ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014)"

Transcript

1 ` ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014)

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες A. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/ B. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2-24 Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 29 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 30 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3.1. Δήλωση συμμόρφωσης Αρχή του ιστορικού κόστους Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων Κόστος δανεισμού Δικαιώματα προγραμμάτων Τηλεοπτικά προγράμματα ιδίας παραγωγής Τηλεοπτικά προγράμματα παραγωγής τρίτων Αποσβέσεις Φορολογία εισοδήματος Αποθέματα Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων Απομείωση αξίας παγίων Πελάτες Επενδύσεις Διαθέσιμα και ισοδύναμα των Διαθεσίμων Δάνεια τραπεζών Πιστωτές Σήματα Παροχές κατά τη συνταξιοδότηση προσωπικού Εκχωρήσεις απαιτήσεων (Factoring) 47

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α (συν.) Σελίδες 4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των Αποτελεσμάτων Επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη τους Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Δάνεια και εισπρακτέα ποσά Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις & συμμετοχικοί τίτλοι που εκδόθηκαν από τον όμιλο Συμμετοχικός τίτλος Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Ομολογιακά δάνεια Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 68-69

4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α (συν.) Σελίδες 24. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ Φόροι και τέλη Λοιποί πιστωτές Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΖΗΜΙΕΣ / ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές Εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων Οικονομικός κίνδυνος ως αντικειμενικός σκοπός της Διοίκησης Κίνδυνος αγοράς Συν/κος κίνδυνος Κίνδυνος επιτοκίων Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 81 ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ΑΡΘΡΟ 10 Ν.3401/2005) 82 Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 31/12/

5 Σελίδα 1 Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.3556/2007) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Σταύρος Π. Ψυχάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Αθανάσιος Γ. Ανδρεούλης Διευθύνων Σύμβουλος 3. Ηλίας Ε. Τσίγκας Μέλος Δηλώνουμε ότι εξόσων γνωρίζουμε: α) Οι ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τις καταστάσεις συνολικών εσόδων της Τηλέτυπος Α.Ε. και της θυγατρικής που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση, εκλαμβανομένων ως σύνολο. β) Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την οικονομική θέση της Τηλέτυπος Α.Ε, καθώς και της θυγατρικής που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Αθήνα, 18/02/2015 ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Ε. ΤΣΙΓΚΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

6

7 Σελίδα 2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά τη χρήση του Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Απόφαση 7/448/ καθώς και την ερμηνευτική εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 595/ Α. Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της εταιρείας και του ομίλου για τη χρήση 1/1-31/12/2014 Β. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων Γ. Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων Δ. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης Ε. Χρηματοοικονομικά μέσα ΣΤ. Προβλεπόμενες εξελίξεις της εταιρείας Ζ. Δραστηριότητες στο τομέα των ερευνών και ανάπτυξης Η. Υποκαταστήματα Θ. Εταιρική διακυβέρνηση Ι. Επεξηγηματική έκθεση

8 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση Σελίδα 3 Α. Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της εταιρείας και του ομίλου για τη χρήση 1/1-31/12/2014. Α1. Εταιρεία Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας στα τέλη του 2014 ανήλθε σε 100,3 εκατ. ευρώ από 101,9 εκατ. ευρώ το Το 37.2% αφορά τα αποθέματα δικαιωμάτων προγράμματος και το 55.6% αφορά τα υπόλοιπα πελατών και λοιπών χρεωστών. Οι επενδύσεις σε πρόγραμμα και σε ενσώματα πάγια για το 2014 ανήλθαν σε 25,9 εκατ. ευρώ εκ των οποίων η αγορά ιδιόκτητου προγράμματος που εντάσσεται στη πολιτική αποσβέσεων επτά (7) ετών από την πρώτη προβολή είναι 20,0 εκατ. ευρώ από 22,8 & 15,0 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας διαμορφώνονται ως ακολούθως (ποσά σε χιλ. ευρώ) : Υπόλοιπο 31/12 (προηγ.χρήση) 37,326 42,322 Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας μετοχών (48) 48 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 14,750 Προσαρμόγες Υιοθέτησης Δ.Λ.Π.19 (1,195) 1,546 Ζημιές χρήσης (12,553) (21,340) 23,530 37,326 Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 102,9 εκατ. ευρώ από 88 εκατ. ευρώ το Το 48,7% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αφορά το λογαριασμό των προμηθευτών και λοιπών πιστωτών και το 51,34% αφορά τα βραχυπρόθεσμα δάνεια. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν κυρίως ομολογιακό δάνειο ύψους ευρώ που σύναψε η εταιρεία στις Σκοπός του δανείου ήταν η αναδιάρθρωση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. Είναι με εγγυήσεις* με κυμαινόμενο επιτόκιο, βασιζόμενο σε Euribor 6μηνου συν περιθώριο 6 %, διάρκειας 48 μηνών. Το κεφάλαιο του ομολογιακού δανείου θα εξοφληθεί από τον εκδότη σε επτά δόσεις ως κάτωθι. Οι εκδότριες τράπεζες του ομολογιακού δανείου, είναι η Alpha Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank Εργασίας και η Εθνική Τράπεζα ενώ ως διαχειριστής πληρωμών έχει ορισθεί η Alpha Τράπεζα. Την η εταιρεία προπλήρωσε ομολογίες συνολικού ποσού ευρώ αρχικής ημερομηνίας λήξεως την Επίσης την 28/06/2014 η εταιρεία εξόφλησε ομολογίες ύψους ευρώ. Την 23/12/2014 εγκρίθηκε από το σύνολο των ομολογιούχων η μετάθεση των ομολογιών λήξεως 28/12/2014 κατά τρεις μήνες ήτοι 30/03/2015 Ημερ. Πληρωμής Μακρ/σμες Βραχ/σμες Σύνολο Κοινό ομολογιακό δάνειο 30-Μαρ Κοινό ομολογιακό δάνειο 28-Ιουν Κοινό ομολογιακό δάνειο 28-Δεκ Κοινό ομολογιακό δάνειο 28-Ιουν Κοινό ομολογιακό δάνειο 28-Δεκ Σύνολo Έξοδα εκδόσεως ομολογιακού δανείου ( ) - ( ) Σύνολo μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

9 Σελίδα 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση Οι πάσης φύσεως απαιτήσεις των ομολογιούχων από το Ομολογιακό Δάνειο εξασφαλίζονται : -Προσημείωση υποθήκης πρώτης σειράς ποσού 5,000,000 επί του ακινήτου της εταιρείας. -Ενεχυρίαση /εκχώρηση απαιτήσεων ποσού κατ ελάχιστο 10,000,000 -Ενεχυρίαση 600,000 κοινών ονομαστικών μετοχών της θυγατρικής εταιρείας «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ» ονομαστικής αξίας 1,71 εκάστης. -Μελλοντικές εξασφαλίσεις επί περιουσιακών δικαιωμάτων της εταιρείας Ενεχυρίαση / εκχώρηση δικαιωμάτων επί της ταινιοθήκης αποτιμούμενης ετησίως σε αξία όχι κατώτερη των 115,000,000. -Σύσταση ενεχύρου επί του ημεδαπού σήματος MEGA. Το σήμα ουδέποτε απετιμήθη. -Ενεχυρίαση /εκχώρηση απαιτήσεων από ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ **Για τα χρηματοοικονομικά μέσα που τηρούνται στο αναπόσβεστο κόστος, όπως είναι τα δάνεια, τα κόστη συναλλαγής περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του αποσβεσμένου κόστους με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, και στην ουσία αποσβένονται μέσω των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της ζωής του μέσου. Η διαφορά μεταξύ του πραγματικού και του ονομαστικού επιτοκίου ανέρχεται σε 0,6 ποσοστιαίες μονάδες. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός το 2014 ανέρχεται σε εκατ. ευρώ από εκατ. ευρώ το 2013, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (μείον ταμειακά διαθέσιμα) το 2014 ανέρχεται σε εκατ. ευρώ από εκατ. ευρώ το 2013.

10 Σελίδα 5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Ο κύκλος εργασιών της μητρικής αυξήθηκε κατά 1,5% και ανήλθε σε 77,8 εκατ. ευρώ από 76,6 εκατ. ευρώ το Η οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στη προσπάθεια του σταθμού που εκμεταλλεύθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σταθεροποιητικές τάσεις της οικονομικής ύφεσης μέσα στο 2014 και ιδιαίτερα το δεύτερο εξάμηνο του έτους % (σε εκατ. ευρώ) (σε εκατ. ευρώ) Κόστος Προγράμματος % Κόστος Τεχνικής Λειτουργίας και Ειδήσεων % Κόστος Πωλήσεων % Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ,3% Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως ,7% Σύνολο % To κόστος προγράμματος μειώθηκε κατά 4,2 εκατ. ευρώ (7.6%) μετά από αποσβέσεις, ενώ προ αποσβέσεων μειώθηκε κατά 0,7 εκατ. ευρώ (1,7%) το δε κόστος τεχνικής λειτουργίας και ειδήσεων παρέμεινε σταθερό. Τα διοικητικά και έξοδα διαθέσεως μειώθηκαν κατά 5,5% το 2014 σε σχέση με το Το 2014 καταγράφονται ζημιές μετά από φόρους της τάξεως των εκατ. ευρώ. Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 2014 σε σχέση με το 2013 έχουν ως κάτωθι: 2014 (σε εκατ. ευρώ) 2013 (σε εκατ. ευρώ) Zημιές προ φόρων και μερισμάτων χρήσης -16, Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι Ζημιές μετά από φόρους -12,

11 Σελίδα 6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση Φορολογία Η εταιρεία έχει οριστικοποιήσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις με έλεγχο που έγινε από το Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ μέχρι και τη χρήση Ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος από το Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ αφορούσε τις χρήσεις 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 και ολοκληρώθηκε εντός του Ανά έτος αναφοράς η προσδιορισθείσα φορολογική υποχρέωση προέκυψε κυρίως από Λογιστικές διαφορές (δαπάνες μη φορολογικά αναγνωριζόμενες κατά την άποψη της εφορίας) για τις οποίες η εταιρεία είχε τις δικές της επιφυλάξεις. Το ποσό της φορολογικής υποχρέωσης ανά έτος οριστικοποιήθηκε ως εξής: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Στο σύνολο του πρόσθετου φόρου ευρώ έγινε διακανονισμός πληρωμής σε 36 δόσεις, το σύνολο του οποίου εξοφλήθηκε έως την 31/12/2013. Η φύση των λογιστικών διαφορών ως εκλήφθηκαν από την εφορία επιτρέπει στη διοίκηση της εταιρείας την πεποίθηση ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προϋπόθεση για τον προσδιορισμό αντίστοιχων λογιστικών διαφορών και για τις μη φορολογικά ελεγμένες χρήσεις. Με αυτή τη πεποίθηση δεν κρίθηκε απαραίτητη η διενέργεια οποιασδήποτε πρόβλεψης για ενδεχόμενη φορολογική υποχρέωση για τις μη φορολογικά ελεγμένες χρήσεις. Για τις χρήσεις 2011,2012 καθώς και για τη χρήση 2013, έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.5 του ν.2238 και έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη. Για τη χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014 ο έλεγχος από τους νόμιμους ελεγκτές λογιστές βρίσκεται σε εξέλιξη και ως την ημερομηνία υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων δεν είχε ολοκληρωθεί. Αναμένεται εν τούτοις, το φορολογικό πιστοποιητικό να χορηγηθεί χωρίς επιφύλαξη.

12 Σελίδα 7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση Α2. Όμιλος Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Σύμφωνα με τον 13 ο ενοποιημένο ισολογισμό με την κατά 100% θυγατρική εταιρεία Τηλέτυπος Κύπρου ΛΤΔ της , το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται σε εκατ. ευρώ από εκατ. ευρώ το Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται σε 25.4 εκατ. ευρώ από 39.2 εκατ. ευρώ το Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε εκατ. ευρώ, το 47.8% των οποίων αφορά το λογαριασμό των προμηθευτών και λοιπών πιστωτών από 85,9 εκατ. ευρώ το Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 1.3% σε 78,3 εκατ. ευρώ από 77,3 εκατ. ευρώ το Τα έσοδα της θυγατρικής εταιρείας Τηλέτυπος Κύπρου ΛΤΔ προέρχονται αποκλειστικά από πωλήσεις δικαιωμάτων. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους είναι ζημίες 12,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 20,4 εκατ. ευρώ το Αριθμοδείκτες Παρακάτω παρατίθεται η εξέλιξη αριθμοδεικτών οι οποίοι εκφράζουν την οικονομική θέση της εταιρείας. α. Αποδοτικότητας Μητρική Ενοποιημένος Μητρική Ενοποιημένος Αποτελέσματα χρήσης (ζημίες)/ίδια κεφάλαια 53,35% 48,97% 57,17% 52,16% β. Ρευστότητας Μητρική Ενοποιημένος Μητρική Ενοποιημένος Kυκλοφορούν ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,97 1,00 1,16 1,19

13 Σελίδα 8 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση γ. Δανειακής επιβάρυνσης Μητρική Ενοποιημένος Μητρική Ενοποιημένος Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια 5,14 4,75 3,31 3,16 Σύνολο υποχρεώσεων/κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων/χρεωστικούς τόκους 3,67 3,66 4,03 3,90 4,14 4,15 3,16 3,26 Β. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων Κίνδυνος αγοράς Συναλλαγματικός κίνδυνος Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην εγχώρια αγορά. Οι διακυμάνσεις στις ισοτιμίες των νομισμάτων την επηρεάζουν μόνο στο βαθμό που οι αγορές (ξένο πρόγραμμα) εκφράζονται σε νόμισμα διάφορο του Ευρώ. Η έκθεση σ αυτόν τον κίνδυνο είναι περιορισμένη και δεν καθιστά απαραίτητη την υιοθέτηση ειδικής πολιτικής διαχείρισης αυτού του κινδύνου. Ενδεικτικός είναι ο κατωτέρω πίνακας όπου παρουσιάζονται οι επιπτώσεις στα αποτελέσματα της εταιρείας σε ενδεχόμενη διακύμανση της ισοτιμίας του Ευρώ έναντι του Δολαρίου. Ανάλυση ευαισθησίας σε μεταβολές ισοτιμίας Δολαρίου Ενδεικτικές Ξένο νόμισμα μεταβολές Δολάριο ισοτιμίας Επιπτώσεις στα κέρδη προ φόρων (ευρώ) Επιπτώσεις στα Ίδια Κεφάλαια (ευρώ) Χρήση 2013 U.S.$ 1% % (20.000) (20.000) Χρήση 2014 U.S.$ 1% % (13.000) (13.000) Οι ανωτέρω υπολογισμοί βασίστηκαν στη παραδοχή της διατήρησης των μεταβλητών σταθερών πλην της διακύμανσης της ισοτιμίας Ευρώ Δολαρίου.

14 Σελίδα 9 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση Κίνδυνος επιτοκίων Η εταιρεία είναι εκτεθειμένη στο κίνδυνο διακυμάνσεων του επιτοκίου λόγω δανείων που συνάπτονται με κυμαινόμενο επιτόκιο. Η εταιρεία διαχειρίζεται αυτό τον κίνδυνο μέσω της σύναψης αντίστοιχων συμβολαίων ανταλλαγής μελλοντικών επιτοκίων. Οι αντισταθμιστικές αυτές ενέργειες αξιολογούνται κατά διαστήματα ώστε να εκτιμάται η αποτελεσματικότητά τους. Ενδεικτικές επιπτώσεις επί των αποτελεσμάτων και της Καθαρής θέσης λόγω ενδεικτικών διακυμάνσεων στο μέσο επιτόκιο δανεισμού παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα. Ανάλυση ευαισθησίας σε διακυμάνσεις του μέσου επιτοκίου. Επιπτώσεις Διακύμανση Επιτοκίου Επιπτώσεις στα κέρδη προ φόρων (ευρώ) στα Ίδια Κεφάλαια (ευρώ) Χρήση % ( ) ( ) -1% Χρήση % ( ) ( ) -1% Οι ανωτέρω υπολογισμοί βασίστηκαν στην παραδοχή διατήρησης της σύνθεσης και του μέγεθος του δανεισμού στα δεδομένα του 2014 και Συμβόλαια ανταλλαγής μελλοντικών επιτοκίων Μέσω αυτών των συμβολαίων η εταιρεία επιδιώκει να εξισορροπήσει διαφορές μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου υπολογιζομένων με βάση νοητά ποσά. Αυτά τα συμβόλαια παρέχουν στην εταιρεία τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις των διακυμάνσεων του επιτοκίου στις ταμειακές ροές δανείων. Η εύλογη αξία αυτών των παραγώγων υπολογίζεται κατά την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων ως η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών με χρήση παρατηρήσεων και εκτιμήσεων της αγοράς επί της προβλεπόμενης εξέλιξης των επιτοκίων. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των παραγώγων καταβάλλονται επί τριμηνιαίας βάσεως και επιβαρύνουν τα αποτελέσματα.. Την 30/12/2014 υφίσταντο δύο συμβόλαια αντιστάθμισης ταμειακών ροών συνολικού νοητού ποσού προθεσμίας μέχρι την 8/12/2015. Οι δύο συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκίου καλύπτουν το 50% του Ομολογιακού δανείου. Το επιτόκιο του Ομολογιακού δανείου είναι 6μηνο euribor + 6,00% περιθώριο. Η αντιστάθμιση είναι στο 6μηνο euribor. Τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων έχουν ως εξής : Σύμβαση 1 Σύμβαση 2 Ευρώ Ευρώ Αρχικό νοητό ποσό 30,000,000 20,000,000 Ημερομηνία λήξης Τα ανωτέρω συμβόλαια με 31/12/2014 εκκαθαρίστηκαν δημιουργώντας έσοδο ευρώ Οι δεδουλευμένοι τόκοι των παραγώγων καταβάλλονται επί τριμηνιαίας βάσεως και επιβαρύνουν τα αποτελέσματα. (Χρηματοοικονομικά έξοδα σημ.9).

15 Σελίδα 10 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση Πιστωτικός κίνδυνος Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στη πιθανότητα αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων που είναι αποτέλεσμα των καθημερινών συναλλαγών της εταιρείας. Το 2014 και παρά την γενική οικονομική ύφεση της χώρας και την έλλειψη ρευστότητας ο πιστωτικός κίνδυνος δείχνει να περιορίζεται έναντι των περασμένων χρήσεων. Οι επισφάλειες της εταιρείας που προέρχονται από ανεξόφλητες επιταγές εις χείρας και ανείσπρακτα υπόλοιπα διαφημιστικών εταιρειών ανήλθαν σε 8,5 εκατ. ευρώ το 2011,σε 2,8 εκατ. ευρώ το 2012,σε 0,48 εκατ. ευρώ το 2013 και σε 0,005 εκατ. ευρώ το Τα ακόλουθα εν τούτοις μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία περιορίζουν σημαντικά τοv κίνδυνο αυτό: αξιολόγηση των πελατών και επιλογή των κατά το δυνατόν αξιόπιστων και φερέγγυων μείωση του χρόνου πίστωσης των εισπρακτέων υπολοίπων είσπραξη χρεογράφων πελατών έναντι ανοικτού υπολοίπου μερική ασφάλιση εισπρακτέων ποσών Κίνδυνος ρευστότητας Η εταιρεία επιτυγχάνει αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας πρωταρχικά μέσω της εξίσωσης πιστοδοτικής και πιστοληπτικής περιόδου και δευτερευόντως μέσω διάθεσης επαρκών διαθέσιμων, (ταμειακών και τραπεζικών), καθώς επίσης μέσω εξασφάλισης δυνατότητας άμεσης τραπεζικής χρηματοδότησης σε περίπτωση απρόβλεπτης ανάγκης. Η συνεχής παρακολούθηση του προϋπολογισμού και η άμεση αντίδραση στις διακυμάνσεις πρόβλεψης και πραγματικότητας επιτυγχάνει έγκαιρα την εξισορρόπηση ταμειακών εισροών και εκροών. Οι κατωτέρω πίνακες είναι ενδεικτικοί της χρονολογικής κατανομής των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων της εταιρείας και του ομίλου.

16 Σελίδα 11 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύνολο Συμβατικές 31/12/2013 βιβλίων Ταμειακές ροές Εντός Ενός Έτους Από 1 μέχρι 5 έτη Πέραν της πενταετίας Δάνεια Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΑ /12/2014 Δάνεια Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΙΛΟΣ Σύνολο Συμβατικές 31/12/2013 βιβλίων Ταμειακές ροές Εντός Ενός Έτους Από 1 μέχρι 5 έτη Πέραν της πενταετίας Δάνεια Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΑ /12/2014 Δάνεια Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΑ Β ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η τιμολογιακή/πιστωτική πολιτική που ακολουθείται από την εταιρεία είναι πώληση Μετρητοίς και πώληση επί Πιστώσει. Η πώληση Μετρητοίς ολοκληρώνεται με την είσπραξη του συνόλου σε 30 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου, και η πώληση Επί Πιστώσει ολοκληρώνεται με την είσπραξη του ΦΠΑ σε 30 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου και την είσπραξη του υπόλοιπου ποσού σε 160 ημέρες. Τα υπόλοιπα πελατών 31/12/2014 δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε μορφή εξασφάλισης. H ενηλικίωση των ανοιχτών υπολοίπων πελατών ομαδοποιείται εντός 12 μηνών και δεν υπάρχουν ουσιώδη υπόλοιπα σε εκκρεμότητα πέραν των 6 μηνών. Την 31/12/2014 το σύνολο των απαιτήσεων οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως επισφαλείς ήταν: Πελάτες Επιταγές σε καθυστέρηση ΤΣΕΠΕΑΘ (Αγγελιόσημο) Έναντι αυτών των επισφαλών απαιτήσεων έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη Πέραν των επισφαλειών δεν υφίστανται απαιτήσεις σε καθυστέρηση.

17 Σελίδα 12 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση Kεφάλαιο κίνησης Δεδομένων των ανωτέρω και του ενδεχόμενου συνέχισης των τρεχουσών αρνητικών οικονομικών και πολιτικών συγκυριών διαβλέπετε, τους επόμενους 12 μήνες ενδεχόμενη ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης. Η ανεπάρκεια αυτή αναμένεται να αντιμετωπισθεί με την ακολουθούμενη πιστοδοτική & πιστοληπτική πολιτική και την στήριξη των κυρίων μετόχων της εταιρείας, που εκφράστηκε με διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου καθώς και την ανάλογη διαχείριση απαιτήσεων-υποχρεώσεων αν απαιτηθεί. Αβεβαιότητες που αντιμετωπίζονται Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα τομέα ο οποίος χαρακτηρίζεται από συνεχή δημόσια παρακολούθηση και αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο. Το παραγόμενο προϊόν είναι υπό συνεχή κοινωνική κριτική και έντονο ανταγωνισμό. Τούτων δεδομένων η αβεβαιότητα που αντιμετωπίζεται εντοπίζεται κυρίως στο επιτυγχανόμενο μερίδιο τηλεθέασης που είναι και ο καθοριστικός παράγων της τιμολογιακής πολιτικής και των εσόδων γενικότερα. Η μακρόχρονη εν τούτοις λειτουργία του σταθμού και το επίπεδό του έχουν καθιερώσει την αναγνωρισιμότητα και αποδοχή του από το κοινό επιτρέποντας την πεποίθηση των περιορισμού συνεπειών της αβεβαιότητας. Γ. Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων Συνδεδεμένα μέρη με την εταιρεία πέραν της ενοποιούμενης θυγατρικής (100%) Τηλέτυπος Κύπρου ΛΤΔ και της συνδεδεμένης (25%) Πληροφοριακή και Πολιτιστική εταιρεία Ο ΛΟΓΟΣ (Κύπρου)είναι εταιρείες επί των οποίων ασκείται σημαντική επιρροή από πρόσωπα που είναι μέλη του Δ.Σ. της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (Οι συναλλαγές με τη θυγατρική έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση). Οι σημαντικές συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα αφορούν παροχή υπηρεσιών (παραγωγή τηλεοπτικού προγράμματος) και παρατίθενται κατωτέρω αθροιστικά. Παραγωγή Προγράμματος Υποχρεώσεις 01/01-31/12/14 01/01-31/12/13 01/01-31/12/14 01/01-31/12/13 ΑΝΩΣΗ ΑΕ ΑΤΑ ΑΕ

18 Σελίδα 13 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση Οι ανωτέρω εταιρείες δραστηριοποιούνται στον εξειδικευμένο τομέα παραγωγής προγράμματος και είναι θυγατρικές κύριων μετόχων, με κοινά με την εταιρεία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το σύνολο των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς και σύμφωνα με την υιοθετημένη τιμολογιακή πολιτική. Δεν υπήρξαν μεταβολές των συναλλαγών που περιγράφονται στην τελευταία ετήσια έκθεση οι οποίες να είχαν σημαντικές συνέπειες επί της χρηματοοικονομικής θέσης και των επιδόσεων της εταιρείας και του ομίλου κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Δ. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης Δεν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων τα οποία να έχουν σημαντική επίπτωση επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου. E. Χρηματοοικονομικά μέσα Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές Οι υιοθετημένες λογιστικές πολιτικές σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα, περιλαμβανομένων των κριτηρίων κατηγοριοποίησης της βάσης αποτίμησης και της βάσης αναγνώρισης των συνεπαγόμενων εσόδων και εξόδων όσο αφορά κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ή συμμετοχικών τίτλων είναι αυτές που περιγράφονται στη σημ. 5 των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Κατηγορίες των χρηματοοικονομικών μέσων ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2013 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία o Εισπρακτέα ποσά (περιλαμβάνονται χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα) o Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις o Κόστος ανειλημμένων πληρωτέων (περιλαμβανομένων δανείων)

19 Σελίδα 14 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση Εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων κατατάσσονται στα παρακάτω επίπεδα ανάλογα με τον τρόπο προσδιορισμού της εύλογης αξίας τους, σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση του Δ.Π.Χ.Α..7 - Επίπεδο 1 : για στοιχεία που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από τις τιμές της αγοράς (χωρίς καμία προσαρμογή ) ομοίων στοιχείων. - Επίπεδο 2 : για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται με δεδομένα της αγοράς, είτε άμεσα (τιμές) είτε έμμεσα (παράγωγα τιμών). - Επίπεδο 3 : για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται με παρατηρήσεις από την αγορά, παρά βασίζεται κυρίως σε εσωτερικές εκτιμήσεις. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ομίλου που αποτιμώνται στην εύλογη αξία την 31 η Δεκεμβρίου 2014 : ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2013 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο Στοιχεία Ενεργητικού Μετοχές Εισηγμένες Στο ΧΑΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2014 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο Στοιχεία Ενεργητικού Μετοχές Εισηγμένες Στο ΧΑΑ

20 Σελίδα 15 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση Επιχειρηματικές Προοπτικές Μαζί με την προτίμηση της διαφημιστική αγοράς, το ΜEGA παρουσιάζει ανταγωνιστική πορεία και στον τομέα της τηλεθέασης. Το 2014 η μέση συνολική τηλεθέαση του Μega ήταν 17,2%. Στα εμπορικά κοινά στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης το Μega διατηρεί την πρώτη θέση με μερίδιο τηλεθέασης 20,3%. Σύνολο ημέρας Μερίδια τηλεθέασης Μega 21,6% 20,0% 17,2% Antenna 16,8% 17,8% 17,2% Alpha 12,0% 13,9% 15,7% Star 10,7% 10,7% 10,7% Net** 8,1% 6,2% - ΣΚΑΙ 7,9% 9,6% 8,2% NEΡΙΤ * - 4,0% 5,7% ΕΤ3** 3,8% 3,5% - ET1** 3,1% 2,9% - Alter 0,0% 0,0% - Πηγή: Νielsen Audience Measurement Σύνολο ημέρας Εμπορικά κοινά (15-44) Μega 20,4% 19,0% 17,2% Antenna 17,3% 18,2% 17,7% Alpha 13,2% 14,9% 15,9% Star 14,3% 13,4% 11,6% ΣΚΑΙ 7,3% 7,9% 6,9% Net** 5,2% 3,6% - NEΡΙΤ * - 2,5% 3,7% ET1** 2,6% 2,3% - ΕΤ3** 2,1% 1,9% - Alter 0,0% 0,0% - Πηγή: Νielsen Audience Measurement Ζώνη υψηλής τηλεθέασης (21:00-23:59) Eμπορικά κοινά (15-44) Μega 25,1% 23,2% 20,3% Antenna 17,1% 17,0% 16,7% Alpha 11,2% 13,7% 17,4% Star 13,6% 13,4% 11,0% Net** 5,9% 4,9% - ΣΚΑΙ 5,6% 6,4% 5,9% NEΡΙΤ * - 3,1% 4,6% ET1** 3,4% 3,0% - ΕΤ3** 2,0% 2,1% - Alter Πηγή: Νielsen Audience Measurement 0,0% 0,0% - *NEΡΙΤ: από 10/7/2013 **ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3: έως 11/6/2013

21 Σελίδα 16 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση Το 2010 το Mega πέτυχε το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο ημέρας και στο σύνολο του πληθυσμού (20,5%) από το 1999 με διαφορά 4,7 μονάδες από τον δεύτερο (Antenna). Στα εμπορικά κοινά (15-44) το Mega ήταν πρώτο σε σχέση με τους υπόλοιπους σταθμούς για 6η συνεχόμενη χρονιά με 19,8% στο σύνολο ημέρας και με 2,1 μονάδες διαφορά από τον δεύτερο Αntenna. Στο χρονικό διάστημα το Mega είχε το υψηλότερο μερίδιο σταθμού εδώ και 17 χρόνια (39,4%). Επίσης, το Mega κατέκτησε τις 4 από τις 5 θέσεις του ΤΟΡ 5 τόσο στο σύνολο όσο και στα κοινά με τη σειρά το "Νησί", την τηλεταινία "Πενήντα Πενήντα- το Μεγάλο Φαγοπότι", την σειρά "Η Ζωή της Άλλης" και την ελληνική ταινία Ο Γάμος της Κόρης μου". Η σειρά το "Νησί" είναι το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα πλοκής εδώ και 10 χρόνια, με τηλεθέαση 30% ή μέσο όρο τηλεθεατών. Σε ότι αφορά την ενημέρωση, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων το 2010 ήταν πρώτο με τηλεθέαση 24,5%. Το 2011 το Μega παρέμεινε πρώτος σταθμός στο σύνολο ημέρας με ποσοστό τηλεθέασης 20% για έκτη συνεχόμενη χρονιά ενώ στα εμπορικά κοινά (15-44) παρέμεινε πρώτος σταθμός για έβδομη συνεχόμενη σειρά με ποσοστό τηλεθέασης 18,9%. Στη ζώνη prime time 21:00-24:00, το Mega είναι πρώτο για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με μερίδιο 22,4%, το οποίο είναι το μεγαλύτερο μερίδιο από το 2003 και μετά. Το 2011 οι τέσσερις από τις πέντε θέσεις στο ΤΟP 5 προγραμμάτων πλοκής της τηλεόρασης ανήκαν στο Μega: To Nησί» (53,7%), «Πίσω στο Σπίτι» (46,4%), «Η Ζωή της Άλλης» (45,8%) και «Κλινική Περίπτωση» (41,4%). Σε ότι αφορά την ενημέρωση, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων το 2011 ήταν πρώτο για πέντε συνεχόμενη χρονιά με τηλεθέαση 26,1%. Το 2012 το Μega παρέμεινε πρώτος σταθμός στο σύνολο ημέρας (21,6%) για έβδομη συνεχόμενη χρονιά ενώ στα εμπορικά κοινά παρέμεινε πρώτος σταθμός για όγδοη συνεχόμενη χρονιά. Στη ζώνη prime time 21:00-24:00, το Mega είναι πρώτο για έκτη συνεχόμενη χρονιά με μερίδιο 23,1%, το οποίο είναι το μεγαλύτερο μερίδιο από το 2003 και μετά. Στα είναι πρώτος σταθμός για 8η συνεχόμενη χρονιά με μερίδιο 25,1%. Όπως και το 2011, το 2012 οι τέσσερις από τις πέντε θέσεις στο ΤΟΠ 5 προγραμμάτων πλοκής της τηλεόρασης ανήκαν στο Mega: «Η ζωή της άλλης» (55,5%), «Κλινική περίπτωση» (41,9%), «Οι Βασιλιάδες» (41,8%) και «Πίσω στο σπίτι» (40,2%). Σε ότι αφορά την ενημέρωση, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων το 2012 ήταν πρώτο για έκτη συνεχόμενη χρονιά με μερίδιο έτους 27,6% και αριθμό τηλεθεατών Στις καθημερινές, το δελτίο συγκέντρωσε 28,5% και αριθμό τηλεθεατών, 7,8 μονάδες μπροστά από το 2ο δελτίο (Antenna). Το 2013 το Μega παρέμεινε πρώτος σταθμός στο σύνολο ημέρας (20,0%) για 8η συνεχόμενη χρονιά με διαφορά 2,2 μονάδων από τον δεύτερο (Antenna). Στα εμπορικά κοινά 15-44, είναι 1ος σταθμός για 9η συνεχόμενη χρονιά με 19,0%, 0,8 της μονάδας μπροστά από το 2ο σταθμό (Antenna). Στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης (prime time) 21:00-24:00, το Mega είναι πρώτο για 7η συνεχόμενη χρονιά με μερίδιο 21,3%. Στα είναι πρώτος σταθμός για 9η συνεχόμενη χρονιά με μερίδιο 23,2%. Το 2013, τρεις από τις πέντε θέσεις στο ΤΟΠ 5 προγραμμάτων της τηλεόρασης ανήκαν στο Mega: «Master Chef 2» (32,7%), «Με τα παντελόνια κάτω» (33,4%) και «Το σπίτι της Έμμας» (32,9%). Σε ότι αφορά την ενημέρωση, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, με μερίδιο έτους 23% και αριθμό τηλεθεατών , είναι 1ο δελτίο για 7η συνεχόμενη χρονιά και η διαφορά του από το 2ο δελτίο (Antenna) ανέρχεται σε 3,4 μονάδες. Στις καθημερινές, το δελτίο συγκέντρωσε 23,3% και αριθμό τηλεθεατών, 3,9 μονάδες μπροστά από το 2ο δελτίο (Antenna).

22 Σελίδα 17 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση Το 2014 στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης (prime time) 21:00-24:00, το Mega είναι πρώτο για 8η συνεχόμενη χρονιά με μερίδιο 20,0%, με διαφορά 1,6 μονάδες από τον δεύτερο (Alpha). Στα είναι πρώτος σταθμός για 10η συνεχόμενη χρονιά με μερίδιο 20,3%, 2,9 μονάδες μπροστά από τον δεύτερο σταθμό (Alpha). Το 2014, η σειρά «Κάτω Παρτάλι», σημείωσε μέσο μερίδιο 51,1%, ενώ οι τηλεθεατές που την παρακολούθησαν στο μέσο λεπτό ανέρχονται σε και την παρακολούθησαν έστω για 1 λεπτό. Στο εμπορικό κοινό η σειρά σημείωσε μερίδιο 56,1%. Η σειρά κατέλαβε την 1η θέση ανάμεσα στις μεταδόσεις όλης της τηλεόρασης τόσο στο σύνολο πληθυσμού, όσο και στο εμπορικό κοινό Επίσης, η καθημερινή prime time σειρά «Κλεμμένα Όνειρα», σημείωσε μέσο μερίδιο 34,9%, με τηλεθεατές στο μέσο λεπτό και τηλεθεατές που την παρακολούθησαν έστω για 1 λεπτό. Στο εμπορικό κοινό η σειρά συγκέντρωσε μερίδιο 27.8%. Η σειρά κατέλαβε την 1η θέση (slot winner) σε σχέση με τον ανταγωνισμό στη ζώνη μετάδοσής της (Δευ- Παρ 21:30-22:30) τόσο στο Σύνολο όσο και στα Όσο αφορά τα ψυχαγωγικά προγράμματα, το πρόγραμμα «Just the two of us», σημείωσε μέσο μερίδιο 27,8%, ενώ το εμπορικό κοινό το πρόγραμμα συγκέντρωσε μερίδιο 27,9%. Το πρόγραμμα κατέλαβε την 1η θέση (slot winner) σε σχέση με τον ανταγωνισμό στη ζώνη μετάδοσής της (Τετ 21:30-23:30) τόσο στο Σύνολο όσο και στα Στόχοι και προοπτικές για το 2015: Οι προοπτικές για το 2015 διαγράφονται ως ακολούθως Στα πλαίσια διαπραγματεύσεων αναδιάρθρωσης των δανείων η εταιρεία έχει εξασφαλίσει την άποψη ανεξάρτητου οικονομικού συμβούλου επί του στρατηγικού σχεδιασμού (independent business review) που έχει εκπονήσει και με βάση αυτό βρίσκεται σε σχετικές διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες. Η μέχρι τώρα πρόοδος των διαπραγματεύσεων της επιτρέπει την πεποίθηση αίσιας έκβασης και με αυτή δεδομένη, καθώς και την προσμονή της σταθερότητας των οικονομικών συγκυριών της χώρας, έχει συντάξει τις οικονομικές καταστάσεις με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Η συνολική διαφημιστική δαπάνη για την τηλεόραση για το 2015 είναι άγνωστο σε τι ύψος θα διαμορφωθεί σε σχέση με το 2014.Η μεταβολή της διαφημιστικής δαπάνης είναι συνυφασμένη με το οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον που θα διαμορφωθεί εντός του Πρώτος και βασικός στόχος για το 2015 είναι η ταμειακή επάρκεια και ομαλή ρευστότητας της εταιρείας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος η εταιρεία κάνει ενέργειες για: Μείωση του πιστωτικού κινδύνου της πελατείας μειώνοντας τις ημέρες εισπράξεως Διατήρηση της πρώτης θέσης στο μερίδιο της διαφημιστικής αγοράς στα εμπορικά κοινά στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Περεταίρω μείωση του συνολικού κόστους με μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθεί η ποιότητα του προγράμματος και η βελτίωση της τεχνολογικής υποδομής. Διατήρηση του υψηλού επιπέδου του προσωπικού και των συνεργατών που διαθέτει.

23 Σελίδα 18 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση Ζ. Δραστηριότητες στον τομέα των ερευνών και ανάπτυξης Η εταιρεία για τα εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία (ιδιοπαραγόμενο πρόγραμμα δηλ. τηλεταινίες, σειρές, ψυχαγωγικές εκπομπές, εκπομπές λόγου, αθλητικές, ποικίλου περιεχομένου ) εφαρμόζει τις πρόνοιες του ΔΛΠ 38 εξοδοποιώντας τα έξοδα έρευνας (σύλληψη ιδέας και επιλογή σεναρίων και συντελεστών των σειρών, προώθηση του προγράμματος, εκτίμηση τηλεθέασης κλπ.) και κεφαλαιοποιώντας τα έξοδα ανάπτυξης ( το παραχθέν ιδιόκτητο πρόγραμμα ) εφόσον αυτά ικανοποιούν όλα τα κριτήρια αναγνώρισης που θέτει το Δ.Λ.Π. 38. Τα έξοδα έρευνας για την περίοδο 1 ης έξοδα ανάπτυξης χιλ. Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου είναι χιλ. και τα Η. Υποκαταστήματα Η εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στη Θεσ/νίκη με επουσιώδη δραστηριότητα. Θ. Εταιρική διακυβέρνηση Ι. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Η εταιρεία σε συνέπεια με ό,τι προβλέπεται στο Νόμο 3873/2010 έχει υιοθετήσει αυτοβούλως και εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο της εταιρείας ΙΙ. Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νόμου. Η εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης επιπλέον του ό,τι προβλέπεται από το νόμο. ΙΙΙ. Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ευθύνη του για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Προς τούτο έχει θεσπίσει συστήματα και διαδικασίες ώστε αυτές να συντάσσονται έγκαιρα και να είναι κατά τρόπο σχετικό απαλλαγμένες λαθών και αξιόπιστες. Προϋπόθεση τούτου είναι η υιοθέτηση και συντήρηση κατάλληλου Λογιστικού Συστήματος ώστε να επιτυγχάνεται προσήκουσα Λογιστική αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών και να διασφαλίζεται έγκυρο σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης. Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος είναι : Οργανόγραμμα Διαχωρισμός ευθυνών Αλληλουχία ελέγχων και Διοικητική πληροφόρηση Η εταιρεία διαθέτει σαφές οργανόγραμμα με διακριτή ιεράρχηση και σημείο αναφοράς εκάστης θέσεως. Η περιγραφή θέσεων και αρμοδιοτήτων είναι σχολαστική και αδιαμφισβήτητη σε βαθμό που να διευκολύνεται η περιοδική εναλλαγή προσωπικού και να προλαμβάνεται ταύτιση ατόμων και αρμοδιοτήτων.

24 Σελίδα 19 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση Προβλέπεται διαχωρισμός ευθυνών κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των καθηκόντων και η υιοθετημένη αρχή ελέγχου και ανεξάρτητου επανελέγχου προλαμβάνει λάθη και προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας από ηθελημένη ή αθέλητη διαρροή. Επιδιώκεται περιοδική και έγκαιρη πληροφόρηση της Διοίκησης μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης που περιλαμβάνει: - Προϋπολογισμό απολογισμό κατανεμημένο σε μηνιαίες περιόδους - Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και - Διαχείριση αποκλίσεων μεταξύ στόχων και πραγματικότητας μέσω αναζήτησης αιτιών και εισηγήσεων αναπροσαρμογών. Μηχανογραφικά προγράμματα Οι Οικονομικές Υπηρεσίες υποστηρίζονται από αξιόπιστο Μηχανογραφικό Σύστημα που επιτρέπει τη δημιουργία σχολαστικής βάσης δεδομένων δημιουργώντας τις προϋποθέσεις άντλησης έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Εσωτερικός έλεγχος Λειτουργεί Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου κατάλληλα στελεχωμένη με επαρκώς καταρτισμένα άτομα η οποία λειτουργεί βάσει προγράμματος με απ ευθείας αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου επιλαμβάνεται σχολαστικής επισκόπησης των διαδικασιών σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων περιοδικά και ετησίως συμβάλλοντας στην επιδίωξη της πληρότητας και αξιοπιστίας των. Διαχείριση κινδύνων Μέσω περιγραφής διαδικασιών και αντίστοιχης ανάθεσης αρμοδιοτήτων και συνεχούς εποπτείας τήρησης τούτων στην καθημερινή πρακτική η εταιρεία ενεργεί με προληπτικό τρόπο έναντι ανεπιθύμητων καταστάσεων διαχειριζόμενη τους κινδύνους που υφίστανται για λάθη και πληροφόρηση μέσω μη αξιόπιστων στοιχείων. Στα πλαίσια αυτής της επιδίωξης έχουν θεσπιστεί και πραγματοποιούνται περιοδικές συναντήσεις των εμπλεκομένων στη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων τόσο κατά τη διάρκεια της σύνταξης όσο και με την ολοκλήρωση αυτών ώστε τόσο μέσω κριτικής επιμέρους μεγεθών όσο και μέσω συγκριτικής ανάλυσης μεταξύ περιόδων, μεγέθη με έκτακτα χαρακτηριστικά να εντοπίζονται και αιτιολογούνται ΙV. Αναφορά σε πληροφοριακά στοιχεία (γ), (δ), (στ), (η), και (θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ. Δεν υφίστανται για την εταιρεία τέτοια πληροφοριακά στοιχεία.

25 Σελίδα 20 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση V. Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τις βασικές εξουσίες της καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των Μετόχων και του τρόπου άσκησής τους Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της εταιρείας και συνέρχεται σε τακτική συνεδρία μια φορά το χρόνο έπειτα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να αιτηθούν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και να προσθέσουν θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Για τη λήψη ορισμένων σημαντικών αποφάσεων, όπως τροποποίηση του καταστατικού, συγχώνευση, απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης και την ενημέρωση των Μετόχων ως προς τα δικαιώματα τους και ως προς τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης. Στα πλαίσια αυτής της ευθύνης το Διοικητικό Συμβούλιο 20 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση αναρτά στον ιστότοπο της εταιρείας στην ελληνική και αγγλική τις ακόλουθες πληροφορίες : - την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. - Τα δικαιώματα των μετόχων και πληροφορίες για την εκπροσώπηση αυτών στη Γενική Συνέλευση - Πληροφοριακά στοιχεία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης - Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Οικονομικός Διευθυντής παρίστανται στην Γενική Συνέλευση, παρουσιάζουν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, απαντούν σε ερωτήσεις και παρέχουν διευκρινίσεις στους Μετόχους. - Της συνεδρίασης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ενώ χρέη γραμματέα εκτελεί ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας. - Μετά την επικύρωση του Πίνακα των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκλέγεται οριστικός Πρόεδρος και γραμματέας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και τις προβλέψεις του Καταστατικού. - Συνοπτική ανακοίνωση επί των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης στον ιστότοπο της εταιρείας.

26 Σελίδα 21 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση VI. Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ή επιτροπών της εταιρείας. - Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέχρι 9 μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με θητεία 5 έτη. Δύναται δε να παραταθεί κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο και καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με εκλογή από τα μέλη, Προέδρου και ενός ή περισσότερους, Αντιπροέδρους ή και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας αναπληρώνει κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της εταιρείας. Η συχνότητα των συνεδριάσεων και τα θέματα της ημερησίας διάταξης καθορίζονται ανάλογα με τον προγραμματισμό εργασιών και τις ανακύπτουσες ανάγκες ή επιχειρηματικές ευκαιρίες της εταιρείας. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παραπάνω μελών και τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη. Το Δ.Σ. ενημερώνεται περιοδικά επί του έργου της Επιτροπής Ελέγχου. Μέσω των περιοδικών αναφορών αυτής αξιολογεί το επιτελούμενο έργο καθορίζονται οι εταιρικοί στόχοι και παρέχονται οι βασικές κατευθύνσεις εταιρικής οργανώσεως και δραστηριότητος. Η αποτελεσματικότητα του Δ.Σ. συνιστά ιδιαίτερο θέμα ενασχόλησης των μελών του και μέσω συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων αξιολογείται το εύστοχο των εκάστοτε αποφάσεων και ανακαθορίζονται η πολιτική και στρατηγική της εταιρείας για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και των εταιρικών συμφερόντων. Η γενική συνέλευση της 01/07/2013 εξέλεξε οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει την 01/07/2018. Την 31/12/2014, στο Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 27/05/2014 συμμετέχουν οι κκ : Σταύρος Ψυχάρης Αθανάσιος Ανδρεούλης Γεώργιος Μπόμπολας Φώτιος Μπόμπολας Ηλίας Τσίγκας Παναγιώτης Ψυχάρης Αντώνιος Θεοχάρης Γεώργιος Προυσανίδης - Πρόεδρος Δ.Σ.,μη εκτελεστικό μέλος - Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος - Μη εκτελεστικό μέλος - Μη εκτελεστικό μέλος - Μη εκτελεστικό μέλος - Μη εκτελεστικό μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Η ανωτέρω συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και η ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, απεφασίσθησαν κατά τη συνεδρίαση Δ.Σ. της 10/02/2014 και καταχωρισθήκανε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 19/02/2014 με κωδικό αριθμό καταχώρισης

27 Σελίδα 22 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση Επιτροπή Ελέγχου Η επιτροπή αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθήκοντα τους είναι: α. παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. β. παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας. γ. παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. δ. επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την συνδρομή και διασφάλιση αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και αποτελείται από 3 μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον είναι ανεξάρτητο. Η Επιτροπή ασκεί συνεχή εποπτεία και συνεδριάζει όταν κρίνεται αναγκαίο. Τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο έχει συνάντηση με τον τακτικό ελεγκτή της εταιρείας και ενημερώνεται επί του τακτικού ελέγχου. Την 31/12/2014 στη Επιτροπή Ελέγχου συμμετείχαν τα μέλη Δ.Σ. κκ. : Αντώνιος Θεοχάρης Φώτιος Μπόμπολας Ηλίας Τσίγκας Ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένος στον ιστότοπο της εταιρείας

28 Σελίδα 23 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση Πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 1. Αμοιβές καταβαλλόμενες σε χρήμα ή σε είδος πλην μετοχών (μη συνδεδεμένες με μετοχές) σε εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. Οι ετήσιες αμοιβές του μελών του Δ.Σ. τίθενται υπόψιν της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και εφόσον προβλέπεται εκ του νόμου και του καταστατικού προεγκρίνονται. 2. Παροχές σε μετοχές ή δικαιώματα επί μετοχών (παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους) σε εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. Δεν υπάρχουν τέτοιες παροχές 3. Κύρια στοιχεία των συμβάσεων απασχόλησης μεταξύ εκτελεστικών μελών Δ.Σ. και εταιρείας: Την εξελέγη νέο μέλος του Δ.Σ. και ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου ο κ. Αθανάσιος Ανδρεούλης, ο οποίος απασχολείται στην εταιρεία με σύμβαση εργασίας, προϋφιστάμενη της αναλήψεως των καθηκόντων του στο Δ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, καθώς και εν όσω ασκούσε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου ο κ. Ηλίας Τσίγκας τηρούνται οι προβλέψεις του νόμου και του καταστατικού για γνωστοποίηση ή κατά περίπτωση έγκριση της σχέσεως και των καταβαλλομένων αποδοχών αυτού, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 4. Αποζημιώσεις σε μη εκτελεστικά μέλη συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων Δεν υπάρχουν τέτοιες παροχές Ι. Επεξηγηματική έκθεση α. Διάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διαιρούμενο σε κοινές ανώνυμες μετοχές, μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 0.30 εκάστης. Το σύνολο των μετοχών είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο κύριος κάθε μετοχής έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Κ.Ν. 2190/1920. Συνοπτικά: - Δικαίωμα μερίσματος ως αυτό εκάστοτε προτείνεται από το Δ.Σ. και αποφασίζεται από την Γ.Σ. Το διανεμόμενο μέρισμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 35% των ετησίων κερδών. Το μέρισμα καταβάλλεται εντός 2 μηνών από την απόφαση της Γ.Σ. - Δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας - Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του Κεφαλαίου - Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση υπό την προϋπόθεση τήρησης της διαδικασίας β. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας. Η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και δεν προβλέπονται από το καταστατικό οποιοιδήποτε περιορισμοί. γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9-11 του νόμου 3556/2007 Σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 31/12/2014 οι κύριοι μέτοχοι, με ποσοστό ανώτερο του 5%, ήταν: Πήγασος Εκδοτική Α.Ε. 32,73% Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. 22,11%

29 Σελίδα 24 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση δ. Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου Δεν υπάρχουν μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. στ. Συμφωνίες μεταξύ μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών και στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου Δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της εταιρείας τέτοιου είδους συμφωνίες. ζ. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τροποποίησης του καταστατικού, διάφοροι των όσων προβλέπονται από το Κ.Ν. 2190/1920 Δεν υφίστανται τέτοιοι κανόνες διαφοροποιούμενοι από ό,τι προβλέπεται στον Κ.Ν. 2190/1920. η. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων μετόχων η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ Αφού προηγηθεί σχετική απόφαση από την Γ.Σ. των μετόχων το Δ.Σ. έχει δικαίωμα μέσα σε 5 έτη με απόφαση της πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης. Η ανωτέρω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνάει τα 5 έτη για κάθε ανανέωση. 2. Αγορά ιδίων μετοχών μπορεί να γίνει με εξουσιοδότηση της Γ.Σ. των μετόχων και δεν μπορεί, βάσει του νόμου να υπερβεί το 10% των υφισταμένων μετοχών. θ. Σημαντικές συμφωνίες της εταιρείας που ισχύουν τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής του ελέγχου της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης Δεν υφίστανται τέτοιου είδους συμφωνίες. ι. Συμφωνίες αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης/απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο, τερματισμό της θητείας, ή της απασχόλησης εξαιτίας της δημόσιας πρότασης Δεν υφίστανται τέτοιου είδους συμφωνίες. Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Αθανάσιος Γ. Ανδρεούλης Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2014-30/6/2014

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2014-30/6/2014 ` ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2014-30/6/2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες A. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014 31.12.2014

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014 31.12.2014 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014 31.12.2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (01 Ιανουαρίου 2008 έως 31 εκεµβρίου 2008)

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (01 Ιανουαρίου 2008 έως 31 εκεµβρίου 2008) ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (01 Ιανουαρίου 2008 έως 31 εκεµβρίου 2008) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α A. ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Κατάσταση Μεταβολών των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ INTERACTIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2007

ΠΗΓΑΣΟΣ INTERACTIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2007 ΠΗΓΑΣΟΣ INTERACTIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η Εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2014 έως 31.12.2014) Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Λ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ 122650007000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Λ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ 122646107000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (Δ.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα