ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 Α Α: Β4ΤΜ7Λ7-75Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 43 η Απόφαση υπ αριθµ. 1425/2012 Στην Αθήνα, σήµερα στις 14/09/2012, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30π.µ., στο Κατάστηµα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 11/09/2012. Θέµα 1 ο Παράταση συµβάσεων µεταφοράς µαθητών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, υτικής Αττικής, και ήµου Κυθήρων Της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής µε διαπραγµάτευση τιµής ηµερήσιου κοµίστρου για το σχολικό έτος Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Μπάστας Κωνσταντίνος Βουδούρης Παναγιώτης Βασιλάκης Μιχαήλ Κανελλάκης Κωνσταντίνος Μαριδάκης Στυλιανός Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Προµπονάς Ιάκωβος Τσιρίδης Γεώργιος αµάσκος Χαράλαµπος Απόντες: Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Αγγελόπουλος Παναγιώτης Σπυρίδων Σπυρίδων Κουρούσης Χρήστος Ζαφειρίου Ελένη Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται το σύνολο των µεταφορέων από τις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, υτικής Αττικής και ήµου Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στην κα Νοδάρα, η οποία ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: Η υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής: Α) Την παρ. 18 του άρθρου 94 του «Καλλικράτη», όπως συµπληρώθηκε µε το εδάφιο η παρ. 10 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α ), σύµφωνα µε τα οποία η αρµοδιότητα µεταφοράς µαθητών από τον τόπο διαµονής τους στο σχολείο φοίτησης µεταφέρθηκε, από , από τις Περιφέρειες στους ήµους. Β) Την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου «Μεταφορά µαθητών για το σχολικό έτος » (ΦΕΚ 171/Α / ), σύµφωνα µε το άρθρο 1 της οποίας αναφέρεται ότι: - 1 -

2 Α Α: Β4ΤΜ7Λ7-75Α «1.Οι συµβάσεις µεταφοράς µαθητών από τον τόπο διαµονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, για το σχολικό έτος , σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ αρ.35415/ (Β 1701). Στις περιπτώσεις που οι συµβάσεις αυτές δεν καταρτιστούνε µέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιοδήποτε λόγο, να εκτελεστούν από τους ήµους, η µεταφορά των µαθητών γίνεται από τις Περιφέρειες, κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συµβουλίου µε παράταση, αναδροµικώς και µέχρι , των οικείων συµβάσεων, που έχουν καταρτισθεί και παραταθεί, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του ν. 4071/2012 (Α 85), εφαρµοζόµενων αναλόγως. Σε περίπτωση κατάρτισης συµβάσεων µεταφοράς µαθητών από τους ήµους, οι συµβάσεις που συνάπτονται από τις Περιφέρειες, λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως, από το χρόνο κατάρτισης και ισχύος των αντίστοιχων συµβάσεων των ήµων. 2.Οι συµβάσεις που παρατείνονται, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1, εκτελούνται µέχρι τη λύση τους µε κόστος το οποίο διαµορφώνεται κατόπιν διαπραγµάτευσης, αποµειωµένο σε ποσοστό τουλάχιστον 17% σε σχέση µε το αντίστοιχο που είχε διαµορφωθεί κατά τον Ιούνιο του Για όσα δροµολόγια εκ των συµβάσεων των προηγουµένων παραγράφων προκύψει αδυναµία των µεταφορέων να τα πραγµατοποιήσουν, καθώς και για τυχόν νέα δροµολόγια, οι Περιφέρεις αναθέτουν καθένα από αυτά µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας, κατόπιν διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, µε κόστος το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του παρόντος.» Γ) Την Εγκύκλιο µε αριθµό 47/2012 του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Μεταφορά µαθητών σχολικού έτους κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου» Ε) Τα παρακάτω έγγραφα των ήµων σύµφωνα µε τα οποία µας ανακοινώνουν ποια δροµολόγια µεταφοράς µαθητών θα εκτελέσουν µε την έναρξη του σχολικού έτους ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ήµος Μεγαρέων έγγραφο µε Αρ. πρωτ 21581/ ήµος Ελευσίνας έγγραφο µε Αρ. πρωτ 20871/ ήµος Ασπροπύργου έγγραφο µε Αρ. πρωτ 35129/ ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας έγγραφο µε Αρ. πρωτ 18562/ ήµος Φυλής έγγραφο µε Αρ. πρωτ 39525/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ήµος Ωρωπού έγγραφο µε Αρ. πρωτ 20976/ ήµος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης έγγραφο µε Αρ. πρωτ 47035/ ήµος Αχαρνών έγγραφο Ε-mail µε ηµεροµηνία ήµος Μαρκόπουλου-Μεσογαίας έγγραφο µε Αρ. πρωτ 13722/ ήµος Παιανίας έγγραφο µε Αρ. πρωτ / ήµος Σαρωνικού έγγραφο µε Αρ. πρωτ / ήµος Σπάτων-Αρτέµιδος έγγραφο µε Αρ. πρωτ.29271/ ήµος Παλλήνης έγγραφο µε Αρ. πρωτ / ήµος Λαυρεωτικής έγγραφο µε Αρ. πρωτ.20490/ ήµος ιονύσου έγγραφο µε Αρ. πρωτ.27170/ ήµος Κρωπίας έγγραφο µε Αρ. πρωτ.18458/ ήµος Ραφήνας Πικερµίου έγγραφο µε Αρ. πρωτ. 8580/ ήµος Μαραθώνα έγγραφο µε Αρ. πρωτ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 1. ήµος Κυθήρων έγγραφο µε Αρ. πρωτ. 2821/ ΣΤ) Τη µε αριθµ. 282/ απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, βάσει της οποίας παρατείνονται οι συµβάσεις µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής για τη σχολική χρονιά Ζ) Την ύπαρξη των δροµολογίων που παρουσιάζονται στους επισυναπτόµενους πίνακες και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας εισήγησης, που προκύπτουν βάσει παράτασης - 2 -

3 Α Α: Β4ΤΜ7Λ7-75Α συµβάσεων ή νέων συµβάσεων που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος από τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής µε τους αναγραφόµενους µεταφορείς και που οι ήµοι σύµφωνα µε τα έγγραφα που προαναφέρονται δήλωσαν αδυναµία εκτέλεσης τους. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή να προβεί σε διαδικασία διαπραγµάτευσης τιµής µε τους µεταφορείς των επισυναπτόµενων στον πίνακα δροµολογίων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά µαθητών για το σχολικό έτος » (ΦΕΚ 171/Α / ) και την Εγκύκλιο µε αριθµό 47/2012 του Υπουργείου Εσωτερικών Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της και µετά την ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης µε τους µεταφορείς η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει να προβεί στη µείωση του ηµερήσιου κοµίστρου µετ επιστροφής πλέον Φ.Π.Α., κατά 17%, στο σύνολο των δροµολογίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, υτικής Αττικής, και ήµου Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτά περιγράφονται στους επισυναπτόµενους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά µαθητών για το σχολικό έτος » (ΦΕΚ 171/Α / ) και την Εγκύκλιο µε αριθµό 47/2012 του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Πρόεδρος Βασιλάκου Λιλίκα Η Γραµµατέας Κονταρά Γεωργία Τα Μέλη Μπάστας Κωνσταντίνος Βουδούρης Παναγιώτης Βασιλάκης Μιχαήλ Κανελλάκης Κωνσταντίνος Μαριδάκης Στυλιανός Προµπονάς Ιάκωβος Τσιρίδης Γεώργιος αµάσκος Χαράλαµπος - 3 -

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 43 η Απόφαση υπ αριθμ. 1425/2012 Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/09/2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11/09/2012. Θέμα 1 ο Παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, και Δήμου Κυθήρων Της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής με διαπραγμάτευση τιμής ημερήσιου κομίστρου για το σχολικό έτος Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Μπάστας Κωνσταντίνος Βουδούρης Παναγιώτης Βασιλάκης Μιχαήλ Κανελλάκης Κωνσταντίνος Μαριδάκης Στυλιανός Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Προμπονάς Ιάκωβος Τσιρίδης Γεώργιος Δαμάσκος Χαράλαμπος Απόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Αγγελόπουλος Παναγιώτης Σπυρίδων Σπυρίδων Κουρούσης Χρήστος Ζαφειρίου Ελένη Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται το σύνολο των μεταφορέων από τις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Δήμου Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στην κα Νοδάρα, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Η υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Α) Την παρ. 18 του άρθρου 94 του «Καλλικράτη», όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο η παρ. 10 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α ), σύμφωνα με τα οποία η αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης μεταφέρθηκε, από , από τις Περιφέρειες στους Δήμους. Β) Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος » (ΦΕΚ 171/Α / ), σύμφωνα με το άρθρο 1 της οποίας αναφέρεται ότι: - 1 -

5 «1.Οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, για το σχολικό έτος , σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ αρ.35415/ (Β 1701). Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις αυτές δεν καταρτιστούνε μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιοδήποτε λόγο, να εκτελεστούν από τους Δήμους, η μεταφορά των μαθητών γίνεται από τις Περιφέρειες, κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου με παράταση, αναδρομικώς και μέχρι , των οικείων συμβάσεων, που έχουν καταρτισθεί και παραταθεί, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του ν. 4071/2012 (Α 85), εφαρμοζόμενων αναλόγως. Σε περίπτωση κατάρτισης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών από τους Δήμους, οι συμβάσεις που συνάπτονται από τις Περιφέρειες, λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, από το χρόνο κατάρτισης και ισχύος των αντίστοιχων συμβάσεων των Δήμων. 2.Οι συμβάσεις που παρατείνονται, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, εκτελούνται μέχρι τη λύση τους με κόστος το οποίο διαμορφώνεται κατόπιν διαπραγμάτευσης, απομειωμένο σε ποσοστό τουλάχιστον 17% σε σχέση με το αντίστοιχο που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του Για όσα δρομολόγια εκ των συμβάσεων των προηγουμένων παραγράφων προκύψει αδυναμία των μεταφορέων να τα πραγματοποιήσουν, καθώς και για τυχόν νέα δρομολόγια, οι Περιφέρεις αναθέτουν καθένα από αυτά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με κόστος το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του παρόντος.» Γ) Την Εγκύκλιο με αριθμό 47/2012 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους κατόπιν δημοσίευσης σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» Ε) Τα παρακάτω έγγραφα των Δήμων σύμφωνα με τα οποία μας ανακοινώνουν ποια δρομολόγια μεταφοράς μαθητών θα εκτελέσουν με την έναρξη του σχολικού έτους ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Δήμος Μεγαρέων έγγραφο με Αρ. πρωτ 21581/ Δήμος Ελευσίνας έγγραφο με Αρ. πρωτ 20871/ Δήμος Ασπροπύργου έγγραφο με Αρ. πρωτ 35129/ Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας έγγραφο με Αρ. πρωτ 18562/ Δήμος Φυλής έγγραφο με Αρ. πρωτ 39525/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Δήμος Ωρωπού έγγραφο με Αρ. πρωτ 20976/ Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης έγγραφο με Αρ. πρωτ 47035/ Δήμος Αχαρνών έγγραφο Ε-mail με ημερομηνία Δήμος Μαρκόπουλου-Μεσογαίας έγγραφο με Αρ. πρωτ 13722/ Δήμος Παιανίας έγγραφο με Αρ. πρωτ / Δήμος Σαρωνικού έγγραφο με Αρ. πρωτ / Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος έγγραφο με Αρ. πρωτ.29271/ Δήμος Παλλήνης έγγραφο με Αρ. πρωτ / Δήμος Λαυρεωτικής έγγραφο με Αρ. πρωτ.20490/ Δήμος Διονύσου έγγραφο με Αρ. πρωτ.27170/ Δήμος Κρωπίας έγγραφο με Αρ. πρωτ.18458/ Δήμος Ραφήνας Πικερμίου έγγραφο με Αρ. πρωτ. 8580/ Δήμος Μαραθώνα έγγραφο με Αρ. πρωτ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 1. Δήμος Κυθήρων έγγραφο με Αρ. πρωτ. 2821/ ΣΤ) Τη με αριθμ. 282/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, βάσει της οποίας παρατείνονται οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής για τη σχολική χρονιά Ζ) Την ύπαρξη των δρομολογίων που παρουσιάζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης, που προκύπτουν βάσει παράτασης συμβάσεων ή νέων συμβάσεων που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος από τις - 2 -

6 Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής με τους αναγραφόμενους μεταφορείς και που οι Δήμοι σύμφωνα με τα έγγραφα που προαναφέρονται δήλωσαν αδυναμία εκτέλεσης τους. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να προβεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής με τους μεταφορείς των επισυναπτόμενων στον πίνακα δρομολογίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος » (ΦΕΚ 171/Α / ) και την Εγκύκλιο με αριθμό 47/2012 του Υπουργείου Εσωτερικών Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της και μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τους μεταφορείς η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να προβεί στη μείωση του ημερήσιου κομίστρου μετ επιστροφής πλέον Φ.Π.Α., κατά 17%, στο σύνολο των δρομολογίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, και Δήμου Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτά περιγράφονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος » (ΦΕΚ 171/Α / ) και την Εγκύκλιο με αριθμό 47/2012 του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Πρόεδρος Βασιλάκου Λιλίκα Η Γραμματέας Κονταρά Γεωργία Τα Μέλη Μπάστας Κωνσταντίνος Βουδούρης Παναγιώτης Βασιλάκης Μιχαήλ Κανελλάκης Κωνσταντίνος Μαριδάκης Στυλιανός Προμπονάς Ιάκωβος Τσιρίδης Γεώργιος Δαμάσκος Χαράλαμπος - 3 -

7 Σχολείο Εκτελούμενο Δρομολόγιο Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα 15ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Μόλας και Προκοπίου 117,6 (1 Δρομ) GREEK ISLAND LIMITED ΕΠΕ 15ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 15ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Σχολείο Σχολείο 58,80 ( μισό δρομ καθημερινό) 58,80 (μισό δρομ 2 φορές την εβδομάδα) ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ GREEK ISLAND LIMITED ΕΠΕ GREEK ISLAND LIMITED ΕΠΕ Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμά-τευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης -4% 112,90-17% 93,71-4% 56,45-17% 46,85-4% 56,45-17% 46,85 4 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Σάμου(1) Δημοκρατίας και Γεροβουνού (1)- Δημοκρατίας- Καρυωτάκη (4)-Κων/πόλεως (4)-Κων/πόλεως γέφυρα Α(2)-Κων/πόλεωςγέφυρα Β (2)-Φιλαδελφείας- Αυξεντίου- Γοργοποτάμου (14)-Λ.Αγώνων Α(1)- Λ.Αγώνων Β (5)- Κυπαρισσίας (11)-25 ης Μαρτίου (6)-σχολείο και αντίστροφα 99,25 ΣΑΡΡΗΣ Δ. -4% 95,28-17% 79,08 4 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Σάμου(1) Δημοκρατίας και Γεροβουνού (1)- Δημοκρατίας- Καρυωτάκη (4)-Κων/πόλεως (4)-Κων/πόλεως γέφυρα Α(2)-Κων/πόλεωςγέφυρα Β (2)-Φιλαδελφείας- Αυξεντίου- Γοργοποτάμου (14)-Λ.Αγώνων Α(1)- Λ.Αγώνων Β (5)- Κυπαρισσίας (11)-25 ης Μαρτίου (6)-σχολείο και αντίστροφα 49,63 (2φορές την εβδομάδα για 2η ξένη γλώσσα) ΣΑΡΡΗΣ Δ. -4% 47,64-17% 39,54 13 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Τατοϊου(4)-Καραμανλή (6)- Δεκελέιας (5)- Σχολείο και αντίστροφα Σχολείο Δεκελείας (2)- Καραμανλή (2)- Τατοϊου (1) 97,51 ΜΑΡΙΝΗ ΕΛ -4% 93,61-17% 77,70 13 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Τατοϊου(4)-Καραμανλή (6)- Δεκελέιας (5)- Σχολείο και αντίστροφα Σχολείο Δεκελείας (2)- Καραμανλή (2)- Τατοϊου (1) 48,76 (2 φορές την εβδομάδα) ΜΑΡΙΝΗ ΕΛ -4% 46,81-17% 38,85 14 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ (Λευκάδος & Θεαγένους) Κωνσταντινουπόλεως (5 μαθ) Λ.Φιλαδέλφειας 362, Λαϊκών Αγώνων Καλαβρύτων Πλατείας Αγωνιστών, (5 μαθ.) Λ. Φιλαδέλφειας προς Αχαρνές Δημ. Θέατρο Αχαρνών Σοφοκλής Θολωτός Τάφος ΠΟΚΕΝ, (4μαθ.) Σαπφούς Θεαγένους (16 μαθ) τέρμα διαδρομής, άφιξη στο σχολείο και αντίστροφα. 82,39 ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦ. -4% 79,09-17% 65,65 14 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ (Λευκάδος & Θεαγένους) Κωνσταντινουπόλεως (5 μαθ) Λ.Φιλαδέλφειας 362, Λαϊκών Αγώνων Καλαβρύτων Πλατείας Αγωνιστών, (5 μαθ.) Λ. Φιλαδέλφειας προς Αχαρνές Δημ. Θέατρο Αχαρνών Σοφοκλής Θολωτός Τάφος ΠΟΚΕΝ, (4μαθ.) Σαπφούς Θεαγένους (16 μαθ) τέρμα διαδρομής, άφιξη στο σχολείο και αντίστροφα. 41,2 (Εκαστο για 2 φορές την εβδομάδα) ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦ. -4% 39,55-17% 32,83

8 21 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Μεσονυχτίου & Μπελογιάννη(6) Μεσονύχι(8) -Μεσονυχίου και Πάρνηθος (3)-Α. Παρασκευή (3)- Α.Παρασκευή & Ατλάντας (1)- Α. Παρασκευής & Μοιρών (3)- Α.Παρασκευής & Σελίνου (1)-Α.Παρασκευής & Παρνασσού (3)- Α Παρασκευής και Τσουραπά (15)- Α.Παρασκευής & Νοσταλγίας (16)- Α. Παρασκευής & Ηλείας 94)- Πάρνηθος 355 (6)- Πάρνηθος & Μ. Λοϊζου (1)- Πάρνηθος & Ρέας (6)- Μ.Πολυδούρη & Γέρας (3).σχολείο και το αντίστροφο 163,00 ΣΑΡΡΗΣ Δ. -4% 156,48-17% 129,88 21 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Μπελογιάννη & Μεσονυχίου (1)-Μεσονύχι (1)-Α.Παρασκευής (3)- Α.Παρασκευής & Άτλαντα (3)- Α.Παρασκευής & Σελίνου (10) Α.Παρασκευής & Τσουραπά (12)-Πάρνηθος &Ρέας (2). 108,79 ΣΑΡΡΗΣ Δ. -4% 104,44-17% 86,68 21 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Δρομολόγιο για τη 2η ξένη γλώσσα στις φορές την εβδομάδα.(32 μαθ). ( και μισό δρομ. Για 2 φορές την εβδομάδα 54,40 έκαστο) ΣΑΡΡΗΣ Δ. -4% 52,22-17% 43,35 2 ο Δ.Σ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 1 ο δρομολόγιο: 8.05.Σχολείο- Βεροίας- Θεσσαλονίκης-(1)- Αλιάκμονος(2)- Στρυμόνος(1)- Μακεδονομάχων- Σερρών- Νέστου(3)- Αξιού(3)- Άθωνος(2)- Καβάλας(2)- Μ.Αλεξάνδρου(5)- Πρωταγόρα(2)- Μητροπόλεως- Ορφέως- Πτολεμαίου-(1)- Δημοκρίτου- Ηφαιστίωνος- (2)- Ολυμπίων- Κασσάνδρου(1)- Γρανικού- Μ.Αλεξάνδρου- Ολυμπίων(1)- Ζαφειράκη- Εμμ. Παππά(4)- Μακεδονίας- Καρατάσου(2).. 162,28 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡ. -4% 155,79-17% 129,30 2 ο Δ.Σ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ½ δρομολόγιο : Σχολλείο- Βεροίας- Θεσσαλονίκης(1)- Αλιάκμονος- Αξιού(4)- Άθωνος(1)- Σαμοθράκης- Μ.Αλεξάνδρου(1)- Πρωταγόρα(1)- Μητροπόλεως- Ορφέως- Ηφαιστίωνος(1)- Ολυμπίων- Κασσάνδρου(1)- Γρανικού- Ολυμπίων(1)- Ζαφειράκη- Εμμ. Παππά(1)- Μακεδονίας- Καρατάσου(1) 81,14 ( έκαστο 2 φορές την εβδομάδα) ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡ. -4% 77,89-17% 64,65 19 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Μαρκορά (3)- Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Αφοπλισμού(10)- Ρούμελης & Αγωνιστών(8)- Ρούμελης & Προόδου(12)-Θρακ/νων & Παρθενίου (4)- Θρακ/νων & Πολέμη (8)-Θρακ/νων & Γούναρη (8)-Μόλας & Χειλατζάρη (10) Πτολεμαϊδος 5 Σχολείο & αντίστροφα στις για 18 μαθητές στις για 28 μαθητές στις για την ξένη γλώσσα 2 φορές την εβδομάδα στις ολοήμερο για 17 μαθητές. 91,76 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡ. (1 δρομολόγιο) και ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ( 1 δρομολόγιο ) -4% 88,09-17% 73,11

9 19 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Μαρκορά (3)- Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Αφοπλισμού(10)- Ρούμελης & Αγωνιστών(8)- Ρούμελης & Προόδου(12)-Θρακ/νων & Παρθενίου (4)- Θρακ/νων & Πολέμη (8)-Θρακ/νων & Γούναρη (8)-Μόλας & Χειλατζάρη (10) Πτολεμαϊδος 5 Σχολείο & αντίστροφα στις για 18 μαθητές στις για 28 μαθητές στις για την ξένη γλώσσα 2 φορές την εβδομάδα στις ολοήμερο για 17 μαθητές. 45,88 (έκαστο για 2 φορές την βδομάδα) ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ -4% 44,04-17% 36,56 19 Ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Μαρκορά - Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Αφοπλισμού- Ρούμελης & Αγωνιστών- Εταιρεία(ΕΛΓΕΚΑ)- Λ. Θρακομακεδόνων & Παρθενίου-Λ. Θρακομακεδόνων & Γούναρη-Λ. Θρακομακεδόνων & Πολέμη- Μόλας & Χειλετζάρη-σχολείο & αντίστροφα.το ίδιο δρομολόγιο εκτελείται και στις δύο διαδρομές. 91,76 ( 1 δρομολόγιο) / 79,24 (1 δρομολόγιο) Σαρρής Παρασκευάς / Μάλτζαρης -4% 88,09 / 76,07-17% 73,12 / 63,14 24 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Σαμαριάς- Σπ. Μαρίνη- Γκαζάνα- Νομιμότητας- Σελήνου- Ιδομενέως. Προτείνεται η διαδρομή από τα κομβικά σημεία Μεσσηνίας- Μπόσκιζας- Λ.Πάρνηθος- Α.Παρασκευής. 109,45 (1 δρομολόγιο) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Μικρό -4% 105,07-17% 87,21 ΓΥΜΝ. - ΛΥΚΕΙΟ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - ΒΑΡΥΜΠΟΜΗ 131,46 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡ. (1 δρομολόγιο) και ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ( 1 δρομολόγιο 91,76 και μισό για 2 φορές την εβδομάδα 45,88 έκαστο) -4% 126,20-17% 104,75 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Νεκροταφειο Κόκκινου Μυλου - Φιλαδελφείας - Δημαρχείο - Κύπρου - Αριστοτέλους - Κάραβος-Εθν. Αντιστάσεως - Σχολείο Νοσοκομείο Ολυμπιακού χωριού - πλατεία Ολυμπιακού χωριού - Λ. Κύμης - Υβίσκου - Λ. Καραμανλή - Λ. Πάρνηθος - Σχολείο 137,61 (1 ΔΡΟΜ) ΜΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -4% 132,11-17% 109,65 147,75 (1 δρομ) ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 141,84-17% 117,73 ΓΥΜΝ. - ΛΥΚΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜ/ΝΩΝ & 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Οδός Τατοιου - Βαρυμπομπης - Οδός Βαρυμπόμπης - Θρακομακεδόνων - Γυμνάσιο Θρακομακεδόνων -1ο ΕΠΑΛ Αχαρνών 225 (1 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ) ΛΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -4% 216,00-17% 179,28 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Περιστέρι - Αγ. Ανάργυροι - Ιλιον - Ζεφύρι - Ανω Λιόσια-Σχολείου 298 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Μικρό -4% 286,08-17% 237,45 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αγ. Νικόλαος - Ανω Πατήσια- Νέα Ιωνία - Περισσός - Ηράκλειο 290 «Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» Μικρό -4% 278,40-17% 231,07 Βριλήσσια- Μαρουσι- Μελίσσια - Κηφισιά- 298 (1ΔΡ) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Μικρό -4% 286,08-17% 237,45 Σχολείο Ολυμπιακό χωριό -ΣΤΡ. Καποτά -Αχαρνές - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ -4% 201,60-17% 167,33 Σχολείο 210 Μικρό

10 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Κοκκινος Μύλος- Κεντρικό Μενίδι - Ολυμπιακό χωριό - Καποτά - Προφήτης ηλίας - Σχολείο & Αντίστροφα 203 ΔΙΑΜΑΝΤΟΟΣ Μικρό -4% 194,88-17% 161,75 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Κόκκινος Μύλος (5η στάση)-σχολείο και αντιστροφα ΜΙΧΑΛΑΚΟΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΞΙ (απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την 1160/2011 απόφαση της Οικ. Επιτρ. Περ. Αττικής) 55,00-17% 45,65 11o ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 200 ΛΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11ο ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ (1/2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ) 100 ΛΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -4% 192,00-17% 159,36-4% 96,00-17% 79,68

11 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Εκτελούμενο Δρομολόγιο 1 η διαδρομή: Αγ.Γεωργίου(2)- Πανόραμα(1)-Πάρου(1)-Αγ. Νεκταρίου(1)-Δήλου(2)- Κάσου(1)- Σύμης(1)- Νεφέλης(1)-Ταξιαρχών(1)-Λ. Αγ. Μαρίνας (1)- Καλαβρύτων (2)-Αγ.Μαρίνας(1)- Αγ.Μαρίνας (1)-Παύλου Μελά (1)- Καρπάθου (1)- Λ.Αγ. Μαρίνας(2)-Θεμιστοκλέους (1)- Λ.Αγ. Μαρίνας (1)-Αγ. Ιωάννου (1)- Αγ. Μαρίνας (1). (22 μαθ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 2η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Θεμιστοκλέους (1)-Λ.Αγ. Μαρίνας (2)-Καρπάθου (1)- Παύλου Μελά (1)- Αγ. Μαρίνας (1)- Αγ. Μαρίνας (1)- Καλαβρύτων (2)- Λ.Αγ. Μαρίνας (1)- Ταξιαρχών (1)- Νεφέλης (1)- Σύμης (1)- Κάσσου (1)- Δήλου (2)- Αγ. Νεκταρίου (1)- Πάρου (1)- Πανόραμα(1)-Αγ. Γεωργίου(2). Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα 199,95 έκαστο (2 δρομολόγια) ΜΠΟΧΩΡΗΣ 199,95 ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΜΙΚΡΟ ΜΙΚΡΟ Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης -4% 191,95-17% 159,32-4% 191,95-17% 159,32

12 ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Μόνο το μεσημέρι: 12 η Αγ. Μαρίνας (1)- Αγ. Δημητρίου (1). 99,98 (1/2 δρομολόγιο) ΜΠΟΧΩΡΗΣ -4% 95,98-17% 79,66 ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 3ηΔΙΑΔΡΟΜΗ Θερμοπυλών (2)- Πάρου (1)- Αγ. Νεκταρίου (2)- Πάροδος Δείλου(1)- Σύμης (2)-Καρπάθου (2)- Νεφέλης και Σύμης (2)-Χαραυγής (1)- Καλαβρύτων (1)- Βενιζέλου και Αγ. Σοφίας (2)-Αγ. Μαρίνας (1)- Αγ. Σοφίας (2)- Χρυσανθέμων(1) 206,40 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. ΜΙΚΡΟ -4% 198,14-17% 164,46 ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Μόνο το μεσημέρι: 8 μαθητές.αγ. Μαρίνας και Σερίφου (1)- Άρεως (2)- Βυζαντίου(1)- Σύμης (2)- Λ.Αγ. Μαρίνας (1)- Ταξιαρχών 103,2 (1/2 δρομολόγιο) ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 103,20-17% 85,66 ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΙΤΣΙΟΥ Σχολείο (1/2 δρομολόγιο 2 φορές την εβδομάδα) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Α ) ΛΟΥΤΣΑ ΚΟΥΚΙ ( ΟΙΚ. ΓΑΛΗΝΗ ) ΣΚΑΡΠΙΖΑ ΑΘΗΝΑΣ Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ( ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ) 103,20 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. 229,90 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ -4% 103,20-17% 85,66-4% 220,70-17% 183,18

13 ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΙΤΣΙΟΥ 4 ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Β ) ΥΨΩΜΑ ( ΟΙΚ. ΑΝΟΙΞΗ ) Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΚΕΑΣ ( ΠΗΓΑΔΙ ) ΜΑΚΡΙΑ ΠΕΥΚΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ( ΠΗΓΑΔΙ ) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 1. Από σχολείο αριστερά Απόλλωνος δεξια Γ.Γεωργα,συν Ζαλόγγου,αριστερά Ανδριανού,δεξιά Αγ.Γεωργίου& 102&1η πάροδος& αντίστροφα.για τα Β &Γ δρομoλόγια ισχύει η Α διαδρομή 229,90 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 165 (3 1/2 δρομολόγια συνολικά) ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -4% 220,70-17% 183,18 ΤΑΞΙ -4% 158,40-17% 131,47 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Παγκράτι - Ιλίσια - Παπάγου - Χολαργός - Γλυκά Νερά(Λαυρίου) - Προσήλιο (Παιανία) - Παιανία (πλατεία) - Σχολείο. 245,70 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 235,87-17% 195,77 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Νέα Πεντέλη- Βριλήσσια - Χαλάνδρι - Γέρακας - Παλλήνη(Λεωφ Μαραθώνος) - Σπάτα -Σχολείο. 225,40 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΙΚΡΟ -4% 216,38-17% 179,60 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Ραφήνα - Αρτέμιδα - Πόρτο Ράφτη - Μαρκόπουλο - Σχολείο. 187,91 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΙΚΡΟ -4% 180,39-17% 149,73

14 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠIOY Κερατέα - Άγιος Κωνσταντίνος (Καμάριζα) - Σαρωνίδα - Λαγονήσι - Αγία Μαρίνα - Σχολείο.Το δρομολόγιο τροποποιήθηκε ως προς την αφετηρία του ως τον Πάνορμο Λαυρίου σύμφωνα με την 618/2012 απόφαση Οικ. Επιτρ. Περ. Αττικής Νέα Ιωνία - Ίδρυμα Χατζηκώνστα (Κηφισίας) - Σχολείο. ΤΑΧΙ ΣΠΑΤΑ (Δημαρχείο)-Σχολείο- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ από Σχολείο( ΚΟΡΩΠΙ) επιστροφή ΣΠΑΤΑ 227,47 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΙΚΡΟ -4% 298,37-17% 247,65 100,98 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΞΙ -4% 96,94-17% 80,46 118,20 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΙΚΡΟ -4% 113,47-17% 94,18 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ (1/2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) 75,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΑΞΙ -4% 72,00-17% 59,76

15 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Σχολείο Εκτελούμενο Δρομολόγιο Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Δρομολόγιο 1 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΤΖΟΝΙΜΑ- ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ-ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ- (ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ) ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ ΒΓΕΘΙ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ)-ΚΕΡΑΤΕΑ. 242,06 ΚΤΕΛ -4,00% 232,38-17% 192,87 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 4ο Δ.Σ. Κερατέας(0,5 δρομολόγιο 2 φορές την εβδομάδα) 121,03 ΚΤΕΛ -4,00% 116,19-17% 96,44 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Δρομολόγιο 2 ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΔΙΟΝΥΣΟΣ(ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ)- ΡΟΥΤΖΕΡΙ(ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ)- ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ(ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)- ΑΥΛΙΖΑ-(ΚΟΝΤΡΑ)- (ΒΗΛΑΡΑ)- ΚΕΡΑΤΕΑ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 15.Km ( ΜΙΚΡΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΣΤΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ. 244,45 Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Minibus -4,00% 234,67-17% 194,78 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Δρομολόγιο ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΔΙΟΝΥΣΟΣ(ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ)- ΡΟΥΤΖΕΡΙ(ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ)- ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ(ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)- ΑΥΛΙΖΑ-(ΚΟΝΤΡΑ)- (ΒΗΛΑΡΑ)- ΚΕΡΑΤΕΑ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 15.Km ( ΜΙΚΡΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΣΤΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ. (1/2 δρομολόγιο) 122,23 Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Minibus -4,00% 117,34-17% 97,39

16 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 1ο+ 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Δασκαλείο-ΒΙΟΠΑ 58,00 ΠΛΑΚΑ-ΚΕΡΑΤΕΑ και αντίστροφα Μόκριζα Σακά- Πογάνι- Κερατέα- αντίστροφα 125,00 ΠΕΤΡΟΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΞΙ -4,00% 55,68-17% 46,21 ΤΑΞΙ -4,00% 120,00-17% 99,60 129,00 ΕΦΡΑΙΜΙΑΔΗΣ ΤΑΞΙ -4,00% 123,84-17% 102,79 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ 89,10 ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 85,54-17% 70,99 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 42,77-17% 35,50 44,55 (1/2 δρομολογιο ) 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ 44,55 (1/2 δρομολογιο έκαστο για 2 φορές την εβδομάδα) ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 42,77-17% 35,50 1ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΟ 3Ο Δ,Σ, ΛΑΥΡΙΟΥ 1ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΟ 3Ο Δ,Σ, ΛΑΥΡΙΟΥ ΒΓΕΘΙ- ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ- ΔΙΨΕΛΙΖΑ-ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ- ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ- ΣΥΡΙ-ΔΕΗ-ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΓΕΘΙ- ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ- ΔΙΨΕΛΙΖΑ-ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ- ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ- ΣΥΡΙ-ΔΕΗ-ΣΧΟΛΕΙΟ 251,46 (2 δρομολόγια) 62,86 0,5 δρομολόγιο (2 φορές την εβδομάδα) ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ Minibus -4,00% 241,40-17% 200,36 ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ Minibus -4,00% 60,35-17% 50,09

17 1ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΟ 3ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΛΑΥΡΙΟ- ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΛΕΠΟΥ- ΑΝΩ ΣΑΝΤΟΡΙΝΕΙΚΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ 251,46 (2δρομολόγια) ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ Minibus -4,00% 241,40-17% 200,36 1ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΟ 3ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΛΑΥΡΙΟ- ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΛΕΠΟΥ- ΑΝΩ ΣΑΝΤΟΡΙΝΕΙΚΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ 62,86 0,5 δρομολόγιο (έκαστο 2 φορές την εβδομάδα) ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ Minibus -4,00% 60,35-17% 50,09 Δρομολόγιο 1 3ο ΜΑΡΚΑΤΙ- ΠΕΥΚΟ- ΑΝΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΚΑ- ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ- ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Α;Γ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΟΡΙΚΟ- ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟ-ΣΧΟΛΕΙΟ. 125,73 έκαστο (2 δρομολόγια) ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 120,70-17% 100,18 Δρομολόγιο 1 3ο ΜΑΡΚΑΤΙ- ΠΕΥΚΟ- ΑΝΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΚΑ- ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ- ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Α;Γ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΟΡΙΚΟ- ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟ-ΣΧΟΛΕΙΟ. 62,86 0,5 δρομολόγιο(2 φορές την εβδομάδα) ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 60,35-17% 50,09 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ 140,00 ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ 2ο & 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΥΡΙΟΥ Δρομολόγιο 2 ΛΕΓΡΑΙΝΑ-ΣΟΥΝΙΟ ΛΑΥΡΙΟ και αντίστροφα ΜΑΡΚΟΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 221,48 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΤΑΞΙ -4,00% 134,40-17% 111,55-4,00% 212,62-17% 176,48 2ο & 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ 110,74 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ -4,00% 106,31-17% 88,24 2ο & 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ (2 φορές την εβδομάδα) 110,74 (έκαστο) ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ -4,00% 106,31-17% 88,24 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ ΚΕΡΑΤΕΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ 90,00 ΧΑΤΖΗΡΟΥΣΣΕΑΣ ΤΑΞΙ -4,00% 86,40-17% 71,71

18 ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Δρομολόγιο 2 Περιγιάλι-Λ.Λαυρίου-Π.Εννιά- Λ.Λαυρίου-Βρωμοπούσι- Λ.Λαυρίου (ύψος Βγέθι)- Παλαιοκαμάριζα-Μπουζαλάδες- Μανούτσο-Μητροπήσι-Πλάκα- Διψέλιζα-Σχολεία, Σκάλιζα,Ντογάνι, Πλάκα. 237,50 ΚΤΕΛ -4,00% 228,00-17% 189,24 1ο & 2ο ΓΥΜΝ., & ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Βγέθι-Βρωμοπούσι-Πανόραμα- Ντελένια-Συρί -Σχολεία 160,38 ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 153,96-17% 127,79 1ο & 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Εργατικές κατοικίες - Σχολείο 108,90 ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 104,54-17% 86,77 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Λεγραινά - Σούνιο - Ανάβυσσος- Σχολείο 247,50 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ -4,00% 237,60-17% 197,21 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Πλατεία Μεταλλωρύχου Καμάριζας-"Μπάσκετ"- Διασταύρωση Χάους-Σχολείο 112,35 Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Minibus -4,00% 107,86-17% 89,52 1ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ Δρομολόγιο 1 Λαγονησι (12 μαθητές) Σαρωνίδα (3 μαθητή), Παλαιά Φώκαια (15 μαθητές), Ανάβυσσος (30 μαθητές) - Σχολείο. ΒΓΕΘΙ Κορωπί 234,06 (2 δρομολογια) 160 (σύνολο για 1,5 δρομολόγιο) 170 πλέον του καταβαλόμενου Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΟ Σ ΑΓΓ. -4,00% 224,70-17% 186,50 ΤΑΞΙ -4,00% 153,60-17% 127,49 ΤΑΞΙ -4,00% 163,20-17% 135,46 Παραλία Καλυβίων 182,00 ΒΗΤΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΑΞΙ -4,00% 174,72-17% 145,02 Πόρτο Ράφτη 170,00 Αγ. Μαρίνα Κορωπίου 147,98 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣ. ΠΑΜΠΙΔΗΣ- ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 196,56 ΚΤΕΛ ΤΑΞΙ -4,00% 163,20-17% 135,46 ΤΑΞΙ -4,00% 142,06-17% 117,91-4,00% 188,70-17% 156,62

19 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Σχολείο Εκτελούμενο Δρομολόγιο Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Δ.Σ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 1 (65 μαθ.) Bουτζάς-Mάτι- Αγ.Ιωάννου- Κυανής Ακτής- Ποσειδώνος- Καλογεροπούλου- Αγ. Ανδρέου- Μαραθώνος- Αγ. Μαρίνας- Ποσειδώνος- Μαρούγκα- Ποσειδώνος Αεροπορίας- Μαραθώνος- Αγ. Κων/νου- Μαραθώνος- Κρυστάλλη- Δεξαμενή Αγ. Νικολάου- Βάρναλη- Κολοκοτρώνη- Περιπάτου- Ονείρων- Περιπάτου- Μαραθώνος- Αγ. Μαρίνας- Σχολείο και αντίστροφα 236,40 ΜΙΧΟΣ Μεγαλο -4% 226,94-17% 188,36

20 Δ.Σ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 2 : (20 μαθ). Ν. Βουτζάς Β Είσοδος- Χρ. Σμύρνης- Θέτιδος- Πηγάσου Ιλιάδος- Χρ. Σμύρνης- Τύχης- Ρ.Φεραίου-Χρ. Σμύρνης- Αγ. Ιωάννης- Αλεξάνδρου- Διαγόρα- Εσπερίδων- Εκάβης- Αντιγόνης- Δανάης- Αριστείδου- Αμφιτρίτης- Διαγόρα- Αμαρυλλίδος- Ροδοδάφνης- Χρ. Σμύρνης- Μαραθώνος- Αγ. Μαρίνας- Σχολείο και αντίστροφα. 215,00 ΓΡΥΛΛΟΣ Μικρό -4% 206,40-17% 171,31 ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 3: Λεωφ. Μαραθώνος(Καυκάς) Ζούμπερι Αεροπορίας Κοραή- Ελαιών -Αγ.Ανδρέας Μ.Ασίας- Αμπελούπολη -Κύπρου-Μάτι Κύπρου- Ν.Βουτζάς-Αγ. Μαρίνα- Περιπάτου Ονείρων- λεωφ. Μαραθώνος-Δημαρχείο* Νηπ/γείο και αντίστροφα. *: Μόνο για το μεσημέρι. 192,36 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μικρό -4% 184,67-17% 153,27

21 ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 4: Πρωινή προσέλευση 50 μαθητών στο σχολείο στις 8.00 ως εξής: Γυμνάσιο-Β. Ρώτα-Αγ. Παρασκευής- Ρούμελης Αραχώβης -Αρτέμιδος-Κέντρο Υγείας-Μαραθώνος -Διονύσουσχολείο (οι υπόλοιποι μαθητές προσέρχονται με δικό τους μεταφ. μέσο) Αποχώρηση 50 μαθητών Α & Β τάξεων από το Σχολείο στις ως εξής: Αγ. Βαρβάρας- Αρτέμιδος- Αγ. Νικολάου- Διονύσου- Αρτέμιδος -Κέντρο Υγείας- Μαραθώνος- Τύμβος- Μαραθώνος - Αργοστολίου- Κεφαλληνίας- Μαραθώνος - Διονύσου- Σχολείο. 294,3 σύνολο (1,5 δρομολόγια) ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μεγάλo Λεωφορείo -4% 282,53-17% 234,50 ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 5: Αναχώρηση 50 μαθητών Α & Β τάξεων από το σχολείο στις ως εξής: Σχολείο- Διονύσου- Αραχώβης- Ρούμελης- Β.Ρώτα- Αγ. Παρασκευής-Γυμνάσιο- Διονύσου- Μπρεδάκη-Πλαταιών- Γήπεδο- Πυθαγόρα -Διονύσου. 98,1 έκαστο (0,5 δρομολόγιο για 2 φορές την εβδομάδα) ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μεγάλo Λεωφορείo -4% 94,18-17% 78,17

22 ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 6: Πρωϊνή προσέλευση 50 μαθητών στο σχολείο στις 8.00 ως εξής: Γυμνάσιο- Αργοστολίου- Κεφαλληνίας- Μαραθώνος- Τύμβος- Μαραθώνος- Μπρεδάκη -Γήπεδο - Πλαταιών-Πυθαγόρα- Αγ. Νικολάου- Σχολείο. Αναχώρηση 50 μαθητών κάθε Δευτέρα- Τετάρτη και Παρασκευή και 50 μαθητών κάθε Τρίτη και Πέμπτη από το Σχολείο στις ως εξής: Σχολείο- Αγ. Βαρβάρας- Αρτέμιδος- Αγ. Νικολάου Διονύσου- Αρτέμιδος- Κέντρο Υγείας- Μαραθώνος- Τύμβος-Μαραθώνος- Αργοστολίου-Κεφαλληνίας- Μαραθώνος-Διονύσου-Σχολείο 392,4 σύνολο (2 δρομολόγια) ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μεγάλo Λεωφορείo -4% 376,70-17% 312,66 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 7: Άφιξη Ανατολή-Διονύσου Σχολείο και αντίστροφα.(4 μαθ) 111,00 Χριστοδούλου Σταυρούλα ΤΑΞΙ -4% 106,56-17% 88,44 ΔΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Δρομολόγιο 8: Αλώνια-Τσόπεζα π.μ. Τσόπεζα μ..μ. Τσόπεζα μ.μ. Αλώνια.- Τσόπεζα μ.μ. 110 σύνολο (2 δρομολόγια) Τουρκαντώνης Χρίστος ΤΑΞΙ -4% 105,60-17% 87,65

23 ΔΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Σχολείο 20 έκαστο (0,5 δρομολόγιο 2 φορές την εβδομάδα) Τουρκαντώνης Χρίστος ΤΑΞΙ -4% 19,20-17% 15,94 ΔΣ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ Δρομολόγιο 9: Αγία Μαρίνα- Αύρα- Μ.Ασίας- Σχινιάς- Λ.Κάτω Σουλίου- Καλπακίου- Δικαστικά- Κ.Μπενάκη- Εμ. Μπενάκη. 211,46 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 203,00-17% 168,49 ΔΣ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ Δρομολόγιο 10 Πόρου-Σκύρου Φωκίδος- Σχολείο και το αντίστροφο (4 μαθ.) Αργυροκάστρου-Παύλου Μελά Γορτυνίας-Ποσειδώνος- Σχολείο και το αντίστροφο (4 μαθητές) Αμβρακίας- Σχολείο. (3 μαθ). 132,66 σύνολο (3 δρομολόγια) ΤΑΞΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ταξί -4% 127,35-17% 105,70

24 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ Δρομολόγιο 11 Άφιξης π.μ.(18 μαθ.) Τέρμα Πράσινου Λόφου ΠαντεΪκά- Μικράς Ασιας- Κάτω Σουλίου- Λ.Σχινιά- Πελοποννήσου- Μπενάκη- Ραμνούντος & Καστοριάς-σχολείο Αναχώρησης μ.μ. (11 μαθ). Δικαστικά - Πόρου- Φωκίδος- Πηνελόπης Δέλτα- Παύλου Μελά- Αύρα- Καλπακίου- Ραμνούντος- Κυδωνίων. 230,85 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μικρό -4% 221,62-17% 183,94 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ Αφετηρία: Δικαστικά (1/2 δρομολόγιο καθημερινά) ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 110,80-17% 91,96 1ο ΔΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 12 Καλέντζι - Μαραθώνας και αντίστροφα 211,46 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 203,00-17% 168,49 1ο & 2ο & 3ο ΝΗΠ/ΓΕΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Συστέγαση και του 3ου Νηπιαγωγείου Δρομολόγιο 13 Καλέντζι-σχολείο & αντίστροφα Σούλι-σχολείο & αντίστροφα Ευρύτερη περιοχή Μαραθώνα- Σχολέιο και αντίστροφα. (3 δρομολόγια) 46,76 Ντάσσης Ιωάννης ΤΑΞΙ -4% 44,89-17% 37,26

25 1ο ΔΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 14 Α δρομολόγιο: Παμμακάριστος- Παραλία-Κεφαλληνίας- Κέντρο Υγείας- σχολείο και αντίστροφα στις (35 μαθ). 270,16 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μεγαλο (εχουν ζητηθεί μικρό λόγω στενότητας δρόμων) -4% 259,35-17% 215,26 1ο ΔΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 15 Β δρομολόγιο: Σχολείο- Άγιος Εφραίμ- Λιβίσι- Ρώτα- Αγ. Παρασκευή-Σχολείο και αντίστροφα στις (35 μαθ). 405,25 σύνολο (1,5 δρομολόγιο) ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μεγαλο (εχουν ζητηθεί μικρό λόγω στενότητας δρόμων) -4% 389,04-17% 322,90 1ο ΔΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 16 Ίδια διαδρομή με τα Α και Β δρομολόγια στις ,16 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μεγαλο (εχουν ζητηθεί μικρό λόγω στενότητας δρόμων) -4% 259,35-17% 215,26 1ο ΔΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Σχολείο (1/2 δρομ. 2 φορές την εβδομάδα) 135,08 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 129,68-17% 107,63

26 Δ.Σ. ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 18 Αφετηρία :Λεωφ. Μαραθώνος (Διασταύρωση προς Βρανά)- Βρανάς-Κάμπος (Δυτικά δια Λεωφ. Μαραθώνος) - παραλία Μαραθώνασχολείο (27μαθητές) 219,45 ΚΤΕΛ -4% 210,67-17% 174,86 Δ.Σ. ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 19 Αφετηρία: Λεωφ. Μαραθώνος (Διασταύρωση προς παραλία)- Κάμπος (Ανατολικά)-Ριζάριαναστροφή στη Γαλάζια Ακτή παραλία Μαραθώνα - σχολείο (29 μαθητές) 219,45 ΚΤΕΛ -4% 210,67-17% 174,86 Δ.Σ. ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 20 1/2 δρομολόγιο επιστροφής για 13 μαθητές: Αφετηρία: Σχολείο Βρανά- Κάμπος- παραλία Ριζάρι 219,45 (μισό δρομολόγιο για 2 φορές την εβδομάδα) ΚΤΕΛ Μικρό -4% 210,67-17% 174,86 ΝΗΠ/ΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Δρομολόγιο 32 Α Άρα Γκλιάτα- Νηπιαγωγείο και αντίστροφα. Και Β Αλώνια Νηπιαγωγείο και αντίστροφα. 59,95 (1,5 δρομολόγια) Τουρκαντώνης Χρίστος ΤΑΞΙ -4% 57,55-17% 47,77

27 ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 36 Λύρειο Ίδρυμα -Ν.Βουτζάς (οδός Ρήγα Φεραίου, οδός Αγ. Γερασίμου. Οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης) Λ.Μαραθώνος- Αγ. Μαρίνα- Λ.Αεροπορίας αναστροφή στη πλατεία (Ζούμπερι)- Λ.Αεροπορίας, Λ.Μαραθώνος- Σχολείο. 247,34 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 237,45-17% 197,08 ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 37 Μάτι ( Λιμανάκι -Ποσειδώνος)-Αγ. Ανδρέας- Ποσειδώνος ( Ζούμπερι), Ποσειδώνος- οδός Αγίου Κωνσταντίνου-Σχολείο 206,10 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 197,86-17% 164,22 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 38 Λυβίσι-Σχολείο Δρομολόγιο 39 Κέντρο Υγείας - Ανατολή - Σχολείο. 203,81 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ 203,81 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μικρό -4% 195,66-17% 162,40-4% 195,66-17% 162,40 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 40 Λύρειο Ίδρυμα - Ρήγα Φεραίου- Παραδείσου-Ρήγα Φεραίου- 3η Είσοδος Νέου Βουτσά- Λ. Μαραθώνος- 1η Είσοδος Νέου Βουτσά- Αττάλου- Αγ. Ιωάννου- Σχολείο. 188,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 180,48-17% 149,80

28 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 41 Λ. Ποσειδώνος-έως Μάτι- Κυανής Ακτής- Λ. Μαραθώνος -1η Είσοδος Νέου Βουτσά- Αττάλου- Αγίου Ιωάννου- Σχολείο 190,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 182,40-17% 151,39 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 42 Λ.Μαραθώνος -Λ. Ποσειδώνος έως Ζούμπερι- οδός Αεροπορίας- Ζούμπερι- Λ. Ποσειδώνος- Αγ. Ανδρέας ΚΑΑΥ- Ποσειδώνος- Κυανής Ακτής- Μαραθώνος- 1η Είσοδος Νέου Βουτσά- Χρυσοστόμου Σμύρνης- Σχολείο 190,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 182,40-17% 151,39 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 43 Μαραθώνος(ΔΕΗ) -Οδός Σάββα Τζιλάβη- Λ. Μαραθώνος-οδός 102- Ονείρων- Περιπάτου-Λ. Μαραθώνος- 1η Είσοδος Νέου Βουτσα- Αττάλου- Αγίου Ιωάννου- Σχολείο 228,80 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 219,65-17% 182,31 ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 44 Γραμματικό -Σχολείο 217,14 ΚΤΕΛ (ζητούν μικρό για να περνάει τους δρομους) -4% 208,45-17% 173,02

29 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 45 Σφακώνα - Κ. Σούλι -Δικαστικά - - Σχοινιάς - Ριζάρι - Παραλία Μαραθώνα -Αγίας Μαρίνας - Σχολείο 268,69 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 257,94-17% 214,09 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 46 Καλέντζι- Σχολείο 189,15 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 181,58-17% 150,71 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 47 Βρανάς -Λ.Μαραθωνος- Φειδιππίδου-Παραλία-Τύμβος- Λ.Μαραθώνος-Σχολείο 189,15 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 181,58-17% 150,71 ΕΕΕΕ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Δρομολόγιο 48 Ζωγράφου- Παγκράτι- Λ.Μεσογείων-Ν.Μάκρη 250,00 ΝΙΚΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΙΚΡΟ ΜΑΝ -4% 240,00-17% 199,20 ΕΕΕΕ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Δρομολόγιο 49 Πλ.Αμερικής-Πατήσια- Μαρούσι- Βριλήσσια-Γέρακας- Ν.Μάκρη (σχολείο) 250,00 ΝΙΚΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΙΚΡΟ ΜΑΝ -4% 240,00-17% 199,20 ΕΕΕΕ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Δρομολόγιο 50 Κορωπί- Παιανία- Σπάτα- Ν.Μάκρη (σχολείο) 227,70 ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ ΜΙΚΡΟ ΜΑΝ -4% 218,59-17% 181,43 ΕΕΕΕ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Δρομολόγιο 51 Αρτέμιδα-Ραφήνα-Γραμματικό- Μαραθώνας-Ν.Μάκρη (σχολείο) 247,20 ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ ΜΙΚΡΟ ΜΑΝ -4% 237,31-17% 196,97 2ο ΝΗΠΙΑΓ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 60,00 ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΞΙ -4% 57,60-17% 47,81

30 2ο ΝΗΠΙΑΓ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 60,00 ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΞΙ -4% 57,60-17% 47,81 ΕΕΕΕ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΞΗ 270,00 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚ. ΕΠΕ ΜΑΝ -4% 220,00-17% 182,60 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 242,50 ΤΣΟΚΑΣ ΑΕ ΜΑΝ -4% 232,80-17% 193,22 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑ 223,10 ΤΣΟΚΑΣ ΑΕ ΜΑΝ -4% 214,18-17% 177,77 ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΟΙΚ. ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ 250,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΑΝ -4% 240,00-17% 199,20 ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 255,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΑΝ -4% 244,80-17% 203,18

31 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΟΥ ΧΛΜ βάσει διακ/ξης ανά κατ/νση Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμά-τευσης Σχολείο Εκτελούμενο Δρομολόγιο Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα 2ο ΓΥΜΝ.-ΛΥΚ. ΜΑΡΚΟΠ/ΛΟΥ Αγιος Σπυρίδωνας-Σχολείο 141,41 έκαστο (2 δρομολόγια) ΚΤΕΛ 4,8-4% 135,75-17% 112,67 2ο ΓΥΜΝ.-ΛΥΚ. ΜΑΡΚΟΠ/ΛΟΥ Λιγόρι(Κεντρική Λεωφ.Πόρτο Ράφτη)-σχολείο 158,41 έκαστο (2 δρομολόγια) ΚΤΕΛ 3,7-4% 152,07-17% 126,22 2ο ΓΥΜΝ.-ΛΥΚ. ΜΑΡΚΟΠ/ΛΟΥ Νάτσο(Ιππόδρομος)-Αυλάκι- Σχολείο 165,37 έκαστο (2 δρομολόγια) ΚΤΕΛ 6,8-4% 158,76-17% 131,77 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΜΑΡΚΟΠ/ΛΟΥ Αγια Τριάδα -Σχολείο 300 (1δρομ& 0,5 δρομολ) ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΡ& ΣΙΑ -4% 288,00-17% 239,04 ( ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ ) ( 3 ) ΛΙΓΟΡΙ ( 2) 1 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 35 ο χλμ. ( 2 ) ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΟΥ (ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ) ( 5 ) - ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΟΥ (ΠΗΓΑΔΙ ) (3) ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΟΥ (ΚΑΓΚΕΛΙΑ ) ( 3) ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΟΥ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ) ( 3) ΣΠΙΤΑΚΙ ( 2) ΓΡΕΓΕΙΟ ( 2) ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ (10) ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ(3) - ΔΡΙΒΛΙΑ Α (ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ) ( 5 ) ΔΡΙΒΛΙΑ Β (2) - ΜΟΥΡΙΕΣ (3) ΑΒΑΞ ( 2 ) ΣΧΟΛΕΙΟ 198,00 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 36,5-4% 190,08-17% 157,77 1 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 1/2 Σχολείο-Φυστικιές 99,00 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 36,5-4% 95,04-17% 78,88

32 1 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΡΤΟ 1/2 Σχολείο-Φυστικιές (2 φορές την ΡΑΦΤΗ εβδομάδα) 99 έκαστο ΑΝΤΩΝΙΟΥ 36,5-4% 95,04-17% 78,88 2 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΜΑΙΡΝΑ(10,85 ΧΛΜ)- ΜΠΕΛΑΜ(10,45 ΧΛΜ)- ΑΥΛΑΚΙ(9,35 ΧΛΜ) ΒΑΣΙΛΟΟΣ- (8,45ΧΛΜ)-ΠΕΥΚΩΝ(7,15ΧΛΜ)- ΝΑΤΣΟ(6,85ΧΛΜ)- ΤΡΙΦΥΛΛΙ(6,35ΧΛΜ)- ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ(5,85ΧΛΜ)- ΡΟΔΟΥ(5,75ΧΛΜ)- ΝΑΡΚΙΣΣΩΝ(5,45ΧΛΜ)- ΜΑΞΙΜΟΣ(4,95ΧΛΜ)- ΚΕΑΣ 4,5,ΧΛΜ)- ΚΥΚΛΑΔΩΝ(4,1,ΧΛΜ)- ΠΗΓΑΔΙΑ(3,8ΧΛΜ)- ΣΤΕΚΙ(3,5ΧΛΜ)- ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (2,8ΧΛΜ) ΚΑΛΑΜΙΩΝ(2,7ΧΛΜ)- ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ(2,5ΧΛΜ)- ΑΝΕΜΩΝΑΣ (2,3)-ΟΑΣΗ(1,9)- ΜΑΡΙΝΟΟΣ Β ΜΑΡΙΝΟΟΣ Α 198,00 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 10,85-4% 190,08-17% 157,77 2 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 1/2 Σχολείο-Επιστροφή 99,00 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 10,85-4% 95,04-17% 78,88 2 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 1/2 Σχολείο-Επιστροφή (2 φορές την εβδομάδα) 99,00 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 10,85-4% 95,04-17% 78,88 2ο ΓΕΛ ΜΑΡΚΟΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 139,50 ΚΤΕΛ -4% 133,92-17% 111,15

33 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμά-τευσης Σχολείο Εκτελούμενο Δρομολόγιο Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα 1ο Δ.Σ. ΓΛ. ΝΕΡΩΝ Λ. Λαυρίου 88(2μαθ)-Βασ. Κων/νου (4 μαθ)-25η Μαρτίου(1μαθ)-Παλλάδος Αθηνάς- Λαυρίου-Κανάρη- Όθωνος(5μαθ)-Θεσσαλίας- Σχολείο και αντίστροφα 117,86 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. Minibus -4% 113,16-17% 93,92 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 1 ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ -ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (11) ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΙΩΑΝ. ΖΑΧΑΡΙΑ (8) ΑΤΤΙΚΗΣ -ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (8) ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (1) ΑΤΤΙΚΗΣ-ΜΠΑΣΚΕΤ-(4) ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ (5) ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ - ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ (5) ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ (2)- ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ- ΒΑΣ.ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ (1)- ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ-ΙΩΑΝ.ΣΙΔΕΡΗ (1). 170,00 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ -4% 163,20-17% 135,46 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 2 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ- ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ- ΛΥΚΕΙΟ. 170,00 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Minibus -4% 163,20-17% 135,46

34 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 3 Σχολείο 85,00 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Minibus -4% 81,60-17% 67,73 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 4 Σχολείο (2 φορές την εβδομάδα) 85,00 (έκαστο) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ -4% 81,60-17% 67,73 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 1 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΠΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ- ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΑΡΙΣΤΗΣ- ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΡΑ- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ- ΑΡΓΙΘΕΑΣ- ΑΓΙΑΣΟΥ- ΠΑΠΑΓΚΕΝΑΚΗ- ΑΝΑΤΟΛΗΣ & ΑΝΟΙΞΗΣ- ΛΑΥΡΙΟΥ & ΑΝΟΙΞΗΣ- ΛΑΥΡΙΟΥ & ΟΘ. ΧΟΥΝΤΑ- ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ-ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ-ΔΙΑΔ. ΚΩΝ/ΝΟΥ- Γ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ. 169,85 ΜΠΟΧΩΡΗΣ Minibus -4% 163,06-17% 135,34 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 2 ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ(ΓΑΛΑΞΙΑΣ)- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(MY MARKET)- ΛΑΥΡΙΟΥ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ- ΚΕΠ- ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ& ΒΑΣ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ- ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ- ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ- 1Η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ- 2Η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ(ΧΡΩΜΑΤΟΠΟΛΕΙ Ο)- 3Η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ(INTERNET)- 4Η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ- 5Η ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ(ΔΙΑΔ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)- ΤΕΡΜΑ- ΣΧΟΛΕΙΟ 169,54 ΒΑΛΛΗΛΗΣ -4% 162,76-17% 135,09 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 4 ΣΧΟΛΕΙΟ (2 φορές την εβδομάδα) 34,5 (έκαστο) ΒΑΛΛΗΛΗΣ -4% 33,12-17% 27,49

35 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 5 ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ Σχολείο 34,65 ΒΑΛΛΗΛΗΣ Minibus -4% 33,26-17% 27,61 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 6 Λ.Λαυριου 189,20 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 181,63-17% 150,75 3ο ΝΗΠ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ 20ο χιλμ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΑ ΙΩΑΝ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΟΡΦΕΑ ΑΧΙΛΛΕΑ ΣΕΡΦΙΩΤΗ - 3Ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ. 60,00 ΑΔΑΜΟΟΣ Β. ΤΑΞΙ -4% 57,60-17% 47,81 3ο ΝΗΠ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Οικισμός Σπαρόζα (Αγ. Θωμάς) 60,00 ΑΔΑΜΟΟΣ Β. ΤΑΞΙ -4% 57,60-17% 47,81 3ο Δ.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΣΕΡΠΕΝΙΑΔΗΣ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ- ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΑΤΤΙΚΗΣ- ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ- ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ(ΚΑΡΕΛΑ)- ΑΛΗΘΕΙΑΣ- ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ- ΣΧΟΛΕΙΟ 187,48 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ -4% 179,98-17% 149,38 3ο Δ.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Σχολείο (2 φορές την εβδομάδα) 93,74 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ -4% 89,99-17% 74,69 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 1 Άγιος Ανδρέας - Προσήλιο - Σχολείο. 209,44 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 201,06-17% 166,88 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 2 Άγιος Θωμάς - Αργιθέα - Άνοιξη - Σχολείο. 194,34 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 186,57-17% 154,85 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Κοιμητήριο-Αγ. Νικόλαος(Χαλιδού)-Προφήτης Ηλίας-Αγ. Παρασκευή- Καρελάς-Αγ.Γεράσιμος-20ο χιλιομετρο Λ. Λαυρίου (Παιανία)-Αγ.Αθανάσιος- Σχολείο. 149,94 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 143,94-17% 119,47

36 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Σχολείο ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Εκτελούμενο Δρομολόγιο Δρομολόγιο 1 Καλέντζι - Οικισμός Μαραθώνα - Τύμβος - Νέα Μάκρη - Ζούμπερι - Μάτι - Γήπεδα Καλλιτεχνούπολης - - Λ. Μαραθώνος -Πανόραμα Παλλήνης - Σχολείο. Δρομολόγιο 2 ΗΣΑΠ Περισσού - Αγ. Αναστασία - Πευκάκια - Λ. Ηρακλείου - Ειρήνης - Περικλέους - ΗΣΑΠ Αμαρουσίου - ΙΚΑ Αμαρουσίου - Κηφισίας - Μελισσίων - Δημοκρατίας - Σισμανόγλειο - Ναυτική βάση - Αναπαύσεως - Πίνδου - NIBEA - Λ. Γέρακα - Αιτωλίας - Ευβοίας - Τόλιας - Μαραθώνος - Σχολείο. Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα 243,84 ΓΡΥΛΛΟΣ 197,76 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης -4% 234,09-17% 194,29-4% 189,85-17% 157,58 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 3 Πατησίων - Αλεξάνδρας - Μουστοξύδη - Περιφερειακός Πολυγώνου - Αγ. Δημήτριος - Φάρος - Αγ.Σοφία -Δημοκρατίας - Πεντάγωνο - 25ης Μαρτίου - Εθνικής Αντιστάσεως - Παπανικολή -Πλατεία Κένεντυ - Αγ.Παρασκευής - Μεσογείων - Σταυρός - Σχολείο. 186,24 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 178,79-17% 148,40

37 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 4 Χαριλάου Τρικούπη - Αλεξάνδρας - Αμπελόκηποι - Κηφισίας - Αγία Βαρβάρα - Εθνικής Αντιστάσεως - Πλ.Κέννεντυ - Δουκίσσης Πλακεντίας - Ολύμπου Χαλανδρίου - Μεταμορφώσεως - Ηρακλείτου - Μπενάκη (Έθνος) Παναγούλη - Κλεισθένους - Εθνικής Αντιστάσεως - Μαραθώνος - Σχολείο. 186,24 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 178,79-17% 148,40 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 5 Λαγουμιτζή - Κάρπου - Φιλολάου - Καισαριανή - Περιφερειακός - Στροφή Παπάγου - Πίνδου - Λάσκου - Αργυροκάστρου - Εθνικής Ανύνης - Αναστάσεως - Μακεδονίας - Ανατολής - Άνω Χολαργός - Πελοποννήσου - Δημόκριτος - Αγίου Ιωάννου - Ασημακοπούλου - Μεσογείων - Σταυρός - Σχολείο. 175,68 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 168,65-17% 139,98

38 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 6 Νέος Βουτζας (Λύρειο)-Στροφή Ραφήνας - Πλατεία Ραφήνας - Αρίωνος - Αιγαίου - Αθηνάς - Υπαπαντής - Γαλήνης - Αρτέμιδος - Λ. Καραμανλή - Σπάτα Πλατεία - Βασιλ. Παύλου - Λ. Σπάτων - Εθνικής Αντιστάσεως - Μαραθώνος - Σχολείο. 197,76 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 189,85-17% 157,58 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 7 Άγιος Στέφανος - Στροφή Διονύσου - Πολιτεία - Παλαιολόγου - Καστρί - Ν.Κηφισιά - Ν.Ερυθραία - ΗΣΑΠ ΚΑΤ - Ζηρίνειο - Νεκροταφείο Κηφισιάς - Καλλιθέας - Άνω Κηφισιά - 25ης Μαρτίου - Πηγής - Άνω Μελίσσια - Τσαλδάρη - Αγ. Σύλλας - Π. Πεντέλη - Καλλισίον - Ιάσωνος - Καλλιθέα - Λ. Ανθούσας - Λ. Μαραθώνος - Σχολείο. 170,86 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 164,03-17% 136,14

39 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 8 Πλατεία Παπαδιαμάντη - Αγίας Λαύρας - Γαλατσίου - Γαλαξίας - Τραλλέων - Βυζαντίου - Γέφυρα Παλαιολόγου - Πεντέλης - 28ης Οκτωβρίου - Νιόβης - Ξενοφώντος - Γέρακα - Πλατεία Γέρακα - Μαραθώνος - Παλλήνη - Σχολείο. 197,76 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 189,85-17% 157,58 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 9 Πλ. Κυψέλης -Αγ.Γλυκερίας - Βεΐκου - Κασταμονής - Αντύπα - Αυγής - Κύμης - Ολυμπιακό Στάδιο - Παράδεισος - Ριζάρειος - Φραγκοκκλησιάς - Ροδοδάφνης - Λ. Πεντέλης - Ολύμπου Βριλλησίων - Γρ. Λαμπράκη - Κλεισθένους - Σταυρός - Παλλήνη - Μαραθώνος - Σχολείο. 216,96 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 208,28-17% 172,87 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 10 Περιφερειακός Ζωγράφου - Γουδί - Νοσοκομείο Παίδων - Μεσογείων - Κατεχάκη - Ελληνορώσων - Μεσογείων - Φούρεσι - Λ. Σπάτων - Λεονταρίου - Εθ. Αντιστάσεως - Μαραθώνος - Σχολείο. 186,24 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 178,79-17% 148,40

40 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 11 Λαύριο -Βρωμοπούσι- Κερατέα - Πέτα - Μαρκόπουλο - Λεωφ. Μαρκοπούλου - Γλυκά Νερά - Δακτύλιος Αττικής Οδού - Καμπά - Εθ. Αντιστάσεως - Λ. Μαραθώνος - Σχολείο. 266,91 ΑΝΤΩΝΙΟΥ -4% 256,23-17% 212,67 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 12 Βάρκιζα - Λ. Βάρης - Λαυρίου - Κορωπί -Παιανία- Κάντζα - Κολέγιο - Σπάτων - Εθν. Αντιστάσεως - MAD - Μαραθώνος - Σχολείο. 197,76 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 189,85-17% 157,58 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 13 Πόρτο Ράφτη - Βραυρώνα - Αγ. Ιωάννου - Πράσινος Λόφος - Λούτσα - 25ης Μαρτίου - Λ. Καραμανλή - Κέντρο Υγείας Σπάτων - Χριστούπολη - Μαραθώνος - Σχολείο. 253,44 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 243,30-17% 201,94 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 14 Αγ. Κωνσταντίνου - Κηφισίας - Μεγ. Αλεξάνδρου - Μεσογείων - Δούκα -Κυπρίων αγωνιστών - Αγ. Σύλλας (Πλατεία Ν. Πεντέλης) - Παλαιά Πεντέλη - Ντράφι-Εσωτερικές διαδρομές Ντραφίου - Σχολείο. 195,20 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 187,39-17% 155,54

41 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 15 Κατηφόρι Ωρωπού - Πλατεία Αγ. Στεφάνου ( σε ανταπόκριση με το Νο 7) 99,32 ΓΑΛΛΙΟΣ ΤΑΞΙ -4% 95,35-17% 79,14 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 16 Λαγονήσι -Ανάβυσσος- Αγ. Μαρίνα Κορωπίου- Καλύβια - Λεωφ. Μαρκοπούλου- Περιφερειακή Σπάτων -Πικέρμι- Μαραθώνος -Σχολείο Δρομολόγιο 17 ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ 240,30 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. Minibus -4% 230,69-17% 191,47 196,00 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. Minibus -4% 188,16-17% 156,17 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αφετηρία: Βάρη 208,78 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Minibus -4% 200,43-17% 166,36 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δρομολόγιο 2 Πειραιάς-Μοσχάτο(Σεφ)-Ρέντη- Μεσογείων-Σταυρός-Σχολείο. 210,79 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Minibus -4% 202,36-17% 167,96 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αφετηρία: Αγ.Μελετίου 194,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 186,24-17% 154,58

42 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αφετηρία:Μενίδι 198,44 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Minibus -4% 190,50-17% 158,12 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αφερηρία: Α Νεκροταφείο 194,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Minibus -4% 186,24-17% 154,58 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δρομολόγιο 6 Παπάγου-Χολαργός- Πλ.Πλαστήρα-Μεσογείων- Αγ.Παρασκευή(Εκκλησία)- Αγ.Παρασκευή(Γαρητού)- Παπαρρηγοπούλου-Κλεισθένους- Γέρακας-Σχολείο. 182,36 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 175,07-17% 145,30 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δρομολόγιο 7 Αυλάκι-Πόρτο Ράφτη- Μαρκόπουλο-Κορωπί-Παιανία- Κάντζα-Γλυκά Νερά-Παλλήνη- Γέρακας(Μπαλάνα)-Σχολείο. 222,46 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 213,56-17% 177,26

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Τιμή καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του μεγίστου κόστους ημερήσιου δρομολ = 1,47 ογίων δρομολ 1 ΛΥΚΕΙΟ Ν. 45 Bus (1) 2 (Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ 9520437 Α 3 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2-ΒΟΥΛΑ 8955615 2 ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 1996/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ)

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ) Χώροι φιλοξενίας Δήμος Αθηναίων Πολιτιστικός Χώρος, Λένορμαν και Αλεξάνδρειας Λέσχη Φιλίας, Αγίου Μελετίου και Ξεναγόρα 6 Λέσχη Φιλίας, Κίου 5, Κυψέλη Γυμναστήριο Ρουφ, Πειραιώς και Εχελίδων 69 Δήμος Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ. Χαλανδρίου Βριλλησίων Κ.Χαλανδρίου Δημοσθένους 8 15234 Χαλάνδρι ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ pedy.chalandriou@yahoo.gr 2106840027 (τηλ. Κέντρο)-2106840028 (γραμματεία) Λ.Πεντέλης 132 15235 Βριλήσσια ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 210-6137671

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.»

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ κ. Κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνα : 213 2065116, 213 2065421 Τηλεομοιότυπο

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤ ΔΙΑΔΙΚΤΥ Συνεδρίαση 67 η Απόφαση υπ αριθ. 2428/2014 Στην Αθήνα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Άφιξ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ Σ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 3 2 9 3 11 4 13 5 14 6 15 ΒΟΡΕΙΟΥ Δρομολόγιο 8 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μαρούσι-Μαρούσι ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΞΗ ΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤ ΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ. 5 28 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:00 πµ 1:15 µµ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟ

ΕΝ ΕΙΞΗ ΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤ ΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ. 5 28 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:00 πµ 1:15 µµ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟ 1 ΑΧΑΡΝΩΝ 2 ΑΧΑΡΝΩΝ 3 ΑΧΑΡΝΩΝ 1 ΕΙ ΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΑΧΑΡΝΩΝ 20 18 1 ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΑΙ - 8,5 8 ΑΧΑΡΝΩΝ 11ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ -ΜΟΛΑΣ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:15 πµ 12:15

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Θερμαινόμενοι χώροι κι έκτακτα μέτρα στην Περιφέρεια Αττικής

Δελτίο Τύπου. Θερμαινόμενοι χώροι κι έκτακτα μέτρα στην Περιφέρεια Αττικής 31/12/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αλλαγές σε Δήμους: Ζωγράφου και Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γραφείο Τύπου Προς τους Συντάκτες Αυτοδιοίκησης Δελτίο Τύπου Θερμαινόμενοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 1ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050078 Αγ. Ιωάννου 27 2 2ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050082

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 125 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 Ωράριο Λειτουργίας: 07:30-17:30 ΤΗΛ. - 210 69 13 128 210 69 13 282 ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΚΤΙΡΙΟ ''ΚΟΣΜΟΣ''

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης 3η Στο Χαλάνδρι σήμερα 19 Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15231 210-6774599 210-6714018 15231 210-6774699

15231 210-6774599 210-6714018 15231 210-6774699 15234 Μ.Υ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 8 210-6840027 210-6840028 210-6839707 ΧΑΛΑΝΔΡΙ pedy.chalandriou@yahoo.gr T.I. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 132 15235 210-6137671 210-8105328 ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές των αιρετού Κώστα Τουλγαρίδη 6977002645, kostoulgaridis@yahoo.gr, και αναπληρωτή αιρετού Μαρκάκη Γιάννη, 6946389589, gmark1965@yahoo.gr εκλεγμένων με το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ από: τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθμ. 2286/2013 ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤ ΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ. 4,5 25 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:00 πμ 1:15 μμ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤ ΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ. 4,5 25 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:00 πμ 1:15 μμ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 ΑΧΑΡΝΩΝ 2 ΑΧΑΡΝΩΝ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΑΡΝΑΙ - 20 18 ΑΧΑΡΝΑΙ - 8,5 8 ΟΧΙ ΝΑΙ 8:15 πμ 12:15 μμ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:00 πμ 12:15 μμ 3 ΑΧΑΡΝΩΝ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ YΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 4 ΤΚ 0562 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2103236931 ΑΞ-ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2103227091 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ FAX 2103314534 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ (INTRACITY) 1. Πόρτα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 2. Θυρίδα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 3. Πόρτα - Θυρίδα Επόµενη Εργάσιµη 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2011-2012. ΜΠΑΣΚΕΤ Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2011-2012. ΜΠΑΣΚΕΤ Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2011-2012 ΜΠΑΣΚΕΤ Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α.Ε. ΨΥΧΙΚΟΥ - ΣΧ. ΜΩΡΑΪΤΗ 21-58 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΣΧ. ΜΩΡΑΪΤΗ 39-32 ΣΧ. ΜΩΡΑΪΤΗ - ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ / ΑΤΤΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ / ΑΤΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ / ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΘΗΝΑ Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 76-78 ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΒΑΛΤΙΝΩΝ 30 Τ.Κ. 11474 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ AΘΗΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 343 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11143 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία

πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία με δημόσια μέσα συγκοινωνίας ΜΕΤΡΟ / ΜΠΛΕ ΓΡΑΜΜΗ / ΠΡΟΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ Επιλέξτε τη γραµµή 3 (µπλε) του Μετρό µε κατεύθυνση προς Αεροδρόµιο και κατεβείτε στο σταθµό ΚΟΡΩΠΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνο: 210-3442645 Fax: 210-3442098

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνο: 210-3442645 Fax: 210-3442098 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. : Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 Μαρούσι 6-5-010 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ.Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ IEPΑ OΔOΣ 284 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ IEPΑ OΔOΣ 284 ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ GOODY S ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΓΙΟΣ ΣTEΦΑNOΣ ΛEΩΦ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ & ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΓ. ΣTEΦΑNOΣ ΑTTIKHΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 48 η Απόφαση υπ αριθ. 1712/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 1.799.113,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 1.799.113,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΝΑΝΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞ Η ΔΙΑΜΟ ΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑ ΤΟΣ ΠΡΟΣΦ ΟΡΟΤΕ ΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΕΝΔΕΙΞ Η ΔΙΑΜΟ ΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑ ΤΟΣ ΠΡΟΣΦ ΟΡΟΤΕ ΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 1 ΔΜ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ΕΞΥΠΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΠΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΩΝ 8/Θ Ε.Δ.Σ ΕΚΠ/Σ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ & 8/Θ Ε.Δ.Σ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΤΙΚΑ ΠΒΛΜΑΤΑ 8/Θ Ε.Δ.Σ ΕΚΠ/Σ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΑΔΑ: ΒΙΥΗ9-ΡΞ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 66 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Β & Γ Τριμήνου 2013.

Θέμα 66 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Β & Γ Τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 40 η Απόφαση υπ αριθμ. 1624/2013

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Προς τους Συντάκτες Αυτοδιοίκησης Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σύμφωνα με την ενημέρωση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 2 & ΣΥΓΓΡΟΥ 196,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΙΣΟΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 33 η Απόφαση υπ αριθμ. 1347/2013

Διαβάστε περισσότερα

Τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 θα εκτελούνται από τον σταθμό ΜΕΤΡΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ».

Τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 θα εκτελούνται από τον σταθμό ΜΕΤΡΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ». Από ώρα 06:00 έως 12:15 περίπου: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (203) (204) Ριζάρη, Βασ. Γεωργίου Β, Σπ. Μερκούρη - συνέχεια η (224) Πατησίων, Λεωφ. Αλεξάνδρας, Μαυρομματαίων - συνέχεια η (Α5) Λεωφ. Μεσογείων, Φειδιππίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

http://didefth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΚΟΛΟΒΑ- ΚΤΗΡΙ ΙΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗ- ΡΙΟΕΙ Η ml ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 1 1. ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙ ΑΣ 70 420 K (ΑΡΧΗ ) 2. ΦΑΡΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ 210 600 A ΝΑΥΤΙΚΟ 3. ΦΑΡΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α

ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΤ ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ Δελτίο Τύπου Θέμα: Τροποποιήσεις στο δίκτυο λεωφορείων και τρόλλευ Αθήνα 6-11-2014 ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ενημερώνουν το επιβατικό κοινό, ότι από τη Δευτέρα 10/11/2014, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ/ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ(ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ), ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 94, ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 17/6/2014

Δελτίο Τύπου 17/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ο εκτός ηµερησίας διατάξεως

ο εκτός ηµερησίας διατάξεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 49 η Απόφαση υπ αριθµ. 1737/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε ΚΑΙ Σ.Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ. α/α Σχολείο Διεύθυνση Τ.Κ. Περιοχή Τηλ.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε ΚΑΙ Σ.Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ. α/α Σχολείο Διεύθυνση Τ.Κ. Περιοχή Τηλ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε ΚΑΙ Σ.Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ α/α Σχολείο Διεύθυνση Τ.Κ. Περιοχή Τηλ. (210-) FAX (210-) 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Αγ.Αναργύρων & Πλαστήρα 13561 Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία-Μάρκα Διεύθυνση Τηλέφωνο. Λεωφόρος Αθηνών 161-165. Χαλανδρίου 21. Χαλανδρίου 21. Αγ. Αναργύρων 52. Αριστοτέλους 3

Επωνυμία-Μάρκα Διεύθυνση Τηλέφωνο. Λεωφόρος Αθηνών 161-165. Χαλανδρίου 21. Χαλανδρίου 21. Αγ. Αναργύρων 52. Αριστοτέλους 3 INTERASSISTANCE AE Αθηνών 161-165 210 3415105 FREE 210 3415105 Αγία Παρασκευή ΑΦΟΙ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ & ΣΙΑ AUDI Χαλανδρίου 21 210 6014544 FREE 210 6014544 Αγία Παρασκευή ΑΦΟΙ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ & ΣΙΑ VOLKSWAGEN Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 102 52 ΑΘΗΝΑΙ 103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ελευθερίου Βενιζέλου 14 106 71 ΑΘΗΝΑΙ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

( Ο πίνακας αυτός είναι συνημμένος στο υπ. Αριθμό Γ6/407/16.4.2001 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

( Ο πίνακας αυτός είναι συνημμένος στο υπ. Αριθμό Γ6/407/16.4.2001 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ( Ο πίνακας αυτός είναι συνημμένος στο υπ. Αριθμό Γ6/407/16.4.2001 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 27/5/2015

Δελτίο Τύπου 27/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 44 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυµάτων α τριµήνου 2013.

Θέµα 44 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυµάτων α τριµήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 29 η Απόφαση υπ αριθµ. 1182/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/24-09-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/24-09-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/24092012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 60324/24092012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 5/6/2014

Δελτίο Τύπου 5/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων

Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Υπεύθυνη: Ουρανία Ευδοκίμου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ & ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014 ΘΕΜΑ: 42 ο Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1 4 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ) 500.000,00 ΤΡΟΠ. Ο.Δ. 2 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ) 730.000,00 ANAM. ΠΡΟΜΕΛ. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ EMAIL ΤΗΛ/ΝΑ

A. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ EMAIL ΤΗΛ/ΝΑ A. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ EMAIL ΤΗΛ/ΝΑ 1 9100203 9100040 2 Ο 6/Θ Π.Π. Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ 1 Ο 6/Θ Π.Π. Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ mail@2dim-peirrodou.dod.sch.gr mail@1dim-peirrodou.dod.sch.gr 2241030985

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παροχή οδηγιών για θέματα που απαιτούν υγειονομική κρίση»

ΘΕΜΑ : «Παροχή οδηγιών για θέματα που απαιτούν υγειονομική κρίση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αριθ. τηλ/νου: 210 5215 272-273-279

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την παρ. 17 του ίδιου άρθρου, «Όλες οι γνωματεύσεις του ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιοδήποτε λόγο έχουν μόνιμη ισχύ».

Σύμφωνα με την παρ. 17 του ίδιου άρθρου, «Όλες οι γνωματεύσεις του ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιοδήποτε λόγο έχουν μόνιμη ισχύ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές Εξετάσεις ειδικών μαθημάτων

Πανελλαδικές Εξετάσεις ειδικών μαθημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ * Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 29-21 (ΠΟΣΑ ΣΕ ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 29-21 1 2 3 ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 28/5/2013

Δελτίο Τύπου 28/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 157-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 863-36/28-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 21/04/2015 Αρ. πρωτ. 2950 Προς: (Όπως ο Πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...16 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...17 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣHΣ...19 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ...

ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...16 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...17 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣHΣ...19 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ... ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ALFA ROMEO...1 AUDI...1 BMW...2 CADILLAC...3 CORVETTE...3 HUMMER...3 CHEVROLET...3 DAEWOO...3 CHRYSLER...3 DODGE...3 CITROEN...4 DACIA...4 DAIHATSU...4 FIAT...5 FORD...6 HONDA...6 HYUNDAI...6

Διαβάστε περισσότερα

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια.

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια. Στόχος σου, είναι να φτάσεις στον Κατασκηνωτικό και εκπαιδευτικό Κέντρο «Τα Κονάκια», του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού στην Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης Αττικής Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ από τον τόπο σου, θα βρίσκεσαι

Διαβάστε περισσότερα

θέμα: Καθορισμός των χωροταξικών ορίων της Α7βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου Σχετικά: Το με αριθ.φ.21/1573/03-03-2015 έγγραφό σας

θέμα: Καθορισμός των χωροταξικών ορίων της Α7βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου Σχετικά: Το με αριθ.φ.21/1573/03-03-2015 έγγραφό σας (*\A H N tk H Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Η λθ Η Σ Η Σ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΗ.V P M ip S U * * tftih mulal t W 6 «la i ΕΚΒ.ΊΗ Σ Α ΤΤ!5 ψ Λ/ΝΣΗ fvot/ovmai ΕΚΠ/ΣΗΣ B' Α β Η Γ ^

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 1 ΑΚΤΩΡ. ΑΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ P. PLAY 0 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΘΗΝΑ 2004 2 Β.Ρ. HELLAS S.A ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ DEOL 800 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΘΗΝΑ 2004 3 Ι ΙΩΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΩΜΑΤΙΑ CLASSIC 50 ΠΟΤΙΣΜΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 2004 4 Ι ΙΩΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ωτορινολαρυγγολόγος ενηλίκων και παίδων, Στρατιωτικός ιατρός Πολεμικού Ναυτικού

Ωτορινολαρυγγολόγος ενηλίκων και παίδων, Στρατιωτικός ιατρός Πολεμικού Ναυτικού Παναγιώτης Γκερμπεσιώτης Ωτορινολαρυγγολόγος ενηλίκων και παίδων, Στρατιωτικός ιατρός Πολεμικού Ναυτικού 25ης Μαρτίου 27, Νέα Σμύρνη (Κεντρική πλατεία, έναντι στάσης τραμ "Αγ. Φωτεινής") 2109333035, 6936614580

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Research Department Ιούνιος. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Research Department Ιούνιος. Highlights Reserch Deprmen Ιούνιος Έρευνα 2010 Αγοράς Κατοικίας Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Highlighs Α Τ Τ Ι Κ Η Περιορισμένος αριθμός νέων αναπτύξεων και επιβράδυνση στην εξέλιξη των εργασιών των υφιστάμενων κατασκευών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ => 2014

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ => 2014 3 FREELAND ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡ. ΕΠΕ - ΚΑΜΑΡΕΤΑ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ - ΤΗΛ.: 2741094200, e-mail: freelandcamp@yahoo.gr ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Α ΑΠΟ : 18/6/2014 ΕΩΣ : 10/7/2014 ΘΕΣΕΙΣ : 2 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Β ΑΠΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30149/26.06.2015 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 28 της 26 ης Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ωράριο λειτουργίας: 7ωρο από 8.30 το πρωί έως 3.30 το απόγευµα Σε περίπτωση που Γραφείο Κτηµατογράφησης λειτουργεί µία µέρα την εβδοµάδα εφ όσον αυτή συµπέσει µε αργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα