Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ."

Transcript

1 Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά Ειδική Επιστήµονας: Ευανθία Μπενέκου Οκτώβριος 2013

2 Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: /42296/2013 Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο ΠΟΡΙΣΜΑ Θέµα : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, Με αφορµή τη διερεύνηση της υπ αρ. φακ /2012 αναφοράς της κυρίας ***, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι το ζήτηµα της επιστροφής στους δικαιούχους αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στον καταργηθέντα Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) εκκρεµεί επί µακρόν, λόγω της συνεχούς αµφισβήτησης της αρµοδιότητας καταβολής από τους εµπλεκόµενους φορείς. Παρά την έκδοση γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, την οποία κάνατε αποδεκτή και η οποία κρίνει ότι αρµόδιος φορέας για την καταβολή στους δικαιούχους των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών είναι ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ), η αµφισβήτηση της αρµοδιότητας εξακολουθεί και η επίλυση του προβλήµατος καθυστερεί υπέρµετρα. Κατόπιν τούτου συντάσσεται το παρόν πόρισµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 10 Α ). Ιστορικό Μετά την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ. παρέµειναν σε εκκρεµότητα επιστροφές χρηµάτων τα οποία είχαν κατατεθεί από τους δικαιούχους σε λογαριασµούς του Οργανισµού για διάφορες αιτίες, µεταξύ των οποίων και για εγγραφές και δίδακτρα σε τµήµατα Ι.Ε.Κ. τα οποία δεν λειτούργησαν ή δεν δηµιουργήθηκαν. Οι δικαιούχοι ζήτησαν την επιστροφή των ποσών αυτών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, µεταξύ αυτών και στην περίπτωση της δικαιούχου που προσέφυγε στο Συνήγορο του Πολίτη, είχαν εκδοθεί και χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής (Χ.Ε.Π.) τα οποία θεωρήθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν ολοκληρώθηκε ωστόσο η εξόφλησή τους λόγω κατάργησης του Ο.Ε.Ε.Κ.

3 Αρχικά οι υποχρεώσεις αυτές του Ο.Ε.Ε.Κ. συµπεριελήφθησαν στον προϋπολογισµό του πρώην Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (εφεξής Υπουργείο Παιδείας). Το Υπουργείο, ως προς τη συγκέντρωση των σχετικών δικαιολογητικών, συνεργάστηκε µε τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) που ιδρύθηκε µε το άρθρο 11 του Ν. 3879/2010 και µετονοµάστηκε σε Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σύµφωνα µε την υπ αρ /Η/ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2351/2011). Στις ξεκίνησε από τη ιεύθυνση Οικονοµικού του Υπουργείου Παιδείας η διαβίβαση των δικαιολογητικών που αφορούσαν τις ανωτέρω υποχρεώσεις του καταργηθέντος Ο.Ε.Ε.Κ. στην Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ..Ε.) προκειµένου να εκκαθαριστούν και να ενταλµατοποιηθούν οι δαπάνες. Η Υ..Ε µε το υπ αρ.πρωτ. 7062/ έγγραφό της, επέστρεψε τα δικαιολογητικά θεωρώντας αρµόδια υπηρεσία για την πληρωµή των οφειλόµενων ποσών στους δικαιούχους τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, µε το υπ αρ.πρωτ / έγγραφο της ιεύθυνσης Οικονοµικού του Υπουργείου Παιδείας, τα ως άνω δικαιολογητικά διαβιβάστηκαν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η θέση του ΕΟΠΠΕΠ Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., µε το υπ αρ.πρωτ. ΓΠ/9999/ έγγραφό του προς τη Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, αµφισβήτησε την αρµοδιότητα καταβολής των αχρεωστήτως καταβληθέντων στον πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. υποστηρίζοντας τα ακόλουθα: σύµφωνα µε την παρ. 14 του άρθρου 24 του Ν. 3879/2010 «οι εν γένει οικονοµικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Ο.Ε.Ε.Κ. µεταφέρονται από την κατάργησή του στο Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Το Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων υπεισέρχεται στις εκκρεµείς δίκες του Οργανισµού». Επίσης σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 54 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α 118) µε την οποία συµπληρώθηκε η παρ.13 του άρθρου 24 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α163) «ταµειακά διαθέσιµα που αφορούν τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν στον Ο.Ε.Ε.Κ. από τους καταρτιζόµενους των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για το φθινοπωρινό εξάµηνο του έτους κατάρτισης και µεταφέρονται, κατά τα ανωτέρω στον Ε.Ο.Π.Π. µπορεί, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, να µεταφερθούν στη Γενική Γραµµατεία ια Βίου Μάθησης για τις ανάγκες λειτουργίας των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.» Σε εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η υπ αρ. 5473/ απόφαση της

4 Υπουργού Παιδείας µε την οποία αποφασίστηκε η µεταφορά, µέσω Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), στη Γενική Γραµµατεία ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων των ταµειακών διαθεσίµων τα οποία αφορούσαν δίδακτρα ποσού ,79 ευρώ, που καταβλήθηκαν στον Ο.Ε.Ε.Κ. από τους καταρτιζόµενους των ηµοσίων Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας για το φθινοπωρινό εξάµηνο του έτους και µεταφέρθηκαν στον Ε.Ο.Π.Π. Εν συνεχεία, µε την υπ αρ. 8969/ νεώτερη απόφαση της Υπουργού, αποφασίστηκε η µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων ύψους ,20 ευρώ καθώς και ταµειακών διαθεσίµων ύψους ,21 ευρώ, τα οποία αφορούσαν αντίστοιχα τέλη εγγραφής σε ιδιωτικά ΙΕΚ και υπόλοιπα διδάκτρων σε δηµόσια ΙΕΚ για το χρονικό διάστηµα από έως Συνεπώς, όπως καταλήγει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τα όποια χρηµατικά ποσά αφορούσαν δίδακτρα και είχαν µεταφερθεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µεταφέρθηκαν στην συνέχεια µέσω του Γ.Λ.Κ. στη Γενική Γραµµατεία ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Τέλος ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υποστήριξε ότι από τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 δεν προκύπτει σε καµία περίπτωση υποχρέωσή του για κάλυψη των οικονοµικών εκκρεµοτήτων του καταργηθέντος Οργανισµού και ότι µόνη του σχετική υποχρέωση αποτελεί η παροχή στοιχείων από το αρχείο του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. του οποίου έχει την ευθύνη της φύλαξης. Με το ως άνω έγγραφο τα δικαιολογητικά επιστροφής των χρηµάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στους δικαιούχους, διαβιβάστηκαν εκ νέου στο Υπουργείο Παιδείας. 2. Η υπ αρ. 523/2012 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους Σε συνέχεια της ανωτέρω εξέλιξης, η ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας υπέβαλε προς το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε το υπ αρ.πρωτ /ΙΒ/ έγγραφό της σχετικό ερώτηµα Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) εξέδωσε την υπ αρ. 523/2012 γνωµοδότηση µε την οποία επεσήµανε µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 24 του Ν.3879/2010 «από την κατάργηση του ΟΕΕΚ, η περιουσία, η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στον Ε.Ο.Π.Π., (.) ο οποίος έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αυτών και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου». Στην έννοια της περιουσίας κατά την ανωτέρω διάταξη, περιλαµβάνονται και τα χρήµατα, οι λογαριασµοί, καταθέσεις και εν γένει ταµειακά διαθέσιµα που ανήκαν στην κυριότητα του καταργηθέντος Οργανισµού.

5 Το Ν.Σ.Κ. επισηµαίνει περαιτέρω ότι το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων του Ο.Ε.Ε.Κ. από της καταργήσεώς του περιήλθε αυτοδικαίως στον Ε.Ο.Π.Π. Κατ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 53 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α 118) µε την οποία συµπληρώθηκε η παρ.13 του άρθρου 24 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α163), εκδόθηκε η υπ αρ. 5473/ απόφαση της πρώην Υπουργού Παιδείας για τη µεταφορά στη Γενική Γραµµατεία ια Βίου Μάθησης µόνο των ταµειακών διαθεσίµων που αφορούσαν δίδακτρα καταβληθέντα στον ΟΕΕΚ από τους ήδη καταρτιζόµενους των δηµοσίων ΙΕΚ για το φθινοπωρινό εξάµηνο Όπως υπογραµµίζει το Ν.Σ.Κ., σε καµία περίπτωση δεν µεταφέρθηκαν ταµειακά διαθέσιµα προερχόµενα από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στον Οργανισµό. Το Ν.Σ.Κ κατέληξε ότι τα υπό κρίση αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από δικαιούχους στον πρώην ΟΕΕΚ συνιστούν ταµειακά διαθέσιµα που περιήλθαν στον Ε.Ο.Π.Π. βάσει του ά εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου 24 του Ν. 3879/2010 και εν συνεχεία στον ΕΟΠΠΕΠ, ως καθολικό διάδοχο αυτού (παρ.2 άρθρου 4 της υπ αρ /Η/ ΚΥΑ), ότι τα ποσά αυτά δεν περιλαµβάνονται στα ταµειακά διαθέσιµα που µεταφέρθηκαν στη Γενική Γραµµατεία ια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και ότι κατά συνέπεια αρµόδιος φορέας για την καταβολή στους δικαιούχους των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών είναι ο ΕΟΠΠΕΠ. Η ως άνω γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας στις Εν συνεχεία µε το υπ αρ /ΙΒ/ έγγραφο της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας, τα δικαιολογητικά-παραστατικά που αφορούν επιστροφές χρηµάτων επιστρέφουν και πάλι στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι ενέργειες του Συνηγόρου του Πολίτη Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη µε έγγραφά του σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, µε την επιδίωξη να συµβάλλει στην επιτάχυνση των ενεργειών των εµπλεκόµενων φορέων. Μετά την έκδοση της γνωµοδότησης του Ν.Σ.Κ. η Αρχή επικοινώνησε επανειληµµένα µε τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τη νοµική του υπηρεσία και διαπιστώθηκε ότι ο Οργανισµός αµφισβητεί το σκεπτικό της γνωµοδότησης και ότι η διαδικασία επιστροφής των χρηµάτων ουδέποτε ενεργοποιήθηκε. Με το υπ αρ.πρωτ /2013 έγγραφό της, της 5 ης Απριλίου 2013, η Αρχή επεσήµανε στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ότι σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 3086/2002 (Α324, Οργανισµός Ν.Σ.Κ.-Κατάσταση Λειτουργών-Υπαλλήλων) «µετά την αποδοχή τους οι γνωµοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη ιοίκηση ή το Νοµικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Αρχή». Ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε εκ νέου την υποχρέωση της διοίκησης

6 να λάβει σοβαρά υπόψη τη θέση των δικαιούχων, οι οποίοι έχουν υποχρεωθεί σε µακρά αναµονή χωρίς να ευθύνονται για τις όποιες διαδικαστικές διαφωνίες µεταξύ των υπηρεσιών. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., µε το υπ αρ.πρωτ / έγγραφό του, ενηµέρωσε την Αρχή ότι µε το υπό στοιχεία 34379/ έγγραφό του προς το Υπουργείο Παιδείας πρότεινε την επανεξέταση του θέµατος, επισηµαίνοντας ότι όλα τα ταµειακά του διαθέσιµα, τα οποία αφορούσαν δίδακτρα καταρτιζοµένων ηµοσίων ΙΕΚ και τέλη εγγραφής καταρτιζοµένων σε ιδιωτικά ΙΕΚ για το χρονικό διάστηµα από έως είχαν ήδη µεταφερθεί µε υπουργικές αποφάσεις µέσω του Γ.Λ.Κ. στη Γενική Γραµµατεία ια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας. Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, Παρά το γεγονός ότι οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες αναγνωρίζουν το δίκαιο του αιτήµατος των δικαιούχων των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στον πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. το θέµα δεν έχει µέχρι σήµερα διευθετηθεί. Οι δικαιούχοι βρίσκονται σε αναµονή ήδη από το 2010 και το πρόβληµα εξακολουθεί να παραµένει άλυτο. Με την πεποίθηση ότι επιθυµία και επιδίωξή σας αποτελεί η εφαρµογή της αρχής της χρηστής και εύρυθµης διοίκησης, σε µια µάλιστα δύσκολη οικονοµική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα αλλά και οι πολίτες, σας υποβάλλουµε το παρόν πόρισµα και παρακαλούµε να επιληφθείτε της υπόθεσης της εφαρµογής της γνωµοδότησης του Ν.Σ.Κ. προκειµένου να διευθετηθεί οριστικά το πρόβληµα και να καταβληθούν το ταχύτερο δυνατόν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στον πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. στους δικαιούχους, ενηµερώνοντάς µας σχετικά. Η Αρχή µας είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω στοιχείο ή διευκρίνιση. Με τιµή Πληροφορίες: Ευανθία Μπενέκου Καλλιόπη Σπανού Συνήγορος του Πολίτη Κοινοποίηση: 1. ΕΟΠΠΕΠ 2. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ( ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων) 3. Κα ***

Παθογένειες της διοικητικής δράσης

Παθογένειες της διοικητικής δράσης Παθογένειες της διοικητικής δράσης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Τεχνικές δυσχέρειες στην υλοποίηση οργανωτικών αλλαγών Καθυστερήσεις σε διοικητικές διαδικασίες Επικύρωση αλλοδαπών εγγράφων από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

1 Οκτωβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 148333/34130/2012 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά Ειδικός Επιστήµονας: Κ. Ζούβια

1 Οκτωβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 148333/34130/2012 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά Ειδικός Επιστήµονας: Κ. Ζούβια 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 148333/34130/2012 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά Ειδικός Επιστήµονας: Κ. Ζούβια Προς Υπουργό Οικονοµικών Κύριο Γιάννη Στουρνάρα Νίκης 5-7 101 80 ΑΘΗΝΑ Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Boηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου. Ειδικοί Επιστήµονες: Ιωάννης Τσελεκίδης Ευνίκη Παλάσκα Αδριρήνη Μαριδάκη Ιωάννης Κωστής

ΠΟΡΙΣΜΑ. Boηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου. Ειδικοί Επιστήµονες: Ιωάννης Τσελεκίδης Ευνίκη Παλάσκα Αδριρήνη Μαριδάκη Ιωάννης Κωστής Boηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδικοί Επιστήµονες: Ιωάννης Τσελεκίδης Ευνίκη Παλάσκα Αδριρήνη Μαριδάκη Ιωάννης Κωστής 15 Ιουλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.165660/28389/2013 Προς τον Υπουργό Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΕΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Κύκλος Ποιότητας Ζωής Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, παράγραφος 6) ΘΕΜΑ: ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΣΣΙΝΙ» ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΣΗ-ΒΩΦ ΠΟΛ: 1167. ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και καθιέρωση διαδικασιών για την διεκπεραίωση

ΑΔΑ: Β41ΣΗ-ΒΩΦ ΠΟΛ: 1167. ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και καθιέρωση διαδικασιών για την διεκπεραίωση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 9265/7-06-05 ) ΘΕΜΑ: ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση.

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/13097 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Η παρούσα ειδική έκθεση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 9265/7-06-05 ) ΘΕΜΑ: ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77 ΘΕΜΑ:. ιευκρινίσεις ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77 ΘΕΜΑ:. ιευκρινίσεις ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠIΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφ.(Για τα Κεφάλαια 1-5): Μ. Μωϋσίδου (2103744027)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Πρόταση συνάντησης µε τον κ. Γενικό Γραµµατέα Βασικές εκκρεµότητες επίλυσης θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού

Θέµα: Πρόταση συνάντησης µε τον κ. Γενικό Γραµµατέα Βασικές εκκρεµότητες επίλυσης θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού Αρ. πρωτ. εγγράφου:2866 Πληροφ.: Βασιλική Τριάντη Τηλ: 210 7289664 Αθήνα, 24 Σεπτεµβρίου 2008 Προς: Αξιότιµο Κύριο Θεόδωρο ραβίλλα Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Πολιτισµού Μπουµπουλίνας 20-22 106 82 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/28595/2013. Ειδικοί Επιστήµονες: Νικόλαος Βίττης Αιµιλία Λιάσκα Ζωή Ρώσσιου άφνη Φιλιππάκη

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/28595/2013. Ειδικοί Επιστήµονες: Νικόλαος Βίττης Αιµιλία Λιάσκα Ζωή Ρώσσιου άφνη Φιλιππάκη Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/28595/2013 Προς: Αξιότιµο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννη Μανιάτη Αµαλιάδος 17 11523, Αθήνα Ειδικοί Επιστήµονες: Νικόλαος Βίττης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου. Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη

Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου. Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Παπάγου Τ.Κ 160

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1039/13.2.2012 Ανακαθορισµός της καθ ύλην αρµοδιότητας µεταξύ των.ο.υ. και.ε.κ., σε θέµατα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και µεταφορά των εκκρεµών υποθέσεών τους στις.ο.υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Οχήµατα που δεν τελούν υπό την κατοχή των ιδιοκτητών τους

Οχήµατα που δεν τελούν υπό την κατοχή των ιδιοκτητών τους Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Οχήµατα που δεν τελούν υπό την κατοχή των ιδιοκτητών τους Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/24723/2015 Ειδικοί Επιστήµονες: Αγγελική Μποσδογιάννη άφνη Φιλιππάκη. Προς:

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/24723/2015 Ειδικοί Επιστήµονες: Αγγελική Μποσδογιάννη άφνη Φιλιππάκη. Προς: Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/24723/2015 Ειδικοί Επιστήµονες: Αγγελική Μποσδογιάννη άφνη Φιλιππάκη Προς: κ. Γιάννη Τσιρώνη Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97. Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97. Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408 Ταχ. ιεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα