ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 Α Α: Β4ΤΜ7Λ7-75Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 43 η Απόφαση υπ αριθµ. 1425/2012 Στην Αθήνα, σήµερα στις 14/09/2012, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30π.µ., στο Κατάστηµα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 11/09/2012. Θέµα 1 ο Παράταση συµβάσεων µεταφοράς µαθητών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, υτικής Αττικής, και ήµου Κυθήρων Της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής µε διαπραγµάτευση τιµής ηµερήσιου κοµίστρου για το σχολικό έτος Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Μπάστας Κωνσταντίνος Βουδούρης Παναγιώτης Βασιλάκης Μιχαήλ Κανελλάκης Κωνσταντίνος Μαριδάκης Στυλιανός Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Προµπονάς Ιάκωβος Τσιρίδης Γεώργιος αµάσκος Χαράλαµπος Απόντες: Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Αγγελόπουλος Παναγιώτης Σπυρίδων Σπυρίδων Κουρούσης Χρήστος Ζαφειρίου Ελένη Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται το σύνολο των µεταφορέων από τις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, υτικής Αττικής και ήµου Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στην κα Νοδάρα, η οποία ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: Η υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής: Α) Την παρ. 18 του άρθρου 94 του «Καλλικράτη», όπως συµπληρώθηκε µε το εδάφιο η παρ. 10 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α ), σύµφωνα µε τα οποία η αρµοδιότητα µεταφοράς µαθητών από τον τόπο διαµονής τους στο σχολείο φοίτησης µεταφέρθηκε, από , από τις Περιφέρειες στους ήµους. Β) Την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου «Μεταφορά µαθητών για το σχολικό έτος » (ΦΕΚ 171/Α / ), σύµφωνα µε το άρθρο 1 της οποίας αναφέρεται ότι: - 1 -

2 Α Α: Β4ΤΜ7Λ7-75Α «1.Οι συµβάσεις µεταφοράς µαθητών από τον τόπο διαµονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, για το σχολικό έτος , σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ αρ.35415/ (Β 1701). Στις περιπτώσεις που οι συµβάσεις αυτές δεν καταρτιστούνε µέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιοδήποτε λόγο, να εκτελεστούν από τους ήµους, η µεταφορά των µαθητών γίνεται από τις Περιφέρειες, κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συµβουλίου µε παράταση, αναδροµικώς και µέχρι , των οικείων συµβάσεων, που έχουν καταρτισθεί και παραταθεί, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του ν. 4071/2012 (Α 85), εφαρµοζόµενων αναλόγως. Σε περίπτωση κατάρτισης συµβάσεων µεταφοράς µαθητών από τους ήµους, οι συµβάσεις που συνάπτονται από τις Περιφέρειες, λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως, από το χρόνο κατάρτισης και ισχύος των αντίστοιχων συµβάσεων των ήµων. 2.Οι συµβάσεις που παρατείνονται, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1, εκτελούνται µέχρι τη λύση τους µε κόστος το οποίο διαµορφώνεται κατόπιν διαπραγµάτευσης, αποµειωµένο σε ποσοστό τουλάχιστον 17% σε σχέση µε το αντίστοιχο που είχε διαµορφωθεί κατά τον Ιούνιο του Για όσα δροµολόγια εκ των συµβάσεων των προηγουµένων παραγράφων προκύψει αδυναµία των µεταφορέων να τα πραγµατοποιήσουν, καθώς και για τυχόν νέα δροµολόγια, οι Περιφέρεις αναθέτουν καθένα από αυτά µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας, κατόπιν διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, µε κόστος το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του παρόντος.» Γ) Την Εγκύκλιο µε αριθµό 47/2012 του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Μεταφορά µαθητών σχολικού έτους κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου» Ε) Τα παρακάτω έγγραφα των ήµων σύµφωνα µε τα οποία µας ανακοινώνουν ποια δροµολόγια µεταφοράς µαθητών θα εκτελέσουν µε την έναρξη του σχολικού έτους ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ήµος Μεγαρέων έγγραφο µε Αρ. πρωτ 21581/ ήµος Ελευσίνας έγγραφο µε Αρ. πρωτ 20871/ ήµος Ασπροπύργου έγγραφο µε Αρ. πρωτ 35129/ ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας έγγραφο µε Αρ. πρωτ 18562/ ήµος Φυλής έγγραφο µε Αρ. πρωτ 39525/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ήµος Ωρωπού έγγραφο µε Αρ. πρωτ 20976/ ήµος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης έγγραφο µε Αρ. πρωτ 47035/ ήµος Αχαρνών έγγραφο Ε-mail µε ηµεροµηνία ήµος Μαρκόπουλου-Μεσογαίας έγγραφο µε Αρ. πρωτ 13722/ ήµος Παιανίας έγγραφο µε Αρ. πρωτ / ήµος Σαρωνικού έγγραφο µε Αρ. πρωτ / ήµος Σπάτων-Αρτέµιδος έγγραφο µε Αρ. πρωτ.29271/ ήµος Παλλήνης έγγραφο µε Αρ. πρωτ / ήµος Λαυρεωτικής έγγραφο µε Αρ. πρωτ.20490/ ήµος ιονύσου έγγραφο µε Αρ. πρωτ.27170/ ήµος Κρωπίας έγγραφο µε Αρ. πρωτ.18458/ ήµος Ραφήνας Πικερµίου έγγραφο µε Αρ. πρωτ. 8580/ ήµος Μαραθώνα έγγραφο µε Αρ. πρωτ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 1. ήµος Κυθήρων έγγραφο µε Αρ. πρωτ. 2821/ ΣΤ) Τη µε αριθµ. 282/ απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, βάσει της οποίας παρατείνονται οι συµβάσεις µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής για τη σχολική χρονιά Ζ) Την ύπαρξη των δροµολογίων που παρουσιάζονται στους επισυναπτόµενους πίνακες και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας εισήγησης, που προκύπτουν βάσει παράτασης - 2 -

3 Α Α: Β4ΤΜ7Λ7-75Α συµβάσεων ή νέων συµβάσεων που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος από τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής µε τους αναγραφόµενους µεταφορείς και που οι ήµοι σύµφωνα µε τα έγγραφα που προαναφέρονται δήλωσαν αδυναµία εκτέλεσης τους. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή να προβεί σε διαδικασία διαπραγµάτευσης τιµής µε τους µεταφορείς των επισυναπτόµενων στον πίνακα δροµολογίων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά µαθητών για το σχολικό έτος » (ΦΕΚ 171/Α / ) και την Εγκύκλιο µε αριθµό 47/2012 του Υπουργείου Εσωτερικών Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της και µετά την ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης µε τους µεταφορείς η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει να προβεί στη µείωση του ηµερήσιου κοµίστρου µετ επιστροφής πλέον Φ.Π.Α., κατά 17%, στο σύνολο των δροµολογίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, υτικής Αττικής, και ήµου Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτά περιγράφονται στους επισυναπτόµενους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά µαθητών για το σχολικό έτος » (ΦΕΚ 171/Α / ) και την Εγκύκλιο µε αριθµό 47/2012 του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Πρόεδρος Βασιλάκου Λιλίκα Η Γραµµατέας Κονταρά Γεωργία Τα Μέλη Μπάστας Κωνσταντίνος Βουδούρης Παναγιώτης Βασιλάκης Μιχαήλ Κανελλάκης Κωνσταντίνος Μαριδάκης Στυλιανός Προµπονάς Ιάκωβος Τσιρίδης Γεώργιος αµάσκος Χαράλαµπος - 3 -

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 43 η Απόφαση υπ αριθμ. 1425/2012 Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/09/2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11/09/2012. Θέμα 1 ο Παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, και Δήμου Κυθήρων Της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής με διαπραγμάτευση τιμής ημερήσιου κομίστρου για το σχολικό έτος Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Μπάστας Κωνσταντίνος Βουδούρης Παναγιώτης Βασιλάκης Μιχαήλ Κανελλάκης Κωνσταντίνος Μαριδάκης Στυλιανός Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Προμπονάς Ιάκωβος Τσιρίδης Γεώργιος Δαμάσκος Χαράλαμπος Απόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Αγγελόπουλος Παναγιώτης Σπυρίδων Σπυρίδων Κουρούσης Χρήστος Ζαφειρίου Ελένη Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται το σύνολο των μεταφορέων από τις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Δήμου Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στην κα Νοδάρα, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Η υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Α) Την παρ. 18 του άρθρου 94 του «Καλλικράτη», όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο η παρ. 10 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α ), σύμφωνα με τα οποία η αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης μεταφέρθηκε, από , από τις Περιφέρειες στους Δήμους. Β) Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος » (ΦΕΚ 171/Α / ), σύμφωνα με το άρθρο 1 της οποίας αναφέρεται ότι: - 1 -

5 «1.Οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, για το σχολικό έτος , σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ αρ.35415/ (Β 1701). Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις αυτές δεν καταρτιστούνε μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιοδήποτε λόγο, να εκτελεστούν από τους Δήμους, η μεταφορά των μαθητών γίνεται από τις Περιφέρειες, κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου με παράταση, αναδρομικώς και μέχρι , των οικείων συμβάσεων, που έχουν καταρτισθεί και παραταθεί, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του ν. 4071/2012 (Α 85), εφαρμοζόμενων αναλόγως. Σε περίπτωση κατάρτισης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών από τους Δήμους, οι συμβάσεις που συνάπτονται από τις Περιφέρειες, λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, από το χρόνο κατάρτισης και ισχύος των αντίστοιχων συμβάσεων των Δήμων. 2.Οι συμβάσεις που παρατείνονται, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, εκτελούνται μέχρι τη λύση τους με κόστος το οποίο διαμορφώνεται κατόπιν διαπραγμάτευσης, απομειωμένο σε ποσοστό τουλάχιστον 17% σε σχέση με το αντίστοιχο που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του Για όσα δρομολόγια εκ των συμβάσεων των προηγουμένων παραγράφων προκύψει αδυναμία των μεταφορέων να τα πραγματοποιήσουν, καθώς και για τυχόν νέα δρομολόγια, οι Περιφέρεις αναθέτουν καθένα από αυτά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με κόστος το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του παρόντος.» Γ) Την Εγκύκλιο με αριθμό 47/2012 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους κατόπιν δημοσίευσης σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» Ε) Τα παρακάτω έγγραφα των Δήμων σύμφωνα με τα οποία μας ανακοινώνουν ποια δρομολόγια μεταφοράς μαθητών θα εκτελέσουν με την έναρξη του σχολικού έτους ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Δήμος Μεγαρέων έγγραφο με Αρ. πρωτ 21581/ Δήμος Ελευσίνας έγγραφο με Αρ. πρωτ 20871/ Δήμος Ασπροπύργου έγγραφο με Αρ. πρωτ 35129/ Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας έγγραφο με Αρ. πρωτ 18562/ Δήμος Φυλής έγγραφο με Αρ. πρωτ 39525/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Δήμος Ωρωπού έγγραφο με Αρ. πρωτ 20976/ Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης έγγραφο με Αρ. πρωτ 47035/ Δήμος Αχαρνών έγγραφο Ε-mail με ημερομηνία Δήμος Μαρκόπουλου-Μεσογαίας έγγραφο με Αρ. πρωτ 13722/ Δήμος Παιανίας έγγραφο με Αρ. πρωτ / Δήμος Σαρωνικού έγγραφο με Αρ. πρωτ / Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος έγγραφο με Αρ. πρωτ.29271/ Δήμος Παλλήνης έγγραφο με Αρ. πρωτ / Δήμος Λαυρεωτικής έγγραφο με Αρ. πρωτ.20490/ Δήμος Διονύσου έγγραφο με Αρ. πρωτ.27170/ Δήμος Κρωπίας έγγραφο με Αρ. πρωτ.18458/ Δήμος Ραφήνας Πικερμίου έγγραφο με Αρ. πρωτ. 8580/ Δήμος Μαραθώνα έγγραφο με Αρ. πρωτ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 1. Δήμος Κυθήρων έγγραφο με Αρ. πρωτ. 2821/ ΣΤ) Τη με αριθμ. 282/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, βάσει της οποίας παρατείνονται οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής για τη σχολική χρονιά Ζ) Την ύπαρξη των δρομολογίων που παρουσιάζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης, που προκύπτουν βάσει παράτασης συμβάσεων ή νέων συμβάσεων που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος από τις - 2 -

6 Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής με τους αναγραφόμενους μεταφορείς και που οι Δήμοι σύμφωνα με τα έγγραφα που προαναφέρονται δήλωσαν αδυναμία εκτέλεσης τους. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να προβεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής με τους μεταφορείς των επισυναπτόμενων στον πίνακα δρομολογίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος » (ΦΕΚ 171/Α / ) και την Εγκύκλιο με αριθμό 47/2012 του Υπουργείου Εσωτερικών Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της και μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τους μεταφορείς η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να προβεί στη μείωση του ημερήσιου κομίστρου μετ επιστροφής πλέον Φ.Π.Α., κατά 17%, στο σύνολο των δρομολογίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, και Δήμου Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτά περιγράφονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος » (ΦΕΚ 171/Α / ) και την Εγκύκλιο με αριθμό 47/2012 του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Πρόεδρος Βασιλάκου Λιλίκα Η Γραμματέας Κονταρά Γεωργία Τα Μέλη Μπάστας Κωνσταντίνος Βουδούρης Παναγιώτης Βασιλάκης Μιχαήλ Κανελλάκης Κωνσταντίνος Μαριδάκης Στυλιανός Προμπονάς Ιάκωβος Τσιρίδης Γεώργιος Δαμάσκος Χαράλαμπος - 3 -

7 Σχολείο Εκτελούμενο Δρομολόγιο Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα 15ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Μόλας και Προκοπίου 117,6 (1 Δρομ) GREEK ISLAND LIMITED ΕΠΕ 15ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 15ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Σχολείο Σχολείο 58,80 ( μισό δρομ καθημερινό) 58,80 (μισό δρομ 2 φορές την εβδομάδα) ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ GREEK ISLAND LIMITED ΕΠΕ GREEK ISLAND LIMITED ΕΠΕ Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμά-τευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης -4% 112,90-17% 93,71-4% 56,45-17% 46,85-4% 56,45-17% 46,85 4 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Σάμου(1) Δημοκρατίας και Γεροβουνού (1)- Δημοκρατίας- Καρυωτάκη (4)-Κων/πόλεως (4)-Κων/πόλεως γέφυρα Α(2)-Κων/πόλεωςγέφυρα Β (2)-Φιλαδελφείας- Αυξεντίου- Γοργοποτάμου (14)-Λ.Αγώνων Α(1)- Λ.Αγώνων Β (5)- Κυπαρισσίας (11)-25 ης Μαρτίου (6)-σχολείο και αντίστροφα 99,25 ΣΑΡΡΗΣ Δ. -4% 95,28-17% 79,08 4 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Σάμου(1) Δημοκρατίας και Γεροβουνού (1)- Δημοκρατίας- Καρυωτάκη (4)-Κων/πόλεως (4)-Κων/πόλεως γέφυρα Α(2)-Κων/πόλεωςγέφυρα Β (2)-Φιλαδελφείας- Αυξεντίου- Γοργοποτάμου (14)-Λ.Αγώνων Α(1)- Λ.Αγώνων Β (5)- Κυπαρισσίας (11)-25 ης Μαρτίου (6)-σχολείο και αντίστροφα 49,63 (2φορές την εβδομάδα για 2η ξένη γλώσσα) ΣΑΡΡΗΣ Δ. -4% 47,64-17% 39,54 13 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Τατοϊου(4)-Καραμανλή (6)- Δεκελέιας (5)- Σχολείο και αντίστροφα Σχολείο Δεκελείας (2)- Καραμανλή (2)- Τατοϊου (1) 97,51 ΜΑΡΙΝΗ ΕΛ -4% 93,61-17% 77,70 13 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Τατοϊου(4)-Καραμανλή (6)- Δεκελέιας (5)- Σχολείο και αντίστροφα Σχολείο Δεκελείας (2)- Καραμανλή (2)- Τατοϊου (1) 48,76 (2 φορές την εβδομάδα) ΜΑΡΙΝΗ ΕΛ -4% 46,81-17% 38,85 14 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ (Λευκάδος & Θεαγένους) Κωνσταντινουπόλεως (5 μαθ) Λ.Φιλαδέλφειας 362, Λαϊκών Αγώνων Καλαβρύτων Πλατείας Αγωνιστών, (5 μαθ.) Λ. Φιλαδέλφειας προς Αχαρνές Δημ. Θέατρο Αχαρνών Σοφοκλής Θολωτός Τάφος ΠΟΚΕΝ, (4μαθ.) Σαπφούς Θεαγένους (16 μαθ) τέρμα διαδρομής, άφιξη στο σχολείο και αντίστροφα. 82,39 ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦ. -4% 79,09-17% 65,65 14 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ (Λευκάδος & Θεαγένους) Κωνσταντινουπόλεως (5 μαθ) Λ.Φιλαδέλφειας 362, Λαϊκών Αγώνων Καλαβρύτων Πλατείας Αγωνιστών, (5 μαθ.) Λ. Φιλαδέλφειας προς Αχαρνές Δημ. Θέατρο Αχαρνών Σοφοκλής Θολωτός Τάφος ΠΟΚΕΝ, (4μαθ.) Σαπφούς Θεαγένους (16 μαθ) τέρμα διαδρομής, άφιξη στο σχολείο και αντίστροφα. 41,2 (Εκαστο για 2 φορές την εβδομάδα) ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦ. -4% 39,55-17% 32,83

8 21 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Μεσονυχτίου & Μπελογιάννη(6) Μεσονύχι(8) -Μεσονυχίου και Πάρνηθος (3)-Α. Παρασκευή (3)- Α.Παρασκευή & Ατλάντας (1)- Α. Παρασκευής & Μοιρών (3)- Α.Παρασκευής & Σελίνου (1)-Α.Παρασκευής & Παρνασσού (3)- Α Παρασκευής και Τσουραπά (15)- Α.Παρασκευής & Νοσταλγίας (16)- Α. Παρασκευής & Ηλείας 94)- Πάρνηθος 355 (6)- Πάρνηθος & Μ. Λοϊζου (1)- Πάρνηθος & Ρέας (6)- Μ.Πολυδούρη & Γέρας (3).σχολείο και το αντίστροφο 163,00 ΣΑΡΡΗΣ Δ. -4% 156,48-17% 129,88 21 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Μπελογιάννη & Μεσονυχίου (1)-Μεσονύχι (1)-Α.Παρασκευής (3)- Α.Παρασκευής & Άτλαντα (3)- Α.Παρασκευής & Σελίνου (10) Α.Παρασκευής & Τσουραπά (12)-Πάρνηθος &Ρέας (2). 108,79 ΣΑΡΡΗΣ Δ. -4% 104,44-17% 86,68 21 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Δρομολόγιο για τη 2η ξένη γλώσσα στις φορές την εβδομάδα.(32 μαθ). ( και μισό δρομ. Για 2 φορές την εβδομάδα 54,40 έκαστο) ΣΑΡΡΗΣ Δ. -4% 52,22-17% 43,35 2 ο Δ.Σ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 1 ο δρομολόγιο: 8.05.Σχολείο- Βεροίας- Θεσσαλονίκης-(1)- Αλιάκμονος(2)- Στρυμόνος(1)- Μακεδονομάχων- Σερρών- Νέστου(3)- Αξιού(3)- Άθωνος(2)- Καβάλας(2)- Μ.Αλεξάνδρου(5)- Πρωταγόρα(2)- Μητροπόλεως- Ορφέως- Πτολεμαίου-(1)- Δημοκρίτου- Ηφαιστίωνος- (2)- Ολυμπίων- Κασσάνδρου(1)- Γρανικού- Μ.Αλεξάνδρου- Ολυμπίων(1)- Ζαφειράκη- Εμμ. Παππά(4)- Μακεδονίας- Καρατάσου(2).. 162,28 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡ. -4% 155,79-17% 129,30 2 ο Δ.Σ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ½ δρομολόγιο : Σχολλείο- Βεροίας- Θεσσαλονίκης(1)- Αλιάκμονος- Αξιού(4)- Άθωνος(1)- Σαμοθράκης- Μ.Αλεξάνδρου(1)- Πρωταγόρα(1)- Μητροπόλεως- Ορφέως- Ηφαιστίωνος(1)- Ολυμπίων- Κασσάνδρου(1)- Γρανικού- Ολυμπίων(1)- Ζαφειράκη- Εμμ. Παππά(1)- Μακεδονίας- Καρατάσου(1) 81,14 ( έκαστο 2 φορές την εβδομάδα) ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡ. -4% 77,89-17% 64,65 19 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Μαρκορά (3)- Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Αφοπλισμού(10)- Ρούμελης & Αγωνιστών(8)- Ρούμελης & Προόδου(12)-Θρακ/νων & Παρθενίου (4)- Θρακ/νων & Πολέμη (8)-Θρακ/νων & Γούναρη (8)-Μόλας & Χειλατζάρη (10) Πτολεμαϊδος 5 Σχολείο & αντίστροφα στις για 18 μαθητές στις για 28 μαθητές στις για την ξένη γλώσσα 2 φορές την εβδομάδα στις ολοήμερο για 17 μαθητές. 91,76 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡ. (1 δρομολόγιο) και ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ( 1 δρομολόγιο ) -4% 88,09-17% 73,11

9 19 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Μαρκορά (3)- Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Αφοπλισμού(10)- Ρούμελης & Αγωνιστών(8)- Ρούμελης & Προόδου(12)-Θρακ/νων & Παρθενίου (4)- Θρακ/νων & Πολέμη (8)-Θρακ/νων & Γούναρη (8)-Μόλας & Χειλατζάρη (10) Πτολεμαϊδος 5 Σχολείο & αντίστροφα στις για 18 μαθητές στις για 28 μαθητές στις για την ξένη γλώσσα 2 φορές την εβδομάδα στις ολοήμερο για 17 μαθητές. 45,88 (έκαστο για 2 φορές την βδομάδα) ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ -4% 44,04-17% 36,56 19 Ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Μαρκορά - Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Αφοπλισμού- Ρούμελης & Αγωνιστών- Εταιρεία(ΕΛΓΕΚΑ)- Λ. Θρακομακεδόνων & Παρθενίου-Λ. Θρακομακεδόνων & Γούναρη-Λ. Θρακομακεδόνων & Πολέμη- Μόλας & Χειλετζάρη-σχολείο & αντίστροφα.το ίδιο δρομολόγιο εκτελείται και στις δύο διαδρομές. 91,76 ( 1 δρομολόγιο) / 79,24 (1 δρομολόγιο) Σαρρής Παρασκευάς / Μάλτζαρης -4% 88,09 / 76,07-17% 73,12 / 63,14 24 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Σαμαριάς- Σπ. Μαρίνη- Γκαζάνα- Νομιμότητας- Σελήνου- Ιδομενέως. Προτείνεται η διαδρομή από τα κομβικά σημεία Μεσσηνίας- Μπόσκιζας- Λ.Πάρνηθος- Α.Παρασκευής. 109,45 (1 δρομολόγιο) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Μικρό -4% 105,07-17% 87,21 ΓΥΜΝ. - ΛΥΚΕΙΟ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - ΒΑΡΥΜΠΟΜΗ 131,46 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡ. (1 δρομολόγιο) και ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ( 1 δρομολόγιο 91,76 και μισό για 2 φορές την εβδομάδα 45,88 έκαστο) -4% 126,20-17% 104,75 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Νεκροταφειο Κόκκινου Μυλου - Φιλαδελφείας - Δημαρχείο - Κύπρου - Αριστοτέλους - Κάραβος-Εθν. Αντιστάσεως - Σχολείο Νοσοκομείο Ολυμπιακού χωριού - πλατεία Ολυμπιακού χωριού - Λ. Κύμης - Υβίσκου - Λ. Καραμανλή - Λ. Πάρνηθος - Σχολείο 137,61 (1 ΔΡΟΜ) ΜΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -4% 132,11-17% 109,65 147,75 (1 δρομ) ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 141,84-17% 117,73 ΓΥΜΝ. - ΛΥΚΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜ/ΝΩΝ & 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Οδός Τατοιου - Βαρυμπομπης - Οδός Βαρυμπόμπης - Θρακομακεδόνων - Γυμνάσιο Θρακομακεδόνων -1ο ΕΠΑΛ Αχαρνών 225 (1 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ) ΛΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -4% 216,00-17% 179,28 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Περιστέρι - Αγ. Ανάργυροι - Ιλιον - Ζεφύρι - Ανω Λιόσια-Σχολείου 298 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Μικρό -4% 286,08-17% 237,45 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αγ. Νικόλαος - Ανω Πατήσια- Νέα Ιωνία - Περισσός - Ηράκλειο 290 «Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» Μικρό -4% 278,40-17% 231,07 Βριλήσσια- Μαρουσι- Μελίσσια - Κηφισιά- 298 (1ΔΡ) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Μικρό -4% 286,08-17% 237,45 Σχολείο Ολυμπιακό χωριό -ΣΤΡ. Καποτά -Αχαρνές - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ -4% 201,60-17% 167,33 Σχολείο 210 Μικρό

10 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Κοκκινος Μύλος- Κεντρικό Μενίδι - Ολυμπιακό χωριό - Καποτά - Προφήτης ηλίας - Σχολείο & Αντίστροφα 203 ΔΙΑΜΑΝΤΟΟΣ Μικρό -4% 194,88-17% 161,75 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Κόκκινος Μύλος (5η στάση)-σχολείο και αντιστροφα ΜΙΧΑΛΑΚΟΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΞΙ (απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την 1160/2011 απόφαση της Οικ. Επιτρ. Περ. Αττικής) 55,00-17% 45,65 11o ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 200 ΛΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11ο ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ (1/2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ) 100 ΛΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -4% 192,00-17% 159,36-4% 96,00-17% 79,68

11 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Εκτελούμενο Δρομολόγιο 1 η διαδρομή: Αγ.Γεωργίου(2)- Πανόραμα(1)-Πάρου(1)-Αγ. Νεκταρίου(1)-Δήλου(2)- Κάσου(1)- Σύμης(1)- Νεφέλης(1)-Ταξιαρχών(1)-Λ. Αγ. Μαρίνας (1)- Καλαβρύτων (2)-Αγ.Μαρίνας(1)- Αγ.Μαρίνας (1)-Παύλου Μελά (1)- Καρπάθου (1)- Λ.Αγ. Μαρίνας(2)-Θεμιστοκλέους (1)- Λ.Αγ. Μαρίνας (1)-Αγ. Ιωάννου (1)- Αγ. Μαρίνας (1). (22 μαθ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 2η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Θεμιστοκλέους (1)-Λ.Αγ. Μαρίνας (2)-Καρπάθου (1)- Παύλου Μελά (1)- Αγ. Μαρίνας (1)- Αγ. Μαρίνας (1)- Καλαβρύτων (2)- Λ.Αγ. Μαρίνας (1)- Ταξιαρχών (1)- Νεφέλης (1)- Σύμης (1)- Κάσσου (1)- Δήλου (2)- Αγ. Νεκταρίου (1)- Πάρου (1)- Πανόραμα(1)-Αγ. Γεωργίου(2). Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα 199,95 έκαστο (2 δρομολόγια) ΜΠΟΧΩΡΗΣ 199,95 ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΜΙΚΡΟ ΜΙΚΡΟ Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης -4% 191,95-17% 159,32-4% 191,95-17% 159,32

12 ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Μόνο το μεσημέρι: 12 η Αγ. Μαρίνας (1)- Αγ. Δημητρίου (1). 99,98 (1/2 δρομολόγιο) ΜΠΟΧΩΡΗΣ -4% 95,98-17% 79,66 ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 3ηΔΙΑΔΡΟΜΗ Θερμοπυλών (2)- Πάρου (1)- Αγ. Νεκταρίου (2)- Πάροδος Δείλου(1)- Σύμης (2)-Καρπάθου (2)- Νεφέλης και Σύμης (2)-Χαραυγής (1)- Καλαβρύτων (1)- Βενιζέλου και Αγ. Σοφίας (2)-Αγ. Μαρίνας (1)- Αγ. Σοφίας (2)- Χρυσανθέμων(1) 206,40 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. ΜΙΚΡΟ -4% 198,14-17% 164,46 ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Μόνο το μεσημέρι: 8 μαθητές.αγ. Μαρίνας και Σερίφου (1)- Άρεως (2)- Βυζαντίου(1)- Σύμης (2)- Λ.Αγ. Μαρίνας (1)- Ταξιαρχών 103,2 (1/2 δρομολόγιο) ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 103,20-17% 85,66 ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΙΤΣΙΟΥ Σχολείο (1/2 δρομολόγιο 2 φορές την εβδομάδα) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Α ) ΛΟΥΤΣΑ ΚΟΥΚΙ ( ΟΙΚ. ΓΑΛΗΝΗ ) ΣΚΑΡΠΙΖΑ ΑΘΗΝΑΣ Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ( ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ) 103,20 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. 229,90 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ -4% 103,20-17% 85,66-4% 220,70-17% 183,18

13 ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΙΤΣΙΟΥ 4 ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Β ) ΥΨΩΜΑ ( ΟΙΚ. ΑΝΟΙΞΗ ) Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΚΕΑΣ ( ΠΗΓΑΔΙ ) ΜΑΚΡΙΑ ΠΕΥΚΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ( ΠΗΓΑΔΙ ) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 1. Από σχολείο αριστερά Απόλλωνος δεξια Γ.Γεωργα,συν Ζαλόγγου,αριστερά Ανδριανού,δεξιά Αγ.Γεωργίου& 102&1η πάροδος& αντίστροφα.για τα Β &Γ δρομoλόγια ισχύει η Α διαδρομή 229,90 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 165 (3 1/2 δρομολόγια συνολικά) ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -4% 220,70-17% 183,18 ΤΑΞΙ -4% 158,40-17% 131,47 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Παγκράτι - Ιλίσια - Παπάγου - Χολαργός - Γλυκά Νερά(Λαυρίου) - Προσήλιο (Παιανία) - Παιανία (πλατεία) - Σχολείο. 245,70 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 235,87-17% 195,77 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Νέα Πεντέλη- Βριλήσσια - Χαλάνδρι - Γέρακας - Παλλήνη(Λεωφ Μαραθώνος) - Σπάτα -Σχολείο. 225,40 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΙΚΡΟ -4% 216,38-17% 179,60 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Ραφήνα - Αρτέμιδα - Πόρτο Ράφτη - Μαρκόπουλο - Σχολείο. 187,91 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΙΚΡΟ -4% 180,39-17% 149,73

14 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠIOY Κερατέα - Άγιος Κωνσταντίνος (Καμάριζα) - Σαρωνίδα - Λαγονήσι - Αγία Μαρίνα - Σχολείο.Το δρομολόγιο τροποποιήθηκε ως προς την αφετηρία του ως τον Πάνορμο Λαυρίου σύμφωνα με την 618/2012 απόφαση Οικ. Επιτρ. Περ. Αττικής Νέα Ιωνία - Ίδρυμα Χατζηκώνστα (Κηφισίας) - Σχολείο. ΤΑΧΙ ΣΠΑΤΑ (Δημαρχείο)-Σχολείο- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ από Σχολείο( ΚΟΡΩΠΙ) επιστροφή ΣΠΑΤΑ 227,47 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΙΚΡΟ -4% 298,37-17% 247,65 100,98 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΞΙ -4% 96,94-17% 80,46 118,20 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΙΚΡΟ -4% 113,47-17% 94,18 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ (1/2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) 75,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΑΞΙ -4% 72,00-17% 59,76

15 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Σχολείο Εκτελούμενο Δρομολόγιο Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Δρομολόγιο 1 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΤΖΟΝΙΜΑ- ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ-ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ- (ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ) ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ ΒΓΕΘΙ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ)-ΚΕΡΑΤΕΑ. 242,06 ΚΤΕΛ -4,00% 232,38-17% 192,87 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 4ο Δ.Σ. Κερατέας(0,5 δρομολόγιο 2 φορές την εβδομάδα) 121,03 ΚΤΕΛ -4,00% 116,19-17% 96,44 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Δρομολόγιο 2 ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΔΙΟΝΥΣΟΣ(ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ)- ΡΟΥΤΖΕΡΙ(ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ)- ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ(ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)- ΑΥΛΙΖΑ-(ΚΟΝΤΡΑ)- (ΒΗΛΑΡΑ)- ΚΕΡΑΤΕΑ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 15.Km ( ΜΙΚΡΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΣΤΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ. 244,45 Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Minibus -4,00% 234,67-17% 194,78 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Δρομολόγιο ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΔΙΟΝΥΣΟΣ(ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ)- ΡΟΥΤΖΕΡΙ(ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ)- ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ(ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)- ΑΥΛΙΖΑ-(ΚΟΝΤΡΑ)- (ΒΗΛΑΡΑ)- ΚΕΡΑΤΕΑ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 15.Km ( ΜΙΚΡΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΣΤΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ. (1/2 δρομολόγιο) 122,23 Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Minibus -4,00% 117,34-17% 97,39

16 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 1ο+ 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Δασκαλείο-ΒΙΟΠΑ 58,00 ΠΛΑΚΑ-ΚΕΡΑΤΕΑ και αντίστροφα Μόκριζα Σακά- Πογάνι- Κερατέα- αντίστροφα 125,00 ΠΕΤΡΟΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΞΙ -4,00% 55,68-17% 46,21 ΤΑΞΙ -4,00% 120,00-17% 99,60 129,00 ΕΦΡΑΙΜΙΑΔΗΣ ΤΑΞΙ -4,00% 123,84-17% 102,79 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ 89,10 ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 85,54-17% 70,99 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 42,77-17% 35,50 44,55 (1/2 δρομολογιο ) 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ 44,55 (1/2 δρομολογιο έκαστο για 2 φορές την εβδομάδα) ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 42,77-17% 35,50 1ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΟ 3Ο Δ,Σ, ΛΑΥΡΙΟΥ 1ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΟ 3Ο Δ,Σ, ΛΑΥΡΙΟΥ ΒΓΕΘΙ- ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ- ΔΙΨΕΛΙΖΑ-ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ- ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ- ΣΥΡΙ-ΔΕΗ-ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΓΕΘΙ- ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ- ΔΙΨΕΛΙΖΑ-ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ- ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ- ΣΥΡΙ-ΔΕΗ-ΣΧΟΛΕΙΟ 251,46 (2 δρομολόγια) 62,86 0,5 δρομολόγιο (2 φορές την εβδομάδα) ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ Minibus -4,00% 241,40-17% 200,36 ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ Minibus -4,00% 60,35-17% 50,09

17 1ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΟ 3ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΛΑΥΡΙΟ- ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΛΕΠΟΥ- ΑΝΩ ΣΑΝΤΟΡΙΝΕΙΚΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ 251,46 (2δρομολόγια) ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ Minibus -4,00% 241,40-17% 200,36 1ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΟ 3ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΛΑΥΡΙΟ- ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΛΕΠΟΥ- ΑΝΩ ΣΑΝΤΟΡΙΝΕΙΚΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ 62,86 0,5 δρομολόγιο (έκαστο 2 φορές την εβδομάδα) ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ Minibus -4,00% 60,35-17% 50,09 Δρομολόγιο 1 3ο ΜΑΡΚΑΤΙ- ΠΕΥΚΟ- ΑΝΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΚΑ- ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ- ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Α;Γ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΟΡΙΚΟ- ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟ-ΣΧΟΛΕΙΟ. 125,73 έκαστο (2 δρομολόγια) ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 120,70-17% 100,18 Δρομολόγιο 1 3ο ΜΑΡΚΑΤΙ- ΠΕΥΚΟ- ΑΝΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΚΑ- ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ- ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Α;Γ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΟΡΙΚΟ- ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟ-ΣΧΟΛΕΙΟ. 62,86 0,5 δρομολόγιο(2 φορές την εβδομάδα) ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 60,35-17% 50,09 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ 140,00 ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ 2ο & 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΥΡΙΟΥ Δρομολόγιο 2 ΛΕΓΡΑΙΝΑ-ΣΟΥΝΙΟ ΛΑΥΡΙΟ και αντίστροφα ΜΑΡΚΟΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 221,48 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΤΑΞΙ -4,00% 134,40-17% 111,55-4,00% 212,62-17% 176,48 2ο & 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ 110,74 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ -4,00% 106,31-17% 88,24 2ο & 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ (2 φορές την εβδομάδα) 110,74 (έκαστο) ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ -4,00% 106,31-17% 88,24 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ ΚΕΡΑΤΕΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ 90,00 ΧΑΤΖΗΡΟΥΣΣΕΑΣ ΤΑΞΙ -4,00% 86,40-17% 71,71

18 ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Δρομολόγιο 2 Περιγιάλι-Λ.Λαυρίου-Π.Εννιά- Λ.Λαυρίου-Βρωμοπούσι- Λ.Λαυρίου (ύψος Βγέθι)- Παλαιοκαμάριζα-Μπουζαλάδες- Μανούτσο-Μητροπήσι-Πλάκα- Διψέλιζα-Σχολεία, Σκάλιζα,Ντογάνι, Πλάκα. 237,50 ΚΤΕΛ -4,00% 228,00-17% 189,24 1ο & 2ο ΓΥΜΝ., & ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Βγέθι-Βρωμοπούσι-Πανόραμα- Ντελένια-Συρί -Σχολεία 160,38 ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 153,96-17% 127,79 1ο & 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Εργατικές κατοικίες - Σχολείο 108,90 ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 104,54-17% 86,77 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Λεγραινά - Σούνιο - Ανάβυσσος- Σχολείο 247,50 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ -4,00% 237,60-17% 197,21 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Πλατεία Μεταλλωρύχου Καμάριζας-"Μπάσκετ"- Διασταύρωση Χάους-Σχολείο 112,35 Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Minibus -4,00% 107,86-17% 89,52 1ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ Δρομολόγιο 1 Λαγονησι (12 μαθητές) Σαρωνίδα (3 μαθητή), Παλαιά Φώκαια (15 μαθητές), Ανάβυσσος (30 μαθητές) - Σχολείο. ΒΓΕΘΙ Κορωπί 234,06 (2 δρομολογια) 160 (σύνολο για 1,5 δρομολόγιο) 170 πλέον του καταβαλόμενου Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΟ Σ ΑΓΓ. -4,00% 224,70-17% 186,50 ΤΑΞΙ -4,00% 153,60-17% 127,49 ΤΑΞΙ -4,00% 163,20-17% 135,46 Παραλία Καλυβίων 182,00 ΒΗΤΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΑΞΙ -4,00% 174,72-17% 145,02 Πόρτο Ράφτη 170,00 Αγ. Μαρίνα Κορωπίου 147,98 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣ. ΠΑΜΠΙΔΗΣ- ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 196,56 ΚΤΕΛ ΤΑΞΙ -4,00% 163,20-17% 135,46 ΤΑΞΙ -4,00% 142,06-17% 117,91-4,00% 188,70-17% 156,62

19 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Σχολείο Εκτελούμενο Δρομολόγιο Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Δ.Σ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 1 (65 μαθ.) Bουτζάς-Mάτι- Αγ.Ιωάννου- Κυανής Ακτής- Ποσειδώνος- Καλογεροπούλου- Αγ. Ανδρέου- Μαραθώνος- Αγ. Μαρίνας- Ποσειδώνος- Μαρούγκα- Ποσειδώνος Αεροπορίας- Μαραθώνος- Αγ. Κων/νου- Μαραθώνος- Κρυστάλλη- Δεξαμενή Αγ. Νικολάου- Βάρναλη- Κολοκοτρώνη- Περιπάτου- Ονείρων- Περιπάτου- Μαραθώνος- Αγ. Μαρίνας- Σχολείο και αντίστροφα 236,40 ΜΙΧΟΣ Μεγαλο -4% 226,94-17% 188,36

20 Δ.Σ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 2 : (20 μαθ). Ν. Βουτζάς Β Είσοδος- Χρ. Σμύρνης- Θέτιδος- Πηγάσου Ιλιάδος- Χρ. Σμύρνης- Τύχης- Ρ.Φεραίου-Χρ. Σμύρνης- Αγ. Ιωάννης- Αλεξάνδρου- Διαγόρα- Εσπερίδων- Εκάβης- Αντιγόνης- Δανάης- Αριστείδου- Αμφιτρίτης- Διαγόρα- Αμαρυλλίδος- Ροδοδάφνης- Χρ. Σμύρνης- Μαραθώνος- Αγ. Μαρίνας- Σχολείο και αντίστροφα. 215,00 ΓΡΥΛΛΟΣ Μικρό -4% 206,40-17% 171,31 ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 3: Λεωφ. Μαραθώνος(Καυκάς) Ζούμπερι Αεροπορίας Κοραή- Ελαιών -Αγ.Ανδρέας Μ.Ασίας- Αμπελούπολη -Κύπρου-Μάτι Κύπρου- Ν.Βουτζάς-Αγ. Μαρίνα- Περιπάτου Ονείρων- λεωφ. Μαραθώνος-Δημαρχείο* Νηπ/γείο και αντίστροφα. *: Μόνο για το μεσημέρι. 192,36 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μικρό -4% 184,67-17% 153,27

21 ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 4: Πρωινή προσέλευση 50 μαθητών στο σχολείο στις 8.00 ως εξής: Γυμνάσιο-Β. Ρώτα-Αγ. Παρασκευής- Ρούμελης Αραχώβης -Αρτέμιδος-Κέντρο Υγείας-Μαραθώνος -Διονύσουσχολείο (οι υπόλοιποι μαθητές προσέρχονται με δικό τους μεταφ. μέσο) Αποχώρηση 50 μαθητών Α & Β τάξεων από το Σχολείο στις ως εξής: Αγ. Βαρβάρας- Αρτέμιδος- Αγ. Νικολάου- Διονύσου- Αρτέμιδος -Κέντρο Υγείας- Μαραθώνος- Τύμβος- Μαραθώνος - Αργοστολίου- Κεφαλληνίας- Μαραθώνος - Διονύσου- Σχολείο. 294,3 σύνολο (1,5 δρομολόγια) ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μεγάλo Λεωφορείo -4% 282,53-17% 234,50 ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 5: Αναχώρηση 50 μαθητών Α & Β τάξεων από το σχολείο στις ως εξής: Σχολείο- Διονύσου- Αραχώβης- Ρούμελης- Β.Ρώτα- Αγ. Παρασκευής-Γυμνάσιο- Διονύσου- Μπρεδάκη-Πλαταιών- Γήπεδο- Πυθαγόρα -Διονύσου. 98,1 έκαστο (0,5 δρομολόγιο για 2 φορές την εβδομάδα) ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μεγάλo Λεωφορείo -4% 94,18-17% 78,17

22 ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 6: Πρωϊνή προσέλευση 50 μαθητών στο σχολείο στις 8.00 ως εξής: Γυμνάσιο- Αργοστολίου- Κεφαλληνίας- Μαραθώνος- Τύμβος- Μαραθώνος- Μπρεδάκη -Γήπεδο - Πλαταιών-Πυθαγόρα- Αγ. Νικολάου- Σχολείο. Αναχώρηση 50 μαθητών κάθε Δευτέρα- Τετάρτη και Παρασκευή και 50 μαθητών κάθε Τρίτη και Πέμπτη από το Σχολείο στις ως εξής: Σχολείο- Αγ. Βαρβάρας- Αρτέμιδος- Αγ. Νικολάου Διονύσου- Αρτέμιδος- Κέντρο Υγείας- Μαραθώνος- Τύμβος-Μαραθώνος- Αργοστολίου-Κεφαλληνίας- Μαραθώνος-Διονύσου-Σχολείο 392,4 σύνολο (2 δρομολόγια) ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μεγάλo Λεωφορείo -4% 376,70-17% 312,66 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 7: Άφιξη Ανατολή-Διονύσου Σχολείο και αντίστροφα.(4 μαθ) 111,00 Χριστοδούλου Σταυρούλα ΤΑΞΙ -4% 106,56-17% 88,44 ΔΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Δρομολόγιο 8: Αλώνια-Τσόπεζα π.μ. Τσόπεζα μ..μ. Τσόπεζα μ.μ. Αλώνια.- Τσόπεζα μ.μ. 110 σύνολο (2 δρομολόγια) Τουρκαντώνης Χρίστος ΤΑΞΙ -4% 105,60-17% 87,65

23 ΔΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Σχολείο 20 έκαστο (0,5 δρομολόγιο 2 φορές την εβδομάδα) Τουρκαντώνης Χρίστος ΤΑΞΙ -4% 19,20-17% 15,94 ΔΣ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ Δρομολόγιο 9: Αγία Μαρίνα- Αύρα- Μ.Ασίας- Σχινιάς- Λ.Κάτω Σουλίου- Καλπακίου- Δικαστικά- Κ.Μπενάκη- Εμ. Μπενάκη. 211,46 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 203,00-17% 168,49 ΔΣ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ Δρομολόγιο 10 Πόρου-Σκύρου Φωκίδος- Σχολείο και το αντίστροφο (4 μαθ.) Αργυροκάστρου-Παύλου Μελά Γορτυνίας-Ποσειδώνος- Σχολείο και το αντίστροφο (4 μαθητές) Αμβρακίας- Σχολείο. (3 μαθ). 132,66 σύνολο (3 δρομολόγια) ΤΑΞΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ταξί -4% 127,35-17% 105,70

24 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ Δρομολόγιο 11 Άφιξης π.μ.(18 μαθ.) Τέρμα Πράσινου Λόφου ΠαντεΪκά- Μικράς Ασιας- Κάτω Σουλίου- Λ.Σχινιά- Πελοποννήσου- Μπενάκη- Ραμνούντος & Καστοριάς-σχολείο Αναχώρησης μ.μ. (11 μαθ). Δικαστικά - Πόρου- Φωκίδος- Πηνελόπης Δέλτα- Παύλου Μελά- Αύρα- Καλπακίου- Ραμνούντος- Κυδωνίων. 230,85 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μικρό -4% 221,62-17% 183,94 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ Αφετηρία: Δικαστικά (1/2 δρομολόγιο καθημερινά) ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 110,80-17% 91,96 1ο ΔΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 12 Καλέντζι - Μαραθώνας και αντίστροφα 211,46 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 203,00-17% 168,49 1ο & 2ο & 3ο ΝΗΠ/ΓΕΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Συστέγαση και του 3ου Νηπιαγωγείου Δρομολόγιο 13 Καλέντζι-σχολείο & αντίστροφα Σούλι-σχολείο & αντίστροφα Ευρύτερη περιοχή Μαραθώνα- Σχολέιο και αντίστροφα. (3 δρομολόγια) 46,76 Ντάσσης Ιωάννης ΤΑΞΙ -4% 44,89-17% 37,26

25 1ο ΔΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 14 Α δρομολόγιο: Παμμακάριστος- Παραλία-Κεφαλληνίας- Κέντρο Υγείας- σχολείο και αντίστροφα στις (35 μαθ). 270,16 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μεγαλο (εχουν ζητηθεί μικρό λόγω στενότητας δρόμων) -4% 259,35-17% 215,26 1ο ΔΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 15 Β δρομολόγιο: Σχολείο- Άγιος Εφραίμ- Λιβίσι- Ρώτα- Αγ. Παρασκευή-Σχολείο και αντίστροφα στις (35 μαθ). 405,25 σύνολο (1,5 δρομολόγιο) ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μεγαλο (εχουν ζητηθεί μικρό λόγω στενότητας δρόμων) -4% 389,04-17% 322,90 1ο ΔΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 16 Ίδια διαδρομή με τα Α και Β δρομολόγια στις ,16 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μεγαλο (εχουν ζητηθεί μικρό λόγω στενότητας δρόμων) -4% 259,35-17% 215,26 1ο ΔΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Σχολείο (1/2 δρομ. 2 φορές την εβδομάδα) 135,08 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 129,68-17% 107,63

26 Δ.Σ. ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 18 Αφετηρία :Λεωφ. Μαραθώνος (Διασταύρωση προς Βρανά)- Βρανάς-Κάμπος (Δυτικά δια Λεωφ. Μαραθώνος) - παραλία Μαραθώνασχολείο (27μαθητές) 219,45 ΚΤΕΛ -4% 210,67-17% 174,86 Δ.Σ. ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 19 Αφετηρία: Λεωφ. Μαραθώνος (Διασταύρωση προς παραλία)- Κάμπος (Ανατολικά)-Ριζάριαναστροφή στη Γαλάζια Ακτή παραλία Μαραθώνα - σχολείο (29 μαθητές) 219,45 ΚΤΕΛ -4% 210,67-17% 174,86 Δ.Σ. ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 20 1/2 δρομολόγιο επιστροφής για 13 μαθητές: Αφετηρία: Σχολείο Βρανά- Κάμπος- παραλία Ριζάρι 219,45 (μισό δρομολόγιο για 2 φορές την εβδομάδα) ΚΤΕΛ Μικρό -4% 210,67-17% 174,86 ΝΗΠ/ΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Δρομολόγιο 32 Α Άρα Γκλιάτα- Νηπιαγωγείο και αντίστροφα. Και Β Αλώνια Νηπιαγωγείο και αντίστροφα. 59,95 (1,5 δρομολόγια) Τουρκαντώνης Χρίστος ΤΑΞΙ -4% 57,55-17% 47,77

27 ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 36 Λύρειο Ίδρυμα -Ν.Βουτζάς (οδός Ρήγα Φεραίου, οδός Αγ. Γερασίμου. Οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης) Λ.Μαραθώνος- Αγ. Μαρίνα- Λ.Αεροπορίας αναστροφή στη πλατεία (Ζούμπερι)- Λ.Αεροπορίας, Λ.Μαραθώνος- Σχολείο. 247,34 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 237,45-17% 197,08 ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 37 Μάτι ( Λιμανάκι -Ποσειδώνος)-Αγ. Ανδρέας- Ποσειδώνος ( Ζούμπερι), Ποσειδώνος- οδός Αγίου Κωνσταντίνου-Σχολείο 206,10 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 197,86-17% 164,22 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 38 Λυβίσι-Σχολείο Δρομολόγιο 39 Κέντρο Υγείας - Ανατολή - Σχολείο. 203,81 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ 203,81 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μικρό -4% 195,66-17% 162,40-4% 195,66-17% 162,40 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 40 Λύρειο Ίδρυμα - Ρήγα Φεραίου- Παραδείσου-Ρήγα Φεραίου- 3η Είσοδος Νέου Βουτσά- Λ. Μαραθώνος- 1η Είσοδος Νέου Βουτσά- Αττάλου- Αγ. Ιωάννου- Σχολείο. 188,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 180,48-17% 149,80

28 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 41 Λ. Ποσειδώνος-έως Μάτι- Κυανής Ακτής- Λ. Μαραθώνος -1η Είσοδος Νέου Βουτσά- Αττάλου- Αγίου Ιωάννου- Σχολείο 190,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 182,40-17% 151,39 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 42 Λ.Μαραθώνος -Λ. Ποσειδώνος έως Ζούμπερι- οδός Αεροπορίας- Ζούμπερι- Λ. Ποσειδώνος- Αγ. Ανδρέας ΚΑΑΥ- Ποσειδώνος- Κυανής Ακτής- Μαραθώνος- 1η Είσοδος Νέου Βουτσά- Χρυσοστόμου Σμύρνης- Σχολείο 190,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 182,40-17% 151,39 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 43 Μαραθώνος(ΔΕΗ) -Οδός Σάββα Τζιλάβη- Λ. Μαραθώνος-οδός 102- Ονείρων- Περιπάτου-Λ. Μαραθώνος- 1η Είσοδος Νέου Βουτσα- Αττάλου- Αγίου Ιωάννου- Σχολείο 228,80 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 219,65-17% 182,31 ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 44 Γραμματικό -Σχολείο 217,14 ΚΤΕΛ (ζητούν μικρό για να περνάει τους δρομους) -4% 208,45-17% 173,02

29 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 45 Σφακώνα - Κ. Σούλι -Δικαστικά - - Σχοινιάς - Ριζάρι - Παραλία Μαραθώνα -Αγίας Μαρίνας - Σχολείο 268,69 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 257,94-17% 214,09 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 46 Καλέντζι- Σχολείο 189,15 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 181,58-17% 150,71 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 47 Βρανάς -Λ.Μαραθωνος- Φειδιππίδου-Παραλία-Τύμβος- Λ.Μαραθώνος-Σχολείο 189,15 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 181,58-17% 150,71 ΕΕΕΕ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Δρομολόγιο 48 Ζωγράφου- Παγκράτι- Λ.Μεσογείων-Ν.Μάκρη 250,00 ΝΙΚΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΙΚΡΟ ΜΑΝ -4% 240,00-17% 199,20 ΕΕΕΕ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Δρομολόγιο 49 Πλ.Αμερικής-Πατήσια- Μαρούσι- Βριλήσσια-Γέρακας- Ν.Μάκρη (σχολείο) 250,00 ΝΙΚΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΙΚΡΟ ΜΑΝ -4% 240,00-17% 199,20 ΕΕΕΕ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Δρομολόγιο 50 Κορωπί- Παιανία- Σπάτα- Ν.Μάκρη (σχολείο) 227,70 ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ ΜΙΚΡΟ ΜΑΝ -4% 218,59-17% 181,43 ΕΕΕΕ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Δρομολόγιο 51 Αρτέμιδα-Ραφήνα-Γραμματικό- Μαραθώνας-Ν.Μάκρη (σχολείο) 247,20 ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ ΜΙΚΡΟ ΜΑΝ -4% 237,31-17% 196,97 2ο ΝΗΠΙΑΓ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 60,00 ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΞΙ -4% 57,60-17% 47,81

30 2ο ΝΗΠΙΑΓ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 60,00 ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΞΙ -4% 57,60-17% 47,81 ΕΕΕΕ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΞΗ 270,00 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚ. ΕΠΕ ΜΑΝ -4% 220,00-17% 182,60 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 242,50 ΤΣΟΚΑΣ ΑΕ ΜΑΝ -4% 232,80-17% 193,22 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑ 223,10 ΤΣΟΚΑΣ ΑΕ ΜΑΝ -4% 214,18-17% 177,77 ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΟΙΚ. ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ 250,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΑΝ -4% 240,00-17% 199,20 ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 255,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΑΝ -4% 244,80-17% 203,18

31 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΟΥ ΧΛΜ βάσει διακ/ξης ανά κατ/νση Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμά-τευσης Σχολείο Εκτελούμενο Δρομολόγιο Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα 2ο ΓΥΜΝ.-ΛΥΚ. ΜΑΡΚΟΠ/ΛΟΥ Αγιος Σπυρίδωνας-Σχολείο 141,41 έκαστο (2 δρομολόγια) ΚΤΕΛ 4,8-4% 135,75-17% 112,67 2ο ΓΥΜΝ.-ΛΥΚ. ΜΑΡΚΟΠ/ΛΟΥ Λιγόρι(Κεντρική Λεωφ.Πόρτο Ράφτη)-σχολείο 158,41 έκαστο (2 δρομολόγια) ΚΤΕΛ 3,7-4% 152,07-17% 126,22 2ο ΓΥΜΝ.-ΛΥΚ. ΜΑΡΚΟΠ/ΛΟΥ Νάτσο(Ιππόδρομος)-Αυλάκι- Σχολείο 165,37 έκαστο (2 δρομολόγια) ΚΤΕΛ 6,8-4% 158,76-17% 131,77 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΜΑΡΚΟΠ/ΛΟΥ Αγια Τριάδα -Σχολείο 300 (1δρομ& 0,5 δρομολ) ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΡ& ΣΙΑ -4% 288,00-17% 239,04 ( ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ ) ( 3 ) ΛΙΓΟΡΙ ( 2) 1 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 35 ο χλμ. ( 2 ) ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΟΥ (ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ) ( 5 ) - ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΟΥ (ΠΗΓΑΔΙ ) (3) ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΟΥ (ΚΑΓΚΕΛΙΑ ) ( 3) ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΟΥ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ) ( 3) ΣΠΙΤΑΚΙ ( 2) ΓΡΕΓΕΙΟ ( 2) ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ (10) ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ(3) - ΔΡΙΒΛΙΑ Α (ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ) ( 5 ) ΔΡΙΒΛΙΑ Β (2) - ΜΟΥΡΙΕΣ (3) ΑΒΑΞ ( 2 ) ΣΧΟΛΕΙΟ 198,00 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 36,5-4% 190,08-17% 157,77 1 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 1/2 Σχολείο-Φυστικιές 99,00 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 36,5-4% 95,04-17% 78,88

32 1 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΡΤΟ 1/2 Σχολείο-Φυστικιές (2 φορές την ΡΑΦΤΗ εβδομάδα) 99 έκαστο ΑΝΤΩΝΙΟΥ 36,5-4% 95,04-17% 78,88 2 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΜΑΙΡΝΑ(10,85 ΧΛΜ)- ΜΠΕΛΑΜ(10,45 ΧΛΜ)- ΑΥΛΑΚΙ(9,35 ΧΛΜ) ΒΑΣΙΛΟΟΣ- (8,45ΧΛΜ)-ΠΕΥΚΩΝ(7,15ΧΛΜ)- ΝΑΤΣΟ(6,85ΧΛΜ)- ΤΡΙΦΥΛΛΙ(6,35ΧΛΜ)- ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ(5,85ΧΛΜ)- ΡΟΔΟΥ(5,75ΧΛΜ)- ΝΑΡΚΙΣΣΩΝ(5,45ΧΛΜ)- ΜΑΞΙΜΟΣ(4,95ΧΛΜ)- ΚΕΑΣ 4,5,ΧΛΜ)- ΚΥΚΛΑΔΩΝ(4,1,ΧΛΜ)- ΠΗΓΑΔΙΑ(3,8ΧΛΜ)- ΣΤΕΚΙ(3,5ΧΛΜ)- ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (2,8ΧΛΜ) ΚΑΛΑΜΙΩΝ(2,7ΧΛΜ)- ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ(2,5ΧΛΜ)- ΑΝΕΜΩΝΑΣ (2,3)-ΟΑΣΗ(1,9)- ΜΑΡΙΝΟΟΣ Β ΜΑΡΙΝΟΟΣ Α 198,00 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 10,85-4% 190,08-17% 157,77 2 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 1/2 Σχολείο-Επιστροφή 99,00 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 10,85-4% 95,04-17% 78,88 2 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 1/2 Σχολείο-Επιστροφή (2 φορές την εβδομάδα) 99,00 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 10,85-4% 95,04-17% 78,88 2ο ΓΕΛ ΜΑΡΚΟΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 139,50 ΚΤΕΛ -4% 133,92-17% 111,15

33 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμά-τευσης Σχολείο Εκτελούμενο Δρομολόγιο Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα 1ο Δ.Σ. ΓΛ. ΝΕΡΩΝ Λ. Λαυρίου 88(2μαθ)-Βασ. Κων/νου (4 μαθ)-25η Μαρτίου(1μαθ)-Παλλάδος Αθηνάς- Λαυρίου-Κανάρη- Όθωνος(5μαθ)-Θεσσαλίας- Σχολείο και αντίστροφα 117,86 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. Minibus -4% 113,16-17% 93,92 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 1 ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ -ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (11) ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΙΩΑΝ. ΖΑΧΑΡΙΑ (8) ΑΤΤΙΚΗΣ -ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (8) ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (1) ΑΤΤΙΚΗΣ-ΜΠΑΣΚΕΤ-(4) ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ (5) ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ - ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ (5) ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ (2)- ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ- ΒΑΣ.ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ (1)- ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ-ΙΩΑΝ.ΣΙΔΕΡΗ (1). 170,00 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ -4% 163,20-17% 135,46 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 2 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ- ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ- ΛΥΚΕΙΟ. 170,00 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Minibus -4% 163,20-17% 135,46

34 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 3 Σχολείο 85,00 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Minibus -4% 81,60-17% 67,73 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 4 Σχολείο (2 φορές την εβδομάδα) 85,00 (έκαστο) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ -4% 81,60-17% 67,73 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 1 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΠΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ- ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΑΡΙΣΤΗΣ- ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΡΑ- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ- ΑΡΓΙΘΕΑΣ- ΑΓΙΑΣΟΥ- ΠΑΠΑΓΚΕΝΑΚΗ- ΑΝΑΤΟΛΗΣ & ΑΝΟΙΞΗΣ- ΛΑΥΡΙΟΥ & ΑΝΟΙΞΗΣ- ΛΑΥΡΙΟΥ & ΟΘ. ΧΟΥΝΤΑ- ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ-ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ-ΔΙΑΔ. ΚΩΝ/ΝΟΥ- Γ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ. 169,85 ΜΠΟΧΩΡΗΣ Minibus -4% 163,06-17% 135,34 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 2 ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ(ΓΑΛΑΞΙΑΣ)- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(MY MARKET)- ΛΑΥΡΙΟΥ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ- ΚΕΠ- ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ& ΒΑΣ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ- ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ- ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ- 1Η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ- 2Η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ(ΧΡΩΜΑΤΟΠΟΛΕΙ Ο)- 3Η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ(INTERNET)- 4Η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ- 5Η ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ(ΔΙΑΔ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)- ΤΕΡΜΑ- ΣΧΟΛΕΙΟ 169,54 ΒΑΛΛΗΛΗΣ -4% 162,76-17% 135,09 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 4 ΣΧΟΛΕΙΟ (2 φορές την εβδομάδα) 34,5 (έκαστο) ΒΑΛΛΗΛΗΣ -4% 33,12-17% 27,49

35 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 5 ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ Σχολείο 34,65 ΒΑΛΛΗΛΗΣ Minibus -4% 33,26-17% 27,61 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 6 Λ.Λαυριου 189,20 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 181,63-17% 150,75 3ο ΝΗΠ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ 20ο χιλμ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΑ ΙΩΑΝ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΟΡΦΕΑ ΑΧΙΛΛΕΑ ΣΕΡΦΙΩΤΗ - 3Ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ. 60,00 ΑΔΑΜΟΟΣ Β. ΤΑΞΙ -4% 57,60-17% 47,81 3ο ΝΗΠ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Οικισμός Σπαρόζα (Αγ. Θωμάς) 60,00 ΑΔΑΜΟΟΣ Β. ΤΑΞΙ -4% 57,60-17% 47,81 3ο Δ.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΣΕΡΠΕΝΙΑΔΗΣ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ- ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΑΤΤΙΚΗΣ- ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ- ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ(ΚΑΡΕΛΑ)- ΑΛΗΘΕΙΑΣ- ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ- ΣΧΟΛΕΙΟ 187,48 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ -4% 179,98-17% 149,38 3ο Δ.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Σχολείο (2 φορές την εβδομάδα) 93,74 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ -4% 89,99-17% 74,69 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 1 Άγιος Ανδρέας - Προσήλιο - Σχολείο. 209,44 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 201,06-17% 166,88 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 2 Άγιος Θωμάς - Αργιθέα - Άνοιξη - Σχολείο. 194,34 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 186,57-17% 154,85 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Κοιμητήριο-Αγ. Νικόλαος(Χαλιδού)-Προφήτης Ηλίας-Αγ. Παρασκευή- Καρελάς-Αγ.Γεράσιμος-20ο χιλιομετρο Λ. Λαυρίου (Παιανία)-Αγ.Αθανάσιος- Σχολείο. 149,94 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 143,94-17% 119,47

36 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Σχολείο ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Εκτελούμενο Δρομολόγιο Δρομολόγιο 1 Καλέντζι - Οικισμός Μαραθώνα - Τύμβος - Νέα Μάκρη - Ζούμπερι - Μάτι - Γήπεδα Καλλιτεχνούπολης - - Λ. Μαραθώνος -Πανόραμα Παλλήνης - Σχολείο. Δρομολόγιο 2 ΗΣΑΠ Περισσού - Αγ. Αναστασία - Πευκάκια - Λ. Ηρακλείου - Ειρήνης - Περικλέους - ΗΣΑΠ Αμαρουσίου - ΙΚΑ Αμαρουσίου - Κηφισίας - Μελισσίων - Δημοκρατίας - Σισμανόγλειο - Ναυτική βάση - Αναπαύσεως - Πίνδου - NIBEA - Λ. Γέρακα - Αιτωλίας - Ευβοίας - Τόλιας - Μαραθώνος - Σχολείο. Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα 243,84 ΓΡΥΛΛΟΣ 197,76 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης -4% 234,09-17% 194,29-4% 189,85-17% 157,58 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 3 Πατησίων - Αλεξάνδρας - Μουστοξύδη - Περιφερειακός Πολυγώνου - Αγ. Δημήτριος - Φάρος - Αγ.Σοφία -Δημοκρατίας - Πεντάγωνο - 25ης Μαρτίου - Εθνικής Αντιστάσεως - Παπανικολή -Πλατεία Κένεντυ - Αγ.Παρασκευής - Μεσογείων - Σταυρός - Σχολείο. 186,24 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 178,79-17% 148,40

37 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 4 Χαριλάου Τρικούπη - Αλεξάνδρας - Αμπελόκηποι - Κηφισίας - Αγία Βαρβάρα - Εθνικής Αντιστάσεως - Πλ.Κέννεντυ - Δουκίσσης Πλακεντίας - Ολύμπου Χαλανδρίου - Μεταμορφώσεως - Ηρακλείτου - Μπενάκη (Έθνος) Παναγούλη - Κλεισθένους - Εθνικής Αντιστάσεως - Μαραθώνος - Σχολείο. 186,24 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 178,79-17% 148,40 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 5 Λαγουμιτζή - Κάρπου - Φιλολάου - Καισαριανή - Περιφερειακός - Στροφή Παπάγου - Πίνδου - Λάσκου - Αργυροκάστρου - Εθνικής Ανύνης - Αναστάσεως - Μακεδονίας - Ανατολής - Άνω Χολαργός - Πελοποννήσου - Δημόκριτος - Αγίου Ιωάννου - Ασημακοπούλου - Μεσογείων - Σταυρός - Σχολείο. 175,68 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 168,65-17% 139,98

38 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 6 Νέος Βουτζας (Λύρειο)-Στροφή Ραφήνας - Πλατεία Ραφήνας - Αρίωνος - Αιγαίου - Αθηνάς - Υπαπαντής - Γαλήνης - Αρτέμιδος - Λ. Καραμανλή - Σπάτα Πλατεία - Βασιλ. Παύλου - Λ. Σπάτων - Εθνικής Αντιστάσεως - Μαραθώνος - Σχολείο. 197,76 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 189,85-17% 157,58 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 7 Άγιος Στέφανος - Στροφή Διονύσου - Πολιτεία - Παλαιολόγου - Καστρί - Ν.Κηφισιά - Ν.Ερυθραία - ΗΣΑΠ ΚΑΤ - Ζηρίνειο - Νεκροταφείο Κηφισιάς - Καλλιθέας - Άνω Κηφισιά - 25ης Μαρτίου - Πηγής - Άνω Μελίσσια - Τσαλδάρη - Αγ. Σύλλας - Π. Πεντέλη - Καλλισίον - Ιάσωνος - Καλλιθέα - Λ. Ανθούσας - Λ. Μαραθώνος - Σχολείο. 170,86 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 164,03-17% 136,14

39 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 8 Πλατεία Παπαδιαμάντη - Αγίας Λαύρας - Γαλατσίου - Γαλαξίας - Τραλλέων - Βυζαντίου - Γέφυρα Παλαιολόγου - Πεντέλης - 28ης Οκτωβρίου - Νιόβης - Ξενοφώντος - Γέρακα - Πλατεία Γέρακα - Μαραθώνος - Παλλήνη - Σχολείο. 197,76 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 189,85-17% 157,58 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 9 Πλ. Κυψέλης -Αγ.Γλυκερίας - Βεΐκου - Κασταμονής - Αντύπα - Αυγής - Κύμης - Ολυμπιακό Στάδιο - Παράδεισος - Ριζάρειος - Φραγκοκκλησιάς - Ροδοδάφνης - Λ. Πεντέλης - Ολύμπου Βριλλησίων - Γρ. Λαμπράκη - Κλεισθένους - Σταυρός - Παλλήνη - Μαραθώνος - Σχολείο. 216,96 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 208,28-17% 172,87 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 10 Περιφερειακός Ζωγράφου - Γουδί - Νοσοκομείο Παίδων - Μεσογείων - Κατεχάκη - Ελληνορώσων - Μεσογείων - Φούρεσι - Λ. Σπάτων - Λεονταρίου - Εθ. Αντιστάσεως - Μαραθώνος - Σχολείο. 186,24 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 178,79-17% 148,40

40 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 11 Λαύριο -Βρωμοπούσι- Κερατέα - Πέτα - Μαρκόπουλο - Λεωφ. Μαρκοπούλου - Γλυκά Νερά - Δακτύλιος Αττικής Οδού - Καμπά - Εθ. Αντιστάσεως - Λ. Μαραθώνος - Σχολείο. 266,91 ΑΝΤΩΝΙΟΥ -4% 256,23-17% 212,67 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 12 Βάρκιζα - Λ. Βάρης - Λαυρίου - Κορωπί -Παιανία- Κάντζα - Κολέγιο - Σπάτων - Εθν. Αντιστάσεως - MAD - Μαραθώνος - Σχολείο. 197,76 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 189,85-17% 157,58 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 13 Πόρτο Ράφτη - Βραυρώνα - Αγ. Ιωάννου - Πράσινος Λόφος - Λούτσα - 25ης Μαρτίου - Λ. Καραμανλή - Κέντρο Υγείας Σπάτων - Χριστούπολη - Μαραθώνος - Σχολείο. 253,44 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 243,30-17% 201,94 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 14 Αγ. Κωνσταντίνου - Κηφισίας - Μεγ. Αλεξάνδρου - Μεσογείων - Δούκα -Κυπρίων αγωνιστών - Αγ. Σύλλας (Πλατεία Ν. Πεντέλης) - Παλαιά Πεντέλη - Ντράφι-Εσωτερικές διαδρομές Ντραφίου - Σχολείο. 195,20 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 187,39-17% 155,54

41 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 15 Κατηφόρι Ωρωπού - Πλατεία Αγ. Στεφάνου ( σε ανταπόκριση με το Νο 7) 99,32 ΓΑΛΛΙΟΣ ΤΑΞΙ -4% 95,35-17% 79,14 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 16 Λαγονήσι -Ανάβυσσος- Αγ. Μαρίνα Κορωπίου- Καλύβια - Λεωφ. Μαρκοπούλου- Περιφερειακή Σπάτων -Πικέρμι- Μαραθώνος -Σχολείο Δρομολόγιο 17 ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ 240,30 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. Minibus -4% 230,69-17% 191,47 196,00 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. Minibus -4% 188,16-17% 156,17 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αφετηρία: Βάρη 208,78 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Minibus -4% 200,43-17% 166,36 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δρομολόγιο 2 Πειραιάς-Μοσχάτο(Σεφ)-Ρέντη- Μεσογείων-Σταυρός-Σχολείο. 210,79 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Minibus -4% 202,36-17% 167,96 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αφετηρία: Αγ.Μελετίου 194,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 186,24-17% 154,58

42 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αφετηρία:Μενίδι 198,44 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Minibus -4% 190,50-17% 158,12 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αφερηρία: Α Νεκροταφείο 194,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Minibus -4% 186,24-17% 154,58 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δρομολόγιο 6 Παπάγου-Χολαργός- Πλ.Πλαστήρα-Μεσογείων- Αγ.Παρασκευή(Εκκλησία)- Αγ.Παρασκευή(Γαρητού)- Παπαρρηγοπούλου-Κλεισθένους- Γέρακας-Σχολείο. 182,36 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 175,07-17% 145,30 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δρομολόγιο 7 Αυλάκι-Πόρτο Ράφτη- Μαρκόπουλο-Κορωπί-Παιανία- Κάντζα-Γλυκά Νερά-Παλλήνη- Γέρακας(Μπαλάνα)-Σχολείο. 222,46 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 213,56-17% 177,26

o εκτός ημερησίας Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

o εκτός ημερησίας Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. Συνεδρίαση 58 η φαση υπ αριθμ. 2415/2013 ΑΔΑ: ΒΛ1Λ7Λ7-7ΦΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 1996/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΞΗ ΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤ ΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ. 5 28 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:00 πµ 1:15 µµ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟ

ΕΝ ΕΙΞΗ ΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤ ΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ. 5 28 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:00 πµ 1:15 µµ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟ 1 ΑΧΑΡΝΩΝ 2 ΑΧΑΡΝΩΝ 3 ΑΧΑΡΝΩΝ 1 ΕΙ ΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΑΧΑΡΝΩΝ 20 18 1 ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΑΙ - 8,5 8 ΑΧΑΡΝΩΝ 11ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ -ΜΟΛΑΣ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:15 πµ 12:15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Τιμή καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του μεγίστου κόστους ημερήσιου δρομολ = 1,47 ογίων δρομολ 1 ΛΥΚΕΙΟ Ν. 45 Bus (1) 2 (Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤ ΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ. 4,5 25 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:00 πμ 1:15 μμ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤ ΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ. 4,5 25 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:00 πμ 1:15 μμ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 ΑΧΑΡΝΩΝ 2 ΑΧΑΡΝΩΝ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΑΡΝΑΙ - 20 18 ΑΧΑΡΝΑΙ - 8,5 8 ΟΧΙ ΝΑΙ 8:15 πμ 12:15 μμ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:00 πμ 12:15 μμ 3 ΑΧΑΡΝΩΝ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤ ΔΙΑΔΙΚΤΥ Συνεδρίαση 67 η Απόφαση υπ αριθ. 2428/2014 Στην Αθήνα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔ7Λ7-Β84. Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΙΗΔ7Λ7-Β84. Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. δ/νση : Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ

Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ Ιούλιος 2015 Αγαπητοί γονείς, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το κόστος της μεταφοράς των μαθητών του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος PIERCE από και προς το Σχολείο υπολογίζεται με βάση δύο ουσιαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ

Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ Απρίλιος 2014 Αγαπητοί γονείς, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το κόστος της μεταφοράς των μαθητών του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος PIERCE από και προς το Σχολείο υπολογίζεται με βάση δύο ουσιαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Παλλήνη 16 / 10 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : οικ. 202856

Παλλήνη 16 / 10 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : οικ. 202856 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : 17 χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος Ταχ.Κώδικας:15351 Τηλέφωνο : 213 2005152, 5170 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 42 η Απόφαση υπ αριθ. 1931/2014

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Ο Ν ο 1 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΓΑΛΑΤΣΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΙΚΟΥ 07:00

Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Ο Ν ο 1 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΓΑΛΑΤΣΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΙΚΟΥ 07:00 Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Ο Ν ο 1 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΓΑΛΑΤΣΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΙΚΟΥ 07:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 2 ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 3 ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΣΑΚΗ (ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ) 4 ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ & ΔΡΙΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ ANATOΛΙΚΗ 21/7/2015 σελ. 1 /4 ΠΕ ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΩΡΑΡΙΟ πλατείας Αγ. Νικολάου (παλαιό ΑΧΑΡΝΩΝ Δημαρχείο) 1ο ΚΑΠΗ 210 2402122 ΑΧΑΡΝΩΝ Κουρμούση και Ωρωπού 5 2ο ΚΑΠΗ 210 2449320 ΑΧΑΡΝΩΝ Κεφαλληνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 / 2015

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 / 2015 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 / 2015 Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Ο Ν ο 1 ΝΙΚΑΙΑ-ΑΙΓΑΛΕΩ-ΙΛΙΟΝ-ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΓΑΛΑΤΣΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΙΚΟΥ 06:40 ΠΛ. ΔΑΒΑΚΗ (ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ) 2 ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 3 ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 4 ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /15-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1167/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /15-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1167/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /15-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1167/2012 ΘΕΜΑ: 89 ο Εισήγηση για την έγκριση παράτασης των παλαιών και σύναψης νέων

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Ο Ν ο 1 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΓΑΛΑΤΣΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΙΚΟΥ 07:00

Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Ο Ν ο 1 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΓΑΛΑΤΣΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΙΚΟΥ 07:00 Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Ο Ν ο 1 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΓΑΛΑΤΣΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΙΚΟΥ 07:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 2 ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 3 ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΣΑΚΗ (ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ) 4 ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ & ΔΡΙΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7Λ7-Ξ16. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7Λ7-Ξ16. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την ηµεροµηνία συνεδρίασης) Αθήνα, 11-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 44, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Θερμαινόμενοι χώροι κι έκτακτα μέτρα στην Περιφέρεια Αττικής

Δελτίο Τύπου. Θερμαινόμενοι χώροι κι έκτακτα μέτρα στην Περιφέρεια Αττικής 31/12/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αλλαγές σε Δήμους: Ζωγράφου και Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γραφείο Τύπου Προς τους Συντάκτες Αυτοδιοίκησης Δελτίο Τύπου Θερμαινόμενοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ)

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ) Χώροι φιλοξενίας Δήμος Αθηναίων Πολιτιστικός Χώρος, Λένορμαν και Αλεξάνδρειας Λέσχη Φιλίας, Αγίου Μελετίου και Ξεναγόρα 6 Λέσχη Φιλίας, Κίου 5, Κυψέλη Γυμναστήριο Ρουφ, Πειραιώς και Εχελίδων 69 Δήμος Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 44, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης) Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης) Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δήμος : Δήμος Αχαρνών Δομές στο Δήμο: 16 Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών "Η Αρωγή" Αφοί Π. και Δ. Σπεντζούρη Ο.Ε. Τσούμα Σταυρούλα Μελίνα Νανοπούλου Κωνσταντίνα Κατσούρος Σπυρίδων Κατσούρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΚΟ ΑΒ Χολαργός Περικλέους 56 Τ.Κ. 15 561

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΚΟ ΑΒ Χολαργός Περικλέους 56 Τ.Κ. 15 561 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΚΟ ΑΒ Χολαργός Περικλέους 56 Τ.Κ. 15 561 1η εβδομάδα 30/9 έως 6/10 ΑΒ Παπάγου ΑΒ Βύρωνας 1 ΑΒ City Βύρωνας ΑΒ Ζωγράφου Πίνδου 116-118 Τ.Κ.15669 Καραολή Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 48 η Απόφαση υπ αριθ. 1712/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ 9520437 Α 3 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2-ΒΟΥΛΑ 8955615 2 ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΗΛ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 75 ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2103426029 ΑΘΗΝΑ 11854 ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιφέρεια ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΗΛ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 75 ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2103426029 ΑΘΗΝΑ 11854 ΑΤΤΙΚΗΣ ONOMΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. & ΣΙΑ ΕΕ Περιφέρεια ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΗΛ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 75 ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2103426029 ΑΘΗΝΑ 11854 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΦΟΙ ΚΟΤΣΑΓΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΑΙΩΝ 36 ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα