ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΑΒΟΥ (ΟΣΣΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΑΒΟΥ (ΟΣΣΑ)"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΑΒΟΥ (ΟΣΣΑ) Π. Κατσιμπίρη 1, Γ. Ευθυμίου 2, Β. Δέτσης 1, Α. Σκορδίλης 3 1 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικιακής Oικονομίας και Οικολογίας, 2 ΤΕΙ Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φ.Π., Τέρμα Μαυρομιχάλη, 43100, Καρδίτσα, Greenways Αρχιτεκτονική Τοπίου ΕΠΕ, Αθήνα Περίληψη Με την ενσωμάτωση της Κοινής Αγροτικής Παραγωγής (Κ.Α.Π.) στον αγροτικό τομέα, έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στην ελληνική ύπαιθρο, με κυριότερες τη συρρίκνωση του πληθυσμού και την εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής, ιδιαίτερα στις ορεινές Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (ΛΕΠ). Αυτό έχει οδηγήσει σε αλλαγές στη χρήση της γης, του τοπίου και της βιοποικιλότητας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εντοπίσει τα προβλήματα της ορεινής περιοχής του Κίσαβου με έμφαση στους οικισμούς Αμπελακίων, Τεμπών και Σπηλιάς, και να διατυπώσει μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πρόταση στη βάση: α) της ανάδειξης και αξιοποίησης των τοπικών πλεονεκτημάτων και β) της παράλληλης συμπληρωματικής διασύνδεσής τους με τον ευρύτερο χώρο. Με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του Κίσαβου στοχεύει στην κοινωνικο-χωρική αριστοποίηση της ανάπτυξης. Η εργασία χρησιμοποιεί ως μεθοδολογικά εργαλεία α) την προσέγγιση «εκ των κάτω» («bottom-up») μέσω συνεντεύξεων με πληροφοριοδότες κλειδιά και συμπλήρωσης ερωτηματολογίου και β) την ποιοτική ανάλυση των στατιστικών δεδομένων. Η εργασία καταλήγει σε ορισμένες προτάσεις ανάπτυξης της ορεινής περιοχής και ειδικότερα των τομέων της βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και του τουρισμού. Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση ορεινών περιοχών, Νatura 2000, Kίσαβος Εισαγωγή και τοποθέτηση του προβλήματος Το οικολογικό δίκτυο Νatura 2000 είναι ένα δίκτυο περιοχών που προέκυψε από τις οδηγίες των οικοτόπων και της ορνιθοπανίδας και αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: α) Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» και β) Τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance SCI) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής. Σήμερα η Ελλάδα έχει εντάξει στο δίκτυο Natura 2000 συνολικά 443 περιοχές, από τις οποίες 202 έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 241 ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1495/ Στο πλαίσιο της διαχείρισης του δικτύου NATURA 2000, απαιτούνται δράσεις που αφορούν: α) στο σχεδιασμό διαχείρισης, στη διοίκηση και στη διατήρηση των σχετικών 1

2 με το δίκτυο υποδομών β) στη διαχείριση και στην παρακολούθηση και γ) σε δαπάνες επενδύσεων (Μιγκίρος κ.ά., 2008). Μεγάλος αριθμός των περιοχών του δικτύου περιλαμβάνει ηπειρωτικές περιοχές ορεινού χαρακτήρα και μειωμένου πληθυσμού, από τη φύση τους μειονεκτικές όσον αφορά τις δυνατότητες και επιλογές ανάπτυξής τους. Αυτά τα φυσικά και κοινωνικά μειονεκτήματα τις καθιστούν Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (ΛΕΠ) σύμφωνα με τους Παπαδόπουλο και Λιαρίκο (2004). Το διαχειριστικό σχέδιο μιας προστατευόμενης περιοχής οφείλει να συνδυάσει πιθανούς αντικρουόμενους στόχους όπως η διατήρηση της φύσης, η προστασία των υδάτινων πόρων, ο τουρισμός, η αναψυχή, η βόσκηση κλπ. (Σταματίου 2006). Επομένως η διατηρήσιμη ανάπτυξη αυτών των προστατευόμενων περιοχών προϋποθέτει τη διαφύλαξη της φυσιογνωμίας τους, των χρήσεων γης και τη συγκράτηση του πληθυσμού μέσω ενός σύνθετου πλέγματος δραστηριοτήτων που προωθεί την πολυλειτουργική απασχόληση. Το θέμα της στρατηγικής σύνδεσης μεταξύ ποικίλων δραστηριοτήτων κρίνεται θεμελιώδες για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, όπως υποστηρίζει ο Porter, επειδή η αντιγραφή μιας αλληλοσυνδεόμενης σειράς δραστηριοτήτων είναι πολύ δυσκολότερη από την αντιγραφή μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας εκ μέρους του ανταγωνιστή (Cawley and Gillmor, 2007). Στο πλαίσιο της πολυλειτουργικότητας, οι Θεοδωροπούλου και Αποστολόπουλος (2003), προτείνουν συνδυασμό οικο-αγροτουρισμού και βιολογικής γεωργίας, ενώ ο Αλέγρας (2003), ένα μίγμα τουρισμού, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, παραδοσιακών προϊόντων με παράλληλη αξιοποίηση βιομάζας, οι Τσάρτας κ.ά. (2004) και Soliva (2007), υποστηρίζουν τη λειτουργική διασύνδεση της τουριστικής ανάπτυξης με τους τοπικούς κλάδους της οικονομίας, ενώ η Ανθοπούλου (2004), το συνδυασμό παραδοσιακών προϊόντων διατροφής και αγροτουρισμού. Oι Fleicher and Tchetchik (2005) διαπιστώνουν ότι μια εταιρία παραγωγής αγροτικών ειδών και τουριστικών υπηρεσιών χρησιμοποιεί τους παραγωγικούς της συντελεστές πιο αποτελεσματικά στο τουριστικό προϊόν, επιβεβαιώνοντας έτσι την άποψη ότι η πολυλειτουργικότητα αποτελεί ένα αναπτυξιακό εργαλείο που ευνοεί οικονομικές ευκαιρίες και συνέργιες (Marsden and Sonnino, 2008). Τη σημασία της ελληνικής κτηνοτροφίας ιδιαίτερα για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές τονίζουν οι Λουλούδης κ.ά. (2004), και προτείνουν τη σύνδεση της ορεινής κτηνοτροφίας με την τυροκομία για την προσφορά παραδοσιακών προϊόντων υψηλής ποιότητας με ονομασία προέλευσης. Σύμφωνα δε με το Λαμπριανίδη (2004), το 70% των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ προέρχεται από ορεινές περιοχές. Ειδικότερα για τις περιοχές Natura 2000, οι Stoate et al. (2009), θεωρούν ζωτικής σημασίας ένα ειδικό καθεστώς υποστήριξης για την προστασία τους και συσχετίζουν τις Λιγότερος Ευνοημένες Περιοχές (ΛΕΠ) με τις περιοχές Natura Το ενδιαφέρον στην άποψη αυτή είναι ότι οι περιοχές του δικτύου μπορούν να ταξινομηθούν ως ΛΕΠ, προκειμένου να αντισταθμιστούν μειονεκτήματα που προκύπτουν από περιορισμούς που σχετίζονται με το καθεστώς προστασίας και επομένως να καταστούν επιλέξιμες για επιδοτήσεις. Είναι σημαντικό πάντως να αντιληφθούμε ότι, το συνολικό αναπτυξιακό έλλειμμα των ορεινών, μειονεκτικών περιοχών δεν μπορεί να λυθεί στην περίπτωση που ο τουρισμός προωθείται ως μονοκαλλιέργεια. Στο πλαίσιο όμως της πολυλειτουργικότητας, αποτελεί μια ενδεχόμενη δραστηριότητα που μπορεί να διαφοροποιήσει τις επιλογές διαβίωσης 2

3 ενισχύοντας το βιοπορισμό των εμπλεκομένων ατόμων (Iorio and Corsale, 2010), την ευκαιρία για συνδυασμό εισοδήματος από τον τουρισμό με πιο οικολογικές αγροτικές πρακτικές (Yang et al. 2009, Tao and Wall 2009) ή μια διαφοροποιημένη στρατηγική για την αγροτική οικονομία, η οποία θεωρεί τους αγροτικούς πόρους σαν ένα πολύπλευρο περιβάλλον, ικανό να φιλοξενήσει ένα ευρύ φάσμα χρήσεων και αξιών τα οποία ανταγωνίζονται με άλλες χρήσεις και αξίες (Liu, 2006). Η ορεινή περιοχή του Κίσαβου ανήκει στις Λ.Ε.Π περιοχές και παρά την πολιτισμική κληρονομιά και την πλούσια βιοποικιλότητα που διαθέτει, αντιμετωπίζει κοινά προβλήματα με τις υπόλοιπες ορεινές περιοχές της χώρας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναζήτηση μιας εναλλακτικής πρότασης και η παρέμβαση αναπτυξιακού χαρακτήρα σε μια περιοχή του δικτύου Natura Περιοχή Έρευνας Ως περιοχή έρευνας επιλέχθηκε η περιοχή του Ν.Δ. Κίσαβου με έμφαση στους οικισμούς Αμπελάκια, Τέμπη και Σπηλιά, (Χάρτης Ι και ΙΙ). Χάρτης Ι & ΙΙ: Χάρτης Περιοχής έρευνας Map Ι& ΙΙ: Study area Πηγή: Προσαρμοσμένο από τους Μιγκίρος κ.ά.(2008) & Παλούμπης και Σιδηρόπουλος (2003) Στον ορεινό όγκο του Κίσαβου υπάρχουν τρεις θεσμοθετημένες περιοχές του ευρωπαϊκού δίκτυο Νatura 2000 : Αισθητικό Δάσος Όσσας (GR ), Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας Τεμπών (GR ) και Όρος Όσσα (GR ). Η βιοποικιλότητα της περιοχής έρευνας είναι υψηλή και συνίσταται σε: Χλωρίδα της περιοχής Στο Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας Τεμπών απαντώνται σπάνια είδη όπως η Centaurea graeca subsp. ceccariniana (ενδημικό της Κεντρικής Ελλάδας), η Campanula thessala (ενδημικό της Θεσσαλίας), το Allium heldreichii και είδος Sedum. 3

4 Στο Αισθητικό Δάσος Όσσας που χαρακτηρίζεται ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (SCI), αλλά και στο Όρος Όσσα (GR ) που είναι χαρακτηρισμένο ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) απαντώνται αρκετά ενδημικά είδη φυτών όπως τα Silene multicaulis ssp. genistifollia, Teucrium chamaedrys ssp. olympicum (σπάνιο ενδημικό της Κεντρικής Ελλάδας), Ephedra major procera, Alium heldreichii (ενδημικό της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας), Centaurea ossea, Viola αthois, Erodium absinthoides αλλά και ενδημικά της Βαλκανικής όπως τα Lamium garganicum ssp. striatum, Viola rausii, Astragalus lacteus, Gallium degenii, Festuca koritnicensis και Aesculus hippocastanum. Πανίδα της περιοχής Στο Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας Τεμπών υπάρχουν περισσότερα από 20 είδη της ορνιθοπανίδας που ανήκουν στα παραρτήματα της Οδηγίας 409/79. Στα νερά του Πηνειού έχουν καταγραφεί 13 είδη ψαριών εκ των οποίων, το μουστακάτο (Barbus barbus thessalus) και ο θεσσαλογωβός (Knipowitschia thessale) είναι εύτρωτα και ζουν μόνο στον Πηνειό, όπου και η βίδρα (Lutra lutra), είναι ακόμα παρούσα. Το δασικό σύμπλεγμα Όσσας χαρακτηρίζεται επίσης από την παρουσία μεγάλων θηλαστικών όπως λύκος (Canis lupus), αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra), αγριόχοιρος (Sus scrofa), τα οποία προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)- Παλούμπης και Σιδηρόπουλος, 2003). Δημογραφικά και ιστορικά στοιχεία Ο ιστορικός οικισμός των Αμπελακίων ευρίσκεται στα ΒΑ του Νομού Λάρισας και απέχει 34km. από την πρωτεύουσα του Νομού. Το χωριό είναι χτισμένο στις βορειοδυτικές πλαγιές της Όσσας (Κίσαβου) πάνω από την κοιλάδα των Τεμπών, σε υψόμετρο 390m. Οι μόνιμοι κάτοικοι των Αμπελακίων είναι 250 και ασχολούνται κυρίως με την καλλιέργεια αμπελιών, οπωροφόρων δέντρων και με την κτηνοτροφία. Τα Τέμπη είναι μικρός οικισμός κτισμένος στους πρόποδες του Κίσαβου και αριθμεί 60 κατοίκους (Μάρτιος 2001, Ε.Σ.Α), αλλά οι μόνιμοι κάτοικοι δεν ξεπερνούν τους 30. Ενόψει της απομάκρυνσης του εθνικού οδικού δικτύου, η κομβική θέση του οικισμού επί του άξονα Βορρά-Νότου αποτελεί πρόκληση για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής. Οι οικισμοί των Τεμπών και των Αμπελακίων είναι κηρυγμένοι παραδοσιακοί οικισμοί (Υ.Α. Α/Φ31/377/36/ ΦΕΚ 855/Β/4.9.74). Η ιστορική και πολιτισμική σημασία του οικισμού των Αμπελακίων είναι διεθνώς αποδεκτή λόγω του πρώτου συνεταιρισμού που λειτούργησε εκεί στα τέλη του 18 ου αιώνα και αποτελεί τμήμα του δικτύου «...των Ελλήνων οι Κοινότητες» (Τσούκας, 2001) Ο οικισμός της Σπηλιάς ευρίσκεται στο Νότιο τμήμα του Κίσαβου, σε υψόμετρο περίπου 800μ., απέχει 33km από τη Λάρισα, και περίπου 18km από τα Αμπελάκια. Ο πληθυσμός του οικισμού αποτελείται από 326 κατοίκους (Μάρτιος 2001, Ε.Σ.Α) αλλά οι μόνιμοι κάτοικοι δεν ξεπερνούν του 50. Μεθοδολογία Κατεβλήθη προσπάθεια να υιοθετηθούν συμμετοχικές διαδικασίες δεδομένου ότι η αποτελεσματική συμμετοχή ενισχύει τους συμμετέχοντες να δεσμευτούν σε Με το Νόμο 3852/2010 (Καλλικράτης) η Σπηλιά, τα Αμπελάκια και τα Τέμπη υπάγονται πλέον στο Δήμο Τεμπών με έδρα το Μακρυχώρι και ιστορική έδρα τα Αμπελάκια 4

5 αναπτυξιακές επιλογές για το μέλλον και επιτρέπει την ενσωμάτωση της τοπικής γνώσης στις προτάσεις (Pavlikakis and Tsihrintzis, 2006). Η έρευνα πεδίου βασίσθηκε σε συνδυασμό συνεντεύξεων από επαγγελματίες και δημόσιους υπάλληλους και συμπλήρωσης ερωτηματολογίου από τους κατοίκους. Υιοθετήθηκε η ποιοτική μέθοδος συλλογής δεδομένων (Κομίλης και Βαγιονής, 2000), καθώς επιτρέπει στον ερευνητή να μελετήσει ειδικά επιλεγμένα θέματα, να καταγράψει εμπειρίες ατόμων, να επιλέξει ορισμένες περιπτώσεις και να προχωρήσει σε μεγάλο βάθος και βαθμό λεπτομέρειας. Ως μορφή συνέντευξης με τους πληροφοριοδότες- κλειδιά (key-informants) επιλέχθηκε εκείνη της μια προς μια ημι-δομημένης συνέντευξης, λόγω της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας στο συνεντευξιαζόμενο και στις απαντήσεις του (Zoppi and Lai, 2010). Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 συνεντεύξεις και συμπληρώθηκαν 48 ερωτηματολόγια (περίπου το 1/6 του μόνιμου πληθυσμού). Η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος STATGRAPHICS. Αποτελέσματα Συζήτηση Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι το 54,17% θεωρεί την κτηνοτροφία και το 43,75% τη γεωργία-δασοκομία-μελισσοκομία, ως τομείς με μέλλον στην περιοχή. Στο πλαίσιο της διερεύνηση νέων ευκαιριών απασχόλησης, η προοπτική ανάπτυξης του τουρισμού απέσπασε ποσοστό της τάξης του 91,67%. Παρά τη συμμετοχή των κατοίκων σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης (43,75%), μόνο το 31,25% εξ αυτών σκέπτεται να ασχοληθεί με ένα διαφοροποιημένο αγροτικό προϊόν (ολοκληρωμένη, βιολογική γεωργία, νέοι αγρότες κτλ.). Το γεγονός αυτό οφείλεται α) αφενός μεν στην ηλικιακή κλάση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, (από το 18,75% των απασχολούμενων μόνο το 4,17% είναι κάτω των 40 ετών), ενώ από το 31,25% που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με κάποια εναλλακτική αγροτική δραστηριότητα, το 10,42% είναι κάτω των 40 ετών και β) αφετέρου στο επίπεδο μόρφωσης, καθώς το ποσοστό των αποφοίτων 3βάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται στο 8,33% μεταξύ αυτών που σκοπεύουν να ασχοληθούν με κάποια εναλλακτική αγροτική δραστηριότητα. Το επίπεδο μόρφωσης επισημαίνεται και από την Τζίκα (2009), η οποία αναφέρει ότι οι μορφωμένοι και καταρτισμένοι αγρότες έχουν περισσότερες δυνατότητες να ενημερωθούν για καινούργιες τεχνικές διαχείρισης της εκμετάλλευσης και στη συνέχεια να τις υιοθετήσουν. Την παραγωγή εναλλακτικών γεωργικών προϊόντων και την αξιοποίηση της βιομάζας υποστηρίζει ο Αλέγρας, (2003), μέσω της ενθάρρυνσης της βιολογικής γεωργίας και κυρίως της βιολογικής κτηνοτροφίας. Ειδικότερα η Θεσσαλία, υποστηρίζει ο Λαδιάς (2006), ευνοεί την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στο χώρο των βιολογικών γεωργικών επιχειρήσεων και αναδιαρθρωμένων καλλιεργειών, αλλά σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με τη διακίνηση και τη διάθεση των βιολογικών προϊόντων περιορίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη (Διαγνωστική Έκθεση Βιολογικής Γεωργίας 2003 στο Σαρρή κ.ά. 2006). Το πρόβλημα όμως της διαφοροποίησης της αγροτικής παραγωγής δεν εστιάζεται μόνο στο τρόπο παραγωγής (βιολογικής ή μη), αλλά και στην καλλιέργεια νέων ειδών που 5

6 έχουν εγκαταλειφθεί ή δεν έχουν ακόμα αναγνωρισμένη αξία, καθώς η παραγωγή τους είναι τοπική και προορίζεται συνήθως για οικιακή χρήση. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι οι συγκεκριμένες μικροκλιματικές συνθήκες και η τοπογραφία κάνουν συνήθως το προϊόν μοναδικό. Επιπλέον η γεωργία μπορεί να θεωρηθεί σαν εργαλείο προστατευτικής διαχείρισης και διατήρησης της βιοποκιλότητας (Soliva et. al., 2008). Όσον αφορά στη δασοπονία, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο σαφές νομικό πλαίσιο, στην πρόληψη και όχι στην καταστολή των προβλημάτων, στην ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης των δασικών εκτάσεων, στην ενημέρωση των πολιτών ως προς τις δασοπονικές μεθόδους (Kassioumis et al., 2004) και ως προς την αξία του δάσους ως υποστηρικτή βιολογικών και οικολογικών διεργασιών (Ντάφης 2000, Παπαγεωργίου 2001), καθώς και στη συμπερίληψη νέων οικονομικών πόρων (βιομάζα, οργανωμένη αναψυχή κλπ.). Την ίδρυση αγροτικού συνεταιρισμού υποστηρίζει το 75%, με μεγαλύτερη αποδοχή στις ηλικίες άνω των 51 ετών (93,76%) και μεταξύ ετών, ενώ ένα ποσοστό 79,17% επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής. Το θέμα της δικτύωσης (networking) και των συσπειρώσεων (clustering) είναι καθοριστικό, καθώς λόγω οικονομιών κλίμακας, προκύπτουν οφέλη τόσο στην παραγωγή και στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και στη μείωση του κόστους συναλλαγής μεταξύ των δρώντων (Magnani and Struffi, 2009) Κατά τη διερεύνηση των ενδογενών πλεονεκτημάτων στα οποία μπορεί να βασισθεί η τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή, το δείγμα αξιολογεί τον πολιτισμό, την ιστορία και την παράδοση σε ποσοστό 70,83%, και το φυσικό περιβάλλον/αισθητική σε ποσοστό 62,50%. Τις θετικές επιπτώσεις του πολιτισμικού τουρισμού υποστηρίζουν οι Αποστολόπουλος και Σδράλη (2009), επισημαίνοντας ότι αποτελεί εργαλείο βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης κυρίως των μειονεκτικών περιοχών καθώς προσφέρει ευκαιρίες για έλξη ταξιδιωτών υψηλού μορφωτικού επιπέδου, οικονομικά εύπορων, με τάση στη μεγάλη διάρκεια παραμονής εκτός περιόδων τουριστικής αιχμής. Προτάσεις Για την κατάθεση των προτάσεων ελήφθησαν υπόψη, πέραν των υφιστάμενων περιφερειακών και τομεακών μελετών, έρευνες για αντίστοιχες περιοχές της Ελλάδας (Soliva et al., 2008) καθώς και τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας έρευνας, τα οποία σε γενικές γραμμές συνάδουν με άλλες έρευνες προστατευόμενων περιοχών (Christopoulou and Tsachalidis, 2004, Pavlikakis and Tsihrintzis, 2006). Πρωτογενής και Δευτερογενής Τομέας Σύμφωνα με τη μελέτη των Μιγκίρος κ.ά. (2008) τα εδάφη της περιοχής του Κίσαβου ευνοούν τη δασοπονία και τη λιβαδοπονία. Οι υψηλές ενισχύσεις που δίνονται στους βοσκότοπους με συγκομιζόμενες τροφές για αυτοκατανάλωση, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης Κ.Α.Π., μπορούν να ενισχύσουν την κτηνοτροφική παραγωγή και παράλληλα να μειώσουν την εξάρτηση των ορεινών περιοχών από τις πεδινές για τη προμήθεια ζωοτροφών. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης , η εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας (www.agrotikianaptixi.gr.), οι δασώσεις γεωργικών και μη γαιών, η 6

7 Τράπεζα δασικού γενετικού υλικού, η επικαιροποίηση της απογραφής των δασών και των δασικών εκτάσεων, η αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού όπως και τα έργα δασικής αναψυχής σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, αποτελούν μερικά παραδείγματα που αφορούν στη διατήρηση και αειφορική διαχείριση των δασών (Αλεξανδρίδου, 2008). Στο πλαίσιο της διατήρησης/αναβίωσης ποικιλιών που παραδοσιακά καλλιεργούνταν στην περιοχή, προσφέρεται η καλλιέργεια μηλιάς (ποικιλία φιρικιά), βερικοκιάς (ποικιλία καϊσιά), ροδιάς και αμπέλου (ποικιλία σαββατιανό, ντιμπαντίκι, μπαρμάκι, μοσχάτο, σταυρωτό ή αμπελακιώτικο) και των παραγώγων του (κρασί, τσίπουρο), ελιάς, συκιάς (ποικιλία κρεμέζικο, καρτσιώτικο) καθώς και καρυδιάς και αμυγδαλιάς. Εξάλλου όπως υποστηρίζει ο Λαμπριανίδης (2004), όλα τα «τοπικά προϊόντα θεωρούνται ως πιθανό «ατού των περιφερειών», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (1996). Επίσης στον Κίσαβο θα μπορούσε να καλλιεργηθεί η κρανιά, ένα δένδρο αυτοφυές στην περιοχή, που προσαρμόζεται άριστα στην υψομετρική ζώνη των μέτρων (Διαμαντής, 2009). Επιπλέον αξίζει να ερευνηθούν, νέες γεωργικές μέθοδοι όπως οι πολυετείς πολυκαλλιέργειες, η αγροδασοπονία, η σπορά χωρίς όργωμα ή με επιφανειακό όργωμα και η «μόνιμη γεωργία» ή «μόνιμη καλλιέργεια» (permaculture) (Bates και Hemenway, 2010) Η παραγωγή εναλλακτικών γεωργικών προϊόντων, όπως φαρμακευτικά ή αρωματικά βότανα, ξυλοκάρβουνα, μέλι, τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και η αξιοποίηση της βιομάζας μπορούν να αποτελέσουν μια επιπλέον οικονομική εισροή για την περιοχή. Από την άλλη οι παραδοσιακές τεχνογνωσίες ή δεξιοτεχνίες (local know-how), αποτελούν το απόσταγμα εμπειρικών γνώσεων και πρακτικών και είναι στενά συνδεδεμένες με τις ιδιαιτερότητες το τόπου. Κατ αυτήν την έννοια μπορούν να αποτελέσουν πηγή δυναμισμού και αναπτυξιακών δράσεων για τα τοπικά παραγωγικά συστήματα, δεδομένου ότι αυτού του τύπου οι γνώσεις συντελούν στη διατήρηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και των εν δυνάμει πλεονεκτημάτων (Ανθοπούλου, 2004). Το αυξημένο ενδιαφέρον των επισκεπτών για αναμνηστικά αντικείμενα υποκινεί μια νέα αγορά τοπικών προϊόντων (π.χ. υφαντά) συμβάλλοντας έτσι στην πολυαπασχόληση ιδιαίτερα της αγρότισσας γυναίκας (Θεοδωροπούλου και Αποστολόπουλος, 2003). Τριτογενής Τομέας Η ανάπτυξη του τουρισμού στηρίζεται στα οικονομικά χαρακτηριστικά του τόπου υποδοχής καθώς και στους ιδιαίτερους φυσικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς πόρους που αυτή διαθέτει. Οι πόροι αυτοί συνιστούν ουσιαστικά την πρώτη ύλη η οποία λειτουργεί ως θέλγητρο προσέλκυσης επισκεπτών (Τσάρτας κ.ά., 2010) Το πλούσιο αρχιτεκτονικό απόθεμα, τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και οι εναλλαγές του τοπίου αποτελούν τουριστικούς πόρους, οι οποίοι σε συνδυασμό με το παράλιο μέτωπο μπορούν να αναδείξουν την περιοχή ως τουριστικό προορισμό τεσσάρων εποχών. Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού, η μελέτη της Περιοχής Κ. Ολύμπου, Κίσαβου και Μαυροβουνίου (Παλούμπης και Σιδηρόπουλος, 2003), προτείνει μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ελαφριάς υποδομής για υπαίθρια αναψυχή, την εγκατάσταση παρατηρητηρίων πανίδας, τη μετατροπή των εγκαταλελειμμένων παραδοσιακών κατοικιών σε αγροτουριστικά καταλύματα, τη συντήρηση και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων με την τοποθέτηση επεξηγηματικών πινακίδων, την οργάνωση και λειτουργία θεματικών δικτύων και συνεργασιών, την ανάπτυξη/βελτίωση της 7

8 ηλεκτρονικής πληροφόρησης καθώς και τη δημιουργία ειδικού φορέα υπεύθυνου για το τουρισμό περιπέτειας. Περαιτέρω προτείνουμε τη δημιουργία Βοτανικού Κήπου, την ανάδειξη του Πολιτιστικού Κέντρου Αμπελακίων ως Κέντρου Υφαντικής Τέχνης με την επαναλειτουργία των 16 αργαλειών, και τη διαφοροποίηση του Λαογραφικού Μουσείου Αμπελακίων με θεματικές δραστηριότητες στοχεύοντας έτσι στη συμμετοχή των επισκεπτών και της τοπικής κοινωνίας. Ιδιαίτερη σημασία για την ανάδειξη του τουριστικού προορισμού διαδραματίζει η δημιουργία ενός μύθου και μιας αφήγησης (Stamboulis and Skayannis, 2003) και η ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία, υπό την έννοια της γνώσης, της εκπαίδευσης (Buhalis, 2000), της συμμετοχής και της συναίσθησης των επισκεπτών στα τοπικά δρώμενα και στον παραδοσιακό τρόπο ζωής (Αποστολόπουλος και Σδράλη, 2009). Στο πλαίσιο αυτό ο τουριστικός προορισμός αποκτά ταυτότητα και περιεχόμενο, το οποίο προσδίδει ένα στίγμα στην περιοχή και λειτουργεί σαν ομπρέλα συνδέοντας εταιρείες και άλλους φορείς σε μια κοινή εικόνα. Η κινητοποίηση του πληθυσμού για συνεργασίες είναι καίριας σημασίας, προαπαιτεί δε μεταφορά γνώσης και εμπειρίας πετυχημένων παραδειγμάτων (Scott et al. 2007, Cawley and Gillmor 2007) αντίστοιχων περιοχών, καθώς και επιτόπια επίσκεψη στις περιοχές ενδιαφέροντος. Συμπεράσματα Στις μέρες μας οι αγροτικές και ιδιαίτερα οι ορεινές μειονεκτικές περιοχές υπόκεινται σε μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, δεδομένων των νέων συνθηκών που επικρατούν παγκοσμίως σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτει ότι η περιοχή μελέτης ενέχει τις προοπτικές και τη δυναμική για τη θεμελίωση και τη στήριξη της ενδογενούς ανάπτυξης. Βασικά πλεονεκτήματα θεωρούνται η δεσπόζουσα θέση της περιοχής, οι ικανοποιητικές δυνατότητες για βιολογική κτηνοτροφία και μικρής κλίμακας βιολογική γεωργία, η πλούσια βιοποικιλότητα, οι εναλλαγές στο τοπίο και στη γεωμορφολογία της περιοχής που ευνοούν την ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων, ενώ ο ορεινός της χαρακτήρας επιτρέπει την ένταξη σε εξειδικευμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. πρόγραμμα EDORA-European Development Opportunities for Rural Areas). Όμως το ιδιαίτερο στοιχείο της περιοχής είναι η ιστορική και αρχιτεκτονική της κληρονομιά, το οποίο αποτελεί εν δυνάμει προστιθέμενη αξία, δεδομένης της αυξημένης ζήτησης για αγροτουρισμό βασισμένο στην πολιτισμική κληρονομιά. Εν τούτοις από την επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε στασιμότητα και σταδιακή απαξίωση των οικονομικών δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα, μεγάλος μέσος όρος ηλικίας, απουσία δομών υποστήριξης και οργάνωσης του παραγωγικού δυναμικού, τάση εγκατάλειψης της περιοχής καθώς και ελλείψεις σε βασικές υποδομές (π.χ. οδικό και αποχετευτικό δίκτυο, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νέες τεχνολογίες κλπ.). Συνοψίζοντας προτείνουμε την επικέντρωση στην επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων αντί της αποσπασματικής παροχής οικονομικών ενισχύσεων, κατά την εκπόνηση των αναπτυξιακών και διαχειριστικών προγραμμάτων. 8

9 MANAGEMENT OF MOUNTAINOUS REGIONS OF NATURA 2000 NETWORK. THE CASE OF KISAVOS (OSSA) P. Κatsimpiri 1, G. Efthimiou 2, V. Detsis 1, Α. Skordilis 3 Harokopio University, Dept. of Home Economics & Ecology, Department of Forestry and Natural Environment Management, Technological Educational Institute of Larissa, Karditsa annex, Greece, Greenways Landscape Architecture Ltd., Athens, ABSTRACT Significant changes in the Greek countryside have taken place as an effect of the integration of the Common Agricultural Policy (CAP) into the agricultural sector; the most important being rural depopulation and abandonment of agricultural production, particularly in mountainous Less Favoured Areas (LFA). The latter has led to changes in land use, landscape and biodiversity. In the above framework, this study seeks to identify the problems of the mountainous region of Kisavos and specifically of the settlements Ambelakia, Tempe and Spilia, also attempting to formulate a comprehensive proposal for the respective development based mainly on: a) the identification and exploitation of local advantages and b) complementarities and links with the wider geographical area. The management of this protected area aims at optimising the socio-spatial development effort, by taking into account the principles of sustainable development. The «bottomup» approach is employed in the current study as a methodological tool (interviews, questionnaires) complemented with the qualitative analysis of statistical data. Finally, the current study concludes with proposing some development plans of the mountain area and particularly for the sectors of organic agriculture, farming and tourism. Key words: management of mountainous areas, NATURA 2000, Kisavos Βιβλιογραφία Αλέγρας Γ. (2003). Περιβάλλον, Τοπική Ανάπτυξη και Αγροτική Διαφοροποίηση στο: Μπεριάτος Η. και Ψαλτόπουλος Δ (επιμέλεια), Περιβάλλον και Ανάπτυξη της Υπαίθρου, Εκδόσεις Θεμέλιο, σ Αλεξανδρίδου Ε. (2008). Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης : παραδείγματα που αφορούν στη διατήρηση και αειφορική διαχείριση των δασών, στο ΑΜΦΙΒΙΟΝ, τ. 73/ 1-2, σελ. 15 Ανθοπούλου Θ. (2004). Τοπικές τεχνογνωσίες, καινοτομία και ανάπτυξη της υπαίθρου: Η ελαιουργία στη Λέσβο και η μεταξουργία στο Σουφλί, στο Σπιλάνης Ι., Ιωσηφίδης Θ., Κίζος Α. (επιμέλεια), Στρατηγικές Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, Εκδόσεις GUTENBERG Αθήνα, σελ Αποστολόπουλος Κ. και Σδράλη Δ. Β. (2009). Εναλλακτικός και Ήπιος Τουρισμός Υπαίθρου Θεωρητική Προσέγγιση και Εφαρμογές, Εκδόσεις Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε. Αθήνα Bates A. και Hemenway Τ. (2010). Από την παραδοσιακή γεωργία στην Permaculture, στο συλλογικό τόμο (επιμέλεια: EXPLORER) με τίτλο: Η Κατάσταση του Κόσμου - Ο 9

10 πολιτισμός μας σε μετάβαση, Από την καταναλωτισμό στην αειφορία, (Ινστιτούτο WORLDWATCH), εκδόσεις ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ Για την κοινωνία και το περιβάλλον, Αθήνα, σελ Buhalis D. (2000). Marketing the competitive destination of the future, Tourism Management, v. 21, pp Διαμαντής Σ. (2009). Κρανιά: Μια νέα, σοβαρή εναλλακτική καλλιέργεια για ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας μας, περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ, τεύχος 36, σελ Zoppi C. and Lai S. (2010). Assessment of the Regional Landscape Plan of Sardinia (Italy): A participatory-action-research case study type, Land Use Policy, v.27, pp Θεοδωροπούλου Ε. και Αποστολόπουλος Κ.Δ. (2003), Συνδυασμός οικοαγροτουρισμού και βιολογικής γεωργίας: Μια εναλλακτική μορφή ανάπτυξης της Ελληνικής Υπαίθρου, στο Μπεριάτος Η. και Ψαλτόπουλος Δ. (επιμέλεια) Περιβάλλον και Ανάπτυξη της Υπαίθρου, Εκδόσεις Θεμέλιο, σελ Iorio M. and Corsale A. (2010). Rural tourism and livelihood strategies in Romania, Journal of Rural Studies, v. 26, pp Kassioumis K., Papageorgiou K., Christodoulou Ath., Blioumis V. (2004). Rural development by afforestation in predominantly agricultural areas: issues and challenges from two areas in Greece, Forest Policy and Economics, v. 6, pp Κατσιμπίρη Π. (2011). Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και ήπια ανάπτυξη του Ν.Δ. Κίσαβου και των οικισμών Αμπελάκια, Τέμπη και Σπηλιά, Μεταπτυχιακή διατριβή στη ΜΠΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη, Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος, σελ , Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Cawley M. and Gillmor D. (2007). Integrated rural tourism: Concepts and Practice, Annals of Tourism Research, v. 35, pp Christopoulou O.G. and Tsachalidis E. (2004). Conservation policies for protected areas (wetlands) in Greece: A survey of local residents attitude, Water, Air and Soil Pollution, v. 4, pp Κομίλης Π. και Βαγιονής Ν. (2000). Εισαγωγή σε μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης στον περιφερειακό και χωροταξικό σχεδιασμό, ΚΕΠΕ, Αθήνα Λαδιάς Χ.Α. (2006). Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη, 4 η Διημερίδα Επιχειρηματικότητας, σελ. 1 8, Αθήνα, Μαΐου 2006, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Λαμπριανίδης Λ. (2004). Τοπικά προϊόντα ως ένα μέσο για την υποβοήθηση της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της Ευρωπαϊκής Υπαίθρου, στο: Σπιλάνης Ι., Ιωσηφίδης Θ., Κίζος Α. (επιμέλεια), Στρατηγικές Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, Εκδόσεις GUTENBERG Αθήνα σελ Λουλούδης Λ., Βλάχος Γ., Χριστόπουλος Στ., (2004). Η τοπική δυναμική επιβίωσης στις ελληνικές ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, Σπιλάνης Ι., Ιωσηφίδης Θ., Κίζος Α. (επιμέλεια), Στρατηγικές Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, Εκδόσεις GUTENBERG Αθήνα σελ Liu A. (2006). Tourism in rural areas: Kedah, Malaysia, Tourism Management, v.27: Marsden T. and Sonnino R. (2008). Rural development and the regional state: Denying multifunctional agriculture in the UK, Journal of Rural Studies, v. 24, pp

11 Magnani N. and Struffi L. (2009). Translation sociology and social capital in rural development initiatives. A case study from the Italian Alps, Journal of Rural Studies, v. 25, pp Murdoch J. (2000). Networks a new paradigm of rural development?, Journal of Rural Studies, v. 16, pp Μιγκίρος Γ. Σταμάτης Γ, Αντωνίου Β., Καραντούνιας Γ., Ρίτσος Α., Αντωνίου Β., Μιγκίρου Χ., Ψωμιάδης Ε., Ελευθεριάδης Ι., Μπούτλας Ι. (2008). Καταγραφή - αξιολόγηση προτάσεων υδραυλικών έργων περιοχής Κάτω Ολύμπου - Όσσας Μαυροβούνιου, (Τεχνική Έκθεση: Ορεινοί Ταμιευτήρες), σελ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) -Τομέας Γεωλογικών επιστημών και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ορυκτολογίας Γεωλογίας Ντάφης Σ. (2000). Οικολογική διαχείριση και καλλιέργεια του δάσους στο περιοδικό ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΕΚΒΥ, τ. 30/1-2 σελ. 6-8 Παλούμπης Δ. και Σιδηρόπουλος Κ. (2003). Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, Περιοχή Ολύμπου - Όσσης (Κίσαβου) - Μαυροβουνίου, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), σελ Παπαγεωργίου Α. (2001). Ζητήματα Δασικής Πολιτικής, στο: Βιώσιμη Ελλάδα και το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης, Κείμενα Εργασίας του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), σελ Παπαδόπουλος Α. Γ. και Λιαρίκος Κ. (2004), Προς ποια αγροτική ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών στην Ελλάδα; στο: Σπιλάνης Ι., Ιωσηφίδης Θ., Κίζος Α. (επιμέλεια), Στρατηγικές Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, Εκδόσεις GUTENBERG Αθήνα σελ Pavlikakis G.E. and Tsihrintzis V.A.(2006). Perceptions and preferences of the local population in Eastern Macedonia and Thrace National Park in Greece, Landscape and Urban Planning, v. 77, pp.1 16 Σαρρή. Ε., Γιούργα Χ., Δάντσης Θ. (2006). Η Διακίνηση των Βιολογικών Προϊόντων στους Νομούς: Λάρισας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, 9 ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Θεματική Ενότητα: «Εναλλακτικές μορφές γεωργίας: Μια οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική προσέγγιση», Αθήνα 2 4 Νοεμβρίου 2006, σελ (Διαθέσιμο και στο Διαδίκτυο ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης ) Scott N., Cooper C., Baggio R. (2007). Destination Networks Four Australian cases, Annals of Tourism Research, v. 35, pp Soliva R. (2007). Agricultural Decline, Landscape Change, and Outmigration, Mountain Research and Development, v. 27, pp (Published by: International Mountain Society URL: ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης Soliva R., Ronningen K., Bella I., Bezak P., Cooper T., Flo B. E., Marty P., Potter C., (2008). Envisioning upland futures: Stakeholder responses to scenarios for Europe s mountain landscapes, Journal of Rural Studies, v. 24, pp Σταματίου Ε. (2006). Πράσινη επιχειρηματικότητα - χωρικός σχεδιασμός & περιβαλλοντική διαχείριση, 4 η Διημερίδα Επιχειρηματικότητας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2006, σελ. 1-11, διαθέσιμο και στο 11

12 Stamboulis Y. and Skayannis P. (2002). Innovation strategies and technology for experience-based tourism, Tourism Management, v. 24, pp Stoate C., Baldi A., Beja P., Boatman N.D., Herzon I., van Doorn A., de Snoo G.R., Rakosy I., Ramwell C. (2009). Ecological impacts of early 21 st century agricultural change in Europe A review, Journal of Environmental Management, v. 21, pp Tao T.C.H. and Wall G. (2009). Tourism as a sustainable livelihood strategy, Tourism Management v. 30, pp Τζίκα Ι. (2009). Αξιολόγηση του προγράμματος Νέων Αγροτών, Μεταπτυχιακή εργασία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου», σελ. 1-69, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Τσάρτας Π., Στογιαννίδου Μ., Σταυρινούδης Θ. (2004). Οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές ως τουριστικοί προορισμοί στο: Σπιλάνης Ι., Ιωσηφίδης Θ., Κίζος Α. (επιμέλεια), Στρατηγικές Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, Εκδόσεις GUTENBERG σελ Τσάρτας Π., Σταυρινούδης Θ., Ζαγκότση Σ., Κυριακάκη Α., Βασιλείου Μ. (2010). Τουρισμός και Περιβάλλον, Οδηγός για το Περιβάλλον, εκδόσεις WWF Ελλάς, σελ , Αθήνα Τσούκας Ν. (2001). Εθνικό Δίκτυο Παράδοσης, Πολιτισμού και Κοινοτικού Βίου, Πρακτικά Διαρκούς Διάσκεψης των Ιστορικών Πόλεων της Μεσογείου (Σπάρτη 29 Μαρτίου 1 Απριλίου 2001) με θέμα: Πόλη Δημοκρατία και Πολιτική, επετειακή έκδοση με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας των Μνημείων (18/4/2002) και της Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης της Επιστημονικής Επιτροπής Ιστορικών Πόλεων CIVVIH - ICOMOS με θέμα: Προστασία και Ανάπτυξη των Ιστορικών Πόλεων στον 21 ο αι., Κέρκυρα 18 20/04/2002, σελ Yang M., Hens L., Ou X., De Wulf R. (2009). Tourism: An Alternative to Development?, Mountain Research and Development, v. 29, pp (Published by: International Mountain Society URL: ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης ) Fleischer A. and Tchetchik A. (2005). Does rural tourism benefit form agriculture? Tourism Management, v. 26, pp Δικτυακοί Τόποι: (τελευταία πρόσβαση 8/5/2011) Διαγνωστική Έκθεση Βιολογικής Γεωργίας, (τελευταία πρόσβαση 05/01/2011) (τελευταία πρόσβαση 15/5/2011) (τελευταία πρόσβαση ) 12

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑ (σε ώρες) ΠΡΑΚΤΙΚΗ (σε ώρες) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 1 η Ελληνική Γεωργία στην Ε.Ε. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Παγκοσμιοποίηση αγοράς. Δυνατότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης, κτηνίατρος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ, Παραρτ. Κρήτης. Εισαγωγή. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο τομέας που

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΑΑ 2007 2013 Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Title: ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT CAPABILITIES Acronym: ENERDECA ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014 «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» Ηράκλειο 27-28/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ http://phoenix-crete.org/ Ο ρόλος της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ):

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Η Πολιτική της Ε.Ε. για τη ασοπροστασία Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ηµερίδας και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11. Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ.

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11. Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11 Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ. Ποιός είναι ο Αγίος Βασιλείος; Πολύ καλούς και μοναδικούς φυσικούς πόρους!

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία με θέμα: Χρήση φαρμακευτικών φυτών και αποδοχή τους από τους κατοίκους της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Αγροτουριστικές μονάδες και επαγγέλματα που εμπλέκονται..

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Αγροτουριστικές μονάδες και επαγγέλματα που εμπλέκονται.. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Αγροτουριστικές μονάδες και επαγγέλματα που εμπλέκονται.. Θεοδωρομανωλάκη Μαρία, Οικονομολόγος, Εκπαιδευτικός 3 ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Δ/νση εργασίας: Ε mail:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Δ/νση εργασίας: Ε mail: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Δ/νση εργασίας: Ε mail: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΕΤΟΣ Διοικητικός Υπάλληλος - Εργαστηριακός Συνεργάτης, στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Σ.Αυγερινού-Κολώνια, Ρ.Κλαπατσέα, Ν. Μπελαβίλας Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η Ελεύθερη Επαρχία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ. "DURABIL-from subsistence to sustainability" Βόλος 3ος 2012

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ. DURABIL-from subsistence to sustainability Βόλος 3ος 2012 ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΑΠ Α.Ε. Έτος ίδρυσης: 1991 Έτος έναρξης λειτουργίας: 1996 Νομική μορφή: Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ Ανώτερο όργανο: Γενική Συνέλευση Διοίκηση:

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» Εισήγηση στη Διημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στη Κρίση» Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 16 Μαρτίου 2012 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΟΣΙΑ Α;\θΟΠΟΎΊ\ΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ - ΓEΩΡΓlOΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΟΙ"ΔΗ - θεοδωροσ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ - lωa!'\:\hσ θεοχαροπουλοσ ΑΘΑ:\ΑΣΙΟΣ ΚΙΖΟΣ -

ΘΕΟΔΟΣΙΑ Α;\θΟΠΟΎΊ\ΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ - ΓEΩΡΓlOΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΟΙΔΗ - θεοδωροσ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ - lωa!'\:\hσ θεοχαροπουλοσ ΑΘΑ:\ΑΣΙΟΣ ΚΙΖΟΣ - ΘΕΟΔΟΣΙΑ Α;\θΟΠΟΎΊ\ΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ - ΓEΩΡΓlOΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΟΙ"ΔΗ - θεοδωροσ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ - lωa!'\:\hσ θεοχαροπουλοσ ΑΘΑ:\ΑΣΙΟΣ ΚΙΖΟΣ - ΥιΑΡΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΛΟΗΣ ΛΑ\lΠΡΙΛΝΙΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝηΝΟΣ ΛΙΑlηl\οΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ. Τίτλος ράσης: " ημιουργία περιβαλλοντικών και ορειβατικών μονοπατιών" Υποστήριξη ομάδας:

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ. Τίτλος ράσης:  ημιουργία περιβαλλοντικών και ορειβατικών μονοπατιών Υποστήριξη ομάδας: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ Τίτλος ράσης: " ημιουργία περιβαλλοντικών και ορειβατικών

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ

Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ ESC Η γεωργία αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τομείς για την ευημερία της κοινωνίας μας, καθώς εκτός από την συμβολή της στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ.

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ό γραφείο με εξειδίκευση σ τ ι ς μ ο ν ά δ ε ς α γ ρ ο τ ο υ ρ ι σ μ ο υ 16.10.13 Η ατομική επιχείρηση, θα

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες

Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Νέες Ευκαιρίες Γιώργος Καραμανώλης, Partner CTO Crowdpolicy Σύμβουλος Πληροφορικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Project management

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS Τοπάλογλου Χαράλαμπος 1*, Χρόνης Ιώαννης 1, Αγοργιαννιτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣΤΟΥΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the future

Welcome to the future Welcome to the future Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) είναι μια νέα μέθοδος γεωργικής πρακτικής, η οποία χρησιμοποιεί πληροφορία με σαφήνεια προσδιορισμένη ως προς το χώρο και το χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Μάμαη Δίκτυο 3α, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Αθήνα // τηλ.-φαξ: SOS // Μάμαη 210 8228795 3α, Αθήνα // e-mail: // τηλ.-φαξ: schools@medsos.gr 210 8228795

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Ανατολικής Πελοποννήσου 2 Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

2013-14. Αρωµατικά Φυτά: Επιχειρηµατική καλλιέργεια. ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ www.bhc-training.gr

2013-14. Αρωµατικά Φυτά: Επιχειρηµατική καλλιέργεια. ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ www.bhc-training.gr 2013-14 Αρωµατικά Φυτά: Επιχειρηµατική καλλιέργεια ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ www.bhc-training.gr Σεμινάριο Αρωµατικά Φυτά: Επιχειρηµατική Καλλιέργεια Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η τοπική γεωργία Η πρωτεύουσα αποστολή της γεωργίας είναι επισιτιστική, η παραγωγή δηλαδή προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας. Ωστόσο οι αγρότες δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ. Στίγκας Γρηγόρης

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ. Στίγκας Γρηγόρης 2η Επιστημονική Συνάντηση για τις τοπικές ποικιλίες ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Στίγκας Γρηγόρης ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Το οροπέδιο του Δομοκού, με μέσο υψόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Αλεξάνδρα Ατταλίδου - Αν. Επικεφαλής Γραφείου ΕΚ στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και

Διαβάστε περισσότερα