ιδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές µέθοδοι στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές µέθοδοι στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση"

Transcript

1 ιδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές µέθοδοι στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση Σταµάτης Παναγιώτης, ρ., ιδάσκων Τµήµατος Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Παζαρόπουλος Σπυρίδων, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70, Θεολόγος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Μάστορης Μιχάλης, /ντής Σχολικής Μονάδας Π.Ε.(Π.Ε.70) Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Θεοδοσιάδου Πηνελόπη, Μ. Ed. Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70 Περίληψη: Η Π.Ε. γεννήθηκε µετά την εµφάνιση των µεγάλων περιβαλλοντικών προβληµάτων µε σκοπό την αντιµετώπιση και την πρόληψή τους. Η Π.Ε. θεωρεί το περιβάλλον αντικείµενο µάθησης και πεδίο εξερεύνησης. Προτείνει το παιδαγωγικό πρότυπο της µαθητοκεντρικής εκπαίδευσης, αξιοποιεί την προϋπάρχουσα γνώση, ενισχύει την ανάληψη πρωτοβουλιών και καλλιεργεί την κριτική σκέψη. Αναπόφευκτα η Π.Ε. διαπλέκεται µε τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. Η εποικοδοµητική προσέγγιση αξιοποιεί τις γνώσεις των µαθητών για το περιβάλλον. Η προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων δεν µπορεί παρά να είναι διεπιστηµονική σε εννοιολογικό και σε µεθοδολογικό επίπεδο. Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα ως πολυδιάστατα απαιτούν διαθεµατική προσέγγιση καθώς και σφαιρική «ανάγνωση» που επιτυγχάνεται µε την ολιστική προσέγγιση. Οι παράγοντες, σχέσεις και αλληλοεπιδράσεις που εµπλέκονται στα περιβαλλοντικά προβλήµατα ενσωµατώνονται σε λειτουργική ενότητα µε τη συστηµική προσέγγιση, ενώ η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης διευκολύνει την εξαγωγή συµπερασµάτων. Καθώς τα περιβαλλοντικά προβλήµατα δεν επιδέχονται µονοδιάστατη λύση η συνεργατική µάθηση, µε τα θεµελιώδη στοιχεία της, είναι απαραίτητη. Τέλος η βιωµατική µάθηση εµπλέκει τους µαθητές µε το εξεταζόµενο πρόβληµα. Για την υλοποίηση των παραπάνω προσεγγίσεων υιοθετούνται διάφορες µέθοδοι, µε κυρίαρχες τις µεθόδους Project και Επίλυσης Προβλήµατος. Λέξεις- κλειδιά: περιβαλλοντική εκπαίδευση, διδακτικές προσεγγίσεις, αειφορία. 1. Εισαγωγή Η Π.Ε. γεννήθηκε µετά την εµφάνιση των µεγάλων περιβαλλοντικών προβληµάτων και της οικολογικής κρίσης. Θεωρήθηκε απαραίτητη όχι µόνο για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων, αλλά και για την πρόληψη δηµιουργίας νέων στο µέλλον που θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή πάνω στον πλανήτη µας. Μεγάλα συνέδρια (Ο.Η.Ε-UNESCO) έβαλαν τα θεµέλια για µια εκπαίδευση για το περιβάλλον σε παγκόσµιο επίπεδο (Κόκκοτας, 2004). Στη σύγχρονη εποχή η σχετική µε το περιβάλλον εκπαίδευση αποτέλεσε τµήµα πολλών τοµέων γνώσης. Το περιβάλλον θεωρείται πλέον αντικείµενο µάθησης και πεδίο εξερεύνησης. Η Π.Ε. αποτελεί για τους µαθητές, µια άριστη συναισθηµατική διέξοδο, προς την αναζήτηση και την ανανέωση των συστηµάτων αξιών και την αλλαγή στάσεων και συµπεριφορών (Κόκκοτας, 2004). ISSN

2 Οι κατευθυντήριες αρχές για την Π.Ε. διαµορφώθηκαν στη ιακυβερνητική ιάσκεψη της Τιφλίδας (UNESCO, 1978 Ψαλλιδάς, 1999). Σύµφωνα µε αυτές η Π.Ε. πρέπει: Να θεωρεί το περιβάλλον στο σύνολό του, φυσικό και ανθρωπογενές. Να συνιστά µια διαρκή δια βίου διαδικασία αρχίζοντας στην προσχολική ηλικία. Να υιοθετεί διεπιστηµονικές προσεγγίσεις επιτυγχάνοντας ολοκληρωµένησυνολική αντίληψη του περιβάλλοντος Να απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, επιδιώκοντας ιδιαίτερα την ευαισθητοποίηση των νεοτέρων. Να δίνει έµφαση στην ενεργό συµµετοχή για την πρόληψη και την επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων. Να χρησιµοποιεί διάφορους εκπαιδευτικούς χώρους και µεγάλη ποικιλία µεθόδων. 2. Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις (παιδαγωγικό πλαίσιο) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η µάθηση στην Π.Ε. δεν αποτελεί πλέον µια διαδικασία µεταβίβασης της γνώσης από κάποιον που την κατέχει σε αυτόν που δεν την κατέχει (Κόκκοτας, 2004). Η Π.Ε., προτείνει το παιδαγωγικό πρότυπο που υποστηρίζει τη µαθητοκεντρική εκπαίδευση, προάγει την ενεργητική συµµετοχή των, αξιοποιεί την προϋπάρχουσα γνώση και τις εµπειρίες των µαθητών, προάγει τη σύνδεση της γνώσης µε τα ενδιαφέροντα του µαθητή. Προάγει την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη της συνεργασίας σε οµάδες, την κοινωνική αλληλεπίδραση. Παράλληλα, υποστηρίζει την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, την αυτονοµία των ατόµων και την καλλιέργεια αξιών. Ενθαρρύνει το µεσολαβητικό ρόλο του εκπαιδευτικού, την οργάνωση της εκπαιδευτικής πράξης σε πλαίσιο συνεργασίας και αποδοχής. ιευρύνει τα µαθησιακά περιβάλλοντα, ενθαρρύνει τη σύνδεση του σχολείουκοινωνίας, αξιοποιεί τα περιβαλλοντικά ζητήµατα και ενθαρρύνει τη διεύρυνση των ποικίλων διαστάσεων που τα συνιστούν ( ηµητρίου, 2009). Είναι φανερή πλέον η διαπλοκή της Π.Ε. µε τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις Εποικοδοµητική προσέγγιση Είναι ευρέως αποδεκτό στην επιστηµονική κοινότητα ότι, όταν οι µαθητές έρχονται στο σχολείο, έχουν ήδη διαµορφωµένες γνώσεις και κατανοούν τα φυσικά φαινόµενα και µε το δικό τους τρόπο, γεγονός που είναι αποτέλεσµα της καθηµερινής πρακτικοβιωµατικής εµπειρίας τους ( ηµητρίου, 2009). Η εποικοδοµητική προσέγγιση έχει ως ειδοποιό διαφορά από τις άλλες διδακτικές προσεγγίσεις το γεγονός ότι χρησιµοποιεί και αξιοποιεί διδακτικά τις γνώσεις των µαθητών. Στο πλαίσιο της Π.Ε. η διερεύνηση των αντιλήψεων των εµπλεκοµένων στην εκπαιδευτική διαδικασία εκπαιδευτών-µαθητών ενδιαφέρει για δύο λόγους: Αφενός για την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο σκέφτονται τα άτοµα για περιβαλλοντικές έννοιες και αφετέρου γιατί τα περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι πολυδιάστατα και δε γίνονται εύκολα κατανοητά. Ο τρόπος που σκέφτονται οι µαθητές για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και αντιλαµβάνονται σχετικές έννοιες και αρχές µπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για τη διδακτική αξιοποίηση των αντιλήψεων και πιθανών παρανοήσεων. ISSN

3 Στην προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, η ανάδειξη και η µελέτη των ποικίλων αντιλήψεων µπορούν να συµβάλουν στην ανάπτυξη προβληµατισµού. Μπορούν ακόµη να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη και συζήτηση συγκρουσιακών καταστάσεων ή συνθηκών που προκύπτουν ως αποτέλεσµα των διαφορετικών αντιλήψεων ( ηµητρίου, 2009) ιεπιστηµονική προσέγγιση Η διεπιστηµονική προσέγγιση ορίζεται ως η σύµφυση γνώσεων, εννοιών και προσεγγίσεων που προέρχονται από διαφορετικές επιστήµες, µε ζητούµενο την ενοποίηση της γνώσης. (Φλογαΐτη, 2006). Η διεπιστηµονική προσέγγιση στην Π.Ε. δεν είναι νέα πρόταση.. Στο πλαίσιο της Π.Ε. η διεπιστηµονική προσέγγιση, αποτελεί το µεθοδολογικό πλαίσιο για τη µελέτη των περιβαλλοντικών προβληµάτων, έχει σκοπό την ανάπτυξη νέας γνώσης που θα εφοδιάσει µε τις απαραίτητες έννοιες για την επίλυσή τους. Η Π.Ε. βασίζεται στη διεπιστηµονικότητα για να εµπλουτίσει τους στόχους της ( ηµητρίου, Κόκκοτας, 2004). Η προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων δεν µπορεί να είναι παρά διεπιστηµονική.για να κατανοηθεί και να εξηγηθεί ένα περιβαλλοντικό πρόβληµα χρειάζονται στοιχεία διάφορων επιστηµονικών κλάδων (Φλογαΐτη, 1998). Η ανάπτυξη νέας ενοποιηµένης γνώσης, ως αποτέλεσµα της διεπιστηµονικότητας, θα αποτελέσει το µέσο για την προσέγγιση συγκεκριµένων περιβαλλοντικών προβληµάτων. Η γνώση στην ενιαιοποιηµένη και διεπιστηµονική της µορφή αποκτά νόηµα για τις πραγµατικές καταστάσεις της ζωής και γίνεται εργαλείο στη διερεύνηση πολύπλοκων ζητηµάτων ( ηµητρίου, 2009). Η αναγκαιότητα διεπιστηµονικού χειρισµού των περιβαλλοντικών θεµάτων µε σκοπό την κάλυψη όλων των πτυχών τους ( κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτισµικών, ηθικών), συστοιχείται και µε αξιολογικά ζητούµενα, όπως η παροχή ικανών ευκαιριών σε άτοµα και οµάδες να αποσαφηνίσουν έννοιες, αξίες (ατοµικές και συλλογικές), στάσεις, πρότυπα συµπεριφοράς και δεξιότητες, η ετοιµότητα να εµπλακούν υπεύθυνα σε δράσεις, να λάβουν τις ορθές αποφάσεις και να προχωρήσουν σε αυτο-αξιολόγηση µε στόχο τη βελτίωση του συνολικού οικοσυστήµατος. (Καΐλα & Θεοδωροπούλου, 2005) ιαθεµατική προσέγγιση Η διαθεµατική προσέγγιση(cross-thermatic integration) είναι µορφή διδασκαλίας κατά την οποία, από τη µια το περιεχόµενο της διδασκαλίας ενοποιείται και από την άλλη η διδασκαλία είναι εργαστηριακής και ευρηµατικής µορφής (Θεοφιλίδης, 1997). Η έννοια της διαθεµατικότητας αναφέρεται στη µορφή οργάνωσης του Α.Π που καταργεί τα διακριτά µαθήµατα και αντιµετωπίζει τη σχολική γνώση ως ενιαία ολότητα, την οποία προσεγγίζει µέσα από τη συλλογική διερεύνηση θεµάτων, ζητηµάτων και προβληµατικών καταστάσεων έντονου µαθητικού ενδιαφέροντος. Η διαθεµατικότητα καθιερώνει µεθοδολογικές προσεγγίσεις συλλογικής και διερευνητικής φύσης στο πλαίσιο της οµαδοσυνεργατικής, βιωµατικής και ανακαλυπτικής µάθησης (Σταµάτης & συν., 2009). Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι πολυδιάστατα. Ως τέτοια εµπεριέχουν ποικίλες πτυχές οι οποίες αλληλοσυνδέονται και αλληλεπιδρούν, δηµιουργώντας ένα σύνθετο πλέγµα σχέσεων. Για την ανάλυση και κατανόηση ενός περιβαλλοντικού ISSN

4 προβλήµατος αντλούνται γνώσεις και µεθοδολογικά εργαλεία από διάφορα γνωστικά αντικείµενα µε τα οποία σχετίζονται οι επιµέρους πτυχές του προς εξέταση θέµατος. Η οργάνωση της διδακτικής-µαθησιακής διαδικασίας στο πλαίσιο της διαθεµατικότητας συµβάλλει στην ανάπτυξη της επικοινωνίας µεταξύ των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων που σχετίζονται µε τις πτυχές του θέµατος µελέτης και καλλιεργεί µια πιο σύνθετη σκέψη για τον εντοπισµό, ανάλυση και επίλυση του θέµατος ( ηµητρίου, 2009). Η έννοια της Π.Ε. είναι από τη φύση της διαθεµατική και αυτό γιατί: Ο χαρακτήρας των περιβαλλοντικών προβληµάτων είναι πολύπλοκοςπολυσύνθετος. Αναδεικνύονται δυναµικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της Π.Ε. µέσω της µεταµελέτης της έννοιας σε Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. ιαµορφώνει το σχολείο του µέλλοντος στη βάση του Αειφόρου Σχολείου. Ένα πρόγραµµα σπουδών στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία δεν µπορεί παρά να είναι διαθεµατικό, δηλαδή αναπτύσσεται γύρω από συγκεκριµένα θέµατα, ζητήµατα, ερωτήµατα ή προβλήµατα. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η σε βάθος κατανόηση του ίδιου του θέµατος ή ζητήµατος. Για να επιτευχθεί αυτή η σε βάθος κατανόηση του θέµατος, οι αναγκαίες γνώσεις αντλούνται από διάφορα γνωστικά επίπεδα και επιστήµες, δηλαδή επιστρατεύεται η διεπιστηµονικότητα (Φλογαΐτη, 2006) Ολιστική προσέγγιση Από την απαρχή της Π.Ε. στα πρώτα κείµενα αναφοράς των Ηνωµένων Εθνών (UNESCO, 1978, 1980), αλλά και στη συνέχεια, στο πλαίσιο µιας εκπαίδευσης για την αειφορία στα κείµενα της Ατζέντας 21 (UNESCO, 1992) επισηµαίνεται µε κάθε τρόπο ο ολιστικός της χαρακτήρας. Σε παιδαγωγικό επίπεδο η Π.Ε. Αναγνωρίζει την αλληλοσύνδεση και την αλληλεπίδραση όλων των εκπαιδευτικών διαστάσεων, όπως είναι το Α.Π σπουδών, οι εκπαιδευτικές δοµές και αξίες, οι εκπαιδευτικοί-µαθητές. Υποστηρίζει µια ολιστική προσέγγιση της µάθησης, όπου συνδυάζει όλα τα πεδία της γνώσης και της εµπειρίας(γλωσσικό, λογοτεχνικό, µαθηµατικό, ηθικό, κ.τ.λ). Κινητοποιεί την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόµου, γνωστική, συναισθηµατική, ψυχοκινητική, κοινωνική και ηθική. Αναφορικά µε την έννοια του περιβάλλοντος, η Π.Ε. προωθεί την αντίληψη µιας οργανωµένης λειτουργικής ολότητας η οποία εξελίσσεται και διαφοροποιείται στο χρόνο και στο χώρο µέσα από την αλληλόδραση ποικίλων παραγόντων και διαστάσεων. Όσον αφορά την έννοια της αειφορίας, η Π.Ε. εξ ορισµού υποστηρίζει µια προσέγγιση όπου ζητήµατα της οικολογίας, της πολιτικής, της κοινωνίας και της οικονοµίας διαπλέκονται άρρηκτα. Με βάση τα παραπάνω, ολιστική προσέγγιση σηµαίνει µια σφαιρική «ανάγνωση» της πραγµατικότητας και του κόσµου όπου ζούµε. Πιο συγκεκριµένα, σηµαίνει ένταξη ζητηµάτων σχετικών µε το περιβάλλον, την αειφορία και την εκπαίδευση σε µια ολοκληρωµένη εικόνα του κόσµου (Φλογαΐτη, 2006). ISSN

5 2.5. Συστηµική προσέγγιση-σκέψη Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, η χρήση και διαχείριση φυσικών πόρων αποτελούν θεµατικό πυρήνα της Π.Ε. και είναι καταστάσεις πολύπλοκες. Μια τέτοια θεµατολογία δίνει προτεραιότητα σε στόχους που έχουν να κάνουν µε απόκτηση και αλλαγή στάσεων και συµπεριφορών, γεγονός που δικαιολογεί µια συνεχή αναφορά σε αξίες. Η συστηµική προσέγγιση, που ενσωµατώνει σε µια λειτουργική ενότητα τους ποικίλους παράγοντες, τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις που εµπλέκονται σε ένα περιβαλλοντικό πρόβληµα αποτελεί το κατάλληλο διδακτικό εργαλείο στην Π.Ε., ώστε ο µαθητής, από µικρή ηλικία, να αποκτήσει µια αντίληψη της αλληλεξάρτησης των εµπλεκοµένων παραγόντων σε µια περιβαλλοντική κατάσταση. Στην πράξη και στα πλαίσια διδακτικής προσέγγισης του περιβάλλοντος, η συστηµική προσέγγιση συνίσταται στην κατασκευή ενός σχήµατος συστηµικού, που επιτρέπει την αναπαράσταση ενός περιβαλλοντικού προβλήµατος. Το σχήµα που δηµιουργείται µε αυτόν τον τρόπο περιγράφει τη δοµή του συστήµατος και τη λειτουργία του (Ράγκου, 2004). Η συστηµική σκέψη είναι ένα παράδειγµα και µια µέθοδος µάθησης. Τα άτοµα που σκέφτονται συστηµικά τοποθετούν τον εαυτό τους µέσα στο σύστηµα, έτσι ώστε να µπορούν «να βλέπουν και το δάσος και τα δέντρα», να αναγνωρίζουν και το γενικό και το ειδικό, και το γεγονός και το πλαίσιο στο οποίο συµβαίνει. Για τη µελέτη των περιβαλλοντικών προβληµάτων είναι αναγκαία η συστηµική προσέγγιση, δηλαδή ο τρόπος σκέψης µε τον οποίο να είναι δυνατό να κατανοείται το όλο, να εντοπίζονται τα στοιχεία που περικλείει και να αναγνωρίζονται οι µεταξύ τους σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που διαµορφώνουν τη δυναµική του ( ηµητρίου, 2009). Η υπεροχή της συστηµικής προσέγγισης είναι η έννοια της αλληλεξάρτησης που εµπεριέχει. Με την προσέγγιση αυτή, παρέχεται η δυνατότητα στους µαθητές όχι µόνο να κατανοούν τις θεµελιώδεις αξίες της συνεργασίας, αλληλεξάρτησης, αλληλεπίδρασης, συµµετοχής και συνυπευθυνότητας, αλλά και να διαπιστώνουν πώς αυτές λειτουργούν στη συν-διαµόρφωση του κόσµου ( ηµητρίου, 2009) Κριτική σκέψη Στην Π.Ε. η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης είναι πρωτεύων στόχος. O Fisher (1991) συνδέει τη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων µε τη δηµιουργική και την κριτική σκέψη και θεωρεί αλληλένδετες τις τρεις µορφές σκέψης, τη δηµιουργική, την κριτική και τη διερευνητική, οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν στην επίλυση προβλήµατος. Η κριτική σκέψη παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής συµπερασµάτων που βασίζονται τόσο στην παρατήρηση όσο και στη συλλογή δεδοµένων και πληροφοριών (Κόκκοτας, 2004). Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην Π.Ε. είναι προφανής. Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι πολυδιάστατα. Περικλείουν πολλούς παράγοντες (κοινωνικούς, οικονοµικούς, βιολογικούς κ.ά.) στοιχεία, δεδοµένα τα οποία αλληλοσυσχετίζονται, αλληλεπιδρούν, αλληλοεπηρεάζονται και συχνά αλληλοσυγκρούονται. Στο πλαίσιο αυτό, η προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων απαιτεί την καλλιέργεια ατόµων µε κριτική σκέψη, ικανών να αναγνωρίζουν τις αιτίες που βρίσκονται στη ρίζα των προβληµάτων αυτών, να κατανοούν τις συγκρούσεις που εµπεριέχονται στον τρόπο θεώρησης και αντιµετώπισής τους από διαφορετικές ISSN

6 κοινωνικές οµάδες ή και σε πολιτικό επίπεδο, και να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά συµφέροντα από τα οποία αυτές εκπορεύονται. Τα περισσότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα προκύπτουν από συγκρούσεις διαφορετικών επιθυµιών σχετικά µε τη χρήση των πόρων και την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη ( ηµητρίου, Φλογαΐτη, 2006). Η αξία της αναπτυγµένης κριτικής σκέψης ως διαδικασία προσέγγισης περιβαλλοντικών προβληµάτων είναι µεγάλη. Μέσα από τη διαδικασία αυτή το άτοµο µπορεί να κατανοήσει σύνθετα περιβαλλοντικά προβλήµατα, να συλλέξει, να αναλύσει και να συνθέσει δεδοµένα που αφορούν στις αιτίες δηµιουργίας, τους µηχανισµούς των φαινοµένων που σχετίζονται µε αυτά, να αναζητήσει και να επεξεργαστεί την επιστηµονική γνώση, να αντιληφθεί τις συγκρούσεις που εµπεριέχονται, να θωρήσει κριτικά τις κοινωνικές επιλογές και πολιτικές αποφάσεις. Η κριτική αποτίµηση των στοιχείων µπορεί να τους οδηγήσει σε αλλαγές των πρακτικών τους, να τους καταστήσει ικανούς να προτείνουν λύσεις, να αναπτύξουν δράσεις και να συµβάλλει στη διαµόρφωση πολιτών ικανών να λαµβάνουν δίκαιες περιβαλλοντικές αποφάσεις ( ηµητρίου, 2009) Συνεργατική µάθηση Η µάθηση είναι ατοµική υπόθεση του καθενός, αλλά δεν πραγµατοποιείται στην αποµόνωση. Η συνεργατική (ή οµαδοσυνεργατική) µάθηση έχει ως πηγή έµπνευσης το έργο των παιδαγωγών του κινήµατος της Νέας Αγωγής(Dewey και Lewin), οι οποίοι σύµφωνα µε την Κακανά (2008) «θεωρούνται βασικοί θεωρητικοί στη συνεργατική µάθηση». Τα θεµελιώδη στοιχεία που συνιστούν τη συνεργατική µάθηση είναι η θετική αλληλεξάρτηση, η αλληλεπίδραση, η ατοµική και οµαδική υπευθυνότητα, οι κοινωνικές δεξιότητες, η αυτοαξιολόγηση της οµάδας. Η αξία και η αναγκαιότητα της συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, συνιστά µία από τις κατευθυντήριες αρχές της Π.Ε. (UNESCO, ). Η αρχή αυτή δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί από µελλοντικούς πολίτες που καλλιεργούνται στο πλαίσιο ενός αυταρχικού εκπαιδευτικού µοντέλου το οποίο προωθεί, µεταξύ άλλων, την ατοµικότητα και τον ανταγωνισµό. Αντίθετα, απαιτείται µία εκπαιδευτική προσέγγιση που να προωθεί ανάµεσα στους µαθητές, τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση, την αλληλεγγύη, την επικοινωνία, την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, την έκφραση και την αποδοχή της διαφορετικότητας, την ανάληψη πρωτοβουλιών, και τη δηµοκρατική συµµετοχή. Συνεργατικού τύπου διδακτικές προσεγγίσεις στην Π.Ε. άρχισαν να εµφανίζονται στα τέλη της δεκαετίας του Καθώς τα περιβαλλοντικά προβλήµατα δεν επιδέχονται µονοδιάσταση λύση για τη διερεύνησή τους, απαιτούν συνεργασία µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών, την αποδοχή της ατοµικής ευθύνης και συνυπευθυνότητας, την κατανόηση, το σεβασµό και αποδοχή των διαφορετικών απόψεων και αναγκών ( ηµητρίου, 2009). Η συνεργατική προσέγγιση της διδασκαλίας και της µάθησης αποτελεί γόνιµο εργαλείο. Ως τέτοιο συνιστά βασικό παιδαγωγικό πλαίσιο οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη µελέτη διάφορων (περιβαλλοντικών) προβληµάτων που εντάσσονται στην Π.Ε. ISSN

7 2.8. Βιωµατική µάθηση Η έννοια της βιωµατικής µάθησης, βρίσκεται στον αντίποδα των παραδοσιακών παιδαγωγικών θεωριών και διδακτικών προσεγγίσεων. Ο µαθητής πρέπει να εµπλέκεται µέσα στην πραγµατικότητα που µελετάται. Η µάθηση δεν είναι µια πράξη θέασης. Οι µαθητές για να κατακτήσουν τη γνώση θα πρέπει να οµιλούν για αυτό που µαθαίνουν, να γράφουν για αυτό, να το συσχετίζουν µε προηγούµενες εµπειρίες και να το εφαρµόζουν στην καθηµερινή τους ζωή. Με άλλα λόγια, πρέπει να το κάνουν µέρος της ζωής τους (Κόκκοτας, 2004). Η θεωρία της βιωµατικής µάθησης δίνει έµφαση στους δεσµούς µεταξύ της σχολικής τάξης, της καθηµερινής ζωής των µαθητών και της κοινωνικής πραγµατικότητας.κατά τον Piaget οι ψηλαφητοί χειρισµοί των αντικειµένων στο περιβάλλον δηµιουργούν τις πιο σπουδαίες εντυπώσεις στο παιδί. Η εµπειρική έρευνα είναι ένας από τους βασικούς τρόπους µε τους οποίους ο άνθρωπος εξετάζει το περιβάλλον του (Κόκκοτας & Βλάχος 2000). Η πράξη αυτή καθ αυτή σηµαίνει ενεργό συµµετοχή, γεγονός που δηµιουργεί το ενδιαφέρον το οποίο µε τη σειρά του θα συµβάλλει στη µάθηση. Στην Π.Ε. µέσω της έρευνας πεδίου διαδικασίας ξεκάθαρα βιωµατικής, επιδιώκεται η επίτευξη πολλαπλών διδακτικών στόχων. Τέτοιοι είναι η βίωση των φαινοµένων, η ανάπτυξη ερευνητικού πνεύµατος,οι επιστηµονικές προσεγγίσεις στα προβλήµατα, η ανάπτυξη πειραµατικών δεξιοτήτων. Οι ενεργητικές-βιωµατικές µέθοδοι οδηγούν σε µακρότερη διατήρηση της γνώσης, στην καλλιέργεια ανώτερων δεξιοτήτων στην επίλυση προβληµάτων, σε θετικότερες στάσεις και σε µεγαλύτερη θέληση για µελλοντική µάθηση σε σύγκριση µε τις µεθόδους παθητικής µάθησης (Κόκκοτας, 2004). 3. Παιδαγωγικές µέθοδοι και εκπαιδευτικές τεχνικές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Για την υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεµβάσεων υιοθετούνται διάφορες µέθοδοι και τεχνικές οι οποίες διαµορφώνουν ένα βιωµατικό µαθησιακό περιβάλλον όπου ο µαθητής τοποθετείται στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηµιουργεί σε ατµόσφαιρα αποδοχής και αµφίδροµης επικοινωνίας µε τον εκπαιδευτικό και λειτουργεί ως µέλος µιας οµάδας. Παράλληλα, προάγουν τις παιδαγωγικές και περιβαλλοντικές αρχές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ( ηµητρίου, 2009). Ο πλουραλισµός των στόχων της Π.Ε. και η ενσωµάτωση των διαφορετικών διαστάσεων του περιβάλλοντος παραπέµπουν σε έναν πλούτο παιδαγωγικών µεθόδων και τεχνικών που υιοθετούνται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του ένα οπλοστάσιο διδακτικών στρατηγικών που ανταποκρίνονται στην καινοτόµο φύση της Π.Ε. και στην παιδαγωγική προβληµατική της. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των σπουδαιότερων µεθόδων και τεχνικών Μέθοδος Project ή Σχέδια Εργασίας Η µέθοδος Project κατά τον Frey (1986) είναι ένας τρόπος οµαδικής διδασκαλίας στην οποία συµµετέχουν αποφασιστικά διδάσκοντες και διδασκόµενοι. Είναι µία ανοιχτή διαδικασία µάθησης-έρευνας που εξελίσσεται ανάλογα µε τις καταστάσεις και τα ενδιαφέροντα των εµπλεκοµένων, γι αυτό και αποκαλείται «µέθοδος των βιωµάτων» (Κλεάνθους-Παπαδηµητρίου,1952). Μεταξύ των άλλων µεθόδων κρίνεται ως η περισσότερο διεπιστηµονική και ολιστική στη διεκπεραίωση ISSN

8 ενός προγράµµατος και η πιο ολοκληρωµένη και ευρεία µέθοδος που χρησιµοποιείται στην Π.Ε.(Γεωργόπουλος και Τσαλίκη,2003) Σηµαντικά στοιχεία που διαφοροποιούν την εργασία µε project από τις παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις είναι η άµεση συµµετοχή των παιδιών στον προσδιορισµό των ερωτηµάτων του υπό µελέτη θέµατος, η ανοιχτή στάση απέναντι σε πιθανές αλλαγές στην κατεύθυνση της έρευνας καθώς και η αποδοχή από µέρους των παιδιών της ευθύνης για το έργο που πρέπει να φέρουν εις πέρας (Κόνσολας, 2004). Σε κάθε τύπο εκπαίδευσης πρέπει να τίθενται τέσσερις τύποι µαθησιακών στόχων: γνώσεις, δεξιότητες, προδιαθέσεις και αισθήµατα. Η εισαγωγή του σχεδίου εργασίας project στο Αναλυτικό Πρόγραµµα διασφαλίζει ότι η δηµιουργία και η απόκτηση σηµαντικών γνώσεων καθώς και η καλλιέργεια σηµαντικών δεξιοτήτων µπορούν να λάβουν χώρα µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι προδιαθέσεις να χρησιµοποιηθούν και παράλληλα να ενδυναµωθούν. Η υπόθεση είναι ότι, εάν οι γνώσεις και οι δεξιότητες αποκτούνται µέσα σε πλαίσια που έχουν νόηµα µε επαρκείς ευκαιρίες να εφαρµοστούν, τότε οι προδιαθέσεις µπορούν να αναζητήσουν γνώσεις, να χρησιµοποιήσουν τις αποκτηθείσες δεξιότητες, οπότε να ενισχυθούν. Αντίθετα, αν δεν υπάρξει τέτοιου είδους αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων, τότε οι προδιαθέσεις µπορεί να µην αναπτυχθούν ή ακόµα και να αποδυναµωθούν. Η συµµετοχή των παιδιών σε σχέδια εργασίας συνοδεύεται συνήθως από αισθήµατα αυτοπεποίθησης, ικανοποίησης και συχνά ευχαρίστησης και ενθουσιασµού. Σε γενικές γραµµές λοιπόν, η µέθοδος Project διασφαλίζει ότι όλες οι κατηγορίες µαθησιακών στόχων αντιµετωπίζονται ταυτόχρονα (Κόνσολας, 2004). Με τη µέθοδο Project οι συµµετέχοντες σχεδιάζουν οι ίδιοι τι θέλουν να κάνουν, να µάθουν, να πετύχουν. Συζητούν τις προτάσεις και οργανώνουν τις δράσεις τους. Η πορεία ενός project είναι σε µεγάλο βαθµό ανοικτή και ελεύθερη. Περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια (ενδεικτικά). Επιλογή του θέµατος-επισήµανση περιβαλλοντικού προβλήµατος. Καθορισµός στόχων-προγραµµατισµός-ανάληψη δραστηριοτήτων Οργάνωση δράσεων και µεθοδολογία Συγκέντρωση υλικού, επεξεργασία, αξιολόγηση Παρουσίαση- ιάχυση αποτελεσµάτων Αξιολόγηση Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο Project είναι συµβουλευτικός, καθοδηγητικός, ενσωµατώνεται στην οµάδα, δηµιουργεί περιβάλλον εµπιστοσύνης και συνεργατικότητας µεταξύ των µελών, και κατευνάζει τις εντάσεις εάν εµφανιστούν. Γενικά ο εκπαιδευτικός «παίζει» ένα νέο, διαφορετικό από τον παραδοσιακό του ρόλο Επίλυση προβλήµατος (Problem-solving approach) Στο πλαίσιο αυτής της µεθόδου ένα περιβαλλοντικό πρόβληµα προσεγγίζεται ερευνητικά µε σκοπό την επιδίωξη επίλυσής του. Η µελέτη ενός περιβαλλοντικού προβλήµατος, αναπτύσσεται µέσα από τη διερεύνηση των παραγόντων που συµβάλλουν στη δηµιουργία του, την επεξήγηση του τρόπου µε τον οποίο οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τη φάση και την εξέλιξή του, τον εντοπισµό και τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων για την αντιµετώπισή του, την αξιολόγηση των ISSN

9 προτεινόµενων λύσεων για την επιλογή της καταλληλότερης λύσης και την ανάπτυξη δράσεων για την εφαρµογή της ( ηµητρίου, 2009). Επιδιώκεται ο εκπαιδευόµενος να αναπτύξει δεξιότητες διερεύνησης και διάγνωσης µιας προβληµατικής κατάστασης, ικανότητα να διαµορφώσει ένα σύνολο κριτηρίων για την αξιολόγηση αποφάσεων, επιλογών και λύσεων, να εξοικειωθεί µε µηχανισµούς λήψης απόφασης, να σχεδιάσει καινά υλοποιήσει δράσεις για την αντιµετώπιση του προβλήµατος κ.λπ. Η µέθοδος επίλυσης προβλήµατος παρουσιάζει πολλές µεθοδολογικές οµοιότητες µε τη µέθοδο Project. Τα στάδια που ακολουθούνται για την επίλυση ενός προβλήµατος είναι τα εξής ( ηµητρίου, Ράγκου, 2004 ). Αναγνώριση του προς µελέτη προβλήµατος και προσδιορισµός των διαστάσεών του. Ανάλυση προβλήµατος και σχεδιασµός της µεθοδολογίας συλλογής δεδοµένων και πληροφοριών (καθορισµός παραµέτρων, στόχων, εργαλείων διερεύνησης, δράσης-επέµβασης). Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων και επιλογή της καταλληλότερης. Σχεδιασµός δράσης για την εφαρµογή της επιλεγόµενης λύσης. Υλοποίηση της δράσης Οι µέθοδοι Project και Επίλυσης Προβλήµατος αποτελούν τις γενικές στρατηγικές-πλαίσια που χρησιµοποιούνται ευρύτερα στο χώρο της Π.Ε. Στα πλαίσια των δύο αυτών µεθόδων µπορούν να ενταχθούν, να συνδυαστούν και να χρησιµοποιηθούν ειδικότερες µέθοδοι και τεχνικές όπως: Καταιγισµός ιδεών( ιδεοθύελλα) Χαρτογράφηση εννοιών. Μελέτη περίπτωσης. ραστηριότητες προσοµοίωσης. Πειραµατική µέθοδος. ραστηριότητες στην ύπαιθρο. Περιβαλλοντικά µονοπάτια. Παιχνίδια σε ανοικτό χώρο. Μετακίνηση και µελέτη πεδίου Έρευνα επισκόπησης. Bιβλιογραφική έρευνα. Ιστοριογραµµή. Βιβλιογραφικές παραποµπές Γεωργόπουλος, Α., Τσαλίκη, Ε. (2003). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Αρχές, φιλοσοφία, µεθοδολογία, παιχνίδια και ασκήσεις, (5 η έκδ.). Αθήνα: Gutenberg. ηµητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Περιβάλλον, Αειφορία. Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Θεοφιλίδης, Χρ. (1997). ιαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας, Αθήνα: Γρηγόρης. Καΐλα, Μ., Θεοδωροπούλου, Ε. (2005). Προς µια Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη βάση της αρχής της σύνδεσης των γνώσεων. Στο Μ. Καΐλα, Ε. Θεοδωροπούλου, Α. ηµητρίου, Γ. Ξανθάκου, Ν. Αναστασάτος (επιµ.), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ερευνητικά εδοµένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασµός. Αθήνα: Ατραπός. ISSN

10 Κακανά,.Μ. (2008). Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και µάθηση. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Α φοι Κυριακίδη. Κλεάνθους - Παπαδηµητρίου, Μ. (1952). Η Νέα Αγωγή - Θεωρία και Μέθοδοι. Αθήνα: Συγγραφέας. Κόκκοτας, Π., Βλάχος, Ι. (2000). Ο ρόλος του πειράµατος στην επιστήµη, τη διδασκαλία και τη µάθηση. ιδακτικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήµες. Αθήνα: Τυπωθήτω. Κόκκοτας, Π. (2004). ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών. Μέρος II. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. (5 η έκδ.). Αθήνα: Συγγραφέας. Κόνσολας, Μ. (2004). Μια εισαγωγική θεώρηση για τη µεθοδολογική προσέγγιση project. Στο Katz, L. & Chard, S. (2004). H µέθοδος Project: Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δηµιουργικότητας των παιδιών της προσχολικής ηλικίας (µεταφρ. Λαµπρέλλη, Ρ.). Αθήνα: Ατραπός. Σταµάτης, Π., Κόνσολας, Μ., Τζουλιάνη, Μ. (2009). Προτείνοντας το διδακτικό µοντέλο της «Πολυεπιστηµονικής διαθεµατικότητας»: Το παράδειγµα του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των ελληνόφωνων χωριών της Απουλίας στη «Grecia Salentina». Στο ηµητρίου Α., Ξανθάκου Γ., Λιαράκου Γ., Καΐλα Μ. (επιµ.). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: ζητήµατα θεωρίας, έρευνας και εφαρµογών. Αθήνα: Ατραπός. Ράγκου, Π. (2004). Η συστηµική προσέγγιση και η µοντελοποίηση - προσοµείωση: κριτική ανάλυση της διδακτικής τους αξίας στην Π.Ε. ιδακτορική διατριβή στην Π.Ε., στο Πανεπιστήµιο Paris Sud-Onze (Orsan), Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., 30, Φλογαΐτη, Ε. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Φλογαΐτη, Ε. (2006). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Ψαλλιδάς, Β. (Επ.) Βασικά κείµενα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η ιακήρυξη της Τιφλίδας (Μετάφρ. Ψαλλιδά Ιλιάνα). Αθήνα: Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Fisher, L. (1991). Learning to Save the Environment. Technology and Learning, II.(6), UNESCO (1976). The International workshop on environmental education (Belgrade, Yugoslavia, Oct. 1975). Final report. Paris: UNESCO. UNESCO (1978). Intergovernmental Conference in Environmental Education (Tibris: USSR, Oct. 1977). Paris: UNESCO. UNESCO (1980). L education relative à l environment: Les grandes orientation de la Conference de Tbilissi. Paris: UNESCO. UNESCO (1992). United Nations Conference on Environment and Development: Agenda 21. Switzerland: UNESCO. ISSN

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ρ Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται το 1987 από την έκθεση Bruntland ως το είδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών ( ΕΠΠΣ) στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών ( ΕΠΠΣ) στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών ( ΕΠΠΣ) στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Βασιλοπούλου Ευαγγελία - Γιαννακόπουλος ηµήτρης Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάριο παιδαγωγικών εφαρμογών «Διαδίκτυο και εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη Μελέτη περίπτωσης: Δημιουργία ιστοεξερεύνησης (webquest ) για τα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΧΓΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Επιμέλεια: Χρυσάνθη Κάτζη και Αραβέλλα Ζαχαρίου FREDERICK

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 91 Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασίλειος Παπαβασιλείου psemper04004@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΤΙΦΛΙ ΑΣ

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 2 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΠΟΠΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ανάδειξη χαρακτηριστικών του Βιώσιμου Σχολείου με την αξιοποίηση ιστολογίου The development of sustainable

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σμαράγδας Χρυσοστόμου Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για Αύγουστος μάθημα 2011 της Μουσικής. για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σμαράγδας Χρυσοστόμου Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για Αύγουστος μάθημα 2011 της Μουσικής. για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης K;ona και Θρησκευμάτων ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σμαράγδας Χρυσοστόμου Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για Αύγουστος μάθημα 2011 της Μουσικής στην Οδηγός Υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον Ìéá ÅñåõíçôéêÞ ÐñïóÝããéóç ôçò Åðßäñáóçò ôùí

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον Ìéá ÅñåõíçôéêÞ ÐñïóÝããéóç ôçò Åðßäñáóçò ôùí

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μεσογειακή διατροφή και περιβάλλον»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μεσογειακή διατροφή και περιβάλλον» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μεσογειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (Α.Μ. 12735) ΠΑΠΑΝΘΥΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Α.Μ. 12444) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΔΡ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ~

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα