δημοσίων συμβάσεων δημοσίων συμβάσεων 4-6/2013 Ιούλιος - Δεκέμβριος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "δημοσίων συμβάσεων δημοσίων συμβάσεων 4-6/2013 Ιούλιος - Δεκέμβριος"

Transcript

1 4-6/2013 Ιούλιος - Δεκέμβριος Ενημερωτικό Ενημερωτικό δελτίο δελτίο δημοσίων συμβάσεων δημοσίων συμβάσεων Υπεύθυνος σύνταξης: Ε. Αδαμαντίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος Τεκμηρίωση: Ε. Αλαγιαλόγλου, M2 Recherche, Δικηγόρος, Βασιλική Καψάλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ε. Παναγιωτίδου, M2 professionnel, Δικηγόρος Επιμέλεια κειμένων: Ιωάννα Πέρβου, LLM, MBA, Δικηγόρος περιεχόμενα τεύχους Δελτίο Τύπου της 24ης Ιουλίου για έναν πιο ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό τομέα άμυνας και ασφάλειας Υλοποίηση ενοποιημένων δημόσιων συμβάσεων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ που θεσπίστηκε με το Ν. 4155/2013 Ν.4177/2013: «Κανόνες ρύθμισης αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών» 2ο Συνέδριο για τον Εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης: Ο Ρόλος των Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Η Επιτροπή παραπέμπει την Πολωνία στο ΔΕΕ για τον παράνομο αποκλεισμό υποψηφίων από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Η Πολωνία ανακοινώνει το Πανευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Forum Δημοσίων Συμβάσεων ως πυλώνα της εθνικής στρατηγικής της για την ηλεκτρονική τιμολόγηση Έγγραφη διατύπωση θέσεων του OpenPEPPOL για την προτεινόμενη οδηγία ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ετήσιο Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την Εφαρμογή του ΚΗΜΔΣ Παραβίαση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις από την Ελλάδα Aναθεώρηση της Συμφωνίας περί των Δημόσιων Συμβάσεων Το «πακέτο ανάπτυξης» του ένατου Υπουργικού Συνεδρίου του ΠΟΕ Νέα χρηματικά όρια συμβάσεων για Νομολογία ΔΕΕ & ΓεΔΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δελτίο Τύπου της 24ης Ιουλίου για έναν πιο ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό τομέα άμυνας και ασφάλειας Η κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας απαιτεί τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και αποδοτικού παραγωγικού τομέα. Τα αλλεπάλληλα κύματα μειώσεων των κρατικών κονδυλίων για την άμυνα, σε συνδυασμό με το διαρκή κατακερματισμό των ευρωπαϊκών αγορών αμυντικού εξοπλισμού απειλούν τη δυνατότητα της Ευρώπης να διατηρήσει αποτελεσματικά την αμυντική της ικανότητα. Εξαιτίας των παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε Σχέδιο Δράσης, προκειμένου να ενισχυθεί η απόδοση και η ανταγωνιστικότητα της εσωτερικής αγοράς άμυνας, αλλά και για την προώθηση της συνεργασίας του πολιτικού και στρατιωτικού τομέα σε ερευνητικά ζητήματα. Χαρακτηριστικά, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso, αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα, επεσήμανε ότι η ανεπάρκεια πόρων αφήνει ως μόνη διέξοδο τη διακρατική και διατομεακή συνεργασία, ώστε να μην υφίστανται αλληλεπικαλύψεις στις ενέργειες για την άμυνα και την ασφάλεια. Στο Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεμελιώνεται η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένης της αδυναμίας των κρατών-μελών της Ένωσης να επιτύχουν μεμονωμένα στις επίκαιρες προκλήσεις. Παρά το γεγονός ότι, τόσο η άμυνα όσο και η ασφάλεια παραμένουν ένας νευραλγικός τομέας κάθε εσωτερικής έννομης τάξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε ότι η ύπαρξη κοινών στόχων ευνοεί την ευρωπαϊκή συνεργασία. Ακόμα, τονίζεται ότι η οικονομική κρίση επηρέασε τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες θέσεις εργασίας στους τομείς αυτούς, κάτι που οδήγησε στη συρρίκνωση και άλλων τομέων όπως της πολιτικής αεροπορίας, των ηλεκτρονικών εφαρμογών κ.ά. Το Σχέδιο Δράσης περιλάμβανε τέσσερις κύριους άξονες / πρωτοβουλίες: α) ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για την άμυνα και την ασφάλεια και αντιμετώπιση των υφιστάμενων στρεβλώσεων στην αγορά, β) ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω μιας ενιαίας πολιτικής που θα στηρίζεται στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης στρατιωτικής αξιοπλοΐας, γ) αξιοποίηση πολιτικών και στρατιωτικών συνεργασιών, δ) διερεύνηση νέων προοπτικών για τη στρατηγική της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς άμυνας και ασφάλειας. Σελίδα 1

2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ σχετικά με την υλοποίηση ενοποιημένων δημόσιων συμβάσεων και την υλοποίηση δημόσιων συμβάσεων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) που θεσπίστηκε με το Ν. 4155/ 2013 (Π/1714) της 12ης Αυγούστου 2013 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ και ειδικότερα στην προμήθεια σε κεντρικό επίπεδο συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών από τους φορείς του δημοσίου για την υλοποίηση των κεντρικά ενοποιημένων διαγωνισμών. Για το σκοπό αυτό, η Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών σχεδιάζει τη διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών, αποβλέποντας σε πλεονεκτήματα, όπως η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και η αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη του δημοσίου. Για το λόγο αυτό ζητείται από τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης να προβούν στη συμπλήρωση πίνακα περιοδικών ενδεικτικών διακηρύξεων για το επόμενο έτος, ώστε να υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός σε επίπεδο προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών. Ν.4177/2013: «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» Με το άρθρο 44 του παρόντος νόμου τροποποιούνται διατάξεις του Ν.3614/2007 με τίτλο «Διαχείριση, έ- λεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». Ειδικότερα, τροποποιήσεις επέρχονται στο άρθρο 25Α σχετικά με την επιλογή της διαδικασίας διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών των εμπλεκόμενων μερών. Ακόμα, οι τροποποιήσεις αφορούν στις τασσόμενες προθεσμίες για την προσφυγή στη διαδικασία της διαιτησίας και στα απαραίτητα στοιχεία μιας αίτησης. Τέλος, με το άρθρο 44 ρυθμίζονται ζητήματα διαχρονικού δικαίου σε σχέση με την προσφυγή στην ως άνω διαδικασία. 2ο Συνέδριο για τον Εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης: Ο Ρόλος των Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ( ) Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις ηλεκτρονική τιμολόγηση αποδοτικότητα δημόσιας διοίκησης ομαλή μετάβαση Έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2 ο Συνέδριο για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και το ρόλο των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (eprocurement) και των ηλεκτρονικών τιμολογήσεων (einvoicing). Τόσο οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, όσο και η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι βασικά εργαλεία για τον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών και για την αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης. Το συνέδριο περιλάμβανε εισηγήσεις από «φορείς χάραξης πολιτικής» (policy makers), αλλά και από αναθέτουσες αρχές και επιχειρήσεις, που ήδη κάνουν χρήση των εργαλείων αυτών. Ακόμη, μία από τις συνεδρίες φιλοξένησε εισηγήσεις από ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους της αγοράς σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των η- λεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και τιμολογήσεων στις παροχές και στην αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης όπως και στους τρόπους της καλύτερης δυνατής μετάβασης στην ηλεκτρονική εποχή, αποφεύγοντας πιθανά εμπόδια. internal_market/ conferences/2013/0918-eprocurement-e-invoicing/ index_en.htm Σελίδα 2

3 Η Επιτροπή παραπέμπει την Πολωνία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον παράνομο αποκλεισμό υποψηφίων από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων ( ) Πολωνία λόγοι αποκλεισμού από τις δημόσιες συμβάσεις αποκλεισμός υποψήφιων αναδόχων οδηγία 2004/18/ΕΚ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Πολωνία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την εσφαλμένη εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Σύμφωνα με την Ε- πιτροπή, οι διατάξεις του πολωνικού νόμου σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις ενδέχεται να παρεμποδίζουν ουσιωδώς την πρόσβαση στον τομέα δημοσίων συμβάσεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, επιχειρήσεις ή ενώσεις προσώπων που δεν έχουν εκπληρώσει τις συμβατικές τους υποχρεώσεις στο παρελθόν ή που τερμάτισαν προηγούμενη σύμβαση με υπαιτιότητά τους, αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία. Αυτός ο αυτόματος αποκλεισμός ισχύει ακόμα και στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος πλειοδότης δεν επέδειξε δόλο ή αμέλεια. Η Επιτροπή έκρινε ότι οι παραπάνω λόγοι απόκλεισμού δεν περιέχονται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ και είναι δυνατό να οδηγήσουν σε διακριτική μεταχείριση. Συνεπώς, έκρινε ότι η Πολωνία δε συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων. Η Επιτροπή απήυθυνε αιτιολογημένη γνώμη στη χώρα, η οποία ωστόσο δεν έχει προβεί στη λήψη νομοθετικών μέτρων. locale=en Η Πολωνία ανακοινώνει το Πανευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Forum Δημοσίων Συμβάσεων (PEPPOL) ως πυλώνα της εθνικής στρατηγικής της για την ηλεκτρονική τιμολόγηση ( ) PEPPOL πρότυπα ηλεκτρονικής τιμολόγησης Πολωνία σχέδιο οδηγίας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Οικονομίας που είναι Τμήμα του πολωνικού Υπουργείου Οικονομικών, ανακοίνωσε τη σύνδεσή της με το δίκτυο «OpenPEPPOL» ως ακρογωνιαίο λίθο της πολωνικής εθνικής στρατηγικής για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η υιοθέτηση της αρχιτεκτονικής και των ηλεκτρονικών προδιαγραφών του PEPPOL προωθεί τη διαλειτουργικότητα στις δημόσιες συμβάσεις και θεωρείται ως ένα de facto μέτρο σύγκρισης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Η σύνδεση με το PEPPOL διασφαλίζει τη συμβατότητα του πολωνικού πλαισίου ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τα διεθνή πρότυπα. Το προσχέδιο οδηγίας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις αναγνωρίζει ότι το πλήθος των μη-διαλειτουργικών προτύπων έχει ως αποτέλεσμα την υπερβολική περιπλοκότητα, την ανασφάλεια δικαίου, αλλά και επιπρόσθετα λειτουργικά κόστη για τους οικονομικούς φορείς που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Σκοπός της οδηγίας, η οποία θα εφαρμόζεται στα ηλεκτρονικά τιμολόγια που λαμβάνουν οι αναθέτουσες αρχές και εκδίδονται ως αποτέλεσμα της απόδοσης των δημοσίων συμβάσεων, είναι να υπογραμμίσει το ρόλο του δημόσιου τομέα στη διαλειτουργικότητα και στην τυποποίηση της σύναψης δημοσίων συμβάσεων. poland-announces-peppol-asthe-pillar-of-their-national-einvoicing-strategy Σελίδα 3

4 Έγγραφη διατύπωση θέσεων του OpenPEPPOL για την προτεινόμενη οδηγία ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις ( ) Σχέδιο οδηγίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης δημοσίων συμβάσεων ηλεκτρονικό επιχειρηματικό πλαίσιο σημασιολογικό μοντέλο δεδομένων είδη σύνταξης τιμολογίων υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση Με έγγραφη δήλωσή του, το OpenPEPPOL καλωσόρισε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδηγία ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις και υποστήριξε το στόχο της οδηγίας να άρει τα εμπόδια στην πρόσβαση της αγοράς διασυνοριακών συμβάσεων. Το έγγραφο παρείχε συστάσεις σε πέντε τομείς, όπου χωρούν βελτιώσεις και χρειάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο εν λόγω έγγραφο, το forum καταλήγει ότι οι αγοραστές του δημόσιου τομέα και οι προμηθευτές τους σε όλη την Ευρώπη πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό επιχειρηματικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο συνεδρίου που διεξήγε το OpenPEPPOL εξειδίκευσε τις προτάσεις αυτές και προτείνει: α) τη χρήση των αποτελεσμάτων από προηγούμενες ομάδες εργασίας για τη θεμελίωση ευρωπαϊκού προτύπου ενός σημασιολογικού μοντέλου δεδομένων, β) τη μείωση του αριθμού των συντακτικών ειδών που μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται οι αναθέτουσες αρχές στην Ευρώπη, βασιζόμενες στο ευρωπαϊκό πρότυπο σημασιολογικού μοντέλου δεδομένων. Η μείωση αυτή αποσκοπεί στην ελάττωση του κόστους και της πολύπλοκότητας της μετατροπής από το ένα συντακτικό είδος στο άλλο. Το κόστος και η πολυπλοκότητα της μετατροπής συντακτικών ειδών είναι σημαντικό, ακόμα και αν τα συντακτικά είδη στηρίζονται σε ένα κοινό σημασιολογικό μοντέλο δεδομένων. Οι αναθέτουσες αρχές θα μπορούσαν εκούσια να αποδέχονται ηλεκτρονικά τιμολόγια με βάση άλλη σύνταξη, συμβατά ωστόσο με το κοινό σημασιολογικό μοντέλο δεδομένων, γ) το δικαίωμα των αναθετουσών αρχών να επιβάλλουν τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης στους προμηθευτές τους. Ιδανικά, η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλους τους οικονομικούς φορείς, δ) την εξουσία της Επιτροπής να εκδίδει πράξεις κατ εξουσιοδότηση, για να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα των τεχνικών μορφοτύπων, όπως επίσης και για να εγγυηθεί τη διαδικασία των προδιαγραφών μηνυμάτων, ε) την υποχρέωση της Επιτροπής να εξετάσει τη μείωση της περιόδου μεταφοράς από σαράντα οκτώ σε είκοσι τέσσερις μήνες κατ ανώτατο όριο. openpeppol-position-paper-on -the-proposed-directive-on-einvoicing-in-publicprocurement Ετήσιο Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων ( ) Annual Conference on European Public Procurement Law 2013 Εκσυγχρονισμός διατάξεων δημοσίων συμβάσεων ε- φαρμογή ευρωπαϊκών κανόνων συμπράξεις παραχωρήσεις Πραγματοποιήθηκε στο Τρίερ (Trier) της Γερμανίας το Ετήσιο Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων που επικεντρώθηκε στις μελλοντικές τάσεις και τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, το Συνέδριο εξέτασε τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και τις παραχωρήσεις υπηρεσιών. Άλλα ζητήματα τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο ήταν οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, καθώς και οι κανόνες των κρατών μελών για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. https://www.era.int/cgi-bin/ cms? _SID=NEW&_sprache=en&_ bereich=artikel&_aktion=det ail&idartikel= Σελίδα 4

5 Εγκύκλιος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για την Εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) ( ) Εφαρμογή του ΚΗΜΔΣ Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΣ όροι και διαδικασία καταχώρησης καταχωρούμενες πράξεις Σκοπός του ΚΗΜΔΣ είναι η συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις, συναπτόμενες γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς, μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών με προϋπολογισμό ύψους ή μεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ. Για τις πράξεις που καταχωρούνται στο Μητρώο δεν εκτελείται οποιαδήποτε δαπάνη, εάν δεν έχουν προηγηθεί προσηκόντως η σχετική καταχώρη- ση σε αυτό και η έκδοση α- ριθμού διαδικτυακής ανάρτησης. Ειδικότερα, στο Μητρώο καταχωρούνται: τα πρωτογενή αιτήματα, τα εγκεκριμένα αιτήματα, οι προκηρύξεις ή προσκλήσεις, οι συμβάσεις και οι εντολές πληρωμών ή εντολή για ενταλματοποίηση. Παραβίαση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις από την Ελλάδα ( ) Οδηγία 2004/18 παραβίαση κανόνων δημόσιων συμβάσεων ΜΕΕΠ Στις 20 Νοεμβρίου 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να σεβαστεί τις ευρωπαϊκές οδηγίες των δημόσιων συμβάσεων με α- φορμή ελληνική νομοθεσία που εισάγει σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής των ελλήνων εργοληπτών σε μητρώο που προκαθορίζει ποιοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε κάθε διαγωνιστική διαδικασία. Ειδικότερα, η ελληνική νομοθεσία εισάγει ένα σύστημα μητρώου στο οποίο όλες οι εγκεκριμένες κατάσκευαστικές εταιρίες είναι ταξινομημένες σε τάξεις (ΜΕΕΠ Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων) και κάθε τάξη ανταποκρίνεται σε ένα ελάχιστο και έναν μέγιστο προϋπολογισμό. Αυτό το σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής συνεπάγεται τον απόκλεισμό εταιριών που έχουν την οικονομική, χρηματοδοτική, επαγγελματική και τεχνική ικανότητα να αντεπεξέλθουν στη δοθείσα σύμβαση από τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία, μόνο επειδή η χρηματοοικονομική της ικανότητα είναι διαφορετική (συνήθως μεγαλύτερη) από το συγκεκριμένο προϋπολογισμό της τάξης πτυχίου που επιτρέπεται να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι όροι λειτουργίας του ΜΕΕΠ παραβιάζουν την οδηγία 2004/18 και τις βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης, στις οποίες θεμελιώνονται οι κανόνες των δημόσιων συμβάσεων. Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα και η χώρα μας υποχρεούται να απαντήσει εντός δύο μηνών. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή θα εκκινήσει διαδικασία παράβασης ενώπιον του ΔΕΕ. internal_market/ publicprocurement/ index_en.htm Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναινεί στην αναθεώρηση της Συμφωνίας περί των Δημόσιων Συμβάσεων ( ) Συμφωνία δημόσιων συμβάσεων αναθεώρηση - στόχοι Στις 14 Ιουνίου 2013 το Συμβούλιο ζήτησε τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρόταση αναθεώρησης της Συμφωνίας των Δημόσιων Συμβάσεων. Η ανα- θεωρημένη συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ όταν τα δύο τρίτα των μελών την επικυρώσουν, πιθανώς κατά το πρώτο τρίμηνο του Σελίδα 5

6 Σήμερα τα μέλη της συμφωνίας είναι συνολικά δεκαπέντε (Αρμενία, Καναδάς, ΕΕ, Χονγκ Κονγκ, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Κορέα, Λιχτενστάϊν, Ολλανδία, Νορβηγία, Σιγκαπούρη, Ελβετία, Κίνα και ΗΠΑ). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η εν λόγω αναθεώρηση, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αγοράς των δημόσιων συμβάσεων κατά 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, κύριος στόχος είναι και η προσέλκυση συμμετοχής νέων μελών στη Συμφωνία. internal_market/ publicprocurement/rules/gpawto/index_en.htm Το «πακέτο ανάπτυξης» του ένατου Υπουργικού Συνεδρίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ( ) Παγκόσμιος Οργανισμός Ε- μπορίου Υπουργικό Συνέδριο επιτάχυνση τελωνειακών διαδικασιών διαφάνεια επενδύσεις αναπτυσσόμενες χώρες Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στο ένατο Υπουργικό Συνέδριο του ΠΟΕ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μπαλί, αποφασίστηκε η λήψη μέτρων για την απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών, γεγονός που θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας. Θα υπάρξει δεσμευτική συμφωνία που θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες αναθεωρήσεις του ΠΟΕ. Τα ζητούμενα μέσα από την παρούσα αναθεώρηση είναι η επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών, η διευκόλυνση του τομέα του εμπορίου από πλευράς ταχύτητας και κόστους, η παροχή σαφήνειας, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας, η μείωση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, όπως και η μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας. Επιπλέον, υπήρξε πρόβλεψη για αποκλεισμένα κράτη από τις εμπορικές δυνατότητες. Προς την κατεύθυνση αυτή, κάποιο μέρος της αναθεώρησης αφορά στην συνδρομή αναπτυσσόμενων χωρών να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους, τις τελωνειακές διαδικασίες και το αντίστοιχο κόστος. Τα οφέλη από τα παραπάνω για την παγκόσμια οικονομία υπολογίζονται μεταξύ 400 δισεκατομμυρίων και ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων με ταυτόχρονη αύξηση των εμπορικών συναλλαγών και του εισοδήματος, τα οποία είναι ικανά να οδηγήσουν σε ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον και να προσελκύσει νέες επενδύσεις. Το κείμενο που υιοθετήθηκε στο Μπαλί δεν είναι το τελικό, ωστόσο η προσέγγισή του θα παραμείνει αυτή. Αναμένεται να εγκριθεί από το Γενικό Συμβούλιο την 31 Ιουλίου news_e/news13_e/ mc9sum_07dec13_e.htm Νέα χρηματικά όρια δημόσιων συμβάσεων για τα έτη ( ) Κατώφλια Εκτελεστικός Κανονισμός δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, μελετών, παραχωρήσεων Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό της ΕΕ 1336/2013 τα χρηματικά όρια των δημόσιων συμβάσεων τροποποιήθηκαν και από 1 η Ιανουαρίου 2014 ισχύουν ως εξής: Για συμβάσεις έργων από κεντρικές και μη κεντρικές υπηρεσίες το χρηματικό όριο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. Για συμβάσεις προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών (εκτός εκείνων του Παραρτήματος ΙΙ/Α κατηγορία 5 και 8 της Οδηγίας 2004/18) από κεντρικές αναθέτουσες αρ- Σελίδα 6

7 χές, το αντίστοιχο χρηματικό όριο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. Για συμβάσεις υπηρεσιών του Παραρτήματος ΙΙ/Α κατηγορίες 5 και 8 από κεντρικές αναθέτουσες αρχές, το χρηματικό όριο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. Για συμβάσεις υπηρεσιών, προμηθειών και μελετών από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές, το χρηματικό όριο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. Για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, στις οποίες εφαρμόζονται οι Οδηγίες 2004/17 και 2009/81, το χρηματικό όριο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. Τέλος, για συμβάσεις έργων και παραχωρήσεων, στις ο- ποίες εφαρμόζονται οι Οδηγίες 2004/17 και 2009/81, το χρηματικό όριο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. LexUriServ/LexUriServ.do? uri=oj:l:2013:335:0017:001 8:EN:PDF Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ Τεχνικές προδιαγραφές ΔΕΕ, C-100/12, , Fastweb SpA/ Azienda Sanitaria Locale di Alessandria Οδηγία 89/665/ΕΟΚ ζητήματα προσφυγής σε θέματα δημοσίων συμβάσεων τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς Η απόρριψη προσφοράς ως απαράδεκτης μετά από προηγούμενη εξέταση δεν μπορεί να απορριφθεί εκ νέου λόγω έλλειψης τεχνικών προδιαγραφών Αρχή της ασφάλειας δικαίου ΔΕΕ C-576/10, , Επιτροπή/Κάτω Χώρες Οδηγία 2004/18/ΕΚ συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων πώληση έκτασης γης από δημόσιο οργανισμό Καθορισμός του εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης είναι αντίθετος στην αρχή της ασφάλειας Πλάνη περί το δίκαιο ΓεΔΕΕ, Τ-358/08, , Ισπανία/Επιτροπή Κανονισμός 1164/94/ΕΚ ταμείο συνοχής έννοια έργου κατάτμηση συμβάσεων αρχή αναλογικότητας Το γεωγραφικό και το χρονικό στοιχείο δεν αποτελούν κριτήρια που υποδεικνύουν το ενιαίο του έργου Ερμηνεία της έννοιας οργανισμός δημοσίου δικαίου ΔΕΕ, C-526/11, , IVD GmbH & Co. KG/ Ärztekammer Westfalen-Lippe Οδηγία 2004/18/ΕΚ, άρθρο 1, παράγραφος 9, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο γ έννοια οργανισμού δημοσίου δικαίου χρηματοδότηση, δραστηρι- ότητα και έλεγχος διαχείρισης ιατρικών συλλόγων Ερμηνεία του άρθρου 1, παράγραφος 9, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο γ, της οδηγίας 2004/18/ΕΚ Κριτήρια ανάθεσης σε διαγωνισμό με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΓεΔΕΕ, Τ-402/06, , Βασίλειο της Ισπανίας κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταμείο Συνοχής κριτήρια υπολογισμού της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς δημοσιονομική διόρθωση μέθοδος της μέσης τιμής ίση μεταχείριση διαγωνιζομένων αρχές διαφάνειας και αναλογικότητας συμβατότητα Η εφαρμογή του κριτηρίου καταλληλότητας των διαγωνιζομένων ως κριτήριο ανάθεσης για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από Σελίδα 7

8 οικονομική άποψη προσφοράς παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων. Συμβάσεις συνδρομής χρηματοδοτικής ΓεΔΕΕ, T-435/09, , GL2006 Europe/ Επιτροπής Ρήτρα διαιτησίας συμβάσεις χρηματοδοτικής συνδρομής καταγγελία συμβάσεων επιστροφή καταβληθέντων ποσών Αίτημα περί μερικής ακύρωσης της απόφασης 2009/721/ ΕΚ της Επιτροπής, περί εξαίρεσης από την κοινοτική χρηματοδότηση ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σύμβαση υπηρεσιών επέμβασης σκαφών υποστήριξης για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης από υδρογονάνθρακες ΓεΔΕΕ, T-518/09, , Ecoceane κ/ Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (ΕΜSA) Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών διαγωνιστικές διαδικασίες επέμβαση σκαφών υποστήριξης για την καταπολέμηση της ρύπανσης από υδρογονάνθρακες απόρριψη προσφοράς υποχρέωση αιτιολόγησης ίση μεταχείριση αρχή διαφάνειας πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης. Νομικό Ζήτημα Εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει επεξηγήσει στον ανάδοχο τους λόγους απόρριψης της προσφοράς του σε προηγούμενη επικοινωνία τους, δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει εκ νέου την απόρριψή του στη σχετική γνωστοποίηση Παροχή διευκρινίσεων/ συμπληρώσεων εκ μέρους του διαγωνιζομένου σχετικά με στοιχεία του φακέλου της προσφοράς του ΔΕΕ C-336/12, , Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregaende Uddannelser / Manova A/S Προδικαστικό ερώτημα αρχή ίσης μεταχείρισης κλειστή διαδικασία σύστημα προεπιλογής προσφορών στάδιο ποιοτικής επιλογής έλλειψη ισολογισμού από το φάκελο προσφοράς αίτημα για συμπλήρωση/ διευκρίνιση επί φακέλου υποψηφιότητας κοινοποίηση εγγράφων επί ποινή α- ποκλεισμού Η δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να ζητήσει από τον υποψήφιο, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς του, να της κοινοποιήσει έγγραφα που αφορούν στην απόδειξη της τεχνικής ή/και χρηματοοικονομικής του ικανότητας, δεν παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, εφόσον είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμο ότι τα εν λόγω έγγραφα υπήρχαν πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβο- λής υποψηφιοτήτων και εφόσον δεν επιβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού η κοινοποίησή τους κατά την ανωτέρω καταληκτική προθεσμία Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων ΔΕΕ C 94/12, Swm Costruzioni 2 SpA, Mannocchi Luigino DI κατά Provincia di Fermo Δημόσιες συμβάσεις οδηγία 2004/18/ΕΚ οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες άρθρα 47, παράγραφος 2, και 48, παράγραφος 3 ε- πίκληση ικανότητας τρίτου άρθρο 52 σύστημα πιστοποιήσεως δημόσιες συμβάσεις έργων εθνική νομοθεσία επιβάλλουσα την κατοχή πιστοποιήσεως επαγγελματικών προσόντων απαγόρευση επικλήσεως των πιστοποιήσεων περισσοτέρων φορέων για εργασίες εμπίπτουσες στην ίδια κατηγορία Εθνική διάταξη η οποία απαγορεύει την επίκληση των πιστοποιήσεων περισσοτέρων φορέων για εργασίες εμπίπτουσες στην ίδια κατηγορία αντιτίθεται στα άρθρα 47, παράγραφος 2, και 48, παράγραφος 3 της οδηγίας Οδηγία 2004/18/ΕΚ Αιτιολόγηση απόφασης απόρριψης διαγωνιζομένου ΓεΔΕΕ, Τ-638/11, , European Dynamics Belgium SA κ.ά κατά Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) Σελίδα 8

9 Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών κριτήρια ανάθεσης υποχρέωση αιτιολόγησης απόρριψης προσφοράς υπερβολικά χαμηλή προσφορά - πρόσβαση στα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα Η επαρκής αιτιολόγηση της απόφασης απόρριψης διαγωνιζομένου από την αναθέτουσα αρχή και η πρόσβαση στα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα. Παράλειψη μεταφοράς οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο ΔΕΕ C 425/ Portgás Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA κατά Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território αίτηση προδικαστικής απόφασης «Διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών Οδηγία 93/38/ΕΟΚ Παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη Δυνατότητα κράτους μέλους να επικαλεσθεί την εν λόγω Οδηγία έναντι οργανισμού παραχωρησιούχου δημόσιας υπηρεσίας παρά τη μη μεταφορά της στο εσωτερικό δίκαιο» Επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου επιφορτισμένη με τη παροχή υπηρεσίας δημοσίου συμφέροντος υποχρεούται να τηρεί την οδηγία 93/38 ακόμα κι αν δεν μεταφέρθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη Υποχρέωση αιτιολόγησης της απορριπτικής απόφασης επί προσφοράς ΓεΔΕΕ Τ-165/12, , European Dynamics Luxembourg SA, Ευρωπαϊκή Δυναμική Προηγμένα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής και Τηλεματικής ΑΕ/ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών πρόκληση προς υποβολή προσφορών απόρριψη προσφοράς διαφάνεια υποχρέωση αιτιολόγησης Τα σχόλια της αναθέτουσας αρχής επί απορριπτικής απόφασης πρέπει να είναι αρκούντως ακριβή, ώστε ο προσφεύγων διαγωνιζόμενος να έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί όλα τα πραγματικά και νομικά στοιχεία της εν λόγω απόρριψης Διαδικασία ανάθεσης διαγωνισμού με διαπραγμάτευση ΔΕΕ C-561/12, , Nordecon AS, Ramboll Eesti AS/Rahandusministeerium Οδηγία 2004/18/ΕΚ διαδικασία με διαπραγμάτευση απαιτήσεις δεσμευτικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην συγγραφή υποχρεώ σεων της δημόσιας σύμβασης Η αναθέτουσα αρχή δεν επιτρέπεται να διαπραγματεύεται με προσφέροντες που δεν ανταποκρίνονται στις δεσμευτικού χαρακτήρα τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης Σελίδα 9

10 Η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 1997, στη θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί μία γνωμοδοτική δομή που παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και σε όλες τις ελληνικές αναθέτουσες αρχές εξειδικευμένη και ταχύτατη συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη δημοπράτηση συμβάσεων έργων και τεχνικών υπηρεσιών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 & 2004/17. Συγκροτεί ένα εθνικό σύστημα ελέγχου της νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και σηματοδότησε μια νέα εποχή προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη δημοπράτηση των δημοσίων συμβάσεων. Η νομική επιθεώρηση ΔηΣΚΕ & αγορά για το έτος 2013 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή με πλούσιο υλικό σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων Για περισσότερες πληροφορίες και συνδρομές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του περιοδικού ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο ή αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση Σελίδα 10

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά με την πρόταση για ένα ενιαίο νόμο δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Το σχέδιο νόμου για έναν ενιαίο νόμο δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Φεβρουάριος 2013 Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Προϊστάμενος Μονάδας Νομικής Υποστήριξης Στόχος Παρουσίασης Έννοια Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41824-2015:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι Κανόνες Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων

Οι Νέοι Κανόνες Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 09 Μαρτίου // 11 Μαρτίου // 16:00-21:00 26 Φεβρουαρίου // 13 Μαρτίου // 18 Μαρτίου // Όλους τους Φορείς Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης. 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:186267-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Φαρμακευτικά προϊόντα 2013/S 134-231904. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Φαρμακευτικά προϊόντα 2013/S 134-231904. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231904-2013:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Φαρμακευτικά προϊόντα 2013/S 134-231904 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-Ζ. Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ. 876

ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-Ζ. Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ. 876 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ. 876

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών 1 Προεγκρίσεις σκοπός Με τις προεγκρίσεις επιδιώκεται η έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, κατά τη διαδικασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154845-2010:text:el:html GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020 Αρ.Πρ.40 Αθήνα 25/02/2010 ΠΡΟΣ: -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

Θ Ε Μ Α : «Εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». Αθήνα, 11-10-2013 Αρ. Πρωτ. 5342/13 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες: Δ/νση Προμηθειών: 210 5213634-643-648 Δ/νση οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Οι σχετικές διατάξεις αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 77 / 2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 9 / 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 77 / 2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 9 / 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 77 / 2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 9 / 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α / 18-6-2008)

ΝΟΜΟΣ 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α / 18-6-2008) ΝΟΜΟΣ 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α / 18-6-2008) Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Ν. 3669/2008 Άρθρο πρώτο ΜΕΡΟΣ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) Περιεχόμενα ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 25.07.2013 ΑΠ.: 698/031 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 25.07.2013 ΑΠ.: 698/031 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 25.07.2013 ΑΠ.: 698/031 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση του Ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων για τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για το Έργο : «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)».

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN), ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1460 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 17/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10 Αντικείμενο: Προμήθεια Τηλεφωνικών Κέντρων για κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020 Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020 Αθήνα 20/01/2010 ΠΡΟΣ:1) Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. 2)Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΣΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΜΚΘ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Σ/Ν

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Σ/Ν ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το σχέδιο νόμου (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΓ-Ε5Ν) & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων Πάροδος Αριστοτέλους 18 263 35 ΠΑΤΡΑ Τηλ 2610-367358,367375 Fax 2610-367126 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 5-8-2015 ΑρΠρωτ ΤΑΟ:618

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2 Ταχ. Κώδικας:54013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404079-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2011/S 248-404079 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 02 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 83164 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368129-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων

Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων Ενημερωτικό δελτίο Ενημερωτικό δημοσίων συμβάσεων δελτίο 7-10/2014 Ιούλιος - Οκτώβριος δημοσίων συμβάσεων Υπεύθυνος σύνταξης: Ε. Αδαμαντίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος Τεκμηρίωση: Ε. Αλαγιαλόγλου, M2R, ΜΔΕ, Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368487-2011:text:el:html GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα