξανδρίδου Ε. (2008). Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης : παραδείγματα που αφορούν στη διατήρηση και αειφορική διαχείριση των δασών, στο ΑΜΦΙΒΙΟΝ, τ. 73/ 1-2, σελ. 15 Ανθοπούλου Θ. (2004). Τοπικές τεχνογνωσίες, καινοτομία και ανάπτυξη της υπαίθρου: Η ελαιουργία στη Λέσβο και η μεταξουργία στο Σουφλί, στο Σπιλάνης Ι., Ιωσηφίδης Θ., Κίζος Α. (επιμέλεια), Στρατηγικές Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, Εκδόσεις GUTENBERG Αθήνα, σελ Αποστολόπουλος Κ. και Σδράλη Δ. Β. (2009). Εναλλακτικός και Ήπιος Τουρισμός Υπαίθρου Θεωρητική Προσέγγιση και Εφαρμογές, Εκδόσεις Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε. Αθήνα Bates A. και Hemenway Τ. (2010). Από την παραδοσιακή γεωργία στην Permaculture, στο συλλογικό τόμο (επιμέλεια: EXPLORER) με τίτλο: Η Κατάσταση του Κόσμου - Ο 9

10 πολιτισμός μας σε μετάβαση, Από την καταναλωτισμό στην αειφορία, (Ινστιτούτο WORLDWATCH), εκδόσεις ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ Για την κοινωνία και το περιβάλλον, Αθήνα, σελ Buhalis D. (2000). Marketing the competitive destination of the future, Tourism Management, v. 21, pp Διαμαντής Σ. (2009). Κρανιά: Μια νέα, σοβαρή εναλλακτική καλλιέργεια για ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας μας, περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ, τεύχος 36, σελ Zoppi C. and Lai S. (2010). Assessment of the Regional Landscape Plan of Sardinia (Italy): A participatory-action-research case study type, Land Use Policy, v.27, pp Θεοδωροπούλου Ε. και Αποστολόπουλος Κ.Δ. (2003), Συνδυασμός οικοαγροτουρισμού και βιολογικής γεωργίας: Μια εναλλακτική μορφή ανάπτυξης της Ελληνικής Υπαίθρου, στο Μπεριάτος Η. και Ψαλτόπουλος Δ. (επιμέλεια) Περιβάλλον και Ανάπτυξη της Υπαίθρου, Εκδόσεις Θεμέλιο, σελ Iorio M. and Corsale A. (2010). Rural tourism and livelihood strategies in Romania, Journal of Rural Studies, v. 26, pp Kassioumis K., Papageorgiou K., Christodoulou Ath., Blioumis V. (2004). Rural development by afforestation in predominantly agricultural areas: issues and challenges from two areas in Greece, Forest Policy and Economics, v. 6, pp Κατσιμπίρη Π. (2011). Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και ήπια ανάπτυξη του Ν.Δ. Κίσαβου και των οικισμών Αμπελάκια, Τέμπη και Σπηλιά, Μεταπτυχιακή διατριβή στη ΜΠΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη, Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος, σελ , Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Cawley M. and Gillmor D. (2007). Integrated rural tourism: Concepts and Practice, Annals of Tourism Research, v. 35, pp Christopoulou O.G. and Tsachalidis E. (2004). Conservation policies for protected areas (wetlands) in Greece: A survey of local residents attitude, Water, Air and Soil Pollution, v. 4, pp Κομίλης Π. και Βαγιονής Ν. (2000). Εισαγωγή σε μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης στον περιφερειακό και χωροταξικό σχεδιασμό, ΚΕΠΕ, Αθήνα Λαδιάς Χ.Α. (2006). Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη, 4 η Διημερίδα Επιχειρηματικότητας, σελ. 1 8, Αθήνα, Μαΐου 2006, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Λαμπριανίδης Λ. (2004). Τοπικά προϊόντα ως ένα μέσο για την υποβοήθηση της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της Ευρωπαϊκής Υπαίθρου, στο: Σπιλάνης Ι., Ιωσηφίδης Θ., Κίζος Α. (επιμέλεια), Στρατηγικές Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, Εκδόσεις GUTENBERG Αθήνα σελ Λουλούδης Λ., Βλάχος Γ., Χριστόπουλος Στ., (2004). Η τοπική δυναμική επιβίωσης στις ελληνικές ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, Σπιλάνης Ι., Ιωσηφίδης Θ., Κίζος Α. (επιμέλεια), Στρατηγικές Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, Εκδόσεις GUTENBERG Αθήνα σελ Liu A. (2006). Tourism in rural areas: Kedah, Malaysia, Tourism Management, v.27: Marsden T. and Sonnino R. (2008). Rural development and the regional state: Denying multifunctional agriculture in the UK, Journal of Rural Studies, v. 24, pp

11 Magnani N. and Struffi L. (2009). Translation sociology and social capital in rural development initiatives. A case study from the Italian Alps, Journal of Rural Studies, v. 25, pp Murdoch J. (2000). Networks a new paradigm of rural development?, Journal of Rural Studies, v. 16, pp Μιγκίρος Γ. Σταμάτης Γ, Αντωνίου Β., Καραντούνιας Γ., Ρίτσος Α., Αντωνίου Β., Μιγκίρου Χ., Ψωμιάδης Ε., Ελευθεριάδης Ι., Μπούτλας Ι. (2008). Καταγραφή - αξιολόγηση προτάσεων υδραυλικών έργων περιοχής Κάτω Ολύμπου - Όσσας Μαυροβούνιου, (Τεχνική Έκθεση: Ορεινοί Ταμιευτήρες), σελ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) -Τομέας Γεωλογικών επιστημών και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ορυκτολογίας Γεωλογίας Ντάφης Σ. (2000). Οικολογική διαχείριση και καλλιέργεια του δάσους στο περιοδικό ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΕΚΒΥ, τ. 30/1-2 σελ. 6-8 Παλούμπης Δ. και Σιδηρόπουλος Κ. (2003). Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, Περιοχή Ολύμπου - Όσσης (Κίσαβου) - Μαυροβουνίου, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), σελ Παπαγεωργίου Α. (2001). Ζητήματα Δασικής Πολιτικής, στο: Βιώσιμη Ελλάδα και το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης, Κείμενα Εργασίας του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), σελ Παπαδόπουλος Α. Γ. και Λιαρίκος Κ. (2004), Προς ποια αγροτική ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών στην Ελλάδα; στο: Σπιλάνης Ι., Ιωσηφίδης Θ., Κίζος Α. (επιμέλεια), Στρατηγικές Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, Εκδόσεις GUTENBERG Αθήνα σελ Pavlikakis G.E. and Tsihrintzis V.A.(2006). Perceptions and preferences of the local population in Eastern Macedonia and Thrace National Park in Greece, Landscape and Urban Planning, v. 77, pp.1 16 Σαρρή. Ε., Γιούργα Χ., Δάντσης Θ. (2006). Η Διακίνηση των Βιολογικών Προϊόντων στους Νομούς: Λάρισας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, 9 ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Θεματική Ενότητα: «Εναλλακτικές μορφές γεωργίας: Μια οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική προσέγγιση», Αθήνα 2 4 Νοεμβρίου 2006, σελ (Διαθέσιμο και στο Διαδίκτυο ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης ) Scott N., Cooper C., Baggio R. (2007). Destination Networks Four Australian cases, Annals of Tourism Research, v. 35, pp Soliva R. (2007). Agricultural Decline, Landscape Change, and Outmigration, Mountain Research and Development, v. 27, pp (Published by: International Mountain Society URL: ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης Soliva R., Ronningen K., Bella I., Bezak P., Cooper T., Flo B. E., Marty P., Potter C., (2008). Envisioning upland futures: Stakeholder responses to scenarios for Europe s mountain landscapes, Journal of Rural Studies, v. 24, pp Σταματίου Ε. (2006). Πράσινη επιχειρηματικότητα - χωρικός σχεδιασμός & περιβαλλοντική διαχείριση, 4 η Διημερίδα Επιχειρηματικότητας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2006, σελ. 1-11, διαθέσιμο και στο 11

12 Stamboulis Y. and Skayannis P. (2002). Innovation strategies and technology for experience-based tourism, Tourism Management, v. 24, pp Stoate C., Baldi A., Beja P., Boatman N.D., Herzon I., van Doorn A., de Snoo G.R., Rakosy I., Ramwell C. (2009). Ecological impacts of early 21 st century agricultural change in Europe A review, Journal of Environmental Management, v. 21, pp Tao T.C.H. and Wall G. (2009). Tourism as a sustainable livelihood strategy, Tourism Management v. 30, pp Τζίκα Ι. (2009). Αξιολόγηση του προγράμματος Νέων Αγροτών, Μεταπτυχιακή εργασία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου», σελ. 1-69, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Τσάρτας Π., Στογιαννίδου Μ., Σταυρινούδης Θ. (2004). Οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές ως τουριστικοί προορισμοί στο: Σπιλάνης Ι., Ιωσηφίδης Θ., Κίζος Α. (επιμέλεια), Στρατηγικές Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, Εκδόσεις GUTENBERG σελ Τσάρτας Π., Σταυρινούδης Θ., Ζαγκότση Σ., Κυριακάκη Α., Βασιλείου Μ. (2010). Τουρισμός και Περιβάλλον, Οδηγός για το Περιβάλλον, εκδόσεις WWF Ελλάς, σελ , Αθήνα Τσούκας Ν. (2001). Εθνικό Δίκτυο Παράδοσης, Πολιτισμού και Κοινοτικού Βίου, Πρακτικά Διαρκούς Διάσκεψης των Ιστορικών Πόλεων της Μεσογείου (Σπάρτη 29 Μαρτίου 1 Απριλίου 2001) με θέμα: Πόλη Δημοκρατία και Πολιτική, επετειακή έκδοση με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας των Μνημείων (18/4/2002) και της Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης της Επιστημονικής Επιτροπής Ιστορικών Πόλεων CIVVIH - ICOMOS με θέμα: Προστασία και Ανάπτυξη των Ιστορικών Πόλεων στον 21 ο αι., Κέρκυρα 18 20/04/2002, σελ Yang M., Hens L., Ou X., De Wulf R. (2009). Tourism: An Alternative to Development?, Mountain Research and Development, v. 29, pp (Published by: International Mountain Society URL: ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης ) Fleischer A. and Tchetchik A. (2005). Does rural tourism benefit form agriculture? Tourism Management, v. 26, pp Δικτυακοί Τόποι: (τελευταία πρόσβαση 8/5/2011) Διαγνωστική Έκθεση Βιολογικής Γεωργίας, (τελευταία πρόσβαση 05/01/2011) (τελευταία πρόσβαση 15/5/2011) (τελευταία πρόσβαση ) 12

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ "

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Βλάχος Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιατί τώρα; (1) Γεωργία: Το διεθνές τοπίο Συμπίεση των τιμών Κρίσεις Αλλαγές στη ζήτηση Σταδιακή ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Περιβάλλον Πολιτισμός: Πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου» Σπήλι, Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου» Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου.

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 5/ 11/ 2015 Τηλ: 210-2124388 Fax: 210-5237904 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 12: Η οικονομική κρίση & οι αγροτικές περιοχές 3/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος εδώ είναι

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑ (σε ώρες) ΠΡΑΚΤΙΚΗ (σε ώρες) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 1 η Ελληνική Γεωργία στην Ε.Ε. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Παγκοσμιοποίηση αγοράς. Δυνατότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού

Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού κατά την οποία οι επισκέπτες μένουν σε αγρόκτημα και συμμετέχουν σε αγροτικές εργασίες. Σημείο αναφοράς των διακοπών σε ένα αγρόκτημα-ξενώνα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΑΑ 2007 2013 Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Title: ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT CAPABILITIES Acronym: ENERDECA ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Δράσεων 2013

Απολογισμός Δράσεων 2013 Απολογισμός Δράσεων 2013 Ο Απολογισμός Δράσεων 2013 έχει σκοπό να προσφέρει μια εικόνα για το βασικό έργο του Ιδρύματος τη χρονιά που πέρασε μέσα από την παρουσίαση επιλεγμένων προγραμμάτων. Δράσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων

Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων www.kenakap.gr Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων Λάρισα, 9 Μαρτίου 2012 Βάιος ΚΟΥΤΗΣ Υποδ/ντης ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ Η Αναπτυξιακή Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου θα περιλαμβάνει:

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου θα περιλαμβάνει: ΤΙΤΛΟΣ: «Διαμόρφωση και λειτουργία Θερινού Σχολείου με γνωστικό αντικείμενο τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του τουρισμού σε νησιωτικές παράκτιες προστατευόμενες περιοχές χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 2 Αειφορία και Τουρισμός 2.0 Εισαγωγή... 29 2.1 Ανησυχία για το Μέλλον της Ανθρωπότητας... 30 2.2 Ιστορική Αναδρομή... 33 2.3 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

LEADER. καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη

LEADER. καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη LEADER καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη LEADER από το 1991 έως σήμερα LEADER I 25 ΟΤΔ Η αρχή μίας νέας προσέγγισης - ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη- Πειραματική εφαρμογή LEADER II 52 ΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Δ/ντής Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ

CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ 2014-2020 Εντός του πρώτου τριμήνου 2017 αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος CLLD- LEADER για το Nομό Λάρισας. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Πληθυσμός: 139.674 κάτοικοι (απογραφή 2011),

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014- Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σημαίνει : «Έξυπνη Εξειδίκευση» (R.I.S.) -την αξιοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2 Συμμετοχική Χαρτογράφηση διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες Διαγενεακή προσέγγιση μάθησης μεθοδολογία για την προσέγγιση Παρουσίαση κοινότητας περιοχή Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν

Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν Π. Καρανικόλας Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν δηλαδή τη χρήση των παραγωγικών συντελεστών και τον προσανατολισμό της γεωργικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας H Ανατολική Πελοπόννησος ετοιμάζεται! LEADER ΙΙ (1994-2001) Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν τόσο η εξομάλυνση των δυσμενών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο Αρ. Πρωτ. 186/2014 Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Αύγουστος 2014 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων Διαδικασία συμμετοχικού προγραμματισμού

Σχεδιασμός για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων Διαδικασία συμμετοχικού προγραμματισμού Medstrategy: Ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αγροτικών Περιοχών της Μεσογείου www.medstrategyproject.eu Medstrategy Integrated Strategy for Sustainable Development of Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης, κτηνίατρος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ, Παραρτ. Κρήτης. Εισαγωγή. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο τομέας που

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014 «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» Ηράκλειο 27-28/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ http://phoenix-crete.org/ Ο ρόλος της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος 23 25 Σεπτεμβρίου 2016 Subtitle Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Γεωργικές πρακτικές και αειφορία Ορθές γεωργικές πρακτικές Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής

Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής Κωνσταντίνος Γ. Κωνσταντακόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6.

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6. 19.2.1 Τίτλος ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 19.2.1.1 19.2.1.2 19.2.1.3 Τίτλος Άρθρο Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων 14 M 1.1 Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών κ. Δημήτρη Ιατρίδη

Ομιλία Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών κ. Δημήτρη Ιατρίδη Ομιλία Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών κ. Δημήτρη Ιατρίδη ΣΤΟ 2 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» ΤΡΙΤΗ 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Κέρκυρα - -2013. Αριθμός πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Κέρκυρα - -2013. Αριθμός πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα - -2013 Αριθμός πρωτ.:οικ ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Συλλ. Οργάνων Δ/νση: Τ.Κ.: Τηλ.: Φαξ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Προοπτικής Διερεύνησης Δημόσιας Πολιτικής (Policy Foresight Report) Δράση 4.4. Ioύλιος 2015

Έκθεση Προοπτικής Διερεύνησης Δημόσιας Πολιτικής (Policy Foresight Report) Δράση 4.4. Ioύλιος 2015 Έκθεση Προοπτικής Διερεύνησης Δημόσιας Πολιτικής (Policy Foresight Report) Δράση 4.4. Ioύλιος 2015 Σκοπιμότητα-στόχοι Στο πλαίσιο της δράσης 4.4. προβλέπεται η εκπόνηση μίας Έκθεσης Προοπτικής Διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα