Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ Β ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ Β ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ιωά ννινα, Αρ. Πρωτ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ IΩΑΝΝΙΝΩΝ - Τ.Κ Αρ. Πρωτ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ Πληροφορίες: Α. Αγγέλη Τηλ & FAX: Ηλεκτρονική διεύθυνση: Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ Β ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου, αριθμ. Συνεδριάσεων 1170/ και 1190/ Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ανοικτό διαγωνισμό παραχώρησης του Αναψυκτηρίου των Β Φοιτητικών κατοικιών του Πανεπιστημίου. ΓΕΝΙΚΑ Στο Αναψυκτήριο θα προσφέρονται είδη καφετέριας, εστιατορίου, ζαχαροπλαστείου και ατομικής ανάγκης. Στο σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών στο αναψυκτήριο, η ποικιλία και η υψηλή ποιότητα (των παρεχομένων εδεσμάτων και ροφημάτων) καθώς επίσης η διαρρύθμιση των αντίστοιχων χώρων (χωρίς τις πάγιες εγκαταστάσεις), ο απαιτούμενος εξοπλισμός, η διακόσμηση θα πρέπει να είναι τέτοια που να συντείνουν μιας αναβαθμισμένης ατμόσφαιρας που να αρμόζει σε έναν ακαδημαϊκό, Ευρωπαϊκού Επιπέδου χώρο και να προσελκύει το ενδιαφέρον όλων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Ανάδοχος θα είναι εκείνος από τους συμμετέχοντες που θα προσφέρει το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα. Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των ΕΥΡΩ. 1

2 Η παραχώρηση του αναψυκτηρίου θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: Α. ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΑΣ 1. Η διάρκεια της σύμβασης θα αρχίζει από την 1 η Σεπτεμβρίου 2011 και θα λήγει στις με παρακράτηση του δικαιώματος από το Πανεπιστήμιο για ανανέωση της σύμβασης μέχρι τρία (3 ) ακόμη χρόνια. 2. Τα έξοδα και οι δαπάνες εγκατάστασης και έναρξης των εργασιών (διαμόρφωση εσωτερικού ή και εξωτερικού χώρου, εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού λειτουργίας κ. λ. π.) θα βαρύνουν τους αναδόχους. 3. Τα έξοδα καθαριότητας θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 4. Τα έξοδα ύδρευσης, ηλεκτρικού και θέρμανσης θα βαρύνουν το Πανεπιστήμιο. 5. Το ωράριο λειτουργίας του αναψυκτηρίου θα είναι από τις π.μ. μέχρι τις μ.μ. τουλάχιστον. Για οποιαδήποτε αλλαγή ωραρίου ή παράταση, απαιτείται άδεια από την επιτροπή «παρακολούθησης καλής λειτουργίας αναψυκτηρίων». Τα είδη που περιέχονται στον κατάλογο θα προσφέρονται σε όλο το ωράριο λειτουργίας και η τυχόν έλλειψή τους συνεπάγεται καταγγελία της σύμβασης. 6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει στο χώρο του αναψυκτηρίου κατάλληλο σύστημα ασφαλείας κατά κλοπής, δολιοφθορών και πυρκαγιάς, η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον ανάδοχο. Το Παν/μιο Ιωαννίνων δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για απώλειες - κλοπές και πυρκαγιές, ανωτέρα βία κ.λ.π. 7. Για το αναψυκτήριο θα αναδειχθεί ένας ανάδοχος, φυσικό (κατά προτίμηση) ή νομικό πρόσωπο (Ο.Ε. ή Ε.Ε. τα μέλη των οποίων θα ευθύνονται απεριορίστως και αλληλεγγύως). Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Για να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή του διαγωνισμού: α) Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία (βιβλιάρια ΙΚΑ κ.λ.π.), σύμφωνα με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι απασχολήθηκε σε παρόμοιο αντικείμενο εργασίας, για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον και εντός της τελευταίας δεκαετίας. β) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας δ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και λοιπά στοιχεία που θα αποδεικνύουν την εμπειρία και τη γνώση του αντικειμένου. στ) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1000 ΕΥΡΩ αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν ταχυδρομικά στους ενδιαφερόμενους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έχουν εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή ότι νόμιμα είναι απαλλαγμένοι για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. η) Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται οφειλές προς το Παν/μιο από καμία αιτία. Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις 27 Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ., στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου. Η προσφορά θα κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο προσωπικά ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή η οποία θα πρέπει να βρίσκεται στην επιτροπή του διαγωνισμού την παραπάνω 2

3 ημερομηνία και ώρα. Εξωτερικά ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει τα εξής στοιχεία: Α) Η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για το αναψυκτήριο των Β ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤ ΟΙΚΙΩΝ. Β) Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία του διαγωνισμού Δ) Τα στοιχεία του αποστολέα, υποψήφιου (τίτλος, διεύθυνση κ.λ.π.) O σφραγισμένος φάκελος θα περιέχει: α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά. β) Τεχνική Προσφορά γ) Οικονομική Προσφορά. Η τεχνική προσφορά και η οικονομική προσφορά θα είναι σε χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους, οι οποίοι εξωτερικά θα φέρουν όλες τις ενδείξεις που φέρει εξωτερικά ο κυρίως φάκελος (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ χωριστός φάκελος, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, χωριστός φάκελος) Οι υποφάκελοι θα φέρουν εξωτερικά τις απαραίτητες ενδείξεις και θα εσωκλείονται εντός του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές θα ισχύουν για τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟ ΡΑ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψιν τους όρους λειτουργίας του αναψυκτηρίου να συντάξουν και υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η οποία θα περιλαμβάνει: 1. Λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτείνεται να λειτουργήσει το αναψυκτήριο ( ωράριο, προσωπικό κ. λ. π.) 2. Λεπτομερή μελέτη διαρρύθμισης του χώρου του αναψυκτηρίου (σκαρίφημα με το προτεινόμενο σχέδιο διαρρύθμισης εκτός παγίων εγκαταστάσεων, με αναλυτική περιγραφή της χρησιμότητας της κάθε επιλογής). Με τη μελέτη αυτή (υπό κλίμακα), θα αποδεικνύεται η διαρρύθμιση των χώρων και η λειτουργικότητα ( άμεση εξυπηρέτηση των πελατών κ. λ. π.) 3. Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους (π.χ. Μεταλλικά, ξύλινα κ.λ.π.), που θα διαθέσει (Συσκευές, τραπέζια, καθίσματα, μουσική, κλιματιστικά, διακόσμηση, επίπλωση κ.λ.π.), καθώς και το κόστος όλων αυτών κατά προσέγγιση (περίπου). Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός που θα διατεθεί θα πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών (π.χ. όχι πλαστικά καθίσματα κ.λ.π.), ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που είναι η ευχάριστη παραμονή των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (Φοιτητών, μελών ΔΕΠ, Διοικητικού Προσωπικού κ. λ. π.). Η τελική διαρρύθμιση, επίπλωση, χρωματισμός κλπ. Θα τύχουν σχετικής έγκρισης από την διοίκηση. Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙ Α ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία θα οριστεί με σχετική Πρυτανική Πράξη, θα ελέγξει σε πρώτη φάση τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Θα γίνουν τυπικά δεκτοί μόνο όσοι προσκομίσουν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Στη δεύτερη φάση η επιτροπή θα προβεί στο άνοιγμα των υποφακέλων των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, μόνο όσων οι προσφορές έγιναν τυπικά δεκτές. Η επιτροπή του διαγωνισμού θα ελέγξει τις Τεχνικές προσφορές. Εφόσον οι Τεχνικές προσφορές δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παραπάνω άρθρου Δ θα απορρίπτονται. 3

4 Μετά την αξιολόγηση και των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, η επιτροπή θα προβεί στην διαδικασία της δημόσιας ανακοίνωσης της απόφασής τους. Για την ημερομηνία της ανακοίνωσης αυτής, θα αποσταλεί έγγραφο σε όλους τους συμμετέχοντες υποψηφίους αναδόχους. Μετά την ανακοίνωση η επιτροπή (παρουσία των ενδιαφερομένων), θα προβεί στο άνοιγμα των υποφακέλων των Οικονομικών Προσφορών, μόνον όσων οι Τεχνικές Προσφορές έγιναν τελικά αποδεκτές, αφού καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της διακήρυξης. Η επιτροπή θα προτείνει για ανάδοχο εκείνο τον συμμετέχοντα που θα έχει το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα. Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι σταθερές. Το Πρυτανικό Συμβούλιο είναι το όργανο που τελικά αποφασίζει την κατακύρωση. Ζ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου που θα κληθεί εντός δέκα (10) ημερών να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, τότε η εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό εκπίπτει υπέρ του Πανεπιστημίου. 2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού πενταπλάσιου του μηνιαίου μισθώματος, η οποία θα επιστραφεί ύστερα από σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, μετά τη λήξη του χρόνου της σύμβασης. 3. Οι ανώτατες τιμές πώλησης των ειδών και για ένα έτος θα είναι οι αναγραφόμενες στο συνημμένο Τιμοκατάλογο. Οι τιμές αυτές θα αναπροσαρμόζονται κάθε τέλος του έτους και σύμφωνα με τον επίσημο δείκτη τιμών (τιμάριθμος). Επίσης η ίδια τιμαριθμική αναπροσαρμογή θα γίνεται και στο μηνιαίο ποσό της προσφοράς του κάθε αναδόχου, το οποίο θα καταβάλει στο Πανεπιστήμιο. 4. Η μη καταβολή του ποσού της προσφοράς, μέσα στο πρώτο 5νθήμερο κάθε μηνός, υπέρ του Παν/μίου ή η μη τήρηση των όρων της διακήρυξης και της σύμβασης συνεπάγονται την έξωση του αναδόχου με βάση τους κείμενους νόμους και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Επίσης ο ανάδοχος παραιτείται του δικαιώματος ενοικιοστασίου ή άλλων διατάξεων που ισχύουν ή πρόκειται να ισχύσουν, επειδή η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι γνήσια σύμβαση έργου λειτουργίας - εκμετάλλευσης του Αναψυκτηρίου και σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν ισχύ οι νομικές διατάξεις περί επαγγελματικής στέγης. 5. Ο κάθε ανάδοχος θα ενημερώνει το Πανεπιστήμιο εγγράφως και ονομαστικά για το προσωπικό που θα απασχολείται (εργάζεται) στο χώρο του Αναψυκτηρίου. Επίσης για κάθε εργαζόμενο από το προσωπικό αυτό, θα κατατίθεται πλήρες βιογραφικό σημείωμα και πιστοποιητικό υγείας. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να απασχολεί κατά προτίμηση φοιτητές ως σερβιτόρους και να σερβίρει τα διάφορα είδη στα γραφεία του κτιρίου. 6. Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης ανωτέρας βίας το κατάστημα μπορεί να το εκμεταλλευθεί συγγενής του αναδόχου μέχρι πρώτου βαθμού και με τους ίδιους όρους. 7. Κάθε επισκευή ή μετατροπή ή διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου του καταστήματος θα βαρύνει τον ανάδοχο, θα είναι επιτρεπτή ύστερα από έγκριση του Παν/μίου. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις θα παραμείνουν, μετά τη λήξη της σύμβασης, σε όφελος του Πανεπιστημίου, χωρίς να δοθεί καμία οικονομική αποζημίωση στον ανάδοχο. 8. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης στον τοπικό τύπο βαρύνουν το Πανεπιστήμιο. 4

5 9. Η τελική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Παν/μίου με το δικαίωμα να μην εγκρίνει αυτό για οποιοδήποτε λόγο. 10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του αναψυκτηρίου. 11. Απαγορεύεται ρητά η χρήση πλαστικών σκευών για όλα τα προσφερόμενα είδη σε υγρή μορφή ( καφέδες, νερό, ροφήματα κ. λπ.). 12. Επίσης είναι σαφές ότι οι ανάδοχοι ευθύνονται για την τήρηση όλων των νομικών διατάξεων των σχετικών με την υγιεινή, καθαριότητα, φορολογία κ.λ.π. που διέπουν την λειτουργία του αναψυκτηρίου. 13. Σε περίπτωση μη τήρησης όρου ή όρων της παρούσας σύμβασης θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές, ύστερα από πρόταση της επιτροπής και έγκριση του Πρυτανικού Συμβουλίου: α) Σε περίπτωση μη τήρησης όρου ή όρων της σύμβασης θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ποσού ύψους 400 ΕΥΡΩ κατά περίπτωση. β) Σε περίπτωση υποτροπής ή άλλων παραβάσεων (φορολογικών, υγειονομικών αγορανομικών κ.λ.π.) το Παν/μιο παρακρατεί το δικαίωμα, ώστε με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου να λύσει ή καταγγείλει μονομερώς την σύμβαση και ανακηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος. γ) Μετά την λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο Παν/μιο ελεύθερο τον χώρο του αναψυκτηρίου απροφασίστως και χωρίς άλλη προειδοποίηση. Σε περίπτωση μη παράδοσης θα καταλογίζεται και επιβάλλεται ποινική ρήτρα 500 ΕΥΡΩ για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ίδια αυτή ποινή θα επιβάλλεται και σε κάθε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και ύστερα από τακτή ημερομηνία παράδοσης του χώρου, η οποία θα ορίζεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση και χωρίς άλλη προειδοποίηση το Πανεπιστήμιο θα προβαίνει στην διακοπή των παροχών ύδρευσης, θέρμανσης και φωτισμού (ηλεκτρικού). 14. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις, 27 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ., στην αίθουσα διαγωνισμών του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου. 15. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση στις εφημερίδες: ΕΦΗΜΕΡΙ ΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ και για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων στο Επιμελητήριο Ηπείρου - Ιωάννινα. 16. Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται έναντι απόδειξης ή αντικαταβολής (για όσες διακηρύξεις θα στέλνονται ταχυδρομικώς) με την καταβολή ποσού δεκαπέντε (15) ΕΥΡΩ (απ. συν. Π.Σ. 296/ ) εκτός των ενδιαφερομένων εκείνων που προμηθεύτηκαν τα τεύχη της προγενέ στερης διακήρυξης ( Αρ. Πρωτ /2011). 17. Πληροφορίες και διακηρύξεις θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ , & , FAX (αρμόδια υπάλληλος κα Α. Αγγέλη). Ηλεκτρονική διεύθυνση: http :// www. uoi. gr / services / economic / supplies Ο Π ρ ύ τ α ν η ς Συνημμέ να: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Τιμοκατάλογος Ειδών Υπόδειγμα Σύμβασης Σκαρίφημα του κυλικείου 5

6 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΕΣ Α/Α ΕΙΔΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Μέγιστες Α. ΡΟΦΗΜΑΤΑ Καφές ελληνικός 0,50 Νες καφέ (Nestle, classic), ελληνικής 0,60 κατασκευής Νες καφέ (με γάλα,nestle, classic) 0,80 Γαλλικός καφές (με γάλα) 0,80 Τσάϊ 0,40 Σοκολάτα 0,80 Κακάο 0,50 Εσπρέσσο ή καπουτσίνο 0,60 Β. ΑΝ ΑΨΥΚΤΙΚ Α Κουτί 330 γρ. 0,60 Γ. ΧΥΜΟΙ ΧΥΜΟΣ (χαρτ.συσκ. 330 γρ.) 0,60 ΧΥΜΟΣ (χαρτ.συσκ. 1 λίτρο) 1,00 Χυμοί φρέσκοι εποχής 1,00 Χυμοί χωρίς συντηρητικά και ζάχαρη 1,00 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ μικρό 0,40 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ μεγάλο 0,60 Δ. ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ με φύλλο σφολιάτας (σιμιγδάλι, γάλα, τυρί φέτα, αυγά) Ε. ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΕΣ ΣΤ. Λουκάνικο Φρανκφούρτης με φύλλο σφολιάτας και αυγά Λουκάνικο χωριάτικο με φύλλο σφολιάτας και αυγά ΣΠΑΝ ΑΚΟΠΙΤΑ Σπανάκι, τυρί φέτα, άνηθο, αυγά, κρεμμυδόπουλα, λάδι Σπανακόπιτα χωρίς τυρί Ζ. ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ Σιμιγδάλι, γάλα, αυγά, φύλλο σφολιάτας, ζάχαρη άχνη 6

7 Η. ΚΡΟΥΑΣΑΝ Διάφορα (140 γρ.) 0,60 Θ. ΓΛΥΚΑ Πάστες διάφορες,κόκ,μπακλαβάς,καταϊφι Ι. ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ - ΤΟΣΤ ΙΑ. ΤΟΣΤ 0,40 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 0,50 ΜΠΙΦΤΕΚΙ (ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ) ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ (ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ) 0,50 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ (ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ) 0,30 Σημείωση : Για τα επί πλέον υλικά (μαρούλι, ντομάτα, πατάτες, τζατζίκι, τυροσαλάτα κ.λ.π.) στα ΤΟΣΤ και ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, θα προσαυξάνονται κατά (0,15) δεκαπέντε λεπτά ανά είδος οι παραπάνω τιμές. ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ (με γαρνιτούρα) Μπιφτέκι (μερίδα) 3,50 Σνίτσελ χοιρινό 3,50 Σνίτσελ κοτόπουλο 3,00 Πατάτες τηγανιτές (μερίδα) 1,00 Κρέατοποικιλία για 3 άτομα 8,00 Λουκάνικο 3,00 Χορτοποικιλία 2,00 Φρέσκος στημένος χυμός 1,70 Χορτόπιτα, 1,60 Αλευρόπιτα (μερίδα) 1,60 Σαλάτες 2,00 Σουβλάκι χοιρινό (μερίδα) 2,80 Σουβλάκι κοτόπουλο (μερίδα) 2,80 ΙΒ. Κουλούρι τύπου Θεσσαλονίκης 0,50 7

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 5470 /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 1878/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΗΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Πρυτανείας, Πλατεία Αγ. Μάρκου, Τέρμα οδού Αγ. Τίτου Τηλέφωνο: 28210 37055

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΑΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΑΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΑΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε., (Ε.Α.Δ.Π. Π.Α.) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ»

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ» «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ» ΠΑΤΗΣΙΩΝ 80 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ.: 210-82.03.726 210-82.03.724 FAX: 210-82.24.006 http://www.aueb.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Βάγγη Χριστίνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 150/3/ΠΛ/1.2/11. Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 150/3/ΠΛ/1.2/11. Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Διεύθυνση Διοικητικού Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. 22310 60158 FAX: 22310 33945 Αριθμ.Πρωτ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχοντας Υπόψη

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχοντας Υπόψη Κομοτηνή 19/2/2015 Αριθ. Πρωτ. -3830- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Έχοντας Υπόψη 1. Το Π.Δ. 108/1989 ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117(β) /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117(β) /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117(β) /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ-ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Έχοντας υπόψη: Τις ακόλουθες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη μίσθωση και εκμετάλλευση των κυλικείων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 29-05-2015 29-05-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη μίσθωση και εκμετάλλευση των κυλικείων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 29-05-2015 29-05-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Τηλέφωνο Fax Ηλ/κή Αλλ/φία Πληροφορίες : Αγ. Σπυρίδωνος :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117E/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117E/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117E/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ-ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Έχοντας υπόψη: Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ:

Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αρωνιάδικα Κυθήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων ΙΙΙ Α ή ΙΙΙ Β αντίστοιχα εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων ΙΙΙ Α ή ΙΙΙ Β αντίστοιχα εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση: ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ, Τ.Κ. 302 00 Πληροφορίες: Ντρετάκη Ελένη Τηλέφωνο: 2631-0 58349 ΦΑΞ: 2631-0 - 25183 Αριθµ. ιακήρυξης 03/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

αποφασίζεται η κήρυξη άγονου του υπ. αριθµ. 002/2013 Δηµοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

αποφασίζεται η κήρυξη άγονου του υπ. αριθµ. 002/2013 Δηµοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. Δνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2 Ταχ. Κώδικας: 10675 Τηλέφωνα: 2107244464, 2107252974 Fax: 2107245838 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 4/9/2014 Αρ. Πρωτ.: 3151 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 4/9/2014 Αρ. Πρωτ.: 3151 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 4/9/2014 Αρ. Πρωτ.: 3151 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληρ. Τηλέφωνο Fax E-mail : Ιωάννου Θεοτόκη 72 : 49100,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 16125 /2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Νέο Φάληρο : 30/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Γραφείο Συντονιστή Διευθυντή Τηλέφωνο: 210 4893276 Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Τηλέφωνο: 2104893000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση :Αγ.Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Βαθμός Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 03/04/ 2008 ΑΡ. ΠΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2293 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΧΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΓ946ΨΖ2Ν-2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:210368-9042 και 210368-9043 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 2014-2015 K. A.: 70.01.6481.01 CPV: 15894210-6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τοπούζης Τηλ.: 23313

Διαβάστε περισσότερα