ΑΓΑΠΗΤΟΙ Μαθητές, Εκπαιδευτικοί, Φίλοι και Υποστηρικτές ΤΗΣ ACTIONAID ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΑΠΗΤΟΙ Μαθητές, Εκπαιδευτικοί, Φίλοι και Υποστηρικτές ΤΗΣ ACTIONAID ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ"

Transcript

1 21.

2 ΑΓΑΠΗΤΟΙ Μαθητές, Εκπαιδευτικοί, Φίλοι και Υποστηρικτές ΤΗΣ ACTIONAID ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Καλώς ήρθατε σε άλλη μία Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης. Η δράση αυτή αποτελεί την ετήσια ευκαιρία όλων μας να υπενθυμίσουμε στις κυβερνήσεις που υπέγραψαν το 2000 τη Διακήρυξη της Χιλιετίας και τη συνθήκη Εκπαίδευση για Όλους, τις δεσμεύσεις τους μέχρι το Μόνο τρία χρόνια απομένουν μέχρι το σημείο αιχμής το 2015, συνεπώς το καθήκον μας είναι επείγον. Τα παιδιά έχουν ρόλο κλειδί στη διεξαγωγή της εκστρατείας αφού η ενεργός συμμετοχή τους έχει αποδειχθεί απαραίτητη και καταλυτική όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε πολύ περήφανοι στην ActionAid, που για άλλη μια φορά μαθητές, μαθήτριες, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων σε όλη την Ελλάδα, θα συμμετέχουν στη μεγαλύτερη εκστρατεία για την προώθηση της σημασίας της εκπαίδευσης. Ελπίζουμε η περσινή επιτυχία των συμμετοχών στην Ελλάδα να επαναληφθεί και να ξεπεραστεί! Η φετινή εκστρατεία είναι ξεχωριστή γιατί εστιάζει σε έναν από τους πιο παραμελημένους στόχους που τέθηκαν από την UNESCO και αφορά στην εκπαίδευση και φροντίδα των παιδιών στην πρώιμη παιδική ηλικία, των πρώτων 8 χρόνων ζωής τους. Με τις δράσεις μας θα προσεγγίσουμε πάλι τους παράγοντες πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση, αλλά θα εστιάσουμε επίσης και στις συνθήκες ζωής που εξασφαλίζουν ένα καλό ξεκίνημα στη ζωή, όπως είναι η φροντίδα, η υγεία, η διατροφή και τα ερεθίσματα που καθορίζουν την ολόπλευρη ανάπτυξη του κάθε παιδιού. Για μια ακόμη φορά σας ευχαριστούμε για τις αποφασιστικές και δυναμικές εκστρατείες που έχουμε κτίσει μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια. Σε όσους συμμετέχουν για πρώτη φορά, ευχόμαστε η φετινή σας εμπειρία να αποτελέσει μια δημιουργική αρχή για μελλοντικές δράσεις ως πολίτες του κόσμου! Καλή επιτυχία σε όλους! 1.

3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ; Πρόκειται για μια συμμαχία που συστάθηκε το 1999 από ενώσεις και συνδικάτα εκπαιδευτικών, μαθητών, πολιτών και διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, με σκοπό την άσκηση πίεσης για την ουσιαστική εφαρμογή των διεθνών δεσμεύσεων, οι οποίες κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά του κόσμου (Global Campaign for Education: Η ActionAid International αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Συμμαχίας, ενώ η ActionAid Ελλάς συντονίζει εδώ και 9 χρόνια την Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης στην χώρα μας, 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ; Πρόκειται για μια εβδομάδα γεμάτη εκδηλώσεις και δράσεις μαθητών οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε άνοιξη κυρίως από σχολεία σε πάνω από 100 χώρες στον κόσμο. Κατά την εβδομάδα αυτή τα παιδιά υπενθυμίζουν με δημιουργικούς και ευφάνταστους τρόπους στους ηγέτες της χώρας τις δεσμεύσεις τους σχετικά με την εκπαίδευση και προωθούν το μήνυμα για την ουσιαστική κατοχύρωση του δικαιώματος πρόσβασης στην εκπαίδευση κάθε παιδιού. Πάνω από 10 εκατομμύρια παιδιά παίρνουν μέρος κάθε χρόνο στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση! Óôï Ìðïõñïýíôé ç åêóôñáôåßá Ýãéíå áöïñìþ íá ãõñßóïõí ïé åêðáéäåõôéêïß óôá ó ïëåßá ìåôü áðü ìþíåò áðï Þò! Óôçí Áéèéïðßá ôï 2010 ç êéíçôïðïßçóç ôùí ìáèçôþí Ýöåñå ðéï éó õñþ õðïóôþñéîç ôçò êõâýñíçóçò óå èýìáôá ðïõ áöïñïýí ôçí åêðáßäåõóç åíçëßêùí! Την ίδια χρονιά στην Ελλάδα συγκεντρώσαμε περισσότερες από υπογραφές, οι οποίες κατατέθηκαν στον τότε Υφυπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, ως ένδειξη αλληλεγγύης στον αγώνα προς την εκπαίδευση για όλους! Óôç ÃïõáôåìÜëá ç Ðáãêüóìéá ÅâäïìÜäá ÄñÜóçò ãéá ôçí Åêðáßäåõóç óôüèçêå åöáëôþñéï ãéá íá îåêéíþóïõí áðïôåëåóìáôéêýò óõíåñãáóßåò ìåôáîý ôùí åêðáéäåõôéêþí êáé ôùí êïéíùíéêþí õðçñåóéþí. Óôï ÂéåôíÜì óôï ôýëïò ôçò åêóôñáôåßáò 1GOAL ï Õöõðïõñãüò Ðáéäåßáò äåóìýõôçêå äçìïóßùò íá èýóåé ùò ðñïôåñáéüôçôá ôçí åêáðáßäåõóç ãéá üëïõò.

4 Αν ελευθερώσεις όλο το δυναμικό του παιδιού, τότε θα δεις έναν ολόκληρο άνθρωπο -Μαρία Μοντεσσόρι- «ικαιώματα από την Πρώτη Μέρα!» ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ Α ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙ ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Η πρώιμη παιδική ηλικία περιλαμβάνει την περίοδο των 8 πρώτων χρόνων της ζωής του ανθρώπου. Η φροντίδα και η ποιοτική εκπαίδευση κατά την περίοδο αυτή είναι σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη δια βίου μάθηση, μιας διαδικασίας που ξεκινάει πριν τη γέννηση, με την πρώτη παιδική ηλικία να είναι η πιο σημαντική περίοδος της ανθρώπινης ανάπτυξης. Τα παιδιά είναι ενεργοί μαθητές από τη στιγμή της γέννησής τους ενώ τα πρώτα χρόνια είναι ζωτικά για την επιτυχία τους στο σχολείο και τους μετέπειτα σταθμούς της ζωής τους. Εκτός από τον τομέα της εκπαίδευσης, συνεχείς μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν κι άλλοι καθοριστικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τις συνθήκες του μέλλοντος σε αυτό το πρώτο στάδιο. Η σωστή διατροφή, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ένα περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα, είναι συντελεστές που συμβάλλουν καταλυτικά στη σωματική και διανοητική εγρήγορση του παιδιού. Έτσι η πρώιμη παιδική ηλικία αφορά όχι μόνο τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των πρώτων χρόνων, αλλά και άλλες ειδικότητες όπως γιατρούς και μαίες, βρεφονηπιοκόμους, παιδοψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς και δημόσιους και κρατικούς φορείς που οφείλουν να υποστηρίζουν και να διευκολύνουν την ολοκληρωμένη και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών από τη γέννησή τους. Ο πιο σημαντικός ανθρώπινος παράγοντας είναι τα ίδια τα παιδιά αυτής της ηλικίας, τα οποία είναι κάτοχοι δικαιωμάτων όπως όλοι οι άνθρωποι. Η Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού μας υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματά μας ξεκινούν από την πρώτη μέρα της γέννησής μας. Η εκπαίδευση και φροντίδα στην πρώιμη παιδική ηλικία χρειάζεται να αναδειχθούν ως ένας ξεχωριστός παγκόσμιος αναπτυξιακός στόχος γιατί αποτελεί τη βάση και την προϋπόθεση για να επιτευχθούν όλοι οι υπόλοιποι. ΠΗΓΕΣ: Η Συμβουλευτική Ομάδα για τη Φροντίδα και την Ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής ηλικίας (ECCD The Consultative Group on Early Childhood Care and Development) 3.

5 4. Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο πληθυσμός του κόσμου έχει ξεπεράσει επισήμως τα 7 δισεκατομμύρια, από τα οποία το 1 δισεκατομμύριο είναι παιδιά κάτω των 8 ετών. 1 Εκτιμάται ότι πάνω από 200 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών, από χώρες με χαμηλή και μεσαία οικονομική ανάπτυξη δεν αναπτύσσουν πλήρως τις δυνατότητές τους λόγω της φτώχειας, των διατροφικών ελλείψεων και των περιορισμένων δυνατοτήτων να μορφωθούν ή να εκπαιδευτούν γύρω από μια τέχνη. 2 ΚΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Έρευνες στη νευρολογία δείχνουν πώς η ανάπτυξη του εγκεφάλου του μωρού επηρεάζεται ακόμα και πριν τη γέννησή του από την κακή διατροφή και την περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, ανάμεσα σε άλλους παράγοντες. Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, 10,5 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο σε ηλικία κάτω των 5 από αρρώστιες που μπορούν να προληφθούν. 4 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 πεθαίνουν κάθε χρόνο από διάρροια, ελονοσία και πνευμονία. 22 εκατομμύρια βρέφη δεν προστατεύονται από τις ασθένειες με τακτικούς εμβολιασμούς. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ Η υγιής ανάπτυξη του παιδιού εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από τη μητέρα του. Σήμερα πάνω από γυναίκες πεθαίνουν κατά την εγκυμοσύνη και τη γέννα κάθε χρόνο. 3 Ο μητρικός υποσιτισμός οδηγεί σε λιποβαρή παιδιά και πιθανή καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Περίπου 1 στα 3 παιδιά κάτω των 5 ετών (178 εκατ.) υποφέρει από μέτρια έως σοβαρή καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Ο ρόλος της εκπαίδευσης της μητέρας είναι πολύ σημαντικός παράγοντας που μειώνει την παιδική θνησιμότητα και συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Η εκπαίδευση της μητέρας και του παιδιού συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα παιδικής θνησιμότητας, καλύτερη διατροφή και υγεία. Γι αυτό και τα παιδιά των μητέρων δευτεροβάθμιας ή ανώτερης εκπαίδευσης έχουν διπλάσιες πιθανότητες να επιζήσουν πέραν της ηλικίας των 5 ετών σε σχέση με εκείνα των οποίων οι μητέρες δεν έχουν καμία εκπαίδευση. 4 1 Global Poverty Project: 2 Child Development 1. Inequality in early childhood: risk and protective factors for early child development. Lancet, vol 378, Oct Education counts, UNESCO 2010.

6 Επενδύοντας σε προγράμματα ανάπτυξης της πρώιμης παιδικής ηλικίας, έχουμε τη δυνατότητα να σπάσουμε τον κύκλο των ανισοτήτων που κυριαρχεί στις ζωές εκατομμυρίων παιδιών και των οικογενειών τους -Lancet, vol 378, Oct ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙ ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Τα προγράμματα φροντίδας και εκπαίδευσης της πρώιμης παιδικής ηλικίας, από την προγεννητική περίοδο ακόμα, μπορούν να αποτελέσουν μια πολύ καλή επένδυση ώστε να μειωθούν οι ανισότητες που προκαλεί η φτώχεια, η κακή υγεία, η κακή διατροφή και οι περιορισμένες μαθησιακές δυνατότητες. 5 Τι είδους προγράμματα υπάρχουν; Ο περισσότερος κόσμος ταυτίζει αποκλειστικά τα προγράμματα για αυτή την ηλικία με τα κέντρα προσχολικής εκπαίδευσης. Υπάρχουν όμως πολλά παραπάνω προγράμματα και υπηρεσίες που μπορούν να υποστηρίξουν την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών στην κρίσιμη αυτή περίοδο. Προγράμματα υποστήριξης γονέων. Όσο πιο μικρό είναι το παιδί, τόσο πιο καθοριστικός είναι ο ρόλος της οικογένειας στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του, που εξασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον. Παιδικοί σταθμοί ή άλλα κέντρα για παιδιά κάτω των 3 ετών. Είναι πολύ σπάνιο στις αναπτυσσόμενες χώρες να υπάρχουν παροχές όπως παιδικοί σταθμοί, που να εξυπηρετούν τις εργαζόμενες μητέρες και να μην αναγκάζονται να παίρνουν τα παιδιά στη δουλειά τους. Ειδικά για την περίοδο 0-3 ετών την πιο ευάλωτη, είναι επιτακτική η ανάγκη για παρέμβαση της πολιτείας με ευέλικτα προγράμματα φροντίδας. Σύμφωνα με αναφορά του 2007 της UNESCO, περισσότερες από τις μισές χώρες στον κόσμο δεν έχουν επίσημα προγράμματα για παιδιά κάτω των 3 χρόνων. Κέντρα προσχολικής εκπαίδευσης. Η προσχολική εκπαίδευση έχει θετική επιρροή στην ανάπτυξη του παιδιού. Τα παιδιά που παρακολουθούν προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης φέρνουν πιο υψηλές αποδόσεις στην ανάγνωση, την ανάπτυξη του λεξιλογίου και τα μαθηματικά σε σύγκριση με όσους δεν έχουν παρακολουθήσει. Πρώτες τάξεις του δημοτικού. Τα πρώτα χρόνια στο δημοτικό σχολείο είναι πολύ σημαντικά για την πορεία της δια βίου μάθησης. Στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχει μειωμένη εγγραφή στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Τα περισσότερα παιδιά που αφήνουν το σχολείο, σταματούν τον πρώτο ή δεύτερο χρόνο. Μερικά παραδείγματα: από όλα τα πρωτάκια που γράφονται στο σχολείο το 32% στην Ουγκάντα, το 25% στη Μαδαγασκάρη και το 15% στο Πακιστάν εγκαταλείπει το σχολείο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς. Πολλά περισσότερα επαναλαμβάνουν την πρώτη τάξη (Μπουρούντι 37%, Νεπάλ 37%) και όσα παραμείνουν έχουν μεγάλες πιθανότητες να επιδείξουν χαμηλή επίδοση. Επομένως, είναι επιτακτική η ανάγκη να υπάρχουν εκπαιδευμένοι δάσκαλοι, οι οποίοι να γνωρίζουν τις ανάγκες και τον τρόπο μάθησης σε αυτή την ηλικία. Παροχή περιβάλλοντος με ερεθίσματα. Η ανάπτυξη του παιδιού καθορίζεται από την ποιότητα της φροντίδας που παρέχουν οι ενήλικες που ασχολούνται με την ανατροφή του κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Ένα περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες των παιδιών, ενισχύει την περιέργειά τους και αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους. Προγράμματα διατροφής και υγειονομικής περίθαλψης. Τα προγράμματα πρώιμης παιδικής ηλικίας λειτουργούν ως προστασία, καθώς και ως προειδοποίηση για προβλήματα υγείας που μπορεί να προκύψουν σε αυτή την ηλικία και φροντίζουν για τη σωστή περίθαλψη. Στην Κολομβία, παιδιά που συμμετέχουν σε ένα κοινοτικό πρόγραμμα πρέπει να ολοκληρώνουν τον εμβολιασμό τους μέσα σε 6 εβδομάδες που ξεκινούν το πρόγραμμα. 5 Child Development 2. Lancet, vol 378, Oct

7 Ποιες είναι οι προκλήσεις της επίτευξης του 1 ου Στόχου της Συνθήκης Εκπαίδευση για Όλους; α. Έλλειψη υποδομών και ύπαρξη πολιτισμικών και οικονομικών εμποδίων. β. 1 στα 3 παιδιά στις αναπτυσσόμενες χώρες υποφέρει από κακή διατροφή, η οποία με τη σειρά της αναπόφευκτα επηρεάζει την ανάπτυξή τους. Η θνησιμότητα σε ηλικίες μικρότερες των 5 ετών είναι ακόμα σε υψηλά επίπεδα. γ. Έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού φροντίδας παιδιών, νηπιαγωγών και δασκάλων των πρώτων τάξεων της σχολικής ηλικίας. δ. Μεγάλες αποκλίσεις στην πρόσβαση και την ποιότητα ανάλογα με το εισόδημα, την εθνικότητα, την κατοικία και άλλους παράγοντες (π.χ. φύλο, αναπηρία) που περιθωριοποιούν αρκετά παιδιά. ε. Ανεπαρκής συντονισμός και χρηματοδότηση των προγραμμάτων φροντίδας και εκπαίδευσης προσχολικής ηλικίας. στ. Έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τη φροντίδα και την εκπαίδευση προσχολικής ηλικίας. ζ. Μη συνειδητοποίηση της σημασίας της φροντίδας και εκπαίδευσης κατά την προσχολική ηλικία. η. Η έλλειψη επενδύσεων στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός παιδιών στις φτωχές χώρες, που αφήνουν το σχολείο. 6. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ; Στέλιος Παπαβέντζης ΠΡΟΙΚΙΣΜΕΝΑ ΜΩΡΑ, ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Κεφάλαιο 1 ο : Γονείς εξοπλισμένοι με ικανότητες και δεξιότητες Η παιδική ηλικία έχει αξία από μόνη της. Αφήστε τα μικρά παιδιά να χαρούν την πιο ευτυχισμένη ίσως περίοδο της ζωής τους, τώρα που όλα είναι καινούρια, πρωτόφαντα και θαυμαστά. Ο δρόμος προς την ωρίμανση πρέπει να γιορταστεί, όχι το τέλος του δρόμου. Πιστεύω πως ό,τι είμαστε και ό,τι θα ζήσουμε ως άνθρωποι σε όλο το εύρος της ζωής μας είναι μια επανάληψη των πρώτων αρχέγονων εμπειριών μας σε παραλλαγές. Τότε που νιώσαμε πρωτόγνωρα συναισθήματα, σχετιστήκαμε με τους γονείς μας, τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής μας, εντυπώσαμε στα κύτταρά μας βιώματα αρχέγονα, πριν ακόμα από τις λέξεις και τη γλώσσα. Ο αρχικός μας κόσμος, το μαγικό κουτί των πρώτων χρόνων που βρίσκεται βαθιά ριζωμένο σε κάθε πεδίο του νου μας, είτε μας κατατρέχει είτε μας απελευθερώνει την κάθε στιγμή.

8 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2012; Δεσμεύω 1 ή 2 διδακτικές ώρες κατά την Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης (22-28 Απριλίου) για να συζητήσω με την τάξη μου τη θεματική της εκστρατείας και να πραγματοποιήσω τη δράση. Μπορώ να αξιοποιήσω τις πληροφορίες του υλικού αυτού, τις συνεντεύξεις και τα σχέδια μαθήματος που ακολουθούν. Επισκέπτομαι μαζί με τους μαθητές μου την ιστοσελίδα της ActionAid για να σημειώσω τη συμμετοχή μας στο χάρτη της Ελλάδας που θα βρω εκεί! Δεν ξεχνάω να αναρτήσω τις αφίσες για να το μάθουν ακόμα περισσότεροι! Αναθέτω στα παιδιά να ζωγραφίσουν τα μηνύματα και τις σκέψεις τους για την πρώιμη παιδική ηλικία ατομικά ή ομαδικά. Αν διδάσκω σε μεγαλύτερες τάξεις ή δουλεύω με ενήλικες μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφίες, video, ή και να ετοιμάσουμε graffiti! Στέλνω τις ζωγραφιές ή φωτογραφίες μαζί με τη συμπληρωμένη φόρμα επικύρωσης της συμμετοχής (βλ. σελίδα 19) στην ActionAid για να τις ανεβάσει στην ιστοσελίδα της. Δεν ξεχνώ να στείλω μια σύντομη περιγραφή των δράσεων που έκανα με το σχολείο μου! Ηλεκτρονικά: / Μέσω fax: / Ταχυδρομικά: Φαλήρου 52, Αθήνα 7.

9 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ 4-6 ΧΡΟΝΩΝ 8. στόχοι 1. Να εκφράσουν προσωπικές αναμνήσεις και εμπειρίες τους 2. Να ευαισθητοποιηθούν γύρω από διαφορετικές εμπειρίες που έχουν παιδιά της ίδιας ηλικίας σε άλλα μέρη του κόσμου υλικά Μια δαχτυλόκουκλα ή άλλη κούκλα Μεγάλα χαρτιά ή χαρτόνια και μπογιές ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ Η κούκλα θα λειτουργήσει ως ένας νέος μαθητής της τάξης που δεν έχει ξαναπάει στο σχολείο. Δώστε της ένα όνομα και προετοιμάστε μια μικρή ιστορία για τη ζωή της. Αποφασίστε εσείς ποιοι είναι οι λόγοι που δεν έχει ξαναπάει σχολείο με βάση το υποστηρικτικό υλικό που διαβάσατε σε αυτό το πακέτο. Να και μερικές αληθινές ιστορίες: Το όνομά μου είναι Κάντα, είμαι 9 χρόνων και ζω στο Μπανγκλαντές. Πρόσφατα η μαμά μου ξεκίνησε να καλλιεργεί τη γη, κι έτσι πάω στο σχολείο χωρίς να πεινάω. Το όνομά μου είναι Ζαϊναμπού, είμαι 16 χρόνων και ζω στην Τανζανία. Θέλω να πάω στο Γυμνάσιο, αλλά στη χώρα μου πληρώνουμε για να πάμε σχολείο, κι εγώ δεν έχω χρήματα. Το όνομά μου είναι Σόφι, είμαι 17 χρόνων και ζω στην Τανζανία. Θα ήθελα πολύ να είχα πάει σχολείο, αλλά δεν με άφηνε ο μπαμπάς μου για να βοηθάω με τις εργασίες στο σπίτι. Μέσα από το διάλογο με την κούκλα, τα παιδιά θα βοηθήσουν τη νέα τους φίλη να προσαρμοστεί στο σχολείο. Παράλληλα τα παιδιά θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους από το σχολείο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ Τι είναι αυτό που σας αρέσει στο σχολείο; Για ποιο λόγο έρχεστε στο σχολείο; Τι είναι το πιο σημαντικό που έχετε μάθει; Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή στο σχολείο; Ποια η πιο δύσκολη; Αυτή που δεν σας αρέσει; Εκτός από το σχολείο, τι άλλο κάνετε που σας αρέσει; Τι πράγματα σας αρέσει να κάνετε με τους γονείς σας; Πότε πήγατε σχολείο πρώτη φορά; Πώς πιστεύετε ότι θα ήταν η ζωή σας χωρίς σχολείο; Τι θα αλλάζατε στο σχολείο; ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το αγαπημένο μου μάθημα είναι τα αγγλικά ( Έρικ, 10 χρόνων, Κένυα) Για να προστατεύομαι από ανθρώπους που μπορεί να με αναγκάσουν να δουλεύω (Ράνι, 8 χρόνων, Ινδία) Έχω μάθει να ζωγραφίζω, γνώση πολύ σημαντική γιατί θέλω να γίνω αρχιτέκτονας (Γουέσλι, 11 χρόνων, Βραζιλία) Τα αθλήματα και το πικ-νικ (Σογίμπ, 12 χρόνων, Μπανγκλαντές) Παλιά πεινούσα πολύ στο σχολείο (Κάντα, 9 χρόνων, Μπανγκλαντές) Μου αρέσει να διαβάζω και να παίζω ποδόσφαιρο (Έρικ, 10 χρόνων, Κένυα) Μου αρέσει που πάει και η μαμά μου σχολείο και διαβάζουμε μαζί (Αφγανιστάν) Φέτος που είμαι 6 χρόνων πήγα για πρώτη φορά σχολείο (Νίμα, 6 χρόνων, Τανζανία) Δεν πήγα ποτέ σχολείο, βοηθούσα στο σπίτι, μετέφερα νερό για την οικογένειά μου και βοηθούσα στο σπίτι. Τώρα είμαι έγκυος και συνεχίζω να βοηθάω την οικογένειά μου στο σπίτι (Σόφι, 17 χρόνων, Τανζανία) Θα ήθελα να είναι πιο κοντά στο χωριό μου για να μην κουράζομαι κάθε μέρα (Ρος, 5 χρόνων, Καμπότζη) Ζαϊναμπού Έρικ Ράνι Γουέσλι Κάντα σχολείο ενηλίκων στο Αφγανιστάν Νίμα Σόφι Ρος

10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκατομμύρια παιδιά από όλο τον κόσμο αυτή την εβδομάδα συζητούν τι είναι σημαντικό να έχουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Όλα τα παιδιά που συμμετέχουν θα στείλουν μαζί με το μήνυμά τους και μια ζωγραφιά. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΡΑΣΗ TΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Πώς σας φάνηκαν όσα μας είπε η δαχτυλόκουκλα; (Μην ξεχάσετε να της δώσετε όνομα!) Τι θα συμβουλεύατε τη δαχτυλόκουκλα να κάνει; Τι θα θέλατε να αλλάξει στη χώρα της για να πηγαίνει και εκείνη σχολείο; Η ΜΕΓΑΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ Η ζωγραφιά μπορεί να απεικονίζει μια ευχάριστη στιγμή της καθημερινότητας στο σχολείο που να δείχνει για ποιο λόγο είναι σημαντικό και χρήσιμο να πηγαίνουν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο ή και στους παιδικούς σταθμούς. - Εξηγήστε στα παιδιά ότι θα στείλετε το μήνυμά σας σε όλο τον κόσμο μέσα από την εκστρατεία Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση στην οποία συμμετέχετε. - 9.

11 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ 7 ΕΤΩΝ και πάνω 10. στόχοι υλικά 1. Να προβληματιστούν τα παιδιά γύρω από τη σημασία της πρώτης παιδικής ηλικίας. 2. Να κατανοήσουν την έλλειψη πρόσβασης σε συστήματα εκπαίδευσης και φροντίδας για εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 0-8 ετών στον κόσμο. 3. Να αποδείξουν ότι ως παιδιά και ενεργοί πολίτες μπορούν να στείλουν ένα μήνυμα στις κυβερνήσεις των χωρών (σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις τους). Φωτογραφική/ες μηχανή/ες Μεγάλα χαρτιά ζωγραφικής ή χαρτόνια Μπογιές, κιμωλίες, spray ή άλλο υλικό ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ÁÍÁÌÍÇÓÅÉÓ Πραγματοποιείστε μέσα στην τάξη μία σύντομη έρευνα: Πόσοι από εσάς πήγαν νηπιαγωγείο και στον παιδικό σταθμό πριν ξεκινήσουν το δημοτικό; Καταγράψτε στον πίνακα τα αποτελέσματα! Σε μία χάρτινη καρτέλα γράψτε τη λέξη ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ με μεγάλα γράμματα και βάλτε τη στον πίνακα δίπλα στα αποτελέσματα του gallop. Πώς σας βοήθησε η συμμετοχή στο νηπιαγωγείο/παιδικό σταθμό; βοηθητικές ερωτήσεις Τι θυμόσαστε ότι μάθατε; Για ποιους λόγους θα προτείνατε στους γονείς όλων των παιδιών να στείλουν τα παιδιά τους στο νηπιαγωγείο; Τι θεωρείτε σημαντικό σε αυτή την ηλικία; Τι σας βοήθησε να μάθετε σε αυτή την ηλικία; Θυμηθείτε κάτι που μάθατε να κάνετε πριν πάτε στο σχολείο. Ζητήστε από τα παιδιά να σας πουν τι σημαίνει γι αυτά η λέξη ΦΡΟΝΤΙΔΑ και προσπαθήστε όλοι μαζί να δώσετε έναν ορισμό. Προτείνετε να συνεχίσουν στο σπίτι για λίγες μέρες. Ζητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν ή και να συζητήσουν με τους συγγενείς τους στο σπίτι μια από τις αγαπημένες τους παιδικές αναμνήσεις. Οι στιγμές αυτές μπορεί να είναι από τη βρεφική ηλικία, με τους γονείς τους, στον παιδικό σταθμό, το νηπιαγωγείο, τους φίλους της ηλικίας μεταξύ 0-8 ετών. Συζητείστε όλοι μαζί στην τάξη για τις αναμνήσεις που συγκέντρωσαν τα παιδιά. Τι είδους δραστηριότητες κάνατε στο κέντρο προσχολικής ή στο νηπιαγωγείο; βοηθητικές Τι σας άρεσε στους ανθρώπους που σας πρόσεχαν και τους δασκάλους σας; ερωτήσεις Πώς θυμάστε την αίθουσα και το κτήριο; Τι άλλο θυμάστε να απολαμβάνετε στο νηπιαγωγείο/παιδικό σταθμό; Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να πηγαίνουν τα παιδιά σε κάποιο κέντρο προσχολικής πριν το δημοτικό;

12 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξηγήστε στα παιδιά ότι θα συμμετάσχετε σε μια διεθνή εκστρατεία μαζί με εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο για να επικοινωνήσουμε στον κόσμο και στις κυβερνήσεις που είναι υπεύθυνες τι πρέπει να παρέχουν στην ηλικία 0-8 χρόνων. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΡΑΣΗ TΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Χωρίστε τα παιδιά σε 3 ομάδες. Αναθέστε σε κάθε ομάδα μια από τις παρακάτω ηλικιακές ομάδες: 0-3 ετών, 3-6 ετών και 6-8 ετών. Η κάθε ομάδα διαβάζει τις αντίστοιχες ενδεικτικές συνεντεύξεις από τη χώρας μας στις σελίδες και καταγράφουν μαζί με τις δικές τους ιδέες τους λόγους που θεωρείται σημαντική αυτή η ηλικία. Στη συνέχεια διαβάζουν και τις αντίστοιχες ενδεικτικές συνεντεύξεις από τις αναπτυσσόμενες χώρες και συγκρίνουν τις απαντήσεις. βοηθητικές Σε τι διαφέρουν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών της κάθε χώρας; ερωτήσεις Ποιες διαφορετικές καταστάσεις αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας στην κάθε χώρα; Εξηγήστε στα παιδιά ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην εκστρατεία θα στείλουν ζωγραφιές ή φωτογραφίες μαζί με τα μηνύματά τους για την πρώιμη παιδική ηλικία. Οι ζωγραφιές ή οι φωτογραφίες που θα αποφασίσουν να δημιουργήσουν μπορεί να δείχνουν: Αγαπημένη δραστηριότητα στο σχολείο (για παιδιά 7-8 ετών) Θετική ανάμνηση από το σχολείο ή τη ζωή τους, όταν βρίσκονταν στην ηλικία των 3 έως 8 ετών Μια κατάσταση σε σχολείο της Ελλάδας ή άλλης χώρας που θα ήθελαν να αλλάξουν Οτιδήποτε άλλο θεωρούν σημαντικό να αναδείξουν για την ηλικία που έχουν αναλάβει Κάποιο μήνυμα που θέλουν να δώσουν στις κυβερνήσεις για τα δικαιώματα της πρώιμης παιδικής ηλικίας (0-8 χρόνων) - Όταν μας στείλετε το υλικό από τις δράσεις σας μην ξεχάσετε να γράψετε και δυο λόγια περιγραφικά του τι ετοιμάσατε! - ÁÍÁÌÍÇÓÅÉÓ11.

13 12. ΑΛΛΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ Κάντε έρευνα με τα παιδιά για τις παροχές και τα προγράμματα του δήμου σας για την πρώιμη παιδική ηλικία. Μπορείτε αν θέλετε να επικεντρωθείτε σε μια από τις 3 ηλικιακές ομάδες: 0-3 ετών, 3-6 ετών και 6-8 ετών. Προσκαλέστε κάποιον πολιτικό ή τοπικό εκπρόσωπο του δήμου για συζήτηση και παρουσιάστε του τις προτάσεις σας για προγράμματα υποστήριξης και φροντίδας της κάθε ηλικιακής ομάδας. Βρείτε παιδοψυχολόγους, παιδιάτρους, μαίες και άλλες ειδικότητες που ασχολούνται με τις ηλικίες αυτές και πάρτε τους συνέντευξη. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις δικές σας ερωτήσεις. Μην ξεχάσετε να στείλετε τις συνεντεύξεις στην ActionAid! Οργανώστε μια εκδήλωση για να ενημερώσετε τους γονείς και την τοπική κοινότητα για τη θεματική. Εκθέστε τις ζωγραφιές και τις φωτογραφίες σας πριν μας τις στείλετε. Αφού μελετήσετε τη θεματική και το υλικό ετοιμάστε ένα graffiti σε κάποιο μεγάλο τοίχο του σχολείου σας και καλέστε τους γονείς των μαθητών για να το εγκαινιάσετε!

14 ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ 13.

15 Βικτωρία Ράμμου - Βρεφονηπιοκόμος Γιατί είναι καθοριστική αυτή η ηλικία στη μετέπειτα πορεία και ανάπτυξη του παιδιού; Αν με μια παρομοίωση παρουσιάζαμε τον άνθρωπο, θα λέγαμε πως αυτός μοιάζει με δέντρο, όπου όπως το δέντρο ψηλώνει, διακλαδίζεται και ανθίζει, έτσι κάπως και ο άνθρωπος εξελίσσεται,βελτιώνεται και προχωρά στη πορεία της ζωής του. Και αφού οι ρίζες του δέντρου βρίσκονται στη γη, τότε οι ρίζες του ανθρώπου βρίσκονται σίγουρα στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Στη περίοδο δηλαδή κατά την οποία αρχικά ως βρέφος, μέσω της εμπειρικής επαφής και των αισθησιοκινητικών συλλογισμών, αρχίζει να αποκτά τις πρώτες του εικόνες και τα πρώτα συναισθήματα σε σχέση με τον εαυτό του και σε σχέση με τον κόσμο που το περιβάλλει. Δημιουργούνται οι πρώτες σχέσεις με τα σημαντικά πρόσωπα και αλληλεπιδρά με αυτά, κάνει τις δικές του προσπάθειες για επικοινωνία και έκφραση, πειραματίζεται, εξερευνά, κατακτά γνώσεις και εμπειρίες. Το άτομο δηλαδή από τη βρεφική μέχρι τα 6 του χρόνια είναι ένας δυναμικός οργανισμός με τις δικές του ανάγκες, χαρακτηριστικά και δυνατότητες, ο οποίος εξελίσσεται, κατακτά γνώσεις και εμπειρίες, πάνω στις οποίες βασίζονται ή όπως θα έλεγε η παραπάνω παρομοίωση με το δέντρο, διακλαδίζονται οι επόμενες εμπειρίες και γνώσεις. Έρευνες άλλωστε έχουν δείξει πως, εάν ένα παιδί δέχεται από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ποικίλα και ποιοτικά ερεθίσματα με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, τότε όχι μόνο η νοητική αλλά και η γλωσσική, συναισθηματική και κοινωνική του εξέλιξη ενισχύονται σε σημαντικό βαθμό με μακροχρόνιες συνέπειες. 2. Τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο δουλεύοντας με τα παιδιά αυτής της ηλικίας; Αυτό που πιο πολύ εκτιμώ στη δουλειά μου με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι οι στιγμές δημιουργικότητας και έμπνευσης, που προκύπτουν μέσα από την αλληλεπίδραση μαζί τους. Ακόμα και σε δύσκολες περιόδους τα παιδιά είναι αυτά που με τα συναισθήματά τους, τη φαντασία, τις σκέψεις ακόμα και με μια απλή τους κουβέντα δίνουν το ερέθισμα για μία νέα δράση, για μία νέα ανακάλυψη, για μία νέα δημιουργία. Τότε δημιουργείται ένας διάλογος μοναδικός μεταξύ παιδαγωγού και παιδιού, όπου και οι δυο συμπορεύονται σε έναν κοινό δρόμο αλληλεπίδρασης συναισθημάτων, φαντασίας και γνώσης. 3. Ποιές είναι οι προκλήσεις του επαγγέλματός σας; Ως πρόκληση ορίζω κάθε τι που σε κινητοποιεί να πας λίγο πιο πέρα από τα όρια και από αυτά που θεωρείς περιορισμούς. Να δεις κάτι περισσότερο από τις δυνατότητές σου και τις παγιωμένες αντιλήψεις σου. Υπό αυτή την έννοια νιώθω πως πρόκληση στο επάγγελμά μου είναι το: - Να μετατρέπεις μια δύσκολη και κακόκεφη μέρα σε ένα απλό χαμόγελο. - Να παρατηρείς το πως η δική σου συμπεριφορά και η δική σου εξέλιξη επηρεάζει θετικά τη συμπεριφορά και την εξέλιξη των παιδιών. - Να δεις πως ακόμα και το πιο απλό υλικό μπορεί να μετατραπεί σε μια εμπνευσμένη δημιουργία. - Να βρίσκεις ένα κώδικα επικοινωνίας με ένα παιδί αμίλητο λόγω απλά διαφορετικής μητρικής γλώσσας. - Να σπάσεις έστω και ένα μικρό λιθαράκι από το τοίχο που υψώνει μπροστά σου ένα φοβισμένο και κλεισμένο στο εαυτό του παιδί και να το φέρεις σε επαφή με τις ποικίλες δυνατότητες και ικανότητες του. - Μέσω του έργου και της προσφοράς σου να κάνεις ακόμα και τον πιο δύσπιστο ή ανίδεο άνθρωπο, να κατανοήσει την σπουδαιότητα της προσχολικής αγωγής. 4. Αν κάνατε μια έκκληση στη πολιτεία τι θα ήταν αυτό που θα ζητούσατε ως υποστήριξη. Ένα από τα πράγματα που θα ζητούσα από την πολιτεία ως έκκληση θα ήταν να αναθεωρήσει και να επαναξιολογήσει το οχτάωρο εργασίας του προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς. Να αναθεωρήσει δηλαδή το νόμο αυτό που ψηφίστηκε για όλο το δημόσιο τομέα, αλλά που δεν έλαβε υπόψιν του, κατά την γνώμη μου, την ιδιαίτερη φύση, τις δυσκολίες και τις εξαιρετικές φυσικές, συναισθηματικές και πνευματικές αντοχές που απαιτούνται στο επάγγελμα του παιδαγωγού προκειμένου να είναι πραγματικά παραγωγικός και αποτελεσματικός στη δουλειά του. Νιώθω πως αδιακρίτως ίσχυσε ένας νόμος ο οποίος σταδιακά επιφέρει επαγγελματική εξουθένωση, μείωση της παραγωγικότητας και ένα αίσθημα εκ μέρους των παιδαγωγών των παιδικών σταθμών μη αναγνώρισης του έργου τους σε αντίθεση με τις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης όπου ένα αντίστοιχο μέτρο δεν ισχύει. Πρέπει επίσης να συμπληρώσω πως η αύξηση του ωραρίου συχνά λαμβάνει χώρα μέσα σε αντίξοες συνθήκες λειτουργίας των παιδικών σταθμών (έλλειψη προσωπικού, μεγάλος αριθμός παιδιών κ.α) και που όπως είναι αυτονόητο μειώνουν ακόμα πιο πολύ τις αντοχές, δημιουργούν φθορά και εν τέλει έλλειψη όρεξης και κινήτρων.

16 Μαίρη ασκάλου - Νηπιαγωγός 1. Γιατί είναι καθοριστική αυτή η ηλικία στη μετέπειτα πορεία και ανάπτυξη του παιδιού; Όταν φυτεύεις ένα δέντρο, φτάνει κάποια στιγμή όπου το δέντρο βγάζει κλαδιά, φύλλα και οι ρίζες του είναι βαθιά και γερά απλωμένες στο χώμα. Το δέντρο αυτό θα αντέξει την κακοκαιρία και θα δώσει καρπούς. Μπορεί, όμως, οι ρίζες να είναι επιφανειακές και αδύνατες και να μην καρπίσει καθόλου. Η αντίστοιχη αυτή στιγμή -ή χρονική περίοδος πιο σωστά- είναι η ηλικία 3-6 χρόνων, η νηπιακή ηλικία στον άνθρωπο, όπου το νήπιο διαμορφώνει το χαρακτήρα του και βάζει γερές ρίζες / βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξή του. Τα πρώτα έξι χρόνια αποτελούν το ιδανικό παράθυρο ευκαιριών, για να εσωτερικεύσει και να χτίσει το παιδί αρχές, αξίες και στάσεις ζωής. 2. Τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο δουλεύοντας με αυτές τις ηλικίες; Η παιδική τους αθωότητα, ο αυθορμητισμός τους, η άνευ όρων αγάπη τους. Τα έκπληκτα ματάκια τους και το ανοιχτό τους στόμα να σε κοιτάνε και να «ρουφάνε» αυτά που τους λες. 3. Ποιες είναι οι προκλήσεις στο επάγγελμά σου; Κάθε παιδί είναι ένα διαφορετικό, με διαφορετικές ανάγκες, ικανότητες, δεξιότητες, θέλω Σκεφτείτε 25 παιδάκια, όπου εσύ χρειάζεται να γίνεις με το καθένα ξεχωριστά, αλλά και με όλα μαζί, συν-εργάτης τους, συν-βοηθός τους. Αυτό κι αν είναι πρόκληση. Κάθε μικρή ηλικία είναι για μένα ένα θαύμα. 4. Αν κάνατε μια έκκληση στην πολιτεία, τι θα ήταν αυτό που θα ζητούσατε ως υποστήριξη; Θα ήθελα να απαντήσω με ένα ποίημα του Γ. Ρίτσου, το «Πρωινό Άστρο», σ αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς. ÊáëÝ Èåïýëç, åìåßò åßìáóôå êáëü êüíå êáëý Èåïýëç íá ïõí üëá ôá ðáéäüêéá Ýíá ðïôáìüêé ãüëá, ìðüëéêá áóôåñüêéá ìðüëéêá ôñáãïýäéá. ÊÜíå êáëý Èåïýëç, íá íáé üëïé êáëü Ýôóé ðïõ êé åìåßò íá ìç íôñåðüìáóôå ãéá ôç áñü ìáò. (ÃéÜííçò Ñßôóïò) Θα ζητούσα να υπάρχει στα νηπιαγωγεία ομάδα υποστήριξης τόσο για τα παιδιά, τους γονείς, αλλά και για μας τους νηπιαγωγούς (ψυχολόγους, συμβούλους ). Και κυρίως να μη μείνει κανένα παιδί εκτός νηπιαγωγείου. 15.

17 16. Μητέρα δύο παιδιών 3 και 6 χρόνων στην Ελλάδα 1. Μια έκπληξη, μια ανάμνηση που σας έκανε να νοιώσετε τις δυνατότητες του παιδιού σας σε αυτή την ηλικία. Θα περιγράψω μία σκηνή. Ο Μανώλης 6 χρονών ζωγραφίζει μια καρδιά και ο παππούς του του λέει αυτή την κλασσική αντιπαιδαγωγική φρασούλα: Μανώλη όχι έξω από τις γραμμές. Και ο Μανώλης απαντάει: Ζωγραφίζω έξω από την καρδιά γιατί όπως λέει η μαμά η αγάπη δεν έχει όρια!!! 2. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος που έχετε για το παιδί σας σε αυτή την ηλικία; Να μην χαθεί, να μην τον κλέψουν. Είχα πάντα αυτή τη φοβία. 3. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε από το περιβάλλον και το θεσμικό πλαίσιο ως γονιός παιδιού προσχολικής ηλικίας; Η βασικότερη δυσκολία για μια εργαζόμενη μητέρα στον ιδιωτικό τομέα κυρίως είναι το δύσκολο ωράριο που σε συνδυασμό με το ωράριο των Κρατικών Παιδικών Σταθμών, για παράδειγμα, δεν βοηθάει καθόλου, με αποτέλεσμα να πρέπει να στραφείς σε άλλες λύσεις, όπως ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί ή φύλαξη. Η απουσία ενός κράτους Πρόνοιας δημιουργεί πολλά πρακτικά ζητήματα που ένας γονιός καλείται να λύσει, ακόμα και αν δεν έχει τα μέσα. 3. Τι σας λείπει από την εκπαίδευση του παιδιού σας σε αυτή την ηλικία; Επειδή είμαστε από τους γονείς που περνάνε πολύ χρόνο κάνοντας μαζί με τα παιδιά τους πράγματα και επειδή είμαι και ευχαριστημένη από το σχολείο του και τη δασκάλα του νομίζω ότι δεν μου λείπει κάτι προς το παρόν. Αναστάσης Ασημογιώργος - μαθητής Α δημοτικού 1. Τι σου αρέσει πιο πολύ στο σχολείο; Για ποιο λόγο; Ç ìåëýôç ðåñéâüëëïíôïò. ÅðåéäÞ äåí ãñáöï ðïëëü 2. Γιατί πιστεύεις ότι είναι σημαντικό να πηγαίνεις σχολείο; Ãéá íá ìáèýíï ðñüãìáôá 3. Αν δεν πήγαινες σχολείο πώς θα ήταν διαφορετική η ζωή σου; ÅðåéäÞ èá åßîåñá ëéãüôåñá ðñüãìáôá êáé áõôü èá Þôáí íôñïðþ 4. Τι θα ήθελες να αλλάξεις στο σχολείο; Πώς θα γινόταν αυτό; èá Þèåëá íá Ý ï ðáãïäñüìéï êáé èá Ýóôåëíá óôïí äþìáñ ï ãñüììá

18 Akua Kuma Afataw - γιαγιά 1. Μία έκπληξη, μία ανάμνηση που σας έκανε να συνειδητοποιήσετε τις δυνατότητες του παιδιού σας σε αυτή την ηλικία. Έχω 8 εγγόνια που ζουν μαζί μου και αυτό που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι όλα μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν. Ακόμη και το πιο μικρό από όλα, που κοντεύει τα έξι, μπορεί να πει ορισμένες λέξεις στα Αγγλικά και προσπαθεί να με διορθώσει κάθε φορά που λέω κάτι στα Αγγλικά που δεν είναι γραμματικά σωστό. 2. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος που έχετε για το παιδί σας σε αυτή την ηλικία; Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν έχω αρκετά χρήματα για να στηρίξω τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, έτσι ώστε να μπορώ να τα τρέφω πριν αυτά να πάνε σχολείο, να αγοράσω τις σχολικές τους ποδιές και τα βιβλία των ασκήσεών τους, ή ακόμη και να πληρώσω τους φαρμακευτικούς μας λογαριασμούς. Ο μεγαλύτερός μου φόβος έχει να κάνει με τις κόρες μου, οι οποίες μπορεί να παρασυρθούν από ασυνείδητους άντρες με λεφτά και να μείνουν έγκυες, εξαιτίας της φτώχειας, και της ανικανότητάς μου να τους παρέχω τα απαραίτητα. 3. Ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντάς, μεγαλώνοντας ένα παιδί αυτής της ηλικίας; Έχω πρόβλημα να τα κρατήσω σπίτι μετά το σχολείο ώστε να μελετήσουν και να κάνουν τις σχολικές τους εργασίες, ειδικά όταν δεν είναι εδώ οι γονείς τους. Συχνά θέλουν να πάνε έξω και να παίξουν, αντί να διαβάσουν. Καμιά φορά πάνε στο μαγαζί της κοινότητας για να δουν τηλεόραση. 4. Τι λείπει από την εκπαίδευση που λαμβάνει το παιδί σας σε αυτή την ηλικία; Αν και το σχολείο είναι πολύ χρήσιμο για τα παιδιά, επειδή δεν διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις (όπως σχολικά κτίρια, σχολικά βιβλία, επίπλωση και διαμονή για τους δασκάλους) δε μπορούμε να κρατήσουμε τους δασκάλους για πολύ καιρό. Nipa Roy - 14 χρόνων, Kalinagor-Bangladesh 1. Τι είναι αυτό που σας αρέσει στο σχολείο; Ζωγραφική και παιχνίδι 2. Για ποιο λόγο έρχεστε στο σχολείο; Για να πάρω γνώσεις 3. Πώς πιστεύετε ότι θα ήταν η ζωή σας χωρίς σχολείο; Δεν θα είχα καμία ευκαιρία για να βρω εργασία στο μέλλον 4. Τι θα αλλάζατε στο σχολείο; Θα έβαζα ειδικό δάσκαλο μουσικής και ζωγραφικής Soyib Roy - 12 χρόνων, Kalinagor-Bangladesh 1. Τι είναι αυτό που σας αρέσει στο σχολείο; Να μαθαίνω, να παίζω και να ζωγραφίζω 2. Για ποιο λόγο έρχεστε στο σχολείο; Κυρίως για την εκπαίδευση, να μαθαίνω καινούργια πράγματα και γνώσεις 3. Πώς πιστεύετε ότι θα ήταν η ζωή σας χωρίς σχολείο; Δεν θα είχα τη δυνατότητα να μιλάω αγγλικά και να επικοινωνώ με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες 4. Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή στο σχολείο; Τα αθλήματα, το πικ νικ και η ημέρα dress as you like! 17.

19 Divine Wells - άσκαλος 1. Γιατί είναι καθοριστική αυτή η ηλικία στη μετέπειτα πορεία και ανάπτυξη του παιδιού; Τα παιδιά σε αυτή τη μικρή ηλικία χρειάζονται βοήθεια προκειμένου να σχηματίσουν τα ταλέντα, τη στάση και τη συμπεριφορά τους, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξή τους Τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο δουλεύοντας με τα παιδιά αυτής της ηλικίας; Μου δίνει χαρά να ξέρω ότι μεταδίδω γνώση σε μελλοντικούς ηγέτες. 3. Ποιές είναι οι προκλήσεις του επαγγέλματός σας; Αυτό το σχολείο βρίσκεται σε μια επαρχιακή κοινότητα και δεν διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις. Αυτό κάνει τη διδασκαλία και τη μάθηση δύσκολη. Το γεγονός ότι οι τάξεις είναι ανοιχτές, χωρίς παράθυρα και πόρτες, καθώς και το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά στο δρόμο, κάνει τα παιδιά να χάνουν την προσοχή τους, εξαιτίας του θορύβου. Αυτό υπονομεύει τόσο τη διδασκαλία όσο και τη μάθηση. 4. Αν κάνατε μια έκκληση στην πολιτεία τι θα ήταν αυτό που θα ζητούσατε ως υποστήριξη. Χρειαζόμαστε υλικά ψυχαγωγίας για να κρατήσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών στο σχολείο. Τα περισσότερα παιδιά επιστρέφουν στο σπίτι τους κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και, είτε μένουν εκεί πολλή ώρα, ή επιστρέφουν την επόμενη μέρα. Χρειαζόμαστε σχολικές υποδομές και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αυτό το διάστημα διδάσκουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που ανήκουν στην εξεταστέα ύλη, αφηρημένα, χωρίς καθόλου πρακτική δουλειά ώστε τα παιδιά να τους κατανοήσουν καλύτερα. Αυτό κάνει τη διδασκαλία του συγκεκριμένου θέματος πολύ δύσκολη. Marian Yerenkyi - 12 ετών 1. Τι σου αρέσει περισσότερο στο σχολείο; Γιατί; Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο σχολείο μου είναι ο τρόπος που οι δάσκαλοι μας βοηθάνε να μάθουμε καινούρια πράγματα. Τα Αγγλικά είναι το αγαπημένο μου μάθημα επειδή θέλω να επικοινωνώ καλά στα Αγγλικά. 2. Γιατί θεωρείς ότι το σχολείο είναι σημαντικό; Το σχολείο είναι σημαντικό επειδή μας βοηθάει να αναπτύξουμε τις δυνατότητές μας. Η γνώση και οι δεξιότητες που παίρνουμε από το σχολείο μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε δουλειά στο μέλλον. Θέλω να γίνω νοσοκόμα. 3. Εάν δεν πήγαινες σχολείο, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή σου; Η ζωή μου δεν θα ήταν χρήσιμη χωρίς το σχολείο. Τα κορίτσια που δεν πάνε σχολείο προκαλούν αναστάτωση και συχνά μπλέκουν σε ανήθικες δραστηριότητες. 4. Τι θα ήθελες να αλλάξεις στο σχολείο; Θέλω να αλλαχθεί ο πίνακας στην τάξη μου. Έχει τρύπες κι έτσι δεν μπορούμε να δούμε σωστά όταν γράφει ο δάσκαλός μας.

20 (κόψτε εδώ) 19. Αφού συμπληρώσετε το φύλλο μην ξεχάσετε να μας το στείλετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση ActionAid - Εκπαιδευτικός Τομέας, Φαλήρου 52, Αθήνα ή να το σκανάρετε και να το στείλετε στο με τίτλο ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΠΕΔ12 Εδώ μπορείτε να κολλήσετε μια φωτογραφία από τη δράση σας! Όνομα σχολείου Τμήμα/τα που συμμετείχαν Αριθμός συμμετεχόντων 19.

21 24.

22 Áêïýóôå Éóôïñßá ôçí ôçò Åêðáßäåõóç ãéá üëá ôá êïñßôóéá êáé ôéò ãõíáßêåò ôïõ êüóìïõ ôþñá! Åßíáé äéêáßùìü ôïõò. ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÅÂÄÏÌÁÄÁ ÄÑÁÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ 2-8 Ìáßïõ 2011

Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση. 27 Απριλίου-3 Μαΐου 2015

Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση. 27 Απριλίου-3 Μαΐου 2015 Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση 27 Απριλίου-3 Μαΐου 2015 «Ένα βιβλίο, ένα μολύβι, ένα παιδί και ένας δάσκαλος μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο» Μαλάλα Πακιστανή ακτιβίστρια για το δικαίωμα στην

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων

ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων στο ΔιΑΔικτυο Δεν ειναι ο,τι λαμπει χρυσοσ Η Αθηνά περνάει από της Ζέτας και του Αλέξη μετά από το μάθημα της στο Πανεπιστήμιο και πριν να συναντήσει τους φίλους της. Η Ζέτα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL. www.facebook.com/actionteens email: actionteens.hellas@actionaid.org

MANUAL. www.facebook.com/actionteens email: actionteens.hellas@actionaid.org MANUAL www.facebook.com/actionteens email: actionteens.hellas@actionaid.org Πακιστάν Μουζαφαραµπάντ, Τσάτσρο, Λέια, Κούζνταρ & Κούσχαµπ Αφγανιστάν Καλντάρ & Παντζάµπ Βιετνάμ Λάι Τσάου & Βιν Λονγκ Σενεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Β Ε τάξη ηµοτικού. ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας.

Β Ε τάξη ηµοτικού. ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας. Σχέδιο Μαθήµατος Το ικαίωµα στην Εκπαίδευση Β Ε τάξη ηµοτικού Σκοπιµότητα Να αναγνωρίζουν οι µαθητές το δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εικαστικό Ημερολόγιό. μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εικαστικό Ημερολόγιό. μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Εικαστικό Ημερολόγιό μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γεια σας φίλοι μου, Καλωσορίσατε στην παρέα μου, στην πολύχρωμη παρέα του Τέλη, της μασκότ της Cyta. Εύχομαι να περάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 ΜAΘΗΣΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ Κατά τη φετινή χρονιά στο σχολείο φοιτούν 62 παιδιά, 29 αγόρια και 33 κορίτσια. 35 30 25 20 15 10 5 0 ΠΛΗΘΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 2013-2014 Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Βαδίζοντας μαζί για δημιουργία και επικοινωνία Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης Νέος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Σχολική χρονιά 2015-2016 Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε

Διαβάστε περισσότερα

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελική εργασία ως επιστέγασμα της τετραετούς πορείας στην εκπαίδευση είναι μια σκέψη που μπαίνει στον πρώτο χρόνο. Είναι μια σκέψη που ζυμώνεται, προκαλεί απορία,

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. θα πραγματοποιούνται από την. έως τις. Ιουνίου 201. τις παρακάτω ώρες:.... Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô;

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; È Ô ÌÂ Ó È Ï Ô; Τι έκανε ο καθένας; ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; Συγγραφέας Εικονογράφος Μεταφραστής Διορθωτής Βιβλιοδέτης Τυπογράφος Εκδότης È Ó ÊÙÈ ÍÂÈ Ó ÙÚ appleâ È Διάλεξε ένα αντικείμενο και φτιάξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά με αναπηρία: αόρατα στα σχολεία Έρευνα της ActionAid για την κατάσταση της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα

Παιδιά με αναπηρία: αόρατα στα σχολεία Έρευνα της ActionAid για την κατάσταση της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα Παιδιά με αναπηρία: αόρατα στα σχολεία Έρευνα της ActionAid για την κατάσταση της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα Η εκπαίδευση αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της ActionAid.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟY

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟY ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟY Προσαρμογή- Αποχωρισμός Αγαπητοί γονείς, Κατανοώντας τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα σας γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

εικαστικό ημερολόγιό μου Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

εικαστικό ημερολόγιό μου Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Όνομα: Τάξη: χολείο: εικαστικό ημερολόγιό Το μου Για τη σχολική χρονιά 2014-2015 ΥΥΓ Δ ΛΤΜΥ ΔΥΘΥΝΗ ΔΗΜΤΗ ΔΥΗ ήλιος πατέρας µητέρα αδερφός εγώ αλωσόρισες φίλε μου στη 2η έκδοση του εικαστικού ημερολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Πώς γίνεται ένα παιδί να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία, να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του επαγγέλματος της Νηπιαγωγού και του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ΠΔΜ

Παρουσίαση του επαγγέλματος της Νηπιαγωγού και του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ΠΔΜ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος της Νηπιαγωγού και του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ΠΔΜ Ιφιγένεια Βαμβακίδου Αν. Καθηγήτρια ΠΤΝ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΠΤΝ ΠΔΜ 1 Το ΠΤΝ του ΠΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική χρονιά 2006-2007. Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση»

Σχολική χρονιά 2006-2007. Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση» Σχολική χρονιά 2006-2007 Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση» Η υγεία, η ασφάλεια και η διατροφή είναι έννοιες αλληλοσχετιζόμενες. Η σχέση της διατροφής με την υγεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα Ενότητα: Εργασία Επαγγέλματα (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: A1, A2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες Διάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Άρτεμις Τσίτσικα Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Παν/μιου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ τρώω, εσύ τι τρως;

Εγώ τρώω, εσύ τι τρως; Θεματική ενότητα: Τροφή Εγώ τρώω, εσύ τι τρως; Στόχος: Οι μαθητές να ενημερωθούν για τις τυπικές διατροφικές συνήθειες ενός παιδιού στην επαρχία της Κένυας και να προβληματιστούν σχετικά με τη σημαντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 Εισηγήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σας - Μια μαγική λέξη που κάνει τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά να αισθάνονται άνετα, πολύ καλά με τον εαυτό τους και τους άλλους. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τα αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η ενότητα έχει στόχο να διδάξει τους μαθητές πως η υγιεινή του αναπνευστικού μπορεί να οδηγήσει στη μετάδοση μικροοργανισμών και ασθενειών.

Αυτή η ενότητα έχει στόχο να διδάξει τους μαθητές πως η υγιεινή του αναπνευστικού μπορεί να οδηγήσει στη μετάδοση μικροοργανισμών και ασθενειών. Τάξεις Δ, Ε, ΣΤ Μάθημα Αγωγή Υγείας και Φυσικές Επιστήμες (π.χ. Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική, Γεωγραφία, κ.α. ) Εκτιμώμενος χρόνος διδασκαλίας 50 λεπτά Αυτή η ενότητα έχει στόχο να διδάξει τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!!

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Καραπά Βασιλική Προϊσταμένη και Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Τρικάλων Ε-mail:vasilikikarapa@gmail.com Αλεξοπούλου Άννα Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ συγγραφέας του βιβλίου ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΔΑΣΚΑΛΟΣ & ΦΙΛΟΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ συγγραφέας του βιβλίου ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΔΑΣΚΑΛΟΣ & ΦΙΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ συγγραφέας του βιβλίου ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΔΑΣΚΑΛΟΣ & ΦΙΛΟΣ 15 Views December 18, 2014 Συνέντευξη στην Ιουλία Ιωάννου «Η γνώση είναι προσωπική εμπειρία, όλα τα άλλα είναι απλώς πληροφορίες». Το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Η συναισθηματική νοημοσύνη βασικός παράγων επιτυχίας

Η συναισθηματική νοημοσύνη βασικός παράγων επιτυχίας Η συναισθηματική νοημοσύνη βασικός παράγων επιτυχίας 1 IQ επιτυχημένοι EQ 2 Επιτυχία = ΕΠΙ-ΤΗΣ-ΤΥΧΗΣ Είναι η ικανότητα να πραγματοποιεί κανείς τους στόχους του εν προκύπτει κατά τύχη αλλά μόνο αν κανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Εργασία στο μάθημα: Διδακτική της Γλώσσας I Διδάσκουσα: Μαριάννα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Γ Τρίτη διδακτική πρόταση Πονοκέφαλος και θυμός Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικες κατανόηση της δομής του κειμένου και δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους. Προπρονήπια Α 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής». Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις αλλαγές του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

2. Η νηπιαγωγός γράφει τη λέξη «δόντι» με μετράμε τις φωνούλες και τα γράμματα από τα οποία αποτελείται.

2. Η νηπιαγωγός γράφει τη λέξη «δόντι» με μετράμε τις φωνούλες και τα γράμματα από τα οποία αποτελείται. Φροντίζω τα δόντια μου Με αφορμή τη σαρακοστή και τα υγιεινά φαγητά, δίνουμε το έναυσμα στα παιδιά να μιλήσουν για τα δόντια τους, τι γνωρίζουν για αυτά και τι περισσότερο θα ήθελαν να μάθουν. Στόχοι Α

Διαβάστε περισσότερα