ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ H παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών που απαιτούνται: α) για την στεγανοποίηση των δωμάτων και των στηθαίων της ταράτσας του κτιρίου του Μεγάρου της Βουλής, συνολικής επιφάνειας περίπου 2.315τμ., όπως απεικονίζεται στην συνημμένη κάτοψη (Σχέδιο 1). Τα τετραγωνικά των επιμέρους επιφανειών προς στεγανοποίηση είναι τα εξής: Δώμα 1: Ε= 500τμ. Δώμα 2: Ε= 930τμ. Δώμα 3: Ε= 325τμ. Δώμα 4: Ε= 370τμ. Δώμα 5: Ε= 100τμ. Δώμα 6 :Ε= 90τμ. Στο Δώμα 1υπάρχει μεμβράνη στεγανοποίησης pvc η οποία αφαιρείται πλήρως. Στα υπόλοιπα προς στεγανοποίηση Δώματα υπάρχει επαλειφόμενη στρώση στεγανοποίησης πολυουρεθανικής βάσης με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού η οποία και αφαιρείται. β) για την επάλειψη επιφανείας δώματος με υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης πάνω στην υπάρχουσα στρώση. Δώμα 7 (Σχέδιο 1) Ε= 705τμ. γ) για την επάλειψη των επιφανειών των δωμάτων 8,9,10,11,12,13,14 (Σχέδιο 1) Ε= 1400τμ με ανακλαστικό υλικό ή χρωματισμό με ανακλαστική βαφή. Στα εν λόγω δώματα υπάρχει ασφαλτική μεμβράνη στεγανοποίησης. Α. - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΘΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1.1 Στα στηθαία των υπό μελέτη περιοχών πριν τις εργασίες στεγανοποίησης θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 1

2 i. Καθαίρεση των σαθρών τμημάτων των στηθαίων, επισκευή των πλακών στέψης των στηθαίων και καθαρισμός τους όπου απαιτείται (αφαίρεση υπάρχον μονωτικού υλικού κ.α). ii. Συμπλήρωση των κενών που θα δημιουργηθούν με έτοιμο ρητινούχο επισκευαστικό κονιάμα τσιμεντοειδούς βάσης. iii. Σοβάτισμα της επιφανείας και αστάρωμα, προκειμένου να ακολουθήσει η στεγανωτική στρώση. 1.2 Αποκατάσταση σαθρών και αποκολλημένων τμημάτων των στηθαίων στις σχάρες των υδρορροών. Καθαίρεση των σαθρών τμημάτων και αποκατάστασή τους με έτοιμο ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης. Σοβάτισμα της επιφάνειας και αστάρωμα προς εφαρμογή του μονωτικού υλικού. 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΜΑΤΑ 1,2,3,4,5 και Επεξεργασία και διαμόρφωση των επιφανειών προς εφαρμογή μονωτικών υλικών Αποξήλωση υφιστάμενης παλιάς μόνωσης, μέχρι πλήρους αφαίρεσης των σαθρών υπολειμμάτων του υλικού και δημιουργία επιφανείας εφαρμογής κατάλληλης για την συνέχιση των εργασιών. (δυνατότητα καλής πρόσφυσης ικανής να δεχθεί τα προς διάστρωση υλικά) Απομάκρυνση όλων των σαθρών τμημάτων των οριζόντιων επιφανειών με τρίψιμο με μηχανικά μέσα, προς διευθέτηση των εξάρσεων και σχηματισμό επιφανείας ανοιχτού πορώδες Εργασία καθαρισμού πλύσεως (με υψηλής πίεσης υδροβολή) των προς στεγανοποίηση επιφανειών από ξένα σώματα, ρύπους και σκόνες. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό,υγιές, στεγνό και ελεύθερο από τυχόν χαλαρά σημεία Σφραγίσματα των μεγάλων ρωγμών στην υπάρχουσα επιφάνεια τσιμεντοκονίας, που θα αποκαλυφθεί μετά την αφαίρεση της παλαιάς μόνωσης, με κατάλληλο σφραγιστικό υλικό, πολυουρεθανική μαστίχη Επισκευή όπου κρίνεται απαραίτητο με έτοιμο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα Sika MonoTop της Sika ή ισοδύναμου, προς δημιουργία σταθερού και γερού υποστρώματος Διατήρηση υπάρχουσων ρύσεων ή αποκατάσταση τους κατά 1.5% κατ ελάχιστο με χρήση έτοιμων κονιαμάτων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Κατασκευή περιμετρικού περιθωρίου (λούκι) διαστάσεων 5x5εκ περίπου, και γωνίας 135 μοιρών από τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις, στα στηθαία και στους κατακόρυφους τοίχους για την επίτευξη ήπιας κλίσης κατά το γύρισμα των ασφαλτικών μεμβρανών. (εφόσον δεν υπάρχει ήδη). Στην πρώτη στρώση χρησιμοποιείται άμμος 2

3 μπετόν ενώ στην δεύτερη άμμος θαλάσσης. Στο τσιμεντοκονίαμα προστίθεται ειδική συγκολλητική, αντιρηγματώδης ρητίνη σε αναλογία 10% επί του βάρους του τσιμέντου Επάλειψη ασφαλτικού υλικού (αστάρωμα) Εφαρμογή, σε όλη την επιφάνεια προς μόνωση, υποστρώματος με υπερελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, πολυμερούς ασφάλτου >60% μη αναφλέξιμο υψηλών προδιαγραφών Εshaelastic της Esha ή ισοδύναμου (κατά ASTM D-41) σε δύο στρώσεις κατ ελάχιστο, με κατανάλωση περίπου 1Kg/m 2, σύμφωνα με τις οδηγίες όπως αναλυτικά αναφέρονται στα τεχνικά εγχειρίδια και λοιπά ενημερωτικά τεύχη του παραγωγού (συνθήκες εφαρμογής, αραίωση, κατανάλωση). Πριν την εφαρμογή του ασταριού η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την εφαρμογή του ασταριού στην συμβολή των οριζόντιων επιφανειών με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία, τοίχοι) Όταν στεγνώσει το ασφαλτικό γαλάκτωμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού, η επιφάνεια είναι έτοιμη για την εφαρμογή των ασφαλτικών μεμβρανών Τοποθέτηση και επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης Επικόλληση με φλόγιστρο, πρώτης στρώσης ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης πλαστομερούς βάσεως APP-5 C βάρους μεμβράνης 3,0kg/m 2, ενισχυμένη με φορέα υαλοπίλημα, με την άνω και κάτω πλευρά της μεμβράνης καλυμμένη με φιλμ πολυαιθυλενίου και μήκος ρολού όχι μεγαλύτερο από 10μέτρα Εshaproof της Esha ή ισοδύναμου. Η ασφαλτική μεμβράνη θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά πιστοποιημένα από τα αντίστοιχα εργαστήρια: Σημείο Μάλθωσης >145 C ( ± C) Σημείο Διείσδυσης 18-28dmm Τάση θραύσης τουλάχιστον 300Ν/5εκ κατά μήκος και 200Ν/5εκ κατά πλάτος Αντοχή σε σχίσιμο 300Ν κατά μήκος και 140Ν κατά πλάτος Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες: από 0 C έως -15 Αυξημένη αντοχή στη γήρανση σύμφωνα με το πρότυπο EN1297 Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες >125 C Αυξημένη αντοχή σε στατική διάτρηση κατηγορία L3 και σε δυναμική διάτρηση κατηγορία Ι3 σύμφωνα με τα πρότυπα EN1928 και EN1931 Το προϊόν θα είναι εγκεκριμένο κατά ΕΝ

4 Επικόλληση με φλόγιστρο δεύτερης στρώσης ελαστομερών ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών SBS-20 C, ενισχυμένων με μη υφαντό πολυεστερικό πλέγμα οπλισμού βάρους από 180g/m 2 έως 250g/m 2, με την κάτω πλευρά της μεμβράνης καλυμμένη με φιλμ πολυαιθυλενίου και την επάνω επικαλυμμένη με ψηφίδα λευκή, ελάχιστο βάρος μεμβράνης 5,0kg/m 2 και μήκος ρολού όχι μεγαλύτερο από 10μέτρα ισοδύναμου τύπου Εshadien της Esha ή ισοδύναμου, που τοποθετείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του υλικού και τις υποδείξεις της επίβλεψης. Η ασφαλτική μεμβράνη θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά πιστοποιημένα από τα αντίστοιχα εργαστήρια: Σημείο Μάλθωσης >115 C ( ± C) Σημείο Διείσδυσης 30-40dmm Επιμήκυνση τουλάχιστον 35% κατά μήκος και 35% κατά πλάτος Τάση θραύσης τουλάχιστον 850Ν/5εκ κατά μήκος και 600Ν/5εκ κατά πλάτος Αντοχή σε σχίσιμο 550Ν κατά μήκος και 350Ν κατά πλάτος Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες: από -10 C έως -25 C σύμφωνα με το πρότυπο EN1109 Εξαιρετική σταθερότητα χαρακτηριστικών Αυξημένη αντοχή στη γήρανση σύμφωνα με το πρότυπο EN1297 Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες >100 C Αυξημένη αντοχή σε στατική διάτρηση κατηγορία L4 και σε δυναμική διάτρηση κατηγορία Ι3 σύμφωνα με τα πρότυπα EN1928 και EN1931 Το προϊόν θα είναι εγκεκριμένο κατά ΕΝ Οι εργασίες κόλλησης μεμβράνης ξεκινάνε από το χαμηλότερο σημείο των ρύσεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή του νερού όταν οι μεμβράνες συγκολλούνται η μια παράλληλη με την άλλη Οι μεμβράνες τοποθετούνται κατά διεύθυνση κάθετη αυτή των ρύσεων Η επικάλυψη των φύλλων μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 15cm τουλάχιστον.οι επικαλύψεις των μεμβρανών κατά την συγκόλληση φλογίζονται και πιέζονται ελαφρά έως ότου το τήγμα του ασφαλτικού υλικού να εμφανιστεί στο σημείο της ένωσης γεγονός ενδεικτικό της στεγανής συγκόλλησης των μεμβρανών Η λωρίδα με ψηφίδες επί της οποίας θα επικολληθεί άλλη μεμβράνη, θα πρέπει με την βοήθεια φλογίστρου και με πίεση με μυστρί να εισέλθουν οι ψηφίδες στην μάζα της ασφάλτου, ώστε να καταστεί δυνατή η κόλληση Οι κατά πλάτος του ρολού επικαλύψεις δεν πρέπει να συμπίπτουν, έτσι ώστε να εμφανίζονται τέσσερις γωνίες στο ίδιο σημείο Βαφή όλων των ενώσεων των ασφαλτικών μεμβρανών με ακρυλική μαστίχη. 4

5 Επί των κατακόρυφων επιφανειών η μεμβράνη ανέρχεται σε ύψος τουλάχιστον 30cm. Τουλάχιστον 10cm θα καλύψουν την οριζόντια επιφάνεια και 30cm την κατακόρυφη επιφάνεια των στηθαίων και των κατακόρυφων τοίχων. Οι απολήξεις του ασφαλτόπανου στο στηθαίο ή άλλες κατακόρυφες απολήξεις, σφραγίζονται με τοπικό ζέσταμα του με φλόγιστρο και πίεση με σπάτουλα και στερεώνεται μηχανικά με λάμα γαλβανισμένης λαμαρίνας ανοιχτού Γ πλάτους 3cm, με βίδες και βύσματα σύμφωνα με το Σχέδιο 2,Σχήμα 1. Tα σημεία συναρμογής στο κατακόρυφα δομικά στοιχεία σφραγίζονται με ασφαλτική μαστίχη και συμπιέζονται. Ιδιαίτερη πρέπει να δοθεί ώστε η λάμα να μην έχει λερωθεί με ασφαλτικό υλικό Η οριζόντια επιφάνεια των στέψεων των στηθαίων στα δώματα 6 και 4, θα καλυφθούν με ασφαλτικές μεμβράνες. Ειδικά για το δώμα 5 η ασφαλτική μεμβράνη θα καλύψει όλο το στηθαίο. Προκειμένου για οξειδωμένα μεταλλικά στοιχεία που βρίσκονται πάνω στην επιφάνεια του στηθαίου, πρέπει να αφαιρεθεί η σκουριά με τρίψιμο με συρμάτινη βούρτσα και πέρασμα με αντισκωρικό αστάρι metal primer, πριν την τοποθέτηση της ασφαλτικής μεμβράνης Στις θέσεις των υδρορροών γίνεται γύρισμα των ασφαλτικών μεμβρανών μέσα σ αυτές, αφού πρώτα έχει προηγηθεί σχολαστικός καθαρισμός τους, και αντικατάσταση σπασμένων τμημάτων τους. Θα γίνει αλλαγή της κλίσης του νεροσυλλέκτη πάνω από το δώμα 6 έτσι ώστε τα νερά να εκρέουν στο δώμα 5. Κατασκευή νεροσυλλέκτη παρόμοιο με τους υπάρχοντες κατά μήκος του τοιχίου μεταξύ του Δώματος 6 και του Δώματος 8 μήκους περίπου 15μέτρα, με κλίση προς το Δώμα Στα δώματα όπου δεν υπάρχουν στηθαία, πριν τη τοποθέτηση των μεμβρανών, τοποθετούνται νεροσταλάκτες κατάληξης ασφαλτικών μεμβρανών από στρατζαριστά μεταλλικά ελάσματα αλουμινίου, με βάση την παράγραφο της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΟ Τοποθέτηση ειδικών πλαστικών εξαεριστικών της μόνωσης στις θέσεις που απαιτούνται.(1τεμ ανά 50m2 επιφάνειας).θα έχουν την απαραίτητη μηχανική αντοχή, αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία και θα είναι συμβατά με τα υπόλοιπα υλικά ώστε να μην επιδρούν δυσμενώς μεταξύ τους Οι ενώσεις των ασφαλτικών μεμβρανών με τις ήδη υπάρχουσες θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα πρότυπα και σε συνενόηση με την επιτροπή παρακολούθησης Οι μεμβράνες από την μια πλευρά φέρουν ορυκτή ψηφίδα χρώματος λευκού για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και για να καταστεί η επιφάνεια βατή Επικάλυψη των ασφαλτικών μεμβρανών με ανακλαστικό υλικό ή πρόσθετο χρωματισμό με ανακλαστική βαφή κατά προτίμηση λευκού χρώματος (συνολικός συντελεστής ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία τουλάχιστον 0,87 και 5

6 συντελεστής εκπομπής τουλάχιστον 0,8 για λευκό χρώμα ή συντελεστής ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία μεγαλύτερος του 0,7 και συντελεστής εκπομπής μεγαλύτερος ή ίσος με 0,8 για άλλο χρώμα). Οι εργασίες τοποθέτησης των ασφαλτικών μεμβρανών θα γίνουν σύμφωνα με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 και τις υποδείξεις της επίβλεψης. 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΜΑ Ελαφρύ τρίψιμο και καθαρισμός της επιφάνεια με μηχανικά μέσα. 3.2 Εφαρμογή υποστρώματος με στρώση ασταριού πολυουρίας δύο συστατικών βάσεως διαλύτη, ταχείας ωρίμανσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού (συνθήκες εφαρμογής, αραίωση, κατανάλωση). Πριν την εφαρμογή του ασταριού η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή. 3.3 Εφαρμογή μίας στρώσης ενός συστατικού υγρής μεμβράνη στεγανοποίησης πολυουρεθανικής βάσης (περιεκτικότητα σε στερεά 80%κ.β., πυκνότητα περίπου 1,42kg/lt), με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Στρώση ελαστική ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλής αντοχής, ανθεκτική σε ηλιακή ακτινοβολία UV και καιρικές συνθήκες, διαπερατή από υδρατμούς, με άριστη πρόσφυση σχεδόν σε όλα τα υποστρώματα. Το υλικό ωριμάζει προς σχηματισμό ανθεκτικής μεμβράνης στεγανοποίησης χωρίς ραφές, για εκτεθειμένες επιφάνειες δωμάτων. Πιστοποιημένη κατά ΕTAG W2 (Σύστημα στεγανοποίησης με αναμενόμενο χρόνο ζωής 10 χρόνια), με ISO 9001 ως προς την ποιότητα διαχείρισης παραγωγικής διαδικασίας, και με ISO ως προς την ποιότητα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Κατανάλωση σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού (συνθήκες εφαρμογής, αραίωση). 4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙ Α ΤΑ ΔΩΜΑΤΑ 8,9,10,11,12,13, Στις υπάρχων τοποθετημένες ασφαλτικές μεμβράνες των δωμάτων 8,9,10,11,12,13,14 (σχέδιο 1) θα γίνει αποκατάσταση των τελειωμάτων τους στα κατακόρυφα στοιχεία όπου χρειάζεται. Θα τοποθετηθεί λάμα γαλβανισμένης λαμαρίνας ανοιχτού Γ πλάτους 3cm,,με βίδες και βύσματα σύμφωνα με το Σχέδιο 2,Σχήμα 1.Tα σημεία συναρμογής στο κατακόρυφα δομικά στοιχεία σφραγίζονται με ασφαλτική μαστίχη και συμπιέζονται. 4.2 Οι υπάρχουσες ασφαλτικές μεμβράνες θα περαστούν με ανακλαστικό υλικό ή χρωματισμό με ανακλαστική βαφή κατά προτίμηση λευκού χρώματος (συνολικός συντελεστής ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία τουλάχιστον 0,87 και συντελεστή εκπομπής τουλάχιστον 0,8 για λευκό χρώμα ή συντελεστής ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία μεγαλύτερος του 0,7 και συντελεστής εκπομπής μεγαλύτερος ή ίσος με 0,8 για άλλο χρώμα). 6

7 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα με ISO 9001 ως προς την ποιότητα διαχείρισης παραγωγικής διαδικασίας, και με ISO ως προς την ποιότητα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Οι εργασίες μόνωσης πρέπει να πραγματοποιηθούν από εφαρμοστές έμπειρους στην εφαρμογή ασφαλτικών μεμβρανών. Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τον χρόνο εγγύησης των υλικών όπως αυτά προβλέπονται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές. 2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ανάδοχος θα μεταφέρει στο εργοτάξιο όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά τη μεταφορά. Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο σκιερό και αεριζόμενο χώρο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αέρα ανάμεσα τους και να προστατεύονται από μηχανικές κακώσεις, την βροχή και την προσβολή τους από την ηλιακή θερμοκρασία. Τα ρολά του ασφαλτόπανου πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία, σε κάθετη θέση, προστατευμένα από απευθείας έκθεση στον ήλιο και την βροχή. Το τσιμέντο, τα πρόσθετα υλικά και τα έτοιμα παρασκευασμένα μίγματα θα φυλάσσονται σε ξηρό περιβάλλον. Υλικά που παραδίδονται σε κλειστές συσκευασίας θα χρησιμοποιούνται άμεσα μετά την αποσφράγιση τους, εκτός αν διαφορετικά προδιαγράφεται από την προμηθευτή. Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου. Τα τ.μ που αναφέρονται στην περιγραφή είναι ενδεικτικά. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προβεί σε αναλυτική προμέτρηση για την διαμόρφωση της προσφοράς του. 2. Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων 7

8 (προσωπικού του, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου. 3. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την ελεύθερη κρίση του ακατάλληλο. 4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 6. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στο αρμόδιο κατάστημα του Ι.Κ.Α. 7. Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής. 8. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου. 8

9 Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου. 9. Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωματικά υλικά ή / και τεχνικός εξοπλισμός που ζημιώθηκε κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής. 10. Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες. 11. Στα σημεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους. 12. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του Έργου θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση. 13. Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι τρεις (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας. Για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη Βουλή των Ελλήνων. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του Έργου πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με εκατόν πενήντα ευρώ (200 ) για κάθε ημέρα καθυστέρησης. 14. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ: 1) με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου, και 2) με την προσκόμιση από τον ανάδοχο α) του σχετικού τιμολογίου και β) φορολογικής ενημερότητας και γ) βεβαίωσης πληρωμής οφειλών για το ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή εισφορών για τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν στο έργο. 9

10 15. Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία που θα παραλάβει η επιτροπή το έργο. Εάν κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε (15) μηνών, προκύψει μερική ή ολική καταστροφή, που θα οφείλεται σε κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή. 16. Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ αποκοπή τίμημα. Στο κατ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά. Το κατ αποκοπή τίμημα θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή. 17. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να δηλώσουν στην οικονομική προσφορά τους ότι α)αποδέχονται τους όρους της παρούσας τεχνικής περιγραφής και έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου β)διαθέτουν άρτιο συνεργείο, αποτελούμενο από πιστοποιημένο και πεπειραμένο τεχνικό προσωπικό. γ)διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για την αποτελεσματική προστασία των μη αποπερατωμένων εργασιών από διαβροχή, υφαρπαγή από τον άνεμο, τραυματισμό. Η Συντάξασα Αγγελούση Βασιλική 10

11 ΣΧΗΜΑ 1 1. φέρον στοιχείο στηθαίου 2. μαστίχη 4. βύσματα στερέωσης 5. ειδικές ροδέλες 9. ασφαλτική μεμβράνη 10. στρατζαριστό έλασμα αλουμινίου ή ανοξείδωτου χάλυβα ΣΧΕΔΙΟ 2 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 33 / 2014 ΝΟΜΟΣ 14REQ002348815 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-20 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων 1.. 5. 4. 3. Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Η σωστή στεγάνωση των κατοικιών καθώς και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1.

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: 17 ο χλµ. Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC μέσω των προϊόντων της στην πορεία κατασκευής ενός κτιρίου από τα θεμέλια μέχρι και την οροφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1. Υπόγειο 1 2. Στεγάνωση υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :2/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Βας.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα