ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 466 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Αριθμός 394 ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (θέση προαγωγής), ως ακολούθως: μία (1) θέση για την Ηλεκτρολογία και μία (1) θέση για τα Δομικά. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέοης είναι Α12: 32947, 34487, 36027, 37567, 39107, 40647, 42167, Στο μισθό αυτό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις ττου εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με το ιοχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 2. Καθήκοντα και Ευθύνες (1) Βοηθά τον Διευθυντή στην ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία του οχολείου στο οποίο τοποθετείται. (2) Μετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου. (3) Έχει ευθύνη για τους τομείς δραστηριοτήτων του οχολείου που του αναθέτει ο Διευθυντής. (4) Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος. (5) Εκτελεί συντονιστικά καθήκοντα της ειδικότητας του. (6) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν, για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικά. Σημειώσεις: (1) Οι προαγόμενοι στη θέση αυτή τοποθετούνται σε σχολεία Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, (2) Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Βοηθού Διευθυντή αναφέρονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου. 3. Απαιτούμενα Προσόντα (1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ειδικότητα που να δίνε! στον υποψήφιο δικαίωμα διορισμού σε θέση Εκπαιδευτή στις Κλίμακες AS-A10. (2) Αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία δώδεκα τουλάχιστον ετών, από τα οποία τα πέντε στη θέση Εκπαίδευτή σε δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου, στην καθορισμένη ειδικότητα. Σημειώσεις: Για τους Τεχνολόγους και Εκπαιδευτές που βρίσκονταν στην υπηρεσία την 31η Μαρτίου 1981 ισχύουν τα πιο κάτω: {α) (β) Τεχνολόγος που έχει προσωπική μισθοδοτική κλίμακα Α11 (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις) με συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία επτά ετών, από την οποία τα πέντε ατη δημόσια Μέση Εκπαίδευση, μπορεί να είναϊ υποψήφιος για προαγωγή στη θέση αυτή. Εκπαιδευτής που έχε! προσωπική μισθοδοτική κλίμακα AS, Α10 και Α11 με συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία δώδεκα ετών, από τα οποία τα πέντε στη δημόσια Μέση Εκπαίδευση, μπορεί να είναι υποψήφιος για προαγωγή στη θέση αυτή, Σημειώσείς: (1) Ο τομέας της εκπαίδευσης καθορίζεται κατά την υποβολή πρότασης για πλήρωση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. (2) Ο Βοηθός Διευθυντής έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα, σχετικό με την οργάνωση και διοίκηση σχολείων. 4. Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο οε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, οτη διεύθυνση Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 22 Ιουνίου μέχρι 9 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τις 1μ.μ.. 5. Ύστερα από τη δημοσίευση, στις , του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2011 (Ν.24(Ι)/2011), καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις», να υποβάλουν, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας), σε πρωτότυπο ή αντίγραφο πιστοποιημένο από Λειτουργό του Γραφείου της Επιτροπής. (Αρ. Φακ )

2 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Α 467 Αριθμός 395 ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ Ανακοίνωση για συμμετοχή στις Γραπτές Εξετάσεις του Τμήματος Δασών για πρόσληψη Δασικών Μαθητευομένων για φοίτηση στο Δασικό Κολλέγιο Κύπρου 1. Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε συνέχεια των ανακοινώσεων για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις για την πρόσληψη Δασικών Μαθητευομένων για φοίτηση ΟΪΟ Δασικό Κολλέγιο, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμούς 4597, 4603 και 4606, Τμήμα Α, στις 16 Μαρτίου, 27 Απριλίου και 18 Μαΐου 2012, αντίστοιχα οι οποίες αφορούσαν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανακοινώνει ότι θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά πολίτες άλλους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συμμετοχή στις Γραπτές Εξετάσεις του Τμήματος Δασών για την πρόσληψη Δασικών Μαθητευομένων για φοίτηση στο Δασικό Κολέγιο Κύπρου. 2. Η νέα ημερομηνία για τις γραπτές εξετάσεις θα είναι Σάββατο, 21 Ιουλίου Ο χώρος καθώς και το πρόγραμμα εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα στους αιτητές. 3. Η εισαγωγή και εκπαίδευση στο Δασικό Κολλέγιο θα γίνει σύμφωνα με τους «περί Δασικών Μαθητευομένων (Εισαγωγή και Όροι Εκπαίδευσης στο Δασικό Κολλέγιο), Κανονισμοί του 2002 και Τροποποιητικοί του 2007 και 2008». 4. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα: (α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας Σχολής Μέσης Παιδείας. (β) (γ) Να είναι ηλικίας κάτω των 28 ετών κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας για την υποβολή αίτηοης, Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 5. Η γραπτή εξέταση θα γίνει στα πιο κάτω θέματα: - Νέα Ελληνικό (100 ) - Μαθηματικά (100 ) - Γενικές Γνώσεις (100 ) - Αγγλικά (100 ) (α) (β) (γ) Για κάθε θέμα δίδεται βαθμολογία από 0 μέχρι 100. Κανένας υποψήφιος θα θεωρείται ότι έχει επιτύχει στις πιο πάνω γραπτές εξετάσεις αν δεν έχει εξασφαλίσει συνολική βαθμολογία 50% και άνω και τουλάχιστο 40% στο καθένα από τα θέματα της εξέτασης. Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις υποβάλλονται σε προφορική εξέταση από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής. Η ύλη των εξετάσεων βρίσκεται αναρτημένη στις ιστοσελίδες του Τρήματος Δασών και Δασικού Κολεγίου (hnp://www.moa.gov.cy/forest, hllp://www.moa.gov.cy/fc). 6. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν κατάλληλα το ειδικό έντυπο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ». Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται με τα πιο κάτω: (α) (β) Πιστοποιητικό γέννησης. Πιστοποιημένο αντίγραφο απολυτηρίου εξατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. (γ) Πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή πιστοποιητικό εξαίρεσης (όχι για λόγους υγείας) ή βεβαίωση από τη Μονάδα που υπηρετούν ότι αποστρατεύονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου (δ) Αλλα πιστοποιητικά ανάλογα με τις δηλώσεις των υποψηφίων. 7. Φέρεται σε γνώση των υποψηφίων ότι επιλεγείς υποψήφιος εισάγεται στο Δασικό Κολέγιο εφόσον προσκομίσει πιστοποιητικό από Κυβερνητικό Ιατρικό Λειτουργό ότι αυτός είναι κατάλληλος, από πλευράς υγείας, για εκπαίδευση στο Δασικό Κολλέγιο και για μελλοντική υπηρεσία στο Τμήμα Δασών. 8. Δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΚολλεγΙου θα έχουν όσοι έχουν καταβάλει τα εξεταστικά τέλη ύψους 35. Τα σχετικά τέλη θα καταβάλλονται στο Τμήμα Δασών οτη Λευκωσία από η ώρα 08:30 π.μ. - 13:00 μ.μ. έναντι έκδοσης της σχετικής απόδειξη κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης. 9. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από τους υπομιήφιους στο Τμήμα Δασών το αργότερο μέχρι τις 6 Ιουλίου 2012 και ώρα 12:00 μ. Αιτήσεις που δεν θα είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δε θα παραλαμβάνονται και αν σταλούν ταχυδρομικώς δε θα λαμβάνονται υπόψη. 10. Ειδικά έντυπα αιτήσεων μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από τα Κεντρικά Γραψεία του Τμήματος Δασών στη Λευκωσία, το Δασικό Κολλέγιο Κύπρου στον Πρόδρομο, Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας στην Αθαλάσσα, Δασικό Γραφείο Λάρνακας, Δασικό Γραφείο Γεροσκήπου, Δασικό Σταθμό Παλιάς, Παναγιάς, Σταυρού Ψώκας, Πλατανιών, Δασικό Γραφείο Λεμεσού καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών (hitp://www.moa.gov.cy/forest).

3 468 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ος ΙΟΥΝΙΟΥ Για περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες και κανονισμούς (Εισαγωγή και Όροι Εκπαίδευσης στο Δασικό Κολλέγιο, Κανονισμοί του 2002 και Τροποποιητικοί του 2007 και 2008) των Δασικών Μαθητευομένων, παρακαλώ επικοινωνήστε: ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ, 1414 Λευκωσία, Τηλ , Φάξ , Ιστοσελίδα: ΔΑΣΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, 4841 Λεμεσός, Τηλ , , Φάξ , Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ίστοσελίδα: Αριθμός 396 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟΥΣ ΑΣΦΑΛίΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΙΟΥ 2012 Στην ενδστμηματική εξέταση στις νομοθεσίες που εφαρμόζουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών, Τερματισμού Απασχολήσεως, Ταμείων Προνοίας, Ίδρυσης Δραστηριοτήτων και Εποπτείας Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, Κοινωνικής Σύνταξης, Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων και Προστοοίας των Δικαιωμάτων των Εργοδότου μένω ν σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη και των διαδικασιών εφαρμογής τους, καθώς επίσης και τις πρόνοιες του Κανονισμού της Ε.Ε. 883/04 για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης) που πραγματοποιήθηκε στις έχει επιτύχει ο υποψήφιος του οποίου ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αναφέρεται πιο κάτω: Α/Α ΑΔΤ η.φ, Αριθμός 397 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦίΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Η Εφορεία Ελληνίκών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις αποφοίτων των Λυκείων της Εκπαιδευτικής της Περιφέρειας: Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λύκειο Παλουριώτισσας, Λύκειο Ακρόπολης και Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ' Δασούπολης, για παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για πτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, ΤΕΠΑΚ και ΤΕΙ στην Ελλάδα και την Κύπρο για το ακαδημαϊκό έτος Δικαίωμα υποβολής έχουν: 1.1 Οι Ελληνοκύπριοι απόφοιτοι των Λυκείων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας των τριών τελευταίων σχολικών ετών , και , οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση σε Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΠΑΚ, ΤΕΙ στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 1.2 Γενικό βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 17 στην κλίμακα Περιορισμένα οικονομικά μέσα: Ανώτατο εισόδημα οικογένειας πλέον 1708 για κάθε παιδί πέραν του αιτητή. 2. Η παραχώρηση της υποτροφίας στους επιτυχόντες άρρενες υποψηφίους θα αρχίζε: μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. 3. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως υποψήφιοι για υποτροφία, πρόσωπα που ήδη φοιτούν σε Πανεπιστήμιο ή κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο. 4. Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις προσώπων που δεν θα πληρούν τους όρους που αναφέρονται πιο πάνω. 5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ειδικά έντυπα, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, στην οδό Αινέως και Λυσίππου στην Παλουριώτισσα. 6. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας και να φθάσουν στα Γραφεία της Εφορείας, το αργότερο μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2012.

4 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 398 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 352 Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές που ττιθανό να προσφερθούν από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και χρηματοδοτούνται από την, Κυβέρνηση της Δημοκρατίας νικ το ηρερολονιακό έτος Το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, προκηρύσσει τη χορήγηση αριθμού υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές στα Ανώτατα Κρατικά Πανεπιστήμια Κύπρου (ΠΑΚ και ΤΕΠΑΚ) ή/και σε Αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι οποίες χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας για το ημερολογιακό έιος 2012 (1/1/ /12/2012), στους ακόλουθους κλάδους: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ι) Τέσσερις (4) υποτροφίες στις "Επιστήμες Οικονομικών /Επιστήμες Διοίκησης" (Σημ.: Η μια (1) υποτροφία χρηματοδοτείται από το Διαχειριστικό Συμβούλιο της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου) Ενδεικτικά Θέματα/ Κλάδοι Σπουδών - Οικονομικά - Διοικητική Επιστήμη - Λογιστική - Μάρκετινγκ - Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης - Χρηματοοικονομικά/Χρηματοπιστωτικά - Διοίκηση και Οικονομικά Νοσοκομείων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (tl) Τρεις (3) υποτροφίες στις «Θετικές Επιστήμες» : Μαθηματικά Χημεία Ενδεικτικά Στατιστική Βιολογικές Επιστήμες Θέματα/ Φυσική Γενετική Κλάδοι Μετεωρολογία Γεωφυσική Σπουδών Γεωλογία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (111) Τέσσερις (4) υποτροφίες στις «Επιστήμες Υγείας» : Ιατρική - Φαρμακευτική Ενδεικτικά (Βλ. Σημ.(α) πιο κάτω) - Προστασία Περιβάλλοντος θέματα/ Νοσηλευτική Κλάδοι Δημόσια Υγεία Σπουδών Κτηνιατρική ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (IV) Τέσσερις (4) υποτροφίες στις «Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας»: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Μηχανολογία (περιλαμβάνει και Αρχιτεκτονική / Τοπογραφία έρευνες σε σχέση με την Ενδεικτικά Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού εκμετάλλευση και διαχείριση Θέματα/ Διαχείριση Φυσικών Πόρων φυσικού αερίου) Κλάδοι Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική Νανοτεχνολογία Σπουδών Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών - Τεχνολογία Περιβάλλοντος

5 470 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (V) Ενδεικτικά Θέματα/ Κλάδοι Σπουδών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (VI) Τρεις (3) υποτροφίες στις «Επιστήμες Πληροφορικής»: Επιστήμη Ηλεκτρονικών - Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες Υπολογιστών (Προγραμματισμός, - Πληροφορική Ανάλυση Συστημάτων κτλ.) - Τεχνολογία Πληροφορικής Διαχείριση, Σχεδιασμός Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Δύο (2) υποτροφίες στις «Ανθρωπιστικές Σπουδές / Φιλολογικές και Ιστοριογραφικές Επιστήμες», οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως; Κατηγορία VI Α - Μία (1) υποτροφία Αρχαιολογία Βυζαντινές Σπουδές Ιστορία Ενδεικτικά Κλασικές Σπουδές Θέματα/ Νεοελληνικές Σπουδές Κλάδοι Μεσανατολικές Σπουδές Σπουδών Κατηγορία VI Β - Μία (1) υποτροφία Γλωσσολογία - Μετάφραση και Διερμηνεία - Συγκριτική Λογοτεχνία - Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Γλώσσες - Φιλοσοφία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (V») Ενδεικτικά Θέματα/ Κλάδοι Σπουδών Μια (1} υποτροφία σε «Κλάδους Δικαίου»: Νομική Δίκαιο (Εργατικό, Εμπορικό, Αστικό, Ποινικό, Συνταγματικό κτλ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (VIII) Ενδεικτικά Θέματα/ Κλάδοι Σπουδών Μια (1) υποτροφία στις «Καλές Τέχνες»: - Γλυπτική - Ζωγραφική Μουσική Θεατρικές Σπουδές ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (IX) Μία(1) υποτροφία στις «Κοινωνικές/Πολιτικές Επιστήμες»: Ενδεικτικά Θέματα/ Κλάδοι Σπουδών - Κοινωνιολογία - ψυχολογία Πολιτικές Επιστήμες Δημοσιογραφία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Χ) Μια (1) υποτροφία στις «Επιστήμες Αγωγής» ΚΑΤΗΓΟΡΪΑ (XI) Μια (1) υποτροφία σε κλάδο επιλογής των υποψηφίων (Βλ. Σημ,(β) πιο κάτω)

6 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ Σημειώσεις: (α) Δεν μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία, όσοι υποψήφιοι φοιτητές παρακολουθούν σπουδές για απόκτηση ειδικότητας στην Ιατρική, Οι υποτροφίες αυτές προσφέρονται μόνο για ακαδημαϊκούς σκοπούς. (β) Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία σε άλλο κλάδο που δεν αναφέρεται στις Κατηγορίες (Ι) μέχρι (Χ) πιο πάνω. (γ) Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία μόνο νια ένα κλάδο σπουδών. 2. Οι υποψήφιοι φοιτητές ιτρέττει να διακρίνονται αε ήθος και να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις, για υποβολή αίτησης προς διεκδίκηση υποτροφίας: (ί) να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πρώτου καταληκτικού Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών με βαθμολογία Άριστα [για απόφοιτους Πανεπιστημίων της Κύπρου, της Ελλάδας και άλλων χωρών] ή First Class Honours [για απόφοιτους αγγλόφωνων Πανεπιστημίων] ή 3.80/4.00 ή 4.75/5.00 [για απόφοιτους Πανεπιστημίων των Η.Π.Α. και Καναδά] ή (π) να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πρώτου καταληκτικού Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών με ελάχιστον βαθμό Λίαν Καλώς [για απόφοιτους Πανεπιστημίων της Κύπρου, της Ελλάδας και άλλων χωρών] ή «Upper Second Class Honours» (2.1) και άνω [για απόφοιτους αγγλόφωνων Πανεπιστημίων], ή 3.00/4.00 ή 3.75/5.00 και άνω ξγια απόφοιτους Πανεπιστημίων των Η.ΠΑ και Καναδά], και επιπρόσθετα να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Master. 3. Να μην υπερβαίνουν την ηλικία των 40 ετών κατά την 31 η Δεκεμβρίου του Να έχουν εξασφαλίσει θέση ως πρωτοετείς φοιτητές (διδακτορικού επιπέδου) στα Ανώτατα Κρατικά Πανεπιστήμια (ΠΑΚ και ΤΕΠΑΚ) ή σε Αναγνωρισμένα Πανεττισϊήμια του εξωτερικού, και να έχουν αρχίσει ή θα αρχίσουν σπουδές πλήρους φοίτησης εντός του ημερολογιακού έτους 2012 στους πιο πάνω κλάδους. 5. Αιτήσεις για διεκδίκηση υποτροφίας από απόφοιτους Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου, θα γίνονται δεκτές νοουμένου ότι, αυτές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και από πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας (όχι κατ' ανάγκη ισοτιμίας και αντιστοιχίας) του πρώτου καταληκτικού Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών ή/και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). 6. Στις περιπτώσεις Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ζητήσει από τον αιτητή να υποβάλει πιστοποιητικό αναγνώρισης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας (όχι κατ' ανάγκη ισοτιμίας και αντιστοιχίας) του πρώτου καταληκτικού Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών ή/και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). 7. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικό πιαιοποιητικα ή άλλα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης σχετικά με το κριτήριο της ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (α) Για σκοπούς ίσης συγκριτικής μεταχείρισης όλων των φοιτητών, πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση που να περιέχει και τον τελικό βαθμό (αριθμητικά) του πτυχίου. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή τέτοιας βεβαίωσης, τότε θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος / πτυχίο φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου βαθμολογία χαρακτηρισμού (π.χ. Άριστα ή First Class Honours ή 3.80/4.00 ή 4.75/5.00 ή Λίαν Καλώς ή Upper Second Class Honours ή 3.00/4.00 ή 3.75/5.00 κτλ.). (β) Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο ο τελικός βαθμός του Πανεπιστημιακού Διπλώματος που έχει σχέση με το αντικείμενο των σπουδών για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου διδακτορικού επιπέδου, για όσους φοιτητές κατέχουν δύο ξεχωριστούς πρώτους καταληκτικούς Πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών επιπέδου Bachelor. (γ) Σύμφωνα με τους ττερί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης καί Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς, οι κάτοχοι τίτλων σπουδών που εκδίδονται από αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύμαια Ανώτατης Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες με τις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία συνδέεται με διμερή συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης τίτλων σπουδών, και τα οποία χορηγούν τίτλους δεύτερου επιπέδου, χωρίς ενδιάμεσο πρώτο καταληκτικό τίτλο, μπορούν να τύχουν και αναγνώρισης του τίτλου τους ως ισότιμου ή ισότιμου και αντίστοιχου «πτυχίου" σε συγκεκριμένη ειδικότητα και ταυτόχρονα ως «μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Master".

7 472 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (δ) Ως εκ τούτου, προκειμένου το ί.κ.υ.κ να είναι σε θέση να αξιολογήσει ένα τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης πενταετούς τουλάχιστον κανονικής φοίτησης άτι, είναι ταυτόχρονα, πρώτος τίτλος σπουδών και μεταπτυχιακό δίπλωμα Master, είναι απαραίτητο οι υποψήφιοι φοιτητές να προσκομίσουν σχετικό πιστοποιητικό από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) που να επιβεβαιώνει τη διπλή αυτή αναγνώριση. 8. Να είναι κάτοχοι γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, στο οποίο εξασφάλισαν θέση για διδακτορικές σπουδές. 9.Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι, οι υποψήφιοι φοιτητές που διεκδικούν υποτροφία σε οποιονδήποτε από τους πιο πάνω Κλάδους, δεν πληρούν το κριτήριο της επιλεξιμότητας, δηλαδή δεν συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία 60 μονάδων και άνω, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής που προβλέπονται στους περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Νόμους του 2006 έως 2009 και στους περί Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικούς) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2007 έως 2009, τότε η υποτροφία θα παραχωρείται στον πρώτο κατά σειρά κατάταξης επιλαχόντα, ο οποίος ουγκεντρώνει τη ψηλότερη βαθμολογία στους κλάδους σπουδών των Κατηγοριών Ι, II, III, IV, V, VII και IX πιο πάνω, ή 10. στην περίπτωση που θα υπάρχουν επαρκείς εξοικονομήσεις, τότε η υποτροφία θα παραχωρείται όπως περιγράφεται στη παράγραφο 9 πιο πάνω, ή 11. στην περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν επαρκείς εξοικονομήσεις, τότε η υποτροφία θα παραχωρείται στον πρώτο κατό σειρά κατάταξης επιλαχόντα, ο οποίος συγκεντρώνει τη ψηλότερη βαθμολογία από όλους τους πιο πάνω κλάδους σπουδών. 12. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Νόμων του 2006 έως 2009 και τις διατάξεις των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικών) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2007 έως 2009, δεν μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές όσοι: (ί) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου PhD, (ϋ) παρακολουθούν σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου Master ή έχουν εξασφαλίσει εγγραφή μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master, (iii) έχουν αρχίσει μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου κατά τα προηγούμενα (ίν) ημερολογιακά έτη, παρακολουθούν σπουδές για απόκτηση επαγγελματικού τίτλου (π.χ. Chartered ή Certified Accountancy, Αρχιτεκτονική, Εξειδίκευση στην Ιατρική, Νομική, Ψυχολογία, Μουσική κτλ.), (ν) παρακολουθούν σπουδές εξ αποστάσεως ή σπουδές Ανοικτού Πανεπιστημίου ή προγράμματα μερικής φοίτησης ή / και διαμένουν στην Κύπρο, ενώ είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα κανονικής και πλήρους φοίτησης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, (vi) τυγχάνουν άλλης υποτροφίας ή οικονομικής βοήθειας για σκοπούς σπουδών ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από τις προσφερόμενες κρατικές υποτροφίες, (νϋ) δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις και όρους που καθορίζονται στους περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Νόμους του 2006 έως 2009 και στους περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικούς) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2007 έως 2009, καθώς και στη σχετική προκήρυξη υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές, 13. Η αξία της υποτροφίας θα είναι ετησίως για φοίτηση στα Ανώτατα Κρατικά Πανεπιστήμια Κύπρου (ΠΑΚ και ΤΕΠΑΚ) και 7.0D0 ετησίως για φοίτηση σε Αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. 14. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται μέχρι 3 έτη εκτός από τις περιπτώσεις που η συμπλήρωση των προϋποθέσεων για απόκτηση του διδακτορικού τίτλου πραγματοποιείται πριν την κανονική λήξη των σπουδών. Σημείωση: Η υποτροφία, για το τρίτο έτος των διδακτορικών σπουδών, θα καταβάλλεται με την υποβολή του διδακτορικού τίτλου σπουδών. 15. Οι υποχρεώσεις των υποτρόφων είναι οι ακόλουθες: (ί) Το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ελέγχει την πρόοδο των υποτρόφων και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για την αναστολή, τη διακοπή, μείωση ή τερματισμό της υποτροφίας, όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι (σχετικά με την επίδοση) που το επιβάλλουν. Η υποτροφία θα ανανεώνεται καθ' όλη τη διάρκεια σπουδών, νοουμένου ότι ο υπότροφος θα εξασφαλίζει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ελλάδα και άλλες χώρες) ή 2.Ί (Ηνωμένο Βασίλειο) ή 3.00/4.00 ή 3.75/5.00 (Η.Π.Α.), κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των μεταπτυχιακών μαθημάτων και κανονική πρόοδο κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

8 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ (ϋ) Η υποτροφία τερματίζεται σε περίπτωση που ο υπότροφος προς τον οποίο παραχωρήθηκε υποτροφία για συγκεκριμένο κλάδο σπουδών, μετεγγραφεί σε άλλο κλάδο σπουδών: Νοείται ότι η υποτροφία δεν τερματίζεται σε περίπτωση που υπότροφος προς τον οποίο παραχωρήθηκε υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου, εξασφαλίσει μετεγγραφή οε άλλο Πανεπιστήμιο αλλά στον ίδιο κλάδο σπουδών και νοουμένου ότι, η διευθέτηση αυτή δεν συνεπάγεται πρόσθετη δαπάνη από την αρχικά υπολογισθείοα. Το ποσό της υποτροφίας μειώνεται και σε περίπτωση μετεγγραφής από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΑΚ) ή και aro Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). (ίϊί) Πρόσθετα η υποτροφία τερματίζεται σε περίπτωση που ο υπότροφος, κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών, διοριστεί μέλος της Δημόσιας Υπηρεσίας (Δημόσιος Υπάλληλος), της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου, της Αστυνομικής Δύναμης καθώς και των μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών της Εθνίκής Φρουράς σε μόνιμη ή έκτακτη βάση. (ίν) Κάθε υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει συμβόλαιο με το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις του και ειδικότερα: (α) ο κλάδος σπουδών να εντάσσεται στον κλάδο για τον οποίο εξασφάλισε υποτροφία, (β) να μην αναλαμβάνεται εργασία που δημιουργεί δυσκολίες και καθυστερήσεις ψα την απόκτηση του PhD, (γ) να υποβάλλεται κάθε χρόνο αναλυτική έκθεση σπουδών που θα συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά προόδου, (δ) να μη γίνεται αλλαγή χώρας σπουδών χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση και έγκριση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. 16. (α) Μετά τη λήξη της υποτροφίας οι υπότροφοι πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο του μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου PhD και να επιστρέψουν στην Κύπρο για εργασία για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση του υποτρόφου, εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η δυνατότητα άδειας προσωρινής εργασίας στο εξωτερικό. Αν μετά τη λήξη της υποτροφίας, απαιτείται επιπλέον παραμονή στο εξωτερικό για σκοπούς διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας, μπορεί να χορηγηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ειδική άδεια για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Ι.Κ.Υ.Κ. (β) Σε περίπτωση που ο υπότροφος δεν επιστρέψει ψα να εργαστεί στην Κύπρο γ*α περίοδο τουλάχιστον δύο ετών, τότε αυτός υποχρεούται να καταβάλει όλα τα ωφελήματα (π.χ. αξία υποτροφίας, ή / και άλλα οικονομικά ωφελήματα) που του παραχωρήθηκαν από το Ιδρυμα. 17. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Νόμων του 2006 έως 2009 και τις διατάξεις των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικών) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2007 έως 2009, τα κρπήρια, με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι φοίτητές, όπως και η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, είναι τ' ακόλουθα: Ι. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ Μέχρι 70 οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: (i) Βαθμολογία Πανεπιστημιακού Διπλώματος > Μέχρι 65 (κατ αναλογία) (Βλ. Σημ.' πιο κάτω) (ϋ) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Master -> Μέχρι 5 οι οποίες κατανέμοντα! ως ακολούθως: S Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Master s Για διάκριση (Distinction) ή βαθμολογία (9/10) του Μεταπτυχιακού Διπλώματος επιπέδου Master (επιπρόσθετα με τα πιο πάνω) 3 2

9 474 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 II. ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Μέχρι ε οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: (Ι) Δημοσιεύσεις (Publications) σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά εγνωσμένου κύρους με σύστημα κριτών («ϊ Βεβαιώσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Υπουρνούς που να επιβεβαιώνουν τις Εξαιρετικές Πράξεις Αλτρουισμού που έχουν αναγνωριστεί από την Κυβέρνηση Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε Μεσογειακούς, Πανευρωπαϊκούς ή σε Διεθνείς Αθλητικούς Αγώνες, ή συμμετοχή σε διακριθείσα αθλητική Ομάδα Εθνικού Επιπέδου, (κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών / μεταπτυχιακών σπουδών) Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε Παγκόσμιες Πανεπιστημιακές Ολυμπιάδες, ή Βραβεία που αποδίδονται σε προπτυχιακούς/ μεταπτυχιακούς φοιτητές από Κρατικά Ιδρύματα Προώθησης Έρευνας (π.χ. Ιδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου, ESRC κτλ) (κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών / μεταπτυχιακών σπουδών) Μέχρι 5 (1,50 μονάδα ανά Δημοσίευση) 0,50 της μονάδας 0,75 της μονάδας 1,75 της μονάδας Μέχρι 2 Hi. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μέχρι 25 οι οποίες καθορίζοντα) ως ακολούθως: (Α) (Β) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: *1 Κοινωνική / Οικογενειακή Κατάσταση οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: (!) Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός από (if) γονείς Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός από ένα γονέα ι (Βλ. Σημ. 2 πιο κάτω) (111) Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια (4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω) (iv) Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από οικογένεια με διαζευγμένους γονείς (Με Δικαστική Απόφαση) (Βλ. Σημ. 3 'πιο κάτω) ΣΕ περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από Μσνογονεϊκή Οικογένεια (Γονείς σε διάσταση) (Βλ. Σημ. * πιο κάτω) Οικονομική Κατάσταση (Βλ.Σημ.«α) '* η,β Μ'πκ>κάτω) Μέχρι 5 Μέχρι 20 (κατ'αναλ ογία) Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της βαθμολογίας του Πανεπιστημιακού Διπλώματος καθορίζονται τ'ακόλουοα: (Ι) Ο βαθμός πτυχίου «ΑΡΙΣΤΑ» που αντιστοιχεί στις 65 είναι το 10.0/10.0 ή 100.0/10Ο.ΟΓ) 4.0/4.0 ή 5.0/5.0. (ϋ) Ο βαθμός πτυχίου «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» που αντιστοιχεί στην ελάχιστη βαθμολογία («Ι) 6.5/10.0 ή 60/100 ή 3.0/4.0 ή 3.75/5.0 βαθμολογείται με 45. Κάθε βαθμός πτυχίου που βρίσκεται μεταξύ του ελάχιστου και μέγιστου βαθμού όπως καθορίζονται από τα (ϊ) και (ϋ) πιο πάνω αντιστοιχεί αναλογικά μεταξύ 65 και 45 μονάδων. *2 Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός αλλά ο γονέας είναι ξανά παντρεμένος δεν παίρνει τη μοριοδότηση για ορφάνια.

10 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ "3 ίε περίπτωση που φοιτητής προέρχεται από διαζευγμένους γονείς, αλλά ο γονέας που διαμένει μαζί ταυ α φοιτητής είναι ξανά παντρεμένος, δεν παίρνει τη μοριοδότηση. 4 Στις περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, αλλά χωρίς πιστοποιητικό διάλυσης γάμου, ζητείται ένορκος δήλωση ή βεβαίωση από το Γραφείο Ευημερίας (π.χ. επίδομα μονογονιού) ή δικαστική απόφαση για διατροφή. *5 '(α) "(β) Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, το ποσό που αντιστοιχεί στις 20, είναι το ακαθάριστο κατά κεφαλή μηνιαίο εισόδημα των 800 κατά άτομο. Εισόδημα μεγαλύτερο των 800, θα αντιστοιχεί αναλογικά σε μικρότερο αριθμό μονάδων. Πρόσθετα θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας και η σημερινή αξία (2012) της κινητής και ακίνητης περιουσίας. Ι - Γενικοί Όροι/Προϋπουεσεις Χορήγησης Υποτροφιών 1. (α) Υποψήφιοι Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει υποτροφία ή οικονομική βοήθεια για σκοπούς σπουδών από άλλες ττηγές μικρότερης αξίας από τις προσφερόμενες κρατικές υποτροφίες δικαιούνται να διεκδικήσουν υποτροφία, η οποία θα είναι μειωμένη κατά ποσό ίσο υε την αξία Trie υποτροφίας που έχει εξασφαλιστεί από άλλη πηγή. (β) Στις περιπτώσεις υποψήφιων φοιτητών που τυγχάνουν υποτροφίας από οποιαδήποτε άλλη πηγή και η υποτροφία τερματίζεται/διακόπτεται /μειώνεται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για οποιοδήποτε λόγο, το Ι. Κ. Υ.Κ. δε Βα κ α τα β άλλε ι οποιοδήποτε..σο μ^τ.λπρ.ωυαπκό. ττοσό. (γ) Επιπρόσθετα το Ι.Κ.Υ.Κ. δε θα καταβάλλει οποιοδήποτε πρόσθετο ποσό στις περιπτώσεις υποψηφίων που εξασφαλίζουν υποτροφία ή οικονομική βοήθεια για σκοπούς σπουδών από άλλες πηγές, π αξία πκ οποίας είναι ίση ή υεναλύτεοη της ποοσφερόμενης κρατικής υποτροφίας (π.χ. Ίδρυμα Λεβέντη, κτλ.). (δ) Τυχόν αποποίηση υποτροφίας από άλλη πηγή, πριν / η,μ,ετά την έναρξη των σπουδών, καταρνεί το δικαίωμα χορήγησης πλήρους υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. 2. Οι υποτροφίες που έχουν εξασφαλιστεί από άλλες πηγές περιλαμβάνουν υποτροφίες που έχουν χορηγηθεί από οποιοδήποτε Ίδρυμα ή Αρχή του εσωτερικού ή εξωτερικού και υποτροφίες που έχουν χορηγηθεί από ξένες Κυβερνήσεις ή Οργανισμούς αλλά δεν περιλαμβάνουν υποτροφίες ή οικονομική ενίσχυση που χορηγούνται λόγω ακαδημαϊκής διάκρισης αττό τα ίδια τα Πανεπιστήμια σε φοιτητές κατά ή μετά την έναρξη των σπουδών τους. 3. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν από την έναρξη των σπουδών, ή να έχουν τύχει απαλλαγής για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά. Αποκλείονται ως υποψήφιοι όσοι έχουν τύχει αναστολής για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά για οποιοδήποτε λόγο, εξαιρουμένων υποψηφίων που έχουν τύχει αναστολής για σκοπούς σπουδών. 4. Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα ή/και να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωοης με την προϋπόθεση ότι, κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την έναρξη των σπουδών τους διέμεναν στην Κύπρο για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών. 5. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως υποψήφιοι, πρόσωπα τα οποία κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την έναρξη των σπουδών τους δεν διέμεναν σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου το Ίδρυμα μπορεί να διεξαγάγει αποτελεσματικό έλεγχο για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη διεκδίκηση υποτροφίας, για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών και δεν κατοικούν μόνιμα στις πιο πάνω περιοχές ή των οποίων οι γονείς δεν εργάζονται και δε διαμένουν α' αυτές τις περιοχές. 6. Μπορούν επίσης να διεκδικήσουν υποτροφία και φοιτητές που δεν είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωοης, νοουμένου ότι: (α) ο ένας εκ των δύο γονέων είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργάζεται και διαμένει μόνιμα στην Κύπρο, και (β) κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν αποφοιτήσει από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης οτην Κύπρο. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 πιο πάνω, απαιτείται η υποβολή ΣΗΜΕΙΩΣΗ: πιστοποιητικού μόνιμης διαμονής στην Κύπρο. 7. Αιτήσεις για υποτροφίες μπορούν επίσης να υποβάλουν και υποψήφιοι φοιτητές, που πληρούν τις προϋποθέσεις της απαιτούμενης βαθμολογίας του σχετικού Προγράμματος και που οι γονείς τους (ή ένας απ' αυτούς) είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου αλλά διαμένουν στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς ή επαγγελματικούς λόγους για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

11 476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Β. Δε δικαιούνται να υποβάλουν αιτήσεις, μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας (Δημόσιοι Υπάλληλοι), της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου, της Αστυνομικής Δύναμης καθώς και των μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς που απασχολούνται σε μόνιμη ή έκτακτη βάση. 9. Απόκρυψη από το φοιτητή ότι, τυνχάνει κρατικής υποτροφίας π υποτροωίαι:/ οικονομία βοήθειας οπό άλλη ττηνή για σκοπούς σπουδών ή απόκρυψη οποιουδήποτε στοιχείου, σχετικά με την αίτηση, συνεπάγεται αυτόματο αποκλεισμό του από τη διεκδίκηση υποτροφίας ή διακοττή της υποτροφίας με υποχρέωση να επιστρέψει τα ποσό που του έχουν χορηγηθεί σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτό έχουν εξασφαλιστεί με ψευδείς δηλώσεις. 10. Σε περίπτωση που η επίδοση του υπότροφου κατά τη διάρκεια των σπουδών του δεν ικανοποιεί τους όρους του συμβολαίου του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, δύναται, κατά τη κρίση του, να μειώσει, αναστείλει, διακόψει ή τερματίσει την υποτροφία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποτροφία τερματίζεται και στις περιπτώσεις που οι γονείς των υποτρόφων δεν είναι πλέον μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας. 11. Οι φοιτητές που Θα επιλεγούν τελικά για υποτροφία θα κληθούν από το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου να υπογράψουν συμβόλαιο με έναν εγγυητή. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο έγκρισης, ο υπότροφος βρίσκεται στο εξωτερικό, το εν λόγω συμβόλαιο θα μπορεί να συναφθεί εφόσον ο υπότροφος αποδέχεται να παραχωρήσει Ειδικό Πληρεξούσιο Έγγραφο, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της αίτησης με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 60, σε αντιπρόσωπο του στην Κύπρο. 12. Σε περίπτωση που ο υπότροφος διακόψει τις σπουδές του κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύιτρου, δύναται να ζητήσει την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών της υποτροφίας. 13. Διευκρινίζεται ότί, η υποβολή αιτήσεων για διεκδίκηση υποτροφίας, δεν εξυπακούει κατ'ανάγκη τη χορήγηση υποτροφίας, έστω και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτητών σε σχέση με τα ποσά που διατίθενται για το σκοπό αυτό. II - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΉΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1ΚΥΚ60 ΠΡΟΣΟΧΗ!! 1. Οι υποψήφιοι φοιτητές είναι υπογρεωυένοι να συμπληρώσουν τα ΜΕΡΗ 1, 2 και 3 καθώς και τα Παραρτήματα Α, Β και Γ και την Υπεύθυνη Δήλωση της αίτησης με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, κατά την εξέταση των αιτήσεων, θα λάβει υπόψη την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας του αιτητή, που συνίσταται από την κοινωνική-οικογενειακή κατάσταση και από τα κάθε μορφής ακαθάριστα ετήσια εισοδήματα. Λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση της αίτησης και η σημερινή αξία (2012) της κινητής ή ακίνητης περιουσίας. 3. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο, όπως στην αίτηση με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 60 συμπληρωθεί και η "Δήλωση της Οικονομικής Κατάστασης" (ΜΕΡΟΣ 3) της οικογένειας του αιτητή. 4. Η Δήλωση της Οικονομικής Κατάστασης (ΜΕΡΟΣ 3) της οικογένειας του αιτητή θα πρέπει ΟϊτοχρΕωτικά, μεταξύ άλλων, να συνοδεύεται από : Α. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: (α) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ των γονέων για το έτος 2011 (ΕΝΤΥΠΟ Ε.ΠΡ.190Φ/2011) η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Γραφείο Φόρου Εισοδήματος - Υπουργείο Οικονομικών). (β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των γονέων για το 2011, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (α) (β) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ συζύγου για το έτος 2011 (ΕΝΤΥΠΟ Ε.ΠΡ.190Φ/2011) η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Γραφείο Φόρου Εισοδήματος - Υπουργείο Οικονομικών). ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ συζύγου για το 2011, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

12 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ Προτού συμπληρώσετε την Αίτηση με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ.60, παρακαλείστε να μελετήσετε τις πιο κάτω Σημειώσεις: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ!!! (j) (Ν) (ίϋ) (ίν) (ν) (νί) Διευκρινίζεται ότι, θα πρέπει να προσκομίζουν και οι δύο γονείς ή/και ο/η σύζυγος Φορολογική Βεβαίωση για το (Προσοχή: ακόμα και εάν κάποιος δηλώσει ότι δεν εργάζεται ή το πιστοποιητικό ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών είναι μηδενικό, ή ακόμα και εάν παίρνει σύνταξη αναπηρίας/ανικανότητας/γήρατος, θα πρέπει και πάλι να προσκομίζει απαραίτητα και φορολογική βεβαίωση). Η προσκόμιση Φορολογικής Βεβαίωσης θεωρείται απαραίτητη, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει εισοδήματα από μίσθωτή εργασία, αλλά να έχει εισοδήματα από άλλες πηγές (π.χ. ενοίκια, μερίσματα, καταθέσεις, επιχε! ρήσεις), τα οποία θα διαπιστωθούν μόνο από τη Φορολογική Βεβαίωση. Ακόμα και εάν κάποιος από τους δυο γονείς ή ο/η σύζυγος δηλώσει ότι δεν εονάίεται (π.χ. η μητέρα δηλώσει οικοκυρά), 8α πρέπει οπωσδήποτε και αυτός/η να προσκομίσει βεβαίωση ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς ελέγχου: Νοείται ότι, εάν αυτό που δηλώνει ευσταθεί, το πιστοποιητικό αυτό θα δείχνει ότι οι ασφαλιστέες αποδοχές της/του είναι μηδενικές. Στις περιπτώσεις που οι γονείς είναι ΜΕΤΟΧΟΙ/ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, πρέπει να υποβάλουν ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 ή 2011 (Έντυπο που υποβλήθηκε στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για τα φορολογικό έτη 2010 ή 2011). Οι συντάξεις αναπηρίας/χηρείας/ανικανότητας/γήρατος/ επίδομα ορφάνιας δεν υπολογίζονται στα πιστοποιητικά ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών. Συνεπώς, όπου αυτό ισχύει, υπολογίζονται τα ποσά αυτά, πέραν των ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών (π.χ. κάποιος με σύνταξη ανικανότητας, μπορεί να έχει και εισοδήματα από μερική εργασία): Νοείται ότι όσοι λαμβάνουν τέτοιες συντάξεις/εττιδόματα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζουν Πιστοποιητικά Ασφαλιστέων Αποδοχών και Φορολογικές Βεβαιώσεις για τους λόγους που αναφέρονται στα σημεία (ί), (Ιί) και (Hi), πιο πάνω. Σε περίπτωση που κάποιος είναι λήπτης οποιουδήποτε δημόσιου βοηθήματος, πέραν της σχετικής βεβαίωσης, πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να προσκομίζει και απόκομμα ετήσιου ποσού δημόσιου βοηθήματος του 2011, έτσι ώστε να υπολογίζεται στο συνολικό ετήσιο εισόδημα: Νοείται ότι, όσοι λαμβάνουν τέτοια βοηθήματα, πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζουν Πιστοποιητικά Ασφαλιστέων Αποδοχών και Φορολογικές Βεβαιώσεις για τους λόγους που αναφέρονται στα σημεία (ί), (ϊϊ) και (Hi) πιο πάνω. Σημειώνεται ότι, το δημόσιο βοήθημα δεν υπολογίζεται στη φορολογική βεβαίωση και θα πρέπει να προστίθεται στο ετήσιο εισόδημα. 6. Στο συνολικό υπολογισμό του ακαθάριστου ετήσιου εισοδήματος μιας οικογένειας θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι δύο ακόλουθες αρχές: ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Α- Πάντα λαμβάνονται υπόψη τα επίσημα έγγραφα του προηγούμενου έτους (2011) έστω και αν παρατηρηθούν, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους (2012), διαφοροποιήσεις στα ακαθόριστα ετησία εισοδήματα (όπως π.χ. από απόλυση, πτώχευση, μείωση εισοδημάτων, κτλ.). Σημείωση: Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις θανάτου ενός ή/και των δύο γονέων όπου Θα λαμβάνονται υπόψη τα ακαθόριστα ετήσια εισοδήματα του 2012 με την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών / πιστοποιητικών (βεβαιώσεις Ασφαλιστέων Αποδοχών από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κτλ). Β- Σε κάθε διαφορά στο εισόδημα μεταξύ των δύο εγγράφων (π.χ. εάν το πιστοποιητικό Ασφαλιστέων Αποδοχών κάποιου αναγράφει εισόδημα και η Φορολογική Βεβαίωση ) τότε λαμβάνεται υπόιμιι το υψηλότερο ποσό, 7. Για την οικονομική κατάσταση της οικογένειας και για όλα το περιουσιακά στοιχεία (κινητή και ακίνητη περιουσία) είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί στο Παράρτημα Α και Ένορκος Δήλωση, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί στο Γραφείο του Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Σημειώνεται ότι η αξία της κινητής ή ακίνητης περιουσίας θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αίτησης.

13 478 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ Επιπλέον πρέπει να συμπληρωθεί και το Παράρτημα Β της αίτησης με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 60, σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001, η «Ρητή συγκατάθεση και δήλωση αναγνώρισης ενημέρωσης από τον αιτητή σχεπκά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων π ρασωπι κού χα ρα κτ ή ρ α». 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά πιστοποιητικά ή άλλα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης τόσο για την ακαδημαϊκή επίδοση, για τα πρόσθετα προσόντα, για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας του φοιτητή όσο και για την εξακρίβωση της εκτιμημένης αξίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας. 10. Οι Αιτήσεις με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 60 Θα πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένες και να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά / δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται στην ανακοίνωση. 11. Κάθε Πρόσωπο, το οποίο με σκοπό τη διεκδίκηση υποτροφίας, σε γνώση του κάνει ψευδή δήλωαη ή παρουσιάζει ψευδή έγγραφα ή παρέχει πληροφορίες, οι οποίες γνωρίζει ότι είναι ψευδείς, είναι ένοχο αδικήματος και θα λαμβάνονται όλα τα νόμιμα μέτρα ή/και διώξεις εναντίον των υπευθύνων. 12. Απόκρυψη ή/και μη προσκόμιση από τον αιτητή οποιουδήποτε στοιχείου, σχετικά με την αίτηση, συνεπάγεται αυτόματο αποκλεισμό του ή διακοπή της υποτροφίας με υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό που του έχει χορηγηθεί σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει εξασφαλιστεί με ψευδείς δηλώσεις. 13. Τονίζεται ότι δε θα γίνονται δεκτά επιπρόσθετα στοιχεία/πιστοποιητικά/ δικαιολογητικά μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων (31 Δεκεμβρίου 2012) και μετά τη λήψη της τελικής απόφασης για χορήγηση υποτροφίας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. 14. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΜΟΝΟ οι πλήρεις αιτήσεις θα ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΕΛΑΙΓΊΕΙΕ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΠΝΟΝΤΑί ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ. 15. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. 16. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την αίτηση με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ 60 από τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, στη Λευκωσία ή από τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχων ή από τα κατά τόπους Γραφεία Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή και από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 17. Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν ΓΫΤΓΗίνίΕΝΕ μέσω ταχυδρομείου, μέχρι τη Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα στις ακόλουθες διευθύνσεις: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Οδός Φλωρίνης 7 Greg Tower, Π Τ.Θ , 3 ct όροφος, 1687 Λευκωσία 1065 Λευκωσία 18. Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις, οι φοιτητές μπορούν να αποταθούν στο Τηλ: , Φαξ: ή/και στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ikyk.org.cy Όλες οι πληροφορίες σχεπκά με τη διεκδίκηση των εν λόγω υποτροφιών καθώς και τα έντυπα αιτήσεων είναι καταχωρημένα στην Ιστοσελίδα.http:/Avww.cvscho]arshlps.p,py.cy του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Ληυοκραπας ΜιχαΑάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 2240S824, Φαξ" cy/gpo Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούντα! προς 1.71 το καθένα Ετησία συνδρομή: S20.00

Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Κ Υ Π Ρ Ο Υ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 352

Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Κ Υ Π Ρ Ο Υ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 352 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 352 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (PhD) ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Κ Υ Π Ρ Ο Υ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

I Ρ Υ Μ Α Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους φοιτητές,

I Ρ Υ Μ Α Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους φοιτητές, Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 345 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 I Ρ Υ Μ Α Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Κ Υ Π Ρ Ο Υ Υποτροφίες που πιθανό να προσφερθούν από το Ίδρυμα Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΙΟΥ 2012 387 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΙΟΥ 2012 387 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΙΟΥ 2012 387 Αριθμός 341 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών ΤΕΠΑΚ..1. Δήμος Κάτω Πολεμιδιών.. 4. Επιτροπή Υποτροφιών Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών ΤΕΠΑΚ..1. Δήμος Κάτω Πολεμιδιών.. 4. Επιτροπή Υποτροφιών Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών ΤΕΠΑΚ..1 Δήμος Κάτω Πολεμιδιών.. 4 Επιτροπή Υποτροφιών Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου....7 Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας..11 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εγχειρίδιο Υποτροφιών και Βραβείων για Προπτυχιακούς Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ 2013/2014

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εγχειρίδιο Υποτροφιών και Βραβείων για Προπτυχιακούς Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ 2013/2014 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εγχειρίδιο Υποτροφιών και Βραβείων για Προπτυχιακούς Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ 2013/2014 Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εγχειρίδιο Υποτροφιών και Βραβείων για Προπτυχιακούς Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ 2014/2015

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εγχειρίδιο Υποτροφιών και Βραβείων για Προπτυχιακούς Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ 2014/2015 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εγχειρίδιο Υποτροφιών και Βραβείων για Προπτυχιακούς Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ 2014/2015 Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4609 Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Αριθμός 4609 Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012 Αριθμός 4609 Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012 Αριθμός 333 Η Έλενα Ενταφιανου, μόνιμος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, απεβίωσε στις 22 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 370

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 370 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 370 Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθεί σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 494 Ο Χριστόφορος Αντρέου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, απεβίωσε στις 29 Ιουνίου 2012.

Αριθμός 494 Ο Χριστόφορος Αντρέου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, απεβίωσε στις 29 Ιουνίου 2012. Αριθμός 4625 Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2012 Αριθμός 494 Ο Χριστόφορος Αντρέου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, απεβίωσε στις 29 Ιουνίου 2012. (Π.Φ.30591) Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 7 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ονοματεπώνυμο φοιτητή/φοιτήτριας: Αρ. αίτησης φοιτητή (για επίσημη χρήση μόνο) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 2 Αίτηση για διεκδίκηση υποτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθμός 582 Ο Πέτρος Χρ. Δημητρίου, μόνιμος Ανώτερος Δικαστικός 11!ουλίου2012. Επιδότης, Δικαστική Υπηρεσία, απεβίωσε στις (Π.Φ. 18547) Αριθμός 583 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Ot πίο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4684 Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 211 Αριθμάς 178 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμώ 158 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 579 Αριθμός 580 Αριθμός 581

Αριθμός 579 Αριθμός 580 Αριθμός 581 Αριθμός 579 678 ΑΠΟΛΥΣΗ Ο κ. Παντελής Στεφάνου, Καθηγητής Θρησκευτικών, απολύθηκε από τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, δυνάμει των προνοιών των άρθρων 69, 70 και 72 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Υπηρεσία Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Αγωγής Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 1593 Παναγιώτας Χαραλάμπους (Π.Φ. 32556) Σοφίας Χαραλάμπους (Π.Φ. 32557) Αναστασίας Φιλίππου Χαραλάμπους (Π.Φ. 32558) Ελενας Χαριλάου (Π.Φ. 32560) Έλενας Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Φ. 33406) Aριθμός 673 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

(Π.Φ. 33406) Aριθμός 673 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Aριθμός 672 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ Η απόσπαση της κ. Χριστίνας Τσέντα, μόνιμης Στενογράφου Προεδρίας, Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στην Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

5.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 5.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στο σύστημα των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Κοινοπολιτειακές Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο που πιθανό να παραχωρηθούν από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MASTER IN PETROLEUM ENGINEERING

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MASTER IN PETROLEUM ENGINEERING ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MASTER IN PETROLEUM ENGINEERING Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη αριθμού υποτροφιών για φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Μηχανικής Πετρελαίων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4532 Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Αριθμός 4532 Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011 Αριθμός 4532 Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011 Αριθμός 356 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 355 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 8ης Μαΐου 2011, ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 892 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Αριθμός 717 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 504 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ:

Αριθμός 504 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ: Αριθμός 504 537 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις με παραχώρηση κινητού τηλεφώνου περιλαμβανομένου και τηλεφώνου αυτοκινήτου. Το ανώτατο ποσό κάλυψης τηλεφωνικών

Τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις με παραχώρηση κινητού τηλεφώνου περιλαμβανομένου και τηλεφώνου αυτοκινήτου. Το ανώτατο ποσό κάλυψης τηλεφωνικών 445 Αριθμός 410 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Λιμένων Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή με σύμβαση ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Τα Προγράµµατα Σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) βασίζονται στο σύστηµα των Ευρωπαϊκών πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 337 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές που πιθανό να παραχωρηθούν από το Ισραηλινό Κράτος για το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013 Γίνονται δεκτές αιτήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο

Διαβάστε περισσότερα