ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 174/89 Ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόµος του 1989 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Αριθµός 174 του 1989 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο Νόµος αυτός θα αναφέρεται ως οι περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης 63(Ι) του 1997 των Εργοδοτών Νόµοι του 1989 έως 15(Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του Ερµηνεία. 2. Στο Νόµο αυτό, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια 72 του «ασφάλιση κλάδου εργατικών αποζηµιώσεων» έχει την έννοια που έχει ο όρος αυτός στον περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόµο 2(α) του 63(Ι) του «ασφαλιστήριο» σηµαίνει ασφαλιστήριο έγγραφο, που περιλαµβάνει και προσωρινό ασφαλιστήριο. 2(α) του 79(Ι) του 35(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «ασφαλιστής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Νόµους του 2002 έως 2009, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται «ατύχηµα» σηµαίνει οποιοδήποτε συµβάν ένεκα του οποίου προκαλείται θάνατος ή σωµατική βλάβη σε εργοδοτούµενο, εφόσο το συµβάν αυτό προκαλείται από την και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του εργοδοτουµένου. Ατύχηµα που συµβαίνει κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του εργοδοτουµένου τεκµαίρεται ως ατύχηµα που εµπίπτει στις διατάξεις του Νόµου αυτού εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο 2(β) του 79(Ι) του «ιευθυντής» σηµαίνει τον ιευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 2(β) του 63(Ι) του «δικαστική απόφαση» σηµαίνει απόφαση ή διάταγµα που εκδίδεται µόνο από αρµόδιο ικαστήριο της Κυπριακής ηµοκρατίας στα πλαίσια οποιασδήποτε διαδικασίας για την πληρωµή οποιουδήποτε ποσού που αφορά αποζηµιώσεις για

2 Κεφ. 10. Επίσηµη εφηµερίδα Παράρτηµα Τρίτο Ι: του ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια και δεν περιλαµβάνει απόφαση ή διάταγµα (δικαστική ή διαιτησίας) που σχετίζεται µε εγγραφή αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, βάσει των διατάξεων του περί Αλλοδαπών ικαστικών Αποφάσεων (Αµοιβαία Εκτέλεσις) Νόµου, ή οποιουδήποτε νόµου ο οποίος τον τροποποιεί ή τον ανακαλεί. «επαγγελµατική ασθένεια» σηµαίνει νόσο ή βλάβη, όπως αυτές καθορίζονται στις δυο στήλες του Πίνακα που εκτίθεται στους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Νόσοι) Κανονισµούς του «εργοδότης» σηµαίνει πρόσωπο µε το οποίο ο εργοδοτούµενος έχει συνάψει σύµβαση εργασίας ή µαθητείας ή αν και δεν έχει συνάψει µε αυτόν σύµβαση εργασίας ή µαθητείας, η σχέση µεταξύ τους είναι σχέση εργοδότη και εργοδοτουµένου και περιλαµβάνει οργανισµό δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, το νόµιµο προσωπικό αντιπρόσωπο θανόντα εργοδότη και υπεράκτια ή αλλοδαπή εταιρεία που είναι εγγεγραµµένη στην Κύπρο ή αντιπροσωπεύεται στην Κύπρο, και οι όροι «απασχόληση» και «εργοδοτούµενος» θα ερµηνεύονται ανάλογα «πιστοποιητικό ασφάλισης» σηµαίνει το πιστοποιητικό που καθορίζεται σε Κανονισµούς. «Συµβουλευτικό Σώµα» σηµαίνει το Συµβουλευτικό Σώµα Ασφαλειών που έχει καθιδρυθεί από τον περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόµο. «Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Οικονοµικών. Εξαιρούµενες 3. Οι διατάξεις του Νόµου αυτού δεν εφαρµόζονται στις πιο κάτω περιπτώσεις: απασχολήσεις. (α) Όταν η απασχόληση είναι µια από αυτές που περιγράφονται στο Μέρος II του Πρώτου Πίνακα του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµου (β) όταν ο εργοδότης είναι η Κυπριακή ηµοκρατία (γ) όταν ο εργοδότης ανήκει σε εξαιρούµενη τάξη εργοδοτών που θα καθοριστεί από το Υπουργικό Συµβούλιο µε κανονισµούς. Υποχρέωση 4. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού, κάθε εργοδότης υποχρεούται ασφάλισης. να είναι ασφαλισµένος µε οποιοδήποτε ασφαλιστή έναντι της ευθύνης του για ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια σε κάθε εργοδοτούµονό του. 3 του 63(Ι) του του 79(Ι) του (2) Η υποχρέωση του εργοδότη, που προβλέπεται στο εδάφιο (1) επεκτείνεται και στις περιπτώσεις απασχόλησης µόνιµων κατοίκων Κύπρου, εργοδοτουµένων στο εξωτερικό στους οποίους θα προκληθεί ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια. ιατάξεις για το 5. (1) Για τους σκοπούς του Νόµου αυτού το ασφαλιστήριο πρέπει ασφαλιστήριο. (α) Να εκδοθεί από ασφαλιστή (β) να ασφαλίζει εργοδότη για την ευθύνη του για ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια σε οποιοδήποτε από τους εργοδοτουµένους του, όπως απαιτείται από το Νόµο αυτό: 2 του 15(Ι) του Νοείται ότι το ασφαλιστήριο δεν απαιτείται να καλύπτει (i) Οποιαδήποτε ευθύνη του εργοδότη που εγείρεται δυνάµει συµφωνίας και η οποία ευθύνη δε θα εγειρόταν, αν δεν υπήρχε τέτοια συµφωνία και 2(α) του 140(Ι) του (ii) ευθύνη σε σχέση µε θάνατο ή σωµατική βλάβη οποιουδήποτε προσώπου, το

3 2003. οποίο µεταφέρεται µέσα ή πάνω σε µηχανοκίνητο όχηµα, επιβιβάζεται πάνω σε τέτοιο όχηµα ή αποβιβάζεται από αυτό, και που προκύπτει ως αποτέλεσµα και κατά τη διάρκεια της εργοδότησης τέτοιου προσώπου και ως αποτέλεσµα της χρήσης του µηχανοκινήτου αυτού οχήµατος σε οδό. 4 του 79(Ι) του (2) Η κάλυψη που απαιτείται να παρέχεται από το ασφαλιστήριο, δυνάµει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), περιλαµβάνει κάλυψη για σωµατική βλάβη ή θάνατο. 4 του 79(Ι) του (3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) - (α) για κάθε ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια σε σχέση µε κάθε εργοδοτούµενο, το ελάχιστο όριο κάλυψης ανέρχεται στις εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ ( ,00), περιλαµβανοµένων εξόδων και τόκων 2(β) του 140(Ι) του (β) για κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών που προέρχονται από την ίδια γενεσιουργό αιτία, το ελάχιστο όριο κάλυψης ανέρχεται στα τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ ( ,00) περιλαµβανοµένων εξόδων και τόκων (γ) για κάθε περίοδο ασφάλισης, το ελάχιστο όριο κάλυψης ανέρχεται στα πέντε εκατοµµύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ ( ,00) περιλαµβανοµένων εξόδων και τόκων: Νοείται ότι, σε περιπτώσεις που έχουν εγερθεί περισσότερες από µια απαιτήσεις που απορρέουν από το ίδιο περιστατικό ή από µια σειρά περιστατικών και οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν το ποσό των τριών εκατοµµυρίων τετρακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00), όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β), το ελάχιστο ποσό των εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00), κατά εργοδοτούµενο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (α), κατανέµεται µειωµένο κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στην αναλογία του ποσού των τριών εκατοµµυρίων τετρακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00), προς το σύνολο των ποσών που έχουν επιδικασθεί (4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια (α) Οι όροι µηχανοκίνητο όχηµα, χρήση και οδός έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τους περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόµους του 2000 και 2003 (β) πρόσωπο το οποίο µεταφέρεται δεν περιλαµβάνει τον οδηγό του µηχανοκινήτου οχήµατος. 2(γ) του 140(Ι) του (5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου, αυτός που εκδίδει ένα ασφαλιστήριο σύµφωνα µε το άρθρο αυτό υπέχει ευθύνη για κάλυψη του εργοδότη που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο σε σχέση µε οποιαδήποτε ευθύνη που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο. (6) Το ασφαλιστήριο δε θα έχει οποιαδήποτε ισχύ για τους σκοπούς του Νόµου αυτού εκτός αν εκδοθεί από τον ασφαλιστή υπέρ του εργοδότη που έχει συνοµολογήσει µε τον ασφαλιστή το ασφαλιστήριο και να παραδοθεί σ αυτόν πιστοποιητικό (που στο Νόµο αυτό θα αναφέρεται ως «πιστοποιητικό ασφάλισης») στον καθοριζόµενο τύπο. απάνες σε νοσοκοµείο. 6. Όταν διενεργείται µια πληρωµή, είτε µετά από παραδοχή ευθύνης είτε όχι, από κάποιο ασφαλιστή σύµφωνα µε ασφαλιστήριο που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου αυτού, αναφορικά µε το θάνατο ή τη σωµατική βλάβη οποιουδήποτε προσώπου, που προκλήθηκε από ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια, και το δε πρόσωπο αυτό, σε γνώση του ασφαλιστή, νοσηλεύτηκε είτε ως εξωτερικός είτε ως εσωτερικός ασθενής σε κυβερνητικό νοσοκοµείο, θα καταβάλλονται από

4 ασφαλιστή στο νοσοκοµείο αυτό και οι δαπάνες που εύλογα διενεργήθηκαν από αυτό για νοσηλεία του ασθενή νοουµένου ότι δε θα υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των χιλίων λιρών. Ανίσχυρος όρος σε 7. (1) Όρος που περιέχεται σε ασφαλιστήριο το οποίο εκδόθηκε για τους σκοπούς ασφαλιστήριο. του Νόµου αυτού και προβλέπει ότι δε θα ανακύψει οποιαδήποτε ευθυνή δυνάµει του ασφαλιστηρίου ή ότι οποιαδήποτε ευθύνη που θα ανακύψει θα παύσει σε περίπτωση επέλευσης µιας ορισµένης πράξης ή παράλειψης µετά το συµβάν από το οποίο απορρέει η αξίωση για αποζηµίωση δυνάµει του ασφαλιστηρίου, στερείται οποιασδήποτε ισχύος, αν ο όρος αυτός αναφέρεται σε αξιώσεις που απορρέουν από ευθύνη που εκτίθεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του Νόµου αυτού: Νοείται ότι καµιά διάταξη του άρθρου αυτού δε θα ερµηνευθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται άκυρος όρος του ασφαλιστηρίου που επιβάλλει στον ασφαλισµένο να επιστρέψει στον ασφαλιστή οποιοδήποτε ποσό, που δυνατόν ο ασφαλιστής να υποχρεώθηκε να καταβάλει δυνάµει του ασφαλιστηρίου και το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων σε περίπτωση παράβασης των όρων του ασφαλιστηρίου από τον ασφαλισµένο. 4 του 63(Ι) του (2) Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί και παραδοθεί πιστοποιητικό ασφάλισης υπέρ του προσώπου που έχει συνοµολογήσει το ασφαλιστήριο, σύµφωνα µε το εδάφιο (3) του άρθρου 5 του Νόµου, οποιαδήποτε διάταξη του ασφαλιστηρίου τυχόν επιδιώκει να περιορίσει την ασφαλιστική κάλυψη του ασφαλισµένου προσώπου, σε σχέση µε τα πιοκάτω θέµατα, δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ όσον αφορά την ευθύνη που πρέπει να καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου (α) Τον αριθµό, την ηλικία, το φύλο, τη φυσική ή διανοητική κατάσταση, την εθνικότητα, τη µόρφωση, την εκπαίδευση ή κατάρτιση, την επιδεξιότητα, την ειδικότητα ή γενικά την ικανότητα των εργοδοτουµένων ή οποιουδήποτε από αυτούς. (β) Τον τόπο ή το χώρο, το χρόνο, τη διάρκεια, το µέσο και γενικά τον τρόπο διεξαγωγής της εργασίας των εργοδοτουµένων ή οποιουδήποτε από αυτούς εφόσον η εργασία διεξάγεται µέσα στη Γεωγραφική Περιοχή στην οποία αναφέρεται το ασφαλιστήριο. (γ) Τη χρήση ή όχι από τους εργοδοτουµένους ή από οποιοδήποτε από αυτούς οποιουδήποτε εργαλείου, µηχανήµατος, εξαρτήµατος ή µέσου προστασίας. (δ) Τη φύση της εργασίας του εργοδοτουµένου ή οποιουδήποτε από αυτούς ή του εργοδότη. (ε) Τη νοµιµότητα ή την εγκυρότητα της σύµβασης εργοδότησης. (στ) Το ύψος της αµοιβής ή των απολαβών των εργοδοτουµένων ή οποιουδήποτε από αυτούς. (ζ) Την επίδειξη ή όχι εκ µέρους του εργοδότη λογικής φροντίδας και προσοχής ή τη συµµόρφωση του ή όχι µε οποιεσδήποτε νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις για την προστασία των εργοδοτουµένων του. (η) Την τήρηση ή την υποβολή προς οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου οποιωνδήποτε στοιχείων ή πληροφοριών από τον εργοδότη: Νοείται ότι καµιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν απαιτεί να πληρώσει ο ασφαλιστής οποιοδήποτε ποσό σχετικά µε ευθύνη προσώπου άλλη από την ευθύνη για κάλυψη ή έναντι της κάλυψης από την ευθύνη αυτή και οποιοδήποτε ποσό πληρώθηκε από ασφαλιστή για κάλυψη ή έναντι της κάλυψης από την ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, δυνάµει µόνο του άρθρου αυτού, δύναται να ανακτηθεί από τον ασφαλιστή από το πρόσωπο αυτό.

5 Επιστροφή 8. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί και παραδοθεί πιστοποιητικό ασφάλισης υπέρ πιστοποιητικού του προσώπου που έχει συνοµολογήσει το ασφαλιστήριο, σύµφωνα µε το εδάφιο (3) ασφάλισης. του άρθρου 5 και το ασφαλιστήριο στη συνέχεια ακυρωθεί, είτε µε αµοιβαία συναίνεση είτε σύµφωνα µε οποιαδήποτε διάταξη του ασφαλιστηρίου, το πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί αυτό οφείλει µέσα σε σαράντα οκτώ ώρες αφότου άρχισε να ισχύει η ακύρωση του ασφαλιστηρίου, να επιστρέψει το πιστοποιητικό στον ασφαλιστή ή, αν αυτό έχει χαθεί ή καταστραφεί, να προβεί σε ένορκη βεβαίωση του γεγονότος αυτού, διαφορετικά είναι ένοχος αδικήµατος. Υποχρεώσεις 9. (1) Αν, µετά την έκδοση πιστοποιητικού ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις ασφαλιστή του εδαφίου (3) του άρθρου 5, εκδοθεί δικαστική απόφαση, αναφορικά µε ευθύνη αναφορικά µε που καλύπτεται υποχρεωτικά από ασφαλιστήριο που εκδίδεται σύµφωνα µε τις δικαστική απόφαση διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του παρόντος Νόµου εναντίον του και η οποία καλύπτεται από τους όρους του εκδοθέντος ασφαλιστηρίου, εναντίον του ασφαλισµένου. ασφαλισµένου από τους ασφαλιστήριο προσώπου, τότε, ο ασφαλιστής ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχει το δικαίωµα να ακυρώσει ή ότι δυνατόν να ακύρωσε το ασφαλιστήριο, οφείλει, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, να καταβάλει στα πρόσωπα υπέρ των οποίων εκδόθηκε η δικαστική απόφαση το σύµφωνα µε αυτή επιδικασθέν ποσό σε σχέση µε την ευθύνη, περιλαµβανοµένων και των πληρωτέων για έξοδα ποσών ως και ποσών πληρωτέων δυνάµει οποιουδήποτε νόµου που αφορά στην καταβολή τόκων επί του επιδικασθέντος ποσού. (2) Κανένα ποσό δε θα καταβληθεί από τον ασφαλιστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) 2(α) του 86(Ι) του (α) Εκτός αν, πριν από την έγερση ή εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών µετά από την έγερση της αγωγής στην οποία εκδόθηκε η απόφαση, ο ασφαλιστής έλαβε γνώση της έγερσης της αγωγής: Νοείται ότι η προϋπόθεση της παρούσας παραγράφου δεν τυγχάνει εφαρµογής στην περίπτωση που είναι άγνωστα τα στοιχεία του ασφαλιστή (β) αν η εκτέλεση της δικαστικής απόφασης αναστάληκε σαν συνέπεια έφεσης που εκκρεµεί ή (γ) αν, πριν από το ατύχηµα ή την εκδήλωση της επαγγελµατικής ασθένειας πάνω στην οποία ερείδεται η ευθύνη, το ασφαλιστήριο ακυρώθηκε µε αµοιβαία συναίνεση ή σύµφωνα µε οποιαδήποτε πρόνοια που περιέχεται σ αυτό και είτε (i) Πριν από το συµβάν αυτό, το πιστοποιητικό ασφάλισης επιστράφηκε στον ασφαλιστή ή το πρόσωπο, υπέρ του οποίου εκδόθηκε το πιστοποιητικό αυτό έκανε ένορκη βεβαίωση του γεγονότος ότι το πιστοποιητικό ασφάλισης χάθηκε ή καταστράφηκε και έτσι δεν κατέστη δυνατή η επιστροφή του, είτε (ii) µετά από το συµβάν αυτό, αλλ όµως πριν από την πάροδο δεκατεσσάρων (14) ηµερών αφότου άρχισε να ισχύει η ακύρωση του ασφαλιστηρίου, το πιστοποιητικό ασφάλισης επιστράφηκε στον ασφαλιστή ή το πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδόθηκε το πιστοποιητικό αυτό έκανε ένορκη βεβαίωση του γεγονότος ότι το πιστοποιητικό ασφάλισης χάθηκε ή καταστράφηκε και έτσι δεν κατέστη δυνατή η επιστροφή του, είτε (iii) πριν ή µετά το συµβάν, αλλ όµως εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών αφότου άρχισε να ισχύει η ακύρωση του ασφαλιστηρίου, ο ασφαλιστής προέβη στη λήψη δικαστικών µέτρων δυνάµει του παρόντος Νόµου σε σχέση την παράλειψη επιστροφής του πιστοποιητικού ασφάλισης. (3) Ο ασφαλιστής δεν υπέχει υποχρέωση για καταβολή οποιουδήποτε ποσού δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου αν, σε αγωγή που έχει εγερθεί πριν ή µέσα σε τρεις (3) µήνες από την έγερση της αγωγής στην οποία εκδόθηκε η δικαστική απόφαση, επιτύχει να εκδοθεί υπέρ του δικαστική απόφαση αναγνωριστική του ότι αυτός, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια που διαλαµβάνεται στο ασφαλιστήριο,

6 2(β) του 86(Ι) του ικαιώµατα εργοδοτουµένου έναντι του ασφαλιστή. έχει το δικαίωµα ακύρωσης του ασφαλιστηρίου για το ότι η συνοµολόγηση του επιτεύχθηκε λόγω παρασιώπησης ουσιώδους γεγονότος ή λόγω παράστάσης γεγονότος ψευδούς σε ουσιώδες του στοιχείο ή αν ακύρωσε το ασφαλιστήριο για το λόγο ότι είχε δικαίωµα να το κάνει, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια που διαλαµβάνεται σ αυτό: Νοείται ότι, για να ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου αυτού, θα πρέπει ο ασφαλιστής υπέρ του οποίου εκδόθηκε µια τέτοια αναγνωριστική απόφαση µετά από µια αγωγή, να γνωστοποιήσει τούτο πριν από την έγερση της αγωγής ή µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες µετά την έγερση της αγωγής, στο πρόσωπο που ήταν ενάγων στη δυνάµει του ασφαλιστηρίου εγερθείσα αγωγή καθορίζοντας την παρασιώπηση ή ψευδή παράσταση επί της οποίας προτίθεται να στηρίξει την αγωγή και ότι προτίθεται να ζητήσει αναγνωριστική απόφαση και κάθε πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται γνωστοποίηση για την έγερση µιας τέτοιας αγωγής µπορεί, αν το επιθυµεί, να καταστεί διάδικος. (4) Στο άρθρο αυτό «ευθύνη η οποία καλύπτεται από τους όρους του εκδοθέντος ασφαλιστηρίου» σηµαίνει ευθύνη η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο ή ευθύνη η οποία θα καλυπτόταν από το ασφαλιστήριο αν ο ασφαλιστής δεν είχε το δικαίωµα να ακυρώσει ή δεν είχε προβεί στην ακύρωση του ασφαλιστηρίου, και «ουσιώδες» σηµαίνει γεγονός τέτοιας φύσης ώστε να επηρεάζει την κρίση σώφρονα ασφαλιστή στην απόφαση του να αποδεχθεί ή όχι τον κίνδυνο και, σε καταφατική περίπτωση, για πόσο ασφάλιστρο και κάτω από ποιους όρους (1) Όταν σύµφωνα µε ασφαλιστήριο που έχει εκδοθεί για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, ένα πρόσωπο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο ασφαλισµένος») ασφαλισθεί για την ευθύνη του που δυνατόν να αναφυεί έναντι εργοδοτουµένων, τότε (α) Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος ήθελε πτωχεύσει ή προβεί σε συµβιβασµό ή άλλο διακανονισµό µε τους πιστωτές του ή (β) αν ο ασφαλισµένος είναι εταιρεία, σε περίπτωση που ήθελε εκδοθεί διάταγµα εκκαθάρισης ή ψηφισθεί απόφαση για εκούσια εκκαθάριση της υπό εκκαθάριση εταιρείας αυτής ή ήθελε προσηκόντως διορισθεί εκκαθαριστής ή διαχειριστής των εργασιών ή των επιχειρήσεων της υπό εκκαθάρισης εταιρείας ή σε περίπτωση που ήθελε αναληφθεί κατοχή, από ή για λογαριασµό των κατόχων οµολόγων εξασφαλισµένων µε κυµαινόµενη επιβάρυνση, οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου περιλαµβανόµενου ή υποκείµενου στην επιβάρυνση, αν είτε πριν είτε µετά που θα επισυµβεί οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περιπτώσεις αναφυεί οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη του ασφαλισµένου, το δικαιώµατα του έναντι του ασφαλιστή δυνάµει του ασφαλιστηρίου αναφορικά µε την ευθύνη αυτή θα µεταβιβασθούν και θα περιέλθουν, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη σε οποιοδήποτε νόµο, στον εργοδοτούµενο έναντι του οποίου έχει αναφυεί η ευθύνη αυτή. (2) Σε περίπτωση έκδοσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις οποιουδήποτε νόµου, διατάγµατος διαχείρισης σχετικά µε πτωχεύσασα περιουσία αποθανόντα χρεώστη, τότε για οποιοδήποτε χρέος που µπορεί να ακοδειχθεί σε πτώχευση και που οφείλεται από τον αποβιώσαντα αναφορικά µε ευθύνη έναντι εργοδοτουµένου, για την οποία αυτός ήταν ασφαλισµένος σύµφωνα µε ασφαλιστήριο που έχει εκδοθεί για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, τα δικαιώµατα του αποβιώσαντος οφειλέτη έναντι του ασφαλιστή σύµφωνα µε το εν λόγω ασφαλιστήριο θα µεταβιβασθούν και περιέλθουν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη σε οποιοδήποτε νόµο, στο πρόσωπο στο οποίο οφείλεται το εν λόγω χρέος. (3) Οποιοσδήποτε όρος σε ασφαλιστήριο που έχει εκδοθεί για τους σκοπούς του

7 παρόντος Νόµου και που άµεσα ή έµµεσα αποσκοπεί στην ακύρωση του ασφαλιστηρίου ή στην αλλοίωση των δικαιωµάτων των µερών, που απορρέουν από το ασφαλιστήριο, σε περίπτωση που θα επισυνέβαινε οποιοδήποτε από τα καθοριζόµενα στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω συµβάντα, στερείται οποιασδήποτε ισχύος. (4) Με τη µεταβίβαση των δικαιωµάτων, σύµφωνα µε το εδάφιο (1) ή το εδάφιο (2) και τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 12, ο ασφαλιστής υπέχει την ίδια ευθύνη έναντι του εργοδοτουµένου που θα υπείχε έναντι του ασφαλισµένου: Νοείται ότι, αν η ευθύνη του ασφαλιστή έναντι του ασφαλισµένου υπερβαίνει την ευθύνη του ασφαλισµένου έναντι του εργοδοτουµένου. οι διατάξεις του παρόντος Νόµου δε θα επηρεάσουν τα δικαιώµατα του ασφαλισµένου έναντι του ασφαλιστή σε ό,τι αφορά το υπερβαίνον ποσό: Νοείται περαιτέρω ότι, αν η ευθύνη του ασφαλιστή έναντι του ασφαλισµένου είναι λιγότερη της ευθύνης του ασφαλισµένου έναντι του εργοδοτουµένου, οι διατάξεις του παρόντος Νόµου δε θα επηρεάσουν τα δικαιώµατα του εργοδοτουµένου έναντι του ασφαλισµένου σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο. (5) Το άρθρο αυτό, όπως και τα άρθρα 11 και 12 του παρόντος Νόµου, δεν τυγχάνουν εφαρµογής, όταν µια εταιρεία εκκαθαρίζεται εκούσια για το σκοπό αναδιοργάνωσης ή συγχώνευσης της µε άλλη εταιρεία. (6) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, όπως και των άρθρων 11 και 12 του παρόντος Νόµου, η φράση «ευθύνη έναντι εργοδοτουµένων» αναφορικά µε ασφαλισµένο δυνάµει ασφαλιστηρίου δεν περιλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη του προσώπου αυτού υπό την ιδιότητα του ασφαλιστή δυνάµει άλλου ασφαλιστηρίου. Υποχρέωση 11. (1) Το πρόσωπο εναντίον του οποίου εγείρεται αξίωση αναφορικά µε ευθύνη παροχής που καλύπτεται υποχρεωτικά από ασφαλιστήριο, οφείλει, όταν κληθεί προς τούτο πληροφοριών. από ή εκ µέρους του προσώπου που εγείρει την αξίωση, να αναφέρει κατά πόσο ήταν ασφαλισµένο αναφορικά µε την ευθύνη αυτή µε ασφαλιστήριο που έχει ισχύ για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ή θα ήταν έτσι ασφαλισµένο, αν ο ασφαλιστής δεν είχε προβεί στην ακύρωση του ασφαλιστηρίου, σε καταφατική δε περίπτωση, οφείλει να δώσει τα στοιχεία που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ασφάλισης που του έχει εκδοθεί. (2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο πτωχεύσει ή προβεί σε συµβιβασµό ή άλλο διακανονισµό µε τους πιστωτές του ή σε περίπτωση που εκδοθεί διάταγµα, δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε νόµου που αφορά στην πτώχευση, αναφορικά µε την περιουσία οποιουδήποτε προσώπου ή σε περίπτωση που εκδοθεί διάταγµα εκκαθάρισης οποιασδήποτε εταιρείας ή ήθελε προσηκόντως διορισθεί εκκαθαριστής ή διαχειριστής των εργασιών ή των επιχειρήσεων της υπό εκκαθάριστη εταιρείας ή ήθελε αναληφθεί κατοχή από ή για λογαριασµό των κατόχων οποιωνδήποτε οµολόγων εξασφαλισµένων µε κυµαινόµενη επιβάρυνση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που περιλαµβάνει ή υπόκειται στην επιβάρυνση, ο πτωχεύσας οφειλέτης, ο προσωπικώς αντιπρόσωπος αποβιώσαντος οφειλέτη και, ανάλογα µε την περίπτωση, ο επίσηµος εκδοχέας, ο επίτροπος, ο εκκαθαριστής, ο παραλήπτης, ο διαχειριστής ή εκείνος που έχει στην κατοχή του το περιουσιακό στοιχείο, έχει υποχρέωση, όταν του ζητηθεί από πρόσωπο που εγείρει αξίωση που γεννάται από ευθύνη έναντι του, να δώσει κάθε πληροφορία που εύλογα ζητείται από αυτό, για να διακριβωθεί αν µεταβιβάσθησαν και περιήλθαν σ αυτό οποιαδήποτε δικαιώµατα δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου και για το σκοπό άσκησης των δικαιωµάτων αυτών, το δε ασφαλιστήριο, στην έκταση κου αποσκοπεί άµεσα ή έµµεσα στην ακύρωση του ασφαλιστηρίου ή την αλλοίωση των δικαιωµάτων των µερών, όταν δίνεται µια τέτοια πληροφορία ή άλλως πως στην απαγόρευση, παρακώλυση ή περιορισµό της παροχής τέτοιων πληροφοριών, δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ. (3) Αν οι πληροφορίες που έχουν δοθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (2), αποκαλύψουν στοιχεία που εύλογα εδραιώνουν την

8 πεποίθηση ότι µεταβιβάσθησαν ή δυνατόν να µεταβιβάσθησαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου αυτού, στο πρόσωπο αυτό οποιαδήποτε δικαιώµατα εναντίον οποιουδήποτε συγκεκριµένου ασφαλιστή, ο ασφαλιστής αυτός υπέχει την υποχρέωση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) στα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο αυτό. (4) Η υποχρέωση που επιβάλλει το άρθρο αυτό για παροχή πληροφοριών περιλαµβάνει και την υποχρέωση του προσώπου που έχει την υποχρέωση αυτή να επιτρέπει την επιθεώρηση και τη λήψη αντιγράφων ασφαλιστηρίου, απόδειξης πληρωµής ασφαλίστρων και κάθε άλλοι συναφούς εγγράφου. (5) Οποιοσδήποτε που χωρίς εύλογη δικαιολογία, της οποίας φέρει και το βάρος της απόδειξης, παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή που εκούσια ή από αµέλεια προβαίνει σε ψευδή ή παραπλανητική δήλωση σε σχέση µε ζητηθείσα από αυτόν πληροφορία, είναι ένοχος αδικήµατος. Ανίσχυρες 12. Αν ο ασφαλισµένος δυνάµει ασφαλιστηρίου που εκδόθηκε για τους σκοπούς του συµφωνίες µεταξύ παρόντος Νόµου πτωχεύσει ή, αν πρόκειται για εταιρεία, εκδοθεί διάταγµα ασφαλιστή και εκκαθάρισης ή ψηφισθεί απόφαση για εκούσια εκκαθάρισή της, οποιαδήποτε ασφαλισµένου. συµφωνία που έχει συναφθεί µεταξύ του ασφαλιστή και του ασφαλισµένου ή οποιαδήποτε παραίτηση, εκχώρηση, ή άλλη διάθεση που έγινε από τον ασφαλισµένο ή οποιαδήποτε πληρωµή στον ασφαλισµένο µετά που αναφύηκε η ευθύνη έναντι του εργοδοτουµένου και µετά που άρχισε η πτώχευση ή η εκκαθάριση, ανάλογα µε την περίπτωση, δε θα έχει οποιαδήποτε ισχύ και ούτε θα µπορεί να επηρεάσει τα δικαιώµατα που έχουν µεταβιβασθεί ή έχουν περιέλθει στον εργοδοτούµενο δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 13. Όταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου εκδοθεί πιστοποιητικό ασφάλισης σε ασφαλισµένο, η επέλευση αναφορικά µε αυτόν ενός από τα γεγονότα που καθορίζεται στο εδάφιο (1) ή στο εδάφιο (2) του άρθρου 10 του παρόντος Νόµου και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, δε θα επηρεάσει οποιαδήποτε ευθύνη του, για την οποία υπάρχει υποχρέωση κάλυψης µε ασφαλιστήριο δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου και επίσης οι διατάξεις του άρθρου αυτού δε θα επηρεάσουν οποιοδήποτε δικαίωµα εναντίον του ασφαλιστή δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 10, 11 και 12 του παρόντος Νόµου. ιακανονισµός 14. (1) ιακανονισµός που γίνεται από ασφαλιστή σε σχέση µε αξίωση που αξίωσης. µπορούσε να εγείρει ο εργοδοτούµενος και που αφορά ευθύνη που καλύπτεται υποχρεωτικά από ασφαλιστήριο δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου δεν είναι έγκυρος, εκτός εάν λάβει µέρος στο διακανονισµό και ο εργοδοτούµενος. (2) Ασφαλιστήριο που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου θα παραµείνει σε ισχύ και στη διάθεση των εργοδοτουµένων παρά το θάνατο του ασφαλισµένου, ωσάν να ήταν ο ασφαλισµένος ακόµη ζωντανός. Υποχρεώσεις 15. (1) Κάθε εργοδότης οφείλει να εργοδότη αναφορικά µε (α) Εκθέτει σε περίοπτη θέση στα Κεντρικά Γραφεία, υποκαταστήµατα, όπως και πιστοποιητικό στους τόπους εργασίας όπου τούτο είναι δυνατόν, και σε µέρος προσιτό στους ασφάλισης εργοδοτουµένους και σε κάθε ενδιαφερόµενο το πιστοποιητικό ασφάλισης και να παρουσιάζει αντίγραφο του σε κάθε ενδιαφερόµενο, όταν του ζητηθεί από αυτόν 5(α) του 79(Ι) του (β) παρουσιάζει ή/και να αποστέλλει το πιστοποιητικό ασφάλισης ή/και πιστοποιηµένο αντίγραφο αυτού, όταν του ζητείται µε επιστολή ή προφορικά Επίσηµη Εφηµερίδα, (i) σε οποιοδήποτε επιθεωρητή εξουσιοδοτηµένο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ή/και (ii) σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που καθορίζεται στην παράγραφο (1) του Κανονισµού 10 των περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Κανονισµών του 1997 και 1998,

9 Παράρτηµα Τρίτο (Ι): εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται στην παράγραφο (2) του εν λόγω Κανονισµού (γ) επιτρέπει την επιθεώρηση του ασφαλιστήριου εγγράφου ή αντιγράφου του από τα πρόσωπα που θα καθοριστούν από Κανονισµούς. 5(β) του 79(Ι) του (δ) κοινοποιεί αντίγραφο του πιστοποιητικού ασφάλισής του ή του πιστοποιηµένου αντίγραφου αυτού, εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου που καθορίζεται στην παράγραφο (β), από την ηµεροµηνία που του ζητήθηκε κάτι τέτοιο γραπτώς, από το ιευθυντή. 5(γ) του 79(Ι) του (2)(α) Οποιοσδήποτε εργοδότης ή αντιπρόσωπος ή υπάλληλος του παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ ( 3.000,00). (β) Τηρουµένων των οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα της ηµοκρατίας, ποινική δίωξη αδικήµατος που προβλέπεται από το παρόν εδάφιο ασκείται (i) από το ιευθυντή (ii) από επιθεωρητή ή άλλο λειτουργό ο οποίος ήθελε εξουσιοδοτηθεί από το ιευθυντή. 6 του 79(Ι) του 15Α.-(1) Ο ιευθυντής τηρεί Μητρώο Ασφαλισµένων Εργοδοτών, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2). Μητρώο Ασφαλισµένων Εργοδοτών. (2) Κάθε ασφαλιστής διαβιβάζει στον ιευθυντή, κάθε τρεις (3) µήνες µε ηλεκτρονικά µέσα, τα στοιχεία που καθορίζονται στο πιστοποιητικό ασφάλισης που συντάσσεται στον Τύπο ΕΕ2 του Παραρτήµατος των περί της Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Κανονισµών του 1997 και 1998, όπως Επίσηµη Εφηµερίδα αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται: Παράρτηµα Τρίτο (Ι): Νοείται ότι, κάθε ασφαλιστής διαβιβάζει στον ιευθυντή τα στοιχεία των ήδη ασφαλισµένων εργοδοτών, εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου. Επιθεωρητές. 16. (1) Για τους σκοπούς του Νόµου αυτού ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζει ως επιθεωρητές λειτουργούς του Υπουργείου του ή λειτουργούς άλλου Υπουργείου, αφού συνεννουθεί πρώτα µε τον Υπουργό στον οποίο υπάγονται οι λειτουργοί αυτοί. (2) Οι επιθεωρητές που ορίζονται σύµφωνα µε το εδάφιο (1) έχουν εξουσία να προβαίνουν στις πιο κάτω ενέργειες: (α) Να εισέρχονται κατά χρόνο λογικό σε οποιοδήποτε µέρος που χρησιµοποιείται ως τόπος εργασίας ενός εργοδότη (β) να προβαίνουν στις αναγκαίες εξετάσεις και έρευνες, για να διαπιστώνουν αν τηρούνται οι διατάξεις του Νόµου αυτού. (3) Κάθε εργοδότης ή αντιπρόσωπος ή υπάλληλος του οφείλουν να παρέχουν στον

10 επιθεωρητή κάθε πληροφορία και να προσκοµίζουν σ αυτόν για εξέταση κάθε έγγραφο που αυτός εύλογα θα απαιτήσει. (4) Όποιος (α) Εκούσια καθυστερεί ή παρεµποδίζει επιθεωρητή στην ενάσκηση των εξουσιών που έχει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού (β) αρνείται ή αµελεί να απαντήσει σε οποιοδήποτε ερώτηµα που του τίθεται από επιθεωρητή ή να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία την οποία είναι υποχρεωµένος να δώσει, 7 του 79(Ι) του διαπράττει αδίκηµα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δε θα υπερβαίνει τα εξακόσια ευρώ ( 600,00): Νοείται ότι κανένας δεν υποχρεούται, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση η οποία τείνει να τον ενοχοποιήσει. (5) Κάθε επιθεωρητής, κατά την ενάσκηση των εξουσιών του, είναι εφοδιασµένος µε το πιστοποιητικό του διορισµού του και το επιδεικνύει όταν του ζητηθεί. Ταµείο 17. (1) Σε συνεννόηση µε τις Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν άδεια ασκήσεως Ασφαλιστών ασφαλιστικών εργασιών του κλάδου εργατικών αποζηµιώσεων, ο Υπουργός µπορεί Εργατικών να λάβει κάθε µέτρο που αυτός θα έκρινε κατάλληλο για ίδρυση Ταµείου (που θα Αποζηµιώσεων. καλείται «Ταµείο Ασφαλιστών Εργατικών Αποζηµιώσεων») και το οποίο θα τελεί κάτω από τη διοίκηση και έλεγχο του Συµβουλευτικού Σώµατος Ασφαλειών ή οποιουδήποτε άλλου Σώµατος ή Επιτροπής που θα αποφασίσει ο Υπουργός και θα λειτουργεί σύµφωνα µε Κανονισµούς που θα εκδίδει το Υπουργικό Συµβούλιο. Η ίδρυση του Ταµείου Ασφαλιστών Εργατικών Αποζηµιώσεων γίνεται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που απορρέουν από κινδύνους οι οποίοι απαιτείται όπως καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση που προβλέπεται από το Νόµο αυτό και οι οποίοι δεν καλύπτονται ή δεν έχουν καλυφθεί πλήρως ή το ασφαλιστήριο δεν είναι έγκυρο ή για οποιοδήποτε από τους πιο κάτω λόγους: Συνυπολογισµός αποζηµιώσεων. (α) Η ασφαλιστική εταιρεία αδυνατεί να εξοφλήσει τις οφειλές της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόµου (β) η επαγγελµατική ασθένεια προήλθε µετά από απασχόληση του εργοδοτουµένου σε διάφορους εργοδότες και δεν είναι δυνατό να καθοριστεί µε ακρίβεια ποιος από τους εργοδότες και µέχρι ποιου βαθµού ευθύνεται να καταβάλει την αποζηµίωση. (2) Για αντιµετώπιση των περιπτώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) κάθε ασφαλιστική εταιρεία, που κατέχει άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών του κλάδου εργατικών αποζηµιώσεων, καταβάλλει στο Ταµείο Ασφαλιστών Εργατικών Αποζηµιώσεων τις ετήσιες εισφορές που ο Υπουργός εκάστοτε καθορίζει. Από το Ταµείο Ασφαλιστών Εργατικών Αποζηµιώσεων καταβάλλονται τέτοια ποσά που θα αποφασίζονται από το Ταµείο ή θα επιδικάζονται από το ικαστήριο Κατά τον υπολογισµό των αποζηµιώσεων, είτε από το ικαστηρίο είτε εξωδίκως, δε θα λαµβάνεται υπόψη οποιοδήποτε ποσό που καταβλήθηκε ή που πρέπει να καταβληθεί από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως παροχή ή επίδοµα ένεκα των ίδιων περιστάσεων που δηµιουργούν τη νοµική υποχρέωση για αποζηµίωση. Παραγραφή 19. Οποιαδήποτε αγωγή για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου πρέπει να εγείρεται αξιώσεων. εντός τριών (3) ετών από την ηµέρα του ατυχήµατος: 3 του 86(Ι) του Νοείται ότι σε περίπτωση επαγγελµατικής ασθένειας εργοδοτουµένου η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός τριών (3) ετών από την ηµέρα που ο εργοδοτούµενος αντιλήφθηκε αυτή την ασθένεια. 5 του 63(Ι) του 19Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου γενικού ή ειδικού νόµου, ο

11 1997. καθορισµός των ασφαλίστρων που εισπράττονται από ασφαλιστή για την έκδοση Καθορισµός ασφαλιστηρίου για τους σκοπούς του Νόµου αυτού επαφίεται στην ελεύθερη κρίση ασφαλίστρων. του ασφαλιστή, µε βάση την εκτίµηση κάθε κινδύνου ξεχωριστά. Εξουσίες 20. Το Συµβουλευτικό Σώµα έχει αρµοδιότητα να συµβουλεύει τον Υπουργό: Συµβουλευτικού Σώµατος. (α) Γενικά για την εφαρµογή του Νόµου αυτού και κάθε Κανονισµού που θα εκδοθεί σύµφωνα µε το Νόµο αυτό Αδικήµατα. 8(α) του 79(Ι) του 8(β) του 79(Ι) του 8(γ) του 79(Ι) του (β) για κάθε θέµα που αφορά στην ασφάλιση εργατικών ατυχηµάτων 21. (1) Εργοδότης που παραλείπει να ασφαλιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, διαπράττει αδίκηµα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστηµα που δε θα υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δε θα υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ( 5.000,00) ή και στις δύο ποινές. (2) Σε περίπτωση που η αναφερόµενη στο εδάφιο (1) παράβαση διαπράττεται από νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή οργανισµό χωρίς νοµική προσωπικότητα, κάθε πρόσωπο που κατά το χρόνο της παράβασης ήταν µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, ιευθυντής, Γραµµατέας ή άλλος υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του νοµικού προσώπου ή ήταν µέλος της ένωσης προσώπων ή του οργανισµού διαπράττει αδίκηµα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται στην προβλεπόµενη στο εδάφιο (1) ποινή, εκτός αν αποδείξει ότι η παράβαση διαπράχθηκε χωρίς τη γνώση του και ότι κατέβαλε τη δέουσα επιµέλεια. (3) Όποιος προβαίνει σε δήλωση, γραπτή ή προφορική, η οποία είναι ψευδής ή παραπλανητική, αναφορικά µε τον αριθµό των απασχολουµένων από αυτόν προσώπων ή και των αµοιβών τους ή και το είδος απασχόλησης τους, ή αποκρύπτει ουσιώδη στοιχεία, µε σκοπό να επιτύχει την έκδοση πιστοποιητικού ασφάλισης δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, εκτός αν ικανοποιήσει το ικαστήριο ότι δεν ενήργησε µε πρόθεση εξαπάτησης, διαπράττει αδίκηµα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστηµα που δε θα υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δε θα υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ( 5.000,00) ή και στις δυο ποινές. (4) Όποιος, µε πρόθεση εξαπάτησης (α) Πλαστογραφεί, παραποιεί ή αλλοιώνει οποιοδήποτε πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, ή (β) χρησιµοποιεί ή επιτρέπει να χρησιµοποιηθεί από άλλο οποιοδήποτε πλαστογραφηθέν, παραποιηθέν ή αλλοιωθέν πιστοποιητικό ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, ή (γ) παραχωρεί σε άλλο ή λαµβάνει από άλλο πιστοποιητικό ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, ή (δ) κατασκευάζει ή έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε έγγραφο που προσοµοιάζει τόσο πολύ µε πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Nόµου, ώστε να µπορεί να εξαπατήσει, ή (ε) εκδίδει οποιοδήποτε πιστοποιητικό ασφάλισης ή πιστοποιητικό ή έγγραφο του οποίου η έκδοση προβλέπεται στον παρόντα Νόµο, διαπράττει αδίκηµα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστηµα που δε θα υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες ή χρηµατική ποινή που δε θα υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ( 5.000,00) ή και στις δυο ποινές.

12 8(δ) του 79(Ι) του (5) Ο ένοχος αδικήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, για το οποίο δεν προνοείται ειδική ποινή, υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση για διάστηµα που δε θα υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δε θα υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ ( 3.000,00) ή και στις δύο ποινές. 8(ε) του 79(Ι) του (6)(α) Τηρουµένων των οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα της ηµοκρατίας, ποινική δίωξη, η οποία προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2), ασκείται (i) από το ιευθυντή (ii) από κάθε επιθεωρητή ή άλλο λειτουργό ο οποίος ήθελε εξουσιοδοτηθεί από το ιευθυντή. (β) Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται ρητά στον παρόντα Νόµο ότι ποινική δίωξη ασκείται από το ιευθυντή, µετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα της ηµοκρατίας, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η ποινική δίωξη ασκείται από λειτουργό που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα της ηµοκρατίας. Κανονισµοί. 22. (1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει Κανονισµούς οι οποίοι θα δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα της ηµοκρατίας για τον καθορισµό οποιουδήποτε θέµατος που χρειάζεται να καθοριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου αυτού και γενικά για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου αυτού. (2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι Κανονισµοί µπορούν να ρυθµίζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα; ζητήµατα: (α) Τον καθορισµό των εντύπων, που θα χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του Νόµου αυτού (β) τον καθορισµό των τύπων των πιστοποιητικών ασφάλισης ή άλλων πιστοποιητικών και εγγράφων, που εκδίδονται ή υποβάλλονται δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού (γ) τον καθορισµό των καταβλητέων τελών αναφορικά µε ο,τιδήποτε ενεργείται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου (δ) τον καθορισµό ποινής φυλάκισης για διάστηµα που δε θα υπερβαίνει τους έξι µήνες ή χρηµατικής ποινής που δε θα υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δυο ποινές για την παράβαση οποιουδήποτε Κανονισµού που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου αυτού (ε) τον καθορισµό του ελάχιστου ποσού για το οποίο ένας εργοδότης υποχρεούται να ασφαλίσει την ευθύνη του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου αυτού, χωρίς να επηρεάζεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό στον εργοδοτούµενο. (3) Κανονισµοί που εκδίδονται µε βάση το άρθρο αυτό κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν δύο µήνες µετά την κατάθεση τους η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν προβεί σε τροποποίηση ή ακύρωση τους, τότε οι εν λόγω Κανονισµοί, µετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσµίας, δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα της ηµοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της εν λόγω δηµοσίευσης. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων προβεί σε τροποποίηση τους, τότε οι Κανονισµοί αυτοί δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα της ηµοκρατίας, όπως θα έχουν τροποποιηθεί, και τίθενται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής τους. 6 του 63(Ι) του 23. Το άρθρο 4 του βασικού νόµου τίθεται σε ισχύ την 1η Νοεµβρίου Έναρξη της ισχύος του άρθρου 4 του

13 βασικού νόµου. 9 του 79(Ι) του 9.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), οι διατάξεις του παρόντος Νόµου τίθενται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. (2) Οι διατάξεις του άρθρου 4 τίθενται σε ισχύ µέσα σε τρεις µήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου.

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Αριθµός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 35(Ι)/2007 Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταδολίευσης των

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3207, 19.12.97 Ν. 100(Ι)/97 Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος του 19 97 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4118, 21/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4118, 21/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των Μισθών Νόμος του 2007. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3417, 7/7/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3417, 7/7/2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός Τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ

ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. 3. Υποχρέωση εγγραφής λεσχών. 4. Μητρώο λεσχών. 5. Τρόπος υποβολής αίτησης για εγγραφή. 6. Ο Γραµµατέας ενηµερώνει τον Εφορο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 98(Ι) του 2003

Αριθµός 98(Ι) του 2003 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3739, 25.7.2003 Ν. 98(Ι)/2003 Ο περί Εργοδοτουµένων µε Εργασία Ορισµένου Χρόνου (Απαγόρευση υσµενούς Μεταχείρισης) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use KEΦΑΛΑΙΟ 41 ΑΓΑΘΟΕΡΓΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Με αίτηση εµπιστεύµατος οποιουδήποτε αγαθοεργού ιδρύµατος το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να χορηγήσει πιστοποιητικό ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92 E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, 24.1.92 15 Ν. 4/92 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. 1, Αρ. 2571, Ν. 3/91

E.E., Παρ. 1, Αρ. 2571, Ν. 3/91 E.E., Παρ. 1, Αρ. 2571,18.1.91 5 Ν. 3/91 Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 650 Ν. 31(Ι)/94 Αρ. 2876,

E.E. Παρ. 1(1) 650 Ν. 31(Ι)/94 Αρ. 2876, E.E. Παρ. 1(1) 650 Ν. 31(Ι)/94 Αρ. 2876, 22.4.94 Ο περί Απρόσκλητου Προσφοράς Αγαθών και Υπηρεσιών Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L303, 02.12.2000, σ.16 Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3853, 3/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3853, 3/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μεταφοράς στην Κυπριακή έννομη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 5/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2473 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 5 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 Ο ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΩΝ Ο ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 Ο ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΩΝ Ο ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 Ο ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΩΝ Ο ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία 3. Αδικήµατα για πράξεις σε, επί ή πάνω από δηµόσιες οδούς. 4. Εξουσία στο ιευθυντή ηµοσίων Έργων να απαγορεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ H Boυλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, Ν. 80(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, Ν. 80(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, 20.6.2014 80(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962 Ν. 80(Ι)/2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 31 του 1962.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 105(Ι)/2013 105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 224, 16.08.2006, σ.1. «Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, 24.7.2015 Ν. 138(Ι)/2015 138(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 328,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ TOY 2015

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ TOY 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ TOY 2015 Προοίµιο. ΕΠΕΙ Η, το επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο Συναντίληψης µεταξύ της Κυπριακής ηµοκρατίας και του ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3965, 11/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3965, 11/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 54. 21 του 1970 95(Ι) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκρηκτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα