ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ"

Transcript

1 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ /01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ ΑΘΗΝΑ Αγαπητέ κύριε Νικολουτσόπουλε, Επιθυµώ να σας ενηµερώσω για την εξέλιξη της αναφοράς που είχατε υποβάλει στο Συνήγορο του Πολίτη, σχετικά µε την καταβολή του οικογενειακού επιδόµατος. Ειδικότερα, από την αρχική µελέτη της αναφοράς σας εντοπίστηκαν σοβαρά νοµικά και ουσιαστικά εµπόδια για τη διερεύνηση του θέµατος. Συγκεκριµένα, κατά το Ν. 2470/97 (και ήδη Ν. 3094/03) ο Συνήγορος του Πολίτη επιλαµβάνεται (της υποθέσεως) κατόπιν έγγραφης ενυπόγραφης αναφοράς που υποβάλλεται από τον άµεσα ενδιαφερόµενο, δηλ. αυτόν που θίγεται από συγκεκριµένη διοικητική ενέργεια. Στην περίπτωσή σας όµως, η Ένωση Ελλήνων Εργατολόγων, ως «Επιστηµονικό σωµατείο», ουδόλως φέρεται ως ά- µεσα θιγείσα από τη στάση της ιοίκησης, παρότι βέβαια είναι αυτονόητα εύλογο το ενδιαφέρον της για το θέµα εν γένει. Στην παραπάνω αναφορά σας επιπλέον δεν επικαλείστε συγκεκριµένη διοικητική πράξη (π.χ. απορριπτική απόφαση για τη χορήγηση του οικογ. επιδόµατος) αλλά εστιάζετε την κριτική σας τοποθέτηση στην άσκηση πολιτικής λειτουργίας, η οποία εκφεύγει των αρµοδιοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη. Όµως η κρίσιµη ύλη προς διερεύνηση από την Αρχή είναι, όπως ρητά αναφέρεται, πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες της ιοίκησης. Τέλος, στην αναφορά σας υποστηρίζετε ότι η

2 παραπάνω αρνητική στάση καλύπτει επιµέρους κατηγορίες τόσο εργαζοµένων όσο και συνταξιούχων. Όµως καταρχήν για τους εργαζόµενους ο Συνήγορος του Πολίτη δεν µπορεί να πάρει οιαδήποτε θέση καθότι, αν µεν εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα γενικά, το θέµα εµπίπτει στη ρητή εξαίρεση του νόµου για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών (αρ. 3 παρ. 2 Ν. 2477/97), των οποίων δεν επιλαµβάνεται η Αρχή, αν δεν εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα και πάλι δεν υφίσταται περιθώριο παρέµβασης, καθότι στην αρµοδιότητα της Αρχής ανήκουν µόνο οι δηµόσιες υπηρεσίες (αρ. 3 παρ. 1 Ν. 2477/97). Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποµένει για διερεύνηση το ζήτηµα µόνο αναφορικά µε τους συνταξιούχους του δηµοσίου και µάλιστα στο πλαίσιο της εκτέλεσης δικαστικής απόφασης. Το θέµα αυτό ανήκει πράγµατι στα κεντρικά σηµεία που ρητά ο νοµοθέτης έχει επιφυλάξει στην αρµοδιότητα της Αρχής (αρ. 3 παρ. 2 Ν. 2477/97). Στο πλαίσιο αυτό τίθεται κατ ακρίβειαν, ζήτηµα συµµόρφωσης της ιοίκησης προς την απόφαση 3/2001 του ΑΕ. Πλέον τούτου µάλιστα, και δοθέντος ότι µε την απόφαση αυτή παύει να ισχύει, έναντι όλων, η επίµαχη διάταξη νόµου, τίθεται ακολούθως ζήτηµα τήρησης της νοµι- µότητας στο βαθµό που η ιοίκηση εξακολουθεί να εφαρµόζει ήδη µη ισχύοντα (από ) νόµο. Ο Συνήγορος του Πολίτη κράτησε σε ενέργεια την αναφορά σας λόγω της ευρύτερης σηµασίας του θέµατος που αφορούσε και µε δεδοµένο ότι για το ίδιο θέµα υπήρχαν άλλες αναφορές που ενέπιπταν ακριβώς στο πεδίο της αρµοδιότητάς του. Μ αυτό το δεδοµένο η Αρχή απευθύνεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ως αρµόδια υπηρεσία, προκειµένου να ζητήσει τη διευθέτησή του κατά τις αρχές της νοµιµότητας και του σεβασµού στις δικαστικές αποφάσεις. Το έγγραφο αυτό που αποτυπώνει τις θέσεις της Αρχής σας κοινοποιούµε συνηµµένα. Για κάθε παραπέρα πληροφορία θα είµαστε στη διάθεσή σας. Με εκτίµηση Μαρία Μητροσύλη Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

3 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 45 η ιεύθυνση Κάνιγγος ΑΘΗΝΑ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ /01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης Θέµα: Καταβολή επιδόµατος οικογενειακών βαρών. Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το αρ. 103 παρ. 9 του Συντάγµατος και το ν, 2477/97 (ήδη ν. 3094/2003) έχει λάβει αναφορές πολιτών (ενδ. αρ. πρωτ /01, 20197/01, 597/02, 2304/02, 2752/02, 3099/02, 5771/02, 9121/02, 17970/02, 18399/02, 23844/02) σχετικά µε την καταβολή του οικογενειακού επιδόµατος και στους δύο συζύγους. Για το ζήτηµα αυτό έχει να επισηµάνει τα ακόλουθα: 1. Η καταβολή του οικογενειακού επιδόµατος και στους δύο συζύγους έχει απασχολήσει επί µακρόν τη ιοίκηση αλλά και τα δικαστήρια. Είναι αξιοση- µείωτο µάλιστα ότι η συµβατότητα µιας διάταξης νόµου δηλ. του αρθρ. 11 παρ. 6 του Ν. 1505/84 απασχόλησε τις ολοµέλειες και των τριών ανωτάτων δικαστηρίων (ΟλΑΠ 6/2001, ΟλΣτΕ 2944/2000, ΟλΕΣ 805/1997). Η διχογνω- µία που παρουσιάστηκε επιλύθηκε µε τρόπο οριστικό από το Ανώτατο Ειδικό ικαστήριο (ΑΕ ) µε την απόφαση 3/2001. Κρίθηκε ειδικότερα µε την απόφαση αυτή ότι η συγκεκριµένη διάταξη «είναι αντίθετη µε τη συνταγµατική αρχή της ισότητας» και «συνεπώς είναι ανίσχυρη και µη εφαρµοστέα. Κατόπιν αυτού, ισχύει εν προκειµένω και είναι άµεσα εφαρµοστέος ο γενικός κανόνας της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 1505/1984, κατά τον οποίο οι έγγαµοι υπάλληλοι λαµβάνουν ολόκληρο το οικογενειακό επίδοµα, προσαυξανόµενο ανάλογα µε τον αριθµό των τέκνων, χωρίς τις διακρίσεις στις οποίες προβαίνει η κρινόµενη ως αντισυνταγµατική, κατά τα εκτεθέντα, παράγραφος». Σηµειώ-

4 νεται ότι η παραπάνω απόφαση του ΑΕ «δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις 7 Μαρτίου 2001». 2. Μετά την παραπάνω εξέλιξη ανέκυψε το ζήτηµα της υλοποίησης του περιεχοµένου της απόφασης του ΑΕ, ιδίως στο µέτρο που αντιστοιχεί σε µεταβολή της διοικητικής πρακτικής. Σύµφωνα µε το αρ. 51 παρ. 1 Ν. 345/1976 οι αποφάσεις του ΑΕ που αίρουν αµφισβήτηση σχετικά µε την ουσιαστική συνταγµατικότητα τυπικού νόµου, ισχύουν από της δηµοσιεύσεως σε δηµόσια συνεδρίαση έναντι όλων (βλ. σχετ. ΑΠ 1554/2002). Κρίσιµη επί του θέµατος είναι η Γνωµοδότηση της Ολ ΝΣΚ 236/2001 που α- ποφάνθηκε επί του συγκεκριµένου προβλήµατος. Ειδικότερα γνωµοδότησε το ΝΣΚ ότι η απόφαση ΑΕ «έχει µεν γενική ισχύ ως προς το νοµικό ζήτηµα που επέλυσε και δεσµεύει όλους, ακόµα και αυ6ούς που δεν υπήρξαν διάδικοι στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε, πλην όµως η ισχύς της άρχεται από της δηµοσιεύσεως αντισυνταγµατικής κριθείσης διατάξεως, αφού δεν ορίσθηκε µε την απόφαση διάφορος χρόνος ούτε ως προς την ισχύ της αποφάσεως, ούτε ως προς ς το ανίσχυρο της διατάξεως. Υπό τα δεδοµένα ταύτα, τόσο τα δικαστήρια όσο και τα διοικητικά όργανα αποφαινόµενα από και εφεξής επί εκκρεµών υποθέσεων µε αντικείµενο την επιδίκαση η καταβολή επιδόµατος οικογενειακών βαρών, αναγοµένου στο χρονικό διάστηµα από της ενάρξεως ισχύος (1.1.84) του άρθρου 11 του Ν. 1505/1984 µέχρις της καταργήσεως του ( ), δεσµεύονται από την προµνησθείσα απόφαση του ΑΕ ως προς το επιλυθέν νοµικό ζήτηµα [ ]». Τέλος το ΝΣΚ στην ίδια γνωµοδότηση αναφέρει ότι «το ηµόσιο δεν µπορεί να ελπίζει βασίµως σε ευνοϊκή έκβαση των υποθέσεων, µε αντικείµενο την καταβολή του οικογενειακού επιδόµατος, ούτε υπό το καθεστώς του Ν. 1505/1984, ούτε υπό το καθεστώς ισχύος του Ν. 2470/1997». Επιπλέον αναφέρεται ότι «η µη καταβολή του εν λόγω επιδόµατος, θα έχει ως αποτέλεσµα την διεξαγωγή πληθώρας δικών και την εξέταση πληθώρας εξώδικων αιτήσεων, µε περαιτέρω συνέπεια την επιβάρυνση του µε τόκους και δικαστικά έξοδα και την απασχόληση τόσο των δικαστηρίων, όσο και των υπηρεσιών του». Άλλωστε όπως γίνεται δεκτό η απόφαση του ΑΕ ισοδυναµεί µε νοµοθετική µεταβολή (ΑΠ 1554/2002). 3. Όπως προκύπτει από τα υφιστάµενα στοιχεία, το ζήτηµα της καταβολής και στους δύο συζύγους ολόκληρου του οικογενειακού επιδόµατος δεν έχει ακόµα τακτοποιηθεί. Ειδικότερα δεν έχει καταβληθεί το εν λόγω επίδοµα για

5 το χρόνο από τη δηµοσίευση της απόφασης του ΑΕ δηλ. από 7 Μαρτίου 2001 αλλά αντίθετα, κατά τα γνωστά δεδοµένα, από τον Ιούλιο Η πρακτική αυτή έρχεται σε αντίθεση µε την αρχή της νοµιµότητας στο µέτρο που δε γίνεται σεβαστή η (αµετάκλητη ) απόφαση του ΑΕ, η οποία θέτει ε- κτός ισχύος, ως αντισυνταγµατική, την περιοριστική διάταξη του αρ. 11 παρ. 6 του ν. 1505/1984. Σηµειώνεται εξάλλου ότι σύµφωνα µε το αρ. 95 παρ. 5 του (αναθεωρηθέντος) Συντάγµατος «η διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρµόδιο όργανο, όπως νόµος ορίζει». 4. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την εξέταση αναφορών συνταξιούχων, προκύπτει ότι ενώ έχουν κατατεθεί αιτήσεις στο ΓΛΚ, αυτές δεν έχουν ικανοποιηθεί αλλά ούτε και έχουν απαντηθεί (τυχόν αρνητικά). Συνεπώς παραµένει σηµαντικό ζητούµενο η νοµική δικαιολόγηση αυτής της στάσης, τόσο ως προς το ουσιαστικό της µέρος όσο και στο διαδικαστικό. Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω σας παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τις ενέργειες που έχετε ήδη αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβετε προκειµένου το Γ.Λ.Κ. να συµµορφωθεί πλήρως στο περιεχόµενο της υπ αριθµ. 3/2001 απόφασης του Α.Ε.. Παρακαλούµε ιδίως να µας προσδιορίσετε µε χρονική ακρίβεια τις συγκεκριµένες ενέργειες για τη συµµόρφωση της υπηρεσίας σας προς την παραπάνω δικαστική απόφαση. Για κάθε παραπέρα πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας. Με εκτίµηση Μαρία Μητροσύλη Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου. Ειδικός Επιστήµονας: Γιάννης Τσελεκίδης. 5 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 186490/30101/2014

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου. Ειδικός Επιστήµονας: Γιάννης Τσελεκίδης. 5 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 186490/30101/2014 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδικός Επιστήµονας: Γιάννης Τσελεκίδης 5 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 186490/30101/2014 Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Κύριο Χρήστο Σταικούρα ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

2 Ιουλίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 180825/34638/2014

2 Ιουλίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 180825/34638/2014 2 Ιουλίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 180825/34638/2014 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Προς : 1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών, κ. Αργύρη Ντινόπουλου, Σταδίου 27, 10183, Αθήνα 2. Γραφείο Υπουργού Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003-2004 Η ΕΞΑΜΗΝΟ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα)

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 14/4/2010 Σύµφωνα µε το 42/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3427/2010 [Ραδιοτηλεοπτική προβολή νεοπαγών κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο]

ΣτΕ (Ολ.) 3427/2010 [Ραδιοτηλεοπτική προβολή νεοπαγών κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο] ΣτΕ (Ολ.) 3427/2010 [Ραδιοτηλεοπτική προβολή νεοπαγών κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο] Πρόεδρος: Π. Πικραµένος Εισηγητής: Ηρ. Τσακόπουλος, Σύµβουλος Με τις υπουργικές αποφάσεις καθορισµού του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-80

Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-80 www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-80 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Άδεια - Άδεια αναψυχής Αριθµός απόφασης: 434 Έτος: 2011 - Υποχρέωση χορήγησης νόµιµης άδειας στο µισθωτό. Αναιρείται η προσβαλλόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Άρνηση χορήγησης στοιχείων σχετικών µε την αποκατάσταση της βλάβης του οδοστρώµατος κατόπιν θανατηφόρου

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ. : 3009 ΘΕΜΑ: «Αναφορές καταναλωτών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ «Η περίπτωση ΕΙ ΙΚΗ υλικών ΕΚΘΕΣΗ ζηµιών σε οχήµατα από ανωµαλίες του οδοστρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υποθέσεις: 17005/2003, 10873/99) ΘΕΜΑ: ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑΩΝ ΒΟΗΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε 1 Aρ.Πρωτ. Επιστολής: 2963/29.11.2006 Πληροφορίες: Ι. Κουφάκη Τηλ.: 210 7289676 Fax: 210 7289665 -------------------------------------- Ηµεροµηνία : 29.11.2006 Γενικό ιευθυντή Περιβάλλοντος Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) Αθήνα, 6.11.2008 Αριθμός Πρωτ/λου: 3566.08.2.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

N. 4174/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015. .Νένα Π.

N. 4174/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015. .Νένα Π. N. 4174/2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015 1.Νένα Π. Διονυσοπούλου ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιοι έναντι Νόμων

Εγκύκλιοι έναντι Νόμων Εγκύκλιοι έναντι Νόμων ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΨΕΥΔΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ

ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος αστική ευθύνη του ηµοσίου 1 παραπέµπει σχεδόν αυτόµατα στη διάταξη του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ. Ωστόσο, αν και είναι αναµφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2014, με την. ακόλουθη σύνθεση: Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του

ΤΜΗΜΑ ΙΙ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2014, με την. ακόλουθη σύνθεση: Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Απόφαση 3744/2014 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2014, με την ακόλουθη σύνθεση: Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τμήματος, Χρυσούλα Καραμαδούκη και Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

και οι εργασίες που διεξάγονται ως προς το ίδιο αυτό ζήτηµα και σε κοινοτικό επίπεδο.

και οι εργασίες που διεξάγονται ως προς το ίδιο αυτό ζήτηµα και σε κοινοτικό επίπεδο. Ερώτηµα 1 α) Η απάντηση που αρµόζει ως προς το σηµείο αυτό είναι ότι κάθε θέµα σχετικό µε τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων θα πρέπει να εξαιρεθεί του πεδίου εφαρµογής της µελλοντικής κοινοτικής πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Άδεια εργασίας - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 455 Έτος: 2010 Περίληψη: - Άδεια µετ αποδοχών. Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές ηµοσίου δικαίου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές ηµοσίου δικαίου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές ηµοσίου δικαίου «Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ» ΕΠΩΝΥΜΟ: ΦΙΛΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 20671/27.11.2003) ΘΕΜΑ: 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νόµος 2643/1998. Πρόσβαση στην απασχόληση και κοινωνική ένταξη ΑµεΑ, πολυτέκνων, αγωνιστών εθνικής αντίστασης και αναπήρων και θυµάτων πολέµου

Ο νόµος 2643/1998. Πρόσβαση στην απασχόληση και κοινωνική ένταξη ΑµεΑ, πολυτέκνων, αγωνιστών εθνικής αντίστασης και αναπήρων και θυµάτων πολέµου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Ο νόµος 2643/1998 Πρόσβαση στην απασχόληση και κοινωνική ένταξη ΑµεΑ, πολυτέκνων, αγωνιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ) ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ) ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όλγας Γεριτσίδου του Γεωργίου, Πολίτη της Ελλάδας, Ειδικής Εκπαιδευτικής Ψυχολόγου και Ερευνήτριας ΚΑΤΑ 1. του Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΠΟΡΙΣΜΑ Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Ο ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Ο ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Ο ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1 ΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΠΑΡΑ ΕΊΓΜΑΤΑ 1 1.2 ΙΑΣΑΦΗΝΊΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΊΑ 4 1.2.1 Έννοια της Εκτελεστικής εξουσίας 4 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

1 Οκτωβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 148333/34130/2012 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά Ειδικός Επιστήµονας: Κ. Ζούβια

1 Οκτωβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 148333/34130/2012 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά Ειδικός Επιστήµονας: Κ. Ζούβια 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 148333/34130/2012 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά Ειδικός Επιστήµονας: Κ. Ζούβια Προς Υπουργό Οικονοµικών Κύριο Γιάννη Στουρνάρα Νίκης 5-7 101 80 ΑΘΗΝΑ Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα