Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 5 Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο: FAX : Πληροφορίες : Γ. Νούλα ΘΕΜΑ: Έγκριση επέμβασης σε έκταση δημόσια δασικού χαρακτήρα για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 8,199 ΜW, αποτελούμενο από 4 επιμέρους Φ/Β πάρκα της εταιρείας SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ Ι Ε.Π.Ε. συνολικού εμβαδού 192,87 στρ. στη θέση «Ψωριάρης» Τ.Κ. Πύλης Δ.Ε. Δερβενοχωριών Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας. Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 58 παρ. 2 και 3, όπως ισχύουν». 2. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων κ.λ.π.» όπως ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3818/ Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 4. Το άρθρο 13 του Ν. 1822/1988 «Σύσταση εταιρείας εκμετάλλευσης αλυκών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 272/Τ.Α/ ). 5. Την παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν. 1734/1987 «Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις». 6. Το άρθρο 2 Ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. Ελληνικά Ναυπηγεία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 201. Α/2001). 7. Το άρθρο 19 του Ν. 3377/2005 «Κανόνες εξυγίανσης εμπορίου». 8. Τις διατάξεις του Ν. 2647/98 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες κ.λ.π.» 9. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση Οργάνωση Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτ/κη και άλλες διατάξεις». 10. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87).

2 11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας». 12. Την 1669/33104/ (ΦΕΚ 648/Β/ ) Απόφαση Γενικής Γραμματέας Α.Δ.Θ.Στ.Ε. «Περί Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως». 13. Τις διατάξεις του Ν. 3468/2006 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων μορφών ενέργειας και άλλες διατάξεις» και τον Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις». 14. Τις διατάξεις του Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 15. Τον Ν. 3937/2011 «Περί διατήρησης της βιοποικιλότητας, δίκτυα NATURA κ.λ.π.» 16. Την /2006 ΚΥΑ «Διαδικασία ΠΠΕΑ και ΕΠΟ έργων Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)». 17. Την 97800/3094/ εγκύκλιο δ/γή του τ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 18. Την 49828/2008 ΚΥΑ «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού». 19. Την οικ /2485/ δ/γή Υπ. Α.Α. & Τροφίμων σχετικά με το πολύγωνο οριοθέτησης και περιορισμό του ανταλλάγματος χρήσης στην επιφάνεια επέμβασης. 20. Την 876/ πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου Θηβών και την 1839/ βεβαίωση τελεσιδικίας σύμφωνα με την οποία ευρύτερη έκταση που συμπεριλαμβάνει την έκταση στην οποία θα εγκατασταθεί ο Φ/Σ χαρακτηρίστηκε ως έκταση ανήκουσα στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3208/ Την 32802/4806/ Απόφαση «Περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,199 MW της εταιρείας SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ Ι Ε.Π.Ε. στη θέση «Ψωριάρης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ & ΙV» Δήμου Τανάγρας (πρώην Δερβενοχωριών) Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Ν. Βοιωτίας 22. Τις αριθμ. 1682/2010, 1684/2010, 1685/2010 άδειες παραγωγής για τα Φ/Β πάρκα στις θέσεις Ψωριάρης Ι ισχύος 2,952 MW, Ψωριάρης ΙΙ ισχύος 1,98 MW, Ψωριάρης ΙΙΙ ισχύος 2,97 MW αντίστοιχα, καθώς και το υπ αριθμ / έγγραφο της ΡΑΕ για το Φ/Β πάρκο στη θέση Ψωριάρης ΙV ισχύος 0,297 MW. 23. Την 2858/155074/ συναινετική άποψη του Δασαρχείου Θηβών. 24. Τις 1476/ & 2387/173748/ συναινετικές απόψεις της Δ/νσης Δασών Ν. Βοιωτίας. 25. Τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Α. Εγκρίνουμε την επέμβαση, σε έκταση δημόσια δασικού χαρακτήρα, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,199 ΜW, συνολικού εμβαδού 192,87 στρ., όπως εμφανίζεται στο από Ιούλιο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:2.000 και στο απόσπασμα Φ.Χ.Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000 του Πολιτικού Μηχανικού Λαδακάκου Κωνσταντίνου, στη θέση «Ψωριάρης», Τ.Κ. Πύλης Δ.Ε. Δερβενοχωριών Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας από την εταιρεία SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ Ι Ε.Π.Ε. Ο υπόψη φωτοβολταϊκός σταθμός αποτελείται από 4 επιμέρους φωτοβολταϊκά πάρκα στη θέση «Ψωριάρης Ι» με στοιχεία 24,25,26,27,28,24 εμβαδού 82,63 στρ., στη θέση «Ψωριάρης ΙΙ» με στοιχεία 17,17Α,17Β,20,21,22,22Α,17 εμβαδού

3 40,09 στρ., στη θέση «Ψωριάρης ΙΙΙ» με στοιχεία 17Α,18,19,17Β,17Α εμβαδού 62,46 στρ. και στη θέση «Ψωριάρης IV» με στοιχεία 16,17,22Α,23,16 εμβαδού 7,69 στρ. Η αναφερόμενη έκταση επέμβασης περιλαμβάνει την κατασκευή των κυρίων στοιχείων του σταθμού. Β. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την συνοπτική τεχνική περιγραφή του φωτοβολταϊκού σταθμού, οι εργασίες κατασκευής για την εγκατάσταση του σταθμού περιλαμβάνουν: Την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου Την περίφραξη από συρματόπλεγμα περιμέτρου μ. Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων Την εγκατάσταση οικίσκων ελέγχου στέγασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού Την διάνοιξη διαδρόμων όδευσης για την ευκολότερη πρόσβαση στις Φ/Β γεννήτριες και την διασύνδεση των φωτοβολταϊκών πλαισίων με υπόγεια κανάλια Την διασύνδεση του Φ/Σ με το δίκτυο της ΔΕΗ μέσω γραμμής Μ.Τ. απ ευθείας σε παρακείμενα δίκτυα Μ.Τ. Γ. Για τη χρήση της δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα, εμβαδού 192,87 στρ. στα πλαίσια της αριθμ /405/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 365/Β/ ), η εταιρεία θα καταβάλλει αντάλλαγμα χρήσης υπέρ Ειδικού Φορέα Δασών ποσού ,58 ευρώ. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα υποβληθεί από την εταιρεία στο αρμόδιο Δασαρχείο, για την εγκατάστασή της επί της έκτασης με την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου εγκατάστασης. Δ. Η έγκριση δίνεται με τους εξής όρους και προϋποθέσεις: 1. Ο δασικός δρόμος που διέρχεται από το πολύγωνο του Φ/Β πάρκου στη θέση «Ψωριάρης Ι» εμβαδού 82,63 στρ. θα διατηρηθεί σε κοινή χρήση και η προτεινόμενη περίφραξη του Φ/Σ θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε αυτός να περιφραχτεί εκατέρωθεν. 2. Η έγκριση επέμβασης σε έκταση δημόσια δασικού χαρακτήρα, για την εγκατάσταση των στοιχείων του φωτοβολταϊκού σταθμού παρέχεται χωρίς το Δημόσιο να φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση εκ μέρους τρίτων επί του συνόλου της δημόσιας έκτασης ή μέρος αυτής. 3. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει την μέριμνα για την πλήρη απομάκρυνση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και της απόθεσής των, όπως και των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής, σε θέσεις μη δασικές που θα υποδειχθούν από το αρμόδιο Δασαρχείο, φέρει την ευθύνη για πιθανή ζημιά σε τρίτους και αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας δασικής βλάστησης στο χρόνο κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 4. Απαγορεύεται έστω και προσωρινά η εναπόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε ρέματα, χειμάρους και αρδευτικές τάφρους για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των νερών. 5. Η έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των διαταραχθέντων επιφανειών θα αρχίσει μετά την περάτωση των έργων και θα ληφθεί μέριμνα για την συντήρηση άρδευση των νεόφυτων για τουλάχιστον τρία (3) έτη. 6. Η φυτική γη κηπαίο χώμα, που πιθανόν απαιτηθεί για την βελτίωση των εδαφικών συνθηκών φύτευσης δενδρυλλίων θα προμηθευτεί από τις εδαφικές θέσεις διαμόρφωσης για την τοποθέτηση των στοιχείων του σταθμού, εφόσον υπάρχει και παρουσιάζει ικανοποιητικό βαθμό καταλληλότητας ή από το ελεύθερο εμπόριο απαγορευμένης οποιασδήποτε λήψης από έκταση δασικής μορφής. 7. Απαγορεύεται η μεταβολή της χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριμένου σκοπού.

4 8. Να γίνει πρόβλεψη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων. 9. Η παρούσα έγκριση δεν απαλλάσσει τον φορέα από την εξασφάλιση τυχόν άλλων εγκρίσεων και αδειών και χορηγείται για όσο διάστημα λειτουργεί ο σταθμός και σε εφαρμογή του χρόνου ισχύος της περιβαλλοντικής αδειοδότησής του. Διευκρινίζεται ότι κάθε μελλοντική ανανέωση του χρόνου ισχύος των περιβαλλοντικών όρων θα διαβιβάζεται υποχρεωτικά, για γνώση και στην Δασική Υπηρεσία της περιοχής στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το έργο. 10. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει η λειτουργία του σταθμού, η εταιρεία οφείλει να απομακρύνει τις υπερκείμενες του εδάφους εγκαταστάσεις, να αποκαταστήσει τη δασική βλάστηση των διαταραχθέντων χώρων με νέα φυτοτεχνική μελέτη και η έκταση επανέρχεται στη διαχείριση της Υπηρεσίας και σε εφαρμογή των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας. 11. Το πρωτόκολλο εγκατάστασης ως βεβαιωτική πράξη της επέμβασης, θα συντάξει το Δασαρχείο Θηβών και αντίγραφο υποβληθεί στην Δ/νση Δασών Νομού και στη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. 12. Τα στοιχεία του έργου επί της έκτασης δασικής μορφής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός τετραετίας από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, εκτός αν ιδιαίτεροι λόγοι, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας, μπορούν να παρατείνουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής των, για όσο χρόνο υφίσταται η αναστολή εργασιών. Στην περίπτωση αυτή σχετικό αίτημα, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για παράταση του χρόνου κατασκευής θα υποβάλλεται, πριν τη λήξη της τετραετίας, στην τοπική δασική αρχή που θα πιστοποιεί τους λόγους καθυστέρησης και θα προτείνει ιεραρχικά, την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος. 13. Εφόσον δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή μεταβληθεί ο σκοπός της παρούσης και δεν τηρηθούν οι όροι των προηγούμενων παραγράφων, η Απόφασή μας αυτή ανακαλείται και η έκταση επανέρχεται στη διαχείριση της Δασικής Υπηρεσίας. Η παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της παρούσας έγκρισης επέμβασης ανατίθεται στο Δασαρχείο Θηβών και στη Δ/νση Δασών Ν. Βοιωτίας. Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ. Θ. Στ.Ε. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Υπουργείο Ανάπτυξης Γεν. Δ/νση Ενέργειας Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Α Μεσογείων 119 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 2. ΥΠΕΚΑ Ειδική Γραμματεία Δασών & Φ.Π. Τμήμα αλλαγής Χρήσης γαιών ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

5 Χαλκοκονδύλη 31 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 3. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού Θεοδωράτου & Βέλλιου Τ.Κ ΛΑΜΙΑ 4. Δ/νση Δασών Ν. Βοιωτίας Τ.Κ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 5. Δασαρχείο Θηβών Τ.Κ ΘΗΒΑ 6. SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ Ι Ε.Π.Ε. Τύχης 2 Χαλάνδρι Αττικής Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΑΔΑ: Β43ΩΟΡ10-ΤΛΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 23/ 12 /2013 ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 2787/238799 ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πληροφορίες: Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 4/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. Δοκουμετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΕΠΙ ΣΗ ΑΡΦΗ 1.Η ανάγκη για την θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την έκδοση αδειών δόμησης, τον αδιάβλητο

Διαβάστε περισσότερα