ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Με το πείραμα αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε δύο βασικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν ένα σύστημα αερισμού δηλαδή: Την ικανότητα οξυγόνωσης του συστήματος που αντιπροσωπεύει την παρεχόμενη ποσότητα οξυγόνου στη μάζα του υγρού ανά μονάδα χρόνου, Το συντελεστή μεταφοράς οξυγόνου που εξαρτάται από διάφορες φυσικές παραμέτρους και χαρακτηρίζει ένα σύστημα αερισμού. Συγκέντρωση κορεσμού του οξυγόνου στο νερό, είναι η μέγιστη συγκέντρωση διαλελυμένου οξυγόνου ευρισκόμενη σε ισορροπία με την περιεκτικότητα του αέρα σε οξυγόνο. Η συγκέντρωση κορεσμού εξαρτάται κυρίως από τη θερμοκρασία, την αλατότητα του νερού και την ατμοσφαιρική πίεση. Η διαλυτότητα του οξυγόνου στο νερό είναι γενικά μικρή της τάξης των 9.2 mg/l για καθαρό νερό σε 20 C και πίεση 1 Atm. Έλλειμμα (διαλυμένου οξυγόνου ΔΟ) ορίζεται η διαφορά μεταξύ της συγκέντρωσης κορεσμού και της πραγματικής συγκέντρωσης δηλαδή: C Ο2 έλλειμμα = C Ο2 κορεσμού - C Ο2 πραγματική Ο ρυθμός με τον οποίο το οξυγόνο διαλύεται στο νερό είναι ανάλογος του ελλείμματος του διαλυμένου οξυγόνου, δηλαδή: d(co 2) = Ka(C L O2κορεσμού C O ) 2 dt όπου Kaο συντελεστής μεταφοράς οξυγόνου (h - ) L Ο συντελεστής μεταφοράς οξυγόνου εξαρτάται κυρίως από: (T 10) Τη θερμοκρασία: Ka L (T) = Ka L (10) 1.02 Τον όγκο του νερού (αντιστρόφως ανάλογα) Την επιφάνεια επαφής μεταξύ υγρού και φυσαλίδων αέρα (ανάλογα με την παρεχόμενη ποσότητα αέρα ή το βαθμό ανάδευσης) Η ικανότητα οξυγόνωσης ενός συστήματος αερισμού ορίζεται ως το ρυθμό απορρόφησης οξυγόνου κατά τον αερισμό ενός πλήρως αποοξυγονωμένου υγρού σε θερμοκρασία 10 C. R = KLa V CO κορεσμο ύ (mg/min) 2 Το πείραμα αυτό περιλαμβάνει τα επόμενα τρία στάδια: 1. Αποοξυγόνωση του υγρού με χρήση χημικών που δεσμεύουν το διαλελυμένο οξυγόνο του νερού. 2. Αναοξυγόνωση του υγρού θέτοντας σε λειτουργία το σύστημα αερισμού και ταυτόχρονη συλλογή μετρήσεων διαλυτού οξυγόνου σε τακτά διαστήματα. 3. Υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του συντελεστή μεταφοράς οξυγόνου και της ικανότητας οξυγόνωσης του συστήματος. Εργαστηριακές Ασκήσεις Περιβάλλον Ι -2-

3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ A. Αποοξυνόνωση του νερού Γεμίζουμε το δοχείο με πόσιμο νερό όγκου 10 λίτρων. Θέτουμε σε λειτουργία το σύστημα αερισμού και τον αναδευτήρα σε μέση ταχύτητα. Εγκατάσταση του ηλεκτροδίου του φορητού οξυγονόμετρου μέσα στη δεξαμενή αφού προηγουμένως γίνει καλιμπράρισμα του οργάνου. Μέτρηση της θερμοκρασίας του υγρού και υπολογισμός της συγκέντρωσης κορεσμού από πίνακα ή προσεγγιστικά από τη σχέση: (10 ) CO2 ύ( ) CO2 ύ(10) Τ κορεσμο Τ = κορεσμο όπου CO2 κορεσμο ύ(10) = 11,3 mg/l Λειτουργία του συστήματος αερισμού μέχρι περίπου του σημείου κορεσμού. Προσθήκη διαλύματος περιεκτικότητας 1% σε χλωριούχο κοβάλτιο (CoCl 2 6H 2 O) σε ποσότητα που να αντιστοιχεί σε 0.5 mg/l Co 2+ που να παίζει ρόλο καταλύτη στην αντίδραση αποοξυγόνωσης. Υπολογισμός της απαιτούμενης δόσης θειώδους νατρίου (Na 2 SO 3 ) για την αποοξυγόνωση του νερού που γίνεται με βάση την αντίδραση: 2Na2SO3 + O2 2Na2SO4 δηλαδή απαιτούνται (2*126)/32 = 252/32 = 7,87 gr θειώδους νατρίου για 1 gr οξυγόνου Παρασκευή διαλύματος 10% (100 mg/ml) υποθειώδους νατρίου με διάλυση 10 gr της ουσίας σε αποσταγμένο νερό και αραίωση σε 100 ml διαλύματος. Προσθήκη περίπου 16 ml διαλύματος 10% υποθειώδους νατρίου που ισοδυναμεί σε συγκέντρωση (Na 2 SO 3 ) των 80 mg/l έτσι ώστε να υπάρχει περίσσεια χημικού περίπου 10%. V δ/ τοςna2so3 C O2 κορεσμού (mg Ο 2 / lt) 10(l) 7.87 (mgna 2SO 3/ mgo 2) = 100 mgna SO / ml 1.1( συντελεστής περί σσειας) 2 3 Παρατήρηση: Αν η συγκέντρωση του οξυγόνου δεν πέφτει μετά μερικά λεπτά κάτω από 1 mg/l προσθέτουμε ακόμα λίγο διάλυμα. Β. Αναοξυγόνωση του νερού Θέτουμε σε λειτουργία τον αερισμό και μειώνουμε την ανάδευση. Από τη στιγμή που αρχίζει η συγκέντρωση του διαλυτού Ο 2 να αυξάνει, λαμβάνουμε μετρήσεις της συγκέντρωσης του διαλελυμένου οξυγόνου σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά 15 ή 30 sec αρχικά και ανά λεπτό αργότερα), μέχρι η συγκέντρωση να φθάσει το 80%- 90% της τιμής κορεσμού. Γ. Υπολογισμοί Τα αποτελέσματα τοποθετούνται σε πίνακες όπου αναγράφονται: Στην πρώτη στήλη οι χρόνοι που λαμβάνονται οι μετρήσεις σε λεπτά. Στη δεύτερη στήλη οι μετρούμενες συγκεντρώσεις διαλυτού οξυγόνου σε mg/l Εργαστηριακές Ασκήσεις Περιβάλλον Ι -3-

4 Στην τρίτη στήλη υπολογίζεται το έλλειμμα διαλυτού οξυγόνου δηλαδή C Ο2 κορεσμού-c Ο2 μετρούμενο. Στην τέταρτη στήλη υπολογίζεται ο φυσικός λογάριθμος του ελλείμματος, δηλαδή ln(c Ο2 κορεσμού-c Ο2 μετρούμενο) Οι τιμές της τέταρτης στήλης τοποθετούνται σε διάγραμμα συναρτήσει του χρόνου. Τα διάφορα σημεία πρέπει θεωρητικά να βρίσκονται σε ευθεία γραμμή. Ο συντελεστής οξυγόνωσης δίνεται από την κλίση της παραγόμενης ευθείας ως εξής. Λαμβάνουμε μόνο τα σημεία που βρίσκονται επί ευθείας, αποκόπτοντας τυχόν τμήμα από την αρχή ή το τέλος που καμπυλώνει αισθητά και εκτελούμε τον υπολογισμό ως ακολούθως: CO 2κορ. C O 2αρχ. ln C O 2κορ. C O 2τελ. Ka L = (min -1 ) t t τελ. αρχ. όπου t αρχ, t τελ είναι ο αρχικός και τελικός χρόνος της ευθείας που επιλέχθηκε. Σημείωση: Αν χρησιμοποιηθεί ο δεκαδικός λογάριθμος αντί του φυσικού τότε η παραπάνω σχέση πολλαπλασιάζεται επί 2,303. Η ικανότητα οξυγόνωσης (R) δίνεται από τη σχέση: R = KLa V CO2 κορεσμο ύ (mgo 2 /min) όπου V ο όγκος του υγρού σε λίτρα. Εργαστηριακές Ασκήσεις Περιβάλλον Ι -4-

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Θερμοκρασία υγρού =... C Συγκέντρωση κορεσμού =.. mg/l Χρόνος (min) Διαλελυμένο Ο 2 (mg/l) C Ο2 κορ-c Ο2 (mg/l) ln (C Ο2 κορ-c Ο2 ) Εργαστηριακές Ασκήσεις Περιβάλλον Ι -5-

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ Θερμοκρασία ( C) Διαλελυμένο οξυγόνο (mg/l) 0 14, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 Εργαστηριακές Ασκήσεις Περιβάλλον Ι -6-

7 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 1. Αν η ποσότητα του διαλελυμένου οξυγόνου σε ένα δείγμα νερού είναι 9,07 mg/l, τότε ποιο από τα παρακάτω είναι σωστά; (α) Η θερμοκρασία του νερού είναι 20 C με βάση τον πίνακα διαλυτότητας του οξυγόνου. (β) Το νερό είναι κορεσμένο σε διαλελυμένο οξυγόνο. (γ) Αν η θερμοκρασία του νερού είναι 15 C (συγκέντρωση κορεσμού οξυγόνου 10,07 mg/l), τότε το διάλυμα μας είναι: i) κατά 90 % κορεσμένο ii) κατά 60 % κορεσμένο iii) κατά 40 % κορεσμένο iv) κατά 1% κορεσμένο v) κατά 1 mg/l ελλειμματικό σε οξυγόνο σε σχέση με την τιμή κορεσμού 2. Αν ένα δείγμα νερού έχει θερμοκρασία 25 C τότε αυτό σημαίνει ότι το διαλυμένο οξυγόνο είναι: (i) 8,24 mg/l (τιμή κορεσμού στους 25 C) (ii) το 60% της αντίστοιχης τιμής κορεσμού (iii) μικρότερο ή οριακά ίσο από 8,24 mg/l (iv) μηδέν (v) περίπου μηδέν (vi) δεν γνωρίζουμε 3. Ποιο από τα παρακάτω δείγματα νερού έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση διαλελυμένου οξυγόνου; (i) Νερό 60% κορεσμένο σε οξυγόνο σε θερμοκρασία 25 C (ii) Νερό 80% κορεσμένο σε οξυγόνο σε θερμοκρασία 25 C (iii) Νερό 60% κορεσμένο σε οξυγόνο σε θερμοκρασία 20 C (iv) Νερό κορεσμένο σε οξυγόνο σε θερμοκρασία 25 C (v) Νερό στους 25 C στο οποίο έχει γίνει αποοξυγόνωση. Εργαστηριακές Ασκήσεις Περιβάλλον Ι -7-

8 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1. Να συλλέξετε κινητικά δεδομένα αποοξυγόνωσης του νερού και να κάνετε το διάγραμμα [συγκέντρωση οξυγόνου καθώς αυτό μειώνεται χρόνος]. 2. Να συλλέξετε κινητικά δεδομένα οξυγόνωσης του νερού σύμφωνα με τις οδηγίες της άσκησης σε δυο διαφορετικές παροχές αέρα (10 λίτρα νερού με μέτρια παροχή αέρα 5 λίτρα νερού με υψηλή παροχή αέρα). 3. Να γίνουν τα διαγράμματα [συγκέντρωση οξυγόνου χρόνος]. 4. Να γίνουν τα διαγράμματα [ln (C Ο2 κορεσμού-c Ο2 ) χρόνος]. 5. Αποδείξτε τη σχέση από την οποία προκύπτει ότι η τιμή του συντελεστή μεταφοράς οξυγόνου δίνεται από την κλίση της ευθείας του διαγράμματος [ln (C Ο2 κορεσμού-c Ο2 ) χρόνος]. 6. Να υπολογίσετε την τιμή του συντελεστή μεταφοράς οξυγόνου K La για τους δυο ρυθμούς οξυγόνωσης που χρησιμοποιήθηκαν. 7. Να υπολογίσετε την τιμή του συντελεστή μεταφοράς οξυγόνου K La σε μονάδες sec -1, min -1 και h Να υπολογίσετε την ικανότητα οξυγόνωσης R του συστήματος αερισμού σε mg/min και mg/h. 9. Πώς εξηγείται η μορφή του διαγράμματος συγκέντρωσης οξυγόνου χρόνου ως προς τη δυναμική συμπεριφορά του συστήματος (δυναμική συμπεριφορά αντιδραστήρα πλήρους ανάδευσης, δυναμικά συστήματα πρώτης τάξης κλπ) 10. Εκτιμήστε το ποσοστό του οξυγόνου που δεσμεύθηκε από το νερό κατά τη διαδικασία της αναοξυγόνωσης σε σχέση με τη συνολική ποσότητα του οξυγόνου που διοχετεύθηκε σε αυτό (απαιτείται η μέτρηση της ροής του αέρα που διοχετεύεται στο σύστημα / ποσοστό οξυγόνου στο ν αέρα 21% κ.ό.). Σχολιάστε σχετικά. 11. Να απαντήσετε τις ερωτήσεις κατανόησης της εργαστηριακής άσκησης. Εργαστηριακές Ασκήσεις Περιβάλλον Ι -8-

9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Θερμοκρασία 22 C Χρόνος % Κορεσμού CO 2 ΔC ln(δc) min sec sec (mg/l) ,57 7,15 1, ,92 6,8 1, ,18 6,54 1, ,35 6,37 1, ,62 6,1 1, ,88 5,84 1, ,05 5,67 1, ,23 5,49 1, ,49 5,23 1, ,66 5,06 1, ,92 4,8 1, ,19 4,53 1, ,36 4,36 1, ,53 4,19 1, ,8 3,92 1, ,97 3,75 1, ,14 3,58 1, ,23 3,49 1, ,41 3,31 1, ,84 2,88 1, ,1 2,62 0, ,28 2,44 0, ,54 2,18 0, ,32 1,4 0, Εργαστηριακές Ασκήσεις Περιβάλλον Ι -9-

10 9 Συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου (mg/l) Συγκέντρωση κορεσμού Θερμοκρασία 22 C Συγκέντρωση κορεσμού διαλυμένου οξυγόνου 8.72 mg/l Όγκος διαλύματος 10 L Πειραματικά σημεία Χρόνος (δευτερόλεπτα) 2,2 ln ΔC=ln(CO 2 κορεσμού -CΟ 2 ) 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Κλίση ευθείας sec -1 r ²= K L a=1.57 h -1 Ικανότητα οξυγόνωσης R=K L a*v*c O2 =1.57 h -1 *10 L*8.72 mg/l=137 mg/h Πειραματικά σημεία Ευθεία ελαχίστων τετραγώνων 0, Χρόνος (δευτερόλεπτα) Εργαστηριακές Ασκήσεις Περιβάλλον Ι -10-

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 4α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΧΚ4α) ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ Τίτλος Πειράματος: ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1

f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Θέµα ασκήσεως Προσδιορισµός καµπύλης διαλυτότητας σε διάγραµµα φάσεων συστήµατος τριών υγρών συστατικών που το ένα ζεύγος παρουσιάζει περιορισµένη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Νίκος Καρατζάς Κεφάλαιο: Θεωρία Αποσυμπίεσης Μέρος 1 ο Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Κείμενο: Νίκος Καρατζάς Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς Department of Chemical School of Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Department of Chemical School of Εισαγωγή Είναι πλεονέκτημα για μια κοινότητα να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ Τα σάκχαρα είναι το σημαντικότερο συστατικό του γλεύκους, καθώς η περιεκτικότητά του σε αυτά καθορίζει τον αλκοολικό βαθμό του οίνου που θα προκύψει μετά την αλκοολική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-50 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6"Ηΐ2 Ο 6

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6Ηΐ2 Ο 6 Ha s o * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ twllui '6"Ηΐ2 Ο 6 h - c '

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την συγγραφή των σημειώσεων αυτών ελπίζουμε να παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Παπαδοπούλου, E. Ρίζος, Α. Αγγελή apapadoc@auth.gr, aggeli@auth.gr Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη

Α. Παπαδοπούλου, E. Ρίζος, Α. Αγγελή apapadoc@auth.gr, aggeli@auth.gr Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη AΠΟΙΚΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΩΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΡΕΟΛΟΓΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ Β ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ y = A + Bx Α = 0.0871 Β = 1.9398 y 1 = 0,087 + 1,94 0,7 = 1,44 (x 1, y 1 ) = (0,7, 1,44) y = 0,087

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Ερευνητική ομάδα Πολυτεχνείου Κρήτης Ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124. Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης

Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124. Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124 Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης Κανόνες Ασφαλείας Μέσα στο εργαστήριο φοράμε πάντα προστατευτική ποδιά. Κατά τη διάρκεια του πειράματος φοράμε πάντα τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι έννοιες Το θερμοδυναμικό σύστημα ή απλά σύστημα είναι η περιοχή του σύμπαντος που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας! Ο στόχος του Εργαστηρίου Οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Πέτρος Κατσαφάδος Ηλίας Μαυροματίδης Αθήνα 2010 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 1.3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ως πηγές ενέργειας στα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα ορίζονται οι συσκευές που α- ποθηκεύουν ενέργεια, παρέχουν ενέργεια (εκφορτίζονται) και δέχονται ενέργεια από εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου Για τον παραπάνω προσδιορισµό, απαραίτητο δεδοµένο είναι η στοιχειακή ανάλυση του πετρελαίου (βαρύ κλάσµα), η

Διαβάστε περισσότερα