ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. την προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες της ενέργειας Α3 µε τίτλο Προηγµένες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. την προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες της ενέργειας Α3 µε τίτλο Προηγµένες"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες της ενέργειας Α3 µε τίτλο Προηγµένες Ευρυζωνικές Υπηρεσίες και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν του έργου Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κρήτης Ηράκλειο, 9/6/2008 Αριθ.πρωτ.: 4914 / ΚΑ 2461 Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, έχοντας υπόψη : 1. τις διατάξεις του Π. 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας στα Α.Ε.Ι όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε την κοινή Υπουργική Απόφαση 679/ τον οδηγό χρηµατοδότησης ερευνών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό και σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για την προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες της ενέργειας Α3 µε τίτλο Προηγµένες Ευρυζωνικές Υπηρεσίες και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν του έργου Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κρήτης. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα η δηµόσια δαπάνη του οποίου συγχρηµατοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 50% από Εθνικούς πόρους. Η προθεσµία παράδοσης των προσφορών είναι την Τετάρτη 18/6/2008 και ώρα µ.µ. στα γραφεία του Κέντρου Επικοινωνιών και ικτύων, στην Λεωφόρο Κνωσού στο Ηράκλειο. Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται όπως υποβάλλουν έγγραφη σφραγισµένη προσφορά, µέχρι την ώρα που αναφέρεται παραπάνω (τέλος προθεσµίας) στη διεύθυνση : Κέντρο Επικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστηµίου Κρήτης, Λεωφόρος Κνωσού, (γραφείο Ν204, προκατ κτίριο), Ηράκλειο (υπόψη κας Μπορµπουδάκη Φωτεινής, φαξ: )

2 Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδροµείο) ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει φτάσει στην υπηρεσία µέχρι το χρόνο λήξης της προθεσµίας. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στις διευθύνσεις και Το Πανεπιστήµιο Κρήτης, αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες (Web site). Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόµενοι από τις έως τις καθηµερινώς στο τηλέφωνο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η Επισυνάπτεται το Παράρτηµα Ι που περιέχει: Περιγραφή ζητούµενου εξοπλισµού Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ Ο συνολικός προϋπολογισµός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ,80 συ- µπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά που θα αφορά το σύνολο του ζητούµενου εξοπλισµού όπως αυτός ορίζεται στο παράρτηµα µε την αναλυτική περιγραφή. Προσφορές που αφορούν τµήµατα οµάδων θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν µε οποιοδήποτε τρόπο στην προαναφερθείσα διεύθυνση µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση και παραλαµβάνονται µε απόδειξη (αρ. πρωτοκόλλου). Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς: 2

3 η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ τα στοιχεία του αποστολέα Στις προσφορές πρέπει να συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία : Αναλυτική περιγραφή των προσφεροµένων ειδών, των εταιριών κατασκευής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών Ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει στους υπολογιστές, πλέον του λειτουργικού συστήµατος, το λογισµικό που είναι απαραίτητο σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος Ι. Οι τιµές των προσφεροµένων ειδών θα δίνονται σε ευρώ και θα αναλύονται στην καθαρή τιµή και στον αναλογούντα ΦΠΑ. Η ανάλυση θα γίνεται ανά είδος. Στις τιµές θα συµπεριλαµβάνεται η αξία των ειδών και το κόστος µεταφοράς στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επικοινωνιών και ικτύων, στη Λεωφ. Κνωσού, Ηράκλειο. Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή σε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τον προµηθευτή για 60 ηµέρες τουλάχιστον από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία. Ο χρόνος παράδοσης του ζητούµενου δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισµού θα πρέπει να είναι εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο εξοπλισµός που θα προσφέρει ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών για όλα τα προσφερόµενα είδη. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Ο προσφέρων θεωρείται ότι δέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσης πρόσκλησης. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της παρούσης πρόσκλησης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισµού των προσφορών. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση της προσφοράς ή απόκρουση όρου της παρούσης πρόσκλησης. Η Επιτροπή Ερευνών του Π.Κ. µπορεί να καλεί τους προµηθευτές να συµπληρώνουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, να παρέχουν διευκρινήσεις ή δείγµατα των προσφεροµένων ειδών, άλλως διευκρινίσεις δεν γίνονται δεκτές. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΙΟ ΟΤΗ 3

4 Η επιλογή του µειοδότη θα γίνει από την Επιτροπή του διαγωνισµού, που έχει οριστεί στην 252/ συνεδρία της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε κριτήριο την χαµηλότερη προσφορά. Η επιτροπή διαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα µε αιτιολογηµένη απόφασή της να µαταιώσει ή να επαναλάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η επιλογή ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προµηθευτή, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να προσέλθει σε 15 ηµέρες για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο ανάδοχος όταν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να προσκοµίσει και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση µε το 10% του συµβατικού αντικειµένου και ηµεροµηνία λήξης 90 ηµέρες αργότερα από την τελική παράδοση των προµηθευοµένων ειδών. Σε περίπτωση παράτασης για οποιοδήποτε λόγο της ηµεροµηνίας παράδοσης θα παρατείνεται, µε ενέργειες του αναδόχου, και η ισχύς της εγγυητικής επιστολής. Ο ανάδοχος που δεν θα προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε µε την ανακοίνωση της επιλογής σ αυτόν της ανάθεσης της εκτέλεσης της προµήθειας να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την επιλογή που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της Επιτροπής ιαγωνισµού. Ο ανάδοχος αναφορικά µε τη σύµβαση υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων Ηρακλείου. ΠΑΡΑ ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επικοινωνιών και ικτύων, στη Λεωφ. Κνωσού, Ηράκλειο µε ευθύνη και έξοδα του προµηθευτή. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνεται τµηµατικά µετά από κάθε τµηµατική παράδοση. Για κάθε τµηµατική παράδοση ο ανάδοχος θα εκδίδει τιµολόγιο πώλησης το οποίο θα περιέχει τα είδη που παραδίδονται. Για την εξόφληση των τιµολογίων απαιτείται βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής του εξοπλισµού ότι ο εξοπλισµός παραλήφθηκε και λειτουργεί καλώς. Η εξόφληση θα γίνεται από την γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης κατά κανόνα εντός 90 ηµερών από την παραλαβή των αγαθών (µε προϋπόθεση την έγκαιρη και επαρκή χρηµατοδότηση του έργου από το Φορέα Χρηµατοδότησης). 4

5 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Τον ανάδοχο βαρύνουν; 1.Τα µεταφορικά και τα λοιπά έξοδα παράδοσης µέχρι τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ηράκλειο. 2. Όσον αφορά Έλληνες προµηθευτές, παρακράτηση φόρου 4% επί της αξίας των ειδών πριν τον υπολογισµό ΦΠΑ, για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακράτησης και απόδοσης φόρου εισοδήµατος. 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Προµήθεια θυρών Gigabit Ethernet για τον border router του δικτύου κορµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης, το οποίο θα υποστηρίξει τις κεντρικές δικτυακές υπηρεσίες του ιδρύµατος. Επίσης, προµήθεια ενός εξυπηρετητή (server) καθώς και δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ανάπτυξη εφαρµογών, την παροχή και την διαχείριση ευρυζωνικών υπηρεσιών και την επίδειξη των πιλοτικών εφαρµογών στα πλαίσια του έργου της ενέργειας Α3 µε τίτλο Προηγµένες Ευρυζωνικές Υπηρεσίες και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν του έργου Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κρήτης. Τέλος, προµήθεια τεσσάρων wireless access points για την επέκταση του υφιστάµενου ασύρµατου δικτύου πρόσβασης. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Άρθρωµα θυρών Gigabit Ethernet στον border router, σύµφωνα µε τις 1 προδιαγραφές που αναφέρονται στο «ΠΤΧ-1 Θύρες Gigabit Ethernet για Cisco 7600» 2 Εξυπηρετητής (server), σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται 1 στο «ΠΤΧ-2 Εξυπηρετητής (server)» 3 Wireless Access Point, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται 4 στο «ΠΤΧ-4 Wireless Access Point» 4 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο «ΠΤΧ-1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής» 2 ΠΤΧ-1 Θύρες Gigabit Ethernet για Cisco 7600 Α/Α Χαρακτηριστικό Απαίτηση Απάντηση Προµηθευτή Παραποµπή A Γενικά Κάρτα επέκτασης υφιστάµενου δροµολογητή Cisco 7606 µε Supervisor Engine 720 (WS- SUP720-3BXL Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3BXL) και A.1 IOS 12.2(18)SXE6. Η κάρτα να διαθέτει τουλάχιστον 16 switched, Cisco WS- full-duplex Gigabit Ethernet θύρες ικανές να X6516A-GBIC φιλοξενήσουν οποιονδήποτε συνδυασµό διεπαφών ή αντίστοιχο ίδιων εκ των 1000BASE-SX, LX/LH και ZX GBICs, ή καλύτερων GBICs χαλκού ή CWDM GBICs. επιδόσεων A.2 Η κάρτα να διαθέτει έξι (6) διεπαφές Gigabit Interface Converter (GBIC) τύπου 1000BASE- LX/LH Cisco WS-G5486 ή αντίστοιχο ίδιων ή καλύτερων 6

7 επιδόσεων Α.3 Η κάρτα και οι διεπαφές GBIC 1000BASE- LX/LH να είναι του ίδιου κατασκευαστή Α.4 Ο προτεινόµενος εξοπλισµός πρέπει να είναι καινούργιος και αµεταχείριστος NAI Β Χρόνος εγγύησης 3 έτη Β.1 Β.2 Β.3 Β.4 Β.5 Η εγγύηση καλύπτει το σύνολο του προσφερόµενου εξοπλισµού Σε περίπτωση ανάγκης η παρέµβαση θα γίνει σε συνεννόηση µε τους τεχνικούς του ιδρύµατος Αν απαιτηθεί αντικατάσταση και δεν υποστηρίζεται πλέον το υπό αντικατάσταση µέρος, θα αντικαθίσταται µε νεότερο χωρίς επιβάρυνση Έξοδα µεταφοράς, συντήρησης εξοπλισµού ή τµηµάτων του βαρύνουν τον προµηθευτή Μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης (σε εργάσιµες µέρες) 2 Β.6 Μέγιστος χρόνος αντικατάστασης (σε ηµέρες) 30 ΠΤΧ-2 Εξυπηρετητής (server) Α/Α Χαρακτηριστικό Απαίτηση A Γενικά Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία A.1 κατασκευής A.2 Αριθµός µονάδων 1 Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση τους τελευταίους 12 µήνες από την ηµεροµηνία A.3 υποβολής των προσφορών Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα (πληκτρολόγιο, motherboard, case) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εµφανώς πάνω σ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι A.4 συσκευασµένα MS Windows Server 2003, Υποστηριζόµενα Λειτουργικά Συστήµατα µε RedHat Linux, εγγύηση κατασκευαστή Debian Linux ή A.5 αντίστοιχο ίδιων ή Απάντηση Προµηθευτή Παραποµπή 7

8 καλύτερων επιδόσεων B Επεξεργαστής INTEL Quad Core XEON ή Τεχνολογία επεξεργαστή αντίστοιχος ίδιων ή καλύτερων B.1 επιδόσεων B.2 Συχνότητα πραγµατικής λειτουργίας 2,33 Ghz B.3 Front-side bus (MHz) 1333MHz B.4 Cache µνήµη L2 2x6MB B.5 Αριθµός CPU 2 Γ Κεντρική Μνήµη Γ.1 Μέγεθος (GΒ) DDR RAM 4 Γ.2 Ταχύτητα FSB 667MHz Γ.3 Μέγιστη µνήµη που υποστηρίζεται στο motherboard (GB) 32 Γ.4 Βήµα επέκτασης 2 GB Μotherboard.1 Ελεγκτές επικοινωνίας.2 * SAS 3.0 Gb/s.3 * SATA II NAI.4 Μέγιστος αριθµός CPU 2.5 PCI Express slots 4.6 PCI-X slots 2.7 Κάρτα οθόνης.8 Κάρτα δικτύου.9 -Ethernet 10/100/1000 UTP Ε ιαθεσιµότητα Χωρητικότητα σασί (case) Ε.1 Tower διαθέσιµα ράφια προσάρτησης συσκευών Ε.2 αποθήκευσης 6 Μέγιστη χωρητικότητα σκληρών δίσκων SAS Ε.3 που µπορούν να φιλοξενηθούν εσωτερικά 2,5Τ Ε.4 Τροφοδοτικό µε power supply redundancy Ε.5 Hot-swap disk storage Ζ Μονάδα σκληρού δίσκου τύπου Α Ζ.1 Πλήθος µονάδων 1 Ζ.2 Προτόκολλο επικοινωνίας µε τον ελεγκτή SAS Συνολική Ωφέλιµη χωρητικότητα ανα µονάδα Ζ.3 δίσκου 145 GB Ζ.4 Ταχύτητα περιστροφής (RPM) Ζ.5 Buffer (MB) 16 Η Μονάδα σκληρού δίσκου τύπου Β 8

9 Η.1 Πλήθος µονάδων 2 Η.2 Προτόκολλο επικοινωνίας µε τον ελεγκτή SAS Η.3 Συνολική Ωφέλιµη χωρητικότητα ανα µονάδα δίσκου 300 GB Η.4 Ταχύτητα περιστροφής (RPM) Η.5 Buffer (MB) 16 Θ Οδηγός Οπτικού ίσκου DVD Θ.1 Ταχύτητα ανάγνωσης DVD 16x Ι Μονάδα Εύκαµπτου ίσκου Ι.1 Μία µονάδα 3 ½ 1,44 MB FDD, εσωτερική NAI ΙΑ Ενσωµατωµένες Ι/Ο Θύρες ΙΑ.1 Σειριακή RS pin (Αναφέρατε) NAI ΙΑ.2 Παράλληλη 25-pin 1 ΙΑ.3 PS2 (keyboard, mouse) 2 ΙΑ.4 USB 6 ΙΒ Πληκτρολόγιο ΙΒ.1 Αριθµός πλήκτρων 104 ΙΒ.2 Τύπος QWERTY ΙΓ Ποντίκι ΙΓ.1 Τριών πλήκτρων NAI ΙΓ.2 USB ή PS2 type NAI ΙΓ.3 οπτικό NAI Ι Τροφοδοσία Ι.1 Αρ. τροφοδοτικών 2 Ι.2 Hot swap NAI ΙΕ Συνοδευτικά: ΙΕ.1 καλώδια σύνδεσης οδηγοί για Λ/Σ Windows XP,2000, Vista, ΙΕ.2 Linux Debian ΙΣΤ Τεκµηρίωση ΙΣΤ.1 εγχειρίδια ΙΣΤ.2 δελτία προδιαγραφών ΙΖ Πιστοποίηση - Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστηµα ΙΖ.1 Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του µηχανήµατος ΙΖ.2 Να φέρουν το σήµα CE NAI ΙΖ.3 να προσκοµισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ΙΖ.4 ταυτόχρονη εξοικονόµηση ενέργειας. ΙΗ Eγγύηση ΙΗ.1 Να υποβληθεί αναλυτικό σχέδιο παρέµβασης κατά τη διάρκεια της εγγύησης 9

10 ΙΗ.2 Χρόνος εγγύησης 3 έτη ΙΗ.3 Η εγγύηση καλύπτει το σύνολο και τα µέρη ΙΗ.4 Σε περίπτωση ανάγκης η παρέµβαση θα γίνει σε συνεννόηση µε τους τεχνικούς ΙΗ.5 Αν απαιτηθεί αντικατάσταση και δεν υποστηρίζεται πλέον το υπό αντικατάσταση µέρος, θα αντικαθίσταται µε νεότερο χωρίς επιβάρυνση ΙΗ.6 Έξοδα µεταφοράς, τοποθέτησης, συντήρησης εξοπλισµού ή τµηµάτων του βαρύνουν τον προµηθευτή ΙΗ.7 Μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης (σε εργάσιµες µέρες) 2 ΙΗ.8 Μέγιστος χρόνος αντικατάστασης (σε ηµέρες) 30 ΠΤΧ-3 Wireless Access Point Α/Α Χαρακτηριστικό Απαίτηση A Γενικά Εξοπλισµός ασύρµατος πρόσβασης (IEEE a/b/g access point) για επέκταση ασύρµατου δικτύου που λειτουργεί βάσει του Cisco AIR- Α.1 Lightweight Access Point Protocol (LWAPP) LAP1242AG-E-K9 σε συνεργασία µε υφιστάµενο Cisco wireless ή αντίστοιχο ίδιων LAN controller (µοντέλο AIR-WLC ή καλύτερων K9) επιδόσεων Cisco AIR- Ζεύγος κεραιών 3.5 dbi εσωτερικού χώρου για ANT5135D-R Α.2 λειτουργία στη συχνότητα των 5-GHz µε ή αντίστοιχο ίδιων σύνδεσµο τύπου RP-TNC ή καλύτερων επιδόσεων Α.3 Cisco AIR- Κεραία 6.5 dbi Diversity Patch για λειτουργία ANT2465P-R στη συχνότητα των 2,4-GHz τόσο για ή αντίστοιχο ίδιων εξωτερικό όσο και εξωτερικό χώρο µε ή καλύτερων σύνδεσµο τύπου RP-TNC επιδόσεων Συσκευή power injector για τροφοδοσία, µέχρι Cisco AIR- 15 watts, του access point µέσω του καλωδίου PWRINJ3 Α.4 Ethernet Κατηγορίας 5 σε απόσταση µέχρι 100 ή αντίστοιχο ίδιων µέτρα. Η συσκευή θα τροφοδοτείται από το ή καλύτερων τροφοδοτικό που θα συνοδεύει το access point. επιδόσεων Α.5 Όλος ο εξοπλισµός να είναι του ίδιου κατασκευαστή Α.6 Ο προτεινόµενος εξοπλισµός πρέπει να είναι καινούργιος και αµεταχείριστος NAI Απάντηση Προµηθευτή Παραποµπή 10

11 Β Χρόνος εγγύησης 3 έτη Β.1 Η εγγύηση καλύπτει το σύνολο του προσφερόµενου εξοπλισµού Β.2 Σε περίπτωση ανάγκης η παρέµβαση θα γίνει σε συνεννόηση µε τους τεχνικούς του ιδρύµατος Αν απαιτηθεί αντικατάσταση και δεν Β.3 υποστηρίζεται πλέον το υπό αντικατάσταση µέρος, θα αντικαθίσταται µε νεότερο χωρίς επιβάρυνση Β.4 Έξοδα µεταφοράς, συντήρησης εξοπλισµού ή τµηµάτων του βαρύνουν τον προµηθευτή Β.5 Μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης (σε εργάσιµες µέρες) 2 Β.6 Μέγιστος χρόνος αντικατάστασης (σε ηµέρες) 30 ΠΤΧ-4 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Α/Α Χαρακτηριστικό Απαίτηση A Γενικά Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία A.1 κατασκευής NAI Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση τους τελευταίους 12 µήνες από την ηµεροµηνία A.2 υποβολής των προσφορών NAI Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι A.3 καινούργιο και αµεταχείριστο NAI B Θήκη Υπολογιστή B.1 Αριθµός ανεµιστήρων ψύξης 2 B.2 ιάµετρος ανεµιστήρων 12 cm 1 x εµπρός, 1 x Θέσεις ανεµιστήρων B.3 πίσω B.4 Φίλτρο εισαγωγής αέρα 2xUSB, 1xaudio Θύρες I/O στην πρόσοψη B.5 out, 1xMic in B.6 Χρώµα θήκης Μαύρο Γ Τροφοδοτικό Γ.1 Ισχύς Τροφοδοτικού 520 Watt Γ.2 Fan 12cm silent Μητρική Πλακέτα Intel Core2 Duo ή.1 Υποστηριζόµενος Επεξεργαστής αντίστοιχο ίδιων ή καλύτερων επιδόσεων* Απάντηση Προµηθευτή Παραποµπή 11

12 .2 Chipset Intel P35-ICH9R ή αντίστοιχο ίδιων ή καλύτερων επιδόσεων*.3 Socket S775 LGA.4 Ενσωµατωµένη κάρτα δικτύου.5 Υποστηριζόµενα πρωτόκολλα Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.6 Υποστηριζόµενα Λειτουργικά Windows XP,2000, Vista, Linux Debian, NDIS2-DOS.7 Υποστήριξη SATA II NAI.8 Υποστήριξη RAID NAI.9 Ταχύτητα FSB 1333MHz.10 Υποστηριζόµενη µνήµη 4x DDR (dual channel, 240-pin).11 Μέγιστη µνήµη που υποστηρίζεται στο motherboard (GB) 4.12 Audio on board NAI Ε Επεξεργαστής Ε.1 Τεχνολογία INTEL Core 2 Duo ή αντίστοιχος ίδιων ή καλύτερων επιδόσεων* Ε.2 Front Side Bus 1333 Mhz Ε.3 Χρονισµός 2.66 Ghz Ε.4 Socket LGA775 NAI Ε.5 L2 Cache 4MB Ε.6 Επικοινωνία µε τη µνήµη 1066 Mhz. ΣΤ Κεντρική Μνήµη ΣΤ.1 Μέγεθος (GΒ) 4 ΣΤ.2 Τύπος Μνήµης DDR2 ΣΤ.3 Ταχύτητα ιαύλου: 666 Mhz. ΣΤ.4 Lifetime warranty NAI Ζ Κάρτα γραφικών Ζ.1 Τύπος Nvidia GeForce 8400 ή αντίστοιχο ίδιων ή καλύτερων επιδόσεων* Ζ.2 Σύνδεση PCI Express 16X Ζ.3 Μέγιστη ανάλυση 2048x1536 ή καλύτερη 12

13 Ζ.4 Μνήµη 256 ΜΒ Ζ.5 Συµβατότητα µε Windows XP,2000, Vista, Linux Debian NAI Ζ.6 Πρόσθετα χαρακτηριστικά D-SUB, DVI-I, Τεχνολογία SilentFX για αθόρυβη λειτουργία. Η Μονάδα σκληρού δίσκου Η.1 Αριθµός Μονάδων 4 Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία Η.2 κατασκευής Η.3 ιεπαφή Serial ATA ΙΙ Η.4 Ταχύτητα περιστροφής 7200 rpm Η.5 Μνήµη Cache 16MB Η.6 Χωρητικότητα 320 GB Θ Οδηγός οπτικού δίσκου Θ.1 υνατότητα εγγραφής DVD Dual Layer NAI Θ.2 Ταχύτητα εγγραφής 48x (CD), 18x (DVD±R), 8x (DVD±R DL), 10x (DVD-RAM) Θ.3 Ταχύτητα επανεγγραφής 32X (CD), 6x (DVD-RW), 8x (DVD+RW) 48x (CD), 16x Ταχύτητα ανάγνωσης Θ.4 (DVD), 12x (DL) Θ.5 Μνήµη Buffer 2MB. Ι Οδηγός εύκαµπτου δίσκου Ι.1 Τύπος 1,44ΜΒ ΙΑ Σετ πληκτρολόγιο ποντίκι ΙΑ.1 Αριθµός σετ ανά Η/Υ 2 ΙΑ.2 Σύνδεση Ασύρµατη ΙΑ.3 Χρώµα Μαύρο ΙΑ.4 πληκτρολόγιο 104 πλήκτρων (ή περισσότερων) ΙΑ.5 Πληκτρολόγιο µε επέκταση στήριγµα καρπού πληκτρολόγιο µε ειδικά πλήκτρα multimedia ΙΑ.6 και hot keys ΙΑ.7 ποντίκι οπτικό µε τροχό κύλισης ΙΒ Ηχεία ΙΒ.1 Αριθµός σετ ανά Η/Υ 2 ΙΒ.2 Watt 2 ΙΒ.3 Τροφοδοσία 220V ΙΓ Σετ ακουστικών και µικρόφωνο 13

14 ΙΓ.1 Αριθµός σετ ανά Η/Υ 2 ΙΓ.2 Απόκριση συχνότητας Ακουστικών 20Hz-20kHz ΙΓ.3 Απόκριση συχνότητας Μικροφώνου 100Hz-10kHz Ι RAID Controller (αφορά µόνο τον ένα Η/Υ) Ι.1 Σύνδεση 32-bit PCI Ι.2 Υποστήριξη RAID 0,1, JBOD NAI Ι.3 Αριθµός υποστηριζόµενων σκληρών δίσκων 4 Ι.4 Υποστήριξη Windows XP NAI Ι.5 Υποστήριξη Windows Server 2003 NAI Ι.6 Πρωτόκολλο επικοινωνίας Serial ATA ΙΙ Ι.7 Να εγκατασταθεί στον Η/Υ ΟΧΙ ΙΕ Πιστοποίηση - Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστηµα Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του ΙΕ.1 µηχανήµατος ΙΕ.2 Να φέρουν το σήµα CE NAI Να προσκοµισθούν αντίγραφα των ΙΕ.3 αντίστοιχων πιστοποιητικών Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ΙΕ.4 ταυτόχρονη εξοικονόµηση ενέργειας. ΙΣΤ Εγγύηση Να υποβληθεί αναλυτικό σχέδιο παρέµβασης ΙΣΤ.1 κατά τη διάρκεια της εγγύησης ΙΣΤ.2 Χρόνος εγγύησης 3 έτη ΙΣΤ.3 ΙΣΤ.4 ΙΣΤ.5 ΙΣΤ.6 ΙΣΤ.7 Η εγγύηση καλύπτει το σύνολο και τα µέρη Σε περίπτωση ανάγκης η παρέµβαση θα γίνει σε συνεννόηση µε τους τεχνικούς Αν απαιτηθεί αντικατάσταση και δεν υποστηρίζεται πλέον το υπό αντικατάσταση µέρος, θα αντικαθίσταται µε νεότερο χωρίς επιβάρυνση Έξοδα µεταφοράς, τοποθέτησης, συντήρησης εξοπλισµού ή τµηµάτων του βαρύνουν τον προµηθευτή Μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης (σε εργάσιµες µέρες) 3 ΙΣΤ.8 Μέγιστος χρόνος αντικατάστασης (σε ηµέρες) 30 14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λευκάδα 23-07-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ.72990/11276 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 9157 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 27-6-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Αριθµ. Πρωτ. : 2321/Μ/08 Μυτιλήνη, 16 Σεπτεµβρίου 2008

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Αριθµ. Πρωτ. : 2321/Μ/08 Μυτιλήνη, 16 Σεπτεµβρίου 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 2321/Μ/08 Μυτιλήνη, 16 Σεπτεµβρίου 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. προκηρύσσουμε

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. προκηρύσσουμε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ρέθυμνο, 17/06/2011 Αρ. πρωτ. 3136 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. του ισχύοντος Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών και ενίσχυση της βασικής /εφαρμοσμένης έρευνας του Τμήματος Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια, συντήρηση, αναβάθμιση εξοπλισμού»,

«Προμήθεια, συντήρηση, αναβάθμιση εξοπλισμού», EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 53300/2011 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002435667 2014-11-28

14PROC002435667 2014-11-28 4PROC002435667 204--28 Πρέβεζα, 28 - - 204 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/10/2008 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6508 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 26/06/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4265 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: /09/007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 53 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 5 / 2 0 1 3

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 5 / 2 0 1 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ν.Π... Επιτροπή Προγραµµάτων Ηγουµενίτσα, 26/04/2013 Αριθ. Πρωτ. 3573... Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Προµήθεια Εξοπλισµού για το Έργο «IntActPlan»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4046Ψ8Β0-Η4Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Άρτα, 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.:881 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ4046Ψ8Β0-Η4Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Άρτα, 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.:881 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. : 47 042 Φιλοθέη Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες: Σπύρος Κώνστας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.:881 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΗ7Λ9-Π9Τ. Άρτα 29-01 -2014 Αρ.Πρωτ.:οικ.392

ΑΔΑ: ΒΙΨΗ7Λ9-Π9Τ. Άρτα 29-01 -2014 Αρ.Πρωτ.:οικ.392 ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ ΕΝΟΤΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣ ΙΟΙΚΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΜΑ ΠΡΟΜΘΕΙΩΝ Άρτα 29-01 -2014 Αρ.Πρωτ.:οικ.392 Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100 FAX : 26810-75855

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΧΜΡ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.504/1/32008

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΧΜΡ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.504/1/32008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΧΜΡ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.504/1/32008 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13600 URL:http://www.cieel.gr Ηµεροµηνία: 30/11/2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Υποέργο: 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37041 & 37040 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37041 & 37040 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340583 2014-10-14

14PROC002340583 2014-10-14 Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY ΕΝΤΥΠΟ Δ4.5.3-ΕΝ02 Date: 2014.10.14 16:29:28 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/2014 EEST Reason: Location: Athens Κεφαλληνίας

Διαβάστε περισσότερα