ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4Ω0ΩΚΑ-ΡΒΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4Ω0ΩΚΑ-ΡΒΖ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4Ω0ΩΚΑ-ΡΒΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: ,198,126 Φαξ: Νίκαια : 10/04/2012 Αρ.Πρωτ.: ΘΕΜΑ: «Ανάθεση των εργασιών συντήρησης του χλοοτάπητα του γηπέδου Νεάπολης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σε βάρος του Κ.Α (Συντήρηση και επισκευή χλοοταπήτων γηπέδων) του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, οικονομικού έτους 2012 έως του ποσού των ,00 (δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ) συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%». Ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ενδιαφέρεται για την συντήρηση του χλοοτάπητα του γηπέδου Νεάπολης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, συνολικής δαπάνης ύψους ποσού ,00 (δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α (Συντήρηση και επισκευή χλοοταπήτων γηπέδων), για τον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 122/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ποσού ,00 (δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ) συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα του γηπέδου Νεάπολης σε βάρος του Κ.Α (Συντήρηση και επισκευή χλοοταπήτων γηπέδων) του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη οικονομικού έτους 2012» η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : Β4ΒΒΩΚΑ-7ΙΔ και τη με αριθ.274/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης περί «Έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους ποσού ,00 (δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ)», σε βάρος του ως άνω κωδικού. Οι εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα του γηπέδου Νεάπολης θα γίνoυν με βάση τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 (ΦΕΚ 11/Α / )

2 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α. και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 8% σύμφωνα με το άρθρο 24 του N.2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43 Α/ ). Η ως άνω κράτηση θα βαρύνει τον μειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών συντήρησης ορίζεται η 30/09/2012 και προσμετράται από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης, έπειτα από την έγγραφη παραγγελία του τμήματος Προμηθειών. Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύμφωνα με τα ανωτέρω, την προσφορά σας βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη με αρ.πρωτ / Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Πρασίνου και την παραδώσετε στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής έως και την Τετάρτη 18/04/2012 και ώρα 15:00 μ.μ., σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο εκεί που εσωκλείεται στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α.η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα β.h λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα γ.τα στοιχεία του αποστολέα. δ.αφορά: «Ανάθεση για τις εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα του γηπέδου Νεάπολης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη». Επισημαίνεται ότι η προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. Οι προσφέροντες υποχρεούνται με την προσφορά τους να υποβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισμένο φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείεται και στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Υπεύθυνη Δήλωση», Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και και αποδέχομαι. 2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 3. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 4. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 5. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. 6. Ότι θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία. Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στη διαδρομή

3 Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθεί αμελλητί στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr), από την επομένη ημέρα της υπογραφής της για διάστημα 5 ημερών, με ευθύνη της προϊσταμένης του Τμήματος Προμηθειών. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΝΤΑΣ Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ Συν/νη : Τεχνική Περιγραφή

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: FAX: Αρ. Πρωτ Ημερομηνία ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά την ανακατασκευή του χλοοτάπητα και την συντήρηση του το στάδιο Νεάπολης. Οι εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν είναι : Ζιζανιοκτονία χλοοτάπητα Λίπανση και Φυτοπροστασία Αραίωμα και εξαερισμός χλοοτάπητα Επισπορά και αμμοδιανομή χλοοτάπητα Εγκατάσταση αλλαγή τμήματος χλοοτάπητα Κούρεμα με μικρό ελκυστήρα με χλοοκοπτική Διαγράμμιση γηπέδου ποδοσφαίρου με χρήση γραμμοχαράκτη υγρού χρώματος. Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την υπογραφή της σύμβασης. Η εργασίες πρέπει να έχουν περαιωθεί το αργότερο έως 30/9/2012 Η δαπάνη της μελέτης ανέρχεται σε ,00 ( πλέον ΦΠΑ 23%) και η απαιτούμενη πίστωση είναι 14,924,00. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: FAX: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ

5 Αρ. Πρωτ Ημερομηνία ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο μελέτης Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση των παντός είδους δημοτικών και κοινοτικών εργασιών, η δαπάνης της κατασκευής των οποίων βαρύνει τη διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Άρθρο 2 ο Εγκύκλιοι προδιαγραφές Κατά την εκτέλεση των δημοτικών και κοινοτικών εργασιών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης εργασίας τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών Δημοσίων Έργων οι αναφερόμενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στο Τιμολόγιο. Άρθρο 3 ο Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία της εργασίας με τη σειρά που ισχύουν είναι: 1)Τεχνική περιγραφή 2) Προμέτρηση 3) Αναλυτικό Τιμολόγιο 4) Προϋπολογισμός 5) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 6) Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Άρθρο 4 ο Εγγύηση προθεσμία αποπεράτωσης Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Άρθρο 5 ο Πρόοδος εργασίας κυρώσεις λόγω καθυστέρησης Έχει εφαρμογή το Π.Δ. 28/80 «Περί εκτέλεσης εργασιών» Άρθρο 6 ο Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές. Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 1. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων, δηλαδή τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών που μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής μεταφοράς επί τόπου κι επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφαλιστικά τους. 2. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικού των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού από εργοδηγούς, μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες για τα ημερομίσθιά τους, ημεραργίες ασφαλίσεις, ώρες εργασίας αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κ.λ.π.

6 3. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων και των μηχανημάτων. 4. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου, καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων σε σχέση με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις τιμές του προϋπολογισμού μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό. Άρθρο 7 ο Ποσοστά γενικών εξόδων αναδόχου Στην έννοια αυτού, κατά το Π.Δ. 28/80 ποσοστού γενικών εξόδων του αναδόχου το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας των τιμών μονάδας εκτελεσθέντων εργασιών, περιλαμβάνονται: 1. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π.) 2. Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις ασφάλισης κι έξοδα κίνησης του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 3. Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύναψης, εκτέλεσης και παραλαβής των εργασιών. 4. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, εγγυήσεις, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοιπές κάθε φύσης επιβαρύνσεις. 5. Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων δοκιμής των υλικών και γενικά για την παράδοση των εργασιών. 6. Έξοδα καθαρισμού του χώρου των εργασιών και αποκόμιση των προϊόντων σε θέση που να επιτρέπεται από την αστυνομία. 7. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή έντεχνη και σύμφωνη με τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών από κάθε πλευρά σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. Άρθρο 8 ο Μηχανολογικός εξοπλισμός Ο τυχόν απαιτούμενος, για την εκτέλεση της εργασίας μηχανικός εξοπλισμός προβλέπεται και καθορίζεται εκάστοτε στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισμός αυτός αν δε διατίθεται από τον ανάδοχο θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, χωρίς η υπηρεσία να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά. Άρθρο 9 ο Ατυχήματα και ζημιές Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει την εργασία σε μια ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισμένη από το Κράτος. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους που πρέπει να καταβληθούν από τον ανάδοχο δηλαδή εισφορά εργοδότη και εισφορά εργαζομένων, βαρύνει αυτόν. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσης κοινωφελή έργα. Σε περίπτωση που καλυφθεί φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ (όμβριων ακαθάρτων νερού) ο ανάδοχος πληρώνει ποινικής ρήτρα 293,47, εκτός και αν ο ίδιος το αποκαλύψει και το επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση. Άρθρο 10 ο Μελέτη συνθηκών της εργασίας Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε κι έλαβε αυτός υπόψη του κατά τη σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες της εργασίας, δηλαδή τη θέση της εργασίας και των μερών αυτής, τις

7 απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, την κατάσταση των οδών, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών ύδατος ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες, τη δίαιτα των ρευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές, συνθήκες τα δυνάμενα να προκύψουν ζητήματα, τα οποία μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν το κόστος της εργασίας και ότι η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τη σύμβαση με την οποία πρέπει να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. Άρθρο 11 ο Φύλαξη εργασίας προστασία βλάστησης 1. Ο ανάδοχος φυλάσσει τις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν, σε αντίθετη δε περίπτωση, τα μέτρα φύλαξης και προστασίας λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 2. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των κάθε φύσης κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στην εκτελούμενη εργασία, για να προληφθούν οι ζημιές ή η διακοπή της λειτουργία τους. Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 3. Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργημένες εκτάσεις τη περιοχής της εκτελούμενης εργασίας κι ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρων και καταστροφή φυτείας, όχι απαραίτητης για την εκτέλεση της αναληφθείσης εργασίας. Άρθρο 12 ο Πρόληψη ατυχημάτων μέτρα υγιεινής και ασφάλεια κυκλοφορίας Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων κι ευθυνών του, παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων στο προσωπικό και κάθε τρίτο καθώς επίσης και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. Διαταγές της υπηρεσίας σχετικά με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου. Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών. Άρθρο 13 ο Κρατήσεις 10.1 Η προσφερόμενη τιμή μονάδος και η συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στην ολογράφως και αριθμητικώς προσφερόμενη τιμή λαμβάνεται υπόψη η ολογράφως Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με τη δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον τύπο. Άρθρο 14 ο Τελικός λογαριασμός Μετά την έκδοση περαίωσης των εργασιών από την αρμόδια διεύθυνση του Δήμου, ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει τελικό λογαριασμό. Με τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης.

8 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ-ΠΕΡ/ΛΟΓΟΣ Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: FAX: Αρ. Πρωτ Ημερομηνία ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

9 ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ι. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 Άρθρο 1.1 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρι Βοτάνισμα χλοοτάπητα με εργαλεία χειρός. Περιλαμβάνεται η εκρίζωση των ζιζανίων του χώρου του χλοοτάπητα και η απομάκρυνση και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) Μονάδα μέτρησης : Στρέμματα Πενήντα πέντε ΕΥΡΩ 40,00 2 Άρθρο 1.2 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με χρήση ζιζανιοκτόνων Ψεκασμός της επιφάνειας του χλοοτάπητα με κατάλληλα ζιζανιοκτόνα για την καταστροφή των ζιζανίων. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των σκευασμάτων, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας καθώς και η σήμανση και κάθε άλλη δαπάνη για τη λήψη μέτρων προστασίας. Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) Μονάδα μέτρησης : Στρέμματα Σαράντα έξι ΕΥΡΩ 46,00 3 Άρθρο 1.3 Αραίωμα χλοοτάπητα (καθαρισμός, thatching ) Αραίωμα του χλοοτάπητα (καθαρισμός του thatch) με κατάλληλο εργαλείο. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) Μονάδα μέτρησης : Στρέμματα Τριάντα πέντε ΕΥΡΩ 35,00 4 Άρθρο 1.4 Αερισμός χλοοτάπητα Αερισμός των ριζών του χλοοτάπητα με κατάλληλο εργαλείο. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) Μονάδα μέτρησης : Στρέμματα Τριάντα ΕΥΡΩ 30,00 5 Άρθρο 1.5 Λίπανση χλοοτάπητα μέσω δικτύου ποτίσματος Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του λιπάσματος στο δοχείο λίπανσης, η διάλυσή του και η διανομή του διαλύματος με αντλία λίπανσης ή πιεστικό, καθώς και ο έλεγχος της διανομής του για τη λίπανση της επιφάνειας. Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) Μονάδα μέτρησης : Στρέμματα

10 Τριάντα τέσσερα ευρω και Πενήντα λεπτά 34,50 : 6 Άρθρο 1.6 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του λιπάσματος και η ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα με τα χέρια. Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) Μονάδα μέτρησης : Στρέμματα Είκοσι πέντε ευρω 25,00 7 Άρθρο 1.7 Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων ή άλλων σκευασμάτων. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Μονάδα μέτρησης : Στρέμματα Πενήντα πέντε Ευρώ 55,00 8 Άρθρο 1.8 Επισπορά χλοοτάπητα. Επισπορά χλοοτάπητα με χρήση ειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού όπου γίνεται διάσχιση της επιφάνειας του εδάφους σε βάθος 5 χιλ.όπου τοποθετείται ο σπόρος και ακολουθεί συμπίεση με κυλίνδρισμα για να κλείσει η οπή.ακολουθεί διαβροχή χλοοτάπητα για να επιτευχθεί το φύτρωμα του σπόρου. Η σπορά είναι γραμμική σε απόσταση γραμμών 10 εκ. Στο κόστος περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά στο έργο πιστοποιημένου σπόρου καθώς και η εργασία σποράς. (1 τεμ) Μονάδα μέτρησης : στρ. Διακόσια πενήντα Ευρώ 250,00 9 Άρθρο 1.9 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής: -1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους. -2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος cm -3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια. -4. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα. -5. Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα. -6. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. -7. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα. -8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά

11 χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) Μονάδα μέτρησης : Στρέμματα Εξι χιλιάδες Ευρώ 6.000,00 10 Άρθρο 1.10 Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών Με μικρό ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση Κούρεμα του χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με μικρό ελκυστήρα με εξάρτηση χλοοκοπτικής μηχανής συμπεριλαμβανομένης και της απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το κούρεμα. Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) Μονάδα μέτρησης : Στρέμματα Σαράντα οκτώ Ευρώ 48,00 11 Αρθρο 1.11 Διάστρωση πλυμένης άμμου κοκκομετρίας 0-2χιλ.καθαρής απαλλαγμένης από ξένα υλικά. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού, η μεταφορά του από το λατομείο η φορτοεκφόρτωση του, η δαπάνη σταλίας αυτοκινήτου και η πλήρη διάστρωση του στο χώρο του χλοοτάπητα σε πάχος 3 χιλιοστών με ειδικό μηχάνημα(αμμοδιανομέα). Ακολουθεί χτένισμα της άμμου για να εισχωρήσει μέσα στην επιφάνεια του εδάφους και διαβροχή του χλοοτάπητα με ικανοποιητική ποσότητα νερού (1 στρ) Μονάδα μέτρησης : στρ Διακόσια πενήντα ΕΥΡΩ 250,00 12 Άρθρο 1.12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Για την προμήθεια ενός m3 οργανικού φυτικού υποστρώματος, στον τόπο του έργου, που προέρχεται από ελεγχόμενη αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειμμάτων, σε σφραγισμένη συσκευασία, που θα αναγράφεται η εγγυημένη σύνθεση και περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και χούμο. (M3) Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα Ογδόντα οκτώ ευρώ και Τέσσερα λεπτά 88,04 13 Άρθρο 1.13 Διαγράμμιση χλοοτάπητα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και της Επίσημης Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για επίσημους αγώνες ποδοσφαίρου. Το πλάτος των γραμμών είναι 10εκ.και γίνονται με χρώμα λευκό μη εποξοιδικό και να αντανακλά στο φωτισμό. (1 τεμ.-εφαρμογή) Μονάδα μέτρησης : τεμ. Εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και Τριάντα δύο λεπτά 139,32 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

12 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ-ΠΕΡ/ΛΟΓΟΣ Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: FAX: Αρ. Πρωτ Ημερομηνία ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο (Αντικείμενο της μελέτης) Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση της εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ,προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%. ΑΡΘΡΟ 2 ο (Ισχύουσες διατάξεις) Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

13 ΑΡΘΡΟ 3 ο (Προθεσμία εκτέλεσης του έργου - ποινικές ρήτρες) Ως προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται 30/09/2012 και αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας ή της ενδεχόμενης χορηγηθείσης παράτασης αυτής από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλεται ποινική ρήτρα του Π.Δ 28/80. Μετά την υπέρβαση της παραπάνω προθεσμίας, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο,σύμφωνα του Π.Δ. 28/80.Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες όπως αναφέρονται στο Π.Δ 28/80.Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών ολικών ή τμηματικών θα γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου υποκείμενης στην έγκριση του Νομάρχη ύστερα από αίτηση του αναδόχου «περί αναθεωρήσεως τιμών κατασκευής δημοσίων έργων και ετέρων συναφών διατάξεων» του Π.Δ. 28/80 Άρθρο 4 ο (Υποβολή προσφοράς) Η προσφορά θα δίνεται σε ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις % χωρίς όριο επί του τιμολογίου που θα συνταχθεί από την υπηρεσία μας. Άρθρο 5 ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης) Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος καταθέτει, εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% επί του προϋπολογισμού και που αφορά την καλή εκτέλεση της εργασίας και την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ6 ο (Πληρωμές του αναδόχου πληρωμές λογαριασμού-πιστώσεις) Το τιμολόγιο του αναδόχου συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά και στηρίζονται στις καταμετρήσεις και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80. Κατά την πληρωμή κάθε πιστοποίησης ο ανάδοχος προσκομίζει βεβαιώσεις καταβολής των υποχρεώσεων του στα οικεία ταμεία καθώς και βεβαιώσεις εξόφλησης των υποχρεώσεων του για το πιστοποιούμενο ανακεφαλαιωτικό ποσό προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. ΑΡΘΡΟ 7 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου. 1. Ο ανάδοχος έχει τηνυποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων μερών της εργασίας όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της μελέτης. 2. ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση ή αύξηση των τιμών για μεταβολές στις εργασίες που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή έστω και αν αυτές βελτιώνουν το εργο.σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται προφορικά στο τόπο των εργασιών και καταχωρείται στο ημερολόγιο.αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως αμέσως ρτη διευθύνουσα υπηρεσία για την έκσδοση κανονικής διαταγής. 3. ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθυκευτικούς χώρους, εργαλε ία και οποιαδήποτε μέσα.ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της εργασίασόπως είναι οι δαπάνες μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς, τους κ.λ.π., οι δαπάνες λειτουργίας, απόσβεσης, μισθών, μηχανημάτων και οχημάτων φόροι, τέρλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής σχεδίων κατασκευής των σταθερών σημείων καταμετρήσεων, δοκιμών, προσπελάσεων προς την εργα σία και τις θέσεις για τη λήψη υλικών και διάλυσης εργοταξίων,οι ιδαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο της εργασίας ή σε οποιδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την τεχνική εκτέλεση της εργασίας. 4. ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή σε οποιαδήποτε τρίτο για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να

14 εκπονεί με ευθύνη του σχετική μελέτη( στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα( ΠΔ. 28/80, ΆΡΘΡΟ 31, ΠΑΡ 5) 4.1 Ολες οι απαιτούμενες δαπάνες για τη πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 4.2 Κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατανομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας.καμμιά αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος κα την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού. 4.3Σύμφωνα με τα παραπα νω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών της μελέτης. 4.4 Οι δαπάνες του κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λ.π.( πλην Φ.Π.Α) Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας, προσέγγισης όλων των υλικών κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδος μετακινήσεις Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις ( ΙΚΑ,ασφαλιστικές εταιρίες, κλ.π.) δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λ.π. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λ.π. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή άλλου ( εντός και εκτός της Ελλάδος) 4.7 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης ( ενοικίαση ή αγορά),κατασκευή, οργάνωση,διαρρύθμιση κ.λ.π. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών και τις σχετικές συνδέσεις. 4.8 Οι δαπάνες λειτουργίες όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση της εργασίας και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία. 4.9 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτηριακών και λοιπών εργασιών Οι δαπάνες για κάθε είδος ασφαλίσεις ( εργσιακή, μεταφορών, μηχανημάτων προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λ.π. _) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληξης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα ( κινητά ή ακίνητα ) τρίτων Οι δαπάνες διάθεσης προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας ήτοι τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθίκευση η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρινση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση η άμμεση αποκατάσταση, οι ημεραργίες για οποιαδή[ποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά, κ.λ.π.4.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού, εκτέλεσης των εργασιών με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντημένων εμποδίων στο χώρο των εργασιών, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λ.π.και των παρεμβάσεων των αρμοδίων γι αυτά εμπόδια φορέων ( ΥΠ. ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λ.π. Ο.Κ.Ω ) όπως επίσης και η κατασκευή των εργασιών κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορια ( πεζών, οχημάτων Κ.Λ.Π.) 4.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλησης της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των εργασιών και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ αυτά.

15 4.15 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες της εργασίας, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο της εργασίας, η λήψη επιμετριτικών στοιχείων από κοινού με τον επιβλέποντα Γεωοτεχνικό και η σύνταξη των επιμετριτικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα υποβάλει για αρμόδιο έλενγχο Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία της εργασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου της εργασίας καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς την εργασία αντικείμενα, προιόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτυων των Ο.Κ.Ω διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, καθώς και οι δαπάνες γι αάρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος της εργασίας.οι δαπάνες για την μετατόπιση δικτών και η λήψη ειδικών μέτρων αντιστήρηξης για την διατήρηση των οριγμάτων ανοικτών, βαρύνουν τον Κύριο της εργασίας Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε εργασίες και εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων, αχρήστων υλικών Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ( Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) 4.22 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβαλλοντος, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το χρόνο εκτέλεσης της εργασίας. 4.23Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο της εργασίας Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας( Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη της εργασίας. 5. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τα τέλη, οι κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλης νόμιμες επιβαρυνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.κατ εξαίρεση αυξομειώσεις στο χαρτόσημο τιμολογίων ή άλλοι φόροι του Δημοσίου που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλαγμα βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα.τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατ ησεις έναντι του φόρου αυτού. 6. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσοιου τομέα που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές κι εκμεταλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας του και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών. ΑΡΘΡΟ 8 ο (Διευκόλυνση της κυκλοφορίας - πινακίδες) Ο εργολάβος πρέπει να έχει υπόψη του ότι για κάθε καθολική διακοπή της κυκλοφορίας των οδών θα συνεννοείται προηγουμένως με την υπηρεσία και το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας κινήσεως. Ο εργολάβος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να τοποθετήσει πινακίδες καθοδήγησης της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και νυχτερινά φωτεινά σήματα κλπ. Επίσης, με δαπάνες του, οφείλει να περιφράξει κάθε επικίνδυνη για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, θέση, και να την επισημάνει με την τοποθέτηση πινακίδων νυχτερινών σημάτων κλπ.

16 ΑΡΘΡΟ 9 ο (Υλικά - Έλεγχος ποιότητας - Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές) Για την εκτέλεση του υπόψη έργου, ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές της ΓΓΔΕ που μνημονεύονται στα σχετικά άρθρα του τιμολογίου και οι σχετικές εγκύκλιοι διαταγές που ισχύουν του Υπουργείου Εσωτερικών. Για όποιες εργασίες, στα οικεία άρθρα του τιμολογίου δεν μνημονεύονται τεχνικές προδιαγραφές, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και της απολύτου εκλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας που διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση των μη κατάλληλων από αυτά. Στον εργαστηριακό έλεγχο υπόκεινται και οι εκτελούμενες εργασίες για διαπίστωση ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν. Αυτές υπόκεινται επίσης στον έλεγχο του επιβλέποντα ο οποίος μπορεί να διατάξει την καθαίρεση και αποκατάσταση τυχόν κακότεχνου κατά την κρίση του, εργασίας. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα σε κάθε στιγμή να ελέγχει την ποιότητα των υλικών και εργασιών, χρησιμοποιούσα γι αυτό το Κεντρικό Εργαστήριο του ΓΓΔΕ (ΚΕΔΕ) ή ειδικά προς τούτο εργαστήρια, του αναδόχου υποχρεουμένου να διαθέτει τις απαιτούμενες γι αυτό δαπάνες, για λήψη δοκιμίων, απασχόληση προσωπικού, μεταφορικών μέσων και αποζημίωση του εργαστηρίου για τα πιστοποιητικά που θα εκδώσει. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: FAX: Αρ. Πρωτ Ημερομηνία ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Περιγραφή Αριθμός Τιμολογίου Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Αξία Ολική Ανακατασκευή χλοοτάπητα - Εργασίες συντήρησης 1 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια Στρμ ,00 640,00 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με χρήση ζιζανιοκτόνων 1.2 Στρμ ,00 736,00 Αραίωμα χλοοτάπητα (καθαρισμός, thatching) 1.3 Στρμ ,00 560,00

17 4 Αερισμός χλοοτάπητα Στρμ ,00 480,00 Λιπανση χλοοτάπητα μέσω δικτύου ποτίσματος 1.5 Στρμ ,50 552,00 6 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική Στρμ ,00 400,00 Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα 1.7 Στρμ. 8 55,00 440,00 8 Επισπορά επιφάνειας χλοοτάπητα στρ , ,00 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 1.9 Στρμ. 0, , ,00 Κούρεμα χλοοτάπητα με μικρό ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση 1.10 Στρμ , , Αμμοδιανομή χλοοτάπητα με αμμο πλυμένη 1.11 στρ 4 250, ,00 Προμήθεια τεχνικών υποστρωμάτωνοργανικών υλικών 1.12 Μ3 2 88,04 176,08 Διαγράμμιση χλοοτάπητα για τις ανάγκες διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου 1.13 τεμ ,32 835,92 Σύνολο αξίας εργασίας , ,00 Ενιαίος Φ.Π.Α. 23,00% 4.600,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,00 Ο Συντάξας Ο Διευθυντής Πρασίνου Αντωνάκος Ιωάννης Καπάνταης Εμμανουήλ

18

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα : Σχεδίου Πόλης & Έργων Υποδομής

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα : Σχεδίου Πόλης & Έργων Υποδομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα : Σχεδίου Πόλης & Έργων Υποδομής ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ104 Α. Μ. : 22/ 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εργασία Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμός 230.000.00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Αρ.μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 17/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 15439

Νίκαια : 17/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 15439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 53/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 19 / 15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 15.243,45

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ι ΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.. ΓΩΝΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 149.955,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ι ΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.. ΓΩΝΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 149.955,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Η.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.. ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002866750 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία : «Συντήρηση χώρων πρασίνου

15REQ002866750 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία : «Συντήρηση χώρων πρασίνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία : «Συντήρηση χώρων πρασίνου ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2015-2016» Δ/νση Περ/ντος, Ανακύκλωσης & Καθαριότητας Τμήμα Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. Μελέτης 46/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.000 ΕΤΟΣ: 2014 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ..ΚΕΡΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ..ΚΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ήµου Χερσονήσου ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ..ΚΕΡΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Τσιµεντοστρώσεις δρόµων..χερσονήσου 2009 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισµού: 39.987,00 σε ΕΥΡΩ

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Τσιµεντοστρώσεις δρόµων..χερσονήσου 2009 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισµού: 39.987,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ/ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Η.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Τσιµεντοστρώσεις δρόµων..χερσονήσου 2009 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2010 ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2010 ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2010 ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΙΞΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

ΙΑΝΟΙΞΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ήµου Χερσονήσου ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΙΑΝΟΙΞΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 35/2014 Κ.Α. 25.7312.13 Γ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 152

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Ξ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 152 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Ε.Σ.Υ. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους για την εκτέλεση του έργου «Κρασπεδώσεις&Πλακοστρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους για την εκτέλεση του έργου «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 8η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βυζαντινό Μουσείο Ταχ. Κώδικας: 45221-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ ΗΜΟΚ ΡΑ ΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΛΩΝΙ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Η Ε Π Ι Χ Ε ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάδειξη παραλιακού µετώπου Ανάληψης.. Χερσονήσου Προϋπολογισµός: 200.896,87 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάδειξη παραλιακού µετώπου Ανάληψης.. Χερσονήσου Προϋπολογισµός: 200.896,87 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ήµου Χερσονήσου ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάδειξη παραλιακού µετώπου Ανάληψης.. Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΓΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΑΡΑΓΓΙ» 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2011 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αριθμός μελέτης: 95/22-06-2015 ΕΡΓΟ: Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης- τεχνικών έργων οδοποιίας & τσιμεντοστρώσεις στα Δ.Δ. Αγρινίου ΠΡΟΫΠ.: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Εργο : Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (δ.δ. Ποταµιών)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (δ.δ. Ποταµιών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ήµου Χερσονήσου ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα