ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Ε. Σιδέρη (εσωτ. 138) Τηλέφωνο: , FAX: Πάτρα Αρ. πρωτ: 296/ Σχετ: 163/9711, 128/7943, 126/7860, 3106/161976/14 ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία ξενοδοχείου κλασσικού τύπου τεσσάρων αστέρων (4****), δυναμικότητας 154 κλινών, λόγω της προσθήκης όμορου γηπέδου για συνοδές χρήσεις, με νέα συνολική έκταση ,27 τ.μ., στη θέση «Αγ. Σοφία» Μύτικα Δήμου Ξηρομέρου Ν. Αιτωλοακαρνανίας, ιδιοκτησίας «Αυδής Ξενοδοχειακή και Οικοτουριστική Ανώνυμη Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «Αίθων Α.Ε.». Έχοντας υπ' όψη τα κάτωθι σχετικά: 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». 2. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 3. To N. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 4. To N. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 5. To N. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 6. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το Π.Δ. υπ αριθμ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/ ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» 1

2 8. Το Π.Δ. υπ αριθμ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/ ) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Eναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει». 9. Την Υ.Α. με αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) που αναφέρεται στην «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την με Υ.Α 20741/2012 (Φ.Ε.Κ. 1565/Β/ ) «Τροποποίηση της 1958/ απόφασης» και όπως ισχύει. 10. Την Υ.Α. με αριθ /2012 (ΦΕΚ 1470/Β/ ) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)». 11. Την Υ.Α. με αριθ. οικ /2012 (ΦΕΚ 2703/Β/ ) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αριθμ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α 209)» και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής. 12. Την με αρ. οικ.1649/45/2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 45 Β/ ) που αναφέρεται στην «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού... λεπτομέρειας». 13. Την με αρ. πρωτ / Εγκύκλιο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ. 14. Την Κ.Υ.Α /2011(ΦΕΚ 354/Β/ ), που αναφέρεται στον «Καθορισμό μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Την 25297/2003 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1470Δ/ ) με την οποία εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 16. Την Κ.Υ.Α /2013 (ΦΕΚ 3155/Β/ ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. 17. Την με αριθ. 386/Φ420/123 Απόφαση «Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Κοινότητας Μύτικα Ξηρομέρου Νομού Αιτωλοακαρνανίας» (ΦΕΚ 198/ Δ / ). 18. Την με αρ. πρωτ. 2137/45914/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την ίδρυση και λειτουργία ξενοδοχείου κλασσικού τύπου τεσσάρων αστέρων (4****), δυναμικότητας 153 κλινών, σε έκταση ,88 τ.μ., στη θέση «Αγ. Σοφία» Μύτικα Δήμου Ξηρομέρου, Ν. Αιτωλοακαρνανίας, ιδιοκτησίας κ. Κωνσταντίνου Αυδή. 2

3 19. Τις με αρ. πρωτ. 2634/132432/ , 2907/149783/ , 2931/151553/ και 3106/161976/ αιτήσεις, με φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο του θέματος και συμπληρωματικά στοιχεία. 20. Την με αρ. πρωτ /1600/ Πράξη Χαρακτηρισμού έκτασης του Δασαρχείου Αμφιλοχίας. 21. Την με αρ. πρωτ /3341/ βεβαίωση Πράξης Χαρακτηρισμού έκτασης του Δασαρχείου Αμφιλοχίας, για τον οριστικό χαρακτηρισμό έκτασης ως μη δασική. 22. Το με αρ. πρωτ. Φ222/Β3-25/5753/ έγγραφο σύμφωνης γνωμοδότησης της ΛΣΤ Εφορείας Προϊστ. & Κλασικών Αρχαιοτήτων. 23. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/278046/162388/9821/3294/ σχετική με το θέμα Απόφαση της Δ/νσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού. 24. Το με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ10-ε/4542/ έγγραφο γνωμοδότησης της Υπηρεσίας Νεωτ. Μνημείων & Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδος. 25. Το με αρ. πρωτ /29422/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας, με συνημμένο το πρακτικό με αριθμό 53/ της ΠΕΧΩΠ, για το μη χαρακτηρισμό γηπέδου ως γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. 26. Το με αρ. πρωτ. 3106/161976/ έγγραφό μας, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων προς το Περιφερειακό Συμβούλιο (Π.Σ.) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την δημοσιοποίηση του στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, χωρίς την απαίτηση σχετικής διαδικασίας διαβούλευσης, και στους EOT / Περιφ. Υπηρεσία Τουρισμού Δυτ. Ελλάδας και ΓΕΕΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για γνωμοδότηση. 27. Την με αρ. πρωτ /1946/ Ανακοίνωση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την δημοσιοποίηση του σχετικού φακέλου τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με συνημμένο αντίγραφο του αποκόμματος της δημοσίευσης της άνω σχετικής Ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 163/9711/ ). 28. Τo με αρ. πρωτ. ΔΕ247/ έγγραφο θετικής γνωμοδότησης της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δυτικής Ελλάδας του Υπ. Τουρισμού (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 126/7860/ ). 29. Το με αρ. πρωτ. Φ /63/403972/Σ.246/ έγγραφο θετικής γνωμοδότησης του ΓΕΣ/Δ/νση Υποδομής και Προστασίας Περιβάλλοντος (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 296/ 16940/ ). 30. Την με αρ. πρωτ. 128/7943/ αίτηση με φάκελο συμπληρωματικών στοιχείων (σχέδια γνωμοδοτήσεων) για το έργο του θέματος. 31. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα στοιχεία, δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την επέκταση του γηπέδου της τουριστικής εγκατάστασης για συνοδές χρήσεις. 3

4 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2137/45914/ Απόφασης του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία ξενοδοχείου κλασσικού τύπου τεσσάρων αστέρων (4****), δυναμικότητας 154 κλινών, λόγω της προσθήκης όμορου γηπέδου για συνοδές χρήσεις, με νέα συνολική έκταση ,27 τ.μ., στη θέση «Αγ. Σοφία» Μύτικα Δήμου Ξηρομέρου, Ν. Αιτωλοακαρνανίας, ιδιοκτησίας «Αυδής Ξενοδοχειακή και Οικοτουριστική Ανώνυμη Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «Αίθων Α.Ε.», όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια: Όσον αφορά την ενότητα (Α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας : Η τροποποίηση αναφέρεται στην αύξηση του γηπέδου της τουριστικής εγκατάστασης, μετά την αγορά όμορης έκτασης 6.944,38 τ.μ. και στην τροποποίηση του αριθμού των κλινών της από 153 (σύμφωνα με αρ. πρωτ. 2137/45914/ ΑΕΠΟ) σε 154. Η τουριστική εγκατάσταση, όπως τροποποιήθηκε, αφορά ξενοδοχείο κλασσικού τύπου τεσσάρων αστέρων (4****), δυναμικότητας 154 κλινών, σε γήπεδο έκτασης ,27 τ.μ (από συνολική έκταση ,84τ.μ ,38τ.μ. (αγορά όμορης έκτασης) = ,22τ.μ., που περιλαμβάνει και τμήμα 801,95τ.μ. του καθορισμένου αιγιαλού-παραλίας, σύμφωνα με την Απόφαση του σημείου με α/α 17 του προοιμίου της παρούσας, για το οποίο έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285 Α/01) όπως εκάστοτε ισχύει) που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση «Αγ. Σοφία» Μύτικα Δήμου Ξηρομέρου, Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Η νέα συνολική έκταση του γηπέδου απεικονίζεται στον τοπογραφικό χάρτη του Γεωλόγου κ. Δ.Πυργάκη (αποσπάσματα τοπογραφικών χαρτών ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 και ορθοφωτοχάρτη Γ.Ε.Χ.Α. Α.Ε. κλίμακας 1:10.000), καθώς και στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 (με ημερομηνία Απρίλιος 2014), του Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού κ. Δ.Κίσσα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας. Στην όμορη έκταση που προσαρτήθηκε στο γήπεδο της τουριστικής εγκατάστασης δεν θα κατασκευαστούν νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, αλλά θα διαμορφωθούν δύο γήπεδα αντισφαίρισης (τένις) -προσθήκη ενός επιπλέον- και τμήμα των χώρων στάθμευσης της μονάδας. Επιπλέον, θα γίνει εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με γεωθερμία για τη ξενοδοχειακή μονάδα. Οι εγκαταστάσεις-διαμορφώσεις του γηπέδου της μονάδας απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 (με ημερομηνία Απρίλιος 2014), του Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού κ. Δ.Κίσσα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότητα (Α). Όσον αφορά την ενότητα (Δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν: τροποποιούνται τα παρακάτω σημεία της ενότητας (Δ) της με αρ. πρωτ. 2137/45914/ ΑΕΠΟ: προστίθεται όρος α/α 50α, ως εξής: Ο κλιματισμός να καλυφθεί με εγκατάσταση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (ανοιχτό σύστημα γεωθερμίας). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότητα (Δ). 4

5 Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 2137/45914/ ΑΕΠΟ του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, του σημείου με α/α 18 του προοιμίου της παρούσας. Η παρούσα Απόφαση με τον σχετικό φάκελο που την συνοδεύει, καθώς και η με αρ. πρωτ. 2137/45914/ ΑΕΠΟ του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με τη ΜΠΕ που την συνοδεύει, θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της μονάδας και σε κάθε έλεγχο να είναι στη διάθεση των αρμοδίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η παρούσα Απόφαση αφορά μόνο την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος, δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση εφοδιασμού και με άλλες άδειεςεγκρίσεις, αν από τη σχετική νομοθεσία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση, δεν υποκαθιστά τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, ούτε επέχει θέση νομιμοποίησης τυχόν παράνομων δικαιοπραξιών. Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας Απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/ 2012 Κ.Υ.Α.). Ε.Δ. 1. Χ.Α - ΜΠΕ 6/2 2. Ε. Σιδέρη Ο Γεν. Δ/ντης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Διονύσιος Παναγιωτόπουλος 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών Πάτρα 2. EOT / Περιφ. Υπηρεσία Τουρισμού Δυτ. Ελλάδας Φιλοποίμενος Πάτρα 3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ΓΕΣ Δ/νση Υποδομής και Προστασίας Περιβάλλοντος Στρ. Παπάγου Λ. Μεσογείων Χολαργός 4. κ. Δημ. Πυργάκη Ρούβαλη 5 Αίγιο (συν. 1 αντ/φο φακέλου) 6