Θέµα : Έλεγχος Αξιολόγηση πεπραγµένων εκκαθάρισης ΔΕΠΕΑ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα : Έλεγχος Αξιολόγηση πεπραγµένων εκκαθάρισης ΔΕΠΕΑ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 29/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 ΠΡΟΣ: Τα µέλη του Δ.Σ Τ.Κ ΤΗΛ: Θέµα : Έλεγχος Αξιολόγηση πεπραγµένων εκκαθάρισης ΔΕΠΕΑ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Πρόεδρος της επιτροπής έλεγχου εκκαθάρισης ΔΕΠΕΑ Έχοντας υπόψη : 1. την αριθµ.517/20014 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Αλεξανδρούπολης, στην οποία αναφέρονται και ορίζονται : α) Η απόσχιση ενός µέρους από το αντικείµενο του κλάδου της ΔΕΠΕΑ <<Ανάληψη κατασκευής έργων ασφαλτοστρώσεων, συντήρησης οδικού δικτύου, τεχνικών έργων κλπ. >> που αφορούσε τις Ασφαλτοστρώσεις συντήρησης οδικού δικτυού και η µεταφορά του-απορρόφηση στον κλάδο της δηµοτικής επιχείρησης ΑΝΕΤΑ <<Εκπόνηση µελετών κατασκευής τεχνικών έργων, εκτέλεσης µεταφορικών εργασιών κλπ>> β) Οι λόγοι της πιο πάνω αναφεροµένης απόσχισης που ήταν οι ανυπέρβλητες δυσκολίες στην λειτουργία και εκτέλεση των δραστηριοτήτων της. γ) Η περιέλευση των περιουσιακών στοιχείων του µέρους του κλάδου που αποσχίζεται όπως αυτά εκτίθηκαν από την επιτροπή του άρθρου 9 του ν 2190/1920, στον Δήµο και στην συνέχεια η παραχώρηση τους στην ΑΝΕΤΑ, υπό την αίρεση άρσης των επ αυτών κατασχέσεων, όπου υπάρχει. δ) Η διάλυση του υπολοίπου µέρους αντικειµένου της ΔΕΠΕΑ ε) Ο Ορισµός ως εκκαθαριστων της διαλυθείσης Δηµοτικής Επιχείρησης (ΔΕΠΕΑ) των κ Μανουσόπουλου Σάββα, Σκεύα

2 Χρήστο, Παπάζογλου Μενέλαο και ο καθορισµός της αµοιβής τους, που ανέρχονται στο 5% επί του συνόλου των εισπρακτέων απαιτήσεων της εταιρείας καθώς και των ρευστοποιήσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων της (κινητών-ακινήτων) για όλη την διάρκεια της Εκκαθάρισης. 2. Τις αριθµ. 466 και 467/2004 αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου µε τις οποίες µεταφέρθηκαν στον Δήµο και στην συνέχεια στην ΑΝΕΤΑ. α) Περιουσιακά στοιχεία του αποσχιζόµενου αντικειµένου της ΔΕΠΕΑ, χωρίς τα βάρη τους συνολικής αξίας 628,199,06 ευρώ (Αυτοκίνητα-φορτηγά ,93 ευρώ, Μηχανήµατα ευρώ, Έπιπλα Λοιπός εξοπλισµός 18000,45 ευρώ, Εγκαταστάσεις 69573,08) β) Δέκα έξι (16) εργαζόµενοι µε τα ίδια δικαιώµατα και την ίδια σχέση εργασίας 3. Τις διατάξεις του άρθρου 49 ν 2190/1920 στις οποίες µεταξύ των άλλων ρυθµίζονται τα θέµατα του τρόπου εκκαθάρισης κα οι υποχρεώσεις των εκκαθαριστών. α) παρ.6 : Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί της πενταετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν της Γενικής Συνέλευσης (εν προκειµένω το Δηµοτικό Συµβούλιο) στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης.το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει έκθεση για τις µέχρι τότε εργασίες, τους λόγους καθυστέρησης και τα µέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα µέτρα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν συµβιβασµούς, αναδιαπραγµατεύσεις, καταγγελίες συµβάσεων, σύναψη νέων κλπ. Το σχέδιο εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση. Σε καταφατική περίπτωση η διαχείριση ολοκληρώνεται σύµφωνα µε το προτεινόµενο σχέδιο.στην περίπτωση µη έγκρισης που µπορούν να την ζητήσουν από το Μον. Πρωτοδικείο. β) παρ.5 Υποβάλλουν προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης µε έκθεση των αιτιών που παρεµποδίζουν το τέλος της. γ) παρ.1: Διενεργούν µε την ανάληψη των καθηκόντων τους Απογραφή της εταιρικής περιουσίας και της δηµοσιεύουν στο ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΚ ΕΠΕ την εφηµερίδα της κυβέρνησης. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. δ) παρ.7: Καταχωρούν περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συµβουλίου τις συζητήσεις και τις αποφάσεις τους. 4. Την από Ειδική πρόταση του άρθρου 77 παρ.5 ν 3852/2010, του Συµπαραστάτη του Δηµότη στην οποία αναφέρεται

3 ότι η έλλειψη στοιχείων και ενηµέρωσης που εξέθεσαν πρώην εργαζόµενοι της επιχείρησης στην εισαγγελία πρωτοδικών και πέτυχαν προς τούτο έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας, οφείλεται στους εκκαθαριστές και περιλαµβάνεται. α) Η υποβολή από τους εκκαθαριστές στο Δηµοτικό Συµβούλιο όλων των στοιχείων για την µέχρι τότε πορεία της εκκαθάρισης. β) Η ενηµέρωση κατάθεση εγγράφων των πεπραγµένων τους. γ) Η σύσταση ειδικής προς τούτο επιτροπής,από αιρετούς και υπηρεσιακούς, για τον έλεγχο των στοιχείων και των ενεργειών. δ) Η συζήτηση περί της ευθύνης η µη των εκκαθαριστών ε) Η διερεύνηση σε πιο σηµείο βρίσκεται η εκκαθάριση και η δυνατότητα παράτασης η υποβολής σχεδίου επιτάχυνσης. 5. Την αριθµ.72430/ πρόσκληση των εκκαθαριστών σε εκτέλεση της αναφεροµένης στην παραπάνω παράγραφο της πρότασης, προκειµένου να παραστούν και ενηµερώσουν το Δηµοτικό Συµβούλιο, στην συνεδρίαση της Τις αριθµ.732 κ 733/2014 αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου στις οποίες ορίσθηκε α) Καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης της έκθεση πεπραγµένων και όλων των σχετικών παραστατικών στοιχείων (βιβλία αποφάσεις - οικονοµικές καταστάσεις παραστατικά εσόδων δαπανών έγγραφα κλπ ) η β) Επιτροπή Έλεγχου των παραπάνω από Αιρετούς και Υπηρεσιακούς η οποία εκτελούταν να υποβάλει το σχετικό πόρισµα της στο Δηµοτικό Συµβούλιο µέσα σε 2 µήνες από την κατάθεση των αναφεροµένων στην περίπτωση (α) της παρούσης παραγράφου, στοιχείων. 7. Την αριθµ.6236 / αίτηση των εκκαθαριστών προς το Δηµοτικό Συµβούλιο (20) ηµέρες µετά της ταχθείσα προθεσµία κατάθεσης στοιχείων ) για ορισµό ορκωτού Λογιστή, προκειµένου να ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της υπό εκκαθάριση επιχείρησης για τις χρήσεις 2007 έως και Την αριθµ.48/2015 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ορίσθηκε α) Ορκωτός Λογιστής για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων β) Προθεσµία 5 ηµερών από την κοινοποίηση της στους εκκαθαριστές, προκειµένου να γνωστοποιήσουν την αποδοχή ανάληψη η µη από τον Ορκωτό Λογιστή των εργασιών ελέγχου. γ) Η περάτωση του Ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων από τον Ορκωτό Λογιστή µέσα σε 20 µέρες από την αποδοχή ανάληψη των εργασιών ελέγχου.

4 9. Την αριθµ.1426 / έγγραφο των εκκαθαριστών περί αποδοχής από πλευράς ορκωτού Λογιστή, των εργασιών ελέγχου. 10. Την αριθµ.285/2015 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αποφασίστηκε α) Για µια ακόµη φορά (Σχετ.προηγούµενες οι αριθµ /2014 αποφάσεις ) η κατάθεση άµεσα έκθεσης πεπραγµένων για όλες τις µέχρι σήµερα χρήσεις που διαρκεί η εκκαθάριση (ενέργειες αποτελέσµατα-εκκρεµότητες ) καθώς και των τηρηθέντων υπαρχόντων βιβλίων και στοιχείων Επιτροπή Ελέγχου. β) Η ενηµέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου στο επόµενο Δηµοτικό Συµβούλιο περί της υλοποίησης η µη των όσων αναφέροντας στην παραπάνω περίπτωση (α) της παρούσης παραγράφου. γ)η αξιολόγηση του έργου των εκκαθαριστών στον τοµέα της ύπαρξης η µη ευθύνης. 11. Την από 04/05/2015 επιστολή του Ορκωτού Λογιστή περί παραίτησης από την διενέργεια ελέγχου των Οικονοµικών καταστάσεων και αποτελεσµάτων για τις χρήσεις που ορίσθηκε, επειδή οι εκκαθαριστές δεν προσκόµισαν τα βιβλία και στοιχεία για τις υπό εκκαθάριση χρήσεις. 12. Την αριθµ.314/ απόφαση το Δηµοτικού Συµβουλίου περί µη αποδοχής της παράτασης της προθεσµίας περάτωσης των εργασιών της εκκαθάρισης µέχρι το επόµενο Δηµοτικό Συµβούλιο δηλαδή περί της 27/05/ Την αριθµ.313/ απόφασης του δηµοτικού Συµβουλίου περί µη αποδοχής της παραίτησης του Ορκωτού Λογιστή, λόγω της δοθείσας στην αναφερόµενη παραπάνω παρ 12 χρονικής παράτασης. 14. Την αριθµ.346/ απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία δόθηκε οριστικά και αµετάκλητα κατόπιν αίτησης του εκκαθαριστή κ. Μανουσόπουλου Σάββα, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών της εκκαθάρισης και την κατάθεσης των βιβλίων και στοιχείων µέχρι τις 26/06/ Την αριθµ.353/ απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία δεν έγινε αποδεκτή η παραίτηση του εκτός εκ των τριών εκκαθαριστών της επιχείρησης κ.παπάζογλου Μενέλαου γιατί οι επικαλούµενοι λόγοι (προσωπικοί, υγείας, σχέσεων µε λοιπούς εκκαθαριστές κλπ.) κρίθηκαν προσχηµατικοί.

5 16. Τις διαπιστωθείσες παραλείψεις από τα στοιχεία του Φακέλου (Αποφάσεις ΔΣ,έκθεση υποχρεώσεων κλπ) οι οποίες αναφέρονται. α) Σε µη συµµόρφωση στις διατάξεις του σχετικού ν2190/20/αριθµ.5) - Ειδικότερα - Μη περάτωση της εκκαθάρισης εντός πενταετίας, η καταληκτική ηµεροµηνία της οποίας ήταν η 31/12/ Μη υποβολή Σχεδίου επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης προς το Δηµοτικό Συµβούλιο (ΓΣ ) προς έγκριση, µε τα όσα προβλέπονται και επιτρέπονται, λόγω παρέλευσης τα παραπάνω χρονικού διαστήµατος των πέντε ετών. - Μη υποβολή προς το Δηµοτικό Συµβουλίου (ΓΣ ) των ετήσιων οικονοµικών Καταστάσεων καθώς και των αποτελεσµάτων µε την σχετική έκθεση των αιτιών παρεµπόδιση της ολοκλήρωσης της. Σηµείωση Για τις χρήσεις 2007 έως και 2014 δεν έχουν ακόµη συνταχθεί και ελεγχθεί κα είναι σε εκκρεµότητα η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων προς ΔΟΥ Τράπεζες κλπ.επίσης δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση λόγω µη κατάθεσης των στοιχείων, αν τηρήθηκαν οι λοιπές υποχρεώσεις (βιβλία πρακτικών ΔΣ κλπ) β) Σε µη συµµόρφωση αποφάσεων Δηµοτικού Συµβούλιου (ΓΣ) - Μη κατάθεση έκθεσης πεπραγµένων και όσων σχετικών στοιχείων (βιβλία, αποφάσεις, οικονοµικές καταστάσεις, παραστατικά εσόδων Δαπανών κλπ) (Σχετ. οι αριθµοί 732/2014, 733/2014, 48/ /2015,314/2015 αποφάσεις ) γ) Σε πράξεις διαχείρισης Μη λήψη των απαραίτητων µέτρων (ενέργειες για την διασφάλιση των εσόδων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης. Ειδικότερα όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υποβληθείσας έκθεσης υποχρεώσεων της επιχείρησης, δεν έγινε καµία ενέργεια για την επιστροφή επί πλέον εισπραχθέντων εσόδων από εργαζοµένους της ύψους περί της ευρώ, για την τύχη του πλειστηριασµού στις 06/02/2008 του Συµ/φου και Στογίου Σταύρου, περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, ύψους περί της ευρώ για τις απαιτήσεις από την

6 ΑΝΕΤΑ ή τους εργαζοµένους που µεταφέρθηκαν σ αυτή, ύψους άνω των ευρώ 17. Την από 26/06/2015 αίτηση των δύο εκ των τριών εκκαθαριστών της επιχείρησης (κ. Μανουσόπουλου Σάββα και Σκεύα Χρήστου) µε την οποία ζητούν παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών της εκκαθάρισης για δύο τουλάχιστον µήνες λόγω φόρτου εργασιών του εξωτερικού Λογιστή, του ορκωτού Λογιστή, της µη λήψης απαντήσεων στοιχείων από φορείς της εκκαθάρισης (Τράπεζες ΙΚΑ κλπ) και της ανάθεσης εργασιών σε τεχνικό για την επιδιόρθωση Η/Υ). Την λήψη απόφασης : Εισηγούµαι 1)Απόρριψης του αιτήµατος περί παράτασης των εργασιών ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης και κατάθεσης των στοιχείων επειδή οι προβαλλόµενοι λόγο τυπικά και ουσιαστικά δεν ευσταθούν. Ειδικότερα: Τυπικά γιατί η προθεσµία που δόθηκε µε την αριθµ. 346/ ΑΔΣ µέχρι τις 26/06/2015 ήταν οριστική και αµετάκλητη και ουσιαστικά γιατί ο χρόνος που µεσολάβησε από την ηµέρα ανάθεσης των εργασιών ελέγχου στον Ορκωτό Λογιστή ( ) µέχρι σήµερα ήταν πέρα του δέοντος αρκετός να ολοκληρωθούν οι εργασίες που απαιτούνται από τον εξωτερικό Λογιστή και τους εκκαθαριστές (Αποστολή επιστολών σε τράπεζες για διόρθωση) 2) Καταλογισµό η µη ευθυνών για τις παραλείψεις που διατυπώθηκαν αναφέρονται στην παρ16 της παρούσης και σε καταφατική περίπτωση την αποστολή των στοιχείων του φακέλου στις αρµόδιες αρχές για τις δικές τους ενέργειες. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΔΟ- ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σπουδαστής: Κυριακίδης Κυριάκος Εισηγητής: Κωνσταντινούδης Κλεάνθης Οκτώβριος 2013 Εισαγωγή Τα νομικά βιβλία μας λένε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)»

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» Νόµος 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η. Ι.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 245/1.11.2007) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.»

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής. Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Στο ΦΕΚ Δημοσίων για δημοσίευση στην. δημοσίευσης στον ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Συμβάσεων: Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής. Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Στο ΦΕΚ Δημοσίων για δημοσίευση στην. δημοσίευσης στον ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Συμβάσεων: Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες Ταχ. Κώδικας:723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360 Fax: 2843025352 E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 964 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 334/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός των όρων

Διαβάστε περισσότερα

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 702 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002493284 2014-12-19

14PROC002493284 2014-12-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 19/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης : 10/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2810 Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2810 Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2810 Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός Σκοπός Νομική Μορφή Διαβάθμιση Δραστηριότητες 1. Η Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση (Α.Σ.Ο.) είναι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002678906 2015-04-01

15PROC002678906 2015-04-01 Θεσσαλονίκη 30.03..2015 Αρ. πρωτ. 19838 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/204 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/204 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΡΩ..

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΡΩ.. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΡΩ.. Στην Αθήνα σήµερα στις, στο γραφείο µου που βρίσκεται στην οδό, σ' εµένα τ Συµβολαιογράφο.. µε έδρα τ παρουσιάστηκαν οι παρακάτω που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002796737 2015-05-22

15PROC002796737 2015-05-22 ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 RFP 271/15 Σελ. 1 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΘΡΟ 3: ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΘΡΟ 5: ΑΡΘΡΟ 6: ΑΡΘΡΟ 7: ΑΡΘΡΟ 8: ΑΡΘΡΟ 9: ΑΡΘΡΟ 10: ΑΡΘΡΟ 11: ΑΡΘΡΟ 12: ΑΡΘΡΟ 13: ΑΡΘΡΟ 14: ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-5- 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 1055 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη μίσθωση και εκμετάλλευση των κυλικείων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 29-05-2015 29-05-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη μίσθωση και εκμετάλλευση των κυλικείων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 29-05-2015 29-05-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Τηλέφωνο Fax Ηλ/κή Αλλ/φία Πληροφορίες : Αγ. Σπυρίδωνος :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (ΒΕΠΕ). Εχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2545/97 (ΦΕΚ 254/Α/97) "Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές", και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-2012 ΑΔΑ: Β4ΧΩΛΞ-2Υ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-202 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 390 ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου και όρων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307977 2014-09-25

14PROC002307977 2014-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα