15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002796737 2015-05-22"

Transcript

1 ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 RFP 271/15 Σελ. 1 από 40

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΘΡΟ 3: ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΘΡΟ 5: ΑΡΘΡΟ 6: ΑΡΘΡΟ 7: ΑΡΘΡΟ 8: ΑΡΘΡΟ 9: ΑΡΘΡΟ 10: ΑΡΘΡΟ 11: ΑΡΘΡΟ 12: ΑΡΘΡΟ 13: ΑΡΘΡΟ 14: ΑΡΘΡΟ 15: ΑΡΘΡΟ 16: ΑΡΘΡΟ 17: ΑΡΘΡΟ 18: ΑΡΘΡΟ 19: ΑΡΘΡΟ 20: ΑΡΘΡΟ 21: ΑΡΘΡΟ 22: ΑΡΘΡΟ 23: ΑΡΘΡΟ 24: ΑΡΘΡΟ 25: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ, ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚA ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΟΤΗΤΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) : ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Β) : ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Γ) : Υπόδειγµα Α1 «Υπεύθυνη ήλωση» Υπόδειγµα Β1 «Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής» Υπόδειγµα Β2 «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης» Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς RFP 271/15 Σελ. 2 από 40

3 ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (στη συνέχεια αναφερόµενη ως ΑΜ) ιδρύθηκε µε το άρθρο πρώτο του Νόµου 1955/91. Σκοπός της ΑΜ ο οποίος προσδιορίζεται µε το άρθρο 2 του Ν.1955/91, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 3202/03 και µε τα άρθρα 121 και 145 του Ν. 4070/12 είναι µεταξύ άλλων η µελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκµετάλλευση και ανάπτυξη του δικτύου αστικού σιδηροδρόµου του Νοµού Αττικής και Νοµού Θεσσαλονίκης και γενικά ηλεκτρικών σιδηροδρόµων του Νοµού Αττικής και Νοµού Θεσσαλονίκης (εκτός από το σιδηροδροµικό δίκτυο του ΟΣΕ), καθώς και του δικτύου ΤΡΑΜ σε όλη την Επικράτεια. Η ΑΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ιαγωνισµό µέσω του ΕΣΗ ΗΣ µε ανοικτή διαδικασία, προσκαλώντας όσους έχουν τα νόµιµα προσόντα να υποβάλλουν προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ιακήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν, για την ανάδειξη Αναδόχου. 1.2 Αναθέτων Φορέας της Σύµβασης που θα καταρτιστεί είναι η ΑΜ, (Μεσογείων , , Αθήνα). ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η παροχή υπηρεσιών για τον ετήσιο ιατρικό έλεγχο (check up εργασίας ) του προσωπικού της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. που απασχολείται στην Αθήνα. Στον παρακάτω Πίνακα Α περιλαµβάνονται οι απαιτούµενες ιατρικές εξετάσεις και ενδεικτικά ο αριθµός των ατόµων που πρόκειται να εξεταστούν. ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Περιλαµβάνονται αναλυτικά οι παρακάτω εξετάσεις) 4.1 Ουρία 4.2 Κρεατινίνη 4.3 Σάκχαρο 4.4 Χοληστερίνη 4.5 HDL, LDL 4.6 Τριγλυκερίδια 330 RFP 271/15 Σελ. 3 από 40

4 4.7 Ουρικό οξύ 4.8 Τρανσαµινάσες (SGOT, SGPT) 4.9 γgt 4.10 Χολερυθρίνη Ολική 4.11 Χολερυθρίνη Άµεση 4.12 Αλκαλική Φωσφατάση 4.13 Λευκώµατα Ολικά 4.14 Αλβουµίνες 4.15 Κάλιο 4.16 LDH 4.17 Νάτριο 4.18 Σφαιρίνες 4.19 Λευκωµατικό πηλίκο 4.20 Αντισώµατα Ηπατίτιδας Α 5 ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ - ΗΛΚ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ PSA ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΟΥΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑ Α ΑΙΜΑΤΟΣ & RHESUS 2 15 ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙ ΩΝ B & C 2 16 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Ιατρικές Εξετάσεις ανά κατηγορία Υπαλλήλων Οι εξετάσεις αυτές θα πραγµατοποιηθούν ανά κατηγορία υπαλλήλων ανάλογα µε τη θέση εργασίας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παρόν άρθρο: Κατηγορία Α: Υπάλληλος Γραφείου i) Γενικές εξετάσεις για άνδρες γυναίκες: RFP 271/15 Σελ. 4 από 40

5 α/α Είδος Εξέτασης Α1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Α2. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Α3. ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ Α4. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Α4.1 Ουρία Α4.2 Κρεατινίνη Α4.3 Σάκχαρο Α4.4 Χοληστερίνη Α4.5 HDL, LDL Α4.6 Τριγλυκερίδια Α4.7 Ουρικό οξύ Α4.8 Τρανσαµινάσες (SGOT, SGPT) Α4.9 γgt Α4.10 Χολερυθρίνη Ολική Α4.11 Χολερυθρίνη Άµεση Α4.12 Αλκαλική Φωσφατάση Α4.13 Λευκώµατα Ολικά Α4.14 Αλβουµίνες Α4.15 Κάλιο Α4.16 LDH Α4.17 Νάτριο Α4.18 Σφαιρίνες Α4.19 Λευκωµατικό πηλίκο Α4.20 Αντισώµατα Ηπατίτιδας Α Α5. ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Α6. ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ Η.Κ.Γ. Α7. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚH ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Α8. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ ii) Ειδικές εξετάσεις: 1 PSA (άνω των 45 ετών) Για άνδρες άνω των 45 ετών 2 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Για γυναίκες 3 ΠΑΠ ΤΕΣΤ Για γυναίκες 4 U/S ΜΑΣΤΩΝ Για γυναίκες 5 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜΦΩ Για γυναίκες άνω των 35 ετών, ή µε επιθυµία της υπαλλήλου, και για µικρότερη ηλικία, λόγω βεβαρηµένου οικογενειακού ιστορικού RFP 271/15 Σελ. 5 από 40

6 Κατηγορία Β: Υπάλληλος Εργοταξίου Συντήρησης/Αποθηκάριος/ Υπάλληλος Καθαρισµού Β.1 ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α Β.2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Β.3 ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Β.4 ΑΚΟΥΟΓΡΑΜΜΑ Κατηγορία Γ: Νεοπροσλαβανόµενοι Υπάλληλοι Γ.1 OΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γ.2 ΟΜΑ Α ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ RHESUS Γ.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙ ΩΝ (Β,C) ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3.1 Η διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του Αναδόχου για τον ετήσιο ιατρικό έλεγχο του προσωπικού θα είναι για ένα (1) έτος, µε δικαίωµα παράτασης µονοµερώς της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έως ένα (1) επιπλέον έτος (για ένα επιπλέον ετήσιο ιατρικό έλεγχο), µε τους ίδιους όρους της αρχικής σύµβασης. Το παραπάνω δικαίωµα προαίρεσης µπορεί να ασκηθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ένα µήνα πριν τη λήξη της αρχικής σύµβασης. 3.2 Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την παροχή των υπηρεσιών της Σύµβασης για τη διάρκεια του ενός (1) έτους όπου θα καλυφθεί ο ετήσιος ιατρικός έλεγχος ανέρχεται σε εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000,00) Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή για τη διάρκεια των δύο (2) ετών, δηλαδή για δύο (2) ετήσιους ιατρικούς ελέγχους, ανέρχεται σε εκατόν τριάντα χιλιάδες Ευρώ ( ,00 ) χωρίς ΦΠΑ. Κατά τη διάρκεια της σύµβασης περιλαµβανοµένης της τυχόν παράτασης, οι τιµές που θα καταβάλλονται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., θα είναι σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του αναδόχου και παραµένουν σταθερές. ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο τίτλος του διαγωνισµού είναι «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ» Ο τίτλος αυτός πρέπει να φαίνεται στα έγγραφα, δικαιολογητικά, και λοιπά στοιχεία, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους, συνοδευόµενος από τον κωδικό Αναφοράς RFP- 271/15 και. RFP 271/15 Σελ. 6 από 40

7 ΑΡΘΡΟ 5: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ, ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 5.1 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ ΗΣ µε ανοικτή διαδικασία µε δηµοσίευση περίληψης της παρούσας ιακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της ΑΜ. Οι ιαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα Τεύχη του ιαγωνισµού. 5.2 Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή. ΑΡΘΡΟ 6: ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 6.1 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς, µεµονωµένα ή σε σύµπραξη/κοινοπραξία να έχουν συσταθεί νόµιµα και να λειτουργούν σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία εντός του Ν. Αττικής και να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη παρούσα ιακήρυξη. 6.2 Σε περιπτώσεις κοινοπραξιών και συµπράξεων ισχύουν τα ακόλουθα: Κάθε οικονοµικός φορέας δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος σύµπραξης είτε ως µέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το ίδιο πρόσωπο. Για την συµµετοχή στον ιαγωνισµό οι διαγωνιζόµενοι µε την µορφή συµπράξεων ή κοινοπραξιών δεν υποχρεούνται να περιβληθούν µε συγκεκριµένο νοµικό τύπο. Όµως, η Σύµπραξη ή η Κοινοπραξία που θα επιλεγεί υποχρεούται, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, να καταθέσει στην ΑΜ συµβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση σύµπραξης ή κοινοπραξίας. Σε κάθε περίπτωση από τα νοµιµοποιητικά έγγραφα συστάσεως θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα µέλη των Συµπράξεων - Κοινοπραξιών ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΜ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της σύµβασης. 6.3 Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα ΕΣΗ ΗΣ ιαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος ΕΣΗ ΗΣ και από τον σύνδεσµο <Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας>, την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους RFP 271/15 Σελ. 7 από 40

8 χρήσης του) ταυτοποιούµενοι µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNΕΤ της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 6.4 Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων κι ότι αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 7.1 Εγγύηση Συµµετοχής Προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν µε την προσφορά τους Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής για ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας, µη περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ήτοι δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ (2.600,00), σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν.4281/2014. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα ισχύει για χρονικό διάστηµα επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος λήγει, η Αττικό Μετρό µπορεί πριν την λήξη της να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος είναι σύµπραξη ή κοινοπραξία οι εγγυήσεις συµµετοχής πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν να εκδοθούν Εγγυητικές Επιστολές περισσότερες της µίας, οι οποίες θα καλύπτουν αθροιστικά το συνολικό ποσό της εγγύησης, µε την προϋπόθεση ότι οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές θα εκδοθούν η κάθε µία υπέρ όλων των µελών της σύµπραξης ή της κοινοπραξίας και όχι υπέρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα εκδοθεί προς όφελος της ΑΜ µε αποκλειστική δαπάνη του ιαγωνιζόµενου και θα είναι σύµφωνη µε το Υπόδειγµα Β1 του Προσαρτήµατος (Β) της παρούσης. RFP 271/15 Σελ. 8 από 40

9 Προσφορά που δεν συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής είναι απαράδεκτη και ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι σύµφωνη µε τα ανωτέρω, η Επιτροπή καλεί τον διαγωνιζόµενο να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή, σύµφωνα µε το υπόδειγµα και τους όρους της ιακήρυξης, µέσα στην προθεσµία που τάσσει η Επιτροπή. Ο ιαγωνιζόµενος που δεν θα συµµορφωθεί αποκλείεται από το διαγωνισµό. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται άτοκα στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο µε την υπογραφή της Σύµβασης και την κατάθεση από αυτόν της απαιτούµενης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11, όταν ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος, αν και έχει προσκληθεί, δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της Σύµβασης εντός της προθεσµίας που θα ορίσει η ΑΜ ή δεν προσκοµίσει την απαιτούµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης ή δεν τηρήσει τις δεσµεύσεις του άρθρου Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της σύµβασης, όπως θα προκύψει από την οικονοµική προσφορά του Αναδόχου, περιλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης (για 2 χρόνια συνολικά). Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα εκδοθεί σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Β2 του Παραρτήµατος (Β) της παρούσης. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα καλύπτει στο σύνολό της και χωρίς καµία διάκριση την οφειλόµενη, πλήρη, άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του Συµβατικού Αντικειµένου µε πιστή τήρηση των απαιτήσεων της Σύµβασης. Η Εγγύηση όµως αυτή δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για αποζηµίωση της ΑΜ σε περίπτωση που αυτή υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού της Εγγύησης. Η ΑΜ διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει οποιαδήποτε στιγµή µε έγγραφη δήλωσή της στην Εκδότρια Τράπεζα την Κατάπτωση Όλου ή Μέρους του Ποσού της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων της κατά του Αναδόχου, που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση και που οφείλονται στην µη τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης αποδίδεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την πλήρη ολοκλήρωση του αντικειµένου της Σύµβασης και εφόσον δεν εκκρεµούν αξιώσεις της ΑΜ για οποιαδήποτε υπαίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και εφόσον δεν έχει υπάρξει λόγος για κατάπτωση της, ολική ή µερική. RFP 271/15 Σελ. 9 από 40

10 7.3 Έλεγχος Εγγυητικών Επιστολών - Γενικά Στοιχεία Επισηµαίνεται ότι θα γίνεται έλεγχος από την ΑΜ ως προς την εγκυρότητα των Εγγυητικών Επιστολών Συµµετοχής, µε αποστολή σχετικής επιστολής προς τις εκδότριες τράπεζες προκειµένου να επιβεβαιώσουν εγγράφως την εγκυρότητα των σχετικών Εγγυητικών Επιστολών. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο αυτό προκύψει κατάθεση άκυρης, ψευδούς ή πλαστής Εγγυητικής Επιστολής, ο ιαγωνιζόµενος θα αποκλείεται από το ιαγωνισµό. Ο ίδιος έλεγχος θα γίνει και µε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και σε περίπτωση που προκύψει η κατάθεση άκυρης, ψευδούς ή πλαστής εγγυητικής επιστολής ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδοθούν από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος- µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Στην περίπτωση που η έκδοσή τους δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, αυτές θα εκδίδονται στην αγγλική γλώσσα και θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα ελληνικά. ΑΡΘΡΟ 8: ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 8.1 Το τεύχος του ιαγωνισµού θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ ΗΣ στις 22/5/2015, ηµέρα Παρασκευή και είναι η παρούσα ιακήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της. 8.2 Επίσης το τεύχος της ιακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και πληροφορίες σχετικά µε το διαγωνισµό παρέχονται από την κα Κ. Σαίτη στο τηλέφωνο , Fax Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ερωτήµατα και να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ ΗΣ, µέχρι τις 26/6/2015 και ώρα 15:00. Τονίζεται ότι προκειµένου οι ιαγωνιζόµενοι να υποβάλουν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών διευκρινήσεων πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήµατα που θα υποβληθούν µέσω του διαδικτυακού τόπου και θα εκδώσει ιευκρινιστικό Τεύχος το οποίο θα αναρτήσει στο διαδικτυακό σύστηµα του ΕΣΗ ΗΣ, το αργότερο µέχρι τις RFP 271/15 Σελ. 10 από 40

11 9/7/2015 και ώρα 15:00. Επισηµαίνεται ότι απαντήσεις θα δοθούν µόνο στα ερωτήµατα που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά. Σηµειώνεται ότι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ επί ερωτηµάτων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισµού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της ΑΜ (www.ametro.gr). ΑΡΘΡΟ 9: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 9.1 Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να ακολουθούν σε ότι αφορά τον τρόπο υποβολής και τα περιεχόµενα του φακέλου, τα οριζόµενα στην παρούσα ιακήρυξη. 9.2 Η προθεσµία υποβολής των Προσφορών λήγει την 15 η Ιουλίου ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Εκπρόθεσµη υποβολή προσφορών σύµφωνα µε τα παραπάνω έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµη και στην περίπτωση που η καθυστέρηση αποδίδεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 9.3 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, στις (21/7/2015) και ώρα 10:00 π.µ. 9.4 Οι προσφορές και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους επί ποινή αποκλεισµού ηλεκτρονικά σε µορφή τύπου pdf, µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Ν. 4155/13 (120Α ), της Υ.Α Π1/2390/ (2677Β ) και τα καθοριζόµενα στην παρούσα ιακήρυξη. Ο χρόνος υποβολής των προσφορών και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του Συστήµατος επιβεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/ Προσκοµίζονται επίσης σε έντυπη µορφή από τους προσφέροντες επί ποινή αποκλεισµού και εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή στην ΑΜ, όσα δικαιολογητικά και στοιχεία δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: π.χ. εγγυήσεις, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. ιευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η προσκόµιση σε έντυπη µορφή των ΦΕΚ που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία σε έντυπη µορφή, κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και θα συνοδεύονται από έγγραφο του προσφέροντα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά, σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική RFP 271/15 Σελ. 11 από 40

12 Προσφορά», ο οποίος θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά την παρακάτω ετικέτα: ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΤΥΠΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (η επωνυµία - ταχυδροµική διεύθυνση- τηλέφωνο - fax του διαγωνιζόµενου και σε περίπτωση σύµπραξης ή Κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των µελών της) ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ» (Κωδικός αναφοράς ) Κωδικός Συστήµατος Α/Α Προς : ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Λεωφ. Μεσογειων Αθήνα Υπόψη : Επιτροπής ιαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Ο σφραγισµένος φάκελος πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστική επιστολή εκτός του Φακέλου. 9.6 Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (Υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» και (β) ένας (Υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». *(Υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον ιαγωνιζόµενο σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 9.7 Στον (Υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας. Επισηµαίνεται ότι οι ιαγωνιζόµενοι υποβάλλουν την εγγυητική επιστολή συµµετοχής ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου.pdf και υποχρεούται να την υποβάλλουν σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα. RFP 271/15 Σελ. 12 από 40

13 Στον (Υπο)φάκελο µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά ο ιαγωνιζόµενος συντάσσει την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf συµπληρωµένο και ψηφιακά υπογεγραµµένο, το Έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς του Προσαρτήµατος Γ της ιακήρυξης (4 σελίδες). Σε αντίθετη περίπτωση η οικονοµική προσφορά θεωρείται ανυπόστατη Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 9.8 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για έξι (6) µήνες προσµετρούµενους από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την ΑΜ και εφόσον συναινεί ο διαγωνιζόµενος, για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Προσφορές που αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9.9 εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών για τις ζητούµενες υπηρεσίες. Εάν τυχόν υποβληθούν, δε λαµβάνονται υπόψη εν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισµού, η υποβολή προσφοράς για µέρος των ζητούµενων υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 10: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί σύµπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων των παρ.10.1 έως 10.6: [Ειδικώς στις περιπτώσεις 10.3 και 10.6 ο διαγωνιζόµενος µπορεί να αποκλεισθεί κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγµατικά περιστατικά και χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που έχει τυχόν υποβάλει ο διαγωνιζόµενος µε το φάκελο συµµετοχής του. Αν ασκήσει ένσταση κατά του αποκλεισµού του µπορεί ο διαγωνιζόµενος να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις] Εκκρεµεί εναντίον του δίωξη ή έχει καταδικασθεί µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας, συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. RFP 271/15 Σελ. 13 από 40

14 10.2 Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή έχει κατατεθεί αίτηση περί πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης Αποδεδειγµένη διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής Υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή µη παροχή των πληροφοριών αυτών. Στις περιπτώσεις 10.1, 10.3 και 10.6 αποκλεισµός του διαγωνιζοµένου νοµικού προσώπου ή και της σύµπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συµµετέχει επέρχεται αν στο αδίκηµα ή παράπτωµα έχει υποπέσει µέλος της διοίκησής του, όπως τα µέλη αυτά ορίζονται στο άρθρο της παρούσας. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο διαγωνιζόµενος κατά την υποβολή της προσφοράς του υποβάλει Υπεύθυνη ήλωση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο Αν ο διαγωνιζόµενος ανακηρυχθεί µειοδότης υποχρεούται, πριν την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσει όλα τα σχετικά πιστοποιητικά για τα οποία υπέβαλε Υπεύθυνη ήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 11: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Τα στοιχεία και δικαιολογητικά του (Υπο)φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και είναι τα παρακάτω: 11.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας ιακήρυξης Πρακτικό απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, σε περίπτωση Α. Ε., ή απόφαση των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε. Ε. µε την οποία: Εγκρίνεται η συµµετοχή της στο διαγωνισµό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή σύµπραξη. RFP 271/15 Σελ. 14 από 40

15 Ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος µε εξουσία να υπογράφει δεσµευτικά για τον συµµετέχοντα όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού και την προσφορά. Στην ίδια Απόφαση, σε κοινοπραξίας / σύµπραξης: Ορίζεται το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους στην κοινοπραξία / σύµπραξη. ηλώνεται η αποδοχή της από κοινού συµµέτοχής στο διαγωνισµό και στην εκτέλεση της σύµβασης καθώς και της αλληλέγγυας ευθύνης εις ολόκληρο απέναντι στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύµβαση και πριν την υπογραφή της, θα συστήσουν κοινοπραξία / σύµπραξη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ιακήρυξης Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου (έκδοσης 2014), µε το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το αντικείµενο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του νοµικού προσώπου Υπεύθυνη δήλωση Οι µεµονωµένοι διαγωνιζόµενοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) υποβάλουν στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής Υπεύθυνη ήλωση, συνταγµένη σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Α1 του Προσαρτήµατος (Α) της παρούσας, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους λόγος αποκλεισµού εκ των αναφεροµένων στο άρθρο 10. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο την εν λόγω Υπεύθυνη ήλωση υπογράφουν: α) οι ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. β) ο Πρόεδρος του.σ. και ο ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι του. Οι διαγωνιζόµενες συµπράξεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν Υπεύθυνη ήλωση για καθένα από τα µέλη τους, υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του µέλους, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του µέλους κάποιος από τους λόγους αποκλεισµού. Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισµού στο πρόσωπο του διαγωνιζοµένου, αλλιώς αποκλείεται Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλλουν ευκρινές αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και της άδειας λειτουργίας σύµφωνα µε το Π 84/2001 καθώς και τις επιµέρους άδειες λειτουργίας για κάθε εργαστηριακό τµήµα που περιλαµβάνουν, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. RFP 271/15 Σελ. 15 από 40

16 11.6 Παρόµοια Εµπειρία Για την απόδειξη εµπειρίας σε παρόµοιο αντικείµενο µε το δηµοπρατούµενο, οι διαγωνιζόµενοι θα προσκοµίσουν κατάλογο µε παρόµοιες συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν συνάψει κατά την τελευταία τριετία (από 2012 έως σήµερα). Ως παρόµοιες υπηρεσίες νοούνται υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί για ιατρικό προληπτικό έλεγχο προσωπικού αντίστοιχων φορέων του δηµοσίου ή µεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Για την απόδειξη αυτής της εµπειρίας οι ιαγωνιζόµενοι θα υποβάλουν: Πίνακα που θα αναφέρεται η εταιρεία, το αντικείµενο, το ποσό της σύµβασης καθώς και ο αριθµός του προσωπικού που υπεβλήθη σε ιατρικό έλεγχο. Ο πίνακας θα συνοδεύεται Υπεύθυνη ήλωση ότι τα στοιχεία που δίδονται στον πίνακα αυτό είναι πλήρη, ακριβή και αληθή. Σε κάθε περίπτωση η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να ελέγξει τα στοιχεία που θα της υποβληθούν και να ζητήσει πληροφορίες για τη διαχείριση των συµβάσεων που ο διαγωνιζόµενος θα συµπεριλάβει στον ως άνω κατάλογο, απευθυνόµενη απευθείας στον εκάστοτε πελάτη του. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, η υπόψη εµπειρία µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα κοινοπρακτούντα µέλη Υπεύθυνη ήλωση σχετική µε την εκτέλεση του αντικειµένου Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνες ηλώσεις του Ν1599/86 στις οποίες θα δηλώνεται: 1. Η δυνατότητά για την διεξαγωγή όλων των εξετάσεων στον ίδιο χώρο, και ότι κάθε υπάλληλος θα ολοκληρώνει τις απαιτούµενες εξετάσεις σε µία ηµέρα. 2. Ο αριθµός του προσωπικού της εταιρείας που θα µπορούν να εξυπηρετήσουν ανά ηµέρα, µεταξύ των ωρών 8:00-16:00 και µε διάρκεια του χρόνου εξέτασης που δεν θα υπερβαίνει τις 4 ώρες. 3. Ο συνολικός χρόνος του ιατρικού ελέγχου (check-up εργασίας) για όλους τους εργαζοµένους ο οποίος δεν θα να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εβδοµάδες. 4. Ότι σε περίπτωση κατά την οποία σε αποτελέσµατα των εξετάσεων του ιατρικού ελέγχου εντοπιστούν παθολογικά ευρήµατα για τα οποία η επαναληπτική εξέταση σε άλλο διαγνωστικό κέντρο αποδειχθεί αρνητική θα επιβαρύνονται τόσο µε τα έξοδα της εξέτασης για την οποία υπήρχε λανθασµένο αποτέλεσµα όσο και µε τα έξοδα της επαναληπτικής της. 5. Ότι αποδέχεται τους όρους του διαγωνισµού Σε περίπτωση κοινοπραξίας / σύµπραξης η υποχρέωση υποβολής όλων των παραπάνω εγγράφων / στοιχείων / δηλώσεων και πιστοποιητικών ισχύει για κάθε µέλος χωριστά Όπου στα απαιτούµενα δικαιολογητικά του ιαγωνισµού αναφέρεται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, ως τέτοια νοείται, τις ελληνικές επιχειρήσεις, η «Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86». Οι Υπεύθυνες ηλώσεις δεν απαιτείται να έχουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα RFP 271/15 Σελ. 16 από 40

17 (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών. Εξαιρετικώς η Υπεύθυνη ήλωση του άρθρου 11.4, θα πρέπει να είναι συνταγµένη σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Α1 του Προσαρτήµατος (Α) της παρούσας Σχετικά µε τις επικυρώσεις αντιγράφων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 4250/14, περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο µετά τον έλεγχο των νοµιµοποιητικών και λοιπών εγγράφων και στοιχείων που θα υποβληθούν και οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να το προσκοµίσουν. Επίσης η Επιτροπή δικαιούται αν αµφιβάλλει, να απευθύνεται άµεσα στις αρµόδιες αρχές για τη λήψη των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά µε την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων Οι ιαγωνιζόµενοι που θα υποβάλλουν ελλιπή στοιχεία για τα οποία η επιτροπή διαγωνισµού θα ζητήσει συµπληρώσεις /διευκρινήσεις και δεν θα δοθούν ή θα δοθούν ελλιπείς, καθώς επίσης διαγωνιζόµενοι που δεν θα υποβάλλουν στοιχεία προσηκόντως, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα, αποκλείονται του διαγωνισµού. Προσφορά που δε συνοδεύεται από τα παραπάνω ή δεν ανταποκρίνεται στα ζητούµενα µε την παρούσα, δε λαµβάνεται υπόψη, οι δε διαγωνιζόµενοι αποκλείονται από το διαγωνισµό. ΑΡΘΡΟ 12: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 12.1 Στον (Υπο)φάκελο* µε την ένδειξη <Οικονοµική Προσφορά> περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισµού στον (Υπό) φάκελο Οικονοµική Προσφορά. Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf συµπληρωµένο και ψηφιακά υπογεγραµµένο, το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς του Προσαρτήµατος Γ της ιακήρυξης (4 σελίδες). Σε αντίθετη περίπτωση η οικονοµική προσφορά θεωρείται ανυπόστατη 12.2 Το Έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς περιλαµβάνει 2 πίνακες (Α & Β). RFP 271/15 Σελ. 17 από 40

18 Ο πίνακας Α αφορά στο Προσφερόµενο Τίµηµα για ένα ετήσιο ιατρικό έλεγχο, το οποίο µεταφέρεται από το Πίνακα Β όπου αναλύεται το ανωτέρω ποσό µε τις προσφερόµενες τιµές µονάδος και τις εκτιµώµενες ποσότητες. Η Προσφερόµενη έκπτωση του Πίνακα Α προκύπτει από τον παρακάτω τύπο µε στρογγυλοποίηση του ποσοστού στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. (Προεκτιµώµενη Αµοιβή Προσφερόµενο Τίµηµα) x 100 Αν το συνολικό ποσό της οικονοµικής προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) υπερβαίνει το ποσό της προεκτιµώµενης Προεκτιµώµενη αµοιβής όπως Αµοιβή αναγράφεται στο άρθρο 3 της ιακήρυξης, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μειοδότης είναι ο διαγωνιζόµενος µε το Χαµηλότερο προσφερόµενο Τίµηµα και συνεπώς την υψηλότερη προσφερόµενη έκπτωση. Επισηµαίνεται ότι το Προσφερόµενο Τίµηµα (χωρίς Φ.Π.Α.), που αντιστοιχεί σε ετήσιο ιατρικό έλεγχο του προσωπικού δεν πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να υπερβαίνει το ποσό της προεκτιµώµενης αµοιβής για ένα ετήσιο ιατρικό έλεγχο, δηλαδή τις όπως αναγράφεται στο άρθρο 3.2 της παρούσης Οι τιµές στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. Σε περίπτωση υπάρξεως, στην Οικονοµική Προσφορά διαγωνιζοµένου, αναντιστοιχίας της ολογράφως και της αριθµητικώς καταγεγραµµένης τιµής, η Επιτροπή ιαγωνισµού προβαίνει στη διόρθωση βάσει της ολόγραφης αναγραφής /τιµής και χρησιµοποιεί για την κατάταξη των προσφορών τη διορθωµένη πλέον προσφορά του διαγωνιζοµένου. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. Σφάλµατα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθµητικών τιµών, λογιστικά λάθη σε αθροίσµατα και γινόµενα διορθώνονται από την Επιτροπή µε βάση την ολόγραφη τιµή ανά µονάδα φυσικού αντικειµένου. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. RFP 271/15 Σελ. 18 από 40

19 ΑΡΘΡΟ 13: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ 13.1 Φάσεις ιαγωνισµού Η διαδικασία του ιαγωνισµού έως την ανάδειξη του µειοδότη χωρίζεται στις ακόλουθες δύο (2) φάσεις: 1 η Φάση: Έλεγχος (Υπο)φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». 2 η Φάση: Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη η Φάση: Έλεγχος (Υπο)φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται κατά το χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 9.3 της παρούσης, µέσω της αρµόδιας πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής ιαγωνισµού της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, η οποία ορίζεται µε απόφαση του.σ. της ΑΜ. Η Επιτροπή θα έχει την ευθύνη διενέργειας του ιαγωνισµού µέχρι και το στάδιο της υπογραφής της Σύµβασης. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (Υπο)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Κατόπιν, σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για κάθε ιαγωνιζόµενο και αποφασίζει εάν πληρούνται οι τεθέντες όροι συµµετοχής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας ιακήρυξης. Στην 1 η φάση του ιαγωνισµού, αποκλείονται όσοι ιαγωνιζόµενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της ιακήρυξης. Οι φάκελοι της Οικονοµικής προσφοράς παραµένουν κλειστοί. Καθ όλη την διάρκεια ελέγχου των Υποφακέλων ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα και την ευχέρεια να ζητήσει διευκρινίσεις και συµπληρώσεις επί των υποβληθέντων και µόνο στοιχείων. ιαγωνιζόµενοι που θα υποβάλλουν ελλιπή στοιχεία για τα οποία η Επιτροπή ιαγωνισµού θα ζητήσει συµπληρώσεις-διευκρινίσεις και δεν θα δοθούν ή θα δοθούν ελλιπείς αποκλείονται της συµµετοχής τους στη 2 η φάση του ιαγωνισµού Μετά τον έλεγχο των Υποφακέλων ικαιολογητικών Συµµετοχής, η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό αξιολόγησης της 1 ης Φάσης στο οποίο θα αναγράφεται ποίοι γίνονται αποδεκτοί στην επόµενη φάση και ποίοι αιτιολογηµένα αποκλείονται. Οι ιαγωνιζόµενοι ενηµερώνονται για το πρακτικό αυτό µέσω του συστήµατος ΕΣΗ ΗΣ. Κατά του Πρακτικού της Επιτροπής χωρούν αντιρρήσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 13.2 παρακάτω. RFP 271/15 Σελ. 19 από 40

20 Σε περίπτωση που υποβληθούν αντιρρήσεις, η Επιτροπή θα εισηγηθεί στο ιοικητικό Συµβούλιο της Α.Μ. την αποδοχή ή απόρριψη των αντιρρήσεων και την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων της 1ης φάσης και εκείνο αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση του.σ. θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά στους ιαγωνιζόµενους. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αντιρρήσεις τότε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού που αναφέρεται στα αποτελέσµατα της 1ης φάσης καθίσταται οριστικό. Οι ιαγωνιζόµενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της 1ης φάσης θα συµµετάσχουν στην 2η φάση της διαδικασίας του ιαγωνισµού, δηλαδή την διαδικασία του ανοίγµατος των Οικονοµικών Προσφορών η Φάση: Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών - Ανάδειξη µειοδότη Οι ηλεκτρονικοί (Υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω της αρµόδιας πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής διαγωνισµού, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (Υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι διαγωνιζόµενοι των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενό των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των οικονοµικών προσφορών που προσφέρθηκαν. Μετά την αποσφράγιση των Υποφακέλων των Οικονοµικών Προσφορών, η Επιτροπή, θα εξετάσει την συµµόρφωση του περιεχοµένου τους µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης και θα συντάξει Πρακτικό Αξιολόγησης της 2 ης Φάσης στο οποίο θα αναγράφεται ποίοι γίνονται αποδεκτοί και ποίοι αιτιολογηµένα αποκλείονται και θα περιλαµβάνει τον Πίνακα Κατάταξης µε τις πρόσφορές κατ αύξουσα πρόοδο από τη χαµηλότερη προς της υψηλότερη. Οι ιαγωνιζόµενοι ενηµερώνονται για το πρακτικό αυτό µέσω του συστήµατος ΕΣΗ ΗΣ. Κατά του Πρακτικού της Επιτροπής χωρούν αντιρρήσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 13.2 παρακάτω. Αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις επί των αποτελεσµάτων της 2 ης Φάσης ή µετά την εξέταση των τυχόν αντιρρήσεων σύµφωνα µε τα παρακάτω από το.σ. της ΑΜ, η Επιτροπή συντάσσει ανάλογα τον τελικό πίνακα κατά τα προηγούµενα, προτείνει στο.σ. της ΑΜ την έγκριση των αποτελεσµάτων και την ανακήρυξη του διαγωνιζοµένου που έχει τη χαµηλότερη προσφορά, ως µειοδότη Μετά την έγκριση των αποτελεσµάτων, ο ανακηρυχθείς µειοδότης στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ανάθεσης θα καλεστεί προηγουµένως να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παρούσης ικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής έχουν µόνο οι διαγωνιζόµενοι που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, απευθύνονται στο ιοικητικό RFP 271/15 Σελ. 20 από 40

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ, 30 / 07 / 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Για τον «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 195/10/ Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 195/10/ Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 195/10/ Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Συνοχής ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΠΜ-41205 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισµός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΞΨ-ΓΙ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 16/09/2013 Αρ. πρωτ. 38282 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου- Ηπείρου/Περιοχή Κέρκυρας Αλεπού, Κέρκυρα, 49100 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΑΡΙΘ.: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/Π.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5002503/11-11-2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΤΑΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα, 30/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21529 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα