ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 09/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 09/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 09/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ Τηλ: FAX : ΘΕΜΑ : «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δημοτικής ενότητας Χαλκίδας» Σας υποβάλουμε συνημμένα, μελέτη, για την προμήθεια υλικών Η/Μ, εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό, με Κ.Α πίστωσης : και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ΧΑΛΚΙΔΑ 09/08/2013 Ο Συντάξας O Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ. Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο αναπληρωτής δντης Τ.Υ.Δ.Χ Παπαδόπουλος Χρήστος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Δ Ζάχαρης Ματθαίος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β Κλάγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ3/Β

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 09/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ Τηλ: FAX : ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τεχνική Περιγραφή Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ Τηλ: FAX : ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ : ,00 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των αναγκών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, κτιριακές εγκαταστάσεις, αντλιοστάσια κλπ.) των δημοτικών κτιρίων καθώς και των κοινοχρήστων χώρων της δημοτικής ενότητας Χαλκίδας. Η προμήθεια των απαραίτητων αυτών υλικών θα πραγματοποιηθεί με την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών (ηλεκτρολογικά υλικά, λαμπτήρες, υλικά φωτεινής σηματοδότησης οδών) με τους όρους που καθορίζει η Δημοτική Αρχή και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ. Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν από το εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου. Οι τιμές υλικών έχουν ληφθεί από τα αναλυτικά τιμολόγια (ΑΤΗΕ). Για τα υλικά που δεν περιλαμβάνονται στα τιμολόγια, έχουν ληφθεί τιμές εμπορίου (Τ.Ε.). Σε κάθε περίπτωση στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς των υλικών μέχρι το τεχνικό εργοτάξιο του Δήμου. Στην προμήθεια ενδεικτικά περιλαμβάνονται: Ηλεκτρολογικά καλώδια, διακόπτες, μικροαυτόματοι, φωτιστικά σώματα, ντουί, κλέμενς, μετασχηματιστές, εκκινητές και λαμπτήρες. Τα υλικά θα παραδοθούν τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί Δήμος Χαλκιδέων και σύμφωνα με τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. Η εντολή θα δίνεται στον προμηθευτή στην διεύθυνση ή στον αριθμό Fax που θα αναγράφει με δήλωση του στην προσφορά του. Για τα υλικά η εντολή θα δίνεται 24 ώρες νωρίτερα από την ημερομηνία παραδόσεως τους. Χαλκίδα, 09/08/2013 Ο Συντάξας O Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ. Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο αναπληρωτής δντης Τ.Υ.Δ.Χ Παπαδόπουλος Χρήστος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Δ Ζάχαρης Ματθαίος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β Κλάγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ3/Β

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ Τηλ: FAX : ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ : ,00 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού δημοτικής ενότητας Χαλκίδας» Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές (πρότυπα ΕΛΟΤ HD384, ΚΕΗΕ, ΤΟΤΕΕ) και τις ευρωπαϊκές (DIN, IEC, VDE, CEN, BSI κλπ.) προδιαγραφές. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE. Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις, προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Τα όμοια υλικά θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και προμηθευτή χάριν της ομοιομορφίας και ομοιογένειας των εγκαταστάσεων. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους. Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:

5 ΟΜΑΔΑ Α 1 ΚΑΛΩΔΙΑ Τύπου HO7V-U (ΝΥΑ) μονόκλωνος 2 ΚΑΛΩΔΙΑ Τύπου HO7V-U (ΝΥΑ) μονόκλωνος 3 ΚΑΛΩΔΙΑ Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος 4 ΚΑΛΩΔΙΑ Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος 5 ΚΑΛΩΔΙΑ Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος 6 ΚΑΛΩΔΙΑ Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος 7 ΚΑΛΩΔΙΑ Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος 8 ΚΑΛΩΔΙΑ Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ Διατομής 1,5 mm2, χάλκινος, πλαστικής επενδύσεως, Ονομαστικού βάρους: 19Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 3mm Επιτρεπόμενης έντασης: 16Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 12,1Ω/Km Διατομής 2,5 mm2, χάλκινος, πλαστικής επενδύσεως Ονομαστικού βάρους: 30Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 3,5mm, επιτρεπόμενης έντασης: 21Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 7,41Ω/Km Διατομής 1,5 mm2 Ονομαστικού βάρους: 20Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 3,4mm, επιτρεπόμενης έντασης: 16Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 13,30Ω/Km Διατομής 2,5 mm2 Ονομαστικού βάρους: 32Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 4,1mm, επιτρεπόμενης έντασης: 21Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 7,98Ω/Km Διατομής 4 mm2 Ονομαστικού βάρους: 48Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 4,8mm, επιτρεπόμενης έντασης: 27Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 4,95Ω/Km Διατομής 6 mm2 Ονομαστικού βάρους: 65Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 5,3mm, επιτρεπόμενης έντασης: 35Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 3,30Ω/Km Διατομής 10 mm2 Ονομαστικού βάρους: 120Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 6,8mm, επιτρεπόμενης έντασης: 48Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 1,91Ω/Km Διατομής 16 mm2 Ονομαστικού βάρους: 175Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 8,1mm, επιτρεπόμενης έντασης: 65Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 1,21Ω/Km 9 Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος Διατομής 25 mm2 Ονομαστικού βάρους: 213Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 6,3mm, επιτρεπόμενης έντασης: 0Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 0,727Ω/Km 10 Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος Διατομής 35 mm2 Ονομαστικού βάρους: 295Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 7,4mm, επιτρεπόμενης έντασης: 0Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 0,524Ω/Km 11 Καλώδιο τύπου NYIFY Τριπολικό Διατομής 3x1,5 mm2 Ονομαστικού βάρους: 88Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: (4Χ18,5)mm, επιτρεπόμενης έντασης: 20Α και αντίστασης (στους 20 0 C):12,1Ω/Km 12 Καλώδιο τύπου NYIFY Τριπολικό Διατομής 3x2,5 mm2 Ονομαστικού βάρους: 129Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: (4,5Χ20,5)mm, επιτρεπόμενης έντασης: 27Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 7,41Ω/Km

6 13 Καλώδιο τύπου (Η03VH-H) NYFAΖ Διπολικό Διατομής 2x0,75 mm2 Ονομαστικού βάρους: 25Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 3,1mm, επιτρεπόμενης έντασης: 14Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 24,50Ω/Km 14 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ)Τριπολικό 15 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ)Τριπολικό 16 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ)Τριπολικό 17 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ)Τριπολικό 18 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ)Τριπολικό Διατομής 3x1,5 mm2 Ονομαστικού βάρους: 155Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 11mm, επιτρεπόμενης έντασης: 27Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 12,1Ω/Km Διατομής 3x2,5 mm2 Ονομαστικού βάρους: 196Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 12mm, επιτρεπόμενης έντασης: 35Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 7,41Ω/Km Διατομής 3x4 mm2 Ονομαστικού βάρους: 280Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 14mm, επιτρεπόμενης έντασης: 45Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 4,61Ω/Km Διατομής 3x6 mm2 Ονομαστικού βάρους: 356Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 15mm, επιτρεπόμενης έντασης: 56Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 3,08Ω/Km Διατομής 3x10 mm2 Ονομαστικού βάρους: 535Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 17mm, επιτρεπόμενης έντασης: 75Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 1,83Ω/Km 19 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ)Πενταπολικό 20 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ)Πενταπολικό Διατομής 5x6 mm2 Ονομαστικού βάρους: 519Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 18mm, επιτρεπόμενης έντασης: 56Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 3,08Ω/Km Διατομής 5x10 mm2 Ονομαστικού βάρους: 793Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 21mm, επιτρεπόμενης έντασης: 75Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 1,83Ω/Km 21 Καλώδιο Α-2Υ (St) 2Y τηλεφωνικό, υπόγειο ή εντός σωληνώσεων τεσσάρων ζευγών, διαμέτρου 4x2x0,8 mm 22 Ρευματοδότης Χωνευτός SCHUKO, εντάσεως 16 Α 23 Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) 24 Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) Απλός μονοπολικός, ονομαστικής εντάσεως 45 Α αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 1 Απλός τριπολικός, ονομαστικής εντάσεως 45 Α αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 3

7 25 Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) 26 Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) 27 Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) 28 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 29 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 30 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 31 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 32 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 33 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 34 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 35 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 36 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών Απλός τριπολικός, ονομαστικής εντάσεως 63 Α αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 3 Απλός τριπολικός, ονομαστικής εντάσεως 80 Α αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 3 Απλός τριπολικός, ονομαστικής εντάσεως 100 Α αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 3 Μονοπολικός, ονομαστικής εντάσεως 6Α, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5kΑ, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 1 Μονοπολικός, ονομαστικής εντάσεως 10Α, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5kΑ, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 1 Μονοπολικός, ονομαστικής εντάσεως 16Α, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5kΑ, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 1 Μονοπολικός, ονομαστικής εντάσεως 20Α, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5kΑ, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 1 Μονοπολικός, ονομαστικής εντάσεως 25Α, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5kΑ, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 1 Μονοπολικός, ονομαστικής εντάσεως 32Α, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5kΑ, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 1 Διπολικός, ονομαστικής εντάσεως 16Α, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5kΑ, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 2 Διπολικός, ονομαστικής εντάσεως 20Α, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5kΑ, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 2 Διπολικός, ονομαστικής εντάσεως 25Α, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5kΑ, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 2 37 Ασφάλειες γυάλινες Εντάσεως 2 Α 38 Ασφάλειες γυάλινες Εντάσεως 5 Α 39 Ασφάλειες γυάλινες Εντάσεως 10 Α 40 Ασφάλειες συντηκτική Τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63Α και σπειρώματος Ε33 41 Ρελέ διαφυγής Μονοφασικός κατηγορίας AC, ονομαστικής έντασης 40Α, ρεύμα διαρροής 30mA, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 2 42 Ρελέ διαφυγής Τριφασικός κατηγορίας AC, ονομαστικής έντασης 40Α, ρεύμα διαρροής 30mA, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 4 43 Ρελέ ισχύος 40Α

8 44 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο 45 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο 46 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο 47 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο Απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών με μία λυχνία 36W Απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών με δύο λυχνίες 36 W Απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών με μία λυχνία 58 W Απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών με δύο λυχνίες 58 W 48 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο 49 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο 50 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο 51 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο Με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών με μία λυχνία 36 W Με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών με δύο λυχνίες 36 W Με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών με μία λυχνία 58 W Με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών με δύο λυχνίες 58 W 52 Φωτιστικό σώμα στεγανό Τοίχου ή οροφής με σφαιρικό κώδωνα (αρματούρα) προστασίας IP45 53 Ντουί πορσελάνης Ε27 54 Ντουί πορσελάνης Ε40 55 Κλέμενς απλές 4mm2 56 Κλέμενς απλές 6mm2 57 Κλέμενς απλές 10mm2 58 Κλέμενς απλές 16mm2 59 Κλέμενς απλές 35mm2 60 Ρόκα 6Χ25 61 Ρόκα 8Χ25 62 Δεματικά 28cm

9 63 Δεματικά 36cm 64 Μονωτική ταινία 65 ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 66 ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ 67 Φωτιστικά σώματα υπαίθρου (οδικού φωτισμού, πλατείες κλπ ) 68 Φωτιστικά σώματα υπαίθρου (οδικού φωτισμού, πλατείες κλπ ) 69 Φωτιστικά σώματα υπαίθρου (οδικού φωτισμού, πλατείες κλπ ) 70 Φωτιστικό σώμα Νατρίου οδικού φωτισμού με λαμπτήρα και μπράτσο πλήρες 71 Φωτιστικό σώμα Νατρίου οδικού φωτισμού με λαμπτήρα και μπράτσο πλήρες 72 Φωτιστικό σώμα Νατρίου οδικού φωτισμού με λαμπτήρα και μπράτσο πλήρες 73 Φωτιστικό σώμα κρεμαστό αξονικού φωτισμού με λαμπτήρα αλογονιδίων μετάλλων HQI προστασίας γενικά IP 44, χωρίς τις λυχνίες, Φωτιστικά - μπάλες κορυφής Φ300 προστασίας γενικά IP 44, χωρίς τις λυχνίες, Φωτιστικά - μπάλες κορυφής Φ400 προστασίας γενικά IP 44, χωρίς τις λυχνίες, Φωτιστικά - μπάλες κορυφής Φ W 250W 400W 150W 74 Φωτιστικό σώμα επιδαπέδιο LED IP67-13Watt-3000 o K 75 Φωτοκύτταρο 76 Χρονοδιακόπτης ράγας 24ωρών 2 εξόδων με εφεδρεία 77 Ηλεκτρονικός μετασχηματιστής (μπάλαστ) φωτιστικού σώματος 78 Μετασχηματιστής (μπάλαστ) φωτιστικού σώματος για λυχνία ατμών υδραργύρου, ισχύος 125 W για λυχνία ατμών υδραργύρου, ισχύος 250 W 79 Μετασχηματιστής λυχνίας νατρίου Ισχύος 70 W 80 Μετασχηματιστής λυχνίας νατρίου Ισχύος 100 W 81 Μετασχηματιστής λυχνίας νατρίου Ισχύος 150 W 82 Μετασχηματιστής λυχνίας νατρίου Ισχύος 250 W 83 Μετασχηματιστής λυχνίας νατρίου Ισχύος 400 W 84 Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού 65W 85 Εκκινητής για φωτιστικά σώματα HQI αλογονιδίων μετάλλων ηλεκτρικός, ισχύος (70-400)W

10 86 Στεγανός μεταλλικός πίνακας (ερμάριο) 87 Στεγανός μεταλλικός πίνακας (ερμάριο) διαστάσεων 700 X 500 X 200 διαστάσεων 800 X 600 X Πίνακας εξωτερικός στεγανός 4 σειρών - IP65 ΟΜΑΔΑ B ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ 89 Λαμπτήρες Πυρακτώσεως τύπου ECO CLASSIC 18W 90 Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως απιοειδούς μορφής 70W 91 Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως απιοειδούς μορφής 220W 92 Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως απιοειδούς μορφής 250W 93 Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως απιοειδούς μορφής 400W 94 Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως σωληνοειδούς μορφής 70W 95 Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως σωληνοειδούς μορφής 150W 96 Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως σωληνοειδούς μορφής 250 W 97 Ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως 125W 98 Ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως 250 W 99 Λαμπτήρες Φθορισμού 18W 100 Λαμπτήρες Φθορισμού 36W 101 Λαμπτήρες Φθορισμού 58W Λάμπες Λάμπες ηλεκτρονική SL 23W, Ε27, διάρκεια ζωής: 8.000hr και φωτιστική ισχύς μεγαλύτερη ή ίση από 1425lumen ηλεκτρονική SL 45W, Ε27, διάρκεια ζωής: hr και φωτιστική ισχύς μεγαλύτερη ή ίση από 2700lumen Λάμπες HQI Λάμπες HQI Λάμπα αλογονιδίων μετάλλων 70W, βάση λάμπας RX75, διάρκεια ζωής: hr και φωτιστική ισχύς μεγαλύτερη ή ίση από 6.000lumen Λάμπα αλογονιδίων μετάλλων 150W, βάση λάμπας RX75, διάρκεια ζωής: hr και φωτιστική ισχύς μεγαλύτερη ή ίση από lumen

11 Λάμπες HQI Λάμπες HQI Λάμπα αλογoνιδίων μετάλλων 250W βάση λάμπας RX75, διάρκεια ζωής: hr Λάμπα αλογoνιδίων μετάλλων 400W βάση λάμπας RX75, διάρκεια ζωής: hr Λάμπες Λάμπες TRAFFIC SIGNAL70W TRAFFIC SIGNAL 100W Ταινία LED NEON FLEX Μετασχηματιστής για την ταινία LED NEON FLEX Αδιάβροχη ταινία LED NEON FLEX IP65, θερμοκρασίας χρώματος Κ 60W - στεγανός ΟΜΑΔΑ Γ ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Φωτεινοί σηματοδότες οχημάτων από POLYCARBONAT 112 Οχημάτων Φ 200 mm ή 8 ins 113 Οχημάτων Φ 300 mm ή 12 ins Φωτεινοί σηματοδότες πεζών από POLYCARBONAT 114 Πεζών Φ 200 mm ή 8 ins Στήριγμα φωτεινού σηματοδότη 115 Απλό 116 Διπλό Πλαίσια ανάρτησης φωτεινών σηματοδοτών 117 διπλά 118 τριπλά 119 Μπουτόν πεζών 120 ΟΜΑΔΑ Β Συσκευή ηλεκτρoνικού τύπου αυτόματης ρύθμισης κυκλοφορίας (πίνακας) 16 ομάδων οχημάτων και πεζών 121 Σταθεροποιητής Ηλεκτρονική Πλακέττα εξόδου ΟUT 201 Ηλεκτρονική Πλακέττα μεταγωγής RLY 202

12 Ηλεκτρονική Πλακέττα οδήγησης BFR 204 Ηλεκτρονική Πλακέττα μικροϋπολογιστή CPU205 Ηλεκτρονική Πλακέττα επικοινωνίας SIO 206 Ηλεκτρονική Πλακέττα εισόδου ανιχνευτών SNR 207 Ηλεκτρονική Πλακέττα ελέγχου CNL 208 Ηλεκτρονική Πλακέττα τροφοδοτικού PWR 213 Ηλεκτρονική Πλακέττα ηλεκτρολογικού BLK 214 Ηλεκτρονική Πλακέττα πληκτρολογίου PLK Ανιχνευτής δύο καναλιών 133 Frame ανιχνευτών και τροφοδοτικό Μονάδα Hχητικής διάταξης τυφλών για διαβάσεις πεζών (απαιτούνται 2 ανά διάβαση) Μονάδα αντίστροφης μέτρησης χρόνου(απαιτούνται 2 ανά διάβαση) Επαναπρογραμματισμός του λειτουργικού προγράμματος του ρυθμιστή Ο Συντάξας O Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ. Ε Χαλκίδα, 09/08/2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο αναπληρωτής δντης Τ.Υ.Δ.Χ Παπαδόπουλος Χρήστος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Δ Ζάχαρης Ματθαίος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β Κλάγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ3/Β

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ Τηλ: FAX : ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ : ,00 (με ΦΠΑ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΩΔΙΑ 1 2 Τύπου HO7V-U (ΝΥΑ) μονόκλωνος προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563-HD 21.3 Τύπου HO7V-U (ΝΥΑ) μονόκλωνος προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563-HD 21.3 Διατομής 1,5 mm3 m 0, ,00 Διατομής 2,5 mm3 m 0, , Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος Διατομής 1,5 mm2 m 0, ,00 Διατομής 2,5 mm2 m 0, ,00 Διατομής 4 mm2 m 0, ,00 Διατομής 6 mm2 m 0, ,00 Διατομής 10 mm2 m 1, ,00 Διατομής 16 mm2 m 1, ,00 9 Αγωγός γυμνός χάλκινος Διατομής 25 mm2 m 5, ,00 10 Αγωγός γυμνός χάλκινος Διατομής 35 mm2 m 6, , Καλώδιο τύπου NYIFY τριπολικό 817 Καλώδιο τύπου NYIFY τριπολικό Διατομής 3x1,5 mm2 Διατομής 3x2,5 mm2 m 0, ,00 m 0, , Καλώδιο τύπου NYFAF διπολικό Διατομής 2x0,75 mm2 m 0, ,00

14 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Volt-προδιαγραφών IEC ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ Διατομής 3x1,5 mm2 m 0, , Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Volt-προδιαγραφών IEC ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ Διατομής 3x2,5 mm2 m 1, , Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Volt-προδιαγραφών IEC ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ Διατομής 3x4 mm2 m 2, , Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Volt-προδιαγραφών IEC ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ Διατομής 3x6 mm2 m 3, , Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Volt-προδιαγραφών IEC ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ Διατομής 3x10 mm2 m 4, , Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Volt-προδιαγραφών IEC ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ Διατομής 5x6 mm2 m 4, , Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Volt-προδιαγραφών IEC ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ Διατομής 5x10 mm2 m 6, ,00 21 Καλώδιο Α-2Υ (St) 2Y τηλεφωνικό, υπόγειο ή εντός σωληνώσεων τεσσάρων ζευγών, διαμέτρου 2x2x0,8 mm m 1, ,00 22 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO Εντάσεως 16 Α τεμ 2, ,00 Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) 23 Απλός μονοπολικός Εντάσεως 45 Α τεμ 2, ,00 24 Απλός τριπολικός Εντάσεως 45 Α τεμ 10, ,00 25 Απλός τριπολικός Εντάσεως 63 Α τεμ 12, ,00 26 Απλός τριπολικός Εντάσεως 80 Α τεμ 13, ,00 27 Απλός τριπολικός Εντάσεως 100 Α τεμ 16, ,00 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ

15 Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών διπολικός Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών διπολικός Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών διπολικός Εντάσεως 6 Α τεμ 2, ,00 Εντάσεως 10 Α τεμ 2, ,00 Εντάσεως 16 Α τεμ 2, ,00 Εντάσεως 20 Α τεμ 3, ,00 Εντάσεως 25 Α τεμ 3, ,00 Εντάσεως 32 Α τεμ 3, ,00 Εντάσεως 16 Α τεμ 7, ,00 Εντάσεως 20 Α τεμ 8, ,00 Εντάσεως 25 Α τεμ 8, ,00 37 Ασφάλειες γυάλινες Εντάσεως 2 Α τεμ 0, ,00 38 Ασφάλειες γυάλινες Εντάσεως 5 Α τεμ 0, ,00 39 Ασφάλειες γυάλινες Εντάσεως 10 Α τεμ 0, ,00 40 Ασφάλειες συντηκτικές τύπου EZ- SIEMENS εντάσεως 63Α και σπειρώματος Ε33 τεμ 4, ,00 41 Ρελέ διαφυγής μονοφασικά 1Χ40Α τεμ 25, ,00 42 Ρελέ διαφυγής τριφασικά 3Χ40Α τεμ 35, ,00 43 Ρελέ ισχύος 40Α τεμ 33, ,00 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο 44 Απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών Με μία λυχνία 36 W τεμ 12, ,00 45 Απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών Με δύο λυχνίες 36 W τεμ 17, ,00 46 Απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών Με μία λυχνία 58 W τεμ 16, ,00 47 Απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών Με δύο λυχνίες 58 W τεμ 25, ,00 Με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 48 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών Με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 49 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών 50 Με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των Με μία λυχνία 36 W Με δύο λυχνίες 36 W Με μία λυχνία 58 W τεμ 15, ,00 τεμ 22, ,00 τεμ 22, ,00

16 λυχνιών 51 Με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών Με δύο λυχνίες 58 W τεμ 30, ,00 52 Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής με σφαιρικό κώδωνα (Αρματούρα) προστασίας IP 45 Για λαμπτήρες 60 W τεμ 3, ,00 53 Ντουι πορσελάνης για Ε27 τεμ 2, ,00 54 Ντουι πορσελάνης για Ε40 τεμ 2, ,00 55 Κλέμενς απλές 4mm2 τεμ 0, ,00 56 Κλέμενς απλές 6mm2 τεμ 0, ,00 57 Κλέμενς απλές 10mm2 τεμ 1, ,00 58 Κλέμενς απλές 16mm2 τεμ 1, ,00 59 Κλέμενς απλές 35mm2 τεμ 2, ,00 60 Ρόκα 6Χ25 κουτί (100τμχ) 2, ,00 61 Ρόκα 8Χ25 κουτί (100τμχ) 2, ,00 62 Δεματικά 28cm 100 τεμάχια 3, ,00 63 Δεματικά 36cm 100 τεμάχια 4, ,00 64 Μονωτική ταινία τεμ 1, ,00 65 ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ τεμ 0, ,00 66 ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ τεμ 1, ,00 Φωτιστικά σώματα υπαίθρου (οδικού φωτισμού, πλατείες κλπ), προστασίας γενικά IP 44, χωρίς τις λυχνίες 67 Φωτιστικά - μπάλες κορυφής 68 Φωτιστικά - μπάλες κορυφής 69 Φωτιστικά - μπάλες κορυφής Φ300, με βάση και ντουι Φ400, με βάση και ντουι Φ500, με βάση και ντουι τεμ 9, ,00 τεμ 17, ,00 τεμ 65, ,00

17 Φωτιστικό σώμα Νατρίου οδικού φωτισμού με λαμπτήρα και μπράτσο πλήρες Φωτιστικό σώμα Νατρίου οδικού φωτισμού με λαμπτήρα και μπράτσο πλήρες Φωτιστικό σώμα Νατρίου οδικού φωτισμού με λαμπτήρα και μπράτσο πλήρες 150W τεμ 70, ,00 250W τεμ 80, ,00 400W τεμ 90, ,00 73 Φωτιστικό σώμα κρεμαστό αξονικού φωτισμού με λαμπτήρα αλογονιδίων μετάλλων HQI 150W τεμ 70, ,00 74 Φωτιστικό σώμα επιδαπέδιο LED IP67-13Watt o K τεμ 200, ,00 75 Φωτοκύτταρο τεμ 20, ,00 76 Χρονοδιακόπτης ράγας 24ωρών 2 εξόδων με εφεδρεία τεμ 55, , Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής (μπάλαστ) φωτιστικού σώματος για λυχνία ατμών υδραργύρου Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής (μπάλαστ) φωτιστικού σώματος για λυχνία ατμών υδραργύρου Ισχύος 125 W τεμ 15, ,00 Ισχύος 250 W τεμ 18, , Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής φωτιστικού σώματος για λυχνία Νατρίου Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής φωτιστικού σώματος για λυχνία Νατρίου Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής φωτιστικού σώματος για λυχνία Νατρίου Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής φωτιστικού σώματος για λυχνία Νατρίου Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής φωτιστικού σώματος για λυχνία Νατρίου Ισχύος 70W τεμ 12, ,00 Ισχύος 100W τεμ 15, ,00 Ισχύος 150W τεμ 17, ,00 Ισχύος 250W τεμ 25, ,00 Ισχύος 400W τεμ 30, ,00 84 Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού 65W τεμ 1, ,00 85 Εκκινητής για φωτιστικά σώματα HQI αλογονιδίων μετάλλων ηλεκτρικός, ισχύος (70-400)W τεμ 6, , Στεγανός μεταλλικός πίνακας (ερμάριο) Στεγανός μεταλλικός πίνακας (ερμάριο) διαστάσεων 700 X 500 X 200 διαστάσεων 800 X 600 X 250 τεμ 95, ,00 τεμ 120, ,00

18 88 Πίνακας εξωτερικός στεγανός 4 σειρών - IP65 τεμ 18, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,00 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΛΥΧΝΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 89 Πυρακτώσεως τύπου ECO CLASSIC 18W τεμ 1, ,00 90 Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως απιοειδούς μορφής 70 W τεμ 10, , Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως απιοειδούς μορφής Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως απιοειδούς μορφής Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως απιοειδούς μορφής 220 W τεμ 14, , W τεμ 16, , W τεμ 19, , Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως σωληνοειδούς μορφής Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως σωληνοειδούς μορφής Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως σωληνοειδούς μορφής 70 W τεμ 12, , W τεμ 13, , W τεμ 15, , Ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως Ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως 125 W τεμ 3, , W τεμ 6, ,00 99 Φθορισμού 18 W τεμ 5, , Φθορισμού 36 W τεμ 5, ,00 Φθορισμού 58 W τεμ 5, , Λάμπες Λάμπες ενδεικτικού τύπου SL 23W ενδεικτικού τύπου SL 45W τεμ 6, ,00 τεμ 12, , Λάμπες Λάμπες Λάμπες Λάμπα αλογoνιδίων μετάλλων 70W Λάμπα αλογoνιδίων μετάλλων 150W Λάμπα αλογoνιδίων μετάλλων 250W τεμ 12, ,00 τεμ 20, ,00 τεμ 33, ,00

19 10 7 Λάμπες Λάμπα αλογoνιδίων μετάλλων 400W τεμ 40, , Λάμπες TRAFFIC SIGNAL 75W τεμ 1, ,63 Λάμπες TRAFFIC SIGNAL 100W τεμ 2, , Αδιάβροχη ταινία LED NEON FLEX m 14, ,00 Μετασχηματιστής για την ταινία LED NEON FLEX 60W - στεγανός τεμ 10, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ,63 ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΩΝ Φωτεινοί σηματοδότες οχημάτων από POLYCARBONAT ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Οχημάτων Φ 200 mm ή 8 ins τεμ 325, ,00 Οχημάτων Φ 300 mm ή 12 ins τεμ 400, ,00 Φωτεινοί σηματοδότες πεζών από POLYCARBONAT Πεζών Φ 200 mm ή 8 ins τεμ 225, ,00 Στήριγμα φωτεινού σηματοδότη Απλό τεμ 14, ,00 Διπλό τεμ 22, ,00 Πλαίσια ανάρτησης φωτεινών σηματοδοτών διπλά τεμ 50, ,00 τριπλά τεμ 65, ,00 Μπουτόν πεζών τεμ 25, ,00 Συσκευή ηλεκτρoνικού τύπου αυτόματης ρύθμισης κυκλοφορίας (πίνακας) 16 ομάδων οχημάτων και πεζών τεμ , ,00 Σταθεροποιητής τεμ 250, ,00 Ηλεκτρονική Πλακέττα εξόδου ΟUT 201 Ηλεκτρονική Πλακέττα μεταγωγής RLY 202 Ηλεκτρονική Πλακέττα οδήγησης BFR 204 Ηλεκτρονική Πλακέττα μικροϋπολογιστή CPU205 τεμ 140, ,00 τεμ 140, ,00 τεμ 190, ,00 τεμ 480, ,00

20 Ηλεκτρονική Πλακέττα επικοινωνίας SIO 206 Ηλεκτρονική Πλακέττα εισόδου ανιχνευτών SNR 207 Ηλεκτρονική Πλακέττα ελέγχου CNL 208 Ηλεκτρονική Πλακέττα τροφοδοτικού PWR 213 Ηλεκτρονική Πλακέττα ηλεκτρολογικού BLK 214 Ηλεκτρονική Πλακέττα πληκτρολογίου PLK 216 τεμ 280, ,00 τεμ 280, ,00 τεμ 280, ,00 τεμ 580, ,00 τεμ 390, ,00 τεμ 350, ,00 Ανιχνευτής δύο καναλιών τεμ 420, ,00 Frame ανιχνευτών και τροφοδοτικό Μονάδα Hχητικής διάταξης τυφλών για διαβάσεις πεζών (απαιτούνται 2 ανά διάβαση) Μονάδα αντίστροφης μέτρησης χρόνου(απαιτούνται 2 ανά διάβαση) Επαναπρογραμματισμός του λειτουργικού προγράμματος του ρυθμιστή τεμ 220, ,00 τεμ 500, ,00 τεμ 300, ,00 τεμ 150, ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ,63 ΦΠΑ 23% ,37 ΤΕΛΙΚΟ ,00 Χαλκίδα, 09/08/2013 Ο Συντάξας O Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ. Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο αναπληρωτής δντης Τ.Υ.Δ.Χ Παπαδόπουλος Χρήστος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Δ Ζάχαρης Ματθαίος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β Κλάγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ3/Β

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ Τηλ: FAX : ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ : ,00 (με ΦΠΑ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αρθρο 1 ο Καλώδια τύπου HO7V-U (ΝΥΑ) μονόκλωνος, διατομής 1,5 mm2 Τιμή ενός m 0,35 (Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά Αρθρο 2 ο Καλώδια τύπου HO7V-U (ΝΥΑ) μονόκλωνος, διατομής 2,5 mm2 Τιμή ενός m 0,50 (Ολογράφως) : πενήντα λεπτά Αρθρο 3 ο Καλώδια τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος, διατομής 1,5mm2 Τιμή ενός m 0,35 (Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά Αρθρο 4 ο Καλώδια τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος, διατομής 2,5mm2 Τιμή ενός m 0,45 (Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτα Αρθρο 5 ο Καλώδια τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος, διατομής 4mm2 Τιμή ενός m 0,55 (Ολογράφως) : πενήντα πέντε λεπτά Αρθρο 6 ο Καλώδια τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος, διατομής 6mm2 Τιμή ενός m 0,70 (Ολογράφως) : εβδομήντα λεπτά Άρθρο 7 ο Καλώδια τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος, διατομής 10mm2 Τιμή ενός m 1,20

22 (Ολογράφως) : ένα ευρώ και είκοσι λεπτά Άρθρο 8 ο Καλώδια τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος, διατομής 16mm2 Τιμή ενός m 1,90 (Ολογράφως) : ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά Άρθρο 9 ο Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος διατομής 25 mm2 Τιμή ενός m 5,10 (Ολογράφως) : πέντε ευρώ και δέκα λεπτά Άρθρο 10 ο Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος διατομής 35 mm2 Τιμή ενός m 6,00 (Ολογράφως) : έξι ευρώ Άρθρο 11 ο Καλώδιο τύπου NYIFY τριπολικό διατομής διατομής 3x1,5 mm2 Τιμή ενός m 0,70 (Ολογράφως) : εβδομήντα λεπτά Άρθρο 12 ο Καλώδιο τύπου NYIFY τριπολικό διατομής διατομής 3x2,5 mm2 Τιμή ενός m 0,90 (Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά Άρθρο 13 ο Καλώδιο τύπου NYFAZ, διπολικό, διατομής 2x0,75 mm2 Τιμή ενός m 0,35 (Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά Άρθρο 14 ο Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ), τριπολικό διατομής 3x1,5 mm2 Τιμή ενός m 0,90 (Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά Άρθρο 15 ο Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ), τριπολικό, διατομής 3x2,5 mm2 Τιμή ενός m 1,30 (Ολογράφως) : ένα ευρώ και τριάντα λεπτά Άρθρο 16 ο Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ), τριπολικό, διατομής 3x4mm2 Τιμή ενός m 2,20 (Ολογράφως) : δύο ευρώ και είκοσι λεπτά Άρθρο 17 ο

23 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ), τριπολικό, διατομής 3x6mm2 Τιμή ενός m 3,50 (Ολογράφως) : τρία ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 18 ο Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ), τριπολικό, διατομής 3x10mm2 Τιμή ενός m 4,20 (Ολογράφως) : τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά Άρθρο 19 ο Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ), πενταπολικό, διατομής 5x6 mm2 Τιμή ενός m 4,00 Ολογράφως) : τέσσερα ευρώ Άρθρο 20 ο Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ), πενταπολικό, διατομής 5x10 mm2 Τιμή ενός m 6,20 (Ολογράφως) : έξι ευρώ και είκοσι λεπτά Άρθρο 21 ο Καλώδιο Α-2Υ (St) 2Y τηλεφωνικό, υπόγειο ή εντός σωληνώσεων τεσσάρων ζευγών, διαμέτρου 4x2x0,8 mm Τιμή ενός m 1,30 (Ολογράφως) : ένα ευρώ και τριάντα λεπτά Άρθρο 22 ο Ρευματοδότης, χωνευτός SCHUKO, εντάσεως 16 Α Τιμή ενός τεμ 2,80 (Ολογράφως) : δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 23 ο Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες),απλός μονοπολικός εντάσεως 45 Α Τιμή ενός τεμ 2,90 (Ολογράφως) : δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά Άρθρο 24 ο Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες), απλός τριπολικός εντάσεως 45 Α Τιμή ενός τεμ 10,50 (Ολογράφως) : δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 25 ο Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες), απλός τριπολικός εντάσεως 63 Α Τιμή ενός τεμ 12,00 (Ολογράφως) : δώδεκα ευρώ

24 Άρθρο 26 ο Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες), απλός τριπολικός εντάσεως 80 Α Τιμή ενός τεμ 13,50 (Ολογράφως) : δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 27 ο Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες), απλός τριπολικός εντάσεως 100 Α Τιμή ενός τεμ 16,50 (Ολογράφως) : δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 28 ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός, εντάσεως 6 Α Τιμή ενός τεμ 2,70 (Ολογράφως) : δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά Άρθρο 29 ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός, εντάσεως 10 Α Τιμή ενός τεμ 2,80 (Ολογράφως) : δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 30 ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός, εντάσεως 16 Α Τιμή ενός τεμ 2,90 (Ολογράφως) : δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά Άρθρο 31 ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός, εντάσεως 20 Α Τιμή ενός τεμ 3,10 (Ολογράφως) : τρία ευρώ και δέκα λεπτά Άρθρο 32 ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός, εντάσεως 25 Α Τιμή ενός τεμ 3,30 (Ολογράφως) : τρία ευρώ και τριάντα λεπτά Άρθρο 33 ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός, εντάσεως 32 Α Τιμή ενός τεμ 3,80 (Ολογράφως) : τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 34 ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών διπολικός, εντάσεως 16 Α Τιμή ενός τεμ 7,50 (Ολογράφως) : επτά ευρώ και πενήντα λεπτά

25 Άρθρο 35 ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών διπολικός, εντάσεως 20 Α Τιμή ενός τεμ 8,00 (Ολογράφως) : οκτώ ευρώ Άρθρο 36 ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών διπολικός, εντάσεως 25 Α Τιμή ενός τεμ 8,50 (Ολογράφως) : οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 37 ο Ασφάλειες γυάλινες εντάσεως 2Α Τιμή ενός τεμ 0,25 (Ολογράφως) : είκοσι πέντε λεπτά Άρθρο 38 ο Ασφάλειες γυάλινες εντάσεως 5 Α Τιμή ενός τεμ 0,30 (Ολογράφως) τριάντα λεπτά Άρθρο 39 ο Ασφάλειες γυάλινες εντάσεως 10 Α Τιμή ενός τεμ 0,35 (Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά Άρθρο 40 ο Ασφάλειες συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63Α και σπειρώματος Ε33 Τιμή ενός τεμ 4,50 (Ολογράφως) : τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 41 ο Ρελέ διαφυγής μονοφασικά 1Χ40Α Τιμή ενός τεμ 25,00 (Ολογράφως) : είκοσι πέντε ευρώ Άρθρο 42 ο Ρελέ διαφυγής τριφασικά 3Χ40Α Τιμή ενός τεμ 35,00 (Ολογράφως) : τριάντα πέντε ευρώ Άρθρο 43 ο Ρελέ ισχύος 40Α Τιμή ενός τεμ 33,00 (Ολογράφως) : τριάντα τρία ευρώ Άρθρο 44 ο Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο, απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών, με μία λυχνία 36W Τιμή ενός τεμ 12,00 (Ολογράφως) : δώδεκα ευρώ

26 Άρθρο 45 ο Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο, απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών, με δύο λυχνίες 36W Τιμή ενός τεμ 17,00 (Ολογράφως) : δεκαεπτά ευρώ Άρθρο 46 ο Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο, απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών, με μία λυχνία 58W Τιμή ενός τεμ 16,00 (Ολογράφως) : δεκαέξι ευρώ Άρθρο 47 ο Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο, απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών, με δύο λυχνίες 58W Τιμή ενός τεμ 25,00 (Ολογράφως) : είκοσι πέντε ευρώ Άρθρο 48 ο Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο, με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών, με μία λυχνία 36W Τιμή ενός τεμ 15,00 (Ολογράφως) : δέκα πέντε ευρώ Άρθρο 49 ο Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο, με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών, με δύο λυχνίες 36W Τιμή ενός τεμ 22,00 (Ολογράφως) : είκοσι δύο ευρώ Άρθρο 50 ο Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο, με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών, με μία λυχνία 58W Τιμή ενός τεμ 22,00 (Ολογράφως) : είκοσι δύο ευρώ Άρθρο 51 ο Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο, με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών, με δύο λυχνίες 58W Τιμή ενός τεμ 30,00 (Ολογράφως) : τριάντα ευρώ Άρθρο 52 ο Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής με σφαιρικό κώδωνα (αρματούρα) προστασίας IP45 Τιμή ενός τεμ 3,50 (Ολογράφως) : τρία ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 53 ο

27 Ντουί πορσελάνης Ε27 Τιμή ενός τεμ 2,00 (Ολογράφως) : δύο ευρώ Άρθρο 54 ο Ντουί πορσελάνης Ε40 Τιμή ενός τεμ 2,50 (Ολογράφως) : δύο ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 55 ο Κλέμενς απλές 4mm2 Τιμή ενός τεμ 0,75 (Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε λεπτά Άρθρο 56 ο Κλέμενς απλές 6mm2 Τιμή ενός τεμ 0,85 (Ολογράφως) : ογδόντα πέντε λεπτά Άρθρο 57 ο Κλέμενς απλές 10mm2 Τιμή ενός τεμ 1,25 (Ολογράφως) : ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά Άρθρο 58 ο Κλέμενς απλές 16mm2 Τιμή ενός τεμ 1,75 (Ολογράφως) : ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά Άρθρο 59 ο Κλέμενς απλές 35mm2 Τιμή ενός τεμ 2,50 (Ολογράφως) : δύο ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 60 ο Ρόκα 6Χ25 Τιμή ενός κουτιού 2,50 (Ολογράφως) : δύο ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 61 ο Ρόκα 8Χ25 Τιμή ενός κουτιού 2,50 (Ολογράφως) : δύο ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 62 ο Δεματικά 28cm Τιμή συσκευασία 3,00 (Ολογράφως) : τρία ευρώ

28 Άρθρο 63 ο Δεματικά 36cm Τιμή συσκευασία 4,50 (Ολογράφως) : τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 64 ο Μονωτική ταινία Τιμή ενός τεμ 1,20 (Ολογράφως) : ένα ευρώ και είκοσι λεπτά Άρθρο 65 ο ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Τιμή ενός τεμ 0,80 (Ολογράφως) : ογδόντα λεπτά Άρθρο 66 ο ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ Τιμή ενός τεμ 1,00 (Ολογράφως) : ένα ευρώ Άρθρο 67 ο Φωτιστικά σώματα υπαίθρου (οδικού φωτισμού, πλατείες κλπ), προστασίας γενικά IP 44, χωρίς τις λυχνίες, φωτιστικά - μπάλες κορυφής Φ300 Τιμή ενός τεμ 9,50 (Ολογράφως) : εννιά ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 68 ο Φωτιστικά σώματα υπαίθρου (οδικού φωτισμού, πλατείες κλπ), προστασίας γενικά IP 44, χωρίς τις λυχνίες, φωτιστικά - μπάλες κορυφής Φ400 Τιμή ενός τεμ 17,00 (Ολογράφως) : δεκαεπτά ευρώ Άρθρο 69 ο Φωτιστικά σώματα υπαίθρου (οδικού φωτισμού, πλατείες κλπ), προστασίας γενικά IP 44, χωρίς τις λυχνίες, φωτιστικά - μπάλες κορυφής Φ500 Τιμή ενός τεμ 65,00 (Ολογράφως) : εξήντα πέντε ευρώ Άρθρο 70 ο Φωτιστικό σώμα Νατρίου οδικού φωτισμού με λαμπτήρα και μπράτσο πλήρες 150W Τιμή ενός τεμ 70,00 (Ολογράφως) : εβδομήντα ευρώ

29 Άρθρο 71 ο Φωτιστικό σώμα Νατρίου οδικού φωτισμού με λαμπτήρα και μπράτσο πλήρες 250W Τιμή ενός τεμ 80,00 (Ολογράφως) : ογδόντα ευρώ Άρθρο 72 ο Φωτιστικό σώμα Νατρίου οδικού φωτισμού με λαμπτήρα και μπράτσο πλήρες 400W Τιμή ενός τεμ 90,00 (Ολογράφως) : ενενήντα ευρώ Άρθρο 73 ο Φωτιστικό σώμα κρεμαστό αξονικού φωτισμού με λαμπτήρα αλογονιδίων μετάλλων HQI 150W Τιμή ενός τεμ 70,00 (Ολογράφως) : εβδομήντα ευρώ Άρθρο 74 ο Φωτιστικό σώμα επιδαπέδιο LED, IP67-13Watt-3000oK Τιμή ενός τεμ 200,00 (Ολογράφως) : διακόσια ευρώ Άρθρο 75 ο Φωτοκύτταρο Τιμή ενός τεμ 20,00 (Ολογράφως) : είκοσι ευρώ Άρθρο 76 ο Χρονοδιακόπτης ράγας 24ωρών 2 εξόδων με εφεδρεία Τιμή ενός τεμ 55,00 (Ολογράφως) : πενήντα πέντε ευρώ Άρθρο 77 ο Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής (μπάλαστ) φωτιστικού σώματος για λυχνία ατμών υδραργύρου 125W Τιμή ενός τεμ 15,00 (Ολογράφως) : δέκα πέντε ευρώ Άρθρο 78 ο Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής (μπάλαστ) φωτιστικού σώματος για λυχνία ατμών υδραργύρου 250W Τιμή ενός τεμ 18,00 (Ολογράφως) : δέκα οκτώ ευρώ Άρθρο 79 ο Μετασχηματιστής λυχνίας Νατρίου, ισχύος 70W

30 Τιμή ενός τεμ 12,00 (Ολογράφως) : δώδεκα ευρώ Άρθρο 80 ο Μετασχηματιστής λυχνίας Νατρίου, ισχύος 100W Τιμή ενός τεμ 15,00 (Ολογράφως) : δεκαπέντε ευρώ Άρθρο 81 ο Μετασχηματιστής λυχνίας Νατρίου, ισχύος 150W Τιμή ενός τεμ 17,00 (Ολογράφως) : δεκαεπτά ευρώ Άρθρο 82 ο Μετασχηματιστής λυχνίας Νατρίου, ισχύος 250W Τιμή ενός τεμ 25,00 (Ολογράφως) : είκοσι πέντε ευρώ Άρθρο 83 ο Μετασχηματιστής λυχνίας Νατρίου, ισχύος 400W Τιμή ενός τεμ 30,00 (Ολογράφως) : τριάντα ευρώ Άρθρο 84 ο Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού Τιμή ενός τεμ 1,50 (Ολογράφως) : ένα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 85 ο Εκκινητής για φωτιστικά σώματα HQI αλογονιδίων μετάλλων, ηλεκτρικός, ισχύος (70-400)W Τιμή ενός τεμ 6,50 (Ολογράφως) : έξι ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 86 ο Στεγανός μεταλλικός πίνακας (ερμάριο), διαστάσεων 700 X 500 X 200 Τιμή ενός τεμ 95,00 (Ολογράφως) : ενενήντα πέντε ευρώ Άρθρο 87 ο Στεγανός μεταλλικός πίνακας (ερμάριο), διαστάσεων 800 X 600 X 250 Τιμή ενός τεμ 120,00 (Ολογράφως) : ενενήντα πέντε ευρώ Άρθρο 88 ο

31 Πίνακας εξωτερικός στεγανός 4 σειρών - IP65 Τιμή ενός τεμ 18,00 (Ολογράφως) : δέκα οκτώ ευρώ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΛΥΧΝΙΕΣ Άρθρο 89 ο Πυρακτώσεως τύπου ECO CLASSIC 18W Τιμή ενός τεμ 1,85 (Ολογράφως) : ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά Άρθρο 90 ο Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως απιοειδούς μορφής, 70W Τιμή ενός τεμ 10,00 (Ολογράφως) : δέκα ευρώ Άρθρο 91 ο Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως απιοειδούς μορφής, 220W Τιμή ενός τεμ 14,00 (Ολογράφως) : δεκατέσσερα ευρώ Άρθρο 92 ο Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως απιοειδούς μορφής, 250 W Τιμή ενός τεμ 16,00 (Ολογράφως) : δεκαέξι ευρώ Άρθρο 93 ο Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως απιοειδούς μορφής, 400 W Τιμή ενός τεμ 19,00 (Ολογράφως) : δεκαεννιά ευρώ Άρθρο 94 ο Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως σωληνοειδούς μορφής 70 W Τιμή ενός τεμ 12,50 (Ολογράφως) : δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 95 ο Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως σωληνοειδούς μορφής 150 W Τιμή ενός τεμ 13,50 (Ολογράφως) : δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 96 ο Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως σωληνοειδούς μορφής 250 W Τιμή ενός τεμ 15,00 (Ολογράφως) : δεκαπέντε ευρώ Άρθρο 97 ο

32 Ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως 125 W Τιμή ενός τεμ 3,50 (Ολογράφως) : τρία ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 98 ο Ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως 250 W Τιμή ενός τεμ 6,00 (Ολογράφως) : έξι ευρώ Άρθρο 99 ο Φθορισμού 18 W Τιμή ενός τεμ 5,00 (Ολογράφως) : πέντε ευρώ Άρθρο 100 ο Λαμπτήρες Λυχνίες, Φθορισμού 36W Τιμή ενός τεμ 5,50 (Ολογράφως) : πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 101 ο Φθορισμού 58W Τιμή ενός τεμ 5,80 (Ολογράφως) : πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 102 ο Λάμπες ενδεικτικού τύπου SL 23W Τιμή ενός τεμ 6,50 (Ολογράφως) : έξι ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 103 ο Λάμπες ενδεικτικού τύπου SL 45W Τιμή ενός τεμ 12,00 (Ολογράφως) : δώδεκα ευρώ Άρθρο 104 ο Λάμπα αλογονιδίων μετάλλων 70W Τιμή ενός τεμ 12,00 (Ολογράφως) : δώδεκα ευρώ Άρθρο 105 ο Λάμπα αλογονιδίων μετάλλων 150W Τιμή ενός τεμ 20,00 (Ολογράφως) : είκοσι ευρώ Άρθρο 106 ο Λάμπα αλογονιδίων μετάλλων 250W Τιμή ενός τεμ 33,00 (Ολογράφως) : τριάντα τρία ευρώ Άρθρο 107 ο Λάμπα αλογονιδίων μετάλλων 400W

33 Τιμή ενός τεμ 40,00 (Ολογράφως) : σαράντα ευρώ Άρθρο 108 ο Λάμπες TRAFFIC SIGNAL 70W Τιμή ενός τεμ 1,89 (Ολογράφως) : ένα ευρώ και ογδόντα εννιά λεπτά Άρθρο 109 ο Λάμπες TRAFFIC SIGNAL 100W Τιμή ενός τεμ 2,00 (Ολογράφως) : δύο ευρώ Άρθρο 110 ο Αδιάβροχη ταινία LED NEON FLEX Τιμή ενός τεμ 14,50 (Ολογράφως) : δεκατέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 111 ο Μετασχηματιστής για την ταινία LED NEON FLEX 60W στεγανός Τιμή ενός τεμ 10,00 (Ολογράφως) : δέκα ευρώ Άρθρο 112 ο Φωτεινοί σηματοδότες οχημάτων από POLYCARBONAT, οχημάτων Φ 200 mm ή 8 ins Τιμή ενός τεμ 325,00 (Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ Άρθρο 113 ο Φωτεινοί σηματοδότες οχημάτων από POLYCARBONAT, οχημάτων Φ 300 mm ή 12 ins Τιμή ενός τεμ 400,00 (Ολογράφως) : τετρακόσια ευρώ Άρθρο 114 ο Φωτεινοί σηματοδότες πεζών από POLYCARBONAT, πεζών Φ 200 mm ή 8 ins Τιμή ενός τεμ 225,00 (Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε ευρώ Άρθρο 115 ο Στήριγμα φωτεινού σηματοδότη, απλό Τιμή ενός τεμ 14,60 (Ολογράφως) : δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά Άρθρο 116 ο Στήριγμα φωτεινού σηματοδότη, διπλό Τιμή ενός τεμ 22,00 (Ολογράφως) : είκοσι δύο ευρώ Άρθρο 117 ο Πλαίσια ανάρτησης φωτεινών σηματοδοτών, διπλά

34 Τιμή ενός τεμ 50,00 (Ολογράφως) : πενήντα ευρώ Άρθρο 118 ο Πλαίσια ανάρτησης φωτεινών σηματοδοτών, τριπλά Τιμή ενός τεμ 65,00 (Ολογράφως) : εξήντα πέντε ευρώ Άρθρο 119 ο Μπουτόν πεζών Τιμή ενός τεμ 25,00 (Ολογράφως) : είκοσι πέντε ευρώ Άρθρο 120 ο Συσκευή ηλεκτρονικού τύπου αυτόματης ρύθμισης κυκλοφορίας (πίνακας) 16 ομάδων οχημάτων και πεζών Τιμή ενός τεμ ,00 (Ολογράφως) : δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ Άρθρο 121 ο Σταθεροποιητής Τιμή ενός τεμ 250,00 (Ολογράφως) : διακόσια πενήντα ευρώ Άρθρο 122 ο Ηλεκτρονική Πλακέτα εξόδου ΟUT 201 Τιμή ενός τεμ 140,00 (Ολογράφως) : εκατόν σαράντα ευρώ Άρθρο 123 ο Ηλεκτρονική Πλακέτα μεταγωγής RLY 202 Τιμή ενός τεμ 140,00 (Ολογράφως) : εκατόν σαράντα ευρώ Άρθρο 124 ο Ηλεκτρονική Πλακέτα οδήγησης BFR 204 Τιμή ενός τεμ 190,00 (Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα ευρώ Άρθρο 125 ο Ηλεκτρονική Πλακέτα μικροϋπολογιστή CPU205 Τιμή ενός τεμ 480,00 (Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα ευρώ Άρθρο 126 ο Ηλεκτρονική Πλακέτα επικοινωνίας SIO 206 Τιμή ενός τεμ 280,00 (Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα ευρώ

35 Άρθρο 127 ο Ηλεκτρονική Πλακέτα εισόδου ανιχνευτών SNR 207 Τιμή ενός τεμ 280,00 (Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα ευρώ Άρθρο 128 ο Ηλεκτρονική Πλακέτα ελέγχου CNL 208 Τιμή ενός τεμ 280,00 (Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα ευρώ Άρθρο 129 ο Ηλεκτρονική Πλακέτα τροφοδοτικού PWR 213 Τιμή ενός τεμ 580,00 (Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα ευρώ Άρθρο 130 ο Ηλεκτρονική Πλακέτα ηλεκτρολογικού BLK 214 Τιμή ενός τεμ 390,00 (Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα ευρώ Άρθρο 131 ο Ηλεκτρονική Πλακέτα πληκτρολογίου PLK 216 Τιμή ενός τεμ 350,00 (Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα ευρώ Άρθρο 132 ο Ανιχνευτής δύο καναλιών Τιμή ενός τεμ 420,00 (Ολογράφως) : τετρακόσια είκοσι ευρώ Άρθρο 133 ο Frame ανιχνευτών και τροφοδοτικό Τιμή ενός τεμ 220,00 (Ολογράφως) : διακόσια είκοσι ευρώ Άρθρο 134 ο Μονάδα Ηχητικής διάταξης τυφλών για διαβάσεις πεζών (απαιτούνται 2 ανά διάβαση) Τιμή ενός τεμ 500,00 (Ολογράφως) : πεντακόσια ευρώ Άρθρο 135 ο Μονάδα αντίστροφης μέτρησης χρόνου(απαιτούνται 2 ανά διάβαση) Τιμή ενός τεμ 300,00 (Ολογράφως) : τριακόσια ευρώ Άρθρο 136 ο Επαναπρογραμματισμός του λειτουργικού προγράμματος του ρυθμιστή Τιμή ενός τεμ 150,00 (Ολογράφως) : εκατόν πενήντα ευρώ

36 Ο Συντάξας O Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ. Ε Χαλκίδα, 09/08/2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο αναπληρωτής δντης Τ.Υ.Δ.Χ Παπαδόπουλος Χρήστος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Δ Ζάχαρης Ματθαίος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β Κλάγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ3/Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ Τηλ: FAX : ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ : ,00 (με ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείμενο της Προμήθειας

37 Η συγγραφή αυτή αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» Άρθρο 2ο Διατάξεις που ισχύουν. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) Της ΥΑ 11389/93 Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ. β) Τον νόμο 2286/95 Περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων ( ΦΕΚ 19Α) γ) Το Π.Δ. 60/2007 ( ΦΕΚ Α /64/ ) Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας << Περί Κρατικών Προμηθειών>>, προς το Κοινοτικό Δίκαιο (Ε.Ε) δ) Το Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ Α 114/2006) με τίτλο << Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>>. ε) Το Ν. 3852/ ΦΕΚ 87 Α / << Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> στ) Το Ν. 3861/ΦΕΚ112 Α / <<Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο << Πρόγραμμα διαύγεια >> και άλλες διατάξεις. Άρθρο 3ο Συμβατικά τεύχη Τεχνική Περιγραφή Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) Διακήρυξη Διαγωνισμού Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Άρθρο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) Άρθρο 5ο Σύμβαση Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά τον νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται

38 να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Άρθρο 6ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αρ. 26 ΕΚΠΟΤΑ ΥΑ απόφ /93 καθορίζεται επί του προϋπολογισμού της προμήθειας. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη ή την πρόσκληση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την παραλαβή από αρμόδια επιτροπή. Άρθρο 7ο Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης αρ. 26 ΕΚΠΟΤΑ ΥΑ 11389/93 θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους. Άρθρο 8ο Έκπτωση αναδόχου Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ). Άρθρο 9ο Πλημμελής λειτουργία Εάν η λειτουργία των υλικών δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 10ο Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον Δήμο. Άρθρο 11ο Προσωρινή οριστική παραλαβή υλικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ.87125 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Οικονομικού. Τμήμα Προμηθειών

Δ/νση Οικονομικού. Τμήμα Προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους341 00, Χαλκίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 14-19/02 / 2015 Προϋπολογισµός: 20.000,00 µε το Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 72.999,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περαία, 09.03.2015 Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CPV 31681410-0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 04-09-2015 Αρ. Πρωτ: 63618 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ι.Δραγούμη 1 Ταχ. Κώδικας: 40221 Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 683 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843002 2015-06-12

15PROC002843002 2015-06-12 15PROC002843002 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 12/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 18097/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2014» ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ΠΡΟΫΠ. : 58.781,21 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 97/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 97/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουνίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 9502 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ.πρωτ.:104078 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΕΥΡΩ 73.262,91 ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002858093 2015-06-19

15REQ002858093 2015-06-19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 309/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Περαία, 27.02.2014 Τίτλος: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ήµου Θερµαϊκού για το έτος 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 5 34 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 222079604 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΚΑ:30.735-4

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2011» αρ. μελ. 1017/2011

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2011» αρ. μελ. 1017/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2011» αρ. μελ. 1017/2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 157.791,23 με ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κ.Τ.Λ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002554407 2015-02-03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 2 /2/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1061

15PROC002554407 2015-02-03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 2 /2/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1061 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 15PROC002554407 2015-02-03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 2 /2/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1061 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002833705 2015-06-09

15PROC002833705 2015-06-09 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α.Δ.Α.M: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λασσαίας 1 Α,713 05 Ηράκλειο Πληροφορίες: Γ.Τζιρίτα Τηλ:2810.529.168-fax:2810.529.125

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117

Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 Αρ. Μελέτης: 42/15 FAX: 25551080664

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Αρ. πρωτοκ.: 7655 / 05-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα