ΑΓΑΠΗΤΟΙ Μαθητές, Εκπαιδευτικοί, Φίλοι και Υποστηρικτές ΤΗΣ ACTIONAID ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΑΠΗΤΟΙ Μαθητές, Εκπαιδευτικοί, Φίλοι και Υποστηρικτές ΤΗΣ ACTIONAID ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ"

Transcript

1 21.

2 ΑΓΑΠΗΤΟΙ Μαθητές, Εκπαιδευτικοί, Φίλοι και Υποστηρικτές ΤΗΣ ACTIONAID ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Καλώς ήρθατε σε άλλη μία Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης. Η δράση αυτή αποτελεί την ετήσια ευκαιρία όλων μας να υπενθυμίσουμε στις κυβερνήσεις που υπέγραψαν το 2000 τη Διακήρυξη της Χιλιετίας και τη συνθήκη Εκπαίδευση για Όλους, τις δεσμεύσεις τους μέχρι το Μόνο τρία χρόνια απομένουν μέχρι το σημείο αιχμής το 2015, συνεπώς το καθήκον μας είναι επείγον. Τα παιδιά έχουν ρόλο κλειδί στη διεξαγωγή της εκστρατείας αφού η ενεργός συμμετοχή τους έχει αποδειχθεί απαραίτητη και καταλυτική όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε πολύ περήφανοι στην ActionAid, που για άλλη μια φορά μαθητές, μαθήτριες, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων σε όλη την Ελλάδα, θα συμμετέχουν στη μεγαλύτερη εκστρατεία για την προώθηση της σημασίας της εκπαίδευσης. Ελπίζουμε η περσινή επιτυχία των συμμετοχών στην Ελλάδα να επαναληφθεί και να ξεπεραστεί! Η φετινή εκστρατεία είναι ξεχωριστή γιατί εστιάζει σε έναν από τους πιο παραμελημένους στόχους που τέθηκαν από την UNESCO και αφορά στην εκπαίδευση και φροντίδα των παιδιών στην πρώιμη παιδική ηλικία, των πρώτων 8 χρόνων ζωής τους. Με τις δράσεις μας θα προσεγγίσουμε πάλι τους παράγοντες πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση, αλλά θα εστιάσουμε επίσης και στις συνθήκες ζωής που εξασφαλίζουν ένα καλό ξεκίνημα στη ζωή, όπως είναι η φροντίδα, η υγεία, η διατροφή και τα ερεθίσματα που καθορίζουν την ολόπλευρη ανάπτυξη του κάθε παιδιού. Για μια ακόμη φορά σας ευχαριστούμε για τις αποφασιστικές και δυναμικές εκστρατείες που έχουμε κτίσει μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια. Σε όσους συμμετέχουν για πρώτη φορά, ευχόμαστε η φετινή σας εμπειρία να αποτελέσει μια δημιουργική αρχή για μελλοντικές δράσεις ως πολίτες του κόσμου! Καλή επιτυχία σε όλους! 1.

3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ; Πρόκειται για μια συμμαχία που συστάθηκε το 1999 από ενώσεις και συνδικάτα εκπαιδευτικών, μαθητών, πολιτών και διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, με σκοπό την άσκηση πίεσης για την ουσιαστική εφαρμογή των διεθνών δεσμεύσεων, οι οποίες κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά του κόσμου (Global Campaign for Education: Η ActionAid International αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Συμμαχίας, ενώ η ActionAid Ελλάς συντονίζει εδώ και 9 χρόνια την Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης στην χώρα μας, 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ; Πρόκειται για μια εβδομάδα γεμάτη εκδηλώσεις και δράσεις μαθητών οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε άνοιξη κυρίως από σχολεία σε πάνω από 100 χώρες στον κόσμο. Κατά την εβδομάδα αυτή τα παιδιά υπενθυμίζουν με δημιουργικούς και ευφάνταστους τρόπους στους ηγέτες της χώρας τις δεσμεύσεις τους σχετικά με την εκπαίδευση και προωθούν το μήνυμα για την ουσιαστική κατοχύρωση του δικαιώματος πρόσβασης στην εκπαίδευση κάθε παιδιού. Πάνω από 10 εκατομμύρια παιδιά παίρνουν μέρος κάθε χρόνο στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση! Óôï Ìðïõñïýíôé ç åêóôñáôåßá Ýãéíå áöïñìþ íá ãõñßóïõí ïé åêðáéäåõôéêïß óôá ó ïëåßá ìåôü áðü ìþíåò áðï Þò! Óôçí Áéèéïðßá ôï 2010 ç êéíçôïðïßçóç ôùí ìáèçôþí Ýöåñå ðéï éó õñþ õðïóôþñéîç ôçò êõâýñíçóçò óå èýìáôá ðïõ áöïñïýí ôçí åêðáßäåõóç åíçëßêùí! Την ίδια χρονιά στην Ελλάδα συγκεντρώσαμε περισσότερες από υπογραφές, οι οποίες κατατέθηκαν στον τότε Υφυπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, ως ένδειξη αλληλεγγύης στον αγώνα προς την εκπαίδευση για όλους! Óôç ÃïõáôåìÜëá ç Ðáãêüóìéá ÅâäïìÜäá ÄñÜóçò ãéá ôçí Åêðáßäåõóç óôüèçêå åöáëôþñéï ãéá íá îåêéíþóïõí áðïôåëåóìáôéêýò óõíåñãáóßåò ìåôáîý ôùí åêðáéäåõôéêþí êáé ôùí êïéíùíéêþí õðçñåóéþí. Óôï ÂéåôíÜì óôï ôýëïò ôçò åêóôñáôåßáò 1GOAL ï Õöõðïõñãüò Ðáéäåßáò äåóìýõôçêå äçìïóßùò íá èýóåé ùò ðñïôåñáéüôçôá ôçí åêáðáßäåõóç ãéá üëïõò.

4 Αν ελευθερώσεις όλο το δυναμικό του παιδιού, τότε θα δεις έναν ολόκληρο άνθρωπο -Μαρία Μοντεσσόρι- «ικαιώματα από την Πρώτη Μέρα!» ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ Α ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙ ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Η πρώιμη παιδική ηλικία περιλαμβάνει την περίοδο των 8 πρώτων χρόνων της ζωής του ανθρώπου. Η φροντίδα και η ποιοτική εκπαίδευση κατά την περίοδο αυτή είναι σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη δια βίου μάθηση, μιας διαδικασίας που ξεκινάει πριν τη γέννηση, με την πρώτη παιδική ηλικία να είναι η πιο σημαντική περίοδος της ανθρώπινης ανάπτυξης. Τα παιδιά είναι ενεργοί μαθητές από τη στιγμή της γέννησής τους ενώ τα πρώτα χρόνια είναι ζωτικά για την επιτυχία τους στο σχολείο και τους μετέπειτα σταθμούς της ζωής τους. Εκτός από τον τομέα της εκπαίδευσης, συνεχείς μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν κι άλλοι καθοριστικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τις συνθήκες του μέλλοντος σε αυτό το πρώτο στάδιο. Η σωστή διατροφή, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ένα περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα, είναι συντελεστές που συμβάλλουν καταλυτικά στη σωματική και διανοητική εγρήγορση του παιδιού. Έτσι η πρώιμη παιδική ηλικία αφορά όχι μόνο τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των πρώτων χρόνων, αλλά και άλλες ειδικότητες όπως γιατρούς και μαίες, βρεφονηπιοκόμους, παιδοψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς και δημόσιους και κρατικούς φορείς που οφείλουν να υποστηρίζουν και να διευκολύνουν την ολοκληρωμένη και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών από τη γέννησή τους. Ο πιο σημαντικός ανθρώπινος παράγοντας είναι τα ίδια τα παιδιά αυτής της ηλικίας, τα οποία είναι κάτοχοι δικαιωμάτων όπως όλοι οι άνθρωποι. Η Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού μας υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματά μας ξεκινούν από την πρώτη μέρα της γέννησής μας. Η εκπαίδευση και φροντίδα στην πρώιμη παιδική ηλικία χρειάζεται να αναδειχθούν ως ένας ξεχωριστός παγκόσμιος αναπτυξιακός στόχος γιατί αποτελεί τη βάση και την προϋπόθεση για να επιτευχθούν όλοι οι υπόλοιποι. ΠΗΓΕΣ: Η Συμβουλευτική Ομάδα για τη Φροντίδα και την Ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής ηλικίας (ECCD The Consultative Group on Early Childhood Care and Development) 3.

5 4. Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο πληθυσμός του κόσμου έχει ξεπεράσει επισήμως τα 7 δισεκατομμύρια, από τα οποία το 1 δισεκατομμύριο είναι παιδιά κάτω των 8 ετών. 1 Εκτιμάται ότι πάνω από 200 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών, από χώρες με χαμηλή και μεσαία οικονομική ανάπτυξη δεν αναπτύσσουν πλήρως τις δυνατότητές τους λόγω της φτώχειας, των διατροφικών ελλείψεων και των περιορισμένων δυνατοτήτων να μορφωθούν ή να εκπαιδευτούν γύρω από μια τέχνη. 2 ΚΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Έρευνες στη νευρολογία δείχνουν πώς η ανάπτυξη του εγκεφάλου του μωρού επηρεάζεται ακόμα και πριν τη γέννησή του από την κακή διατροφή και την περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, ανάμεσα σε άλλους παράγοντες. Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, 10,5 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο σε ηλικία κάτω των 5 από αρρώστιες που μπορούν να προληφθούν. 4 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 πεθαίνουν κάθε χρόνο από διάρροια, ελονοσία και πνευμονία. 22 εκατομμύρια βρέφη δεν προστατεύονται από τις ασθένειες με τακτικούς εμβολιασμούς. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ Η υγιής ανάπτυξη του παιδιού εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από τη μητέρα του. Σήμερα πάνω από γυναίκες πεθαίνουν κατά την εγκυμοσύνη και τη γέννα κάθε χρόνο. 3 Ο μητρικός υποσιτισμός οδηγεί σε λιποβαρή παιδιά και πιθανή καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Περίπου 1 στα 3 παιδιά κάτω των 5 ετών (178 εκατ.) υποφέρει από μέτρια έως σοβαρή καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Ο ρόλος της εκπαίδευσης της μητέρας είναι πολύ σημαντικός παράγοντας που μειώνει την παιδική θνησιμότητα και συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Η εκπαίδευση της μητέρας και του παιδιού συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα παιδικής θνησιμότητας, καλύτερη διατροφή και υγεία. Γι αυτό και τα παιδιά των μητέρων δευτεροβάθμιας ή ανώτερης εκπαίδευσης έχουν διπλάσιες πιθανότητες να επιζήσουν πέραν της ηλικίας των 5 ετών σε σχέση με εκείνα των οποίων οι μητέρες δεν έχουν καμία εκπαίδευση. 4 1 Global Poverty Project: 2 Child Development 1. Inequality in early childhood: risk and protective factors for early child development. Lancet, vol 378, Oct Education counts, UNESCO 2010.

6 Επενδύοντας σε προγράμματα ανάπτυξης της πρώιμης παιδικής ηλικίας, έχουμε τη δυνατότητα να σπάσουμε τον κύκλο των ανισοτήτων που κυριαρχεί στις ζωές εκατομμυρίων παιδιών και των οικογενειών τους -Lancet, vol 378, Oct ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙ ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Τα προγράμματα φροντίδας και εκπαίδευσης της πρώιμης παιδικής ηλικίας, από την προγεννητική περίοδο ακόμα, μπορούν να αποτελέσουν μια πολύ καλή επένδυση ώστε να μειωθούν οι ανισότητες που προκαλεί η φτώχεια, η κακή υγεία, η κακή διατροφή και οι περιορισμένες μαθησιακές δυνατότητες. 5 Τι είδους προγράμματα υπάρχουν; Ο περισσότερος κόσμος ταυτίζει αποκλειστικά τα προγράμματα για αυτή την ηλικία με τα κέντρα προσχολικής εκπαίδευσης. Υπάρχουν όμως πολλά παραπάνω προγράμματα και υπηρεσίες που μπορούν να υποστηρίξουν την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών στην κρίσιμη αυτή περίοδο. Προγράμματα υποστήριξης γονέων. Όσο πιο μικρό είναι το παιδί, τόσο πιο καθοριστικός είναι ο ρόλος της οικογένειας στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του, που εξασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον. Παιδικοί σταθμοί ή άλλα κέντρα για παιδιά κάτω των 3 ετών. Είναι πολύ σπάνιο στις αναπτυσσόμενες χώρες να υπάρχουν παροχές όπως παιδικοί σταθμοί, που να εξυπηρετούν τις εργαζόμενες μητέρες και να μην αναγκάζονται να παίρνουν τα παιδιά στη δουλειά τους. Ειδικά για την περίοδο 0-3 ετών την πιο ευάλωτη, είναι επιτακτική η ανάγκη για παρέμβαση της πολιτείας με ευέλικτα προγράμματα φροντίδας. Σύμφωνα με αναφορά του 2007 της UNESCO, περισσότερες από τις μισές χώρες στον κόσμο δεν έχουν επίσημα προγράμματα για παιδιά κάτω των 3 χρόνων. Κέντρα προσχολικής εκπαίδευσης. Η προσχολική εκπαίδευση έχει θετική επιρροή στην ανάπτυξη του παιδιού. Τα παιδιά που παρακολουθούν προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης φέρνουν πιο υψηλές αποδόσεις στην ανάγνωση, την ανάπτυξη του λεξιλογίου και τα μαθηματικά σε σύγκριση με όσους δεν έχουν παρακολουθήσει. Πρώτες τάξεις του δημοτικού. Τα πρώτα χρόνια στο δημοτικό σχολείο είναι πολύ σημαντικά για την πορεία της δια βίου μάθησης. Στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχει μειωμένη εγγραφή στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Τα περισσότερα παιδιά που αφήνουν το σχολείο, σταματούν τον πρώτο ή δεύτερο χρόνο. Μερικά παραδείγματα: από όλα τα πρωτάκια που γράφονται στο σχολείο το 32% στην Ουγκάντα, το 25% στη Μαδαγασκάρη και το 15% στο Πακιστάν εγκαταλείπει το σχολείο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς. Πολλά περισσότερα επαναλαμβάνουν την πρώτη τάξη (Μπουρούντι 37%, Νεπάλ 37%) και όσα παραμείνουν έχουν μεγάλες πιθανότητες να επιδείξουν χαμηλή επίδοση. Επομένως, είναι επιτακτική η ανάγκη να υπάρχουν εκπαιδευμένοι δάσκαλοι, οι οποίοι να γνωρίζουν τις ανάγκες και τον τρόπο μάθησης σε αυτή την ηλικία. Παροχή περιβάλλοντος με ερεθίσματα. Η ανάπτυξη του παιδιού καθορίζεται από την ποιότητα της φροντίδας που παρέχουν οι ενήλικες που ασχολούνται με την ανατροφή του κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Ένα περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες των παιδιών, ενισχύει την περιέργειά τους και αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους. Προγράμματα διατροφής και υγειονομικής περίθαλψης. Τα προγράμματα πρώιμης παιδικής ηλικίας λειτουργούν ως προστασία, καθώς και ως προειδοποίηση για προβλήματα υγείας που μπορεί να προκύψουν σε αυτή την ηλικία και φροντίζουν για τη σωστή περίθαλψη. Στην Κολομβία, παιδιά που συμμετέχουν σε ένα κοινοτικό πρόγραμμα πρέπει να ολοκληρώνουν τον εμβολιασμό τους μέσα σε 6 εβδομάδες που ξεκινούν το πρόγραμμα. 5 Child Development 2. Lancet, vol 378, Oct

7 Ποιες είναι οι προκλήσεις της επίτευξης του 1 ου Στόχου της Συνθήκης Εκπαίδευση για Όλους; α. Έλλειψη υποδομών και ύπαρξη πολιτισμικών και οικονομικών εμποδίων. β. 1 στα 3 παιδιά στις αναπτυσσόμενες χώρες υποφέρει από κακή διατροφή, η οποία με τη σειρά της αναπόφευκτα επηρεάζει την ανάπτυξή τους. Η θνησιμότητα σε ηλικίες μικρότερες των 5 ετών είναι ακόμα σε υψηλά επίπεδα. γ. Έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού φροντίδας παιδιών, νηπιαγωγών και δασκάλων των πρώτων τάξεων της σχολικής ηλικίας. δ. Μεγάλες αποκλίσεις στην πρόσβαση και την ποιότητα ανάλογα με το εισόδημα, την εθνικότητα, την κατοικία και άλλους παράγοντες (π.χ. φύλο, αναπηρία) που περιθωριοποιούν αρκετά παιδιά. ε. Ανεπαρκής συντονισμός και χρηματοδότηση των προγραμμάτων φροντίδας και εκπαίδευσης προσχολικής ηλικίας. στ. Έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τη φροντίδα και την εκπαίδευση προσχολικής ηλικίας. ζ. Μη συνειδητοποίηση της σημασίας της φροντίδας και εκπαίδευσης κατά την προσχολική ηλικία. η. Η έλλειψη επενδύσεων στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός παιδιών στις φτωχές χώρες, που αφήνουν το σχολείο. 6. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ; Στέλιος Παπαβέντζης ΠΡΟΙΚΙΣΜΕΝΑ ΜΩΡΑ, ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Κεφάλαιο 1 ο : Γονείς εξοπλισμένοι με ικανότητες και δεξιότητες Η παιδική ηλικία έχει αξία από μόνη της. Αφήστε τα μικρά παιδιά να χαρούν την πιο ευτυχισμένη ίσως περίοδο της ζωής τους, τώρα που όλα είναι καινούρια, πρωτόφαντα και θαυμαστά. Ο δρόμος προς την ωρίμανση πρέπει να γιορταστεί, όχι το τέλος του δρόμου. Πιστεύω πως ό,τι είμαστε και ό,τι θα ζήσουμε ως άνθρωποι σε όλο το εύρος της ζωής μας είναι μια επανάληψη των πρώτων αρχέγονων εμπειριών μας σε παραλλαγές. Τότε που νιώσαμε πρωτόγνωρα συναισθήματα, σχετιστήκαμε με τους γονείς μας, τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής μας, εντυπώσαμε στα κύτταρά μας βιώματα αρχέγονα, πριν ακόμα από τις λέξεις και τη γλώσσα. Ο αρχικός μας κόσμος, το μαγικό κουτί των πρώτων χρόνων που βρίσκεται βαθιά ριζωμένο σε κάθε πεδίο του νου μας, είτε μας κατατρέχει είτε μας απελευθερώνει την κάθε στιγμή.

8 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2012; Δεσμεύω 1 ή 2 διδακτικές ώρες κατά την Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης (22-28 Απριλίου) για να συζητήσω με την τάξη μου τη θεματική της εκστρατείας και να πραγματοποιήσω τη δράση. Μπορώ να αξιοποιήσω τις πληροφορίες του υλικού αυτού, τις συνεντεύξεις και τα σχέδια μαθήματος που ακολουθούν. Επισκέπτομαι μαζί με τους μαθητές μου την ιστοσελίδα της ActionAid για να σημειώσω τη συμμετοχή μας στο χάρτη της Ελλάδας που θα βρω εκεί! Δεν ξεχνάω να αναρτήσω τις αφίσες για να το μάθουν ακόμα περισσότεροι! Αναθέτω στα παιδιά να ζωγραφίσουν τα μηνύματα και τις σκέψεις τους για την πρώιμη παιδική ηλικία ατομικά ή ομαδικά. Αν διδάσκω σε μεγαλύτερες τάξεις ή δουλεύω με ενήλικες μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφίες, video, ή και να ετοιμάσουμε graffiti! Στέλνω τις ζωγραφιές ή φωτογραφίες μαζί με τη συμπληρωμένη φόρμα επικύρωσης της συμμετοχής (βλ. σελίδα 19) στην ActionAid για να τις ανεβάσει στην ιστοσελίδα της. Δεν ξεχνώ να στείλω μια σύντομη περιγραφή των δράσεων που έκανα με το σχολείο μου! Ηλεκτρονικά: / Μέσω fax: / Ταχυδρομικά: Φαλήρου 52, Αθήνα 7.

9 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ 4-6 ΧΡΟΝΩΝ 8. στόχοι 1. Να εκφράσουν προσωπικές αναμνήσεις και εμπειρίες τους 2. Να ευαισθητοποιηθούν γύρω από διαφορετικές εμπειρίες που έχουν παιδιά της ίδιας ηλικίας σε άλλα μέρη του κόσμου υλικά Μια δαχτυλόκουκλα ή άλλη κούκλα Μεγάλα χαρτιά ή χαρτόνια και μπογιές ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ Η κούκλα θα λειτουργήσει ως ένας νέος μαθητής της τάξης που δεν έχει ξαναπάει στο σχολείο. Δώστε της ένα όνομα και προετοιμάστε μια μικρή ιστορία για τη ζωή της. Αποφασίστε εσείς ποιοι είναι οι λόγοι που δεν έχει ξαναπάει σχολείο με βάση το υποστηρικτικό υλικό που διαβάσατε σε αυτό το πακέτο. Να και μερικές αληθινές ιστορίες: Το όνομά μου είναι Κάντα, είμαι 9 χρόνων και ζω στο Μπανγκλαντές. Πρόσφατα η μαμά μου ξεκίνησε να καλλιεργεί τη γη, κι έτσι πάω στο σχολείο χωρίς να πεινάω. Το όνομά μου είναι Ζαϊναμπού, είμαι 16 χρόνων και ζω στην Τανζανία. Θέλω να πάω στο Γυμνάσιο, αλλά στη χώρα μου πληρώνουμε για να πάμε σχολείο, κι εγώ δεν έχω χρήματα. Το όνομά μου είναι Σόφι, είμαι 17 χρόνων και ζω στην Τανζανία. Θα ήθελα πολύ να είχα πάει σχολείο, αλλά δεν με άφηνε ο μπαμπάς μου για να βοηθάω με τις εργασίες στο σπίτι. Μέσα από το διάλογο με την κούκλα, τα παιδιά θα βοηθήσουν τη νέα τους φίλη να προσαρμοστεί στο σχολείο. Παράλληλα τα παιδιά θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους από το σχολείο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ Τι είναι αυτό που σας αρέσει στο σχολείο; Για ποιο λόγο έρχεστε στο σχολείο; Τι είναι το πιο σημαντικό που έχετε μάθει; Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή στο σχολείο; Ποια η πιο δύσκολη; Αυτή που δεν σας αρέσει; Εκτός από το σχολείο, τι άλλο κάνετε που σας αρέσει; Τι πράγματα σας αρέσει να κάνετε με τους γονείς σας; Πότε πήγατε σχολείο πρώτη φορά; Πώς πιστεύετε ότι θα ήταν η ζωή σας χωρίς σχολείο; Τι θα αλλάζατε στο σχολείο; ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το αγαπημένο μου μάθημα είναι τα αγγλικά ( Έρικ, 10 χρόνων, Κένυα) Για να προστατεύομαι από ανθρώπους που μπορεί να με αναγκάσουν να δουλεύω (Ράνι, 8 χρόνων, Ινδία) Έχω μάθει να ζωγραφίζω, γνώση πολύ σημαντική γιατί θέλω να γίνω αρχιτέκτονας (Γουέσλι, 11 χρόνων, Βραζιλία) Τα αθλήματα και το πικ-νικ (Σογίμπ, 12 χρόνων, Μπανγκλαντές) Παλιά πεινούσα πολύ στο σχολείο (Κάντα, 9 χρόνων, Μπανγκλαντές) Μου αρέσει να διαβάζω και να παίζω ποδόσφαιρο (Έρικ, 10 χρόνων, Κένυα) Μου αρέσει που πάει και η μαμά μου σχολείο και διαβάζουμε μαζί (Αφγανιστάν) Φέτος που είμαι 6 χρόνων πήγα για πρώτη φορά σχολείο (Νίμα, 6 χρόνων, Τανζανία) Δεν πήγα ποτέ σχολείο, βοηθούσα στο σπίτι, μετέφερα νερό για την οικογένειά μου και βοηθούσα στο σπίτι. Τώρα είμαι έγκυος και συνεχίζω να βοηθάω την οικογένειά μου στο σπίτι (Σόφι, 17 χρόνων, Τανζανία) Θα ήθελα να είναι πιο κοντά στο χωριό μου για να μην κουράζομαι κάθε μέρα (Ρος, 5 χρόνων, Καμπότζη) Ζαϊναμπού Έρικ Ράνι Γουέσλι Κάντα σχολείο ενηλίκων στο Αφγανιστάν Νίμα Σόφι Ρος

10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκατομμύρια παιδιά από όλο τον κόσμο αυτή την εβδομάδα συζητούν τι είναι σημαντικό να έχουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Όλα τα παιδιά που συμμετέχουν θα στείλουν μαζί με το μήνυμά τους και μια ζωγραφιά. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΡΑΣΗ TΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Πώς σας φάνηκαν όσα μας είπε η δαχτυλόκουκλα; (Μην ξεχάσετε να της δώσετε όνομα!) Τι θα συμβουλεύατε τη δαχτυλόκουκλα να κάνει; Τι θα θέλατε να αλλάξει στη χώρα της για να πηγαίνει και εκείνη σχολείο; Η ΜΕΓΑΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ Η ζωγραφιά μπορεί να απεικονίζει μια ευχάριστη στιγμή της καθημερινότητας στο σχολείο που να δείχνει για ποιο λόγο είναι σημαντικό και χρήσιμο να πηγαίνουν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο ή και στους παιδικούς σταθμούς. - Εξηγήστε στα παιδιά ότι θα στείλετε το μήνυμά σας σε όλο τον κόσμο μέσα από την εκστρατεία Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση στην οποία συμμετέχετε. - 9.

11 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ 7 ΕΤΩΝ και πάνω 10. στόχοι υλικά 1. Να προβληματιστούν τα παιδιά γύρω από τη σημασία της πρώτης παιδικής ηλικίας. 2. Να κατανοήσουν την έλλειψη πρόσβασης σε συστήματα εκπαίδευσης και φροντίδας για εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 0-8 ετών στον κόσμο. 3. Να αποδείξουν ότι ως παιδιά και ενεργοί πολίτες μπορούν να στείλουν ένα μήνυμα στις κυβερνήσεις των χωρών (σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις τους). Φωτογραφική/ες μηχανή/ες Μεγάλα χαρτιά ζωγραφικής ή χαρτόνια Μπογιές, κιμωλίες, spray ή άλλο υλικό ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ÁÍÁÌÍÇÓÅÉÓ Πραγματοποιείστε μέσα στην τάξη μία σύντομη έρευνα: Πόσοι από εσάς πήγαν νηπιαγωγείο και στον παιδικό σταθμό πριν ξεκινήσουν το δημοτικό; Καταγράψτε στον πίνακα τα αποτελέσματα! Σε μία χάρτινη καρτέλα γράψτε τη λέξη ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ με μεγάλα γράμματα και βάλτε τη στον πίνακα δίπλα στα αποτελέσματα του gallop. Πώς σας βοήθησε η συμμετοχή στο νηπιαγωγείο/παιδικό σταθμό; βοηθητικές ερωτήσεις Τι θυμόσαστε ότι μάθατε; Για ποιους λόγους θα προτείνατε στους γονείς όλων των παιδιών να στείλουν τα παιδιά τους στο νηπιαγωγείο; Τι θεωρείτε σημαντικό σε αυτή την ηλικία; Τι σας βοήθησε να μάθετε σε αυτή την ηλικία; Θυμηθείτε κάτι που μάθατε να κάνετε πριν πάτε στο σχολείο. Ζητήστε από τα παιδιά να σας πουν τι σημαίνει γι αυτά η λέξη ΦΡΟΝΤΙΔΑ και προσπαθήστε όλοι μαζί να δώσετε έναν ορισμό. Προτείνετε να συνεχίσουν στο σπίτι για λίγες μέρες. Ζητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν ή και να συζητήσουν με τους συγγενείς τους στο σπίτι μια από τις αγαπημένες τους παιδικές αναμνήσεις. Οι στιγμές αυτές μπορεί να είναι από τη βρεφική ηλικία, με τους γονείς τους, στον παιδικό σταθμό, το νηπιαγωγείο, τους φίλους της ηλικίας μεταξύ 0-8 ετών. Συζητείστε όλοι μαζί στην τάξη για τις αναμνήσεις που συγκέντρωσαν τα παιδιά. Τι είδους δραστηριότητες κάνατε στο κέντρο προσχολικής ή στο νηπιαγωγείο; βοηθητικές Τι σας άρεσε στους ανθρώπους που σας πρόσεχαν και τους δασκάλους σας; ερωτήσεις Πώς θυμάστε την αίθουσα και το κτήριο; Τι άλλο θυμάστε να απολαμβάνετε στο νηπιαγωγείο/παιδικό σταθμό; Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να πηγαίνουν τα παιδιά σε κάποιο κέντρο προσχολικής πριν το δημοτικό;

12 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξηγήστε στα παιδιά ότι θα συμμετάσχετε σε μια διεθνή εκστρατεία μαζί με εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο για να επικοινωνήσουμε στον κόσμο και στις κυβερνήσεις που είναι υπεύθυνες τι πρέπει να παρέχουν στην ηλικία 0-8 χρόνων. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΡΑΣΗ TΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Χωρίστε τα παιδιά σε 3 ομάδες. Αναθέστε σε κάθε ομάδα μια από τις παρακάτω ηλικιακές ομάδες: 0-3 ετών, 3-6 ετών και 6-8 ετών. Η κάθε ομάδα διαβάζει τις αντίστοιχες ενδεικτικές συνεντεύξεις από τη χώρας μας στις σελίδες και καταγράφουν μαζί με τις δικές τους ιδέες τους λόγους που θεωρείται σημαντική αυτή η ηλικία. Στη συνέχεια διαβάζουν και τις αντίστοιχες ενδεικτικές συνεντεύξεις από τις αναπτυσσόμενες χώρες και συγκρίνουν τις απαντήσεις. βοηθητικές Σε τι διαφέρουν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών της κάθε χώρας; ερωτήσεις Ποιες διαφορετικές καταστάσεις αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας στην κάθε χώρα; Εξηγήστε στα παιδιά ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην εκστρατεία θα στείλουν ζωγραφιές ή φωτογραφίες μαζί με τα μηνύματά τους για την πρώιμη παιδική ηλικία. Οι ζωγραφιές ή οι φωτογραφίες που θα αποφασίσουν να δημιουργήσουν μπορεί να δείχνουν: Αγαπημένη δραστηριότητα στο σχολείο (για παιδιά 7-8 ετών) Θετική ανάμνηση από το σχολείο ή τη ζωή τους, όταν βρίσκονταν στην ηλικία των 3 έως 8 ετών Μια κατάσταση σε σχολείο της Ελλάδας ή άλλης χώρας που θα ήθελαν να αλλάξουν Οτιδήποτε άλλο θεωρούν σημαντικό να αναδείξουν για την ηλικία που έχουν αναλάβει Κάποιο μήνυμα που θέλουν να δώσουν στις κυβερνήσεις για τα δικαιώματα της πρώιμης παιδικής ηλικίας (0-8 χρόνων) - Όταν μας στείλετε το υλικό από τις δράσεις σας μην ξεχάσετε να γράψετε και δυο λόγια περιγραφικά του τι ετοιμάσατε! - ÁÍÁÌÍÇÓÅÉÓ11.

13 12. ΑΛΛΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ Κάντε έρευνα με τα παιδιά για τις παροχές και τα προγράμματα του δήμου σας για την πρώιμη παιδική ηλικία. Μπορείτε αν θέλετε να επικεντρωθείτε σε μια από τις 3 ηλικιακές ομάδες: 0-3 ετών, 3-6 ετών και 6-8 ετών. Προσκαλέστε κάποιον πολιτικό ή τοπικό εκπρόσωπο του δήμου για συζήτηση και παρουσιάστε του τις προτάσεις σας για προγράμματα υποστήριξης και φροντίδας της κάθε ηλικιακής ομάδας. Βρείτε παιδοψυχολόγους, παιδιάτρους, μαίες και άλλες ειδικότητες που ασχολούνται με τις ηλικίες αυτές και πάρτε τους συνέντευξη. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις δικές σας ερωτήσεις. Μην ξεχάσετε να στείλετε τις συνεντεύξεις στην ActionAid! Οργανώστε μια εκδήλωση για να ενημερώσετε τους γονείς και την τοπική κοινότητα για τη θεματική. Εκθέστε τις ζωγραφιές και τις φωτογραφίες σας πριν μας τις στείλετε. Αφού μελετήσετε τη θεματική και το υλικό ετοιμάστε ένα graffiti σε κάποιο μεγάλο τοίχο του σχολείου σας και καλέστε τους γονείς των μαθητών για να το εγκαινιάσετε!

14 ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ 13.

15 Βικτωρία Ράμμου - Βρεφονηπιοκόμος Γιατί είναι καθοριστική αυτή η ηλικία στη μετέπειτα πορεία και ανάπτυξη του παιδιού; Αν με μια παρομοίωση παρουσιάζαμε τον άνθρωπο, θα λέγαμε πως αυτός μοιάζει με δέντρο, όπου όπως το δέντρο ψηλώνει, διακλαδίζεται και ανθίζει, έτσι κάπως και ο άνθρωπος εξελίσσεται,βελτιώνεται και προχωρά στη πορεία της ζωής του. Και αφού οι ρίζες του δέντρου βρίσκονται στη γη, τότε οι ρίζες του ανθρώπου βρίσκονται σίγουρα στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Στη περίοδο δηλαδή κατά την οποία αρχικά ως βρέφος, μέσω της εμπειρικής επαφής και των αισθησιοκινητικών συλλογισμών, αρχίζει να αποκτά τις πρώτες του εικόνες και τα πρώτα συναισθήματα σε σχέση με τον εαυτό του και σε σχέση με τον κόσμο που το περιβάλλει. Δημιουργούνται οι πρώτες σχέσεις με τα σημαντικά πρόσωπα και αλληλεπιδρά με αυτά, κάνει τις δικές του προσπάθειες για επικοινωνία και έκφραση, πειραματίζεται, εξερευνά, κατακτά γνώσεις και εμπειρίες. Το άτομο δηλαδή από τη βρεφική μέχρι τα 6 του χρόνια είναι ένας δυναμικός οργανισμός με τις δικές του ανάγκες, χαρακτηριστικά και δυνατότητες, ο οποίος εξελίσσεται, κατακτά γνώσεις και εμπειρίες, πάνω στις οποίες βασίζονται ή όπως θα έλεγε η παραπάνω παρομοίωση με το δέντρο, διακλαδίζονται οι επόμενες εμπειρίες και γνώσεις. Έρευνες άλλωστε έχουν δείξει πως, εάν ένα παιδί δέχεται από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ποικίλα και ποιοτικά ερεθίσματα με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, τότε όχι μόνο η νοητική αλλά και η γλωσσική, συναισθηματική και κοινωνική του εξέλιξη ενισχύονται σε σημαντικό βαθμό με μακροχρόνιες συνέπειες. 2. Τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο δουλεύοντας με τα παιδιά αυτής της ηλικίας; Αυτό που πιο πολύ εκτιμώ στη δουλειά μου με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι οι στιγμές δημιουργικότητας και έμπνευσης, που προκύπτουν μέσα από την αλληλεπίδραση μαζί τους. Ακόμα και σε δύσκολες περιόδους τα παιδιά είναι αυτά που με τα συναισθήματά τους, τη φαντασία, τις σκέψεις ακόμα και με μια απλή τους κουβέντα δίνουν το ερέθισμα για μία νέα δράση, για μία νέα ανακάλυψη, για μία νέα δημιουργία. Τότε δημιουργείται ένας διάλογος μοναδικός μεταξύ παιδαγωγού και παιδιού, όπου και οι δυο συμπορεύονται σε έναν κοινό δρόμο αλληλεπίδρασης συναισθημάτων, φαντασίας και γνώσης. 3. Ποιές είναι οι προκλήσεις του επαγγέλματός σας; Ως πρόκληση ορίζω κάθε τι που σε κινητοποιεί να πας λίγο πιο πέρα από τα όρια και από αυτά που θεωρείς περιορισμούς. Να δεις κάτι περισσότερο από τις δυνατότητές σου και τις παγιωμένες αντιλήψεις σου. Υπό αυτή την έννοια νιώθω πως πρόκληση στο επάγγελμά μου είναι το: - Να μετατρέπεις μια δύσκολη και κακόκεφη μέρα σε ένα απλό χαμόγελο. - Να παρατηρείς το πως η δική σου συμπεριφορά και η δική σου εξέλιξη επηρεάζει θετικά τη συμπεριφορά και την εξέλιξη των παιδιών. - Να δεις πως ακόμα και το πιο απλό υλικό μπορεί να μετατραπεί σε μια εμπνευσμένη δημιουργία. - Να βρίσκεις ένα κώδικα επικοινωνίας με ένα παιδί αμίλητο λόγω απλά διαφορετικής μητρικής γλώσσας. - Να σπάσεις έστω και ένα μικρό λιθαράκι από το τοίχο που υψώνει μπροστά σου ένα φοβισμένο και κλεισμένο στο εαυτό του παιδί και να το φέρεις σε επαφή με τις ποικίλες δυνατότητες και ικανότητες του. - Μέσω του έργου και της προσφοράς σου να κάνεις ακόμα και τον πιο δύσπιστο ή ανίδεο άνθρωπο, να κατανοήσει την σπουδαιότητα της προσχολικής αγωγής. 4. Αν κάνατε μια έκκληση στη πολιτεία τι θα ήταν αυτό που θα ζητούσατε ως υποστήριξη. Ένα από τα πράγματα που θα ζητούσα από την πολιτεία ως έκκληση θα ήταν να αναθεωρήσει και να επαναξιολογήσει το οχτάωρο εργασίας του προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς. Να αναθεωρήσει δηλαδή το νόμο αυτό που ψηφίστηκε για όλο το δημόσιο τομέα, αλλά που δεν έλαβε υπόψιν του, κατά την γνώμη μου, την ιδιαίτερη φύση, τις δυσκολίες και τις εξαιρετικές φυσικές, συναισθηματικές και πνευματικές αντοχές που απαιτούνται στο επάγγελμα του παιδαγωγού προκειμένου να είναι πραγματικά παραγωγικός και αποτελεσματικός στη δουλειά του. Νιώθω πως αδιακρίτως ίσχυσε ένας νόμος ο οποίος σταδιακά επιφέρει επαγγελματική εξουθένωση, μείωση της παραγωγικότητας και ένα αίσθημα εκ μέρους των παιδαγωγών των παιδικών σταθμών μη αναγνώρισης του έργου τους σε αντίθεση με τις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης όπου ένα αντίστοιχο μέτρο δεν ισχύει. Πρέπει επίσης να συμπληρώσω πως η αύξηση του ωραρίου συχνά λαμβάνει χώρα μέσα σε αντίξοες συνθήκες λειτουργίας των παιδικών σταθμών (έλλειψη προσωπικού, μεγάλος αριθμός παιδιών κ.α) και που όπως είναι αυτονόητο μειώνουν ακόμα πιο πολύ τις αντοχές, δημιουργούν φθορά και εν τέλει έλλειψη όρεξης και κινήτρων.

16 Μαίρη ασκάλου - Νηπιαγωγός 1. Γιατί είναι καθοριστική αυτή η ηλικία στη μετέπειτα πορεία και ανάπτυξη του παιδιού; Όταν φυτεύεις ένα δέντρο, φτάνει κάποια στιγμή όπου το δέντρο βγάζει κλαδιά, φύλλα και οι ρίζες του είναι βαθιά και γερά απλωμένες στο χώμα. Το δέντρο αυτό θα αντέξει την κακοκαιρία και θα δώσει καρπούς. Μπορεί, όμως, οι ρίζες να είναι επιφανειακές και αδύνατες και να μην καρπίσει καθόλου. Η αντίστοιχη αυτή στιγμή -ή χρονική περίοδος πιο σωστά- είναι η ηλικία 3-6 χρόνων, η νηπιακή ηλικία στον άνθρωπο, όπου το νήπιο διαμορφώνει το χαρακτήρα του και βάζει γερές ρίζες / βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξή του. Τα πρώτα έξι χρόνια αποτελούν το ιδανικό παράθυρο ευκαιριών, για να εσωτερικεύσει και να χτίσει το παιδί αρχές, αξίες και στάσεις ζωής. 2. Τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο δουλεύοντας με αυτές τις ηλικίες; Η παιδική τους αθωότητα, ο αυθορμητισμός τους, η άνευ όρων αγάπη τους. Τα έκπληκτα ματάκια τους και το ανοιχτό τους στόμα να σε κοιτάνε και να «ρουφάνε» αυτά που τους λες. 3. Ποιες είναι οι προκλήσεις στο επάγγελμά σου; Κάθε παιδί είναι ένα διαφορετικό, με διαφορετικές ανάγκες, ικανότητες, δεξιότητες, θέλω Σκεφτείτε 25 παιδάκια, όπου εσύ χρειάζεται να γίνεις με το καθένα ξεχωριστά, αλλά και με όλα μαζί, συν-εργάτης τους, συν-βοηθός τους. Αυτό κι αν είναι πρόκληση. Κάθε μικρή ηλικία είναι για μένα ένα θαύμα. 4. Αν κάνατε μια έκκληση στην πολιτεία, τι θα ήταν αυτό που θα ζητούσατε ως υποστήριξη; Θα ήθελα να απαντήσω με ένα ποίημα του Γ. Ρίτσου, το «Πρωινό Άστρο», σ αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς. ÊáëÝ Èåïýëç, åìåßò åßìáóôå êáëü êüíå êáëý Èåïýëç íá ïõí üëá ôá ðáéäüêéá Ýíá ðïôáìüêé ãüëá, ìðüëéêá áóôåñüêéá ìðüëéêá ôñáãïýäéá. ÊÜíå êáëý Èåïýëç, íá íáé üëïé êáëü Ýôóé ðïõ êé åìåßò íá ìç íôñåðüìáóôå ãéá ôç áñü ìáò. (ÃéÜííçò Ñßôóïò) Θα ζητούσα να υπάρχει στα νηπιαγωγεία ομάδα υποστήριξης τόσο για τα παιδιά, τους γονείς, αλλά και για μας τους νηπιαγωγούς (ψυχολόγους, συμβούλους ). Και κυρίως να μη μείνει κανένα παιδί εκτός νηπιαγωγείου. 15.

17 16. Μητέρα δύο παιδιών 3 και 6 χρόνων στην Ελλάδα 1. Μια έκπληξη, μια ανάμνηση που σας έκανε να νοιώσετε τις δυνατότητες του παιδιού σας σε αυτή την ηλικία. Θα περιγράψω μία σκηνή. Ο Μανώλης 6 χρονών ζωγραφίζει μια καρδιά και ο παππούς του του λέει αυτή την κλασσική αντιπαιδαγωγική φρασούλα: Μανώλη όχι έξω από τις γραμμές. Και ο Μανώλης απαντάει: Ζωγραφίζω έξω από την καρδιά γιατί όπως λέει η μαμά η αγάπη δεν έχει όρια!!! 2. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος που έχετε για το παιδί σας σε αυτή την ηλικία; Να μην χαθεί, να μην τον κλέψουν. Είχα πάντα αυτή τη φοβία. 3. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε από το περιβάλλον και το θεσμικό πλαίσιο ως γονιός παιδιού προσχολικής ηλικίας; Η βασικότερη δυσκολία για μια εργαζόμενη μητέρα στον ιδιωτικό τομέα κυρίως είναι το δύσκολο ωράριο που σε συνδυασμό με το ωράριο των Κρατικών Παιδικών Σταθμών, για παράδειγμα, δεν βοηθάει καθόλου, με αποτέλεσμα να πρέπει να στραφείς σε άλλες λύσεις, όπως ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί ή φύλαξη. Η απουσία ενός κράτους Πρόνοιας δημιουργεί πολλά πρακτικά ζητήματα που ένας γονιός καλείται να λύσει, ακόμα και αν δεν έχει τα μέσα. 3. Τι σας λείπει από την εκπαίδευση του παιδιού σας σε αυτή την ηλικία; Επειδή είμαστε από τους γονείς που περνάνε πολύ χρόνο κάνοντας μαζί με τα παιδιά τους πράγματα και επειδή είμαι και ευχαριστημένη από το σχολείο του και τη δασκάλα του νομίζω ότι δεν μου λείπει κάτι προς το παρόν. Αναστάσης Ασημογιώργος - μαθητής Α δημοτικού 1. Τι σου αρέσει πιο πολύ στο σχολείο; Για ποιο λόγο; Ç ìåëýôç ðåñéâüëëïíôïò. ÅðåéäÞ äåí ãñáöï ðïëëü 2. Γιατί πιστεύεις ότι είναι σημαντικό να πηγαίνεις σχολείο; Ãéá íá ìáèýíï ðñüãìáôá 3. Αν δεν πήγαινες σχολείο πώς θα ήταν διαφορετική η ζωή σου; ÅðåéäÞ èá åßîåñá ëéãüôåñá ðñüãìáôá êáé áõôü èá Þôáí íôñïðþ 4. Τι θα ήθελες να αλλάξεις στο σχολείο; Πώς θα γινόταν αυτό; èá Þèåëá íá Ý ï ðáãïäñüìéï êáé èá Ýóôåëíá óôïí äþìáñ ï ãñüììá

18 Akua Kuma Afataw - γιαγιά 1. Μία έκπληξη, μία ανάμνηση που σας έκανε να συνειδητοποιήσετε τις δυνατότητες του παιδιού σας σε αυτή την ηλικία. Έχω 8 εγγόνια που ζουν μαζί μου και αυτό που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι όλα μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν. Ακόμη και το πιο μικρό από όλα, που κοντεύει τα έξι, μπορεί να πει ορισμένες λέξεις στα Αγγλικά και προσπαθεί να με διορθώσει κάθε φορά που λέω κάτι στα Αγγλικά που δεν είναι γραμματικά σωστό. 2. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος που έχετε για το παιδί σας σε αυτή την ηλικία; Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν έχω αρκετά χρήματα για να στηρίξω τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, έτσι ώστε να μπορώ να τα τρέφω πριν αυτά να πάνε σχολείο, να αγοράσω τις σχολικές τους ποδιές και τα βιβλία των ασκήσεών τους, ή ακόμη και να πληρώσω τους φαρμακευτικούς μας λογαριασμούς. Ο μεγαλύτερός μου φόβος έχει να κάνει με τις κόρες μου, οι οποίες μπορεί να παρασυρθούν από ασυνείδητους άντρες με λεφτά και να μείνουν έγκυες, εξαιτίας της φτώχειας, και της ανικανότητάς μου να τους παρέχω τα απαραίτητα. 3. Ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντάς, μεγαλώνοντας ένα παιδί αυτής της ηλικίας; Έχω πρόβλημα να τα κρατήσω σπίτι μετά το σχολείο ώστε να μελετήσουν και να κάνουν τις σχολικές τους εργασίες, ειδικά όταν δεν είναι εδώ οι γονείς τους. Συχνά θέλουν να πάνε έξω και να παίξουν, αντί να διαβάσουν. Καμιά φορά πάνε στο μαγαζί της κοινότητας για να δουν τηλεόραση. 4. Τι λείπει από την εκπαίδευση που λαμβάνει το παιδί σας σε αυτή την ηλικία; Αν και το σχολείο είναι πολύ χρήσιμο για τα παιδιά, επειδή δεν διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις (όπως σχολικά κτίρια, σχολικά βιβλία, επίπλωση και διαμονή για τους δασκάλους) δε μπορούμε να κρατήσουμε τους δασκάλους για πολύ καιρό. Nipa Roy - 14 χρόνων, Kalinagor-Bangladesh 1. Τι είναι αυτό που σας αρέσει στο σχολείο; Ζωγραφική και παιχνίδι 2. Για ποιο λόγο έρχεστε στο σχολείο; Για να πάρω γνώσεις 3. Πώς πιστεύετε ότι θα ήταν η ζωή σας χωρίς σχολείο; Δεν θα είχα καμία ευκαιρία για να βρω εργασία στο μέλλον 4. Τι θα αλλάζατε στο σχολείο; Θα έβαζα ειδικό δάσκαλο μουσικής και ζωγραφικής Soyib Roy - 12 χρόνων, Kalinagor-Bangladesh 1. Τι είναι αυτό που σας αρέσει στο σχολείο; Να μαθαίνω, να παίζω και να ζωγραφίζω 2. Για ποιο λόγο έρχεστε στο σχολείο; Κυρίως για την εκπαίδευση, να μαθαίνω καινούργια πράγματα και γνώσεις 3. Πώς πιστεύετε ότι θα ήταν η ζωή σας χωρίς σχολείο; Δεν θα είχα τη δυνατότητα να μιλάω αγγλικά και να επικοινωνώ με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες 4. Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή στο σχολείο; Τα αθλήματα, το πικ νικ και η ημέρα dress as you like! 17.

19 Divine Wells - άσκαλος 1. Γιατί είναι καθοριστική αυτή η ηλικία στη μετέπειτα πορεία και ανάπτυξη του παιδιού; Τα παιδιά σε αυτή τη μικρή ηλικία χρειάζονται βοήθεια προκειμένου να σχηματίσουν τα ταλέντα, τη στάση και τη συμπεριφορά τους, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξή τους Τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο δουλεύοντας με τα παιδιά αυτής της ηλικίας; Μου δίνει χαρά να ξέρω ότι μεταδίδω γνώση σε μελλοντικούς ηγέτες. 3. Ποιές είναι οι προκλήσεις του επαγγέλματός σας; Αυτό το σχολείο βρίσκεται σε μια επαρχιακή κοινότητα και δεν διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις. Αυτό κάνει τη διδασκαλία και τη μάθηση δύσκολη. Το γεγονός ότι οι τάξεις είναι ανοιχτές, χωρίς παράθυρα και πόρτες, καθώς και το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά στο δρόμο, κάνει τα παιδιά να χάνουν την προσοχή τους, εξαιτίας του θορύβου. Αυτό υπονομεύει τόσο τη διδασκαλία όσο και τη μάθηση. 4. Αν κάνατε μια έκκληση στην πολιτεία τι θα ήταν αυτό που θα ζητούσατε ως υποστήριξη. Χρειαζόμαστε υλικά ψυχαγωγίας για να κρατήσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών στο σχολείο. Τα περισσότερα παιδιά επιστρέφουν στο σπίτι τους κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και, είτε μένουν εκεί πολλή ώρα, ή επιστρέφουν την επόμενη μέρα. Χρειαζόμαστε σχολικές υποδομές και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αυτό το διάστημα διδάσκουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που ανήκουν στην εξεταστέα ύλη, αφηρημένα, χωρίς καθόλου πρακτική δουλειά ώστε τα παιδιά να τους κατανοήσουν καλύτερα. Αυτό κάνει τη διδασκαλία του συγκεκριμένου θέματος πολύ δύσκολη. Marian Yerenkyi - 12 ετών 1. Τι σου αρέσει περισσότερο στο σχολείο; Γιατί; Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο σχολείο μου είναι ο τρόπος που οι δάσκαλοι μας βοηθάνε να μάθουμε καινούρια πράγματα. Τα Αγγλικά είναι το αγαπημένο μου μάθημα επειδή θέλω να επικοινωνώ καλά στα Αγγλικά. 2. Γιατί θεωρείς ότι το σχολείο είναι σημαντικό; Το σχολείο είναι σημαντικό επειδή μας βοηθάει να αναπτύξουμε τις δυνατότητές μας. Η γνώση και οι δεξιότητες που παίρνουμε από το σχολείο μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε δουλειά στο μέλλον. Θέλω να γίνω νοσοκόμα. 3. Εάν δεν πήγαινες σχολείο, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή σου; Η ζωή μου δεν θα ήταν χρήσιμη χωρίς το σχολείο. Τα κορίτσια που δεν πάνε σχολείο προκαλούν αναστάτωση και συχνά μπλέκουν σε ανήθικες δραστηριότητες. 4. Τι θα ήθελες να αλλάξεις στο σχολείο; Θέλω να αλλαχθεί ο πίνακας στην τάξη μου. Έχει τρύπες κι έτσι δεν μπορούμε να δούμε σωστά όταν γράφει ο δάσκαλός μας.

20 (κόψτε εδώ) 19. Αφού συμπληρώσετε το φύλλο μην ξεχάσετε να μας το στείλετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση ActionAid - Εκπαιδευτικός Τομέας, Φαλήρου 52, Αθήνα ή να το σκανάρετε και να το στείλετε στο με τίτλο ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΠΕΔ12 Εδώ μπορείτε να κολλήσετε μια φωτογραφία από τη δράση σας! Όνομα σχολείου Τμήμα/τα που συμμετείχαν Αριθμός συμμετεχόντων 19.

21 24.

22 Áêïýóôå Éóôïñßá ôçí ôçò Åêðáßäåõóç ãéá üëá ôá êïñßôóéá êáé ôéò ãõíáßêåò ôïõ êüóìïõ ôþñá! Åßíáé äéêáßùìü ôïõò. ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÅÂÄÏÌÁÄÁ ÄÑÁÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ 2-8 Ìáßïõ 2011

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση. 27 Απριλίου-3 Μαΐου 2015

Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση. 27 Απριλίου-3 Μαΐου 2015 Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση 27 Απριλίου-3 Μαΐου 2015 «Ένα βιβλίο, ένα μολύβι, ένα παιδί και ένας δάσκαλος μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο» Μαλάλα Πακιστανή ακτιβίστρια για το δικαίωμα στην

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σύμβολο της μεθόδου "Κείμενο για Όλους" Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μάρτιος 2009 Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Θεματική ενότητα: «Επίλυση συγκρούσεων»

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Θεματική ενότητα: «Επίλυση συγκρούσεων» Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας (ΕΣΟΣΕ) Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιστήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.: Πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση της Κένυας σε εικόνες

Η εκπαίδευση της Κένυας σε εικόνες Θεματική ενότητα: Εκπαίδευση Η εκπαίδευση της Κένυας σε εικόνες Στόχος: Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με εκπαιδευτικό υλικό από την Κένυα και να εντοπίσουν ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 1 λίγα λόγια για τις δραστηριότητες Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται:

Διαβάστε περισσότερα

Μαδάμε τη μαργαρίτα της φτώχειας;

Μαδάμε τη μαργαρίτα της φτώχειας; Θεματική ενότητα: Ασφάλεια & Προστασία Μαδάμε τη μαργαρίτα της φτώχειας; Στόχος: Οι μαθητές να εκφραστούν και να εντοπίσουν καταστάσεις που θίγουν την ασφάλεια των παιδιών σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ετοίμασαν ένα γράμμα για την μακρινή τους φίλη.

Ετοίμασαν ένα γράμμα για την μακρινή τους φίλη. ΝΗΠΙΑ Έχω ένα φίλο μακρινό. 2014-2015 Στο σχολείο μας χρόνια τώρα έχουμε μια «σκυτάλη» που παραδίδουμε από τάξη σε τάξη. Είναι η σκυτάλη της φιλίας, του νοιαξίματος, της φροντίδας για παιδιά λιγότερο ευνοημένα,

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015 ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ε τάξη ηµοτικού. ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας.

Β Ε τάξη ηµοτικού. ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας. Σχέδιο Μαθήµατος Το ικαίωµα στην Εκπαίδευση Β Ε τάξη ηµοτικού Σκοπιµότητα Να αναγνωρίζουν οι µαθητές το δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» Υπεύθυνες Προγράμματος: Κιοσκερίδου Αικατερίνη Σχολική Νοσηλεύτρια. Παπαγερίδου Φωτεινή Κοινωνική Λειτουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: Διαφυλικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2009 έκανα για 20 λεπτά περίπου μάθημα για να γνωρίσω καλύτερα τους/τις μαθητές/τριες, για να τους/τις χωρίσω σε ομάδες και για να τους γνωστοποιήσω πώς θα

Διαβάστε περισσότερα

Τα χαρισματικά παιδιά είναι προβληματικά για τους γονείς τους. Σε αντίθεση με τους συνομηλίκους τους ενδιαφέρονται περισσότερο για γεγονότα, ευφυή

Τα χαρισματικά παιδιά είναι προβληματικά για τους γονείς τους. Σε αντίθεση με τους συνομηλίκους τους ενδιαφέρονται περισσότερο για γεγονότα, ευφυή Τα χαρισματικά παιδιά είναι προβληματικά για τους γονείς τους. Σε αντίθεση με τους συνομηλίκους τους ενδιαφέρονται περισσότερο για γεγονότα, ευφυή και ταχύτατα, ενώ κάποιες φορές είναι δραστήρια ή αδρανή.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της καθημερινής μελέτης του παιδιού

Οργάνωση της καθημερινής μελέτης του παιδιού Εμπνεύστε το παιδί σας να κατακτήσει τη ζωή του! Ελατε να ξεκλειδωσουμε μια-μια τις πορτες που οδηγουν στην αυτοεκτιμηση και στην επιτυχια του! Οργάνωση της καθημερινής μελέτης του παιδιού Η μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται.

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο μπαμπάς μου λέει ότι αυτά είναι χαζομάρες και ότι όταν μεγαλώσω θα θέλω να ήμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

www.thelonaxero.com Η συγκεκριμένη εργασία αφορά την παρουσίαση του βιβλίου «www.thelonaxero.com» με αξιοποίηση του εργαλείου Power Point.

www.thelonaxero.com Η συγκεκριμένη εργασία αφορά την παρουσίαση του βιβλίου «www.thelonaxero.com» με αξιοποίηση του εργαλείου Power Point. www.thelonaxero.com Η συγκεκριμένη εργασία αφορά την παρουσίαση του βιβλίου «www.thelonaxero.com» με αξιοποίηση του εργαλείου Power Point. Συγγραφέας του βιβλίου είναι η Τζακλίν Ουίλσον και απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή.

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή. Προσέλευση μαθητών. Κολύμβηση Φυσική Αγωγή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και κάνουν ασκήσεις για την καλύτερη φυσική κατάστασή τους και παιχνίδια ομαδικότητας, συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Μάθηση έξω από την τάξη 4. ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δραστηριότητα έξω από την τάξη για παιδιά νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Συνέντευξη στο δρόμο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Προσαρμογή κειμένου ενημερωτικό φυλλάδιο των εκδόσεων «Ελληνικά Γράμματα»: Γιώργος Ραφαηλίδης υπεύθυνος στο ΓραΣΕΠ Αιγινίου 1 Σύγχρονη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 ΜAΘΗΣΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ Κατά τη φετινή χρονιά στο σχολείο φοιτούν 62 παιδιά, 29 αγόρια και 33 κορίτσια. 35 30 25 20 15 10 5 0 ΠΛΗΘΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας...11 Η Φυσική Αγωγή στην προσχολική ηλικία...14 Σχέση της Φυσικής Αγωγής με τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού...16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εικαστικό Ημερολόγιό. μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εικαστικό Ημερολόγιό. μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Εικαστικό Ημερολόγιό μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γεια σας φίλοι μου, Καλωσορίσατε στην παρέα μου, στην πολύχρωμη παρέα του Τέλη, της μασκότ της Cyta. Εύχομαι να περάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ 11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ Παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος: Ευαισθητοποίηση των νηπίων απέναντι στα αδέσποτα Κατανόηση των δικαιωμάτων/αναγκών/συναισθημάτων των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 2013-2014 Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Βαδίζοντας μαζί για δημιουργία και επικοινωνία Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης Νέος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Εργασία από τα παιδιά της Στ 1 2014-2015 Να που φτάσαμε πάλι στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς. Μιας χρονιάς που καθορίζει πολλές στιγμές που θα γίνουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας, καλούνται να μελετήσουν τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων και να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό σχέδιο διδασκαλίας με χρήση του λογισμικού «Δημιουργός Μοντέλων»

Ενδεικτικό σχέδιο διδασκαλίας με χρήση του λογισμικού «Δημιουργός Μοντέλων» Ενδεικτικό σχέδιο διδασκαλίας με χρήση του λογισμικού «Δημιουργός Μοντέλων» Η ανάπτυξη των φυτών Τάξη: Ε Δημοτικού Μάθημα: Φυσικές Επιστήμες (το βιβλίο του κ. Κόκκοτα Παναγιώτη) Ενότητα: «Τι χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα