ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ιωάννης Ανδρεάδης Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ., ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αλματώδης ανάπτυξη των τεχνολογικών εργαλείων και η αύξηση της διείσδυσης της χρήσης του Διαδικτύου τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής κοινωνικών και πολιτικών ερευνών βασισμένων αποκλειστικά στο Διαδίκτυο. Τα νέα εργαλεία διευκολύνουν την διεξαγωγή γρήγορων, χαμηλού κόστους ερευνών και μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση του τρόπου με τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα έτσι ώστε η συνέντευξη να γίνει πιο ελκυστική για τους ερωτώμενους ή έτσι ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια των μετρήσεων. Το ποσοστό απόκρισης που παρατηρείται στις διαδικτυακές έρευνες είναι συγκρίσιμο με τα ποσοστά απόκρισης που παρατηρούνται σε έρευνες που χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους συγκέντρωσης δεδομένων, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις τα όποια προβλήματα αντιπροσωπευτικότητας μπορούν να αντιμετωπιστούν με τεχνικές στάθμισης και αντιστοίχισης. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης και αξιολόγησης της εμπειρίας που αποκτήθηκε από τη διεξαγωγής της Έρευνας Υποψήφιων Βουλευτών 2009 αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου. Επίσης, παρουσιάζονται στοιχεία που ενισχύουν την υπόθεση ότι τα ευρήματα διαδικτυακών ερευνών δεν διαφέρουν σημαντικά από τα ευρήματα ερευνών που διεξάγονται με τη βοήθεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία προκύπτει ότι τα διαδικτυακά εργαλεία μπορούν υπό προϋποθέσεις να αποτελέσουν ένα αξιόπιστο εναλλακτικό μέσο για την οργάνωση και διεξαγωγή κοινωνικών και πολιτικών ερευνών. Λέξεις Κλειδιά: πολιτική έρευνα, διαδικτυακή έρευνα, αντιπροσωπευτικότητα δείγματος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την διοργάνωση της Έρευνας Υποψηφίων Βουλευτών Η Έρευνα Υποψηφίων Βουλευτών διεξάγεται από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελεί μέρος του διεθνούς προγράμματος Comparative Candidate Survey (CCS). Το πρόγραμμα CCS προσπαθεί μέσω δειγματοληπτικής έρευνας μεταξύ των υποψηφίων βουλευτών, να αποτυπώσει συγκριτικά ομοιότητες και διαφορές σχετικά με δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων 30 χωρών και σχετικά με την ποιότητα και τα μέσα της προεκλογικής εκστρατείας

2 Η Έρευνα Υποψηφίων Βουλευτών οργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ανάμεσα στους υποψήφιους των Βουλευτικών Εκλογών του Σε αυτή την πρώτη προσπάθεια η συγκέντρωση των δεδομένων έγινε σε δύο φάσεις και με δύο διαφορετικούς τρόπους. Στην πρώτη φάση συγκεντρώθηκαν δεδομένα αποκλειστικά με διαδικτυακά εργαλεία, ενώ στη δεύτερη φάση η συγκέντρωση δεδομένων έγινε με τη βοήθεια προσωπικών συνεντεύξεων. Η έρευνα του 2009 υλοποιήθηκε αποκλειστικά με διαδικτυακά εργαλεία συγκέντρωσης δεδομένων. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις αποτελεί την ελληνική εκδοχή του γενικού διεθνούς ερωτηματολογίου. Στις ενότητες που ακολουθούν δίνονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την διασφάλιση της ποιότητας κατά την διοργάνωση και υλοποίηση μίας έρευνας με διαδικτυακά εργαλεία, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαδικτυακών ερευνών και τα ποσοστά απόκρισης που μπορεί να περιμένει ένας ερευνητής όταν επιλέγει να διεξάγει μία έρευνα με διαδικτυακά εργαλεία. Επίσης, γίνεται σύγκριση των ευρημάτων που προκύπτουν από τα δεδομένα που συγκεντρώνονται με τη βοήθεια διαδικτυακών εργαλείων, με τα ευρήματα που προκύπτουν από τα δεδομένα που συγκεντρώνονται με τη βοήθεια προσωπικών συνεντεύξεων. Η εργασία ολοκληρώνεται με συζήτηση σχετικά με το μέλλον των ερευνών με τη χρήση του διαδικτύου. 2. ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2.1 Πλεονεκτήματα διαδικτυακών ερευνών Όταν μία έρευνα διεξάγεται μέσω διαδικτύου, σχεδόν το σύνολο των απαιτούμενων ωρών απασχόλησης αφιερώνεται στη σχεδίαση και την οργάνωση της έρευνας. Μετά την προετοιμασία του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και την εισαγωγή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των ερωτώμενων στη βάση δεδομένων του λογισμικού που χρησιμοποιείται, σχεδόν όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες δεν απαιτούν χρόνο ή χρήμα. Δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα των διαδικτυακών ερευνών είναι ο μειωμένος συνολικός χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της έρευνας. Η αποστολή προσκλήσεων γίνεται άμεσα στους λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των ερωτώμενων και η καταχώρηση δεδομένων ξεκινά την ίδια ημέρα και γίνεται ταχύτατα από τους ίδιους ερωτώμενους απευθείας στον Η/Υ. Έτσι προκύπτει ένα επιπλέον πλεονέκτημα: η αποφυγή λαθών κατά την καταχώρηση λόγω λανθασμένης αντιγραφής των απαντήσεων από το συμπληρωμένο έντυπο ερωτηματολόγιο στον Η/Υ. Ένα άλλο πλεονέκτημα των διαδικτυακών ερευνών σχετίζεται με τις ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας των Kreuter, Presser, και Tourangeau (2008) οι διαδικτυακές έρευνες αυξάνουν το επίπεδο αναφοράς ευαίσθητων πληροφοριών καθώς και το επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών αυτών σε σχέση με τις έρευνες που διεξάγονται με τηλεφωνική συνέντευξη

3 Τέλος, οι διαδικτυακές έρευνες δίνουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης πολυμέσων στο ερωτηματολόγιο. Ενώ σε γενικές γραμμές η χρήση πολυμέσων μπορεί να βοηθήσει στη διεξαγωγή μίας έρευνας με διάφορους τρόπους, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή απρόβλεπτων αποτελεσμάτων λόγω της χρήσης πολυμέσων. Για παράδειγμα, ενώ μία εικόνα μπορεί να κάνει πιο ευπαρουσίαστο το ερωτηματολόγιο, υπάρχει κίνδυνος η εικόνα αυτή να επηρεάζει τις απαντήσεις που δίνονται. Οι Couper, Conrad, και Tourangeau (2007) που δοκίμασαν αν οι ερωτώμενοι επηρεάζονται από τις εικόνες που υπάρχουν μέσα στο ερωτηματολόγιο, διαπίστωσαν ότι όσοι εκτέθηκαν σε μία εικόνα ασκούμενης γυναίκας αυτοαξιολόγησαν την υγεία τους πιο χαμηλά από όσους εκτέθηκαν σε μία εικόνα μίας άρρωστης γυναίκας σε κρεβάτι νοσοκομείου. Αντικρουόμενες είναι και οι απόψεις για τη χρησιμότητα της οπτικής αναλογικής κλίμακας (πρόκειται για ένα συρόμενο δείκτη πάνω σε μία μπάρα της οποίας τα άκρα αντιστοιχούν σε δύο αντίθετες αξιολογήσεις), αφού οι Reips και Funke, (2008) υποστηρίζουν ότι με τη βοήθεια της οπτικής αναλογικής κλίμακας δίνεται η δυνατότητα να καταγραφούν ως ποσοτικές, μεταβλητές που χωρίς τη χρήση της οπτικής αναλογικής κλίμακας μπορούσαν να καταγραφούν μόνο ως μεταβλητές διάταξης, ενώ οι Couper, Tourangeau, Conrad, και Singer (2006) διαπιστώνουν ότι η χρήση οπτικής αναλογικής κλίμακας απαιτεί περισσότερο χρόνο από τον ερωτώμενο και οδηγεί σε περισσότερες μη απαντήσεις. 2.3 Μειονεκτήματα διαδικτυακών ερευνών Ένα σύνηθες πρόβλημα των κοινωνικών και πολιτικών ερευνών είναι το φαινόμενο της άρνησης συμμετοχής. Αυτό είναι ένα κοινό πρόβλημα που παρουσιάζεται σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης ανεξάρτητα από τον τρόπο συλλογής των δεδομένων. Ένα άλλο πρόβλημα που εμφανίζεται και στις έρευνες που χρησιμοποιούν άλλους τρόπους για τη συλλογή δεδομένων, αλλά εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα όταν ο ερωτώμενος δεν απαντά στις ερωτήσεις ενός ερευνητή, αλλά καταγράφει τις απαντήσεις από μόνος του (self-administered survey), είναι το πρόβλημα της εγκατάλειψης του ερωτηματολογίου πριν την ολοκλήρωση του (Crawford et al, 2001). Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος έχει προταθεί η χρήση αλληλεπιδραστικών εργαλείων που μειώνουν την συχνότητα των εγκαταλείψεων αλλά δεν εξαλείφουν ολοκληρωτικά το πρόβλημα, όπως για παράδειγμα η εμφάνιση στην οθόνη μίας ένδειξης του ποσοστού ολοκλήρωσης του ερωτηματολογίου ή μίας εκτίμησης του χρόνου που απομένει μέχρι την ολοκλήρωσή του (Evans και Mathur, 2005; Zhang, 2000). Ένα ακόμη πρόβλημα που εμφανίζεται επειδή ο ερωτώμενος χειρίζεται από μόνος του το ερωτηματολόγιο, σύμφωνα με τους Heerwegh και Loosveldt (2008) είναι ότι οι συμμετέχοντες σε διαδικτυακές έρευνες επιλέγουν συχνότερα απαντήσεις του τύπου "Δεν ξέρω/δεν απαντώ" και εμφανίζουν μεγαλύτερη σταθερότητα στις απαντήσεις που δίνουν σε σειρά συνεχόμενων ερωτήσεων που χρησιμοποιούν την ίδια κλίμακα σε σχέση με αυτούς που απαντούν στις ερωτήσεις ενός ερευνητή σε μία πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη. Ένα ακόμα ζήτημα των διαδικτυακών ερευνών είναι η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Το πρόβλημα της αντιπροσωπευτικότητας γίνεται εντονότερο όταν ο πληθυσμός στόχος της έρευνας είναι ένα σύνολο ατόμων που εμφανίζει μικρά - 3 -

4 ποσοστά πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Γενικότερα, επειδή τα ποσοστά πρόσβασης στο Διαδίκτυο διαφέρουν ανάμεσα σε κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές ομάδες, οι διαδικτυακές έρευνες μπορεί να οδηγήσουν σε μεροληπτικές εκτιμήσεις σε μεταβλητές που σχετίζονται με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Για παράδειγμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη για το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2010), μεγαλύτερη διείσδυση της χρήσης του Διαδικτύου παρατηρείται στους άνδρες, στους νέους, σε όσους έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και σε όσους κατοικούν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα ζητήματα της αντιπροσωπευτικότητας των διαδικτυακών ερευνών συνήθως αντιμετωπίζονται με τεχνικές στάθμισης και αντιστοίχισης (Schonlau et al, 2009). Τέλος, υπάρχουν και τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με αστοχίες υλικού. Για παράδειγμα δύο ημέρες μετά την αποστολή της τρίτης υπενθύμισης για την Έρευνα Υποψηφίων Βουλευτών 2009, παρουσιάστηκε αστοχία υλικού στο υποσύστημα σκληρών δίσκων του εξυπηρετητή και παρέμεινε ανενεργός για πολλές ώρες, με αποτέλεσμα να μη δέχεται νέες απαντήσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα. 3. Ποσοστά συμμετοχής σε διαδικτυακές έρευνες Από την έρευνα υποψηφίων βουλευτών 2009 προκύπτουν τα εξής στοιχεία: Το σύνολο των υποψηφίων των δύο μεγαλύτερων πολιτικών στις 56 εκλογικές περιφέρειες περιλαμβάνει 820 υποψήφιους βουλευτές (410 του ΠΑΣΟΚ και 410 της ΝΔ). Και τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα κατά την προεκλογική περίοδο, συμπεριέλαβαν στους δικτυακούς τόπους τους μία ιστοσελίδα για κάθε υποψήφιο/α στην οποία εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του/της. Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την αποστολή προσκλήσεων για συμμετοχή στην έρευνα του Σε 88 από τις ιστοσελίδες δεν υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση και οι αντίστοιχοι υποψήφιοι δεν προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα του 2009, αφού αυτή πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Μετά την αποστολή των αρχικών προσκλήσεων, διαπιστώθηκε ότι 85 από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ήταν λανθασμένες. Τελικά παραδόθηκαν συνολικά 656 αρχικές προσκλήσεις. Για όσους από τους υποψηφίους υπήρχε στις ιστοσελίδες των κομμάτων δεύτερη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, έγινε αντικατάσταση της προβληματικής διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τη δεύτερη. Στο τέλος της έρευνας, και με συνεχή προσπάθεια να διατηρηθεί ο μέγιστος αριθμός έγκυρων διευθύνσεων, το σύνολο των χρήσιμων διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ήταν 663. Το σύνολο των αρχικών προσκλήσεων και των επόμενων υπενθυμίσεων είχε ως αποτέλεσμα 271 υποψήφιοι βουλευτές να διαβάσουν την πρόσκληση για τη συμμετοχή τους στην έρευνα και να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο που βρήκαν μέσα στο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Αυτό σημαίνει ότι από τους 663 υποψήφιους βουλευτές για τους οποίους υπάρχουν έγκυρες διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 392 (59%) είτε δεν διάβασαν καθόλου τα ηλεκτρονικά μηνύματα με τις προσκλήσεις, είτε τα διάβασαν αλλά δεν ακολούθησαν τον σύνδεσμο. Δηλαδή για αυτούς τους 392 υποψήφιους βουλευτές δεν είναι δυνατόν να γίνει διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, δηλαδή σε αυτούς που - 4 -

5 ελέγχουν τακτικά το λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που διαθέτουν, έλαβαν το ηλεκτρονικό μήνυμα και ενημερώθηκαν για την έρευνα αλλά δεν θέλησαν να συμμετάσχουν, και σε αυτούς που δεν ενημερώθηκαν για την έρευνα για διάφορους λόγους (δεν ελέγχουν το λογαριασμό τους, δεν έλαβαν το μήνυμα γιατί κάποιο φίλτρο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δεν επέτρεψε την παράδοσή του, λάθος διεύθυνση κλπ). Από τους 271 που ακολούθησαν τον σύνδεσμο με τον μοναδικό αριθμό κουπονιού, 22 (8,1%) επισκέφτηκαν μόνο την πρώτη σελίδα της έρευνας και 63 (23,2%) συνέχισαν και την σελίδα με την πρώτη ερώτηση της έρευνας αλλά δεν έδωσαν καμία απάντηση. Συνολικά 85 υποψήφιοι, δηλαδή περίπου 3 στους 10 από τους 271 για τους οποίους είναι βέβαιο ότι διάβασαν την πρόσκληση, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα. Ακολουθώντας τα πρότυπα της Αμερικάνικης Ένωσης για τις Έρευνες Κοινής Γνώμης (American Association for Public Opinion Research) τα ερωτηματολόγια μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: Αν απαντήθηκαν λιγότερες από το 50% των βασικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, τότε το ερωτηματολόγιο χαρακτηρίζεται ως ελλιπές λόγω εγκατάλειψης (break-off). Αν απαντήθηκαν περισσότερες από το 50% των βασικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου και λιγότερες από το 80% των συνολικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, τότε το ερωτηματολόγιο χαρακτηρίζεται ως μερικώς συμπληρωμένο (partially completed). Αν απαντήθηκαν όλες οι βασικές ερωτήσεις και περισσότερες από το 80% των συνολικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, τότε το ερωτηματολόγιο χαρακτηρίζεται ως συμπληρωμένο (completed). Χρησιμοποιώντας αυτή την κατηγοριοποίηση στα δεδομένα της Έρευνας Υποψηφίων Βουλευτών 2009, προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία: Από τους 271 υποψήφιους που ακολούθησαν τον σύνδεσμο 27 (10,0%) εγκατέλειψαν το ερωτηματολόγιο ελλιπώς συμπληρωμένο, 45 (16,6%) το συμπλήρωσαν σε ικανοποιητικό βαθμό αφού απάντησαν σε όλες τις βασικές ερωτήσεις αλλά σε λιγότερο από το 80% των συνολικών ερωτήσεων, και 114 (42,1%) το συμπλήρωσαν σχεδόν στο σύνολό του (109 από αυτούς απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις). 4. Σύγκριση με άλλες μεθόδους συγκέντρωσης δεδομένων Από τα όσα παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες προκύπτει ότι οι διαδικτυακές έρευνες μπορούν να διεξαχθούν εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και με ποσοστό αποκρίσεων συγκρίσιμο με τα ποσοστά αποκρίσεων που προσφέρουν άλλες μέθοδοι συγκέντρωσης δεδομένων. Σε αυτή την ενότητα γίνεται σύγκριση των ευρημάτων που προκύπτουν από τις διαδικτυακές έρευνες με τα ευρήματα που προκύπτουν από άλλες μεθόδους συγκέντρωσης δεδομένων. Στη Μεγάλη Βρετανία τα διαδικτυακά εργαλεία χρησιμοποιούνται με αυξανόμενους ρυθμούς για την διεξαγωγή πολιτικών ερευνών. Η εταιρεία YouGov συντηρεί μία βάση δεδομένων με περισσότερα από μέλη που περιλαμβάνει εκπροσώπους όλων των ηλικιακών, κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών ομάδων. Ο Twyman (2008) συγκρίνοντας τις εκτιμήσεις των προεκλογικών ερευνών της εταιρείας - 5 -

6 YouGov με τις εκτιμήσεις των άλλων εταιρειών δημοσκοπήσεων που χρησιμοποιούν πιο παραδοσιακές μεθόδους συγκέντρωσης δεδομένων και με τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών, διαπιστώνει ότι οι εκτιμήσεις της YouGov είναι το ίδιο κοντά στο τελικό αποτέλεσμα των εκλογών με τις εκτιμήσεις των υπόλοιπων εταιρειών. Οι Sanders et al (2007) μελετώντας τα αποτελέσματα της Βρετανικής Εκλογικής Μελέτης του 2005 (British Election Study, 2005) συμπεραίνουν ότι ανάμεσα σε αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα μέσω διαδικτύου και σε αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα με προσωπική συνέντευξη, υπάρχουν στατιστικά σημαντικές, αλλά γενικά μικρές διαφορές ενώ τα κύρια συμπεράσματα που αφορούν στην κατανομή των βασικών επεξηγηματικών μεταβλητών στα μοντέλα συμμετοχής και επιλογής κόμματος είναι ίδια και για τα δύο υποσύνολα δεδομένων. Η Έρευνα Υποψηφίων Βουλευτών 2007 πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση όλα τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν όπως το 2009, δηλαδή αποκλειστικά μέσω διαδικτύου μετά από αποστολή προσκλήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην δεύτερη φάση τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν με τη βοήθεια ερευνητών οι οποίοι χρησιμοποίησαν τα ερωτηματολόγια για να πάρουν συνέντευξη από τους υποψήφιους βουλευτές. Λόγω των δύο διαφορετικών μεθόδων συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, η Έρευνα Υποψηφίων Βουλευτών 2007 προσφέρεται για σύγκριση των ευρημάτων που προκύπτουν από τα δύο υποσύνολα δεδομένων. Συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων ανάμεσα στα δύο υποσύνολα δεδομένων του 2007 προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες στη διαδικτυακή έρευνα ήταν νεότεροι από τους συμμετέχοντες μέσω προσωπικής συνέντευξης, περισσότεροι του ΠΑΣΟΚ από της ΝΔ, και με μικρότερο λόγο εκλεγμένων/μη εκλεγμένων από το λόγο που παρατηρείται στο σύνολο των υποψηφίων των δύο μεγάλων πολιτικών κομμάτων. Από την έρευνα υποψηφίων βουλευτών 2009 προκύπτει ότι το ποσοστό αυτών που έχουν εκλεγεί συνεχίζεται να εμφανίζεται αισθητά μικρότερο στο δείγμα, από ότι στο συνολικό πληθυσμό των υποψηφίων βουλευτών, ενώ όσον αφορά στο κόμμα από το οποίο προέρχονται, στο δείγμα του 2009 οι υποψήφιοι της ΝΔ είναι ελαφρώς περισσότεροι από τους υποψήφιους του ΠΑΣΟΚ. Από αυτήν την παρατήρηση φαίνεται ότι η τεράστια διαφορά της συμμετοχής των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ από αυτούς της ΝΔ το 2007, κατά ένα μέρος οφείλεται και στα διαφορετικά ποσοστά εκλεγμένων στα δύο πολιτικά κόμματα. Από τα προαναφερθέντα φαίνεται να υπάρχει θέμα αντιπροσωπευτικότητας όσον αφορά στην ηλικία, την εκλογή και το πολιτικό κόμμα των υποψηφίων στο υποσύνολο του δείγματος που προέκυψε από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων μέσω του Διαδικτύου. Συνεπώς υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης αυτού του θέματος αντιπροσωπευτικότητας. Η ερευνητική υπόθεση που τίθεται είναι κατά πόσο μία τέτοια διαχείριση θα οδηγήσει σε ίδια ευρήματα με αυτά που θα προέκυπταν από μία από τις πιο παραδοσιακές μεθόδους συγκέντρωσης δεδομένων. Για να ελεγχθεί αυτή η υπόθεση έγινε αντιστοίχιση ανάμεσα στις περιπτώσεις που προέκυψαν από τη - 6 -

7 διαδικτυακή έρευνα του 2007 και τις περιπτώσεις που προέκυψαν από την τηλεφωνική έρευνα του Η αντιστοίχιση υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις τρεις προαναφερθείσες μεταβλητές με το πακέτο της R Οptmatch το οποίο δίνει λύση στο πρόβλημα (bipartite matching) μετά από τη μετατροπή του σε πρόβλημα ροής ελάχιστου κόστους (Hansen, B.B. και Klopfer, S.O., 2006). Μετά τη διαδικασία αντιστοίχισης και αφού αφαιρέθηκαν από το δείγμα όσες περιπτώσεις δεν αντιστοιχίστηκαν, δοκιμάστηκε μία σειρά από ελέγχους ανεξαρτησίας από τους οποίους προέκυψε ότι η κατανομή των απαντήσεων των υποψηφίων είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. 4. Το μέλλον των διαδικτυακών ερευνών στην Ελλάδα Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (2009) τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση της διείσδυσης χρήσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα. Το ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου αυξήθηκε από 18% το 2003 σε 45% το Μπορεί αυτές οι τιμές να απέχουν ακόμη αρκετά από τις μέσες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, όπου το ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου είναι 67% αλλά ο μεγάλος ρυθμός αύξησης της διείσδυσης της χρήσης του Διαδικτύου προκρίνει την αύξηση των ποσοστών κάλυψης του Ελληνικού πληθυσμού τα επόμενα χρόνια. Όσο αυξάνεται η διείσδυση της χρήσης του Διαδικτύου, τόσο θα αυξάνεται και η αντιπροσωπευτικότητα των συμμετεχόντων στις διαδικτυακές έρευνες και θα μειώνεται η ανάγκη για τεχνικές στάθμισης και αντιστοίχισης. Με την παρούσα εργασία έγινε μία προσπάθεια να αναδειχθεί ότι οι διαδικτυακές έρευνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστες εναλλακτικές στις έρευνες που χρησιμοποιούν πιο παραδοσιακούς τρόπους συγκέντρωσης δεδομένων, τουλάχιστον όταν υπάρχει διαθέσιμος ένας κατάλογος με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των ατόμων που ανήκουν στον πληθυσμό στόχο. Επόμενο βήμα αποτελεί η διεξαγωγή ερευνών κοινής γνώμης που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, όπως αυτές που διεξάγονται στη Μεγάλη Βρετανία από την εταιρεία YouGov, η οποία ήδη έχει αποκτήσει παρουσία στην Ελλάδα. Οι διαδικτυακές έρευνες έφτασαν ήδη στην Ελλάδα και διεκδικούν κομμάτι της πίτας. Μόνο το μέλλον μπορεί να δείξει πόσο μεγάλο θα είναι το κομμάτι αυτό. Το σίγουρο είναι ότι τα μέλη του ΕΣΙ που οργανώνουν και υλοποιούν έρευνες κοινής γνώμης, έχουν μόνο να κερδίσουν από την εξέλιξη αυτή. ABSTRACT The development of Internet technological tools offers the opportunity to conduct rapid and cost-effective, social and political web-based surveys. The response rate observed in web surveys is comparable to the response rates observed in studies using other methods of data collection. Any problems arising in web surveys concerning the representativeness of the sample can be addressed by weighting and matching techniques. This paper is an attempt to present findings of the "Comparative Candidate Survey" project conducted in Greece in 2009 exclusively through the Internet. This paper also includes data supporting the hypothesis that the web-based survey findings do not differ significantly from the findings of surveys conducted through telephone interviews

8 Ευχαριστίες: Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υποψήφιους βουλευτές που συμμετείχαν στην έρευνα. Χωρίς τη δική τους συμβολή η παρούσα εργασία δεν θα είχε γίνει. ΑΝΑΦΟΡΕΣ American Association for Public Opinion Research (2008). Standard Definitions: Final Dispositions of Case Codes and Outcome Rates for Surveys. 5th edition. Lenexa, Kansas: AAPOR. Couper, M. P., Conrad, F. G., & Tourangeau, R. (2007). Visual context effects in web surveys. Public Opinion Quarterly, 71(4), 623. Couper, M. P., Tourangeau, R., Conrad, F. G., & Singer, E. (2006). Evaluating the effectiveness of visual analog scales: A web experiment. Social Science Computer Review, 24(2), 227. Crawford, S. D., M. P. Couper, & M. J. Lamias. (2001). Web surveys: Perceptions of burden. Social Science Computer Review 19(2): Eurostat (2009) Computers and the Internet in households and enterprises in Information society statistics, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: Evans, J. R., & A. Mathur. (2005). The value of online surveys. Internet Research 15(2), Hansen, B. B. and Klopfer, S. O. (2006) 'Optimal full matching and related designs via network flows', Journal of Computational and Graphical Statistics, 15(3), Heerwegh, D., & Loosveldt, G. (2008). Face-to-face versus web surveying in a highinternet-coverage population: Differences in response quality. Public Opinion Quarterly, 72(5), Kreuter, F., Presser, S., & Tourangeau, R. (2008). Social desirability bias in CATI, IVR, and web surveys: The effects of mode and question sensitivity. Public Opinion Quarterly, 72(5), Reips, U. D., & Funke, F. (2008). Interval-level measurement with visual analogue scales in internet-based research: VAS generator. Behavior Research Methods, 40(3), Sanders, D., Clarke, H. D., Stewart, M. C., & Whiteley, P. (2007). Does mode matter for modelling political choice? Evidence from the 2005 British election study. Political Analysis, 15(3), Schonlau, M., van Soest, A., Kapteyn, A., & Couper, M. (2009). Selection bias in web surveys and the use of propensity scores. Sociological Methods & Research, 37(3), Twyman Joe (2008) Getting It Right: YouGov and Online Survey Research in Britain. Journal of Elections, Public Opinion and Parties 18(4), Zhang, Y. (2000). Using the internet for survey research: A case study. Journal of the American Society for Information Science 51(1), Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2010). Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ της Για λογαριασμό της εφημερίδας 11-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ» Από την ερώτηση: «Μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Μεϊμαράκη, ποιος θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληπτική έρευνα

Δειγματοληπτική έρευνα Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie Κεφάλαιο 8 Δειγματοληπτική έρευνα 8-1 Σύνοψη κεφαλαίου Θέματα κατάλληλα για δειγματοληπτική έρευνα Οδηγίες για τη διατύπωση ερωτήσεων Κατασκευή ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρευνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρευνα για τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Δεκέμβριος 2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σύνολο της επικράτειας. Το δείγμα ανήλθε σε 927 άτομα, άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω, που

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αποτύπωσης των απόψεων των πολιτών για προτεινόμενες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις Ιανουαρίου 2017

Έρευνα αποτύπωσης των απόψεων των πολιτών για προτεινόμενες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις Ιανουαρίου 2017 Έρευνα αποτύπωσης των απόψεων των πολιτών για προτεινόμενες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις 7-1 Ιανουαρίου 217 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τι Πιστεύουν οι Έλληνες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση & τον Εκλογικό Νόμο

Τι Πιστεύουν οι Έλληνες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση & τον Εκλογικό Νόμο 07.2016 1 Τι Πιστεύουν οι Έλληνες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση & τον Εκλογικό Νόμο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα Κοινής Γνώμης για τον Δήμο Λευκωσίας. Ετοιμάστηκε από την. Pulse Market Research

Ποσοτική Έρευνα Κοινής Γνώμης για τον Δήμο Λευκωσίας. Ετοιμάστηκε από την. Pulse Market Research Ποσοτική Έρευνα Κοινής Γνώμης για τον Δήμο Λευκωσίας Ετοιμάστηκε από την Pulse Market Research Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Έρευνας 2 Ταυτότητα έρευνας Ποσοτική Έρευνα Κοινής Γνώμης για τον Δήμο Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Μάθημα : Στατιστική Ι Υποενότητα : Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ Email : epdiamantopoulos@yahoo.gr 1 Στόχοι της υποενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καταγραφής των πολιτικών εξελίξεων σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Απρίλιος Συλλογή στοιχείων: 8-11 Απριλίου

Έρευνα καταγραφής των πολιτικών εξελίξεων σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Απρίλιος Συλλογή στοιχείων: 8-11 Απριλίου Έρευνα καταγραφής των πολιτικών εξελίξεων σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα Απρίλιος 2014 Συλλογή στοιχείων: 8-11 Απριλίου 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ TVXS.GR

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ TVXS.GR ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ TVXS.GR Η Palmos Analysis είναι μέλος της ESOMAR και της WAPOR και έχει Αριθμό Μητρώου 11 στο Μητρώο Επιχειρήσεων και Φορέων Δημοσκοπήσεων του ΕΣΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα επικαιρότητας

Θέματα επικαιρότητας ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Θέματα επικαιρότητας ΜΑΙΟΣ 2014 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 2014 1 Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2005 Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"... 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ... 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ TVXS.GR

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ TVXS.GR ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ TVXS.GR Η Palmos Analysis είναι μέλος της ESOMAR και της WAPOR και έχει Αριθμό Μητρώου 11 στο Μητρώο Επιχειρήσεων και Φορέων Δημοσκοπήσεων του ΕΣΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

17-20.3.2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

17-20.3.2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ A. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: VOTE ADDED VALUE (A.M. ΕΣΡ: 43) ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ METRISI Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: Αποτύπωση στάσεων, αντιλήψεων, κοινωνικής και πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα # 10: Δημοσκοπήσεις Μιλτιάδης Χαλικιάς Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΙΟΎΛΙΟΣ 2015

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΙΟΎΛΙΟΣ 2015 7.16 1 Τι Πιστεύουν οι Έλληνες για τη Δημοκρατική Συμμετοχή & τους Θεσμούς Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ιούλιος 16 2 Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 29 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καταγραφής Πολιτικών Εξελίξεων πριν τις Εκλογές. Ιανουάριος 2015. Συλλογή στοιχείων: 5 8 Ιανουαρίου 2015. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα

Έρευνα καταγραφής Πολιτικών Εξελίξεων πριν τις Εκλογές. Ιανουάριος 2015. Συλλογή στοιχείων: 5 8 Ιανουαρίου 2015. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα Έρευνα καταγραφής Πολιτικών Εξελίξεων πριν τις Εκλογές Ιανουάριος 2015 Συλλογή στοιχείων: 5-8 Ιανουαρίου 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής Chapter 1 Student Lecture Notes 1-1 Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική για Διοικήση Επιχειρήσεων [Basic Business Statistics (8 th Edition)] Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή και Συλλογή Δεδομένων Περιεχόμενα Γιατί ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Γ. Ερευνητικές Μέθοδοι και Τεχνικές Συλλογής και Παραγωγής Δεδομένων

Ενότητα Γ. Ερευνητικές Μέθοδοι και Τεχνικές Συλλογής και Παραγωγής Δεδομένων Ενότητα Γ. Ερευνητικές Μέθοδοι και Τεχνικές Συλλογής και Παραγωγής Δεδομένων Υποενότητα Γ.α Ερωτηματολόγιο (είδη, σχεδιασμός). Ανάλυση και καλές πρακτικές Κώστας Ρόντος Σκοπός Σκοποί της υποενότητας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καταγραφής των πολιτικών εξελίξεων σε θέματα που αφορούν στο πολιτικό τοπίο σήμερα

Έρευνα καταγραφής των πολιτικών εξελίξεων σε θέματα που αφορούν στο πολιτικό τοπίο σήμερα Έρευνα καταγραφής των πολιτικών εξελίξεων σε θέματα που αφορούν στο πολιτικό τοπίο σήμερα Φεβρουάριος 2017 Συλλογή στοιχείων: 13-15 Φεβρουαρίου Από την MRB Hellas ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014

Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014 Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014 Μάιος 2014 Ταυτότητα Έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Action24. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 5 έως και 9 Μαΐου 2014. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

(δειγματοληπτικό σφάλμα ± 2, 5 % ).

(δειγματοληπτικό σφάλμα ± 2, 5 % ). Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2008 1 Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 16 έως και 18 Σεπτεμβρίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

3. Τρόποι ιεξαγωγής Έρευνας Οι κύριοι τρόποι διεξαγωγής έρευνας είναι: Προσωπική Συνέντευξη (Personal Interview) όπου ο ερευνητής κάνει τις ερωτήσεις και συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο Τηλεφωνική Συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων Eκτίμηση πολιτικών τάσεων 14-15 Δεκεμβρίου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 17-18 Σεπτεμβρίου 2015

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 17-18 Σεπτεμβρίου 2015 Eκτίμηση πολιτικών τάσεων 17-18 Σεπτεμβρίου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη. Αντιλήψεις και τάσεις των Κρητικών μετά τις πρόσφατες Ευρωεκλογές

Κρήτη. Αντιλήψεις και τάσεις των Κρητικών μετά τις πρόσφατες Ευρωεκλογές Κρήτη Αντιλήψεις και τάσεις των Κρητικών μετά τις πρόσφατες Ευρωεκλογές Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014. Απρίλιος 2014

Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014. Απρίλιος 2014 Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014 Απρίλιος 2014 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Φορέας Ανάθεσης Τύπος και Μέθοδος Πληθυσµός Κάλυψη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία DATA R.C. για λογαριασμό του pelop.gr. Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 30 Ιανουαρίου 1 Φεβρουαρίου 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 30 Ιανουαρίου 1 Φεβρουαρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ 89.027 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.784 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 30 Ιανουαρίου 1 Φεβρουαρίου 2012 2 η έκδοση: με κάθε επιφύλαξη As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για το. Μάϊος η έρευνα

Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για το. Μάϊος η έρευνα Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για το Μάϊος 2012 3 η έρευνα 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL. GR Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική ναυτιλία μέσα από τα μάτια των νέων. 21 Ιουλίου 2016

Η ελληνική ναυτιλία μέσα από τα μάτια των νέων. 21 Ιουλίου 2016 Η ελληνική ναυτιλία μέσα από τα μάτια των νέων 21 Ιουλίου 2016 Ερευνητικοί στόχοι 1 2 3 Διερεύνηση των Αποτύπωση της Ανάδειξη των τρόπων αντιλήψεων των νέων για τον χώρο της ναυτιλίας και την ελκυστικότητά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα επικαιρότητας

Θέματα επικαιρότητας ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Θέματα επικαιρότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για το. Μάϊος η έρευνα

Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για το. Μάϊος η έρευνα Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για το Μάϊος 2012 3 η έρευνα 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL. GR Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)»

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Μάριος Βρυωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΜΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (2) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (3) Ε: Για το προσωπικό αναφέρεστε; Και μία τελευταία ερώτηση. Από πόσα

Διαβάστε περισσότερα

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς page...2 Ποια είναι η Global Link? Γιατί ONLINE έρευνα αγοράς? Αποτελέσματα έρευνας Global Sustain Stakeholders Engagement page...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ PUBLIC OPINION ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 214 1 GREEK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ TVXS.GR

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ TVXS.GR ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ TVXS.GR Η Palmos Analysis είναι μέλος της ESOMAR και της WAPOR και έχει Αριθμό Μητρώου 11 στο Μητρώο Επιχειρήσεων και Φορέων Δημοσκοπήσεων του ΕΣΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων Eκτίμηση πολιτικών τάσεων 10-11 Νοεμβρίου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβρι Νοέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 30/10 1/11

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβρι Νοέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 30/10 1/11 Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβριος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 30 Οκτωβρίου έως και 1 Νοεμβρίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Γ ΜΕΡΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Γ ΜΕΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Γ ΜΕΡΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Περίοδος: 23 30 Μαρτίου 2017 Περιοχή έρευνας: Πανελλαδική Δείγμα: Ψηφοφόροι, άνδρες & γυναίκες, άνω των 17 ετών, 1.001 ψηφοφόροι με αναλογική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr

για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Ε.Σ.Ρ.: 2 ΣΚΟΠΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Η ταυτότητα της έρευνας

Η ταυτότητα της έρευνας Η ταυτότητα της έρευνας Η συνδρομητική ποσοτική έρευνα METRON FORUM διεξάγεται από την εταιρεία ερευνών METRON ANALYSIS σύμφωνα με τους κώδικες δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής της ESOMAR, του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ 21, 22, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ 21, 22, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ 21, 22, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 7 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας σελ. 3 1. Άποψη για το αν υπάρχει κίνδυνος διάσπασης του

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΟΧΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΟΧΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ 104.141 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.108 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 2-4 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ - As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Palmos Analysis για το tvxs.gr

Έρευνα της Palmos Analysis για το tvxs.gr Έρευνα της Palmos Analysis για το tvxs.gr Σε αμφίρροπη αναμέτρηση εξελίσσεται η μάχη για την περιφέρεια Αττικής ανάμεσα στον Γιάννη Σγουρό και τη Ρένα Δούρου. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Palmos Anaysis

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία στην εκπαιδευτική έρευνα. Είδη δειγματοληψίας

Δειγματοληψία στην εκπαιδευτική έρευνα. Είδη δειγματοληψίας Δειγματοληψία στην εκπαιδευτική έρευνα Είδη δειγματοληψίας Γνωρίζουμε ότι: Με τη στατιστική τα δεδομένα γίνονται πληροφορίες Στατιστική Δεδομένα Πληροφορία Αλλά από πού προέρχονται τα δεδομένα; Πώς τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έρευνα Εργατικού υναµικού Ειδική έρευνα 2009 (Αριθµός Σύµβασης 10302.2008.001-2008.718) Τελική Τεχνική Έκθεση Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας Μυλωνά Ιφιγένεια Έρευνες για την απόκτηση πληροφοριών η γνωμών από τους χρήστες Χρησιμοποιήθηκαν από τις κοινωνικές επιστήμες για τη χρήση κοινωνικών φαινομένων Ο όρος «ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ GREEK PUBLIC OPINION ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 214 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007 ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ καιτηνκαθημερινη 8-10 Οκτωβρίου2007 TΑΥΤΟΤΗΤΑΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8). ΑΝΑΘΕΣΗ: Τηλεοπτικός- Ραδιοφωνικός Σταθµός«ΣΚΑΪ»& εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-122) Διάλεξη 2

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-122) Διάλεξη 2 (ΨΥΧ-122) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: lzabetak@dpem.tuc.gr Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ 28210 37323 Διάλεξη 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης RASS Omnibus Κύμα Μαΐου

Πανελλαδική έρευνα γνώμης RASS Omnibus Κύμα Μαΐου Πανελλαδική έρευνα γνώμης RASS Omnibus Κύμα Μαΐου ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μάιος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 21 έως και 25 Μαΐου 2007. Τύπος έρευνας: Μηνιαία συνδρομητική τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα # 9: Ερωτηματολόγιο Μιλτιάδης Χαλικιάς Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς συνεργασίες: Η RASS συνεργάζεται με την αμερικανική εταιρεία ερευνών Zogby International.

Διεθνείς συνεργασίες: Η RASS συνεργάζεται με την αμερικανική εταιρεία ερευνών Zogby International. EXIT POLL Εκλογές 2007 Επικράτεια Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη την 16 η Σεπτεμβρίου 2007. Τύπος έρευνας: Έρευνα προσωπικών συνεντεύξεων σε εκλογείς κατά την έξοδο από την κάλπη.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ IMR / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 22

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

IOYNIOΣ 2009. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ

IOYNIOΣ 2009. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ IOYNIOΣ 2009 1. Ευρωεκλογές Εκλογική συμπεριφορά 2. Ευρωεκλογές Αξιολόγηση προεκλογικής περιόδου 3. Δείκτες πολιτικής συμπεριφοράς 3η προεκλογική μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων Eκτίμηση πολιτικών τάσεων 9-11 Σεπτεμβρίου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση(πολιτικών(τάσεων. 336(Ιουνίου(2015

Εκτίμηση(πολιτικών(τάσεων. 336(Ιουνίου(2015 Εκτίμηση(πολιτικών(τάσεων 336(Ιουνίου(2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου ΕΣΡ

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 14-15 Σεπτεμβρίου 2015

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 14-15 Σεπτεμβρίου 2015 Eκτίμηση πολιτικών τάσεων 14-15 Σεπτεμβρίου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τις επιστημονικές έρευνες μπορούμε να τις διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις ποσοτικές και τις ποιοτικές. Όπως καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας. Μάρτιος 2016

Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας. Μάρτιος 2016 Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μάρτιος 2016 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την aboutpeople. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΔΕΙΓΜΑ ΜΕΓΕΘΟΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VouliWatch 403 γυναίκες, 18 έως 55. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα

Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 2011 Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο σχεδιασμός της έρευνας έγινε αρχικά από την ΕΥΣΕΚΤ με σκοπό τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Ιουνίου 2017)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Ιουνίου 2017) Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε επίπεδο Συνολικού δείγματος. Τα διαχρονικά στοιχεία, οι αναλύσεις σε σημαντικά υποκοινά (πχ δημογραφικά στοιχεία, ψηφοφόροι κομμάτων κλπ) και συγκεκριμένες ερωτήσεις συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα