ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΠ-Η / ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ 14/17/09/12 ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΠ-Η / ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ 14/17/09/12 ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΠ-Η / ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ 4/7/09/2 ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο : Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο 2 : Τεχνική Περιγραφή του Έργου Άρθρο 3 : Όγκος Εργασιών Άρθρο 4 : Διάρκεια Σύμβασης Άρθρο 5 : Συμβατικό Τίμημα Άρθρο 6 : Τρόπος Πληρωμής Άρθρο 7 : Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Άρθρο 8 : Προσωπικό του Εργολάβου Άρθρο 9 : Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Εργολάβου Άρθρο 0 : Ποινικές Ρήτρες Άρθρο : Απαγόρευση Υποκατάστασης Άρθρο 2 : Φορολογικές Υποχρεώσεις Άρθρο 3 : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Άρθρο 4 : Ασφαλίσεις Άρθρο 5 : Ειδικοί Όροι Άρθρο 6 : Καταγγελία της Σύμβασης Άρθρο 7 : Απαιτήσεις Διαφωνίες Άρθρο 8 : Δωσιδικία Άρθρο 9 : Ισχύς της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα I - Διοικητικά Όρια Περιοχής Παράρτημα II - Υπόδειγμα Ταυτότητας Υπαλλήλου Εργολάβου Παράρτημα III - Ασφαλίσεις 2

3 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΠΠ-Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΔΠΠ-Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ 4/7/09/2 ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Χ.Τ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Στην ΠΑΤΡΑ σήμερα, την / / μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» (εφεξής καλούμενη «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ») που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 και Καλλιρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από την κ. ΣΤΑΓΑΚΗ Γ.ΕΛΕΝΗ και της εταιρίας.... (εφεξής καλούμενη «Εργολάβος»), που εδρεύει στην οδό... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον... συμφωνούνται και συνομολογούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα, η ισχύς των οποίων με καμία άλλη συμφωνία, που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, δύναται να αναιρεθεί. Κατά συνέπεια, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να επικαλεστεί οποιαδήποτε συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, τα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» ή τα «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ» αυτής. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, γραπτές ή προφορικές, που έγιναν, πριν από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, θεωρούνται ανακληθείσες και στερούμενες οποιασδήποτε ισχύος. Άρθρο ο Αντικείμενο της Σύμβασης 3

4 Με την παρούσα σύμβαση ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μετά την υπ αριθ.... διακήρυξη, κατά την οποία ο Εργολάβος αναδείχθηκε μειοδότης, αναθέτει σ αυτόν και ο Εργολάβος αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου «Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Καταναλωτών Χ.Τ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», που συνίσταται στα εξής: Λήψη ενδείξεων μετρητών των παροχών χαμηλής τάσης τετραμηνιαίου κύκλου της Περιοχής ΠΑΤΡΑΣ με φορητούς καταχωρητές, στα κάτωθι Πρακτορεία: - ΕΔΡΑ - Πρακτορείο Κ.ΑΧΑΙΑΣ Λήψη ενδείξεων μετρητών των παροχών χαμηλής τάσης μηνιαίου κύκλου της Περιοχής ΠΑΤΡΑΣ με φορητούς καταχωρητές και βιβλία καταμέτρησης, στα κάτωθι Πρακτορεία: - ΕΔΡΑ - Πρακτορείο Κ.ΑΧΑΙΑΣ Λήψη ενδείξεων μετρητών των αρδευτικών παροχών χαμηλής τάσης της Περιοχής ΠΑΤΡΑΣ με φορητούς καταχωρητές και βιβλία καταμέτρησης, στα κάτωθι Πρακτορεία: - ΕΔΡΑ - Πρακτορείο Κ.ΑΧΑΙΑΣ Λήψη ενδείξεων μετρητών των παροχών Φ.Ο.Π. (Φωτισμός οδών και πλατειών) χαμηλής τάσης της Περιοχής ΠΑΤΡΑΣ με φορητούς καταχωρητές και βιβλία καταμέτρησης, στα κάτωθι Πρακτορεία: - ΕΔΡΑ - Πρακτορείο Κ.ΑΧΑΙΑΣ Μεταφορά ενδείξεων μετρητών από τα βιβλία καταμέτρησης στους φορητούς καταχωρητές των μηνιαίων και αρδευτικών καταναλωτών. Σύνταξη Δελτίων Αναφοράς μέσω φορητών καταχωρητών εφόσον προκύπτει ανάγκη για κάθε συγκεκριμένο μετρητή. Οι αναφερόμενες μετρητικές διατάξεις παροχών ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγκατεστημένες εντός των Διοικητικών ορίων της Περιοχής Πάτρας, των οποίων η ακριβής θέση αναφέρεται στο Παράρτημα I, που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται σε πιθανή αλλαγή των διοικητικών ορίων της Περιοχής κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. Ο Εργολάβος αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών αφού προηγούμενα πληροφορήθηκε κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις δυσκολίες και τις εν γένει συνθήκες των εν λόγω εργασιών. Ο Εργολάβος υποχρεούται να χρησιμοποιεί με επιμέλεια οποιοδήποτε υλικό, εργαλείο, εξοπλισμό, μηχάνημα και γενικά κάθε είδος, το οποίο θα του διατεθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, για την 4

5 εκτέλεση του έργου, καθώς και να το επιστρέφει αυτούσιο μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης. 4. Ο Εργολάβος θα πρέπει να διαθέτει δικά του τεχνικά και μεταφορικά μέσα για την εκτέλεση του έργου, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και G.P.S. 5. Η σχετική Οδηγία Διανομής Νο 8/ αποτελεί επίσημη έκδοση του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και κυκλοφορεί ευρέως για χρήση, αποτελεί μεν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης, όπως ισχύει και ελήφθη υπόψη κατά το χρόνο υποβολής προσφορών, αλλά δεν υπεγράφη από τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως έγινε για τα υπόλοιπα τεύχη της Σύμβασης. Ο Εργολάβος πάντως, δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση του περιεχομένου της. Άρθρο 2 ο Τεχνική Περιγραφή του Έργου. Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Παροχών Η λήψη ενδείξεων μετρητών των παροχών θα πραγματοποιείται καθημερινά τις εργάσιμες ώρες εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) εργάσιμων ημερών κατά μήνα και σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η εκτέλεση της εργασίας αυτής πρέπει να γίνεται με εξαιρετική επιμέλεια και σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και πιο συγκεκριμένα:. Η λήψη ενδείξεων των παροχών γίνεται με εξαιρετική επιμέλεια προς αποφυγή σφαλμάτων, που συνεπάγονται την απώλεια εσόδων του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή την άνευ λόγου επιβάρυνση των καταναλωτών και ως εκ τούτου την έκθεση του κύρους της έναντι αυτών..2 Οι ενδείξεις των μετρητών των παροχών θα καταχωρούνται στους φορητούς καταχωρητές, οι οποίοι θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το αρμόδιο γραφείο μεταξύ 8πμ 9πμ και θα επιστρέφονται μέχρι την 3:30 της ίδιας ημέρας, εκτός εάν λόγω εκτάκτων αναγκών έχει δοθεί διαφορετική εντολή από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ..3 Σε περίπτωση μη λήψης ένδειξης κάποιας παροχής, θα σημειώνεται στο φορητό καταχωρητή η ένδειξη «Ακίνητο Κλειστό (ΑΚ)» και θα αναφέρεται υποχρεωτικά ο λόγος (ακατοίκητο, απουσιάζει προσωρινά, κλειστό κ.λ.π.). Στις περιπτώσεις αυτές, θα επικολλάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο στο ακίνητο του καταναλωτή και σε σημείο που δεν προκαλεί φθορά της περιουσίας του (όπως ξύλινη πόρτα), ειδικό ενημερωτικό αυτοκόλλητο σημείωμα, που παρέχεται από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και θα αναγράφεται υποχρεωτικά επ αυτού η ημερομηνία καθώς και η ώρα επίσκεψης στο ακίνητο..4 Ο Εργολάβος υποχρεούται να ενημερώνει την κατάσταση μεταβολών για πελάτες, που δεν είναι στη σωστή σειρά κατά την καταμέτρηση. 5

6 .5 Ενδείξεις θα λαμβάνονται για το σύνολο των μετρητών των παροχών, που εμφανίζονται στους φορητούς καταχωρητές, ανεξάρτητα από την κατάσταση τους (ενεργές - ανενεργές, κ.τ.λ.)..6 Ο Εργολάβος θα παραδίδει καθημερινά ηλεκτρονικό αρχείο με τα πρόσθετα στοιχεία, όπως φωτογραφίες, συντεταγμένες από GPS κ.τ.λ., στο αρμόδιο γραφείο της καταμέτρησης..7 Ο Εργολάβος υποχρεούται να ορίσει Υπεύθυνο υπάλληλό του σε κάθε γραφείο, στον οποίο θα επιδίδεται καθημερινά ο ημερήσιος όγκος των παροχών προς καταμέτρηση και θα αναλαμβάνει ο ίδιος τον επιμερισμό στο προσωπικό του. 2. Σύνταξη Δελτίων Αναφοράς Ο Εργολάβος κατά τη λήψη των ενδείξεων πρέπει να ελέγχει οπτικώς το μετρητή και να ερευνά τις συνθήκες, υπό τις οποίες γίνεται η παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας και σε ασυνήθιστες περιπτώσεις θα συντάσσει δελτίο αναφοράς. Ειδικότερα, δελτία αναφοράς θα εκδίδονται στις παρακάτω περιπτώσεις: 2. Στάσιμος μετρητής, ελαττωματική λειτουργία μετρητή (προπορία, βραδυπορία), μετρητής που λειτουργεί αντίστροφα. 2.2 Παραβίαση σφραγίδας (αποκοπή ή σπάσιμο). 2.3 Βλάβη ή καταστροφή μετρητή, τρύπα στο κιβώτιο, σπασμένο τζάμι, σπασμένο κιβώτιο, θολό τζάμι κ.λ.π. 2.4 Ανέφικτη η λήψη ενδείξεων λόγω απρόσιτης θέσης του μετρητή ή παρεμβολή διαφόρων αντικειμένων, βλάστηση κ.λ.π. 2.5 Μη ανεύρεση μετρητή ή μετρητής τοποθετημένος χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή στο φορητό καταχωρητή. 2.6 Αντικανονική ρευματοληψία, υποψία ρευματοκλοπής (μη καταγραφή της κατανάλωσης από το μετρητή λόγω παράνομων επεμβάσεων). 2.7 Επισφαλείς συνθήκες, όπως π.χ. ετοιμόρροπος σύνδεση παροχής προς μετρητή ή παροχής σε τοίχο με φθορές από τις οποίες κινδυνεύει η στήριξη του μετρητή, αποθήκευση εύφλεκτων υλικών πλησίον του μετρητή, ακάθαρτα ύδατα ή άλλα υγρά κ.λ.π. 2.8 Σημαντικές αυξομειώσεις στην κατανάλωση, δηλαδή για ενδείξεις που συνεπάγονται αδικαιολόγητα μεγάλες ή μικρές καταναλώσεις σε σχέση με αυτές της προηγούμενης καταμέτρησης ή και αδικαιολόγητα μηδενικές καταναλώσεις. 2.9 Παράνομη επέκταση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε παρακείμενο κτίσμα. 6

7 2.0 Έλεγχος για τυχόν αλλαγή της χρήσης του ακινήτου (αλλαγή τιμολογίου). Ο Εργολάβος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση έκδοσης Δελτίου Αναφοράς Καταμετρητή (Δ.Α.Κ.), να φωτογραφίζει με ψηφιακή μηχανή την οφθαλμοφανώς ασυνήθιστη περίπτωση ηλεκτροδότησης (σύμφωνα με τα παραπάνω) και στο τέλος της καταμέτρησης να αποστέλλει όλες τις φωτογραφίες με ηλεκτρονικό αρχείο στο αρμόδιο Γραφείο καταμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Ειδικότερα για ορισμένες κατηγορίες μετρητών (αρδευτικά, ΦΟΠ, κ.τ.λ.) ο Εργολάβος υποχρεούται να καταχωρεί στη συσκευή GPS τις συντεταγμένες του μετρητή. Ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και δυνατότητές της σε τεχνικό προσωπικό, να προσδιορίζει τις κατηγορίες των ΔΑΚ που θα εκδίδει ο Εργολάβος ανά χρονική περίοδο ή ακόμα και να απαιτεί από τον Εργολάβο τη μη έκδοση ΔΑΚ. Άρθρο3 ο Όγκος Εργασιών. Το πλήθος των παροχών που οι μετρητές τους θα καταμετρηθούν από τον Εργολάβο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης συμφωνείται στις παροχές για την Περιοχή Πάτρας και ανά Πρακτορείο ως εξής: Α/Α ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 08ΜΗΝΟΥ ΕΔΡΑ Κ.ΑΧΑΙΑΣ Το πλήθος αυτό δύναται να αυξομειωθεί σε ποσοστό 30% κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ με ταυτόχρονη αυξομείωση του συνολικού Συμβατικού τιμήματος. 3. Ο μέσος ημερήσιος, εβδομαδιαίος ή μηνιαίος όγκος παροχών που ανατίθεται στον Εργολάβο προς καταμέτρηση, καθορίζεται κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ διατηρεί κατά την κρίση της το δικαίωμα αναστολής της εκτέλεσης τμήματος ή του συνόλου των εργασιών κατά περιόδους εορτών, θεομηνιών, εκλογών, ακραίων καιρικών φαινόμενων ή άλλων εκτάκτων γεγονότων και χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Εργολάβος. Ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τμήματος του Αντικειμένου κατά την κρίση της με δικό της προσωπικό, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Εργολάβος. 7

8 Ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλον Εργολάβο μέρος των εργασιών που κρίνονται απαραίτητες ή επείγουσες, αφαιρώντας τη σχετική δαπάνη που προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση. Άρθρο 4 ο Διάρκεια Σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι διάρκειας ενός έτους η οποία αρχίζει από..., με μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για ανανέωση για άλλο ένα έτος, με γραπτή ενημέρωση ένα () μήνα πριν τη λήξη, χωρίς αναπροσαρμογή της Συμβατικής τιμής. 2. Ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ δικαιούται να καταγγείλει, αζημίως, την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση αποδεδειγμένης υπαιτιότητας του Εργολάβου και πριν από την παρέλευση του χρόνου διάρκειας που συμφωνήθηκε, ιδίως λόγω μη τήρησης των όρων του άρθρου 2 της παρούσας σύμβασης. Άρθρο 5 ο Συμβατικό τίμημα. Η αμοιβή του Εργολάβου για κάθε παροχή όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 και 2 της παρούσας σύμβασης, συμφωνείται ως εξής: A) Για κάθε μετρητή για λήψη ενδείξεων τετραμηνιαίων αστικών περιοχών σε..., τετραμηνιαίων μη αστικών περιοχών σε... και σε μηνιαία αρδευτικά σε Σύμφωνα με το άρθρο 2.3 και με επιφύλαξη του άρθρου 0 5, ο Εργολάβος δικαιούται αμοιβή ίση με το /2 της συμφωνηθείσας στην παραπάνω του παρόντος άρθρου για κάθε περίπτωση κλειστού ακινήτου που υπάρχει αποδεδειγμένα αδυναμία καταμέτρησης. 3. Το συνολικό 0μηνο Συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των Το συνολικό συμβατικό τίμημα του έργου δύναται να αυξομειωθεί σε ποσοστό της τάξης του 30%, σύμφωνα με την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, εάν παραστούν ανάγκες σύμφωνα με την 2 του άρθρου 3 της παρούσης. 5. Στην περίπτωση στην οποία ο Εργολάβος αντιληφθεί ρευματοκλοπή και αυτή πιστοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, τότε ο Εργολάβος θα αμείβεται με το ποσόν των Για κάθε δελτίο αναφοράς, του οποίου θα διαπιστώνεται η ακρίβεια από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, καθώς και για κάθε ορθή 8

9 καταχώρηση των συντεταγμένων της παροχής στη συσκευή GPS, ο Εργολάβος θα εισπράττει 0,20 επιπλέον της συμφωνηθείσας τιμής. 7. Για κάθε βιβλίο, το οποίο παραλαμβάνει ο Εργολάβος προκειμένου να διορθωθούν και να τεθούν στη σωστή σειρά καταμέτρησης οι παροχές, να προσθαφαιρεθούν τυχόν διασαφήσεις και να διορθωθούν διευθύνσεις ακινήτων, θα εισπράττει το ποσό των 0,20 ανά διευθετούμενο πελάτη. 8. Συμφωνείται ρητά ότι, η συμφωνηθείσα τιμή είναι σταθερή και ο Εργολάβος παραιτείται του δικαιώματος να ζητήσει αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτής για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους του άρθρου 388 του Α.Κ. δοθέντος ότι τον κίνδυνο της μεταβολής των οικονομικών συνθηκών τον θεωρεί ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Ο Εργολάβος εκτός από το ως άνω συμφωνούμενο αντάλλαγμα, καμία άλλη αμοιβή δεν δικαιούται. 9. Ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλον εργολάβο μέρος των εργασιών που κρίνονται απαραίτητες ή επείγουσες με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη θα αφαιρεθεί από την παρούσα σύμβαση. Άρθρο 6 ο Τρόπος Πληρωμής. Ο Εργολάβος θα πληρώνεται με μηνιαία πιστοποίηση εργασιών. Οι πληρωμές προς τον Εργολάβο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης την 24 η ημέρα του τρίτου μήνα μετά το μήνα προσκόμισης στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (Οικονομική Διαχείριση της Περιοχής) όλων των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. Στην αξία του τιμολογίου θα προστίθεται Φ.Π.Α. 23%, που θα βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από το ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι εξακρίβωσης της ποιότητας εργασιών του Εργολάβου. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Για την πραγματοποίηση των πληρωμών ο Εργολάβος υποχρεούται να υποβάλει τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. Όλες οι πληρωμές, οι σχετικές με τη Σύμβαση, θα γίνονται από το ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προς τον Εργολάβο και ο Εργολάβος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς. 2. Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της Σύμβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην του παρόντος άρθρου. 9

10 Οι πληρωμές προς τον Εργολάβο σε ευρώ, θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας Ελληνικής Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Εργολάβο έγκαιρα. 3. Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον Εργολάβο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωμής (Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας κ.λ.π.) Πληρωμές σε μετρητά θα γίνονται μέχρι του ανώτατου ορίου που καθορίζεται κάθε φορά από την Ελληνική Νομοθεσία. 4. Στο τέλος κάθε τριμήνου, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, όπως επίσης και πριν από την οριστική εκκαθάριση των πληρωμών, ο Εργολάβος θα αποδεικνύει με αντίστοιχα πιστοποιητικά, ότι έχουν πλήρως εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του προς το Ι.Κ.Α. ή και σε άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, σε σχέση με το προσωπικό του. Αν η έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών είναι φανερά αδύνατη για τον Εργολάβο, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ να δεχθεί στη θέση των πιστοποιητικών αυτών, άλλα ικανοποιητικά στοιχεία ή και εγγυήσεις που θα καλύπτουν το ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ σχετικά με τα οποιαδήποτε ποσά που τυχόν θα απαιτήσουν το Ι.Κ.Α. ή άλλοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί. 5. Ο Εργολάβος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση, σε σχέση με τις πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών, που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του. 6. Ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα παρακρατεί, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή τιμολόγια του Εργολάβου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Εργολάβος έναντι φόρου εισοδήματος ή οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 7. Ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεών της, που απορρέουν από τη Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Εργολάβο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει εκδικαστεί ή ο Εργολάβος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. Ο συμψηφισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί μόνο, εάν ο Εργολάβος δεν προβεί σε τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που ικανοποιεί τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Για το σκοπό αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Εργολάβο ορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της απαίτησης και μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς τον Εργολάβο. 8. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων πληρωμών κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση, θα πραγματοποιηθεί με τον όρο απόλυτης 0

11 συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης. 9. Για την πληρωμή του Εργολάβου/Αναδόχου υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:. Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 2. Τιμολόγιο του Εργολάβου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 3. Φορολογική Ενημερότητα. 4. Ασφαλιστική Ενημερότητα. 5. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Εργολάβου/Αναδόχου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 6. Θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 7. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Εργολάβο/Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. 8. Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Άρθρο 7 ο Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης του έργου ασκείται από τα κατωτέρω όργανα : Επιβλέποντες, βοηθοί του Εντεταλμένου εκπροσώπου Εκδίδουν τις υπογεγραμμένες από τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο (ή τον αναπληρωτή του) καταστάσεις, δέχονται τα τηλεφωνήματα των υπαλλήλων του Εργολάβου και μεταφέρουν προς αυτούς τις εντολές του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. Προετοιμάζουν τις ημερήσιες καταστάσεις εργασιών βάσει των οποίων θα γίνεται η μηνιαία πιστοποίηση. Εκτελούν δειγματοληπτικούς ελέγχους, με εντολή του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. Εντεταλμένος Εκπρόσωπος Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Ε.Υ.) Ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του ορίζονται και γνωστοποιούνται εγγράφως στον Εργολάβο από την Προϊσταμένη Υπηρεσία, πριν την έναρξη των εργασιών της Σύμβασης. Είναι ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της ορθής τήρησης των όρων της

12 Σύμβασης, υπογράφει τα έντυπα των εκδιδομένων εργασιών και την μηνιαία πιστοποίηση. Εισηγείται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία την επιβολή ποινικών ρητρών, την απομάκρυνση ακατάλληλου προσωπικού του Εργολάβου ή και την έκπτωση του Εργολάβου, δικαιοδοσίες που έχει πάντως η Προϊσταμένη Υπηρεσία και άνευ της εισηγήσεως του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. Είναι υπεύθυνος για τον ημερήσιο δειγματοληπτικό έλεγχο των εργασιών των υπαλλήλων του Εργολάβου και ιδίως τυχόν ψευδών δηλώσεων αυτών (η ανταπόκριση δε στο καθήκον αυτό είναι κρίσιμη για την Υπηρεσιακή του επάρκεια). Στα καθήκοντα της Ε.Υ. περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, ποσότητας γενικά και η προσήκωσα εκτέλεση των όρων της Σύμβασης. Προϊσταμένη Υπηρεσία (Π.Υ.) Ορίζεται ο Διευθυντής της Περιοχής ή αναπληρωτής του. Είναι υπεύθυνος για την ορθή πιστοποίηση των μηνιαίων εργασιών, την οποία και υπογράφει, καθώς και την τήρηση του προϋπολογισμού της Σύμβασης. Δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να μεταβάλλει τα πρόσωπα της Ε.Υ. κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως στον Εργολάβο. Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο της τήρησης των όρων της Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο υπηρεσιακό όργανο ορισθεί από την Π.Υ ή Ε.Υ. Άρθρο 8 ο Προσωπικό Εργολάβου. Ο Εργολάβος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο με προσωπικό που έχει προσλάβει ή θα προσλάβει για το σκοπό αυτό. Τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει ο Εργολάβος υποχρεωτικά θα πρέπει να κατέχουν απολυτήριο Λυκείου, να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα και να διαθέτουν την σχετική εμπειρία για την άρτια εκτέλεση του έργου. Η επάρκεια και η καταλληλότητα του προσωπικού του Εργολάβου θα εξετάζεται από τα όργανα που εκπροσωπούν τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας Σύμβασης. 2. Ο Εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές αριθμητικά προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εκτέλεσης της ημερήσιας εργασίας που του επιδίδεται. 3. Το προσωπικό του Εργολάβου υποχρεούται να έχει επιμεληθεί της εμφάνισής του κατά τις ώρες υπηρεσίας. Επίσης οφείλει να φέρεται ευγενικά προς τους καταναλωτές, να αποφεύγει οποιαδήποτε προστριβή με αυτούς και να μη συζητά για παράπονα, αλλά να υποδεικνύει σε αυτούς να απευθύνονται στα 2

13 γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προφορικώς ή εγγράφως, να αναφέρει δε στην Υπηρεσία τα τυχόν ζητήματα ή παράπονα που έχουν ανακύψει. 4. Ρητά συμφωνείται ότι, το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά από τον Εργολάβο, θα εργάζεται κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του. 5. Ο Εργολάβος εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως το προσωπικό του στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται και για κάθε μεταβολή του προσωπικού του Εργολάβου κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή των προσώπων αυτών, αν δεν έχουν τα προσόντα για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών, κατά την κρίση της ή αν δεν εκτελούν με την απαραίτητη επιμέλεια τα καθήκοντά τους. 6. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Εργολάβος γνωστοποιεί στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτούμενος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει, εξ ονόματός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται. Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Εργολάβου θα είναι και ο Αντίκλητός του, εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, άλλως θα πρέπει ο Εργολάβος να διορίσει Αντίκλητο που διαμένει στην Ελλάδα. 7. Συμφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύμβαση έχει χαρακτήρα μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η ευθύνη του Εργολάβου εξαντλείται στην προσήκωσα εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων υπηρεσιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω. Κατά συνέπεια, ο Εργολάβος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρούνται προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, με οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης, με την παρούσα Σύμβαση, του συμφωνημένου έργου, σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 8. Ο Εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με ταυτότητες, που θα του υποδείξει ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (Παράρτημα II) και στις οποίες θα αναφέρεται ότι ο εικονιζόμενος είναι υπάλληλος του Εργολάβου που εκτελεί το έργο της λήψης ενδείξεων μετρητών των παροχών, για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Τις υπόψη ταυτότητες θα θεωρεί η Ε.Υ. για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και θα επιστρέφονται σ αυτήν με τη λήξη της παρούσας Σύμβασης, καθώς και σε κάθε μεταβολή του προσωπικού του Εργολάβου. Σε περίπτωση απώλειας ή μη επιστροφής ταυτότητας οποτεδήποτε ζητηθεί από τη Ε.Υ. ή Π.Υ., θα επιβάλλεται η ποινική ρήτρα του άρθρου 0 και θα γίνεται σχετική καταγγελία στην Αστυνομία, προς αποφυγή τυχόν παράνομης χρήσης της ταυτότητας. 9. Σε περίπτωση απουσίας υπαλλήλου υπαλλήλων λόγω ανωτέρας βίας (απομάκρυνση λόγω ακαταλληλότητας, ασθένεια, τροχαίο 3

14 ατύχημα, σοβαρό προσωπικό πρόβλημα κ.τ.λ.) ο Εργολάβος πρέπει εντός δύο (2) εργασίμων ημερών να αντικαταστήσει το προσωπικό του, άλλως επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες μειωμένης απόδοσης, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ δικαιούται, κατά την κρίση της, να προβεί σε έκπτωση του Εργολάβου. 0. Ο Εργολάβος είναι υπόχρεος στην καταβολή εισφορών προς όλους τους Οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης για τον ίδιο και το απασχολούμενο προσωπικό από αυτόν, καθώς επίσης και για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης Νομοθεσίας περί ασφαλίσεως προσωπικού. Άρθρο 9 ο Ευθύνες και υποχρεώσεις του Εργολάβου. Ο Εργολάβος κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας Σύμβασης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποφυγή ζημιών σε ιδιοκτησίες τρίτων, καθώς και σε εγκαταστάσεις ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, που δημιουργούνται από τον ίδιο, τους συνεργάτες και υπαλλήλους του, καθώς και εξαιτίας των χρησιμοποιούμενων μέσων, οχημάτων κ.τ.λ. 2. Σε περίπτωση δημιουργίας ζημιών ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να τις δηλώσει εντός 48 ωρών στην Ε.Υ. και να προχωρήσει εντός 5 ημερών στην τακτοποίησή τους, προσκομίζοντας στην τελευταία τη σχετική απαλλακτική απόδειξη. Περιπτώσεις ζημιών που δεν δηλώθηκαν διαβιβάζονται εγγράφως στον Εργολάβο και αυτός υποχρεούται εντός 5 ημερών να τις τακτοποιήσει και να προσκομίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις. 3. Σε περιπτώσεις που ο Εργολάβος αρνηθεί την τακτοποίηση των ζημιών ή ο ζημιωθείς εγείρει αγωγή κατά του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή του Εργολάβου, τότε η Ε.Υ. θα παρακρατεί από την αμοιβή του ή την εγγυητική επιστολή το σχετικό ποσό της αποζημίωσης επαυξημένο με τα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με την εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της. 4. Ο Εργολάβος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα Νομοθεσία και αναλαμβάνει πλήρη την ευθύνη, ώστε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, καθώς και την πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού του, ώστε η εκτελούμενη εργασία να είναι ορθή και ασφαλής. 5. Ο Εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει τα δικά του μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά του προσωπικού του στον τόπο παραλαβής και εκτέλεσης της εργασίας του. Ο εφοδιασμός του προσωπικού του Εργολάβου με τα απαραίτητα εργαλεία, με τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα εφόδια ασφαλούς εργασίας, βαρύνει τον Εργολάβο. 6. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της 4

15 ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 7. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. Για το σκοπό αυτό, ο Εργολάβος/Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως: (α) να καταβάλλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και (β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της, θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του ή/και του προσωπικού των Υπεργολάβων, θεωρημένα από το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του. 8. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. 5

16 9. Το προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Επιχείρησης ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Εργολάβου/Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμό και η ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου του ΔΕΔΔΗΕ. Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Εργολάβος/Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 56/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Επιχείρησης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη κάρτα. 0. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ.. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή/και Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο σήμα. 6

17 Άρθρο 0 ο Ποινικές ρήτρες. Ο Εργολάβος υποχρεούται να εκτελεί το έργο του έγκαιρα και στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή, χωρίς λανθασμένες ενδείξεις που θα συνεπάγονται αύξηση του φόρτου εργασίας του προσωπικού του Λογιστηρίου καταναλωτών, επειδή θα προβαίνει στην έκδοση Διορθωτικών Σημειωμάτων και ιδίως έκθεση του κύρους του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έναντι των πελατών της. 2. Ρητά συνομολογείται ότι, για κάθε τέτοιου είδους λανθασμένη ένδειξη θα παρακρατείται ως αποζημίωση χρηματικό ποσό ίσο με το δεκαπλάσιο της καταβαλλομένης στον Εργολάβο τιμής για κάθε παροχή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης. 3. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση λήψης των ενδείξεων πέραν της αυθημερόν λήψης, θα έχει ως επιβάρυνση για τον εργολάβο το ποσό των 200 για κάθε βιβλίο καταμέτρησης (Β.Κ.). 4. Σε περίπτωση που ο Εργολάβος, αδικαιολόγητα και χωρίς να υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, αφήσει ανεκτέλεστο μέρος που έχει αναλάβει (μη καταμέτρηση Β.Κ.) με την παρούσα Σύμβαση, ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην εκτέλεση του έργου αυτού, με τον προσφορότερο γι αυτήν τρόπο, είτε με το δικό της προσωπικό, είτε με άλλον Εργολάβο, χρεώνοντας το συμβεβλημένο Εργολάβο με τυχόν πρόσθετη δαπάνη που βαρύνθηκε ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την εκτέλεση του έργου και ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να ζητήσει κάθε θετική και αποθετική ζημιά, την οποία υπέστη. Στην περίπτωση δε, που δεν καταστεί δυνατή η καταμέτρηση του συγκεκριμένου Β.Κ. ο Εργολάβος θα χρεώνεται ως ποινική ρήτρα το ποσό των Αδικαιολόγητες μεμονωμένες μη λήψεις ενδείξεων των παροχών θα επιβαρύνουν τον Εργολάβο με το ποσό των 0,00 ανά παροχή. Σε περίπτωση δεύτερης συνεχόμενης αδικαιολόγητης μη λήψης ένδειξης της ίδιας παροχής η επιβάρυνση θα είναι 40,00. Σε περίπτωση τρίτης συνεχόμενης αδικαιολόγητης μη λήψης ένδειξης της ίδιας παροχής η επιβάρυνση θα είναι 00, Για κάθε περίπτωση της μη λήψης ένδειξης της.3 του άρθρου 2 της παρούσας Σύμβασης, που δεν επικολλάται το ειδικό ενημερωτικό αυτοκόλλητο σημείωμα, θα επιβαρύνεται ο Εργολάβος με το ποσό των 0,00 ανά περίπτωση. Επίσης ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με το ποσό των 00,00, εφόσον ο αριθμός των μη ληφθείσων ενδείξεων υπερβαίνει τις 0 ανά βιβλίο καταμέτρησης. 7. Ο Εργολάβος υποχρεούται να χρησιμοποιεί με επιμέλεια τα φύλλα λήψεων ενδείξεων και τα Βιβλία Καταμέτρησης, που θα διαθέτει σε αυτόν ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την εκτέλεση του έργου, όπως και τους φορητούς καταχωρητές. Κάθε απώλεια ή καταστροφή του φορητού καταχωρητή θα έχει επιβάρυνση για τον Εργολάβο το ποσό των 7

18 2.500,00, ενώ για την απώλεια ή καταστροφή του Β.Κ. το ποσό των.000, Θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το ποσόν των 00,00, σε περίπτωση απώλειας ταυτότητας ή μη επιστροφής της, όταν ζητηθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 9. Όλες οι αναφερόμενες στο παρόν άρθρο ποινικές ρήτρες σε βάρος του Εργολάβου σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβούν το δεκαπέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού τιμήματος. 0. Σε περίπτωση λανθασμένης ένδειξης και εφόσον δεν έχει εκδοθεί λογαριασμός, ο Εργολάβος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διορθώνει τα λάθη και τις παραλείψεις του με λήψη νέας ένδειξης μέσα στο χρονικό διάστημα των δύο (2) ημερών από την επίδοση της λήψης ένδειξης. Στην περίπτωση αυτή δεν θα παρακρατείται ποινική ρήτρα.. Ο Εργολάβος υποχρεούται επίσης να αποζημιώνει τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για λάθη και παραλείψεις, που θα εντοπίζονται εκ των υστέρων και θα προκαλούν παράπονα και απαιτήσεις των καταναλωτών σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 2. Ειδικότερα η παράλειψη αναφοράς παράνομων επεμβάσεων και ενεργειών των καταναλωτών στους μετρητές και εν γένει στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, που θα οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του Εργολάβου και των οργάνων αυτού, συνεπάγεται την άμεση λύση της παρούσας σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και την προσφυγή της στα τακτικά δικαστήρια, για τη διεκδίκηση της δικαιούμενης αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική της ζημία. 3. Ο Εργολάβος υποχρεούται να επιστρέφει τους φορητούς καταχωρητές μέχρι την 3,30 της ίδιας ημέρας, εκτός αν λόγω εκτάκτων αναγκών έχει δοθεί διαφορετική εντολή από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 4. Ο Εργολάβος υποχρεούται με τη χρήση του GPS να προσδιορίζει τις συντεταγμένες του σημείου τοποθέτησης των κιβωτίων των μετρητών, στις περιπτώσεις καταμέτρησης αγροτικών και απομακρυσμένων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, Φ.Ο.Π., καθώς και για οποιαδήποτε ομάδα μετρητών. 5. Για κάθε περίπτωση μη λήψης των συντεταγμένων στις πιο πάνω περιπτώσεις θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 0πλάσιο της συμφωνηθείσας τιμής των περιπτώσεων αυτών. Οι ποινικές ρήτρες παρακρατούνται από την ίδια ή την αμέσως επόμενη μηνιαία πιστοποίηση εργασιών του Εργολάβου, ανάλογα με το χρόνο διαπίστωσης της αιτίας που επέσυρε την επιβολή τους. Αν το ποσό της πιστοποίησης δεν επαρκεί, οι ποινικές ρήτρες παρακρατούνται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 8

19 Άρθρο ο Απαγόρευση υποκατάστασης και Εκχώρησης. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει άλλον, μερικώς ή ολικώς ή με υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Εργολάβο/Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Με την έγκρισή της, η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. Άρθρο 2 ο Φορολογικές υποχρεώσεις Όλοι οι φόροι σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση (πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) παράβολα, τέλη χαρτοσήμου, κρατήσεις, εισφορές κ.τ.λ., για οποιαδήποτε αιτία σχετική με την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας, υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, ΝΠΔΔ και παντός τρίτου, τα τυχόν πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που ενδέχεται να επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Εργολάβο. Άρθρο 3 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ο Εργολάβος κατέθεσε σήμερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αριθ..., συνολικού ποσού...., η οποία αντιστοιχεί στο 0% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών, της παρούσας σύμβασης που θεωρούνται εξίσου ουσιώδεις. 2. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον Εργολάβο, ο οποίος δηλώνει, ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από το δικαίωμα να αμφισβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ που αναφέρονται στην πιο πάνω εγγυητική επιστολή και αφορούν την είσπραξη αυτής (της εγγυητικής) από τον εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα να προσφύγει κατά του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο δικαστήριο για τη μη κατάπτωση της πιο πάνω εγγυητικής επιστολής ή να την θέσει σε δικαστική μεσεγγύηση. 9

20 3. Τέλος, συμφωνείται ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί μετά από την πλήρη εμπρόθεσμη και άψογη σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της Σύμβασης και όχι πριν από έξι (6) μήνες από την πλήρη εκκαθάρισή της και μετά από αίτηση του Εργολάβου, εκτός εάν υπάρξει εν τω μεταξύ περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσής της υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να τη συμπληρώνει ή ανάλογα με την περίπτωση να την αντικαθιστά αμέσως με άλλη. Σε περίπτωση που ο Εργολάβος δε συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει, ενώ εκπίπτει υπέρ της η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ως ποινική ρήτρα. Άρθρο 4 ο Ασφαλίσεις. Ο Εργολάβος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών σε οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί, καθώς επίσης και για την τήρηση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων της Νομοθεσίας, που ισχύει για την ασφάλεια του προσωπικού. 2. Ο Εργολάβος πέραν από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να συνομολογεί, διατηρεί και παρακολουθεί μόνο την ασφάλιση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» της 3 από τις ασφαλίσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα III της παρούσας σύμβασης «ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ». 3. Το αντικείμενο και η διάρκεια ασφάλισης, τα όρια αποζημίωσης και οι ειδικοί και γενικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθορίζονται στο Παράρτημα III της παρούσας σύμβασης «Περί Ασφαλίσεων». Άρθρο 5 ο Ειδικοί όροι Ρητά συνομολογείται, ότι ο Εργολάβος δεν έχει τη δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών του. Γι αυτό δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη, ότι παραιτείται απ όλα τα πιθανά δικαιώματά του από τα Άρθρα και 06 του Α.Κ. Άρθρο 6 ο Καταγγελία της Σύμβασης. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Εργολάβος: Δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης. 2 0

21 Δε συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση επαναλαμβανομένων ψευδών δηλώσεων. Ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση αφού προηγουμένως απευθύνει γραπτή αναφορά στον Εργολάβο, στην οποία απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρονται τα άρθρα, οι λόγοι, οι διατάξεις και οι εργασίες που συνιστούν λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 2. Επιπρόσθετα συμφωνείται, ότι η περίπτωση μη αναγγελίας ρευματοκλοπής, κατόπιν συναλλαγής με τον καταναλωτή, αποτελεί λόγο καταγγελίας της Σύμβασης καθώς και ενδεχόμενης ποινικής δίωξης. 3. Ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να την καταγγείλει ολικά ή μερικά με την προϋπόθεση, ότι θα ειδοποιεί εγγράφως τον Εργολάβο τουλάχιστον ένα () μήνα, πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ημερομηνία καταγγελίας της. 4. Σε περίπτωση που ο Εργολάβος πτωχεύσει η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Η Σύμβαση καταγγέλλεται κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, όταν ο Εργολάβος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση του άρθρου ο Εργολάβος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο. 5. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομείναν υπόλοιπο της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, να καταβάλλει στον Εργολάβο κάθε ποσό που οφείλεται σ αυτόν, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι τυχόν ποινικές ρήτρες, που επιβλήθηκαν μέχρι αυτή την ημερομηνία.. Απαιτήσεις Άρθρο 7 ο Απαιτήσεις - Διαφωνίες Σε κάθε περίπτωση που ο Εργολάβος θεωρεί, ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην Ε.Υ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός, για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Εργολάβος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, για την υποστήριξη της απαίτησής του. 2

22 . Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο Εργολάβος υποχρεούται να παραδίδει στην Ε.Υ. οικονομική ανάλυση της απαίτησής του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της..2 Εάν ο Εργολάβος δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το δικαίωμά του για πληρωμή, εφόσον το αίτημά του γίνει αποδεκτό από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Ε.Υ. μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρούμενα στοιχεία. 2. Διαφωνίες 2. Κάθε διαφωνία, που αναφύεται, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα αναφέρεται γραπτώς στην Π.Υ., από τον Εργολάβο με «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας». 2.2 Στην «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας», ο Εργολάβος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που αφορά τη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α. Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. β. Έκθεση των πραγματικών περιστατικών, στα οποία βασίζεται η διαφωνία. γ. Η αιτούμενη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό. δ. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 2.3 Η Π.Υ. υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Εργολάβο την απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 2.4 Σε περίπτωση που ο Εργολάβος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα τακτικά Δικαστήρια Αθηνών. 2.5 Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του έργου, ούτε αίρει την υποχρέωση του Εργολάβου να ακολουθεί τις εντολές του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ σχετικά με την έγκαιρη και άρτια εκτέλεση του έργου. Άρθρο 8 ο Δωσιδικία. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που δημιουργείται από την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και δεν είναι δυνατό να επιλυθεί με τις διατάξεις αυτής, συμφωνείται ρητά, ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα τακτικά δικαστήρια Αθηνών. 2. Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη Νομοθεσία του Ελληνικού κράτους. 2 2

23 Άρθρο 9 ο Ισχύς της Σύμβασης Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από... (ημερομηνία έναρξης εργασιών). Σαν επιβεβαίωση για τα πιο πάνω τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση σε δύο (2) πρωτότυπα και πήραν ο καθένας από ένα (). ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 2 3

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 2 ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας, 351 00 Λαμία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Σύμβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή Κομοτηνής Σισμάνογλου 69Α-69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Κομοτηνή σήμερα τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή Έδεσσας Κωνσταντινουπόλεως 93, 582 00, Έδεσσα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΩΝ, ΜΙΚΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1 : Εκπροσώπηση της Επιχείρησης ΑΡΘΡΟ 2 : Εκπροσώπηση του Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου, 544 53, Θες/νίκη ΣΥΜΒΑΣΗ.

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου, 544 53, Θες/νίκη ΣΥΜΒΑΣΗ. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου, 544 53, Θες/νίκη ΣΥΜΒΑΣΗ./ 2016 «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ'

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΟΥ Διακήρυξη Δημοπρασίας με αριθμό ΔΕΕΔ - 8 Σύμβαση: Παροχή Υπηρεσιών: «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΕΞΙ (6) ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Τομέας Υποστήριξης Εθνικής Αμύνης 9 Α, 546 21 Θεσσαλονίκη ΕΡΓΟ : «Ανακαίνιση και εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτήριο Γραφείων Τεχνικού Τομέα έδρας της Περιοχής ΣΕΡΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/979/19-01-2015 ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 Στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ σήμερα την 00.00.2015 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Ρόδου ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΝ/../.. ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ 210 9281600 infodeddie@deddie.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ - 96101. Έργο: Εργασίες στο συνεργείο ΑΕ/ -Α/ του ΤΕΣ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ - 96101. Έργο: Εργασίες στο συνεργείο ΑΕ/ -Α/ του ΤΕΣ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Σύµβαση : ΣΣΜ - 96101 ΑΡ./ΗΜ. : ΣΣΜ/ Έργο: Εργασίες στο συνεργείο ΑΕ/ -Α/ του ΤΕΣ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση ΔΠΜ-Θ Περιοχή Βεροίας ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Μ.Τ ΚΑΙ Χ.Τ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ 1 /2015 ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1/10 ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 2 : Εκπροσώπηση Εταιρείας 3 : Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Διεύθυνση Λογιστικών Υπηρεσιών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Τεύχος 5 από 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.10στ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. ΗΜΕΡ. : Προς τον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ( ΑΔΜΗΕ )

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.10στ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. ΗΜΕΡ. : Προς τον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ( ΑΔΜΗΕ ) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.10στ ΗΜΕΡ. : Προς τον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ( ΑΔΜΗΕ ) Δυρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ 104 43 Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ - ΕΠ 6382 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ - ΕΠ 6382 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ - ΕΠ 6382 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο 2: Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-10 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μίσθωση προσωπικού, πλωτών μέσων και εξοπλισμού για την αποκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Μεταφορά προσωπικού ΔΔ & ΔΠΑ /ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε προς και από τον τόπο εργασίας στο Ν. Φάληρο (Ελαϊδα) με μισθωμένα Λεωφορεία Δ.Χ». ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8064516Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ.

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8064516Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Άμφισσας ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8064516Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ. 1. Αντικείμενο Εργασίας Η περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ./Ημερ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: ΔΠΜ-Θ/ΠΚΒΛ/ΤΥ/4/2014

Αρ./Ημερ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: ΔΠΜ-Θ/ΠΚΒΛ/ΤΥ/4/2014 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Καβάλας Τενέδου 38 Καβάλα Τ.Κ 65404 Αρ./Ημερ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: ΔΠΜ-Θ/ΠΚΒΛ/ΤΥ/4/2014 ΕΡΓΟ : Παροχής υπηρεσίας Καθαρισμού των χώρων των κτιρίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας διαχείρισης κινητών πραγμάτων για την κάλυψη αναγκών σε εξοπλισμό των δημοσίων υπηρεσιακών μονάδων αρμοδιότητας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήμερα 04/03/2011 μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλόμενων: του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα Μάρνη 22,με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Στην Αθήνα σήμερα την... οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Στην Αθήνα σήμερα την... οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΑΡ./ΗΜ.:ΔΥΑΕ/ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την... οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Αφενός μεν, η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617823 2015-03-05

15PROC002617823 2015-03-05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣAMΟΥ Μυτιλήνη 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. 1096 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Στη Ζάκυνθο σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.. Στ. σήμερα την. του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στην. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία.. που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 04/03/2015 Αριθ. πρωτ.: 13839 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα