ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Κηφισιά, Ιούνιος 2008

2 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙ Α ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ (1) / (171)

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Απολογισµου και Ετησιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας ικαστικές και ιαιτητικές ιαδικασίες Πληροφορίες για την Εταιρεία Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Πληροφορίες Για τη ραστηριότητα Της Εταιρείας Αντικείµενο ραστηριότητας Επενδυτικό Πρόγραµµα Επενδύσεις σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε Συµµετοχές Επενδύσεις σε Εξέλιξη Μελλοντικές Επενδύσεις - Κινήσεις Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγκαταστάσεις Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Ιδιόκτητα Ακίνητα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μισθωµένα Πάγια Μηχανολογικός Εξοπλισµός Εµπράγµατα Βάρη Επί των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων του Οµίλου Οργανωτική ιάρθρωση Πληροφορίες Για Τις Συµµετοχές Της Εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (πρώην ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ) ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΑΕ Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη Συµµετοχή των Μελών.Σ. στη ιοίκηση άλλων Εταιρειών ιεταιρικές Συναλλαγές Οµίλου Σηµαντικές Αλλαγές στη Χρηµατοοικονοµική ή Εµπορική Θέση της Εταιρείας Μερισµατική Πολιτική ιοικητικά, ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη Εταιρική ιακυβέρνηση Εσωτερικός έλεγχος Περιβάλλον και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Οργανόγραµµα Προσωπικό Μετοχικό Κεφάλαιο...51 (2) / (171)

4 Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι Θεσµικό Πλαίσιο της Λειτουργίας ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Πληροφορίες Για τις Μετοχές της Εταιρείας ικαιώµατα Μετόχων ικαίωµα Μερίσµατος ικαιώµατα ψήφου ικαιώµατα προτίµησης ικαίωµα στο προϊόν της εκκαθάρισης ικαιώµατα µειοψηφίας ιαπραγµατευσιµότητα των µετοχών Προτάσεις εξαγοράς Φορολογία Μερισµάτων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Πληροφορίες για τις Τάσεις και τις Προοπτικές της Εταιρείας...64 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εξέλιξη δραστηριοτήτων και κύρια γεγονότα της χρήσης Κατασκευή Λατοµεία Παραχωρήσεις Ενέργεια & Περιβάλλον Ανάπτυξη Ακινήτων Άλλες συµµετοχές Αποτελέσµατα 2007 και Προοπτικές Κατασκευή Λατοµεία Παραχωρήσεις Ενέργεια & Περιβάλλον Ανάπτυξη Ακινήτων Άλλες Συµµετοχές Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Οµίλου Κίνδυνοι Γεγονότα µετά τις ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2007 ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ...82 (3) / (171)

5 7. ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...90 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...91 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...92 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...94 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γενικές πληροφορίες Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων Ενοποίηση Πληροφόρηση κατά τοµέα Συναλλαγµατικές µετατροπές Επενδύσεις σε ακίνητα Μισθώσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Έξοδα έρευνας και αξιολόγησης ορυκτών πόρων Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Επενδύσεις και άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Αποθέµατα Εµπορικές απαιτήσεις Ταµειακά ιαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο άνεια Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Παροχές στο προσωπικό Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων Συµβόλαια για έργα υπό εκτέλεση ιανοµή µερισµάτων Επιχορηγήσεις Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση Στρογγυλοποιήσεις ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου ιαχείριση Κεφαλαίων Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές Σηµαντικές κρίσεις της ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών Πληροφόρηση κατά τοµέα Ενσώµατα πάγια (4) / (171)

6 7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Συµµετοχές Οµίλου Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Εταιρείες και Κοινοπραξίες που ενοποιούνται µε την αναλογική µέθοδο Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Αποθέµατα Απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεµατικά άνεια Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Αναβαλλόµενη φορολογία Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού Επιχορηγήσεις Προβλέψεις Έξοδα ανά κατηγορία Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά Παροχές σε εργαζοµένους Φόρος εισοδήµατος Κέρδη ανά µετοχή Μερίσµατα ανά µετοχή Ανειληµµένες υποχρεώσεις Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Νέες εταιρείες µέσα στη χρήση Λοιπές σηµειώσεις Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/ (5) / (171)

7 9. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42Ε ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ (6) / (171)

8 ΑΑΠΠΟΛΛΟΓΓΙ ΙΙΣΣΜΟΣΣ ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΦΟΡΡΙ ΙΙΕΕΣΣ ΓΓΙ ΙΙΑΑ ΤΤΗΗ ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗ ΤΤΟΥΥ ΑΑΠΠΟΛΛΟΓΓΙ ΙΙΣΣΜΟΥΥ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΤΤΟΥΥ ΕΕΤΤΗΗΣΣΙ ΙΙΟΥΥ ΕΕΛΛΤΤΙ ΙΙΟΥΥ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΤΤΟΥΥΣΣ ΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΕΕΣΣ ΤΤΗΗΣΣ ΕΕΤΤΑΑΙ ΙΙΡΡΕΕΙ ΙΙΑΑΣΣ ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙ ΙΙΕΕΣΣ ΓΓΙ ΙΙΑΑ ΤΤ ΗΗ ΣΣΥΥΝΝΤΤ ΑΑΞΞ ΗΗ ΤΤ ΟΟΥΥ ΑΑΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙ ΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΕΕΤΤ ΗΗΣΣΙ ΙΙΟΟ ΥΥ ΕΕΛΛΤΤ ΙΙΟΟΥΥ Ι ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΤΤΟΟΥΥΣΣ ΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΕΕΣΣ ΤΤΗΗΣΣ ΕΕΤΤΑΑΙ ΙΙΡΡΕΕΙ ΙΙΑΑΣΣ Η σύνταξη του παρόντος Απολογισµού και Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και περιλαµβάνει πληροφορίες για τη λειτουργία της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εφεξής η «Εταιρεία». Στο παρόν Έντυπο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών Εταιρείας από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν ελτίο αναφέρονται στην 31 η εκεµβρίου 2007, ενώ παρατίθενται όπου είναι απαραίτητο τα αντίστοιχα στοιχεία της 31 ης εκεµβρίου Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και θέλουν να συµβουλευθούν τα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν Έντυπο µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Ερµού 25, 13 ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών Λαµίας, Κόµβος Ολυµπιακού Χωριού, Τ.Κ Νέα Κηφισιά, , (Τµήµα Επενδυτικών και ηµοσίων Σχέσεων). Το παρόν Έντυπο καθώς και οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή και η έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος εντύπου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: α) ο κ. Αναστάσιος Π. Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, κάτοικος Νέας Κηφισιάς, οδός Ερµού 25, Τ.Κ , τηλ και β) ο κ. Αλέξανδρος K. Σπηλιωτόπουλος, Οικονοµικός ιευθυντής της Εταιρείας, κάτοικος Νέας Κηφισιάς, οδός Ερµού 25, Τ.Κ , τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 1. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 2. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο ελτίο. 3. Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτήν δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση (βλ. σχετικά κεφ ικαστικές και ιαιτητικές ιαδικασίες). Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης 2007 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Μάριος Ψάλτης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) της εταιρείας PriceWaterhouseCoopers. Το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2007 παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µε τακτικό έλεγχο µέχρι και τη χρήση Από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2002 έως και 2005 που ολοκληρώθηκε στις προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού ευρώ 2.824,49 χιλ. Το εν λόγω ποσό καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από πρόβλεψη που είχε σχηµατίσει η Εταιρεία για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της χρήσης Η καταβολή δε του ποσού έγινε εφάπαξ και άµεσα. (7) / (171)

9 ικαστικές και ιαιτητικές ιαδικασίες Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τον Νοµικό Σύµβουλο της Εταιρείας, κ. Θεόδωρο Ν. Παναγιώτου, δεν υφίστανται αγωγές ή εκκρεµείς δίκες κατά της Εταιρείας και των θυγατρικών της οι οποίες να έχουν σηµαντική επίπτωση στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία της Εταιρείας και του Οµίλου. Υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις εναντίον του Οµίλου για εργατικά ατυχήµατα που συνέβηκαν κατά την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων από εταιρείες ή κοινοπραξίες που συµµετέχει ο Όµιλος, όµως, λόγω του ότι ο Όµιλος είναι ασφαλισµένος έναντι εργατικών ατυχηµάτων, δεν αναµένεται να προκύψει σηµαντική επιβάρυνση από ενδεχόµενη αρνητική έκβαση των δικαστικών αποφάσεων. Οι λοιπές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκκρεµείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙ ΙΙΕΕΣΣ ΓΓΙ ΙΙΑΑ ΤΤΗΗ ΝΝ ΕΕΤΤΑΑΙ ΙΙΡΡΕΕΙ ΑΑ Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρεία, ιδρύθηκε το έτος 1955 ως Ε.Π.Ε. και µετετράπη σε Α.Ε. το 1962 (ΦΕΚ 237/ δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 28/06/2002, η επωνυµία της Εταιρείας τροποποιήθηκε από «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ Α.Ε.» σε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.». Η Εταιρεία έχει καταχωρηθεί στα µητρώα Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και έχει λάβει αριθµό µητρώου 874/06/Β/86/16. Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και λήγει το έτος Η έδρα της Εταιρείας, µέχρι και τα τέλη του 2007 ήταν ο ήµος Αθηναίων. Στις αρχές του 2008 ολοκληρώθηκε η διαδικασία µετεγκατάστασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και των περισσοτέρων εταιρειών του Οµίλου στα νέα ιδιόκτητα γραφεία, στη διεύθυνση Ερµού 25 (13 ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµιάς ) στη Νέα Κηφισιά Αττικής. Η ιοίκηση του Οµίλου προέβη στην κίνηση αυτή διαβλέποντας τις συνέργιες που προκύπτουν από τη συγκέντρωση των εταιρειών και των εργαζοµένων τους, προσβλέποντας στην εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας, αλλά κυρίως στην προώθηση µιας ενιαίας κουλτούρας και ενός ενιαίου συστήµατος διοίκησης και διακυβέρνησης στον Όµιλο. Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από τον Απρίλιο του Σκοπός της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι : 1. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων ηµοσίων, ηµοτικών, Ιδιωτικών και γενικά φυσικών και Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ή Ιδιωτικού ικαίου ή Οργανισµών ή Συνεταιρισµών πάσης φύσεως καθώς η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως µελετών και ερευνών. 2. Η ανάληψη της τεχνικής ιευθύνσεως, του σχεδιασµού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργίας τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά (κατά τη διεθνή ορολογία PRΟJECT MANAGEMENT). 3. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου σε θέµατα: α) εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονοµοτεχνικών ή οικονοµικών µελετών, β) κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και πάσης φύσεως λοιπών υπηρεσιών (π.χ. µηχανοργάνωσης, δηµοσίων σχέσεων, σχέσεων µε επενδυτές, (8) / (171)

10 διαχείρισης διαθεσίµων, σχέσεων µε Τράπεζες, ασφάλειες, χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, εσωτερικού ελέγχου, φορολογικών υποθέσεων και συµβολής στην τήρηση λογιστικών προτύπων, οικονοµικής ανάλυσης και οικονοµικών αναφορών, έρευνας αγοράς ανταγωνισµού, υποστήριξης κατά την εκπόνηση ανάλυση επιχειρηµατικών σχεδίων, υποστήριξης και υλοποίησης συµφωνιών και συγχωνεύσεων κ.λ.π.). 4. Η ανέγερση, µε οποιοδήποτε σύστηµα, οικοδοµών και οικοδοµικών συγκροτηµάτων και η πώληση ή εκµετάλλευσή των ή εκµετάλλευση µε οποιοδήποτε τρόπο των περιερχοµένων στην Εταιρεία οικοδοµών ή οριζοντίων ιδιοκτησιών. 5. Η αντιπροσώπευση εµπορικών και βιοµηχανικών οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 6. Η βιοµηχανική ή/και βιοτεχνική παραγωγή καθώς και η εµπορία µε οποιαδήποτε µορφή υλών, υλικών, µηχανηµάτων και εργαλείων στην ηµεδαπή ή/και στην αλλοδαπή. 7. Η συµµετοχή µε οποιοδήποτε τρόπο, είτε µε εισφορές, είτε µε απόκτηση εταιρικών τίτλων σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάµενες ή ιδρυθησόµενες, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν ίδιους ή παρεµφερείς µε τους πιο πάνω σκοπούς και η άσκηση και ανάπτυξη οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην ηµεδαπή ή/και στην αλλοδαπή. 8. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες µπορεί η Εταιρεία να τις εκτελεί είτε για λογαριασµό της, είτε για λογαριασµό τρίτων µε προµήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε συµπράττοντας µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (Κοινοπραξία). 9. Η συγχώνευση µε άλλη Εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατοµικών ή εταιρικών ή εισφορά κλάδου σε υφιστάµενη ή συνιστώµενη νέα Εταιρεία. 10. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ Εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται µαζί µε οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ όπως προέκυψε µετά από µια σειρά µετασχηµατισµών (απόσχιση του κατασκευαστικού της κλάδου και εισφορά αυτού στην ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, συγχώνευση µε την ΤΕΒ ΑΕ και διάσπαση της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, συγχώνευση µε απορρόφηση της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και εισφορά του κλάδου συµµετοχών σε παραχωρήσεις έργων υποδοµής στη θυγατρική ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ πρώην ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ) µετατράπηκε σε εταιρεία διαχείρισης έργων και συµµετοχών. Συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των κατασκευών αφενός µέσω της δραστηριοποίησής της σε cοnstructiοn management και αφετέρου στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συµβουλών, βάσει της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει, στις λοιπές εταιρείες του Οµίλου Σύντοµο Ιστορικό Κατά τη διάρκεια των περισσότερων από 50 ετών που µεσολάβησαν από την ίδρυσή της, η Εταιρεία κατόρθωσε να εξελιχθεί σε µία σηµαντική εταιρεία του Ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου, οργανωµένη στα πρότυπα αντίστοιχων µεγάλων διεθνών εταιρειών. Από την ίδρυσή της, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ήταν προσανατολισµένη στα οικοδοµικά έργα του ιδιωτικού τοµέα, που προϋποθέτουν υψηλή ποιότητα, µεγάλη ταχύτητα στην ολοκλήρωση και σύνθετες τεχνολογικά λύσεις ( high-tech engineering ). Μετά το 1980, η Εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της και σε έργα του δηµοσίου τοµέα, αναλαµβάνοντας τις πρώτες σηµαντικές σε µέγεθος εργασίες µε το σύστηµα µελέτη κατασκευή. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ήταν κάτοχος πτυχίου πρώην Η τάξεως για τα οικοδοµικά, υδραυλικά, βιοµηχανικά και ενεργειακά έργα καθώς και για τα έργα οδοποιίας, και µπορούσε να αναλαµβάνει δηµόσια (9) / (171)

11 έργα µόνον άνω των δρχ. 2,4 δις. Επίσης, το ανώτερο όριο του προϋπολογισµού των έργων που επιτρεπόταν να αναλάβει αυτοτελώς ήταν δρχ. 12 δις. όριο που αυξανόταν λόγω της καθαρής θέσης έως δρχ. 24 δις. Στο πλαίσιο της ταχύρρυθµης ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ υπέγραψε το 1998 συµφωνία µε τους µετόχους του πλειοψηφικού πακέτου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ (ΤΕΒ). Μέσα στο 1999, η Εταιρεία προχώρησε σε στρατηγική συµφωνία µε τους κύριους µετόχους της ΑΚΤΩΡ, µε αποτέλεσµα να αποκτήσει ποσοστό 50,01% της ΑΚΤΩΡ και οι µέτοχοι της ΑΚΤΩΡ να αποκτήσουν ποσοστό 33,75% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ. Με τις συµφωνίες αυτές η Εταιρεία ισχυροποίησε τη θέση της στην αγορά τόσο σε τεχνογνωσία όσο και σε αποτελσµατικότητα και δηµιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις διατήρησης υψηλών ρυθµών ανάπτυξης. Στο πλαίσιο των νέων κριτηρίων για την επανάκριση των πτυχίων των τεχνικών εταιρειών που τέθηκαν µε το Ν. 2940/2001, οι ιοικήσεις των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ, ΑΚΤΩΡ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ έλαβαν τον Νοέµβριο 2001 αποφάσεις σχετικά µε τη νέα δοµή του Οµίλου, µε κύριο στόχο τη θεµελίωση της ισχυρής θέσης του Οµίλου στην εγχώρια κατασκευαστική αγορά, την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του και την επέκτασή του σε νέους επενδυτικούς τοµείς και νέες αγορές. Συγκεκριµένα αποφάσισαν την απόσχιση των κατασκευαστικών κλάδων των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ και την εισφορά αυτών στην ΑΚΤΩΡ και τη συγχώνευση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ, µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Τον εκέµβριο του 2005, υλοποιήθηκε η διάσπαση της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ µε απορρόφησή της από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και την ΤΡΙΓΩΝΟΝ. Συγκεκριµένα, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ απορρόφησε, λόγω διάσπασης της ΑΚΤΩΡ, τις µη κατασκευαστικές δραστηριότητες της τελευταίας, ενώ η ΤΡΙΓΩΝΟΝ απορρόφησε τις κατασκευαστικές δραστηριότητες της ΑΚΤΩΡ και στη συνέχεια µετονοµάστηκε σε ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Το ποσοστό συµµετοχής της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ στη (νέα) ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ διαµορφώθηκε στο 100%. Σηµειώνεται ότι η διαπραγµάτευση των µετοχών της ΑΚΤΩΡ στην αγορά αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών έπαψε την Οι ανωτέρω ενέργειες κινήθηκαν προς την κατεύθυνση δηµιουργίας ενός ισχυρού άξονα διαχείρισης συµµετοχών και παραχωρήσεων στους τοµείς των υποδοµών και της ανάπτυξης γης, διασφαλίζοντας τη µεσοµακροπρόθεσµη προοπτική και την κερδοφορία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ. Στις τα ιοικητικά Συµβούλια της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ και ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ αποφάσισαν την έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης δι απορρόφησης της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, µε ισολογισµό µετασχηµατισµού Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών συγχώνευσης, και πριν την ολοκλήρωση αυτής, η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ εισέφερε προς την εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, το σύνολο του κλάδου των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της, µετά του επ αυτών αναλογούντος πτυχίου 7 ης τάξης Μ.Ε.Ε.Π. και των επί της επωνυµίας και σήµατος της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ δικαιωµάτων. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης, η εταιρεία ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ µετονοµάστηκε σε ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και αποτελεί πλέον θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ κατά 100%. Επιπροσθέτως, τον εκέµβριο του 2007 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες απόσχισης του κλάδου συµµετοχών σε παραχωρήσεις έργων υποδοµής, όπως αυτός εµπλουτίστηκε στο µεταξύ λόγω της ολοκλήρωσης της απορρόφησης της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και εισφοράς στην εξ ολοκλήρου θυγατρική της εταιρεία ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ, η οποία µετονοµάστηκε σε ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ. Ο εν λόγω µετασχηµατισµός στοχεύει στην αρτιότερη, µέσω επιχειρηµατικών συνεργιών, εκµετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και στην ενδυνάµωση της ανταγωνιστικής θέσης του Οµίλου στην εγχώρια και διεθνή αγορά. (10) / (171)

12 ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙ ΙΙΕΕΣΣ ΓΓΙ ΙΙ ΑΑ ΤΤΗΗ ΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙ ΙΙ ΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ ΤΤΗΗΣΣ ΕΕΤΤΑΑΙ ΙΙΡΡΕΕΙ ΙΙΑΑΣΣ Αντικείµενο ραστηριότητας Το αντικείµενο εργασιών της Εταιρείας περιλαµβάνει τη διαχείριση έργων, συµµετοχών και παραχωρήσεων στους τοµείς των υποδοµών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης γης, οριοθετώντας τη µεσοµακροπρόθεσµη προοπτική της Εταιρείας. Συγκεκριµένα, το αντικείµενο εργασιών της Εταιρείας συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών (κυρίως σε εταιρείες του Οµίλου). Η Εταιρεία παρακολουθεί, βοηθά και ενισχύει τις εργασίες των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών, οι οποίες καλύπτουν ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία στις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις µεταξύ άλλων είναι: Μηχανοργάνωση, Σχέσεις µε τους επενδυτές, ηµόσιες σχέσεις, ιαχείριση διαθεσίµων, Σχέσεις µε τράπεζες και ασφάλειες, Χρηµατοδοτήσεις, Εσωτερικός έλεγχος, Φορολογικές υπηρεσίες και συµβολή στην τήρηση λογιστικών προτύπων, Οικονοµική ανάλυση και οικονοµικές αναφορές, Έρευνα αγοράς και ανταγωνισµού, Υποστήριξη κατά την εκπόνηση-ανάλυση επιχειρηµατικών σχεδίων και Υποστήριξη και υλοποίηση συµφωνιών εξαγορών και συγχωνεύσεων. Στο αντικείµενο εργασιών της Εταιρείας περιλαµβάνεται και η ανάληψη έργων µε το σύστηµα Construction Management. Η δραστηριότητα αυτή συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργου. Επιπρόσθετα, µέσω των συµµετοχών της, η Εταιρεία δραστηριοποιείται, σε επίπεδο Οµίλου, στους ακόλουθους τοµείς: I. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Η κατασκευαστική δραστηριότητα ασκείται µέσω των εταιρειών (α) ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., οι οποίες κατέχουν το ανώτατο κατασκευαστικό πτυχίο 7ης τάξης, (β) ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., η οποία κατέχει κατασκευαστικό πτυχίο 6ης τάξης, και (γ) ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ, η οποία κατέχει πτυχίο 5ης τάξης. Στο τέλος του 2007, το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Οµίλου ανήλθε σε περίπου 5 δις και κατανεµόταν κατά 70% σε έργα στην Ελλάδα και 30% σε έργα στο εξωτερικό. Από το συνολικό ποσό του ανεκτέλεστου υπόλοιπου, το µεγαλύτερο τµήµα, περίπου 4,96 δις, αντιστοιχούσε σε συµβάσεις που είχαν υπογραφεί µέχρι το τέλος του 2007, ενώ το υπόλοιπο αναµενόταν να υπογραφεί εντός του Επισηµαίνεται ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα εξακολουθεί και µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 να παρουσιάζει σηµαντικό ενδιαφέρον δεδοµένου ότι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς περιλαµβάνει έργα υποδοµής προϋπολογισµού 15 δις και ο ιδιωτικός τοµέας συνεχίζει να δείχνει δυναµισµό. II. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα ανάπτυξης και εκµετάλλευσης ακινήτων µέσω της θυγατρικής της REDS AE κάτω από την οποία συγκεντρώνονται οι εταιρείες του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Real Estate. Η REDS υλοποίησε δύο εµπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα, το κέντρο VESO MARE στην Πάτρα, το οποίο λειτουργεί από τον Νοέµβριο του 2001, καθώς και το κέντρο ESCAPE στο Ίλιον Αττικής, το οποίο λειτουργεί από τον εκέµβριο του Η εταιρεία, την τα µεταβίβασε σε λειτουργία σε εταιρείες που διαχειρίζεται ο επενδυτικός οίκος HENDERSON, έναντι συνολικού τιµήµατος 40,5 εκ. ευρώ. Με την υπογραφή της παραπάνω πώλησης, υπεγράφη µε τον ίδιο επενδυτικό οίκο, προσύµφωνο πώλησης του 100% των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, έναντι εκτιµώµενου τιµήµατος 70 εκ. ευρώ. Η συµφωνία αναµένεται να ολοκληρωθεί µε την αποπεράτωση της κατασκευής και την έναρξη λειτουργίας του «Επιχειρηµατικού Πάρκου» που θα αναπτύξει η εταιρεία σε τµήµα του ακινήτου της στην (11) / (171)

13 περιοχή Γυαλού Σπάτων. Εκτός αυτών, η REDS ανέλαβε, µε σύµβαση εργολαβίας, την κατασκευή του ιδιωτικού τεχνικού έργου ανέγερσης και πώλησης κατοικιών στην Παλλήνη Αττικής, της θυγατρικής της ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ. Την ολοκληρώθηκαν οι πωλήσεις του συνόλου των 202 κατοικιών του οικιστικού συγκροτήµατος «Λόφος Έντισον». Στην εγχώρια αγορά, η REDS προέβη σε αγορά οικοπέδου συνολικής επιφάνειας τ.µ. στην περιοχή της Λεωφόρου Αθηνών (Ακαδηµία Πλάτωνος). Η έκδοση της οικοδοµικής άδειας ολοκληρώθηκε εντός των πρώτων µηνών του Τον Ιούνιο του 2007 υπεγράφη προσύµφωνο για την αγορά οικοπέδου επιφάνειας τ.µ. σε κεντρικό σηµείο του ήµου Ελευσίνας, επί του οποίου πρόκειται να αναγερθεί κτίριο εµπορικών χρήσεων. Η ολοκλήρωση της αγοράς αναµένεται εντός του 2009, µετά την περάτωση της διαδικασίας πολεοδόµησης. Παράλληλα, ολοκληρώνεται σταδιακά η κατασκευή των 28 κατοικιών του οικιστικού συγκροτήµατος µε την επωνυµία «Ampelia» επί ιδιόκτητου οικοπέδου επιφάνειας τ.µ. στην περιοχή Κάντζα Παλλήνης. Εντός του 2008 ξεκίνησαν και οι πωλήσεις των εν λόγω κατοικιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όµιλος εισήλθε στην αγορά ακινήτων της Ρουµανίας, µε την αγορά οικοπέδου συνολικής έκτασης τ.µ. στην περιοχή της Λίµνης Μπανεάσα στο Βουκουρέστι, µέσω της συνδεδεµένης CLH ESTATE SRL. Στο ακίνητο θα ανεγερθεί συγκρότηµα 73 πολυτελών κατοικιών συνολικού προϋπολογισµού 17 εκ. περίπου. Η αδειοδότηση ολοκληρώθηκε και οι εργασίες άρχισαν τον Απρίλιο του 2008, ενώ η εκτιµώµενη διάρκεια κατασκευής ανέρχεται σε δύο έτη. Παράλληλα, µέσω αγορών που πραγµατοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2007, από τη συνδεδεµένη PROFIT CONSTRUCT SA και την εξαγορά της DAMBOVITA ESTATE SRL τον Φεβρουάριο του 2008 από την πρώτη, ο Όµιλος κατέχει οικόπεδο συνολικής έκτασης τ.µ. στην περιοχή Spaiul Unirii στο κέντρο του Βουκουρεστίου. Στο εν λόγω οικόπεδο πρόκειται να ανεγερθεί κτιριακό συγκρότηµα µικτής χρήσης, συνολικού προϋπολογισµού 56 εκ. περίπου. III. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Η Εταιρεία, µέσω της θυγατρικής της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ έχει συµµετοχή σε σηµαντικό αριθµό έργων που υλοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα µε σύµβαση παραχώρησης και παράλληλα διεκδικεί µεγάλο µερίδιο στα έργα παραχώρησης που αναµένεται να υλοποιηθούν. Με την συγκέντρωση των συµµετοχών σε παραχωρήσεις έργων υποδοµής υπό µία νοµική οντότητα, ο Όµιλος ισχυροποιεί τη θέση του στον συγκεκριµένο κλάδο και, παράλληλα, αποκτά τη δυνατότητα να συµµετάσχει σε αντίστοιχα έργα µεγαλύτερης κλίµακας. Τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα στα οποία συµµετέχει ο Όµιλος είναι τα εξής: ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΑΕ Ο Όµιλος κατέχει το 59,25% του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΑΕ, η οποία είναι η εταιρεία παραχώρησης του έργου της µελέτης, χρηµατοδότησης, κατασκευής και εκµετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού -. Αερολιµένος Σπάτων και της υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού. Στο αντικείµενό της περιλαµβάνεται και η εκµετάλλευση του έργου για 24,5 έτη µε εκκίνηση την 6η Μαρτίου Τα έσοδα της εκµετάλλευσης προέρχονται κυρίως από τα έσοδα των διοδίων και τα έσοδα των σταθµών εξυπηρέτησης των διερχοµένων οχηµάτων. Τα έσοδα της θυγατρικής εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ από τα µερίσµατα της ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΑΕ εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 898 εκατ. περίπου και θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται το 2012, λόγω της κατά προτεραιότητα αντιµετώπισης των υποχρεώσεων προς τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που έχουν χρηµατοδοτήσει το έργο. (12) / (171)

14 ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ Ο Όµιλος συµµετέχει µε ποσοστό 20,70% στο µετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, εταιρείας παραχώρησης του έργου της µελέτης, χρηµατοδότησης, κατασκευής και εκµετάλλευσης της Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου Χαρίλαος Τρικούπης. Οι συµβάσεις του έργου τέθηκαν σε ισχύ την 24η εκεµβρίου 1997, ενώ το έργο παραδόθηκε σε λειτουργία στις 12 Αυγούστου 2004, νωρίτερα από τη συµβατική προθεσµία περαίωσης. Η περίοδος της παραχώρησης είχε οριστεί σε 42 χρόνια (7 χρόνια κατασκευή και 35 χρόνια εκµετάλλευση, ήτοι µέχρι ). Το συνολικό ύψος των εσόδων σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης αναµένεται να ανέλθει σε 3,35 δις περίπου. Τα έσοδα της θυγατρικής εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ από τα µερίσµατα της ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 326,75 εκατ. περίπου. Η εν λόγω σύµβαση προβλέπει ότι αν η απόδοση ιδίων κεφαλαίων σε πραγµατικές τιµές ανέλθει σε επίπεδα ανώτερα του 11,50%, η παραχώρηση θα λήξει. ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο ΟΣ ΑΕ Ο Όµιλος συµµετέχει µε ποσοστό 50,00% στην εταιρεία ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο ΟΣ ΑΕ, αντικείµενο της οποίας είναι η µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης. Η σύµβαση υπεγράφη την 31 η Οκτωβρίου 2006 και κυρώθηκε από τη Βουλή στις Η περίοδος κατασκευής είναι 4 χρόνια και η διάρκεια της παραχώρησης 30 χρόνια από τη θέση σε ισχύ της σύµβασης. Η εκτίµηση του κόστους κατασκευής είναι περίπου 460 εκ. ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ Ο Όµιλος συµµετέχει µε ποσοστό 86,67% στην εταιρεία ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ, αντικείµενο της οποίας είναι η µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και του Κλάδου Λεύκτρο Σπάρτη. Η σύµβαση υπεγράφη την 31 η Ιανουαρίου 2007 και κυρώθηκε από τη Βουλή στις Η περίοδος κατασκευής προβλέπεται να διαρκέσει 54 µήνες και η διάρκεια της παραχώρησης 30 χρόνια από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της σύµβασης. Η εκτίµηση του κόστους κατασκευής είναι περίπου 1 δις. ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ ΑΕ Ο Όµιλος συµµετέχει µε ποσοστό 18,00% στην εταιρεία ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ ΑΕ, η οποία αναδείχθηκε Aνάδοχος της µελέτης, κατασκευής, χρηµατοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα. Η σύµβαση, που υπεγράφη στις 24 Ιουλίου 2007, κυρώθηκε από τη Βουλή στις 29 Νοεµβρίου 2007 και αναµένεται να τεθεί σε ισχύ εντός του Ιουνίου Η περίοδος κατασκευής προβλέπεται να διαρκέσει 72 µήνες και η διάρκεια της παραχώρησης 30 χρόνια από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της σύµβασης. Το κόστος κατασκευής του έργου εκτιµάται σε εκ. περίπου. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ Ο Όµιλος συµµετέχει µε ποσοστό 20,00% στην εταιρεία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, η οποία αναδείχθηκε Ανάδοχος της µελέτης, κατασκευής, χρηµατοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Μαλιακός Κλειδί. Η σύµβαση υπεγράφη στις 28 Ιουνίου 2007, κυρώθηκε από τη Βουλή στις 8 Αυγούστου 2007 και η ηµεροµηνία έναρξης της παραχώρησης είναι η 5 η Μαρτίου Η περίοδος κατασκευής προβλέπεται να διαρκέσει 54 µήνες και η διάρκεια της παραχώρησης 30 χρόνια από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της σύµβασης. Το κόστος κατασκευής του έργου εκτιµάται σε εκ. περίπου. ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ Ο Όµιλος συµµετέχει µε ποσοστό 20,00% στην εταιρεία ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ, εταιρεία παραχώρησης του έργου της µελέτης, κατασκευής, χρηµατοδότησης και εκµετάλλευσης τεσσάρων Υπογείων (13) / (171)

15 Σταθµών Αυτοκινήτων στην περιοχή Αθηνών, συγκεκριµένα δε στη διασταύρωση των Οδών Ριζάρη & Βασ. Κωνσταντίνου, στην Πλατεία Κάνιγγος, στην Πλατεία Νοσοκοµείου Παίδων Αγία Σοφία, και στην Πλατεία Αιγύπτου, συνολικής δυναµικότητας θέσεων στάθµευσης οχηµάτων. Η σύµβαση του έργου τέθηκε σε ισχύ την 9 η Νοεµβρίου 2001 και οι τέσσερις Σταθµοί Αυτοκινήτων παραδόθηκαν σε χρήση αντίστοιχα το εκέµβριο 2003, Ιούλιο 2004, Ιανουάριο 2005 και Μάρτιο Ο παραχωρησιούχος έχει αναλάβει την εκµετάλλευση του έργου για 30 χρόνια µε έναρξη την 9 η Νοεµβρίου Η εν λόγω σύµβαση προβλέπει ότι αν ο δείκτης εσωτερικής απόδοσης ανέλθει σε επίπεδα υψηλότερα του 20%, ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωµα εύλογης µείωσης του χρόνου παραχώρησης. SMYRNI PARK ΑΕ Ο Όµιλος συµµετέχει µε ποσοστό 20,00% στην εταιρεία SMYRNI PARK ΑΕ, εταιρεία παραχώρησης του έργου της µελέτης, κατασκευής, χρηµατοδότησης και εκµετάλλευσης του Υπόγειου Σταθµού Αυτοκινήτων στην Πλατεία Καρύλλου της Νέας Σµύρνης, δυναµικότητας 700 θέσεων στάθµευσης οχηµάτων. Η σύµβαση παραχώρησης του έργου τέθηκε σε ισχύ την 14 η Ιουνίου 2005 και ο Σταθµός Αυτοκινήτων θα είναι έτοιµος για λειτουργία, µετά από µία εξάµηνη παράταση, περί τα µέσα του Ο Παραχωρησιούχος έχει αναλάβει την εκµετάλλευση του έργου µέχρι την 14 η εκεµβρίου METROPOLITAN ATHENS PARK ΑΕ Η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ είναι ο µοναδικός µέτοχος της METROPOLITAN ATHENS PARK ΑΕ, εταιρείας παραχώρησης του έργου της µελέτης, κατασκευής, χρηµατοδότησης και εκµετάλλευσης τριών Υπογείων Σταθµών Αυτοκινήτων στην περιοχή Αθηνών, συγκεκριµένα δε στη Πλατεία του Α Νεκροταφείου, στην Οδό ιοχάρους και στην Οδό ηµητρακοπούλου (Καλλιθέα), συνολικής δυναµικότητας θέσεων στάθµευσης οχηµάτων. Η σύµβαση παραχώρησης του έργου τέθηκε µερικώς σε ισχύ για τους δύο πρώτους Σταθµούς την 31 η Αυγούστου και την 15 η Οκτωβρίου 2007 αντίστοιχα και η κατασκευή των εν λόγω σταθµών θα ολοκληρωθεί µετά από 18 µήνες. Ο Παραχωρησιούχος έχει αναλάβει την εκµετάλλευση του έργου για 30 χρόνια µε έναρξη την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της σύµβασης. ΜΑΡΙΝΕΣ ΣΥΡΟΥ ΑΕ Ο Όµιλος συµµετέχει µε 57,00% στην εταιρεία ΜΑΡΙΝΕΣ ΣΥΡΟΥ ΑΕ, εταιρεία παραχώρησης του έργου της µελέτης, αναβάθµισης και συµπλήρωσης των κατασκευών, χρηµατοδότησης και εκµετάλλευσης του Τουριστικού Λιµένα (Μαρίνας) της Ερµούπολης της Σύρου. Ο Παραχωρησιούχος έχει αναλάβει την εκµετάλλευση του έργου για 43 χρόνια µε έναρξη την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της σύµβασης. IV. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο τοµέας ενέργειας και περιβάλλοντος περιλαµβάνει την παραγωγή ενέργειας από αιολικά πάρκα και φωτοβολταΐκά και λοιπές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (βιοαέριο, µικρά υδροηλεκτρικά έργα κλπ), την παραγωγή ενέργειας από συµβατικές πηγές, τη διαχείριση απορριµάτων και την κατασκευή χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ). Όσον αφορά στην παραγωγή ενέργειας από αιολικά πάρκα, στο τέλος του 2007 βρίσκονται σε λειτουργία αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος περίπου 31 MW, ενώ στο στάδιο της κατασκευής βρίσκονται τέσσερα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος περίπου 76 MW σε Κεφαλλονιά, Αργολίδα, Αλεξανδρούπολη και Χανιά. Η συνολική ισχύς των αιολικών πάρκων που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια αδειοδότησης και ανάπτυξης ανέρχεται σε MW. Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό, στα τέλη του 2008 θα βρίσκονται σε λειτουργία αιολικά (14) / (171)

16 πάρκα συνολικής ισχύος 50 MW, τα οποία στα τέλη του 2009 και του 2010 θα είναι 171 MW και 357 MW αντίστοιχα. Όσον αφορά στην παραγωγή ενέργειας από λοιπές ανανεώσιµες πηγές, ο Όµιλος διαθέτει ένα µικρό υδροηλεκτρικό έργο 5 MW στα Γρεβενά υπό κατασκευή, καθώς και δύο µονάδες αξιοποίησης του βιοαερίου που παράγεται στους ΧΥΤΑ Αθήνας και Θεσσαλονίκης συνολικής ισχύος 28,5 MW. Στον τοµέα των φωτοβολταΐκών πάρκων, ο Όµιλος δραστηριοποιείται µέσω της θυγατρικής εταιρείας ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε είτε αναπτύσσοντας δικά του πάρκα είτε υλοποιώντας έργα τρίτων επενδυτών (καθώς η ΒΙΟΣΑΡ κατασκευάζει τα πάρκα και οι επενδυτές τα εκµεταλλεύονται). Ο Όµιλος έχει λάβει άδεια εγκατάστασης για 2 ΜW, εντός του β τριµήνου του 2008 είναι σε τελική αξιολόγηση στην ΡΑΕ ( ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) άλλα 2 ΜW, και υπό αξιολόγηση στην ΡΑΕ βρίσκονται 37 ΜW για το υπόλοιπο του 2008 και το Με τους τρίτους επενδυτές εφαρµόζεται η µέθοδος µε το «κλειδί στο χέρι» και για το 2008 η ΒΙΟΣΑΡ έχει υπογεγραµµένες συµβάσεις 12 ΜW µε στόχο το 2009 να διπλασιαστούν. Στον τοµέα των συµβατικών πηγών ενέργειας, ο Όµιλος µετέχει µέσω της εταιρείας HE&D ΑΕ στην ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ, η οποία υλοποιεί µονάδα φυσικού αερίου συνδυασµένου κύκλου 422 MW στη Βοιωτία. O τοµέας του περιβάλλοντος συνίσταται κυρίως στη διαχείριση απορριµµάτων και την κατασκευή και λειτουργία Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και συγκεντρώνεται γύρω από την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ. Επιπλέον, µέσω της θυγατρικής εταιρείας HERHOF στη Γερµανία, ο Όµιλος απέκτησε πρόσβαση σε µια σηµαντική τεχνολογία σε θέµατα ανακύκλωσης αστικών σύµµεικτων απορριµµάτων (τεχνολογία παραγωγής dry stabilat ), την οποία προσδοκά να εφαρµόσει και σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο τοµέας της διαχείρισης απορριµµάτων θεωρείται ως ένας από τους πολλά υποσχόµενους κλάδους για το µέλλον. Οι προοπτικές που ανοίγονται για τον Όµιλο είναι µεγάλες, δεδοµένης της διαρκώς αυξανόµενης σηµασίας που αποδίδεται στις φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις διαχείρισης απορριµµάτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσµίως. V. ΛΑΤΟΜΕΙΑ Η ζήτηση αδρανών υλικών, σκυροδεµάτων και ασφαλτοσκυροδεµάτων, τόσο για νέες κατασκευές όσο και για συντήρηση έργων, αυξάνεται διαρκώς, όπως και η ανάγκη ποιοτικής κατασκευής στα ιδιωτικά έργα. Ο Όµιλος, διαβλέποντας αυτή την εξέλιξη, δραστηριοποιήθηκε έγκαιρα στον τοµέα αυτό µέσω της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ. Με αυτή την παράλληλη και υποστηρικτική των κατασκευών δραστηριότητα ο Όµιλος έχει εισέλθει δυναµικά στην αγορά των αδρανών υλικών και ασφαλτοσκυροδεµάτων, εξυπηρετώντας τα εκτελούµενα στην Ελλάδα έργα και αναπτύσσοντας την πώληση υλικών προς τρίτους. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ και ΩΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕ, που έγιναν στις ενέκριναν το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η εν λόγω συγχώνευση εγκρίθηκε µε την Κ / απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο ΑΕ των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών (Τοµέας Ανατολικής Αθήνας /νση Α.Ε. & Εµπορίου) και Λάρισας. Σήµερα, η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών στους νοµούς Αχαΐας, Ιωαννίνων, Λάρισας και Μαγνησίας, ενώ συµµετέχει επίσης κατά 51% στις εταιρείες ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΑΕ και ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ, που διαθέτουν εγκαταστάσεις στις οµώνυµες περιοχές. Παράλληλα, σχεδιάζει τη λειτουργία νέων εγκαταστάσεων παραγωγής σε άλλες περιοχές της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική). (15) / (171)

17 VI. ΛΟΙΠΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η Εταιρεία διατηρεί συµµετοχές σε τοµείς οι οποίοι παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον. Η Εταιρεία, διαβλέποντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται σε συγκεκριµένους τοµείς δράσης, πραγµατοποιεί επενδύσεις µεσοβραχυπρόθεσµου ορίζοντα, αξιοποιώντας παράλληλα τη δυναµική τους µε σκοπό τη δηµιουργία αξίας για τους µετόχους. Πιο συγκεκριµένα: Ο Όµιλος έχει επενδύσει στον τοµέα διαχείρισης τουριστικών εγκαταστάσεων και ψυχαγωγίας, συµµετέχοντας µε ποσοστό 30% στην εταιρεία ATHENS RESORT CASINO AE. Από τις αρχές του 2003 µέσω της συνδεδεµένης επιχείρησης Athens Resort Casino ΑΕ Συµµετοχών, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ συµµετέχει στη διοίκηση, διαχείριση και ανάπτυξη της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΕ, η οποία έχει στην κυριότητά της την επιχείρηση του Καζίνο Πάρνηθας καθώς και τα ξενοδοχεία Μον Παρνές και Ξενία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα υλοποιήθηκε µε επιτυχία η πρώτη φάση των προσωρινών βελτιώσεων του Καζίνο, ενώ η υλοποίηση του οριστικού σχεδίου ανάπτυξης που έχει προγραµµατιστεί και αναµένεται να ολοκληρωθεί το έτος 2012 εκτιµάται ότι θα ενισχύσει σηµαντικά την ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών της εν λόγω επιχείρησης. Όσον αφορά τις επενδύσεις στον τοµέα των τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, ο Όµιλος συµµετείχε µε ποσοστό 39,2% στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ, η οποία έχει αναπτύξει και εκµεταλλεύεται εκτεταµένο δίκτυο οπτικών ινών στην Αττική. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Οµίλου, που στοχεύει στην µακροπρόθεσµη ανάπτυξη των στρατηγικών του τοµέων, ο Όµιλος αποφάσισε το 2006 και πραγµατοποίησε το 2007 την πώληση του σηµαντικού αυτού περιουσιακού του στοιχείου. Η πώληση της συγγενούς εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ στην Hellas OnLine έγινε έναντι τιµήµατος 46,3 εκ. (αναλογία Οµίλου 18,14εκ. ). Το κέρδος της Εταιρείας από τη συναλλαγή ανήλθε σε χιλ. και του Οµίλου σε χιλ.. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται και στον τοµέα των µεταλλευτικών ορυκτών, συµµετέχοντας στην εταιρεία EUROPEAN GOLDFIELDS LTD (εφεξής EGU), της οποίας η θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ (εφεξής ΕΧ) κατέχει τα µεταλλευτικά δικαιώµατα των Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής σε έκταση στρεµµάτων. Σηµειώνεται ότι οι µετοχές της EGU διαπραγµατεύονται στα χρηµατιστήρια του Τορόντο Καναδά (Toronto Stock Exchange) και του Λονδίνου (ΑΙΜ). Στις ο Όµιλος αντάλλαξε το 30% (από το 35%) που κατείχε στην ΕΧ µε µετοχές που αντιστοιχούν στο 19,9% της εταιρείας EGU, (η οποία µετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής κατέχει το 95% της ΕΧ) πλέον ευρώ 6,2 εκατ. σε µετρητά. Τόσο η συµµετοχή στην EGU µε 19,9% όσο και η συµµετοχή στην ΕΧ µε 5%, εµπίπτουν στις διατάξεις του ΛΠ 28 (παρ. 2, 6 & 7) και εποµένως ενοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η συναλλαγή λογιστικοποιήθηκε ως µείωση της συµµετοχής του Οµίλου στην ΕΧ κατά 11,1%, δηλαδή από 35% άµεση συµµετοχή προ της συναλλαγής σε 5% άµεση και 18,9% έµµεση συµµετοχή, ήτοι 23,9% µετά τη συναλλαγή. Το αντάλλαγµα που αναλογεί στην προαναφερόµενη µείωση κατά 11,1% (35% µείον 23,9%) της συµµετοχής του Οµίλου στην ΕΧ προσδιορίστηκε µε βάση την εύλογη αξία των µετοχών της EGU που αποκτήθηκαν, πλέον των µετρητών. Η διαφορά του ανταλλάγµατος σε σχέση µε τη λογιστική αξία του 11,1% της ΕΧ στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, αφού λήφθηκε υπόψη η επίπτωση της µεταβολής της καθαρής θέσης της EGU, η οποία επήλθε λόγω της οριστικοποίησης του λογιστικού χειρισµού της εξαγοράς του 30% της ΕΧ, ανέρχεται σε ποσό ευρώ 50,7 εκατ. Αναγνωρίστηκε δε, στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της και περιλαµβάνεται στα Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις. (16) / (171)

18 Ο Ενοποιηµένος Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας για την περίοδο , αναλύεται ανά δραστηριότητα ως εξής: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ (σε χιλ. ) Κατασκευές Ανάπτυξη γης & ακινήτων Παραχωρήσεις Ενέργεια και Περιβάλλον Λατοµεία Λοιπά Σύνολο VII. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Εκτός των όσων έχουν ήδη αναφερθεί, ο Όµιλος παρουσιάζει έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα στο εξωτερικό µε ιδιαίτερη έµφαση στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Συγκεκριµένα, o Όµιλος έχει αναλάβει έργα στις παρακάτω χώρες (αυτοτελώς ή σε κοινοπρακτικά σχήµατα): Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα Στο Dubai, βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης η ανέγερση του δεκαόροφου Νοσοκοµείου της πόλης (City Hospital), συνολικής επιφάνειας τ.µ. από τη θυγατρική εταιρεία Al Ahmadiah Aktor LLC. Η κατασκευαστική περίοδος διήρκησε πάνω από 2 έτη και η περίοδος συντήρησης έχει διάρκεια ένα έτος από την ηµεροµηνία παράδοσης του κτιρίου. Στις αρχές του 2008 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κτιρίου Al Sofouh στο Dubai, στο οποίο η Al Ahmadiah Aktor LLC είχε αναλάβει όλες τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες και τα έργα συντήρησης για ένα έτος. Το κτίριο αποτελείται από κατοικίες, συνολικής δοµήσιµης επιφάνειας τ.µ. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες στο κτίριο µικτής χρήσης IBN Battuta, στο Dubai. Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008 και περιλαµβάνει γραφειακούς χώρους, ξενοδοχειακή µονάδα µε εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, επιχειρηµατικά κέντρα και υπόγειους χώρους στάθµευσης. Επιπλέον, η εταιρεία Al Ahmadiah Aktor LLC έχει αναλάβει τα ηλεκτροµηχανολογικά έργα στο κτίριο Dubai Arch Tower, το οποίο αποτελείται από 42 ορόφους, ισόγειο και 4 υπόγεια, συνολικής επιφάνειας τ.µ. Οι εργασίες αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2008 και η περίοδος συντήρησης είναι ένα έτος. Η Al Ahmadiah Aktor LLC έχει αναλάβει την κατασκευή, ολοκλήρωση και περαιτέρω συντήρηση του Αµερικανικού Σχολείου στο Dubai. Πρόκειται για την ανέγερση σχολικών εγκαταστάσεων σε µια έκταση συνολικής επιφάνειας τ.µ. περίπου. Στο campus θα υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας και διαλέξεων, βιβλιοθήκες, πισίνες, γυµναστήρια και χώροι αναψυχής. Το έργο αναµένεται να παραδοθεί εντός του Μέσω της κοινοπραξίας JEBEL ALI SEWAGE TREATMENT PLANT Al Ahmadiah Aktor LLC Aktor SA, ο Όµιλος έχει αναλάβει την κατασκευή της µεγαλύτερης στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα µονάδας βιολογικού καθαρισµού στο Jebel Ali. (17) / (171)

19 Κουβέιτ Μέχρι το 2009 αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα οδοποιίας στον 1ο περιφερειακό δρόµο που εκτελούνται από την κοινοπραξία AKTOR COPRI. Η περίοδος συντήρησης είναι 60 µήνες. Οµάν Σε εξέλιξη βρίσκεται µεγάλο έργο προϋπολογισµού δολαρίων 1,9 δις που αφορά στην κατασκευή της Α φάσης νέας πόλης µε την επωνυµία BLUE CITY. Το έργο της Α φάσης του BLUE CITY καταλαµβάνει περίπου 3,5 τετραγωνικά χιλιόµετρα, µε συνολική δόµηση τετραγωνικά µέτρα, και περιλαµβάνει τέσσερα ξενοδοχεία 5 αστέρων, κατοικίες, δύο γήπεδα γκολφ προδιαγραφών παγκοσµίου πρωταθλήµατος PGA, τουριστικό χωριό, πολιτιστικό χωριό ιστορικής κληρονοµιάς, εµπορικά κέντρα, αµφιθέατρο, δηµαρχείο, σχολεία και όλες τις σύγχρονες υποδοµές πόλης. Η κατασκευή της Α Φάσης θα ολοκληρώνεται τµηµατικά και το τελευταίο τµήµα της θα παραδοθεί το 2012, ενώ θα απασχοληθούν εργαζόµενοι. Την 7 η Νοεµβρίου 2006 υπεγράφησαν οι συµβάσεις χρηµατοδότησης και τέθηκε σε ισχύ το συµφωνητικό µελέτης και κατασκευής µεταξύ του εργοδότη BLUE CITY COMPANY και του εργολάβου AECO DEVELOPMENT LLC, εταιρεία που ανήκει κατά 50% σε θυγατρικές των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της τουρκικής ΕΝΚΑ. Κατάρ Ο Όµιλος συµµετέχει σε έργο µελέτης και κατασκευής των εγκαταστάσεων αεροπορικής υποστήριξης (Airline Support Facilities) του νέου αεροδροµίου της Doha, µέσω κοινοπρακτικού σχήµατος στο οποίο η ΑΚΤΩΡ είναι leader. Ρουµανία Στη Ρουµανία, ο Όµιλος έχει αναλάβει την ανέγερση αποθηκών και γραφείων της εταιρείας Infοrm Π. Λύκος, την ανέγερση του κτιρίου Bucονina Suceava Ecοnοmic Centre της Ρουµανικής κυβέρνησης, τη διαπλάτυνση του εθνικού δρόµου (Rοmanian Natiοnal Cοmpany οf Mοtοrways and Natiοnal Rοads) και την κατασκευή του έργου βιολογικού καθαρισµού της πόλης του Βουκουρεστίου. Για το τελευταίο έργο, µέσω κοινοπρακτικού σχήµατος, η εκτέλεση της σύµβασης αναµένεται να ολοκληρωθεί σε διάστηµα 36 µηνών, περιλαµβανοµένης και της 5µηνης δοκιµαστικής λειτουργίας, Κύπρος Στην Κύπρο ο Όµιλος έχει αναλάβει την µελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης απορριµµάτων των επαρχιών Λάρνακας Αµµοχώστου σε κοινοπραξία µε συµµετοχή 45% της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΤΕ και 20% της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ. Η συνολική αξία της σύµβασης ανέρχεται σε 135 εκατ. και το χρονικό διάστηµα λειτουργίας της µονάδας σε 10 έτη. Βουλγαρία Η ΑΚΤΩΡ έχει αναλάβει την ανακαίνιση και αναβάθµιση του Μεγάρου Πολιτισµού και Κουλτούρας (Όπερα) της Φιλιππούπολης. Το έργο, που περιλαµβάνει τη ριζική ανακαίνιση, αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό του υφιστάµενου από το 1960 Μεγάρου Πολιτισµού και Κουλτούρας, συνολικής επιφάνειας τ.µ., τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, θα υλοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα 30 µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης των απαραίτητων οικοδοµικών αδειών. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε ,50 lev ( ) Η Εταιρεία δεν εξαρτάται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, από βιοµηχανικές, εµπορικές ή οικονοµικές συµβάσεις ή νέες µεθόδους κατασκευής. (18) / (171)

20 ΕΕΠΠΕΕΝΝ ΥΥΤΤ ΙΙΚΚΟΟ Ι ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡ ΑΑΜΜΜΜ ΑΑ Οι σηµαντικότερες επενδύσεις του οµίλου της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις (κτίρια, γήπεδα-οικόπεδα, µηχανήµατα και εξοπλισµό) και στις συµµετοχές σε εταιρείες. Οι επενδύσεις σε ασώµατες ακινητοποιήσεις (π.χ. άδειες, λογισµικό κλπ) και σε αποθέµατα παραµένουν σε σχετικά χαµηλά επίπεδα Επενδύσεις σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις Οι επενδύσεις σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007 ανήλθαν σε χιλ., εκ των οποίων οι σηµαντικότερες παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ποσό Εταιρεία Περιγραφή Επένδυσης (σε χιλ. ) Τρόπος χρηµατοδότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΚΤΩΡ ΑΚΤΩΡ ΑΚΤΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ Ανέγερση κτιρίου γραφείων στην Κηφισιά Ίδια κεφάλαια Αγορά οικοπέδου επί Λ. Μαραθώνος, Άγιο Στέφανο Αττικής Ίδια κεφάλαια Αγορά γηπέδου στην ΒIΠΕ Τρίπολης Αρκαδίας και Αγροτεµαχίου στov ήµοτενέας 482 Ίδια κεφάλαια Μηχανολογικός εξοπλισµός- Μεταφορικά µέσα -Έπιπλα Ίδια κεφάλαια Κατασκευή αιολικού πάρκου στη θέση Αγία υνατή Κεφαλονιάς Ίδια κεφάλαια - Τραπεζικός δανεισµός ΗΛΕΚΤΩΡ Μηχανολογικός εξοπλισµός Ίδια κεφάλαια ΒΕΑΛ Κατασκευή σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο δυναµικότητας 9 MW στα Άνω Λιόσια- Μηχανολογικός εξοπλισµός AECO DEVELOPMENT Ίδια κεφάλαια - Τραπεζικός δανεισµός Μηχανολογικός εξοπλισµός - Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και εξαρτήµατα Ίδια κεφάλαια AECO DEVELOPMENT Οικόπεδα Κτίρια 261 Ίδια κεφάλαια ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ Κατασκευή αιολικού πάρκου στην Πάτµο ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Μηχανολογικός εξοπλισµός AL AHMADIAH AΚTOR LLC Μηχανολογικός εξοπλισµός - Έπιπλα 527 Μηχανολογικός εξοπλισµός - JEBEL ALI SEWAGE Μεταφορικά µέσα - Έπιπλα και TREATMENT PLANT εξαρτήµατα Σύνολο Ίδια κεφάλαια - Τραπεζικός δανεισµός Ίδια κεφάλαια - Τραπεζικός δανεισµός Ίδια κεφάλαια - Τραπεζικός δανεισµός Ίδια κεφάλαια - Τραπεζικός δανεισµός (19) / (171)

21 Επενδύσεις σε Συµµετοχές Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες επενδύσεις σε συµµετοχές του Οµίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ την : ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Εταιρεία Τοµέας δραστηριότητας Ποσό (σε χιλ. ) ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΑΕ Παραχωρήσεις ,34 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (πρώην ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ) Κατασκευές ,30 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Κατασκευές ,66 ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο ΟΣ ΑΕ -ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Παραχωρήσεις ,00 Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε Παραχωρήσεις 3.869,63 ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ Παραχωρήσεις 6.939,30 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ Λατοµεία 4.999,64 PROFIT CONSTRUCT SRL Ανάπτυξη γης & ακινήτων 4.555,01 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΚ ΑΤΕ ΑΕ Παραχωρήσεις 3.700,74 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Λατοµεία 3.501,67 ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ Ενέργεια και Περιβάλλον 3.000,00 ΛΑΜ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Κατασκευές 2.180,64 ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Ενέργεια και Περιβάλλον 1.921,78 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ & ΣΙΑ ΟΕ Κατασκευές 1.800,00 ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕ Ενέργεια και Περιβάλλον 1.270,00 ΤΕΡΠΑΝ ΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ Ενέργεια και Περιβάλλον 1.228,00 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ Ενέργεια και Περιβάλλον 1.135,56 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΑΕ Ενέργεια και Περιβάλλον 1.088,00 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΕ Ενέργεια και Περιβάλλον 1.000,00 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ Παραχωρήσεις 1.000,00 ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΣ ΑΕ Παραχωρήσεις 900,00 ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ Ενέργεια και Περιβάλλον 823,65 SMYRNI PARK Α.Ε. Παραχωρήσεις 796,75 ΛΑΜ Α ΤΕΧΝΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ Κατασκευές 782,50 Π.& Π. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ Παραχωρήσεις 395,00 ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Ενέργεια και Περιβάλλον 380,17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ Ενέργεια και Περιβάλλον 373,30 PROMAS ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΑΧ.ΕΡΓΩΝ Λοιπές δραστηριότητες 274,51 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ Παραχωρήσεις 133,52 Σύνολο , Επενδύσεις σε Εξέλιξη Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε., στην οποία µετέχουν οι όµιλοι EDISON, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ και ΒΙΟΧΑΛΚΟ, κατασκευάζει στη Θίσβη Βοιωτίας θερµοηλεκτρική µονάδα συνδυασµένου κύκλου 422 MW. Κατά τη διάρκεια του 2007, η εταιρεία προώθησε έντονα την ανάπτυξη του έργου για το οποίο ήδη έχει χορηγηθεί η άδεια εγκατάστασης και η οικοδοµική άδεια εκ µέρους των αρµοδίων αρχών. Η απόφαση για την επένδυση έχει ήδη επικυρωθεί από τα ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών που συµµετέχουν στο έργο. Η θυγατρική εταιρεία REDS προχώρησε στην αγορά οικοπέδου συνολικής επιφάνειας τ.µ. στην περιοχή της Λεωφόρου Αθηνών (Ακαδηµία Πλάτωνος) κοντά στη νέα εγκατάσταση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η διαδικασία έκδοσης οικοδοµικών αδειών για την ανάπτυξη κτιρίου γραφειακών χώρων (20) / (171)

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Αθήνα, Ιούνιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 6 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 Αθήνα, Ιούνιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 7 1.1 Επισκόπηση Δραστηριοτήτων...

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E. Ερµού 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Τηλ : 210-8185263 Fax : 210-8184948

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επένδυση 47,37% * στην ΑΘΗΝΑ ATE * έχει αυξηθεί ακολούθως σε 75,94% Σεπτέµβριος 2007

Στρατηγική Επένδυση 47,37% * στην ΑΘΗΝΑ ATE * έχει αυξηθεί ακολούθως σε 75,94% Σεπτέµβριος 2007 Στρατηγική Επένδυση 47,37% * στην ATE * έχει αυξηθεί ακολούθως σε 75,94% Σεπτέµβριος 2007 2 Γενική Ρήτρα αποποίησης ευθύνης Η παρουσίαση αυτή ετοιµάστηκε αποκλειστικά προς σκοπούς ενηµέρωσης και δεν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E. Ερµού 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Τηλ : 210-8185263 Fax : 210-8184948

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης... 4 2. Ενδιάµεση Κατάσταση Εσόδων Εννεάµηνου

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΕΓΚΤ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΜΕΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟ

ΑΝΕΛΕΓΚΤ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΜΕΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟ ΕΝΟΠΟΙ ΕΝΟΠΟΙ Α. ΘΥΓΑΤΡΙΚ - ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙ (1/0) (ΑΠΠ/ΑΠΧ) (1/0) (Χ/Π) 1 Α ΕΥΠ ΑΤΕ 0 0 ΕΛΛΑ Α 64,00 32,40 96,40 2003-2007 ΠΛΗΡ 2 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Ω ΕΚΑΝΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ Α 89,55 89,55 2003-2007 ΠΛΗΡ 0 0 3 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 4 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ TELEFAX : 2103842642

ΑΠΟΦΑΣΗ TELEFAX : 2103842642 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Β Αθήνα 16-12 - 2008 Αριθµ. πρωτ. : Κ2-11365 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E. Ερµού 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Τηλ : 210-8185263 Fax : 210-8184948

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του της 13.12.2007 ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του της 13.12.2007 ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ λόγω της συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ σύµφωνα µε την από 10.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε..

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε.. ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών και της Μητρικής Εταιρίας για την χρήση 2005

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Απολογισμός της περιόδου Σύνοψη Το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014, ολοκληρώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα