ΑΔΑ: ΒΛ1ΠΩΞΓ-ΧΩΣ. Απόσπασµα από το 18/2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ1ΠΩΞΓ-ΧΩΣ. Απόσπασµα από το 18/2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 16234/ Απόσπασµα από το 18/2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Απόφαση 127/2013 Θέµα: Καθορισµός και επιβολή ηµοτικών Τελών ήµου Πάρου για το έτος Στην Πάρο σήµερα 25 Οκτωβρίου 2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του -Πάρου στο ηµοτικό Κατάστηµα Παροικίας κατόπιν της µε αρ.πρωτ.:15631/ έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα τέσσερα µέλη: Παρόντες Απόντες Χρήστος Βλαχογιάννης Πρόεδρος Κουτσουράκης Παναγιώτης Μέλος Φραγκούλη Μαρουσώ Μέλος Ροκονίδας Κωνσταντίνος Μέλος Ρούσσος Παντελής Μέλος Πατέλης Αγγελος Μέλος Κωβαίος Μάρκος Μέλος ιαπιστωµένης νόµιµης απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης αναφερόµενος στο µε αρ.64/ υπηρεσιακό σηµείωµα της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής: «Στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισµού του ήµου Πάρου για το έτος 2014, λαµβάνοντας υπόψη : 1.Την ανάγκη καθορισµού των συντελεστών, τελών και δικαιωµάτων για το έτος Τις διατάξεις του Β / , του Ν.1080/80, του Ν.1828/89 και του Ν.2130/93 3.Τις διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 4.Το άρθρο 72 παρ.1ζ του Ν. 3852/2010 και εν όψει της λήψης σχετικής απόφασης για τον καθορισµό και επιβολή ηµοτικών τελών του -Πάρου για το έτος 2014, σας γνωρίζουµε τις παρακάτω ισχύουσες αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου οι οποίες και επισυνάπτονται, µε τις οποίες καθορίζονται και επιβάλλονται φόροι, τέλη και δικαιώµατα του ήµου Πάρου: 1

2 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Φόρων τελών δικαιωµάτων και εισφορών που επιβλήθηκαν και ισχύουν για το οικον. έτος A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.Σ. 1. Τέλη φωτισµού & καθαριότητας 400/ Πολιτιστικό Τέλος 400/ Τέλος Τουριστικής προβολής 400/ Τέλη Ακίνητης Περιουσίας 400/ Φόρος Ηλεκτροδοτούµενων χώρων 400/ Τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων 400/ Τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων 400/ Τέλη χρήσεως πεζοδροµίων & κοινόχρηστων χώρων 400/ Τέλη χρήσεως δηµοτικών σφαγείων 400/ Τέλη βοσκής 435/ Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης 400/ Τέλος (παράβολο) τέλεσης πολιτικών γάµων 400/ Τέλος διαφήµισης 400/ Τέλη πολεοδοµικών υπηρεσιών 400/ Τέλη κοιµητηρίων 400/ Τέλος για έκδοση άδειας υπαίθριου εµπορίου 17. Τέλος έκδοσης άδειας λειτουργίας καταστήµατος 128/2011 ΚΥΑ οικ.61167/ (ΦΕΚ 2438/ τεύχος Β ) 18. Τέλος έκδοσης άδειας µουσικής ΚΥΑ οικ.61167/ (ΦΕΚ 2438/ τεύχος Β ) 2

3 Ειδικότερα και όσον αφορά τις παρακάτω περιπτώσεις καθορισµού δηµοτικών τελών επισηµαίνονται τα εξής : 1. ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Κατά τη λήψη απόφασης για τον καθορισµό και την επιβολή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, επισηµαίνεται ιδιαίτερα, η απαιτούµενη προσοχή, σε ότι αφορά τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα σε σχέση µε τις αντίστοιχες δαπάνες των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, κατά τον προσδιορισµό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών, από τη κείµενη σχετική νοµοθεσία (Εγκύκλιος 22/ ΑΠ 23745/ του Υπ. Εσωτερικών) επιβάλλεται να λαµβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να: α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να µην δηµιουργούνται ελλείµµατα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία, β) µην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας, γ) καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήµου. Σε συνέχεια των παραπάνω και για ενηµέρωση σας, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης, επισυνάπτεται του παρόντος, το υπ αριθµ. 11/ υπ. σηµείωµα της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε θέµα: «Καταγραφή εσόδων - εξόδων ανταποδοτικών υπηρεσιών ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΙΘ. 11/03 / καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού (Ν.25/75, Ν.429/76, άρθ.5ν.1080/80)», στο οποίο παρατίθεται η πρόβλεψη των συνολικών εσόδων και εξόδων των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού του ήµου Πάρου, για το τρέχον έτος 2013, και αποτυπώνεται η αναλογικότητα της σχέσης µεταξύ εσόδων και απαιτούµενων, για την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού δαπανών. ΘΕΜΑ: " Καταγραφή εσόδων - εξόδων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού " (Ν.25/75, Ν.429/76, άρθ.5ν.1080/80) Έσοδα Κ.Α Τέλη καθαριότητας και φωτισµού Με βάση τα µέχρι 30/9/2013 οικονοµικά στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων τρέχοντος έτους 2013 του ήµου Πάρου και µε πρόβλεψη εκτέλεσης του τριµήνου 2013, βάσει στοιχείων του αντίστοιχου τριµήνου του έτους 2012και σε συνδιασµό µε τις εκτιµήσεις του αρµόδιου Τµήµατος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου του ήµου, παρατίθεται η παρακάτω πρόβλεψη των συνολικών εσόδων και εξόδων των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού του ήµου Πάρου για το τρέχον έτος Α. Βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα έσοδα µέσω ΕΗ από τέλη καθ/τας και φωτισµού, περιόδου Ιανουαρίου έως και Ιουλίου 2013 και αντίστοιχα οίκοθεν από Ιανουάριο έως και Σεπτέµβριο Β. Πρόβλεψη εισπράξεων µέσω ΕΗ για τους µήνες Αύγουστο έως εκέµβρη 2013 βάσει των εισπράξεων αντίστοιχης περιόδου έτους , ,61 Γ. Πρόβλεψη οίκοθεν εισπράξεων από Οκτώβριο έως εκέµβρη ,33 Κ.Α Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Π.Ο.Ε. (οίκοθεν) 3

4 Α. Βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα οίκοθεν, τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Π.Ο.Ε. από Ιανούαρίο έως Σεπτέµβριο ,12 Β. Πρόβλεψη οίκοθεν είσπραξης τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 7.251,04 Π.Ο.Ε. από Οκτώβριο έως εκέµβριο Κ.Α. Τα Λοιπά έσοδα καθαριότητας από εφαρµογή διαδικασιών 2.845,00 ανακύκλωσης Δήμου Έξοδα έξοδα Πάρου των ανταποδοτικών για το τρέχον έτος υπηρεσιών 2013, σύμφωνα καθαριότητας με τα τιμολογηθέντα και ηλεκτροφωτισμού μέχρι του Σύνολο Εσόδων ,46 εξόδων καθαριότητας 30/9/2013, για τις το Δ υφιστάμενες τρίμηνο 2013, ετήσιες καθώς συμβάσεις και τις εκτιμήσεις κατά περίπτωση, του αρμόδιου τη πρόβλεψη αντίστοιχα ανακύκλωσης και πρασίνου του Δήμου και λαμβάνοντας τμήματος παρατίθεται οικονομικά αναλυτικά στοιχεία παρακάτω, του στο έτους συνολικό 2012, προβλέπεται ποσό των ,25 να ανέλθουν, υπ'. όψη ως καλύπτονται Στα παραπάνω από έξοδα ΣΑΤΑ δεν ή άλλες συμπεριλαμβάνονται ειδικευμένες χρηματοδοτήσεις. τυχόν επενδυτικές δαπάνες, που ,25 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 15. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 ή ΤΙΜ/ΝΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΩΣ 1-10 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΩΣ ΒΛΕΨΗ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Αποδοχές µόνιµου προσωπικού ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΑΝΗ , , Υπερωρίες τακτικού προσωπικού ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΑΝΗ 8.000, , Αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΑΝΗ , , Υπερωρίες προσωπικού Ι ΑΧ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΑΝΗ 1.200, , Αποδοχές εποχιακού προσωπικού (32 υπάλληλοι για 8 µήνες) , , Υπερωρίες προσωπικού Ι ΟΧ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΑΝΗ 2.500, ,00 Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού ΕΤΗΣΙΑ , , ,00 ΑΠΑΝΗ Εργοδοτικές εισφορές αοριστου χρόνου ΕΤΗΣΙΑ 8.994, , , ,00 ΑΠΑΝΗ Εργοδοτικές εισφορές εποχιακού προσωπ. (32 υπάλ , ,00 για 8 µήνες) Παροχές ένδυσης-γάλα 5.630, , , Αντίτιµο ηλ ρεύµατος για Φ.Ο.Π , , , ικαιώµατα ΕΗ από είσπραξη τελών ,45 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων - γαιών ΕΤΗΣΙΑ ,24 ΑΠΑΝΗ Μισθώµατα κτιρίων ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΑΝΗ , , Μίσθωση απορ/ρου οχήµατος 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΑΝΗ , , Καθαρισµός και προστ µονίµων εγκ/σεων από grafity 0,00 500,00 500, Εργασία επισκευής-συντήρησης οχηµάτων καθ/τας 8.482, , , Ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης οχηµάτων , , , Συντήρηση-επισκευή λοιπού εξοπλισµού 92,80 350,00 442, Αναγόµωση πυροσβεστήρων 800,00 800,00

5 απάνες εκκένωσης βόθρων 2.436, , , Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαριότητα οικισ.. Πάρου 0,00 βάσει 12µηνης σύµβασης (27/8/13 έως 28/8/2014) ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΑΝΗ , , Αποµάκρυνση εγκαταλελειµένων αυτ/των 742,40 500, , Άσπρισµα πλακόστρωτων παλαιών οικισµών , ,00 βάσει σύµβασης 0, Καθαρισµός χαντακιών οδικού δικτύου , ,00 βάσει συµβάσεων 0, Απολυµάνσεις κοινοχρ χώρων 3.997, , Απολυµάνσεις-απεντοµώσεις δηµοτικών κτιρίωνσχολείων 3.000, , Χρηµατοδότηση ΣΥ. Ι. Σ.Α.Π.Α. έτους , , Μεταφορά φυκιών από παραλίες και κλαδιών 0, βάσει σύµβασης 6 µηνης διάρκειας , ,00 Συντήρηση δικτύου ηλ/σµού & αντ/ση ντουϊ και ΦΣ(τιµ/ντα εως 30/8/ , , ,88 και προβλεψη ' 4µήνου 2013 βάσει συνολικής σύµβασης) 0,00 Μεταφορά κάδων απορ/των από εσωτερικό τµήµα Λευκών , ,00 βάσει σύµβασης 12 µηνης διάρκειας 0, Καθαρισµός ρεµάτων , ,00 0, Προσωρινή αποθήκευση-διαχείριση & µεταφορά ανακυκλώσιµ 2.129, , Επίστρωση και καθαρισµός παραλιών µε µηχανικά µέσα , , Καθαρισµός δασών-αλσυλίων. Πάρου , ,00 βάσει συµβάσεων 0, Φόρτωση και µεταφορά µπαζών, φυτικών υπολειµµάτων κλπ , ,28 βάσει 12µηνης σύµβασης 0, Καθαρισµός-απολύµ. χηµικών τουαλετών & µεταφ λυµάτων 4.000, , Τέλη αδειών & κυκλοφ. Φορτηγών αυτοκινήτων 4.000, , Μεταφορές γενικά 8,00 292,00 300, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 0,00 0, Προµήθεια υγειον και φαρµακευτικού υλικού 907,55 907, Προµήθεια χηµικού υλικού πλύσης κάδων 1.000, , Προµήθεια υλικού απόσµησης κάδων απορ/των 1.000, , Προµήθεια ασβέστη & πλαστικού χρώµατος για ευπρεπισµό 5.000, , Προµήθεια σάκκων απορ/των , , Προµήθεια χρωµάτων 500,00 500, Προµήθεια ειδών υγιεινής & καθ/τας , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφ µέσων , , , Προµήθεια ενισχυτικού καυσίµων για κίνηση µεταφ. Μέσων 2.000, , Προµήθεια µυκητοκτόνου καυσίµου 1.000, , Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για άλλες ανάγκες 568,04 568, Προµήθεια ανταλλακτικών για επισκ χριστ φωτιστικών 0, Ανταλλακτικά κάδων απορ/των 0, Ανταλλακτικά καροτσιών οδοκαθαριστών 500,00 500, Ανταλλακτικά για συνήρηση-επισκευή λοιπού εξοπλισµού 1.000, , Προµ ηλεκτρ υλικού για συντήρηση-επισκ Φ.Σ , , Προµήθεια λαµπτήρων δηµοτικού φωτισµού , , Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης 1.000, , Προµήθεια αναλλώσιµων υλικών οχηµάτων 1.000, ,00 5

6 ΣΥΝΟΛΟ Προµήθεια εργαλείων συνεργείου ηλεκτροφωτισµού 0, , ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ: ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΑΣ , , Προµήθεια φοριαµού εργαλείων 0, , ,00 Προµήθεια πλαστικών επιδαπέδιων κάδων , ,00 απορριµάτων Προµήθεια µεταλλικών κάδων απορριµάτων , ,00 Ποσοστό υποχρεωτικών εισφορών ( ,46,Χ ,55 3%) ,25 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ: ,48 ΑΔΑ: ΒΛ1ΠΩΞΓ-ΧΩΣ Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα,το σύνολο των προβλεπόµενων για το έτος 2013 εσόδων των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκ/σµού ανέρχεται στο ποσό των ,46 και των αντιστοίχων εξόδων στα ,25. Πρέπει να ληφθεί υπ' όψη ο αστάθµητος παράγοντας πολλών µεταβλητών, που µπορούν να διαµορφώσουν κατ' έτος τη παραπάνω σχέση εσόδων - εξόδων.(π.χ τιµές καυσίµων-λιπαντικών, παλαιότητα οχηµάτων σε σχέση µε επισκευές και ανταλλακτικά, αύξηση ποσότητας απορριµµάτων και εισφοράς στο ΣΥ. Ι..Σ.Α.Π.Α... κλπ.) Σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 11 του Ν. 1828/89 και κατά πάγια νοµολογία, τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου η νοµιµότητα της επιβολής, συναρτάται µε την ύπαρξη µιας προσεγγιστικά αναλογικής σχέσης µεταξύ εσόδων και απαιτούµενων, για την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού δαπανών. Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία και της διαφαινόµενης ύπαρξης αναλογικής σχεσης µεταξύ των εκτιµώµενων εσόδων-εξόδων έτους 2013,παρακαλούµε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες όσον αφορά τον καθορισµό και επιβολή των σχετικών δηµοτικών τελών. για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες όσον αφορά τον καθορισµό και επιβολή των σχετικών δηµοτικών τελών για το έτος ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Α)Καθορισµός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για χώρους που καταλαµβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 50/45256/ (που επισυνάπτεται) από 1/1/2014 οι δικαιούχοι άδειας εκµετάλλευσης περιπτέρου υποχρεούνται στην καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το χώρο που καταλαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου. Βάσει των διατάξεων της παραπάνω εγκυκλίου ορίζεται µεταξύ άλλων : «Από οι δικαιούχοι αυτών, (των περιπτέρων), υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του προαναφερθέντος, εφαρµόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού». Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής και ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό ετήσιου τέλους/τελών κοινόχρηστων χώρων που καταλαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου. Σηµειώνεται ότι µε την υπ αρ. 400/2012 Α..Σ. (που επισυνάπτεται) έχουν καθοριστεί οι τιµές για τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων πέραν αυτών που καταλαµβάνουν οι κατασκευές των περιπτέρων. Β)Καθορισµός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για χώρους που καταλαµβάνουν οι εγκαταστάσεις ΕΗ και ΟΤΕ. Σύµφωνα µε τις γνωµοδοτήσεις τόσο του νοµικού συµβούλου της ΚΕ Ε κ. Ζυγούρη όσο και του νοµικού συµβούλου του ήµου Πάρου κ. Φιφλή (οι οποίες επισυνάπτονται), καταγράφεται και επανέρχεται η δυνατότητα επιβολής τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων που καταλαµβάνουν οι εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ΕΗ και ΟΤΕ. Σε µια περίοδο δύσκολη για τα οικονοµικά των ήµων, όπως η τρέχουσα, παρακαλούµε όπως επιληφθείτε της λήψης απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής και ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία, θα πρέπει κατ αρχάς να προσδιορισθεί ο χώρος που καταλαµβάνουν οι εγκαταστάσεις των 6

7 ανωτέρω εταιρειών στα πεζοδρόµια, πλατείες και λοιπούς χώρους και σε συνέχεια να επιβληθεί σ αυτές το ανάλογο ετήσιο τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου. Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και ενηµέρωση». Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής τόνισε την ανάγκη καθορισµού και επιβολής δηµοτικών τελών για το έτος 2014 σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1ζ του ν.3852/2010. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: τα µε αρ.64/ και 11/ υπηρεσιακά σηµειώµατα της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, όλες τις ανωτέρω αναφερόµενες διατάξεις, τις σχετικές αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου, την ανάγκη καθορισµού και επιβολής δηµοτικών τελών για το έτος 2014 λαµβανοµένης της διεθνούς οικονοµικής κρίσης και. µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της Επιτροπής, εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη και έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισµό και την επιβολή ηµοτικών Τελών ήµου Πάρου για το έτος 2014 ως εξής: Αποφασίζει οµόφωνα: Καθορίζει 1.(Α) Τέλη καθαριότητας και φωτισµού (Άρθρα 21 και 22 Β / ,Ν.25/75, Άρθρο 17 Ν.1080/80), (Β) Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (Άρθρο 10 Ν.1080/80 και άρθρο 25 παρ.13 του Ν. 1828/89), (Γ) Πολιτιστικό τέλος (Άρθρο 25 παρ.14 Ν.1828/89), ( ) Τουριστικό τέλος (Άρθρο 25 παρ. 14 Ν.1828/89, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ.16 του άρθρου 11 του Ν.2503/97). Τη µη αναπροσαρµογή των παρακάτω τελών τα οποία παραµένουν ίδια και ισχύουν όπως έχουν καθορισθεί µε τη µε αρ.400/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία βασίζεται και συµπεριλαµβάνει τις µε αρ. 435/2009, 445/2011, 446/2011 προηγούµενες σχετικές αποφάσεις του, ως εξής: 1.(Α) Τέλη καθαριότητας και φωτισµού (τιµές ανά τετραγωνικό µέτρο ετησίως) Συντελεστές κατοικιών Συντελεστές καταστηµάτων χρήση) Παροικία 1,20 3,65 3,30 Νάουσα 1,20 3,65 3,30 Μάρπησσα 1,14 2,58 2,28 Αγκαιριά 1,14 1,58 1,39 Αρχίλοχος 1,14 1,18 1,06 Κώστος 1,14 1,18 1,06 Λεύκες 1,14 1,18 1,06 Συντελεστές γραφείων (γενική (γενική χρήση) Συντελεστές ακάλυπτων εκµεταλλεύσιµων από επιχειρήσεις χώρων 1η Ζώνη που περιλαµβάνει Ξενοδοχεία: τιµή 5,38 /τ.µ. 2η Ζώνη που περιλαµβάνει Ενοικιαζόµενα ωµάτια-εστιατόρια-καφετέριες κ.λ.π. Επιχειρήσεις : τιµή 1,08 /τ.µ. Επιπλέον µε τη παρούσα καθορίζεται: Συντελεστής ακάλυπτων χώρων για την περίπτωση κατοικιών: 0,10 ανά τετραγωνικό µέτρο ετησίως. Για τα ξυλουργεία τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού υπολογίζονται µε το συντελεστή κατοικιών διότι δεν επιβαρύνουν µε απορρίµµατα. Για ακάλυπτους χώρους εµβαδού τ.µ. το εµβαδόν υπολογίζεται µειωµένο κατά 95%. 7

8 Για περιπτώσεις πέραν του εµβαδού των τ.µ. το εµβαδόν υπολογίζεται µειωµένο κατά 97%. Απαλλάσσονται της καταβολής τέλους οι θερινοί κινηµατογράφοι και τα συνεργεία αυτοκινήτων. 1.(Β) Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων 0,12 ετησίως για κάθε τετραγωνικό µέτρο στεγασµένης φωτιζόµενης επιφάνειας 0,07 ετησίως για κάθε τετραγωνικό µέτρο φωτιζόµενης επιφάνειας ακάλυπτου χώρου 1.(Γ) Πολιτιστικό τέλος 0,27 για κάθε τετραγωνικό µέτρο των ακινήτων. 1.( ) Τουριστικό τέλος 0,33 για κάθε τετραγωνικό µέτρο καταστηµάτων γενικής χρήσης Οι πολύτεκνες οικογένειες, οι τρίτεκνες οικογένειες, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 3296/2004 άρθρο 1 παρ.11 (ΦΕΚ 253/ τεύχος Α) και οι οικογένειες που έχουν άτοµα µε ειδικές ανάγκες θα καταβάλλουν το 50% των τελών καθαριότητας και φωτισµού για τις οικίες τους. Επιπλέον µε τη µε αρ.400/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου έχει καθοριστεί: Ποσοστό αναπηρίας 80% ως ελάχιστο, για την µείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας και φωτισµού όσο αφορά τα άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. 2. Τέλος ακίνητης περιουσίας(άρθρο 24 Ν.2130/93) Τη µη αναπροσαρµογή του συντελεστή για τον υπολογισµό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και των τιµών ζωνών, τα οποία παραµένουν ίδια και ισχύουν όπως έχουν καθορισθεί µε τη µε αρ. 400/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ως εξής: Α. Ο συντελεστής για τον υπολογισµό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ανέρχεται στο 0,35 τοις χιλίοις (0,00035) για όλη τη διοικητική περιφέρεια του ήµου Πάρου. Β. Οι ζώνες και οι τιµές ζωνών έχουν προσαρµοστεί στο σύστηµα Αντικειµενικού Προσδιορισµού του Υπουργείου Οικονοµικών και ισχύουν όπως καθορίζονται στη µε αρ. 421/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 3. Τέλη χρήσης σφαγής-τέλη ζύγισης-τέλη ενσταυλισµού και ψύξης Α. Τη µη αναπροσαρµογή των παρακάτω τελών τα οποία παραµένουν ίδια και ισχύουν όπως έχουν καθορισθεί µε τη µε αρ. 400/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ως εξής: Είδος ζώου Τέλος σφαγής Τέλος ζύγισης Τέλος ενσταυλισµούύ και ψύξης Αγελάδες 99,00 1,75 9,30 Μόσχοι 93,00 1,75 5,80 Μόσχοι µε πατσά 104,70 Μικροί µόσχοι 78,00 1,05 4,65 Χοίροι 29,00 1,05 3,50 Μικροί χοίροι 17,50 0,60 2,30 Αµνοερίφια 9,30 0,60 1,16 Β. Τη µείωση κατά 25% του τέλους σφαγής για τα αµνοερίφια, κατά την περίοδο του Πάσχα. ιευκρινίζεται ότι στα παραπάνω τέλη συµπεριλαµβάνεται ο εκάστοτε ισχύον ΦΠΑ. 8

9 4.Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων (οδών-πλατειών-πεζοδροµίων) (Άρθρο 13 Β..24-9/ ,όπως ισχύει µετά τις τροποποιήσεις του µε το άρθρο 3 Ν.1080/80, τα άρθρα 54 και 57 του Ν.1416/84, το άρθρο 26 του Ν.1828/89, το άρθρο 6 του Ν.1900/90 και του άρθρου 16 παρ.3 του Ν.3254/2004). Α. Τη µείωση κατά 10% των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων πεζοδροµίων, που έχουν καθοριστεί µε τη µε αρ.400/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΤΙΜΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΤΗΣΙΩΣ) Τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων µετά τη µείωση του 10% καθορίζονται ως εξής: ΠΑΡΟΙΚΙΑ Α ΖΩΝΗ 27,00 Β ΖΩΝΗ 24,00 ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 41,00 29,00 ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ (που έχουν απέναντι χώρους στάθµευσης αυτ/των) ΕΜΠΟΡΙΚΑ 37,00 (περιοχή κεντρικού 81,00 λιµανιού) (πλ. Βεντουρή- 58,00 Ζωοδόχο Πηγή) ΝΑΟΥΣΑ Α ΖΩΝΗ 41,00 Β ΖΩΝΗ 24,00 ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 58,00 ' ΖΩΝΗ (ΑΜΠΕΛΑΣ) 24,00 ΕΜΠΟΡΙΚΑ 37,00 (κεντρική 81,00 πλατεία) (σχολικός κήπος) 58,00 ΜΑΡΠΗΣΣΑ Α ΖΩΝΗ 23,00 Β ΖΩΝΗ 13,00 ΕΜΠΟΡΙΚΑ 24,00 ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΕΝΙΑΙΑ ΖΩΝΗ 13,00 ΕΜΠΟΡΙΚΑ 24,00 ΑΓΚΑΙΡΙΑ Α' ΖΩΝΗ 21,00 Β' ΖΩΝΗ 13,00 ΕΜΠΟΡΙΚΑ 24,00 58,00 ΛΕΥΚΕΣ ΕΝΙΑΙΑ ΖΩΝΗ 13,00 ΕΜΠΟΡΙΚΑ 24,00 ΚΩΣΤΟΣ ΕΝΙΑΙΑ ΖΩΝΗ 13,00 ΕΜΠΟΡΙΚΑ 24,00 9

10 Β. Με τις µε αρ. αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου 178/2003, 462/2003, 66/2012 και 68/2012 έχουν ψηφισθεί και ισχύουν τόσο το πλαίσιο κανονισµού για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων όσο και οι κοινόχρηστοι χώροι/ζώνες για την παραχώρηση της χρήσης. Επιπλέον µε τη παρούσα καθορίζεται ότι: Σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 16 του Ν.3254/2004 το τέλος καταβάλλεται είτε µετρητοίς είτε δια ισόποσης εγγυητικής επιστολής στο οικείο δηµοτικό ταµείο, προ της παράδοσης της ειδικής άδειας χρήσης αναγραφόµενου επ αυτής του διπλότυπου είσπραξης ή της εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής η είσπραξη του αναλογούντος τέλους θα γίνεται µέχρι έξι (6) ισόποσες µηνιαίες δόσεις έως 31 εκεµβρίου του έτους που αφορά τη χρήση και µε ελάχιστη δόση τα 100,00 ). Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση καταβολής των κατά τα ανωτέρω δόσεων ο δήµος προβαίνει άµεσα στις ενέργειες κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής. Γ. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Γ.(1) Καθορισµός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών Για όλη τη διοικητική περιφέρεια του 13,50 / τ.µ. µηνιαίως ήµου Πάρου ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Νέες οικοδοµές 90,50 Επισκευές 45,50 Γ.(2) Καθορισµός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για χώρους που καταλαµβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων. ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΑΓΚΑΙΡΙΑ (περιοχή κεντρικού λιµανιού) (πλ. Βεντουρή- Ζωοδόχο Πηγή) (κεντρική πλατεία) (σχολικός κήπος) 81,00 58,00 81,00 58,00 58,00 Γ.(3) Καθορισµός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για χώρους που καταλαµβάνουν οι εγκαταστάσεις ΕΗ και ΟΤΕ. Για όλη τη διοικητική περιφέρεια του ήµου Πάρου Ι) ΕΗ Τέλος ανά κολώνα 20,00 ετησίως Τέλος ανά µετασχηµατιστή 300,00 ετησίως Τέλος ανά ΚΑΦΑΟ 100,00 ετησίως Τέλος χρήσης υπεδάφους ανά τ.µ. 30,00 ετησίως κατά την υπογειοποίηση καλωδίων. 10

11 ΙΙ) ΟΤΕ Τέλος ανά κολώνα 20,00 ετησίως Τέλος ανά καρτοτηλέφωνο 100,00 ετησίως Τέλος ανά ΚΑΦΑΟ 100,00 ετησίως ΙΙΙ) Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Τέλος ανά ΚΑΦΑΟ 100,00 ετησίως Τέλος χρήσης υπεδάφους ανά τ.µ. 30,00 ετησίως κατά την υπογειοποίηση καλωδίων. Τέλος κεραιών κινητής τηλεφωνίας 100,00 ετησίως. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Α. ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΗ, ΤΟΥ ΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. Βάσει των διατάξεων των άρθρων 65,94,95 του ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του ν.1080/80, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, συγκροτείται Επιτροπή για επίλυση διαφορών σχετικά µε τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, παραλαβή αιτήσεων, αυτοψία και εισήγηση για παραχώρηση ή µη. Β. ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Τέλη Ελεγχόµενης Στάθµευσης (Άρθρο 75 Ιγ3 του Ν.3463/06, Άρθρο 79 παρ.1α4 Ν.3463/06) Α. Τη µη διαφοροποίηση αλλαγή των υφιστάµενων χώρων ελεγχόµενης στάθµευσης για το ήµο Πάρου οι οποίοι παραµένουν ίδιοι όπως έχουν καθοριστεί µε τις ισχύουσες αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου 164/2007 και 214/2008. Β. Τη µη αναπροσαρµογή των παρακάτω τελών ελεγχόµενης στάθµευσης τα οποία παραµένουν ίδια και ισχύουν όπως έχουν καθορισθεί µε τη µε αρ. 446/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ως εξής: ιάρκεια στάθµευσης Μισή ώρα Μία ώρα Τέλος 0,50 1,00 ελεγχόµενης στάθµευσης 6. Τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο1 του Ν.339/1976, άρθρο 6 του Ν. 1080/1980, άρθρο 27 παρ.10 Ν.2130/93) και παρ.1 του άρθρου 23 του Ν.3756/2009. Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 7 του Ν. 1080/1980, άρθρο 20 Ν.2539/97, παρ.2 του άρθρου 23 του Ν.3756/2009 καθώς και τις διατάξεις των Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010). Επειδή λόγω της αυξηµένης τουριστικής κίνησης προκαλούνται σε βάρος του ήµου δαπάνες καθαριότητας και φωτισµού και προκύπτει η ανάγκη εκτέλεσης έργων για την αντιµετώπιση των σχετικών µε την τουριστική κίνηση προβληµάτων. Α. Επιβάλλονται τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων σε ποσοστό 0,5% επί των εσόδων των εκµεταλλευτών : Ξενοδοχείων κλασσικού τύπου. Ξενοδοχείων τύπου MOTEL ή BUNGALOWS. Ξενοδοχείων µε τη µορφή επιπλωµένων διαµερισµάτων, χώρων οργανωµένης κατασκήνωσης(camping). Ξενώνων. Τουριστικών επιπλωµένων επαύλεων ή κατοικιών. Ενοικιαζόµενων δωµατίων. Επιπλωµένων διαµερισµάτων. 11

12 Β. Επιβάλλεται τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των παρακάτω καταστηµάτων: Κάθε είδους µορφής και ονοµασίας καταστηµάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός ή εκτός του καταστήµατος (σε πακέτο) φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκοµικά προϊόντα και γλυκίσµατα, εφόσον κατά την άδεια λειτουργίας που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα εντός ή και εκτός του καταστήµατος. Ζυθοπωλεία και µπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονοµασίας και κατηγορίας. Καντίνες. Κέντρα διασκέδασης και καταστήµατα που υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις και λειτουργούν µέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής µορφής και κατηγορίας. Οργανωµένα τµήµατα SUPER MARKETS στα οποία πωλούνται έτοιµα φαγητά. Γ. Επιβάλλεται τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των παρακάτω καταστηµάτων: Νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήµατα µε ποτά και θέαµα. Καφωδεία. Κέντρα διασκέδασης (καµπαρέ, νάιτ κλαµπ, κοσµικές ταβέρνες, µπουάτ). Χορευτικά κέντρα µε µουσική.. Επιβάλλεται τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των παρακάτω καταστηµάτων: Τουριστικών ειδών. Ειδών λαϊκής τέχνης. Ενθυµίων και δώρων. Ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιµοποιουµένων στην παραλία. Ειδών που χρησιµοποιούνται στη θάλασσα από λουόµενους. Ειδών «σπορ», «σκι» και «ορειβασίας». Σχολών εκµάθησης θαλάσσιων σπορ. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων. 7. Τέλος (παράβολο) τέλεσης πολιτικών γάµων Επιβάλλεται τέλος (παράβολο) ποσού ογδόντα ευρώ (80 ) υπέρ του ήµου Πάρου, για την τέλεση πολιτικού γάµου. 8. Τέλος διαφήµισης ( Αρθρα του Β..24-9/ , όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 5 του Ν.1900/90, Παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.2880/2001). Τη µη αναπροσαρµογή των παρακάτω τελών τα οποία παραµένουν ίδια και ισχύουν όπως έχουν καθορισθεί µε τη µε αρ.400/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α' 0,15 εβδοµαδιαίως το τετραγωνικό µέτρο. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Β' εν επιβάλλεται τέλος διότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις δεν επιτρέπεται αυτό το είδος διαφήµισης στη Νήσο Πάρου. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Γ' 0,42 µηνιαίως για διαφήµιση διαστάσεων µέχρι 30 επί 50 εκατοστόµετρα ήτοι: 3,33 ανά τετραγωνικό µέτρο ανεξάρτητα από τις ηµέρες χρησιµοποίησης. Για διαφηµίσεις της κατηγορίας αυτής µεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Τέλος διαφήµισης σε ποσοστό 2% επι της διαφηµιστικής δαπάνης που καταβάλλεται µε βάση το εκάστοτε φορολογικό στοιχείο, όπως αυτό έχει καθορισθεί βάσει της κείµενης σχετικής νοµοθεσίας. 12

13 9. Τέλη πολεοδοµικών υπηρεσιών Τη µη αναπροσαρµογή των παρακάτω τελών τα οποία παραµένουν ίδια και ισχύουν όπως έχουν καθορισθεί µε τη µε αρ.400/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ως εξής: ΝΗΣΙ ΠΑΡΟΣ ΗΜ.ΤΕΛΟΣ: ΕΚ ΟΣΗ ΟΙΚΟ.Α ΕΙΑΣ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒ. ΠΡΟΥΠ.ΟΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΧ. ΤΑ 60 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒ. ΠΡΟΥΠ.ΟΙΚΟ.ΜΕ ΕΛΑΧ. ΤΑ 60 ΗΜ. ΤΕΛΟΣ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟ. Α ΕΙΑΣ ΙΧΩΣ ΑΥΞ. ΠΡΟΥΠ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΩΝ 30 ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΩΝ 30 ΗΜ. ΤΕΛΟΣ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟ. Α ΕΙΑΣ ΜΕ ΑΥΞ. ΠΡΟΥΠ 2% ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠ. ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧ. Α ΕΙΑ ΕΛΑΧ 30 2% ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧ. Α ΕΙΑ ΕΛΑΧ 30 ΗΜ.ΤΕΛΟΣ: ΑΥΤΟΨΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜ ΣΕ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΥ Τέλη κοιµητηρίων -Πάρου ικαίωµα Ταφής : εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ) ικαίωµα 1 ης Εκταφής: εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ) ικαίωµα 2 ης Εκταφής: πενήντα ευρώ (50,00 ) Παράταση χρόνου ταφής για ένα έτος: εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ) Ετήσια φύλαξη οστών: είκοσι ευρώ (20,00 ) Αγορά οικογενειακού τάφου: πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 ) Αγορά κιτίου φύλαξης οστών: πενήντα ευρώ (50,00 ) Το πρόστιµο για κάθε παράβαση του κανονισµού λειτουργίας κοιµητηρίων -Πάρου ορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 ) Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 127/2013. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Ι..Α.Χ. του -Πάρου Καρούσου Ευτυχία για την τήρηση των πρακτικών. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος Βλαχογιάννης Χρήστος Τα µέλη Φραγκούλη Μαρουσώ Κωβαίος Μάρκος Ρούσσος Παντέλης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Βλαχογιάννης Χρήστος 13

Επιπλέον µε τη παρούσα καθορίζεται:

Επιπλέον µε τη παρούσα καθορίζεται: Aριθ. Απόφασης 400/2012 ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Πάρου µε θέµα: «Καθορισµός και επιβολή δηµοτικών τελών ήµου Πάρου για το 2013» και Α..Α: Β4ΜΓΩΞΓ-73Α Β Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α Καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Σελ.- 2 - της 388/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Σελ.- 2 - της 388/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Σελ.- 2 - της 388/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Τα κέντρα Παραθερισμού και Διακοπών Αλλοδαπών, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3185/55 και ιδρύονται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Νο 333 23ο Πρακτικό της από 07-11-2014. τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:

Απόφαση Νο 333 23ο Πρακτικό της από 07-11-2014. τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Ελληνική Δημοκρατία Νομός Δωδεκανήσου Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.21 14:25:46 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 539/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών καθαριότητας και φωτισµού για το Ο.Ε 2014

Αριθ. Απόφασης 539/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών καθαριότητας και φωτισµού για το Ο.Ε 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 539/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών καθαριότητας και φωτισµού για το Ο.Ε 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ως προς το Γενικό Σύνολο ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Εσόδων στον πίνακα 10 - /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ιοικητικές δαπάνες) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ.- 2 - της 390/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Σελ.- 2 - της 390/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Σελ.- 2 - της 390/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΑΔΑ: ΒΙ63ΩΗΟ-ΥΙΤ Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των νόμων 25/1975 (Α' 74), 429/1976

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Αριθ.Αποφ 4/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάρου.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 540/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το 35 ο Πρακτικό ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αριθμ. απόφασης: 1051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. θέμ. στην ημερ. διατ.: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 793/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 793/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής (αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το

Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.33/14-12-2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 1 Μπουμπάρης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 1 Μπουμπάρης Αντώνιος Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου Οικονομική Επιτροπή Αρ.Πρωτ.: 5253/2-12-21 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Εκ της υπ' αριθ. 6 της

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2015 και εφ εξής

Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2015 και εφ εξής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 18-12-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 40047 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 20/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 5 ης Δεκεμβρίου 2012

Πρακτικό 20/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 5 ης Δεκεμβρίου 2012 Πρακτικό 20/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 5 ης Δεκεμβρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 5 η Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΠΟΦ.: 352/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΠΟΦ.: 352/2012 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΠΟΦ.: 352/2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης για εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2012 και εφ εξής

Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2012 και εφ εξής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 25-11-2011 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 37245 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 206/2012

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 206/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 206/2012 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης περί επιβολής Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύνταξη κανονισµού για παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων

ΘΕΜΑ: Σύνταξη κανονισµού για παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων Αργοστόλι 29-3-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κεφαλλονιάς Πληρ: κα Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα