δημοσίων συμβάσεων δημοσίων συμβάσεων 4-6/2013 Ιούλιος - Δεκέμβριος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "δημοσίων συμβάσεων δημοσίων συμβάσεων 4-6/2013 Ιούλιος - Δεκέμβριος"

Transcript

1 4-6/2013 Ιούλιος - Δεκέμβριος Ενημερωτικό Ενημερωτικό δελτίο δελτίο δημοσίων συμβάσεων δημοσίων συμβάσεων Υπεύθυνος σύνταξης: Ε. Αδαμαντίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος Τεκμηρίωση: Ε. Αλαγιαλόγλου, M2 Recherche, Δικηγόρος, Βασιλική Καψάλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ε. Παναγιωτίδου, M2 professionnel, Δικηγόρος Επιμέλεια κειμένων: Ιωάννα Πέρβου, LLM, MBA, Δικηγόρος περιεχόμενα τεύχους Δελτίο Τύπου της 24ης Ιουλίου για έναν πιο ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό τομέα άμυνας και ασφάλειας Υλοποίηση ενοποιημένων δημόσιων συμβάσεων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ που θεσπίστηκε με το Ν. 4155/2013 Ν.4177/2013: «Κανόνες ρύθμισης αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών» 2ο Συνέδριο για τον Εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης: Ο Ρόλος των Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Η Επιτροπή παραπέμπει την Πολωνία στο ΔΕΕ για τον παράνομο αποκλεισμό υποψηφίων από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Η Πολωνία ανακοινώνει το Πανευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Forum Δημοσίων Συμβάσεων ως πυλώνα της εθνικής στρατηγικής της για την ηλεκτρονική τιμολόγηση Έγγραφη διατύπωση θέσεων του OpenPEPPOL για την προτεινόμενη οδηγία ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ετήσιο Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την Εφαρμογή του ΚΗΜΔΣ Παραβίαση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις από την Ελλάδα Aναθεώρηση της Συμφωνίας περί των Δημόσιων Συμβάσεων Το «πακέτο ανάπτυξης» του ένατου Υπουργικού Συνεδρίου του ΠΟΕ Νέα χρηματικά όρια συμβάσεων για Νομολογία ΔΕΕ & ΓεΔΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δελτίο Τύπου της 24ης Ιουλίου για έναν πιο ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό τομέα άμυνας και ασφάλειας Η κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας απαιτεί τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και αποδοτικού παραγωγικού τομέα. Τα αλλεπάλληλα κύματα μειώσεων των κρατικών κονδυλίων για την άμυνα, σε συνδυασμό με το διαρκή κατακερματισμό των ευρωπαϊκών αγορών αμυντικού εξοπλισμού απειλούν τη δυνατότητα της Ευρώπης να διατηρήσει αποτελεσματικά την αμυντική της ικανότητα. Εξαιτίας των παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε Σχέδιο Δράσης, προκειμένου να ενισχυθεί η απόδοση και η ανταγωνιστικότητα της εσωτερικής αγοράς άμυνας, αλλά και για την προώθηση της συνεργασίας του πολιτικού και στρατιωτικού τομέα σε ερευνητικά ζητήματα. Χαρακτηριστικά, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso, αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα, επεσήμανε ότι η ανεπάρκεια πόρων αφήνει ως μόνη διέξοδο τη διακρατική και διατομεακή συνεργασία, ώστε να μην υφίστανται αλληλεπικαλύψεις στις ενέργειες για την άμυνα και την ασφάλεια. Στο Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεμελιώνεται η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένης της αδυναμίας των κρατών-μελών της Ένωσης να επιτύχουν μεμονωμένα στις επίκαιρες προκλήσεις. Παρά το γεγονός ότι, τόσο η άμυνα όσο και η ασφάλεια παραμένουν ένας νευραλγικός τομέας κάθε εσωτερικής έννομης τάξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε ότι η ύπαρξη κοινών στόχων ευνοεί την ευρωπαϊκή συνεργασία. Ακόμα, τονίζεται ότι η οικονομική κρίση επηρέασε τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες θέσεις εργασίας στους τομείς αυτούς, κάτι που οδήγησε στη συρρίκνωση και άλλων τομέων όπως της πολιτικής αεροπορίας, των ηλεκτρονικών εφαρμογών κ.ά. Το Σχέδιο Δράσης περιλάμβανε τέσσερις κύριους άξονες / πρωτοβουλίες: α) ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για την άμυνα και την ασφάλεια και αντιμετώπιση των υφιστάμενων στρεβλώσεων στην αγορά, β) ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω μιας ενιαίας πολιτικής που θα στηρίζεται στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης στρατιωτικής αξιοπλοΐας, γ) αξιοποίηση πολιτικών και στρατιωτικών συνεργασιών, δ) διερεύνηση νέων προοπτικών για τη στρατηγική της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς άμυνας και ασφάλειας. Σελίδα 1

2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ σχετικά με την υλοποίηση ενοποιημένων δημόσιων συμβάσεων και την υλοποίηση δημόσιων συμβάσεων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) που θεσπίστηκε με το Ν. 4155/ 2013 (Π/1714) της 12ης Αυγούστου 2013 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ και ειδικότερα στην προμήθεια σε κεντρικό επίπεδο συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών από τους φορείς του δημοσίου για την υλοποίηση των κεντρικά ενοποιημένων διαγωνισμών. Για το σκοπό αυτό, η Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών σχεδιάζει τη διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών, αποβλέποντας σε πλεονεκτήματα, όπως η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και η αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη του δημοσίου. Για το λόγο αυτό ζητείται από τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης να προβούν στη συμπλήρωση πίνακα περιοδικών ενδεικτικών διακηρύξεων για το επόμενο έτος, ώστε να υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός σε επίπεδο προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών. Ν.4177/2013: «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» Με το άρθρο 44 του παρόντος νόμου τροποποιούνται διατάξεις του Ν.3614/2007 με τίτλο «Διαχείριση, έ- λεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». Ειδικότερα, τροποποιήσεις επέρχονται στο άρθρο 25Α σχετικά με την επιλογή της διαδικασίας διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών των εμπλεκόμενων μερών. Ακόμα, οι τροποποιήσεις αφορούν στις τασσόμενες προθεσμίες για την προσφυγή στη διαδικασία της διαιτησίας και στα απαραίτητα στοιχεία μιας αίτησης. Τέλος, με το άρθρο 44 ρυθμίζονται ζητήματα διαχρονικού δικαίου σε σχέση με την προσφυγή στην ως άνω διαδικασία. 2ο Συνέδριο για τον Εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης: Ο Ρόλος των Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ( ) Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις ηλεκτρονική τιμολόγηση αποδοτικότητα δημόσιας διοίκησης ομαλή μετάβαση Έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2 ο Συνέδριο για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και το ρόλο των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (eprocurement) και των ηλεκτρονικών τιμολογήσεων (einvoicing). Τόσο οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, όσο και η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι βασικά εργαλεία για τον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών και για την αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης. Το συνέδριο περιλάμβανε εισηγήσεις από «φορείς χάραξης πολιτικής» (policy makers), αλλά και από αναθέτουσες αρχές και επιχειρήσεις, που ήδη κάνουν χρήση των εργαλείων αυτών. Ακόμη, μία από τις συνεδρίες φιλοξένησε εισηγήσεις από ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους της αγοράς σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των η- λεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και τιμολογήσεων στις παροχές και στην αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης όπως και στους τρόπους της καλύτερης δυνατής μετάβασης στην ηλεκτρονική εποχή, αποφεύγοντας πιθανά εμπόδια. internal_market/ conferences/2013/0918-eprocurement-e-invoicing/ index_en.htm Σελίδα 2

3 Η Επιτροπή παραπέμπει την Πολωνία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον παράνομο αποκλεισμό υποψηφίων από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων ( ) Πολωνία λόγοι αποκλεισμού από τις δημόσιες συμβάσεις αποκλεισμός υποψήφιων αναδόχων οδηγία 2004/18/ΕΚ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Πολωνία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την εσφαλμένη εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Σύμφωνα με την Ε- πιτροπή, οι διατάξεις του πολωνικού νόμου σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις ενδέχεται να παρεμποδίζουν ουσιωδώς την πρόσβαση στον τομέα δημοσίων συμβάσεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, επιχειρήσεις ή ενώσεις προσώπων που δεν έχουν εκπληρώσει τις συμβατικές τους υποχρεώσεις στο παρελθόν ή που τερμάτισαν προηγούμενη σύμβαση με υπαιτιότητά τους, αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία. Αυτός ο αυτόματος αποκλεισμός ισχύει ακόμα και στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος πλειοδότης δεν επέδειξε δόλο ή αμέλεια. Η Επιτροπή έκρινε ότι οι παραπάνω λόγοι απόκλεισμού δεν περιέχονται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ και είναι δυνατό να οδηγήσουν σε διακριτική μεταχείριση. Συνεπώς, έκρινε ότι η Πολωνία δε συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων. Η Επιτροπή απήυθυνε αιτιολογημένη γνώμη στη χώρα, η οποία ωστόσο δεν έχει προβεί στη λήψη νομοθετικών μέτρων. locale=en Η Πολωνία ανακοινώνει το Πανευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Forum Δημοσίων Συμβάσεων (PEPPOL) ως πυλώνα της εθνικής στρατηγικής της για την ηλεκτρονική τιμολόγηση ( ) PEPPOL πρότυπα ηλεκτρονικής τιμολόγησης Πολωνία σχέδιο οδηγίας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Οικονομίας που είναι Τμήμα του πολωνικού Υπουργείου Οικονομικών, ανακοίνωσε τη σύνδεσή της με το δίκτυο «OpenPEPPOL» ως ακρογωνιαίο λίθο της πολωνικής εθνικής στρατηγικής για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η υιοθέτηση της αρχιτεκτονικής και των ηλεκτρονικών προδιαγραφών του PEPPOL προωθεί τη διαλειτουργικότητα στις δημόσιες συμβάσεις και θεωρείται ως ένα de facto μέτρο σύγκρισης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Η σύνδεση με το PEPPOL διασφαλίζει τη συμβατότητα του πολωνικού πλαισίου ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τα διεθνή πρότυπα. Το προσχέδιο οδηγίας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις αναγνωρίζει ότι το πλήθος των μη-διαλειτουργικών προτύπων έχει ως αποτέλεσμα την υπερβολική περιπλοκότητα, την ανασφάλεια δικαίου, αλλά και επιπρόσθετα λειτουργικά κόστη για τους οικονομικούς φορείς που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Σκοπός της οδηγίας, η οποία θα εφαρμόζεται στα ηλεκτρονικά τιμολόγια που λαμβάνουν οι αναθέτουσες αρχές και εκδίδονται ως αποτέλεσμα της απόδοσης των δημοσίων συμβάσεων, είναι να υπογραμμίσει το ρόλο του δημόσιου τομέα στη διαλειτουργικότητα και στην τυποποίηση της σύναψης δημοσίων συμβάσεων. poland-announces-peppol-asthe-pillar-of-their-national-einvoicing-strategy Σελίδα 3

4 Έγγραφη διατύπωση θέσεων του OpenPEPPOL για την προτεινόμενη οδηγία ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις ( ) Σχέδιο οδηγίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης δημοσίων συμβάσεων ηλεκτρονικό επιχειρηματικό πλαίσιο σημασιολογικό μοντέλο δεδομένων είδη σύνταξης τιμολογίων υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση Με έγγραφη δήλωσή του, το OpenPEPPOL καλωσόρισε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδηγία ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις και υποστήριξε το στόχο της οδηγίας να άρει τα εμπόδια στην πρόσβαση της αγοράς διασυνοριακών συμβάσεων. Το έγγραφο παρείχε συστάσεις σε πέντε τομείς, όπου χωρούν βελτιώσεις και χρειάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο εν λόγω έγγραφο, το forum καταλήγει ότι οι αγοραστές του δημόσιου τομέα και οι προμηθευτές τους σε όλη την Ευρώπη πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό επιχειρηματικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο συνεδρίου που διεξήγε το OpenPEPPOL εξειδίκευσε τις προτάσεις αυτές και προτείνει: α) τη χρήση των αποτελεσμάτων από προηγούμενες ομάδες εργασίας για τη θεμελίωση ευρωπαϊκού προτύπου ενός σημασιολογικού μοντέλου δεδομένων, β) τη μείωση του αριθμού των συντακτικών ειδών που μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται οι αναθέτουσες αρχές στην Ευρώπη, βασιζόμενες στο ευρωπαϊκό πρότυπο σημασιολογικού μοντέλου δεδομένων. Η μείωση αυτή αποσκοπεί στην ελάττωση του κόστους και της πολύπλοκότητας της μετατροπής από το ένα συντακτικό είδος στο άλλο. Το κόστος και η πολυπλοκότητα της μετατροπής συντακτικών ειδών είναι σημαντικό, ακόμα και αν τα συντακτικά είδη στηρίζονται σε ένα κοινό σημασιολογικό μοντέλο δεδομένων. Οι αναθέτουσες αρχές θα μπορούσαν εκούσια να αποδέχονται ηλεκτρονικά τιμολόγια με βάση άλλη σύνταξη, συμβατά ωστόσο με το κοινό σημασιολογικό μοντέλο δεδομένων, γ) το δικαίωμα των αναθετουσών αρχών να επιβάλλουν τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης στους προμηθευτές τους. Ιδανικά, η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλους τους οικονομικούς φορείς, δ) την εξουσία της Επιτροπής να εκδίδει πράξεις κατ εξουσιοδότηση, για να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα των τεχνικών μορφοτύπων, όπως επίσης και για να εγγυηθεί τη διαδικασία των προδιαγραφών μηνυμάτων, ε) την υποχρέωση της Επιτροπής να εξετάσει τη μείωση της περιόδου μεταφοράς από σαράντα οκτώ σε είκοσι τέσσερις μήνες κατ ανώτατο όριο. openpeppol-position-paper-on -the-proposed-directive-on-einvoicing-in-publicprocurement Ετήσιο Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων ( ) Annual Conference on European Public Procurement Law 2013 Εκσυγχρονισμός διατάξεων δημοσίων συμβάσεων ε- φαρμογή ευρωπαϊκών κανόνων συμπράξεις παραχωρήσεις Πραγματοποιήθηκε στο Τρίερ (Trier) της Γερμανίας το Ετήσιο Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων που επικεντρώθηκε στις μελλοντικές τάσεις και τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, το Συνέδριο εξέτασε τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και τις παραχωρήσεις υπηρεσιών. Άλλα ζητήματα τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο ήταν οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, καθώς και οι κανόνες των κρατών μελών για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. https://www.era.int/cgi-bin/ cms? _SID=NEW&_sprache=en&_ bereich=artikel&_aktion=det ail&idartikel= Σελίδα 4

5 Εγκύκλιος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για την Εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) ( ) Εφαρμογή του ΚΗΜΔΣ Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΣ όροι και διαδικασία καταχώρησης καταχωρούμενες πράξεις Σκοπός του ΚΗΜΔΣ είναι η συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις, συναπτόμενες γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς, μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών με προϋπολογισμό ύψους ή μεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ. Για τις πράξεις που καταχωρούνται στο Μητρώο δεν εκτελείται οποιαδήποτε δαπάνη, εάν δεν έχουν προηγηθεί προσηκόντως η σχετική καταχώρη- ση σε αυτό και η έκδοση α- ριθμού διαδικτυακής ανάρτησης. Ειδικότερα, στο Μητρώο καταχωρούνται: τα πρωτογενή αιτήματα, τα εγκεκριμένα αιτήματα, οι προκηρύξεις ή προσκλήσεις, οι συμβάσεις και οι εντολές πληρωμών ή εντολή για ενταλματοποίηση. Παραβίαση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις από την Ελλάδα ( ) Οδηγία 2004/18 παραβίαση κανόνων δημόσιων συμβάσεων ΜΕΕΠ Στις 20 Νοεμβρίου 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να σεβαστεί τις ευρωπαϊκές οδηγίες των δημόσιων συμβάσεων με α- φορμή ελληνική νομοθεσία που εισάγει σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής των ελλήνων εργοληπτών σε μητρώο που προκαθορίζει ποιοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε κάθε διαγωνιστική διαδικασία. Ειδικότερα, η ελληνική νομοθεσία εισάγει ένα σύστημα μητρώου στο οποίο όλες οι εγκεκριμένες κατάσκευαστικές εταιρίες είναι ταξινομημένες σε τάξεις (ΜΕΕΠ Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων) και κάθε τάξη ανταποκρίνεται σε ένα ελάχιστο και έναν μέγιστο προϋπολογισμό. Αυτό το σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής συνεπάγεται τον απόκλεισμό εταιριών που έχουν την οικονομική, χρηματοδοτική, επαγγελματική και τεχνική ικανότητα να αντεπεξέλθουν στη δοθείσα σύμβαση από τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία, μόνο επειδή η χρηματοοικονομική της ικανότητα είναι διαφορετική (συνήθως μεγαλύτερη) από το συγκεκριμένο προϋπολογισμό της τάξης πτυχίου που επιτρέπεται να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι όροι λειτουργίας του ΜΕΕΠ παραβιάζουν την οδηγία 2004/18 και τις βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης, στις οποίες θεμελιώνονται οι κανόνες των δημόσιων συμβάσεων. Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα και η χώρα μας υποχρεούται να απαντήσει εντός δύο μηνών. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή θα εκκινήσει διαδικασία παράβασης ενώπιον του ΔΕΕ. internal_market/ publicprocurement/ index_en.htm Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναινεί στην αναθεώρηση της Συμφωνίας περί των Δημόσιων Συμβάσεων ( ) Συμφωνία δημόσιων συμβάσεων αναθεώρηση - στόχοι Στις 14 Ιουνίου 2013 το Συμβούλιο ζήτησε τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρόταση αναθεώρησης της Συμφωνίας των Δημόσιων Συμβάσεων. Η ανα- θεωρημένη συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ όταν τα δύο τρίτα των μελών την επικυρώσουν, πιθανώς κατά το πρώτο τρίμηνο του Σελίδα 5

6 Σήμερα τα μέλη της συμφωνίας είναι συνολικά δεκαπέντε (Αρμενία, Καναδάς, ΕΕ, Χονγκ Κονγκ, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Κορέα, Λιχτενστάϊν, Ολλανδία, Νορβηγία, Σιγκαπούρη, Ελβετία, Κίνα και ΗΠΑ). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η εν λόγω αναθεώρηση, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αγοράς των δημόσιων συμβάσεων κατά 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, κύριος στόχος είναι και η προσέλκυση συμμετοχής νέων μελών στη Συμφωνία. internal_market/ publicprocurement/rules/gpawto/index_en.htm Το «πακέτο ανάπτυξης» του ένατου Υπουργικού Συνεδρίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ( ) Παγκόσμιος Οργανισμός Ε- μπορίου Υπουργικό Συνέδριο επιτάχυνση τελωνειακών διαδικασιών διαφάνεια επενδύσεις αναπτυσσόμενες χώρες Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στο ένατο Υπουργικό Συνέδριο του ΠΟΕ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μπαλί, αποφασίστηκε η λήψη μέτρων για την απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών, γεγονός που θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας. Θα υπάρξει δεσμευτική συμφωνία που θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες αναθεωρήσεις του ΠΟΕ. Τα ζητούμενα μέσα από την παρούσα αναθεώρηση είναι η επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών, η διευκόλυνση του τομέα του εμπορίου από πλευράς ταχύτητας και κόστους, η παροχή σαφήνειας, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας, η μείωση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, όπως και η μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας. Επιπλέον, υπήρξε πρόβλεψη για αποκλεισμένα κράτη από τις εμπορικές δυνατότητες. Προς την κατεύθυνση αυτή, κάποιο μέρος της αναθεώρησης αφορά στην συνδρομή αναπτυσσόμενων χωρών να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους, τις τελωνειακές διαδικασίες και το αντίστοιχο κόστος. Τα οφέλη από τα παραπάνω για την παγκόσμια οικονομία υπολογίζονται μεταξύ 400 δισεκατομμυρίων και ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων με ταυτόχρονη αύξηση των εμπορικών συναλλαγών και του εισοδήματος, τα οποία είναι ικανά να οδηγήσουν σε ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον και να προσελκύσει νέες επενδύσεις. Το κείμενο που υιοθετήθηκε στο Μπαλί δεν είναι το τελικό, ωστόσο η προσέγγισή του θα παραμείνει αυτή. Αναμένεται να εγκριθεί από το Γενικό Συμβούλιο την 31 Ιουλίου news_e/news13_e/ mc9sum_07dec13_e.htm Νέα χρηματικά όρια δημόσιων συμβάσεων για τα έτη ( ) Κατώφλια Εκτελεστικός Κανονισμός δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, μελετών, παραχωρήσεων Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό της ΕΕ 1336/2013 τα χρηματικά όρια των δημόσιων συμβάσεων τροποποιήθηκαν και από 1 η Ιανουαρίου 2014 ισχύουν ως εξής: Για συμβάσεις έργων από κεντρικές και μη κεντρικές υπηρεσίες το χρηματικό όριο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. Για συμβάσεις προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών (εκτός εκείνων του Παραρτήματος ΙΙ/Α κατηγορία 5 και 8 της Οδηγίας 2004/18) από κεντρικές αναθέτουσες αρ- Σελίδα 6

7 χές, το αντίστοιχο χρηματικό όριο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. Για συμβάσεις υπηρεσιών του Παραρτήματος ΙΙ/Α κατηγορίες 5 και 8 από κεντρικές αναθέτουσες αρχές, το χρηματικό όριο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. Για συμβάσεις υπηρεσιών, προμηθειών και μελετών από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές, το χρηματικό όριο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. Για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, στις οποίες εφαρμόζονται οι Οδηγίες 2004/17 και 2009/81, το χρηματικό όριο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. Τέλος, για συμβάσεις έργων και παραχωρήσεων, στις ο- ποίες εφαρμόζονται οι Οδηγίες 2004/17 και 2009/81, το χρηματικό όριο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. LexUriServ/LexUriServ.do? uri=oj:l:2013:335:0017:001 8:EN:PDF Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ Τεχνικές προδιαγραφές ΔΕΕ, C-100/12, , Fastweb SpA/ Azienda Sanitaria Locale di Alessandria Οδηγία 89/665/ΕΟΚ ζητήματα προσφυγής σε θέματα δημοσίων συμβάσεων τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς Η απόρριψη προσφοράς ως απαράδεκτης μετά από προηγούμενη εξέταση δεν μπορεί να απορριφθεί εκ νέου λόγω έλλειψης τεχνικών προδιαγραφών Αρχή της ασφάλειας δικαίου ΔΕΕ C-576/10, , Επιτροπή/Κάτω Χώρες Οδηγία 2004/18/ΕΚ συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων πώληση έκτασης γης από δημόσιο οργανισμό Καθορισμός του εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης είναι αντίθετος στην αρχή της ασφάλειας Πλάνη περί το δίκαιο ΓεΔΕΕ, Τ-358/08, , Ισπανία/Επιτροπή Κανονισμός 1164/94/ΕΚ ταμείο συνοχής έννοια έργου κατάτμηση συμβάσεων αρχή αναλογικότητας Το γεωγραφικό και το χρονικό στοιχείο δεν αποτελούν κριτήρια που υποδεικνύουν το ενιαίο του έργου Ερμηνεία της έννοιας οργανισμός δημοσίου δικαίου ΔΕΕ, C-526/11, , IVD GmbH & Co. KG/ Ärztekammer Westfalen-Lippe Οδηγία 2004/18/ΕΚ, άρθρο 1, παράγραφος 9, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο γ έννοια οργανισμού δημοσίου δικαίου χρηματοδότηση, δραστηρι- ότητα και έλεγχος διαχείρισης ιατρικών συλλόγων Ερμηνεία του άρθρου 1, παράγραφος 9, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο γ, της οδηγίας 2004/18/ΕΚ Κριτήρια ανάθεσης σε διαγωνισμό με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΓεΔΕΕ, Τ-402/06, , Βασίλειο της Ισπανίας κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταμείο Συνοχής κριτήρια υπολογισμού της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς δημοσιονομική διόρθωση μέθοδος της μέσης τιμής ίση μεταχείριση διαγωνιζομένων αρχές διαφάνειας και αναλογικότητας συμβατότητα Η εφαρμογή του κριτηρίου καταλληλότητας των διαγωνιζομένων ως κριτήριο ανάθεσης για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από Σελίδα 7

8 οικονομική άποψη προσφοράς παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων. Συμβάσεις συνδρομής χρηματοδοτικής ΓεΔΕΕ, T-435/09, , GL2006 Europe/ Επιτροπής Ρήτρα διαιτησίας συμβάσεις χρηματοδοτικής συνδρομής καταγγελία συμβάσεων επιστροφή καταβληθέντων ποσών Αίτημα περί μερικής ακύρωσης της απόφασης 2009/721/ ΕΚ της Επιτροπής, περί εξαίρεσης από την κοινοτική χρηματοδότηση ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σύμβαση υπηρεσιών επέμβασης σκαφών υποστήριξης για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης από υδρογονάνθρακες ΓεΔΕΕ, T-518/09, , Ecoceane κ/ Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (ΕΜSA) Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών διαγωνιστικές διαδικασίες επέμβαση σκαφών υποστήριξης για την καταπολέμηση της ρύπανσης από υδρογονάνθρακες απόρριψη προσφοράς υποχρέωση αιτιολόγησης ίση μεταχείριση αρχή διαφάνειας πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης. Νομικό Ζήτημα Εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει επεξηγήσει στον ανάδοχο τους λόγους απόρριψης της προσφοράς του σε προηγούμενη επικοινωνία τους, δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει εκ νέου την απόρριψή του στη σχετική γνωστοποίηση Παροχή διευκρινίσεων/ συμπληρώσεων εκ μέρους του διαγωνιζομένου σχετικά με στοιχεία του φακέλου της προσφοράς του ΔΕΕ C-336/12, , Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregaende Uddannelser / Manova A/S Προδικαστικό ερώτημα αρχή ίσης μεταχείρισης κλειστή διαδικασία σύστημα προεπιλογής προσφορών στάδιο ποιοτικής επιλογής έλλειψη ισολογισμού από το φάκελο προσφοράς αίτημα για συμπλήρωση/ διευκρίνιση επί φακέλου υποψηφιότητας κοινοποίηση εγγράφων επί ποινή α- ποκλεισμού Η δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να ζητήσει από τον υποψήφιο, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς του, να της κοινοποιήσει έγγραφα που αφορούν στην απόδειξη της τεχνικής ή/και χρηματοοικονομικής του ικανότητας, δεν παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, εφόσον είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμο ότι τα εν λόγω έγγραφα υπήρχαν πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβο- λής υποψηφιοτήτων και εφόσον δεν επιβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού η κοινοποίησή τους κατά την ανωτέρω καταληκτική προθεσμία Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων ΔΕΕ C 94/12, Swm Costruzioni 2 SpA, Mannocchi Luigino DI κατά Provincia di Fermo Δημόσιες συμβάσεις οδηγία 2004/18/ΕΚ οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες άρθρα 47, παράγραφος 2, και 48, παράγραφος 3 ε- πίκληση ικανότητας τρίτου άρθρο 52 σύστημα πιστοποιήσεως δημόσιες συμβάσεις έργων εθνική νομοθεσία επιβάλλουσα την κατοχή πιστοποιήσεως επαγγελματικών προσόντων απαγόρευση επικλήσεως των πιστοποιήσεων περισσοτέρων φορέων για εργασίες εμπίπτουσες στην ίδια κατηγορία Εθνική διάταξη η οποία απαγορεύει την επίκληση των πιστοποιήσεων περισσοτέρων φορέων για εργασίες εμπίπτουσες στην ίδια κατηγορία αντιτίθεται στα άρθρα 47, παράγραφος 2, και 48, παράγραφος 3 της οδηγίας Οδηγία 2004/18/ΕΚ Αιτιολόγηση απόφασης απόρριψης διαγωνιζομένου ΓεΔΕΕ, Τ-638/11, , European Dynamics Belgium SA κ.ά κατά Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) Σελίδα 8

9 Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών κριτήρια ανάθεσης υποχρέωση αιτιολόγησης απόρριψης προσφοράς υπερβολικά χαμηλή προσφορά - πρόσβαση στα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα Η επαρκής αιτιολόγηση της απόφασης απόρριψης διαγωνιζομένου από την αναθέτουσα αρχή και η πρόσβαση στα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα. Παράλειψη μεταφοράς οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο ΔΕΕ C 425/ Portgás Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA κατά Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território αίτηση προδικαστικής απόφασης «Διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών Οδηγία 93/38/ΕΟΚ Παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη Δυνατότητα κράτους μέλους να επικαλεσθεί την εν λόγω Οδηγία έναντι οργανισμού παραχωρησιούχου δημόσιας υπηρεσίας παρά τη μη μεταφορά της στο εσωτερικό δίκαιο» Επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου επιφορτισμένη με τη παροχή υπηρεσίας δημοσίου συμφέροντος υποχρεούται να τηρεί την οδηγία 93/38 ακόμα κι αν δεν μεταφέρθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη Υποχρέωση αιτιολόγησης της απορριπτικής απόφασης επί προσφοράς ΓεΔΕΕ Τ-165/12, , European Dynamics Luxembourg SA, Ευρωπαϊκή Δυναμική Προηγμένα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής και Τηλεματικής ΑΕ/ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών πρόκληση προς υποβολή προσφορών απόρριψη προσφοράς διαφάνεια υποχρέωση αιτιολόγησης Τα σχόλια της αναθέτουσας αρχής επί απορριπτικής απόφασης πρέπει να είναι αρκούντως ακριβή, ώστε ο προσφεύγων διαγωνιζόμενος να έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί όλα τα πραγματικά και νομικά στοιχεία της εν λόγω απόρριψης Διαδικασία ανάθεσης διαγωνισμού με διαπραγμάτευση ΔΕΕ C-561/12, , Nordecon AS, Ramboll Eesti AS/Rahandusministeerium Οδηγία 2004/18/ΕΚ διαδικασία με διαπραγμάτευση απαιτήσεις δεσμευτικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην συγγραφή υποχρεώ σεων της δημόσιας σύμβασης Η αναθέτουσα αρχή δεν επιτρέπεται να διαπραγματεύεται με προσφέροντες που δεν ανταποκρίνονται στις δεσμευτικού χαρακτήρα τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης Σελίδα 9

10 Η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 1997, στη θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί μία γνωμοδοτική δομή που παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και σε όλες τις ελληνικές αναθέτουσες αρχές εξειδικευμένη και ταχύτατη συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη δημοπράτηση συμβάσεων έργων και τεχνικών υπηρεσιών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 & 2004/17. Συγκροτεί ένα εθνικό σύστημα ελέγχου της νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και σηματοδότησε μια νέα εποχή προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη δημοπράτηση των δημοσίων συμβάσεων. Η νομική επιθεώρηση ΔηΣΚΕ & αγορά για το έτος 2013 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή με πλούσιο υλικό σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων Για περισσότερες πληροφορίες και συνδρομές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του περιοδικού ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο ή αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση Σελίδα 10

Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων

Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων Ενημερωτικό δελτίο Ενημερωτικό δημοσίων συμβάσεων δελτίο 7-10/2014 Ιούλιος - Οκτώβριος δημοσίων συμβάσεων Υπεύθυνος σύνταξης: Ε. Αδαμαντίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος Τεκμηρίωση: Ε. Αλαγιαλόγλου, M2R, ΜΔΕ, Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων

Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων Ενημερωτικό δελτίο Ενημερωτικό δημοσίων συμβάσεων δελτίο 4-6/2014 Απρίλιος - Ιούνιος δημοσίων συμβάσεων Υπεύθυνος σύνταξης: Ε. Αδαμαντίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος Τεκμηρίωση: Ε. Αλαγιαλόγλου, M2R, ΜΔΕ, Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 9/2015 ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 9/2015 ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Αθήνα, 30/06/2015 Αριθμ. πρωτ: 2984

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0018 EL 01.01.2010 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

«DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ

«DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1065/30.03.2015 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Για τους σκοπούς του παρόντος τεύχους, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦ3Κ-Π. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.371.19/1/25399

ΑΔΑ: 4ΙΦ3Κ-Π. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.371.19/1/25399 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.371.19/1/25399

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ή 34.959,35 (πλέον ΦΠΑ)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ή 34.959,35 (πλέον ΦΠΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση :Πλ. Πύρρου 1, Διοικητήριο 452 21 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Εμπορίου ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2014 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η χώρα μας αντιμετωπίζει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091043 2015-09-25

15PROC003091043 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία»

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 2060 Αθήνα, 11/05/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Διαδικασίες σύναψης δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091466 2015-09-25

15PROC003091466 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ1469ΗΚ5-Γ6Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ε.Ε.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 98/20-01-2014 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο ανάθεσης

ΑΔΑ: ΒΙΨ1469ΗΚ5-Γ6Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ε.Ε.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 98/20-01-2014 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο ανάθεσης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ε.Ε.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 98/20-01-2014 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα