Ανάπτυξη ενός Συστήματος Αεροδρομίων στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη ενός Συστήματος Αεροδρομίων στην Ελλάδα"

Transcript

1 Ανάπτυξη ενός Συστήματος Αεροδρομίων στην Ελλάδα Αθανάσιος Νικολαΐδης * Παναγιώτης Βλαχοδημητρόπουλος ** Μαρίνα Παπαοικονόμου *** * Καθηγητής Α.Π.Θ., Ελλάδα ** Πολιτικός Μηχανικός, Ελλάδα *** Πολιτικός Μηχανικός, Ελλάδα Περίληψη Σκοπός της οργάνωσης των ελληνικών αεροδρομίων σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ελλείψεων σε υποδομές ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ικανοποίηση της ζήτησης και η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων. Για την ανάπτυξη του συστήματος των αεροδρομίων λαμβάνονται υπόψη τα φυσικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων αεροδρομίων, τα χαρακτηριστικά της ζήτησης για αεροπορικές μετακινήσεις, τα χαρακτηριστικά της προσφερόμενης αερομεταφορικής εξυπηρέτησης, καθώς και τα κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία των περιοχών. Το προτεινόμενο σύστημα περιλαμβάνει τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο εντάσσονται τα αεροδρόμια "πύλες" προς τη χώρα, ήτοι τα τρία κύρια αεροδρόμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου. Στο δεύτερο επίπεδο εντάσσονται τα αεροδρόμια ευρύτερης περιφερειακής σημασίας και τα αεροδρόμια με σημαντική εποχιακή κίνηση εξωτερικού. Στο τρίτο επίπεδο εντάσσονται τα τοπικής σημασίας αεροδρόμια, αεροδρόμια γενικής αεροπορίας και ελικοδρόμια. 1 Εισαγωγή Τα αεροδρόμια, ακόμα και στην πιο μικρή κλίμακα λειτουργίας τους, απαιτούν σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου οι οποίες προέρχονται ως επί το πλείστον από κρατική χρηματοδότηση. Είναι, επομένως, επιτακτική η ανάγκη ένταξής τους σε

2 ένα ευρύτερο πλαίσιο ενός εθνικού συστήματος αεροδρομίων, με το οποίο θα εξασφαλίζεται τόσο η βέλτιστη αξιοποίηση των κρατικών επενδύσεων όσο και η βέλτιστη ικανοποίηση της ζήτησης για αερομεταφορές. Γενικότερα ο σχεδιασμός ενός συστήματος αεροδρομίων περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του ρόλου των υφιστάμενων και προτεινόμενων νέων αερολιμένων, τον εντοπισμό των θέσεων ανάπτυξης νέων αεροδρομίων, τη φύση και την κλίμακα των έργων που απαιτούνται για την υλοποίηση του ρόλου κάθε αεροδρομίου, τον προσδιορισμό του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης κάθε επιπέδου του σχεδίου, καθώς και την παρακολούθηση της λειτουργίας και επαναπροσδιορισμό των λειτουργιών κάθε αεροδρομίου, με βάση τις εξελίξεις. Η χώρα με την πιο πλούσια εμπειρία στο σχεδιασμό συστημάτων αεροδρομίων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Εθνικό Σύστημα Αεροδρομίων (National Plan of Integrated Airport System) της οποίας περιλαμβάνει περισσότερα από αεροδρόμια (συμπεριλαμβανομένων ελικοδρομίων, αεροδρομίων μικτής πολιτικής και στρατιωτικής αεροπορίας και αεροπλάνων καθέτου προσ-απογείωσης). Από αυτά, τα είναι αυστηρά ιδιωτικά ή περιορισμένης χρήσης από το ευρύ κοινό και τα 670 εξυπηρετούν εμπορικές πτήσεις πολιτικής αεροπορίας. Σκοπός του συστήματος είναι να διασφαλίσει ότι κάθε κοινότητα διαθέτει ικανοποιητική πρόσβαση σε κάποιο κατάλληλο αεροδρόμιο, και να εξασφαλίσει αυτό το δικαίωμα ακόμα και σε απομονωμένες περιοχές. Το σύστημα απαρτίζεται από μεγάλα κομβικά (hub), περιφερειακά (regional) και δημοτικά (municipal) αεροδρόμια, τα οποία κατηγοριοποιούνται βάσει του μεγέθους της κίνησής τους. Τα αεροδρόμια είναι δυνατόν να μετακινηθούν ελεύθερα από κατηγορία σε κατηγορία όσο η κίνησή τους αυξάνεται. Τα απαραίτητα δεδομένα για το σχεδιασμό ενός συστήματος αεροδρομίων εντοπίζονται στα εξής: Χαρακτηριστικά ζήτησης: μέγεθος της ζήτησης κατά προέλευση και προορισμό, σκοπός ταξιδιού, είδη εμπορευμάτων που διακινούνται αεροπορικώς, δραστηριότητες γενικής αεροπορίας Στοιχεία αεροδρομίων: διατιθέμενες εγκαταστάσεις, χωρητικότητα Χαρακτηριστικά προσφοράς: διατιθέμενη χωρητικότητα σε κάθε δρομολόγιο, προγράμματα πτήσεων και ναύλοι επιβατών και εμπορευμάτων, πληρότητες αεροσκαφών Κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία: οικονομικές δραστηριότητες, πληθυσμιακά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, τοπικά και σε επίπεδο περιφέρειας. Η παρούσα εργασία, αφού κάνει μια αναφορά στα παραπάνω χαρακτηριστικά, καθορίζει τις γενικές αρχές οργάνωσης ενός συστήματος αεροδρομίων στην Ελλάδα και, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο δίκτυο αεροδρομίων, προτείνει την δομή ενός ολοκληρωμένου συστήματος αεροδρομίων για την Ελλάδα. 2 Στοιχεία αεροδρομίων Το δίκτυο αεροδρομίων στην Ελλάδα συνίσταται από 44 αεροδρόμια, εκ των

3 οποίων τα 38 εξυπηρετούν επιβατική κίνηση. Από τα 38 αεροδρόμια που εξυπηρετούν επιβατική κίνηση, μόνο τα 11 βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα, τα 3 σε νησιά του Ιονίου Πελάγους και τα υπόλοιπα 24 σε νησιά του Αιγαίου Πελάγους και την Κρήτη. Η γεωγραφική αυτή ανισοκατανομή οφείλεται στην πολυδιάσπαση του Αιγιακού χώρου και στην κοινωνική ανάγκη άρσης της απομόνωσης απομακρυσμένων νησιών μέσω της ίδρυσης αεροδρομίων. Δεκαπέντε αεροδρόμια είναι χαρακτηρισμένα ως "Διεθνή" εξυπηρετούν, δηλαδή, τακτικές και μη τακτικές πτήσεις εξωτερικού. Τα υπόλοιπα είναι χαρακτηρισμένα ως "Εσωτερικού" και εξυπηρετούν πτήσεις εσωτερικού, ενώ πολλά, κυρίως νησιωτικά, εξυπηρετούν και μη τακτικές πτήσεις εξωτερικού κατά την τουριστική περίοδο. Η κατηγοριοποίηση των αεροδρομίων και η ετήσια επιβατική τους κίνηση δίνονται στον Πίνακα 1. Όλα τα αεροδρόμια που εξυπηρετούν επιβατική κίνηση διαθέτουν κατ' ελάχιστο τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις (αεροσταθμό για τη διακίνηση των επιβατών, διάδρομο(ους) προσ/απογείωσης αεροσκαφών, δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών) καθώς και τα κατάλληλα ραδιοβοηθήματα για την ασφαλή διεξαγωγή της αεροπορικής κίνησης. Η εκτιμώμενη χωρητικότητα των ελληνικών αεροδρομίων, εκφρασμένη σε αριθμό επιβατών της Τυπικής Ώρας Αιχμής Σχεδιασμού δίνεται στον Πίνακα 2. Στην αεροπορική υποδομή συμπεριλαμβάνονται και τα ελικοδρόμια. Στον ελλαδικό χώρο, και στο χώρο του Αιγαίου, ειδικότερα, υπάρχουν διάσπαρτα 30 ελικοδρόμια, ενώ άλλα 6 βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ή σύνταξης μελετών. Οι χώροι αυτοί ανήκουν και ελέγχονται από κρατικές, τοπικές/ δημοτικές ή στρατιωτικές αρχές. Επιφάνεια επιρροής Η επιφάνεια επιρροής (catchment area) αποτελεί ουσιαστικά την αγορά στην οποία απευθύνεται ένα αεροδρόμιο. Είναι το σύνολο των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων από όπου θα προέλθουν ή θα καταλήξουν οι μετακινήσεις προς και από το αεροδρόμιο. Το μέγεθός της δεν είναι απόλυτα καθορισμένο. Πολύ συχνά, εμπειρικά, χρησιμοποιείται η επιφάνεια που ορίζεται από ακτίνα 2-3 ωρών απόστασης οδήγησης με κέντρο το αεροδρόμιο. Σε πολλές περιπτώσεις όμως απαιτείται να καλυφθεί μεγαλύτερη απόσταση οδήγησης, οπότε και η επιφάνεια επιρροής σε αυτές τις περιπτώσεις διευρύνεται. Παρόμοια, εάν ένα αεροδρόμιο προσφέρει κάποιες "αποκλειστικές" πτήσεις τότε η επιφάνεια επιρροής του για τις συγκεκριμένες πτήσεις θα είναι μεγαλύτερη από ότι για τις υπόλοιπες. Για παράδειγμα, η επιφάνεια επιρροής του ΚΑΘ "Μακεδονία" περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εκτείνεται σε όλη τη Μακεδονία, τη Θράκη και τμήματα της Θεσσαλίας, Ηπείρου και του Βορείου Αιγαίου. Τέλος, η επιφάνεια επιρροής των νησιωτικών αεροδρομίων είναι φυσικό να περιλαμβάνει πολλά από τα γειτονικά μικρότερα νησιά.

4 Πίνακας 1: Ετήσια επιβατική κίνηση ελληνικών αεροδρομίων (έτος 1999) Εσωτερικού Τακτική εξωτερικού Μη τακτική εξωτερικού Σύνολο εξωτερικού Συνολική κίνηση Εμπορεύματα (ton) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΩΣ ΛΗΜΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΡΟΔΟΣ ΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΗΤΕΙΑ ,2 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΑΞΟΣ ΒΟΛΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΜΗΛΟΣ ΝΑΞΟΣ ΠΑΡΟΣ ΧΙΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΑΜΙΓΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΙΚΑΡΙΑ ΚΑΣΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΥΘΗΡΑ ΛΕΡΟΣ ΣΚΥΡΟΣ ,1 ΣΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ :

5 Πίνακας 2: Εκτιμώμενη χωρητικότητα ελληνικών αεροδρομίων (σε αριθμό επιβατών Τυπικής Ώρας Αιχμής Σχεδιασμού) Αεροδρόμιο Χωρητικότητα (επιβάτες ΤΩΑΣ) Αεροδρόμιο Χωρητικότητα (επιβάτες ΤΩΑΣ) ΑΘΗΝΑ 7200 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 210 ΡΟΔΟΣ 5000 ΜΥΚΟΝΟΣ 210 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2300 ΜΗΛΟΣ 190 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1400 ΙΚΑΡΙΑ 170 ΧΑΝΙΑ 1350 ΣΥΡΟΣ 140 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1200 ΧΙΟΣ 120 ΚΕΡΚΥΡΑ 890 ΣΚΥΡΟΣ 110 ΣΑΜΟΣ 880 ΒΟΛΟΣ 90 ΚΩΣ 740 ΠΡΕΒΕΖΑ 90 ΚΑΒΑΛΑ 680 ΑΡΑΞΟΣ 90 ΣΚΙΑΘΟΣ 640 ΝΑΞΟΣ 60 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 600 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 40 ΛΗΜΝΟΣ 450 ΚΑΣΟΣ 40 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 420 ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ 40 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 340 ΛΕΡΟΣ 40 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 250 ΠΑΡΟΣ 40 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 250 ΚΟΖΑΝΗ 30 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 250 ΣΗΤΕΙΑ 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 210 ΚΥΘΗΡΑ 10 3 Χαρακτηριστικά προσφοράς 3.1 Κίνηση εσωτερικού Η βασική οργάνωση του δικτύου των αερομεταφορών στο εσωτερικό της χώρας ακολουθεί ένα ακτινικό σύστημα με κέντρο την Αθήνα, ως το διοικητικό και οικονομικό κέντρο της χώρας. Έτσι, όλα τα αεροδρόμια, συνδέονται απευθείας με την Αθήνα, με εξαίρεση την Κάσο και το Καστελόριζο που συνδέονται με την Αθήνα μέσω Ρόδου. Πλην της Αθήνας, τα αεροδρόμια του Βορείου Αιγαίου, του Ηρακλείου, των Χανίων, της Ρόδου, της Κέρκυρας και των Ιωαννίνων συνδέονται και με τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, τα αεροδρόμια Μυκόνου και Σαντορίνης, ενώ τη χειμερινή περίοδο συνδέονται μόνο με την Αθήνα, τη θερινή περίοδο αποκτούν σύνδεση και με το Ηράκλειο και τη Ρόδο αλλά και μεταξύ τους. Οι συχνότητες σύνδεσης ποικίλλουν ανάλογα με τον προορισμό από πολλά καθημερινά δρομολόγια (6-10 ημερησίως) στα "ισχυρά" δρομολόγια, π.χ. Αθήνα-Θεσσαλονίκη και Αθήνα-Ηράκλειο, έως και 1-4 δρομολόγια εβδομαδιαίως στα "ισχνά" δρομολόγια, π.χ. Αθήνα-Κοζάνη, Αθήνα-Καστοριά, Αθήνα-Σητεία, Αθήνα-Ικαρία, Αθήνα-Αστυπάλαια κλπ.

6 Κατά συνέπεια, το αεροδρόμιο της Αθήνας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μερίδιο της κίνησης εσωτερικού των ελληνικών αεροδρομίων, ήτοι ποσοστό 45,6% της συνολικής κίνησης εσωτερικού όλων των αεροδρομίων, ενώ το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ακολουθεί με 12,8%. Στην τρίτη και τέταρτη θέση ακολουθούν τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Ρόδου με 8,4% και 6,1%, αντίστοιχα, και όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια ακολουθούν με μερίδιο στην συνολική κίνηση εσωτερικού μικρότερο του 4%. Όσον αφορά τη διατιθέμενη χωρητικότητα στα δρομολόγια αξίζει να αναφερθεί ότι στο σύνολο, σχεδόν, των "ισχνών" από άποψη μεγέθους επιβατικής κίνησης δρομολογίων παρουσιάζεται πολύ υψηλή πληρότητα αεροσκάφους, γεγονός ενδεικτικό της ύπαρξης ζήτησης μεγαλύτερης από την προσφορά αεροπορικών θέσεων. 3.2 Κίνηση εξωτερικού Τακτικά δρομολόγια εξωτερικού, με οργανωμένο και εκτεταμένο δίκτυο διεθνών προορισμών και καλές συχνότητες σύνδεσης προσφέρουν ουσιαστικά μόνο τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόνο η Ολυμπιακή Αεροπορία εξυπηρετεί από το αεροδρόμιο της Αθήνας με τακτικά δρομολόγια 46 προορισμούς σε 30 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αντίστοιχα, από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί 16 προορισμούς σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες. Το αεροδρόμιο της Καβάλας προσφέρει δύο μόνο δρομολόγια εξωτερικού με μικρή συχνότητα σύνδεσης (δύο φορές την εβδομάδα για Ντύσσελντορφ και Στουτγάρδη). Σε όσα από τα υπόλοιπα ελληνικά αεροδρόμια εμφανίζεται τακτική κίνηση εξωτερικού, αυτή είναι πολύ μικρή και περιορίζεται μόνο στην τουριστική περίοδο. Σαν αποτέλεσμα, η συντριπτική πλειοψηφία τακτικών πτήσεων εξωτερικού, περίπου 85%, διακινείται μέσω Αθήνας, ενώ από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης διακινείται το 13,4% της συνολικής τακτικής κίνησης εξωτερικού και από το αεροδρόμιο της Καβάλας μόνο το 1%. Η κίνηση εξωτερικού σε όλα τα υπόλοιπα, πλην των προαναφερομένων, αεροδρόμια, διακινείται με μη τακτικές πτήσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι ότι πραγματοποιούνται κατά την τουριστική περίοδο και αφορούν εισερχόμενο στην Ελλάδα τουρισμό. Τα πρωτεία στη μη τακτική κίνηση εξωτερικού κατέχει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από το οποίο διακινείται το 26,4% των συνολικών επιβατών μη τακτικών πτήσεων, ακολουθεί το αεροδρόμιο της Ρόδου από το οποίο διακινείται το 17,3% των επιβατών, τα αεροδρόμιο της Κέρκυρας με το 11,4%, της Κω με το 8,3%, ενώ στην πέμπτη θέση με το 6,6% έρχεται το αεροδρόμιο της Αθήνας και ακολουθεί με 5,9% το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μερίδιο του αεροδρομίου της Αθήνας στη μη τακτική κίνηση εξωτερικού μειώθηκε σταδιακά από περίπου 39% το 1978 σε μόλις 6,6% το Το γεγονός αυτό οφείλεται στην κατασκευή νέων αεροδρομίων, κυρίως στα νησιά, ή στις βελτιώσεις των εγκαταστάσεών τους, με αποτέλεσμα την εκτροπή της κίνησης αυτής κατευθείαν στον προορισμό της.

7 4 Χαρακτηριστικά της ζήτησης 4.1 Προέλευση - Προορισμός Ελλείψει μιας ολοκληρωμένης έρευνας προέλευσης-προορισμού για το σύνολο της χώρας, συμπεράσματα σχετικά με το μέγεθος της ζήτησης για αεροπορικές μετακινήσεις εξάγονται βάσει του μεγέθους της επιβατικής κίνησης σε κάθε δρομολόγιο. Στην κίνηση εσωτερικού, το δρομολόγιο με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι, όπως είναι φυσικό, το δρομολόγιο μεταξύ των δύο κύριων αστικών κέντρων της χώρας, Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στη δεύτερη και τρίτη θέση έρχονται τα δρομολόγια Αθήνα-Ηράκλειο και Αθήνα-Ρόδος, αντίστοιχα. Στον Πίνακα 3 παρατίθενται τα δρομολόγια με τη μεγαλύτερη ζήτηση και το μερίδιό τους στη συνολική ζήτηση αεροπορικών μετακινήσεων εσωτερικού. Σημειώνεται ότι πλην των αναφερομένων στον Πίνακα 3 δρομολογίων, υπάρχουν άλλα 36 δρομολόγια με πολύ μικρή επιβατική κίνηση και μερίδιο στη συνολική κίνηση μικρότερο του 0,7%. Πίνακας 3: Μερίδιο ζήτησης αεροπορικών δρομολογίων (επί του συνόλου της ετήσιας κίνησης εσωτερικού -έτος βάση 1998-) Ζεύγος προέλευσης - προορισμού Μερίδιο ζήτησης Ζεύγος προέλευσης - προορισμού Μερίδιο ζήτησης 1. ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19,8% 12. ΑΘΗΝΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ 2,9% 2. ΑΘΗΝΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12,7% 13. ΑΘΗΝΑ- ΚΑΒΑΛΑ 2,9% 3. ΑΘΗΝΑ - ΡΟΔΟΣ 9,5% 14. ΑΘΗΝΑ - ΛΗΜΝΟΣ 2,1% 4. ΑΘΗΝΑ - ΧΑΝΙΑ 6,4% 15. ΑΘΗΝΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1,8% 5. ΑΘΗΝΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 5,3% 16. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1,1% 6. ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 4,8% 17. ΑΘΗΝΑ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 0,9% 7. ΑΘΗΝΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ 4,0% 18. ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΟΣ 0,9% 8. ΑΘΗΝΑ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 3,8% 19. ΑΘΗΝΑ - ΣΥΡΟΣ 0,8% 9. ΑΘΗΝΑ - ΧΙΟΣ 3,7% 20. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΡΟΔΟΣ 0,8% 10. ΑΘΗΝΑ - ΚΩΣ 3,2% 21. ΑΘΗΝΑ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ 0,7% 11. ΑΘΗΝΑ - ΣΑΜΟΣ 3,1% 22. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΡΟΔΟΣ 0,7% Σε σχέση με τη ζήτηση αεροπορικών μετακινήσεων εξωτερικού, αναφέρεται ότι, σε γενικές γραμμές, οι Βρετανοί είναι οι πρώτοι σε αριθμό επισκέπτες της χώρας με δεύτερους τους Γερμανούς ενώ ακολουθούν οι Σκανδιναβοί, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι. 4.2 Σκοπός ταξιδιού Οι αεροπορικές μετακινήσεις στο εσωτερικό της χώρας πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους (μετακινήσεις προς και από τα διοικητικά κέντρα των Περιφερειών και την πρωτεύουσα,

8 μετακινήσεις σπουδαστών κλπ.). Δευτερεύων σκοπός ταξιδιού στις μετακινήσεις εσωτερικού είναι ο τουρισμός και αυτό μόνο σε περιπτώσεις καθαρά τουριστικών προορισμών. Οι αεροπορικές μετακινήσεις εξωτερικού σε όλους τους προορισμούς της Ελλάδας έχουν σκοπό ταξιδιού αποκλειστικά τον τουρισμό. Μόνη εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα, σαν μητροπολιτικό κέντρο της Ελλάδας, σε μια περιοχή με εκτεταμένη ανάπτυξη ποικίλων οικονομικών, βιομηχανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων παράγει και έλκει μετακινήσεις εξωτερικού κυρίως για επαγγελματικούς λόγους. Η Θεσσαλονίκη, από την άλλη μεριά, παράγει μετακινήσεις εξωτερικού κυρίως για επαγγελματικούς λόγους και έλκει μετακινήσεις εξωτερικού για τουρισμό. 5 Κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα Σε γενικές γραμμές ο Ελλαδικός χώρος χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων (εμπόριο, βιομηχανία, εκπαίδευση, υπηρεσίες κλπ.) στις ευρύτερες περιοχές των δύο μεγάλων αστικών κέντρων, Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπου παρατηρείται και συγκέντρωση πληθυσμού. Συγκέντρωση δραστηριοτήτων και πληθυσμού, σε μικρότερη κλίμακα, παρατηρείται επίσης στα διοικητικά κέντρα των Περιφερειών (Ιωάννινα, Κοζάνη, Μυτιλήνη, Ρόδο, Ηράκλειο κλπ.). Πλην των περιοχών αυτών, παρατηρείται επίσης μια μεταπήδηση από τον πρωτογενή (γεωργία) στο δευτερογενή (υπηρεσίες) τομέα της οικονομίας. Από τους πλέον ανεπτυγμένους τομείς είναι ο τουρισμός, ο οποίος ειδικά στους Νομούς Δωδεκανήσου και Κυκλάδων αναδεικνύεται σε απόλυτο κυρίαρχο. Πλην του τουρισμού, στο χώρο του Αιγαίου σημαντικός είναι επίσης ο κλάδος των μεταφορών, λόγω της αυξημένης σημασίας των ναυτικών επαγγελμάτων, αλλά και ο κατασκευαστικός κλάδος. 6 Γενικές αρχές οργάνωσης συστήματος αεροδρομίων Σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα, οι δύο κύριοι στόχοι τους οποίους θα πρέπει να ικανοποιήσει ο σχεδιασμός ενός συστήματος ελληνικών αεροδρομίων είναι η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών μετακινήσεων του πληθυσμού και η βέλτιστη εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης, ημεδαπής και αλλοδαπής. Οι γενικές αρχές οργάνωσης των ελληνικών αεροδρομίων σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα είναι, κατά συνέπεια: - η βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, - η βελτιστοποίηση των διατιθέμενων πόρων (resources), - η βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των αεροδρομίων, - η αύξηση της συνοχής μεταξύ των περιφερειών της χώρας, - η ικανοποιητική σύνδεση όλων των αεροδρομίων με τα κύρια πολιτικά και

9 οικονομικά κέντρα της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, - η καθιέρωση και υποστήριξη πόλων ανάπτυξης τουριστικής αεροπορικής κίνησης. 7 Διαμόρφωση συστήματος αεροδρομίων στην Ελλάδα Το προτεινόμενο σύστημα αεροδρομίων στην Ελλάδα περιλαμβάνει τρία επίπεδα: - Στο πρώτο επίπεδο εντάσσονται τα αεροδρόμια "πύλες" προς τη χώρα. - Στο δεύτερο επίπεδο εντάσσονται τα αεροδρόμια ευρύτερης περιφερειακής σημασίας και τα αεροδρόμια με σημαντική εποχιακή κίνηση εξωτερικού. - Στο τρίτο επίπεδο εντάσσονται τα τοπικής σημασίας αεροδρόμια, αεροδρόμια γενικής αεροπορίας και ελικοδρόμια. Το προτεινόμενο σύστημα φαίνεται στο Σχήμα 1. Διεθνής κίνηση Αεροδρόμια "πύλες" Διεθνής τουριστική κίνηση Διεθνής τουριστική κίνηση Αεροδρόμια ευρύτερης περιφερειακής σημασίας Αεροδρόμια με σημαντική τουριστική κίνηση "Περιφερειακά" αεροδρόμια "Τοπικά" αεροδρόμια Μεταξύ αεροδρομίων κίνηση εσωτερικού Σχήμα 1: Σχηματική αναπαράσταση του συστήματος αεροδρομίων Πρώτο επίπεδο συστήματος Στο πρώτο επίπεδο ανήκουν τα αεροδρόμια "πύλες", τα αεροδρόμια δηλαδή από τα οποία οι επιβάτες εξωτερικού είναι δυνατόν να εισέλθουν στην Ελλάδα. Ο χαρακτηρισμός ενός αεροδρομίου ως πύλης προϋποθέτει την ύπαρξη αναπτυγμένων οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή την οποία εξυπηρετεί και μια ευρεία λεκάνη απορροής που έχει τη δυνατότητα υποστήριξης τακτικών

10 πτήσεων εξωτερικού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το ρόλο "πύλης" θα διαδραματίσουν τα τρία κύρια αεροδρόμια, Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου. Το αεροδρόμιο των Αθηνών είναι και θα παραμείνει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, εξυπηρετώντας τον κύριο όγκο των τακτικών πτήσεων εξωτερικού, ευρωπαϊκών, υπερατλαντικών και διηπειρωτικών, αλλά και της κίνησης εσωτερικού, είτε απευθείας είτε με μετεπιβίβαση. Η κεντρική γεωγραφική θέση της Αθήνας στον ελλαδικό χώρο της προσδίδει το φυσικό χαρακτηριστικό του "κομβικού" (hub) αεροδρομίου και το βασικό πλεονέκτημα των ίσων αποστάσεων από τις περιφέρειες. Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης εκσυγχρονίζεται και αναπτύσσεται με προοπτική να αποτελέσει το αερομεταφορικό κέντρο των Βαλκανικών μεγαλουπόλεων. Παράλληλα, θα μπορεί να προσφέρει απευθείας συνδέσεις με τα οικονομικο-πολιτικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, μία πολλά υποσχόμενη αγορά, καθώς επίσης και ένα πλούσιο δίκτυο εσωτερικού. Παρόλο που και τα δύο αεροδρόμια μπορούν να χαρακτηριστούν περιφερειακά, σε σχέση με τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ε.Ε., λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας στην Ε.Ε., θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε αερομεταφορικά κέντρα της νοτιο-ανατολικής Μεσογείου και σαν διαμετακομιστικά κέντρα μεταξύ Δυτικής Ευρώπης και Μέσης, ή ακόμα και Άπω, Ανατολής. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου αποτελεί ήδη το ισχυρότερο ελληνικό αεροδρόμιο από άποψη τουριστικής κίνησης, ενώ εξυπηρετεί και μια ευρεία επιφάνεια επιρροής με πλήθος οικονομικών, εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων που θα μπορούσε να υποστηρίξει τακτικά δρομολόγια εξωτερικού. Συν τοις άλλοις, η γεωγραφική του θέση στο νοτιότερο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να το αναδείξει σε διαμετακομιστικό κόμβο της νοτιο-ανατολικής Μεσογείου. Δεύτερο επίπεδο Στο δεύτερο επίπεδο ανήκουν τα περιφερειακά αεροδρόμια τα οποία διακρίνονται σε αεροδρόμια ευρύτερης περιφερειακής σημασίας και σε αεροδρόμια με σημαντική εποχιακή διεθνή κίνηση. Ως αεροδρόμια ευρύτερης περιφερειακής σημασίας χαρακτηρίζονται αυτά που εξυπηρετούν σημαντική κίνηση, διεθνή και εσωτερικού, λειτουργούν συμπληρωματικά στις τρεις "πύλες", ή έχουν ιδιαίτερη περιφερειακή σημασία λόγω της εξυπηρέτησης των διοικητικών κέντρων των περιφερειών της χώρας. Τέτοια αεροδρόμια είναι της Ρόδου και της Κέρκυρας, τα οποία εξυπηρετούν σημαντικό όγκο κίνησης για αναψυχή αλλά και για επαγγελματικούς και κοινωνικούς λόγους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η μεγάλη πλειοψηφία των επισκεπτών στην Ελλάδα διακινείται μέσω των δύο αυτών αεροδρομίων και των τριών βασικών "πυλών". Επιπλέον, η Ρόδος και η Κέρκυρα ανήκουν στο δίκτυο αερομεταφορών της Ε.Ε., στην κατηγορία των "περιφερειακών σημείων σύνδεσης", με κύρια λειτουργία τη σύνδεση των διάφορων περιοχών της Ένωσης και τη διασφάλιση της σύνδεσης με διεθνή δρομολόγια αεροδρομίων της Ε.Ε.

11 Άλλα αεροδρόμια που εντάσσονται σ' αυτή την κατηγορία, είναι της Αλεξανδρούπολης, του Αράξου, καθώς επίσης και της Μυτιλήνης, των Ιωαννίνων, της Καβάλας, της Κοζάνης και της Καλαμάτας. Ως αεροδρόμια με σημαντική εποχιακή διεθνή κίνηση χαρακτηρίζονται αυτά που εξυπηρετούν ως επί το πλείστον τουριστική κίνηση εξωτερικού. Τέτοια αεροδρόμια βρίσκονται εγκατεστημένα, κυρίως, σε νησιά και περιοχές της ενδοχώρας που χαρακτηρίζονται τουριστικά θέρετρα και δέχονται μεγάλο αριθμό τουριστών. Τα αεροδρόμια αυτά εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο μη τακτικές πτήσεις εξωτερικού κατά τη θερινή περίοδο. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα αεροδρόμια των Χανίων, της Μυκόνου, της Σαντορίνης, της Κω και της Νάξου στο Νότιο Αιγαίο, της Χίου, της Σκιάθου, της Σάμου και της Λήμνου, στο Βόρειο Αιγαίο, της Κεφαλλονιάς και Ζακύνθου στο Ιόνιο και της Πρέβεζας στην ηπειρωτική χώρα. Τρίτο επίπεδο Στο τρίτο επίπεδο του συστήματος ανήκουν τα αεροδρόμια τοπικής σημασίας, που εξυπηρετούν πτήσεις εσωτερικού ή και, περιστασιακά, πτήσεις εξωτερικού. Οι συνδέσεις γίνονται με μικρά αεροσκάφη, τοπικής εμβέλειας, και ικανοποιούν καθαρά τοπικές ανάγκες. Ακόμα, τα αεροδρόμια αυτής της κατηγορίας παρέχουν συνδέσεις με μεγαλύτερα περιφερειακά αεροδρόμια (feeder services) και εξυπηρετούν περιστασιακά κάποιες έκτακτες πτήσεις. Η βελτίωση της υποδομής των αεροδρομίων αυτού του επιπέδου του συστήματος εντοπίζεται στη βελτίωση των αερομεταφορών κυρίως προς απομακρυσμένες περιοχές όπου κατά τη διάρκεια του χειμώνα τα επίγεια μέσα μεταφοράς δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση. Επιπρόσθετα μπορούν να εξυπηρετήσουν τις μεταφορές για εκπαιδευτικούς ή ιατρικούς λόγους, επείγοντα περιστατικά και άλλες κοινωνικές ανάγκες, καθώς και δραστηριότητες γενικής αεροπορίας, όπως πυρόσβεση, πτήσεις εκπαίδευσης πιλότων, αναψυχής, κλπ. Στο τρίτο επίπεδο του συστήματος κατατάσσονται τα νησιωτικά αεροδρόμια της Σύρου, της Πάρου, της Μήλου, της Καρπάθου, της Ικαρίας, της Καλύμνου, της Σκύρου, των Κυθήρων, της Κάσου, της Λέρου και του Καστελλόριζου και τα ηπειρωτικά αεροδρόμια της Ν. Αγχιάλου, της Λάρισας, της Σητείας και της Αστυπάλαιας. Σε αυτό το επίπεδο συμπεριλαμβάνονται και όλα τα ιδιωτικά αεροδρόμια που ενδεχόμενα θα κατασκευαστούν στο μέλλον για να εξυπηρετήσουν επαγγελματικές ή άλλες ιδιωτικής φύσεως ανάγκες, καθώς και τα αεροδρόμια που εξυπηρετούν χρήσεις γενικής αεροπορίας. Ακόμα, στο τρίτο επίπεδο κατατάσσονται και τα ελικοδρόμια και χώροι προσ-απογείωσης ελικοπτέρων με σκοπό την εξυπηρέτηση άμεσων τοπικών αναγκών και έκτακτων περιστατικών (μεταφορά προσώπων, διασώσεις, μεταφορά αρρώστων κλπ.). 8 Επίλογος Η ραγδαία αύξηση της αεροπορικής επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης τα τελευταία χρόνια ανέδειξε τη σπουδαιότητα του αεροπλάνου ως μεταφορικού

12 μέσου. Ταυτόχρονα, έκανε επιτακτική την ανάγκη εκσυγχρονισμού της αεροπορικής υποδομής και τη δημιουργία αξιόπιστων και λειτουργικών συστημάτων στρατηγικού σχεδιασμού αεροδρομίων. Η εμπειρία δεκαετιών απέδειξε ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός αεροδρομίου δεν είναι μία απλή απόφαση και διαδικασία. Είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα και ο καθένας έχει ένα ξεχωριστό, σημαντικό ρόλο στη διαδικασία σχεδιασμού. Η προτεινόμενη οργάνωση του συστήματος των ελληνικών αεροδρομίων και η γενικότερη αντιμετώπιση του συστήματος σαν "συνόλου", θα δώσει τη δυνατότητα έγκαιρης αναγνώρισης και ιεραρχημένης αντιμετώπισης των ελλείψεων και των απαιτήσεων σε υποδομή εδάφους (εκσυγχρονισμό ή κατασκευή νέων εγκαταστάσεων), καθώς και στελέχωσης με ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της συνολικής θεώρησης του συστήματος θα είναι η δυνατότητα αποτελεσματικής διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων που παρέχονται, για παράδειγμα, η ικανοποίηση της ζήτησης μιας περιοχής μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε ένα υπάρχον αεροδρόμιο, ή ακόμα και μέσω της βελτίωσης των επίγειων δικτύων μεταφοράς. Το τελευταίο είναι ουσιαστικής σημασίας στις περιπτώσεις αιτημάτων ίδρυσης νέων αεροδρομίων. Κλείνοντας θα πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότητα συνεχούς παρακολούθησης του συστήματος και των παραγόντων που επηρεάζουν την κατάταξη στα διάφορα επίπεδα, ώστε να είναι δυνατός ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου κάθε αεροδρομίου και η αναθεώρηση του συστήματος, ανάλογα με τις εξελίξεις. Βιβλιογραφία 1. Υ.Π.Α., "Ερευνητικό Έργο Ανάπτυξης του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης 'Μακεδονία' (Master Plan)", Ανάδοχος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Υ.Π.Α., "Έρευνα Κατάρτισης Γενικού Σχεδίου Ανάπτυξης Κρατικού Αερολιμένα Ιωαννίνων (Master Plan)", Ανάδοχος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Υ.Π.Α. "Στατιστική Αεροπορικής κίνησης", Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Διεύθυνση Χωροταξίας, "Συμπληρωματικότητα της Λιμενικής και Αεροπορικής Υποδομής στο χώρο του Αιγαίου", Ανάδοχος Ρογκάν & Συνεργάτες ΑΕ, Ashford N., H.P.M. Stanton, C.A. Moore, "Airport Operations", 2nd edition, McGraw-Hill, Ashford N., P.H. Wright, "Airport Engineering", 3rd edition, John Wiley & Sons, 1992.

13 Development of an Airport System in Greece Dr Athanassios Nikolaides * Panayiotis Vlahodimitropoulos ** Marina Papaikonomou *** * Professor Aristotle University of Thessaloniki, Greece ** Civil Engineer, Greece *** Civil Engineer, Greece Extended Summary Airports are intense land users and require significant, mainly public, investment for their development. It is, therefore, imperative to be placed within a wider national airport system designed to ensure optimum utilization of state funding and to meet air transport demand. National system planning requires input from the following parameters: demand characteristics (origin-destination demand, trip purpose, general aviation activities, etc.), airport data (existing infrastructure, capacity), supply characteristics (route capacity, flight schedule, aircraft load factors, etc.), socio-economic data (economic activities, population and demographic characteristics). The airport network in Greece comprises 44 airports, 38 of which handle passenger traffic (ranging from 2000 to annually). All airports handling passenger traffic have the at least the minimum infrastructure and navigation aids requirements to safely handle the air traffic. Their capacity varies from 10 to 7200 typical peak hour passengers. The domestic air transport network has, basically, a spoke structure, with Athens as the central point. Service frequencies vary, depending on the route, from 6-10 daily to 1-4 weekly. Scheduled international flights are, in practice, available only from Athens and Thessaloniki, which offer a wide range of international routes. Kavala airport also serves two international destinations twice a week. International traffic at all other airports, except those previously mentioned is incoming tourist traffic served by charter flights during the tourist period. The socio-economic background of Greece is characterized by a concentration of activities and population to the two main urban regions of Athens and Thessaloniki and a shift from the agricultural sector of the economy to the sector of services. Tourism is one of the most developed sections. The design of the Greek National airport system adopts the following general principles: optimization of service to the traveling public optimum utilization of resources

14 optimum airport performance improved cohesion among regions adequate connection of all airports to the main political and economic centers in Greece and abroad establishment and support of tourist traffic attraction poles The proposed airport system consists of three levels: the gateway airports, the regional airports and the local airports. Gateway airports are those that serve wide developed areas that have the potential to support scheduled international traffic. Such airports are Athens, Thessaloniki and Heraklion. Regional airports are of two kinds: airports of a wider regional value, serving the administrative centers of the regions and supplementing the three gateways, and airports with substantial tourist traffic. Local airports are those of a local value, serving short haul domestic routes or/and occasional charter flights. This level also includes general aviation airports, possible future private airports and heliports.

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Ιωάννης Εμίρης, Διευθύνων Σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ 4 Οκτωβρίου 2012 Παρεπόμενα Οφέλη Βασικοί Στόχοι Στόχοι Αξιοποίησης Μεγιστοποίηση της Αξίας Συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

Η περίπτωση τη. «Οι Αεροµεταφορέ του Σήµερα και του Αύριο», ΑΑ, 20-21/04/2010. Flight Scheduling Department, Αthens Airways Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Η περίπτωση τη. «Οι Αεροµεταφορέ του Σήµερα και του Αύριο», ΑΑ, 20-21/04/2010. Flight Scheduling Department, Αthens Airways Πανεπιστήµιο Αιγαίου Η περίπτωση τη «Οι Αεροµεταφορέ του Σήµερα και του Αύριο», ΑΑ, 20-21/04/2010 Ιουλία Πουλάκη Dr. Ανδρέα Παπαθεοδώρου MSc Toυρισµού, Τµήµα ιοίκηση Επιχειρήσεων Flight Scheduling Department, Αthens Airways

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Ελευθερίου Βενιζέλου 14 16777 Ελληνικό Ελλάδα. µε τους τόπους εγκατάστασης / υποκαταστήµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Ελευθερίου Βενιζέλου 14 16777 Ελληνικό Ελλάδα. µε τους τόπους εγκατάστασης / υποκαταστήµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Με το παρόν βεβαιώνουµε ότι η εταιρεία µε τους τόπους εγκατάστασης / υποκαταστήµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα ανέπτυξε και εφαρµόζει ένα Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας. Πεδίο εφαρµογής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. ΥΓΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Στην έκθεση περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Dr. Άρης Ίκκος Εισαγωγή - 1 Ως γνωστόν, περίπου 70% του συνόλου του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, έρχεται στην χώρα αεροπορικώς. Μάλιστα σε πολλά νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Dr. Άρης Ίκκος Εισαγωγή - 1 70% εισερχόμενου τουρισμού έρχεται αεροπορικώς στην Ελλάδα Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 90% σε πολλά νησιά Ο προγραμματισμός θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακά Αεροδρόμια. Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης. Mάρτιος 2013

Περιφερειακά Αεροδρόμια. Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης. Mάρτιος 2013 Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Mάρτιος 2013 Παρεπόμενα Οφέλη Βασικοί Στόχοι Στόχοι Αξιοποίησης Μεγιστοποίηση της Αξίας Συμβολή στην Οικονομική Ανάπτυξη Οικονομικό όφελος

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικό Δελτίο Νο. 9 Σεπτέμβριος 2015

Στατιστικό Δελτίο Νο. 9 Σεπτέμβριος 2015 Στατιστικό Δελτίο Νο. 9 Σεπτέμβριος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν Στατιστικό Δελτίο του SETE Intelligence, περιλαμβάνει: Στοιχεία Αεροπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό Πρόγραμμα πτήσεων. Sky Express. Η Κρητική Αεροπορική Εταιρεία

Χειμερινό Πρόγραμμα πτήσεων. Sky Express. Η Κρητική Αεροπορική Εταιρεία Χειμερινό Πρόγραμμα πτήσεων Sky Express Η Κρητική Αεροπορική Εταιρεία Πτήσεις απο Ηράκλειο προς Μυτιλήνη, Ικαρία, Ρόδο, Σητεία, Κύθηρα, Κώ, Αθήνα Πτήσεις από Ηράκλειο προς Ικαρία (HER - JIK) Αρ. πτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Data. Νο. 7 Ioύλιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr

Newsletter - Data. Νο. 7 Ioύλιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Newsletter - Data Νο. 7 Ioύλιος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς αφίξεις στην Ελλάδα 2013 & 2014 - καταγραφή βάσει διοικητικών στοιχείων

Διεθνείς αφίξεις στην Ελλάδα 2013 & 2014 - καταγραφή βάσει διοικητικών στοιχείων Διεθνείς αφίξεις στην Ελλάδα 2013 & 2014 - καταγραφή βάσει διοικητικών στοιχείων Ιούλιος 2015 Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Ευαγγελία Λάμπρου Αναλύτρια, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Data. Νο. 6 Ioύνιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr

Newsletter - Data. Νο. 6 Ioύνιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Newsletter - Data Νο. 6 Ioύνιος 215 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 15 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτες & ÃÚ ÛÈÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ Â

Χάρτες & ÃÚ ÛÈÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ Â Χάρτες & ÃÚ ÛÈÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ Â City of Rhodes Old Town ÃÚ ÛÈÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ Â ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Απαγορεύεται η εξαγωγή αρχαιοτήτων καθώς και έργων τέχνης τα οποία βρεθήκαν στην Ελλάδα, µε εξαίρεση κάποιες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... σελ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... σελ. 3 ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΑΓΑΘΟ ΣΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Data. Νο. 6 Ioύνιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr. Γ Eκδοση

Newsletter - Data. Νο. 6 Ioύνιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr. Γ Eκδοση Newsletter - Data Νο. 6 Ioύνιος 215 Γ Eκδοση Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 15 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Panagiotis Skrimizeas HNMS Forecasts & Research Section MOON Met Offices Workshop on Ocean Forecasting in MOON and Meteorological Forecasting

Panagiotis Skrimizeas HNMS Forecasts & Research Section MOON Met Offices Workshop on Ocean Forecasting in MOON and Meteorological Forecasting Panagiotis Skrimizeas HNMS Forecasts & Research Section Presentation Items History Mission Organization structure Infrastructure Development plans Main Activities International Co-operations & Representations

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΝΗΣΙ 5***** 4**** 3*** 2** 1* Μονάδες 5 10 1 16 AΣTYΠAΛAIA Δωμάτια 109 109 17 235 Κλίνες 221 209 29 459 Μονάδες 1 5 31 37 ΚΑΛΥΜΝΟΣ Δωμάτια 10 187 622 819 Κλίνες 20 351 1.176 1.547 Μονάδες 2

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. 20 Ιανουαρίου 2010

Εταιρική Παρουσίαση. 20 Ιανουαρίου 2010 Εταιρική Παρουσίαση 20 Ιανουαρίου 2010 H Aegean σήμερα Η μεγαλύτερη Ελληνική αεροπορική εταιρία Κατανομή Εσόδων (2008) 6,5 εκατομμύρια επιβάτες το 2009 Στόλος 31 αεροσκαφών + 2 wet lease 84% Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Data. Νο. 2- Φεβρουάριος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr

Newsletter - Data. Νο. 2- Φεβρουάριος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Newsletter - Data Νο. 2- Φεβρουάριος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Στο παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, εκτός από τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφέρειες Κωδικός ΔΙΔΕ/Γραφ Γλώσσα Επίπεδο εξετ_κέντρο υ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΓΓΛΙΚΑ Γ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ΓΑΛΛΙΚΑ Β ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων.

Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων. Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων Παύλος Αρβανίτης Ερευνητής ΕΤΕΜ Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου Αν. Καθηγητής Παν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Θα πρέπει να γνωρίζουμε: 1. τις επιφάνειες του χώρου στις οποίες γίνεται μετάβαση της θερμότητας. 2. τις διαστάσεις των επιφανειών αυτών. 3. τη διαφορά θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

c/s Salamis Filoxenia Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί

c/s Salamis Filoxenia Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί ΙΟΥΝΙΟΣ 1 12-14/06/15 Παρασκευή με Κυριακή 2-ήμερη (2 νύκτες / 3 μέρες) Λίβανος 2 14-19/06/15 Κυριακή με Παρασκευή 5-ήμερη

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011 Στυλιανό Φανουράκη ΕΙ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραχώρηση Περιφερειακών Αεροδρομίων: Η ελληνική προοπτική Διημερίδα

Παραχώρηση Περιφερειακών Αεροδρομίων: Η ελληνική προοπτική Διημερίδα Παραχώρηση Περιφερειακών Αεροδρομίων: Η ελληνική προοπτική Διημερίδα Έργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Αθήνα 3-44 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχειακής Αγοράς κατά τα έτη 2009-2010

Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχειακής Αγοράς κατά τα έτη 2009-2010 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχειακής Αγοράς κατά τα έτη - Αθήνα, Νοέμβριος 1 Εξελίξεις στη διεθνή τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΝΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΝΕΣ Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο και φυσικό παράδεισο για τους λάτρεις του υγρού στοιχείου. Ένας ωκεανός από ευκαιρίες Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους

Διαβάστε περισσότερα

Fam trips. Fam Trip Βόλος Πήλιο

Fam trips. Fam Trip Βόλος Πήλιο Fam trips Το Γραφείο ΕΟΤ Αυστρίας Ουγγαρίας, διοργανώνει σε συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες στην Αυστρία, με διοργανωτές ταξιδιών (Τ.Ο.ς), και τους κατά τόπους τουριστικούς φορείς στην Ελλάδα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης Κυριάκος Εμμ. Ρερρές Διονύσιος Π. Χιόνης 1 Εξελίξειςστηδιεθνήτουριστική αγορά Το 2010 οι παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις σημείωσαν αύξηση κατά 7% (UNWTO) Τις καλύτερες επιδόσεις τις πέτυχε η Μέση Ανατολή,

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία

Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 2013 Περιεχόμενα 01 Πρόλογος από τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Γιάννη Ν. Παράσχη και τον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Αερομεταφορική εξυπηρέτηση Πελοποννήσου.

Αερομεταφορική εξυπηρέτηση Πελοποννήσου. Αερομεταφορική εξυπηρέτηση Πελοποννήσου. Δρ. Δέσποινα Γ. Τσούκα 1, Αναπλ.Καθ. Ευάγγελος Ματσούκης 2, Επίκ.Καθ.Παντελής Δ. Σκάγιαννης 3 1 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Γενική Δ/νση Αερομεταφορών 2 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ζήτησης αερομεταφορών Ν. Κρήτης και κατάρτισης γενικού σχεδίου ανάπτυξης κρατικού αερολιμένα Ηρακλείου

Έρευνα ζήτησης αερομεταφορών Ν. Κρήτης και κατάρτισης γενικού σχεδίου ανάπτυξης κρατικού αερολιμένα Ηρακλείου Έρευνα ζήτησης αερομεταφορών Ν. Κρήτης και κατάρτισης γενικού σχεδίου ανάπτυξης κρατικού αερολιμένα Ηρακλείου Κ. Αμπακούμκιν, Α. Μπαλλής, Ε. Σφακιανάκη Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb ΟΞΕΩΣ & Ni-Cd 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ To ΣΥ.ΔΕ ΔΕ.ΣΥΣ. ιδρύθηκε την 14/3/2004 (ΦΕΚ( 2431/23.3.2004) με σκοπό την οργάνωση συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3%

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3% ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΟΡΙΑ (2014) ΜΟΡΙΑ (2013) ΔΙΑΦΟΡ Α (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡ Α (%) 748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 12,599 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6,916 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 5,683 82.2% ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΩΔ ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 406 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 6,368 14,287-7,919-55.4% 408 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 5,272 13,135-7,863-59.9% 409 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ TMHMA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Τ.Θ. 70360 166 10 Γλυφάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο. Γλώσσα ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 201Β 210Α 230Α

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο. Γλώσσα ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 201Β 210Α 230Α Δ/νση Περιχές Υπψηφίων ότι επιθυμύν να εξεταστύν στην Αθήνα ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Γ Γ υ 1 ΕΠΑΛ Τηλέφων σχλείυ E-mail Εξετ mail@1epalathinattschgr 201 Α' 201 Α' Γ 201 Α' ΓΑΛΛΙΚΑ 201 Α' ΓΑΛΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό Ο νέος εθνικός τομεακός χωροταξικός σχεδιασμός για τον κλάδο του τουρισμού έχει διττή στρατηγική κατεύθυνση:

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό Ο νέος εθνικός τομεακός χωροταξικός σχεδιασμός για τον κλάδο του τουρισμού έχει διττή στρατηγική κατεύθυνση: Το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138 Β/11.6.2009) αποτέλεσε μέρος μιας σημαντικής προσπάθειας που έγινε για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού για τη χώρα. Σκοπός του υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ? Σε περίοδο διεθνούς κρίσης οι κρουαζιέρα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 05 / 21 10 2014 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τροποποίηση δρομολογίων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές της Στρατηγικής λιμένων

Αρχές της Στρατηγικής λιμένων Αρχές της Στρατηγικής λιμένων Η σύνδεση των Ελληνικών Λιμένων με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα μεταφορών Η εδαφική συνέχεια της χώρας (συγκοινωνία/ακτοπλοΐα) Η ανάπτυξη και η απασχόληση σε εθνικό, περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο Νομικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450-1.646-17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας

Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 1. Μείωση του κόστους χρήσης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Το αεροδρόμιο της Αθήνας δεν έχει πετύχει, σε επιθυμητό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450-1.646-17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555 6.627 928

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450-1.646-17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Ε.Σ.Δι., έλαβε υπόψη: Α) Την με αριθμό πρωτ. 98/27-7-2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Ε.Σ.Δι., έλαβε υπόψη: Α) Την με αριθμό πρωτ. 98/27-7-2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2010 KΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ. 147 T.Θ. 22, Τ.Κ. 551 02 E-mail: info@esdi.gr Internet:http//www.esdi.gr Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικό Δελτίο Νο. 8 Αύγουστος 2015

Στατιστικό Δελτίο Νο. 8 Αύγουστος 2015 Στατιστικό Δελτίο Νο. 8 Αύγουστος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06/03/2014. Σελίδα 1 από 7

Αθήνα, 06/03/2014. Σελίδα 1 από 7 Αθήνα, 06/03/2014 Διευκρινίσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το διαγωνισμό για την «Ανάπτυξη υπηρεσιών «δυναμικής» χρήσης της οπτικής υποδομής του ΕΔΕΤ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη υπηρεσιών «δυναμικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τα10+2 Πανεπιστήμιαμέχριτο1973 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 04 / 12 09 2014 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11.007 9.444 1.563

Διαβάστε περισσότερα