Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 1996/2014 Στην Αθήνα, σήμερα στις 08/10/2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00 μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 07/10/2014. Η Επιτροπή συνεδριάζει κατά πλειοψηφία εκτάκτως, λόγω του έκτακτου χαρακτήρα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καθώς τα τακτικά μέλη κ. Καράμπελας και κα. Μπαλού δηλώνουν λευκό ως προς τον έκτακτο χαρακτήρα των θεμάτων. Θέμα 31 o Λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ αριθμ. 1/2014 Πρακτικού της Επιτροπής της Π.Ε.Α.Α., η οποία συγκροτήθηκε κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του δεκάτου εβδόμου άρθρου του Ν.4286 (ΦΕΚ194/τ.Α / ), αναφορικά με την υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων της υπ αριθμ.24001/ Κ.Υ.Α. στα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Παρόντες: Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στεργίου Ιωάννα Μπαλάφας Γεώργιος Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα) Μπαλού Αλεξάνδρα Καράμπελας Κωνσταντίνος Κορομάντζος Βασίλειος Τα αναπληρωματικά μέλη: Τσούπρα Ιωάννα Νερούτσου Μαρία Λεβέντη Αγγελική Δανακός Χριστόφορος Απόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Τζίβα Αιμιλία Αθανασιάδης Παναγιώτης Αλεξίου Αθανάσιος Μοίρας Ιωάννης Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα Ιωάννα Στεργίου, δίνει το λόγο στον κ. Δερμιτζάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

2 1. Tις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ87Α/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις όμοιες του Ν 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ. 1εδαφ. γ και 6 παρ Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 5. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/ (ΦΕΚ 238/Α/ Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/ ) 6. Την υπ αριθμ /739 (ΦΕΚ 1291/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.» 7. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της 24001/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1449/τ.Β/ , όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία αναφέρει ότι οι Περιφέρειες υποχρεούνται να μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων, οι οποίοι κατοικούν από τη σχολική τους μονάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής: Α. με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα α) μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης β) μέτρα για μαθητές Γυμνασίου γ) μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Β. με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών α) μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης β) μέτρα για μαθητές Γυμνασίου γ) μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού βάσει των διατάξεων του Π.Δ.104/1979, όπως ισχύει. 9. Την υπ αριθμ.51/2014 εγκύκλιο (αριθμ. Πρωτ.34232/ ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 10.Τις διατάξεις του δεκάτου εβδόμου άρθρου του Ν.4286/2014 (ΦΕΚ194/τ.Α / ). 11. Την υπ αριθμ / απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής περί συγκρότησης Επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δέκατο έβδομο άρθρο του Ν.4286/2014 (ΦΕΚ194/τ.Α / ) (ΑΔΑ:7Ι427Λ7-Τ51). 12. Το υπ αριθμ. 1/2014 Πρακτικό της υπό στοιχείο 11 Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε συνεδρίασή της στις γνωμοδότησε : [Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού πήρε το λόγο και ενημέρωσε τους εκπροσώπους των δήμων για την εξέλιξη των διαδικασιών της μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής, έθεσε υπόψη τους τον κάτωθι πίνακα με τα δρομολόγια που έπρεπε να εξεταστούν: Α/Α Δήμος Εξυπηρετούμενα Σχολεία Δρομολόγιο ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ_ΜΕΣΟ ΠΑΙΔΙΑ 1 ΑΧΑΡΝΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Νεκροταφείο Κόκκινου Μύλου ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ- ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- 42

3 2 ΑΧΑΡΝΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Νοσοκομείο Ολυμπιακού χωριού Γ ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ-ΝΙΚΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ-ΧΑΡΗ ΧΑΧΙΑΣΒΙΛΗ-ΚΩΝ.ΚΕΝΤΕΡΗ-Γ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΙΒΙΣΚΟΥ-ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Πλατεία Βαρυμπόμπης ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ- ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΛΟΓΑ- 17 ΓΥΜΝ+13 ΛΥΚ 4 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Παλαιά Φώκαια ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΑΠΌ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ- ΛΑΓΟΝΗΣΙ-ΣΑΡΩΝΙΔΑ- ΑΝΑΒΥΣΣΟ-ΚΑΛΥΒΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Από ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ σε 1ο ΣΕΚ Αχαρνών (1 δρομολόγιο τέσσερις φορές την εβδομάδα) Λ.ΔΡΟΣΙΑΣ-ΣΤΑΜΑΤΑΣ 25Α ΣΤΑΜΑΤΑ-ΑΧΑΡΝΑΙ 40 6 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Βαρνάβα ΒΑΡΝΑΒΑ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ- ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ-ΑΦΙΔΝΕΣ- ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΚΡΩΠΙΑΣ 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 102 (ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ) (1 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ) ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 102 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ-1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΙ 1 8 ΚΡΩΠΙΑΣ & 3ο ΓΕΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΚΙΤΣΙ - Λ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ & Λ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΕΜΩΝ- ΚΩΝΣΤΑ-ΖΩΙΤΣΑ-ΚΙΤΣΙ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-Λ.ΒΑΡΗΣ -Λ.ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ- ΛΕΚΚΑ-ΑΤΤΙΚΗΣ- 47 γυμν + 19 λυκειου 9 ΚΡΩΠΙΑΣ & 3ο ΓΕΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΚΙΤΣΙ - Λ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ & Λ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΕΜΩΝ- ΚΩΝΣΤΑ-ΖΩΙΤΣΑ-ΚΙΤΣΙ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-Λ.ΒΑΡΗΣ -Λ.ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ- ΛΕΚΚΑ-ΑΤΤΙΚΗΣ- 10 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ & ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ & ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ- ΤΑΞΙ 1 11 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Καμιλάφι-Κοκκιναρά Κορωπίου (1 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ) ΚΑΜΙΛΑΦΙ-ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ ΚΟΡΩΠΙ- ΤΑΞΙ 1 12 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Λαγονήσι ΛΑΓΟΝΗΣΙ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΣΑΡΩΝΙΔΑ-ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ-ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΜΕΣΩ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΤΣΟΝΙΜΑ- ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ ΤΣΟΝΙΜΑ-ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ- ΤΑΞΙ 2 14 ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 2ο ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΛΙΓΟΡΙ (2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ) ΑΞΟΝΑΣ (LIDL-ΛΙΓΟΡΙ)- 15 ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 2ο ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ- 180 ΓΥΜΝ+109 ΛΥΚ 16 ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 2ο ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΝΑΤΣΟ-ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΝΑΤΣΟ-ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ-

4 17 ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΧΑΛΙΔΟΥ)- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΡΓΙΘΕΑ ΔΩΡΙΔΟΣ 5 ΑΡΓΙΘΕΑ ΤΑΞΙ 1 19 ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Ταύρος Ταύρος,Θησείο, Πετράλωνα, Κουκάκι, Ν. Κόσμος, Μετς, Στάδιο, Μιχαλοκοπούλου, Σχολείο ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΦΕΤΕΡΙΑ: Βραυρώνα ΒΡΑΥΡΩΝΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ-ΣΠΑΤΑ- ΚΑΝΤΖΑ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ- ΜΠΑΛΑΝΑ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ Κυψέλη, Κ. Πατήσια,, Άγιος Ελευθέριος, Α. Πατήσια, Γαλατσίου, Βεϊκου, Ηράκλειο, Σχολείο ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΣΕΠΟΛΙΑ ΣΕΠΟΛΙΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ-ΕΞΑΡΧΕΙΑ- Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-ΓΚΥΖΗ- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΒΟΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ- ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ- ΣΧΟΛΕΙΑ ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΙΓΙΟΥ-9η ΣΤΑΣΗ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-7η ΣΤΑΣΗ ΑΝΘΟΥΣΑΣ- ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-4η ΣΤΑΣΗ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-1η ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Λουτρό ΠΑΛΛΗΝΗ-ΛΟΥΤΡΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ- Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ- ΟΔΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ-Λ. ΓΕΡΑΚΑ ΟΔΟΣ ΜΗΛΕΣΗ- Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Σχοινιάς (καγιακ) ΣΧΟΙΝΙΑΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΤΥΜΒΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ-Λ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΖΟΥΜΠΕΡΙ-ΜΑΤΙ-ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ- Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ- ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΠΛ.ΚΕΝΝΕΝΤΥ-ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ- ΜΕΤΑΜΑΡΦΩΣΕΩΣ- ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ-ΜΠΕΝΑΚΗ (ΕΘΝΟΣ)-ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ- ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- 50

5 28 & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΡΑΦΗΝΑ ΜΑΡΙΚΕΣ ΡΑΦΗΝΑ-ΑΙΓΑΙΟΥ- ΑΘΗΝΑΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ- ΓΑΛΗΝΗΣ-- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΣΠΑΤΑ- ΠΛΑΤΕΙΑ-ΒΑΣΙΛ.ΠΑΥΛΟΥ- Λ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΛ.ΚΥΨΕΛΗ ΠΛ.ΚΥΨΕΛΗΣ-ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ- ΒΕΪΚΟΥ-ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ-ΑΝΤΥΠΑ- ΚΥΜΗΣ-ΟΛΥΜΠ.ΣΤΑΔΙΟ- ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ-ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ- ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ- ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ-Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ- ΟΛΥΜΠΟΥ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ- ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ- ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ- ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΕΙΟ)-ΓΟΥΔΙ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ- ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΚΑΤΕΧΑΚΗ- ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ-ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ- ΦΟΥΡΕΣΙ-Λ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ -ΒΑΡΗ- ΒΑΡΚΙΖΑ-Λ.ΒΑΡΗΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ- ΚΟΡΩΠΙ-ΠΑΙΑΝΙΑ-ΚΑΝΤΖΑ- ΚΟΛΕΓΙΟ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-MAD- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΤΑΟΥ 50 γυμν+60 λυκ 33 ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 34 ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΜΑΤΙ 35 ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ 36 ΕΠΑΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΒΡΑΥΡΩΝΑ-MARE NOSTRUM HOTEL) ΕΠΑΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΡΤΕΜΙΔΑ(4η ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) ΕΠΑΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΓΗΠΕΔΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΟΛΥΜΠΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ-ΚΤΕΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΦΕΡΙΖΑ- ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΧΑΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΑΣ (62ο χλμ Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ)-Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΑς ΦΩΚΑΙΑΣ- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ- 35

6 42 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΧΑΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΑΣ-ΘΥΜΑΡΙ-ΟΤΕ -Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ- Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ- ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ-Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ-116η ΟΔΟΣ-1η ΟΔΟΣ-ΒΡΥΟΥΛΩΝ- ΚΥΠΡΟΥ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΕΝΕΖΗ- Μ.ΑΣΙΑΣ-Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ-Λ.ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ- Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΒΛΑΧΙΚΑ (2 δρομολόγιο) ΒΛΑΧΙΚΑ-Λ.ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ- ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ-ΗΛΕΚΤΡΑΣ-ΚΟΥΡΟΣ -ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ- ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΞΕΝΟΔ.ΚΑΛΥΨΩ- ΞΕΝΟΔ.ALEXANDER-ΑΛΥΚΕΣ- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ- ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ-ΠΑΝΑΓΗ ΜΙΧΑΛΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΚΙΝΗ- ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ- ΣΟΦΟΥΛΗ- 46 ΓΥΜΝ+16 ΛΥΚ 47 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ-ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ- ΝΥΜΦΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ- ΔΙΑΜΑΝΤΗ- ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ- ΑΝΑΒΥΣΣΟ-ΚΤΕΟ-ΦΕΡΙΖΑ- ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ-ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ- Λ.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ- ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ- Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ-ΝΥΜΦΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Περιοχή Λαγονησίου (1 δρομολόγιο) ΟΛΥΜΠΟΣ (ΚΤΕΟ)-ΜΕΛ/ΓΟΣ- ΠΙΠΠΙΝΟΥ-ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Λεωφόρος Σαρωνίδος ΛΕΩΦ.ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ- ΛΑΓΟΝΗΣΙ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΗΓΑΔΙ ΠΗΓΑΔΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ- ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ-ΑΓ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ- ΔΡΟΜΟΣ 20-ΔΡΟΜΟΣ 33- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΣΕΡΕΤΗ- Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ- ΑΝΘΕΩΝ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 30 ΓΥΜΝ

7 53 & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-ΓΑΛΗΝΗ- ΕΡΜΟΥ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ- ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ-ΑΝΘΕΩΝ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 30 ΓΥΜΝ 54 ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ- ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ-ΑΡΊΩΝΟΣ- ΓΑΛΗΝΗΣ-ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ- ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-Λ.- ΑΝΘΕΩΝ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ-ΓΥΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ (2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ) ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ-ΓΥΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-Λ.- ΑΝΘΕΩΝ- 56 & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΑΛΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- Λ.ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ-25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ- ΑΝΘΕΩΝ- 57 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΜΠΟΥΡΑΣ Λ.ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΕΠΑΡ.ΟΔΟΣ -- Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-ΚΙΑΦΑΣ- ΕΠΑΡ.ΟΔΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ- ΛΟΥΤΣΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ-ΦΕΙΔΙΟΥ- ΑΙΣΧΥΛΟΥ- 30 ΓΥΜΝ + 16 ΛΥΚ 58 ΩΡΩΠΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΩΡΩΠΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΩΡΩΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΛΕΓΡΑΙΝΑ ΛΕΓΡΑΙΝΑ-Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ- 24 ΛΥΚ+36 ΓΥΜΝ 62 ΠΑΙΑΝΙΑ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ- ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-ΠΡΟΣΗΛΙΟ- 16 ΛΥΚ 63 ΠΑΙΑΝΙΑ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΘΩΜΑΣ ΑΓ.ΘΩΜΑ-ΛΑΥΡΙΟΥ- 6 ΛΥΚ 64 ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Πειραιάς ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΝΙΚΑΙΑ- ΡΕΝΤΗΣ-ΧΑΙΔΑΡΙ-ΑΙΓΑΛΕΩ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΟΛΩΝΟΣ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ-ΑΥΛΑΚΙ- ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ- ΚΟΡΩΠΙ-ΠΑΙΑΝΙΑ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-Ν.ΜΑΚΡΗ- ΡΑΦΗΝΑ-Ν.ΒΟΥΤΖΑΣ- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗ-ΠΙΚΕΡΜΙ- ΔΙΩΝΗ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΑΝΘΟΥΣΑ- 31

8 67 ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΝΙΔΙ) ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΝΙΔΙ)- Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-Ν.ΙΩΝΙΑ- ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ- ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΙΛΙΟΝ- Α.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ- Π.ΚΗΦΙΣΙΑ-Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ- Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΡΙ- ΠΟΛΙΤΕΙΑ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ & ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ-ΦΑΡΟΣ- ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΝΕΝΤΥ-ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ- ΣΤΑΥΡΟΣ & ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΛΑΓΟΥΜΤΖΗ ΛΑΓΟΥΜΤΖΗ-ΦΙΛΟΛΑΟΥ-ΑΝΩ ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΕΚΑΛΗ- ΕΡΥΘΡΑΙΑ-ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ- ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ & ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΡΑΚΑ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΡΑΤΕΑ- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ- ΚΑΜΠΑ-ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΥΛΑΚΙ ΑΥΛΑΚΙ-ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ- ΒΡΑΥΡΩΝΑ-ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΟΦΟΣ- ΛΟΥΤΣΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΕΥΚΗ ΠΕΥΚΗ-ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ-ΔΟΥΚΑ- ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ-ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ- ΠΑΛ.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΝΤΡΑΦΙ & ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΛΑΓΟΝΗΣΙ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ- ΚΑΛΥΒΙΑ-Λ.- ΠΕΡΙΦ.ΠΑΛ.ΧΑΡΒΑΤΙ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΒΟΥΤΖΑΣ ΒΟΥΤΖΑΣ-ΡΑΦΗΝΑ-ΠΙΚΕΡΜΙ- ΔΙΩΝΗ-ΝΤΡΑΦΙ- 32 Αφού δόθηκε ο λόγος στην εκπρόσωπο του ΟΑΣΑ κα Αρμένη Μπέτυ, αυτή δήλωσε ότι: Για τα δρομολόγια των Δήμων Αχαρνών, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Σπάτων-Αρτέμιδος, Παλλήνης και Παιανίας, για τα οποία υπάρχει αστική συγκοινωνία, δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ωραρίου διέλευσής τους ή

9 η αύξησή τους με επιπλέον λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των σχολικών μονάδων. Ειδικότερα, για τα δρομολόγια του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα και του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Παλλήνης σημειώθηκε ότι απαιτείται μετεπιβίβαση των μεταφερόμενων μαθητών σε περισσότερα των δύο μέσων μεταφοράς, με συνολική διάρκεια διαδρομής άνω της μίας ώρας. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο εκπρόσωπος του ΚΤΕΛ Ν.Αττικής ΑΕ κος Παππάς Ιωάννης ο οποίος δήλωσε : Δεδομένου ότι σε πολλές από τις ανωτέρω περιοχές υπάρχουν δρομολόγια του ΚΤΕΛ Ν.Αττικής ΑΕ, πλην όμως ο αριθμός των μεταφερομένων μαθητών είναι τέτοιος που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από αυτά, απαιτείται η εξασφάλιση αποκλειστικά σχολικών λεωφορείων. Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι εκπρόσωποι των εν λόγω Δήμων, οι οποίοι επεσήμαναν τα προβλήματα των περιοχών τους λόγω της χωροταξικής ιδιαιτερότητας της Π.Ε.Α.Α. (πολλοί απομακρυσμένοι οικισμοί, δρόμοι χωρίς φωτισμό, χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς άσφαλτο κ.λ.π.) καθώς και την αδυναμία κάλυψης των δρομολογίων με ίδια μέσα. Εξαιρούνται τα δρομολόγια υπ αριθμ. 23 και 40 του ανωτέρω πίνακα, των οποίων οι περιοχές δεν παρουσιάζουν ανάγκη υπέρβασης των χιλιομετρικών αποστάσεων που θέτει η 24001/2013 ΚΥΑ, ενώ για τα υπ αριθμ.47 & 49 δρομολόγια του εν λόγω πίνακα, προτάθηκε η συνένωσή τους σε ένα κοινό δρομολόγιο. Κατόπιν των ανωτέρω και μη έχοντας η Επιτροπή να συζητήσει περαιτέρω Γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της αδυναμίας εκτέλεσης των κάτωθι αναγραφόμενων δρομολογίων με δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων και ως εκ τούτου την πραγματοποίησή τους με δημόσιες συμβάσεις. Α/Α Δήμος Εξυπηρετούμενα Σχολεία Δρομολόγιο ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ_ΜΕΣΟ ΠΑΙΔΙΑ 1 ΑΧΑΡΝΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Νεκροταφείο Κόκκινου Μύλου ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ- ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Νοσοκομείο Ολυμπιακού χωριού Γ ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ-ΝΙΚΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ-ΧΑΡΗ ΧΑΧΙΑΣΒΙΛΗ-ΚΩΝ.ΚΕΝΤΕΡΗ-Γ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΙΒΙΣΚΟΥ-ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Πλατεία Βαρυμπόμπης ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ- ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΛΟΓΑ- 17 ΓΥΜΝ+13 ΛΥΚ 4 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Παλαιά Φώκαια ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΑΠΌ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ- ΛΑΓΟΝΗΣΙ-ΣΑΡΩΝΙΔΑ- ΑΝΑΒΥΣΣΟ-ΚΑΛΥΒΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Από ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ σε 1ο ΣΕΚ Αχαρνών (1 δρομολόγιο τέσσερις φορές την εβδομάδα) Λ.ΔΡΟΣΙΑΣ-ΣΤΑΜΑΤΑΣ 25Α ΣΤΑΜΑΤΑ-ΑΧΑΡΝΑΙ 40 6 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Βαρνάβα ΒΑΡΝΑΒΑ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ- ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ-ΑΦΙΔΝΕΣ- ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΚΡΩΠΙΑΣ 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 102 (ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ) (1 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ) ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 102 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ-1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΙ 1

10 8 ΚΡΩΠΙΑΣ & 3ο ΓΕΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΚΙΤΣΙ - Λ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ & Λ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΕΜΩΝ- ΚΩΝΣΤΑ-ΖΩΙΤΣΑ-ΚΙΤΣΙ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-Λ.ΒΑΡΗΣ -Λ.ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ- ΛΕΚΚΑ-ΑΤΤΙΚΗΣ- 47 γυμν + 19 λυκειου 9 ΚΡΩΠΙΑΣ & 3ο ΓΕΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΚΙΤΣΙ - Λ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ & Λ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΕΜΩΝ- ΚΩΝΣΤΑ-ΖΩΙΤΣΑ-ΚΙΤΣΙ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-Λ.ΒΑΡΗΣ -Λ.ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ- ΛΕΚΚΑ-ΑΤΤΙΚΗΣ- 10 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ & ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ & ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ- ΤΑΞΙ 1 11 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Καμιλάφι-Κοκκιναρά Κορωπίου (1 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ) ΚΑΜΙΛΑΦΙ-ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ ΚΟΡΩΠΙ- ΤΑΞΙ 1 12 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Λαγονήσι ΛΑΓΟΝΗΣΙ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΣΑΡΩΝΙΔΑ-ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ-ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΜΕΣΩ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΤΣΟΝΙΜΑ- ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ ΤΣΟΝΙΜΑ-ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ- ΤΑΞΙ 2 14 ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 2ο ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΛΙΓΟΡΙ (2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ) ΑΞΟΝΑΣ (LIDL-ΛΙΓΟΡΙ)- 15 ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 2ο ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ- 180 ΓΥΜΝ+109 ΛΥΚ 16 ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 2ο ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΝΑΤΣΟ-ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΝΑΤΣΟ-ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ- 17 ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΧΑΛΙΔΟΥ)- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΡΓΙΘΕΑ ΔΩΡΙΔΟΣ 5 ΑΡΓΙΘΕΑ ΤΑΞΙ 1 19 ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Ταύρος Ταύρος,Θησείο, Πετράλωνα, Κουκάκι, Ν. Κόσμος, Μετς, Στάδιο, Μιχαλοκοπούλου, Σχολείο ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΦΕΤΕΡΙΑ: Βραυρώνα ΒΡΑΥΡΩΝΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ-ΣΠΑΤΑ- ΚΑΝΤΖΑ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ- ΜΠΑΛΑΝΑ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ Κυψέλη, Κ. Πατήσια,, Άγιος Ελευθέριος, Α. Πατήσια, Γαλατσίου, Βεϊκου, Ηράκλειο, Σχολείο ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΣΕΠΟΛΙΑ ΣΕΠΟΛΙΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ-ΕΞΑΡΧΕΙΑ- Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-ΓΚΥΖΗ- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΙΓΙΟΥ-9η ΣΤΑΣΗ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-7η ΣΤΑΣΗ ΑΝΘΟΥΣΑΣ- ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-4η ΣΤΑΣΗ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-1η ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ- 30

11 24 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Λουτρό ΠΑΛΛΗΝΗ-ΛΟΥΤΡΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ- Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ- ΟΔΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ-Λ. ΓΕΡΑΚΑ ΟΔΟΣ ΜΗΛΕΣΗ- Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Σχοινιάς (καγιακ) ΣΧΟΙΝΙΑΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΤΥΜΒΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ-Λ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΖΟΥΜΠΕΡΙ-ΜΑΤΙ-ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ- Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ- ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΠΛ.ΚΕΝΝΕΝΤΥ-ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ- ΜΕΤΑΜΑΡΦΩΣΕΩΣ- ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ-ΜΠΕΝΑΚΗ (ΕΘΝΟΣ)-ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ- ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΡΑΦΗΝΑ ΜΑΡΙΚΕΣ ΡΑΦΗΝΑ-ΑΙΓΑΙΟΥ- ΑΘΗΝΑΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ- ΓΑΛΗΝΗΣ-- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΣΠΑΤΑ- ΠΛΑΤΕΙΑ-ΒΑΣΙΛ.ΠΑΥΛΟΥ- Λ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΛ.ΚΥΨΕΛΗ ΠΛ.ΚΥΨΕΛΗΣ-ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ- ΒΕΪΚΟΥ-ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ-ΑΝΤΥΠΑ- ΚΥΜΗΣ-ΟΛΥΜΠ.ΣΤΑΔΙΟ- ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ-ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ- ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ- ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ-Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ- ΟΛΥΜΠΟΥ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ- ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ- ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ- ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΕΙΟ)-ΓΟΥΔΙ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ- ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΚΑΤΕΧΑΚΗ- ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ-ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ- ΦΟΥΡΕΣΙ-Λ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ -ΒΑΡΗ- ΒΑΡΚΙΖΑ-Λ.ΒΑΡΗΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ- ΚΟΡΩΠΙ-ΠΑΙΑΝΙΑ-ΚΑΝΤΖΑ- ΚΟΛΕΓΙΟ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-MAD- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΤΑΟΥ 50 γυμν+60 λυκ 32 ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

12 33 ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΜΑΤΙ 34 ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ 35 ΕΠΑΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΒΡΑΥΡΩΝΑ-MARE NOSTRUM HOTEL) ΕΠΑΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΡΤΕΜΙΔΑ(4η ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) ΕΠΑΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΓΗΠΕΔΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΧΑΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΑΣ (62ο χλμ Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ)-Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΑς ΦΩΚΑΙΑΣ- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΧΑΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΑΣ-ΘΥΜΑΡΙ-ΟΤΕ -Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ- Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ- ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ-Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ-116η ΟΔΟΣ-1η ΟΔΟΣ-ΒΡΥΟΥΛΩΝ- ΚΥΠΡΟΥ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΕΝΕΖΗ- Μ.ΑΣΙΑΣ-Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ-Λ.ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ- Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΒΛΑΧΙΚΑ (2 δρομολόγιο) ΒΛΑΧΙΚΑ-Λ.ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ- ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ-ΗΛΕΚΤΡΑΣ-ΚΟΥΡΟΣ -ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ- ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΞΕΝΟΔ.ΚΑΛΥΨΩ- ΞΕΝΟΔ.ALEXANDER-ΑΛΥΚΕΣ- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ- ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ-ΠΑΝΑΓΗ ΜΙΧΑΛΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΚΙΝΗ- ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ- ΣΟΦΟΥΛΗ- 46 ΓΥΜΝ+16 ΛΥΚ 45 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ- ΔΙΑΜΑΝΤΗ- ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ- ΑΝΑΒΥΣΣΟ-ΚΤΕΟ-ΦΕΡΙΖΑ- ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ-ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ & 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ- Λ.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ- ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ- Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ-ΝΥΜΦΩΝ- 50

13 47 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Περιοχή Λαγονησίου (1 δρομολόγιο) ΟΛΥΜΠΟΣ (ΚΤΕΟ)-ΜΕΛ/ΓΟΣ- ΠΙΠΠΙΝΟΥ-ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Λεωφόρος Σαρωνίδος ΛΕΩΦ.ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ- ΛΑΓΟΝΗΣΙ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΗΓΑΔΙ ΠΗΓΑΔΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ- ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ-ΑΓ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ- ΔΡΟΜΟΣ 20-ΔΡΟΜΟΣ 33- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΣΕΡΕΤΗ- Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ- ΑΝΘΕΩΝ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 30 ΓΥΜΝ 50 & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-ΓΑΛΗΝΗ- ΕΡΜΟΥ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ- ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ-ΑΝΘΕΩΝ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 30 ΓΥΜΝ 51 ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ- ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ-ΑΡΊΩΝΟΣ- ΓΑΛΗΝΗΣ-ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ- ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-Λ.- ΑΝΘΕΩΝ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ-ΓΥΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ (2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ) ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ-ΓΥΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-Λ.- ΑΝΘΕΩΝ- 53 & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΑΛΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- Λ.ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ-25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ- ΑΝΘΕΩΝ- 54 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΜΠΟΥΡΑΣ Λ.ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΕΠΑΡ.ΟΔΟΣ -- Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-ΚΙΑΦΑΣ- ΕΠΑΡ.ΟΔΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ- ΛΟΥΤΣΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ-ΦΕΙΔΙΟΥ- ΑΙΣΧΥΛΟΥ- 30 ΓΥΜΝ + 16 ΛΥΚ 55 ΩΡΩΠΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΩΡΩΠΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΩΡΩΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΛΕΓΡΑΙΝΑ ΛΕΓΡΑΙΝΑ-Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ- 24 ΛΥΚ+36 ΓΥΜΝ 59 ΠΑΙΑΝΙΑ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ- ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-ΠΡΟΣΗΛΙΟ- 16 ΛΥΚ 60 ΠΑΙΑΝΙΑ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΘΩΜΑΣ ΑΓ.ΘΩΜΑ-ΛΑΥΡΙΟΥ- 6 ΛΥΚ 61 ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Πειραιάς ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΝΙΚΑΙΑ- ΡΕΝΤΗΣ-ΧΑΙΔΑΡΙ-ΑΙΓΑΛΕΩ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΟΛΩΝΟΣ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 16

14 62 ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ-ΑΥΛΑΚΙ- ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ- ΚΟΡΩΠΙ-ΠΑΙΑΝΙΑ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ & & & & & & & & & ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΝΙΔΙ) ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΛΑΓΟΥΜΤΖΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΛΑΥΡΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΥΛΑΚΙ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΒΟΥΤΖΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-Ν.ΜΑΚΡΗ- ΡΑΦΗΝΑ-Ν.ΒΟΥΤΖΑΣ- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗ-ΠΙΚΕΡΜΙ- ΔΙΩΝΗ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΑΝΘΟΥΣΑ- ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΝΙΔΙ)- Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-Ν.ΙΩΝΙΑ- ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ- ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ- ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΙΛΙΟΝ- Α.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ- Π.ΚΗΦΙΣΙΑ-Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ- Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΡΙ- ΠΟΛΙΤΕΙΑ- ΠΑΤΗΣΙΩΝ-ΦΑΡΟΣ- ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΝΕΝΤΥ-ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ- ΣΤΑΥΡΟΣ- ΛΑΓΟΥΜΤΖΗ-ΦΙΛΟΛΑΟΥ-ΑΝΩ ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ- ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΕΚΑΛΗ- ΕΡΥΘΡΑΙΑ-ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ- ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ- ΓΑΛΑΤΣΙ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΡΑΚΑ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΡΑΤΕΑ- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ- ΚΑΜΠΑ-ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΑΥΛΑΚΙ-ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ- ΒΡΑΥΡΩΝΑ-ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΟΦΟΣ- ΛΟΥΤΣΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΥΚΗ-ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ-ΔΟΥΚΑ- ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ-ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ- ΠΑΛ.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΝΤΡΑΦΙ- ΛΑΓΟΝΗΣΙ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ- ΚΑΛΥΒΙΑ-Λ.- ΠΕΡΙΦ.ΠΑΛ.ΧΑΡΒΑΤΙ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- ΒΟΥΤΖΑΣ-ΡΑΦΗΝΑ-ΠΙΚΕΡΜΙ- ΔΙΩΝΗ-ΝΤΡΑΦΙ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

15 εισηγείται Τη λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ αριθμ. 1/2014 Πρακτικού της Επιτροπής της Π.Ε.Α.Α., σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει Την αποδοχή του υπ αριθμ. 1/2014 Πρακτικού της Επιτροπής της Π.Ε.Α.Α. η οποία συγκροτήθηκε κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του δεκάτου εβδόμου άρθρου του Ν.4286 (ΦΕΚ194/τ.Α / ), αναφορικά με την υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων της υπ αριθμ.24001/ Κ.Υ.Α. στα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδότησε υπέρ της αδυναμίας εκτέλεσης των παραπάνω αναγραφόμενων δρομολογίων με δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων και ως εκ τούτου την πραγματοποίησή τους με δημόσιες συμβάσεις. Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κος Καράμπελας Κωνσταντίνος δηλώνει λευκό, "διότι δεν έλαβε γνώση της εισήγησης". Ο Πρόεδρος Καραμάνος Χρήστος Τα Μέλη Στεργίου Ιωάννα Μπαλάφας Γεώργιος Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα) Μπαλού Αλεξάνδρα Καράμπελας Κωνσταντίνος Κορομάντζος Βασίλειος Τσούπρα Ιωάννα Νερούτσου Μαρία Λεβέντη Αγγελική Δανακός Χριστόφορος

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015

Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 27 η Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 237-13/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναδόχους ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 33 η Απόφαση υπ αριθμ. 1347/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β 1449/14-6-2013) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες

Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β 1449/14-6-2013) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β 1449/14-6-2013) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 658-22/01-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11- Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 736-31/04-11- ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 66 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Β & Γ Τριμήνου 2013.

Θέμα 66 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Β & Γ Τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 40 η Απόφαση υπ αριθμ. 1624/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Εισήγηση για έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 171-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ)

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ) Χώροι φιλοξενίας Δήμος Αθηναίων Πολιτιστικός Χώρος, Λένορμαν και Αλεξάνδρειας Λέσχη Φιλίας, Αγίου Μελετίου και Ξεναγόρα 6 Λέσχη Φιλίας, Κίου 5, Κυψέλη Γυμναστήριο Ρουφ, Πειραιώς και Εχελίδων 69 Δήμος Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 796-32/29-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 1/4/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 31 η. Θέµα 7 ο

Συνεδρίαση 31 η. Θέµα 7 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα