ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ιωάννης Ανδρεάδης Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ., ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αλματώδης ανάπτυξη των τεχνολογικών εργαλείων και η αύξηση της διείσδυσης της χρήσης του Διαδικτύου τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής κοινωνικών και πολιτικών ερευνών βασισμένων αποκλειστικά στο Διαδίκτυο. Τα νέα εργαλεία διευκολύνουν την διεξαγωγή γρήγορων, χαμηλού κόστους ερευνών και μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση του τρόπου με τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα έτσι ώστε η συνέντευξη να γίνει πιο ελκυστική για τους ερωτώμενους ή έτσι ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια των μετρήσεων. Το ποσοστό απόκρισης που παρατηρείται στις διαδικτυακές έρευνες είναι συγκρίσιμο με τα ποσοστά απόκρισης που παρατηρούνται σε έρευνες που χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους συγκέντρωσης δεδομένων, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις τα όποια προβλήματα αντιπροσωπευτικότητας μπορούν να αντιμετωπιστούν με τεχνικές στάθμισης και αντιστοίχισης. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης και αξιολόγησης της εμπειρίας που αποκτήθηκε από τη διεξαγωγής της Έρευνας Υποψήφιων Βουλευτών 2009 αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου. Επίσης, παρουσιάζονται στοιχεία που ενισχύουν την υπόθεση ότι τα ευρήματα διαδικτυακών ερευνών δεν διαφέρουν σημαντικά από τα ευρήματα ερευνών που διεξάγονται με τη βοήθεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία προκύπτει ότι τα διαδικτυακά εργαλεία μπορούν υπό προϋποθέσεις να αποτελέσουν ένα αξιόπιστο εναλλακτικό μέσο για την οργάνωση και διεξαγωγή κοινωνικών και πολιτικών ερευνών. Λέξεις Κλειδιά: πολιτική έρευνα, διαδικτυακή έρευνα, αντιπροσωπευτικότητα δείγματος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την διοργάνωση της Έρευνας Υποψηφίων Βουλευτών Η Έρευνα Υποψηφίων Βουλευτών διεξάγεται από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελεί μέρος του διεθνούς προγράμματος Comparative Candidate Survey (CCS). Το πρόγραμμα CCS προσπαθεί μέσω δειγματοληπτικής έρευνας μεταξύ των υποψηφίων βουλευτών, να αποτυπώσει συγκριτικά ομοιότητες και διαφορές σχετικά με δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων 30 χωρών και σχετικά με την ποιότητα και τα μέσα της προεκλογικής εκστρατείας

2 Η Έρευνα Υποψηφίων Βουλευτών οργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ανάμεσα στους υποψήφιους των Βουλευτικών Εκλογών του Σε αυτή την πρώτη προσπάθεια η συγκέντρωση των δεδομένων έγινε σε δύο φάσεις και με δύο διαφορετικούς τρόπους. Στην πρώτη φάση συγκεντρώθηκαν δεδομένα αποκλειστικά με διαδικτυακά εργαλεία, ενώ στη δεύτερη φάση η συγκέντρωση δεδομένων έγινε με τη βοήθεια προσωπικών συνεντεύξεων. Η έρευνα του 2009 υλοποιήθηκε αποκλειστικά με διαδικτυακά εργαλεία συγκέντρωσης δεδομένων. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις αποτελεί την ελληνική εκδοχή του γενικού διεθνούς ερωτηματολογίου. Στις ενότητες που ακολουθούν δίνονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την διασφάλιση της ποιότητας κατά την διοργάνωση και υλοποίηση μίας έρευνας με διαδικτυακά εργαλεία, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαδικτυακών ερευνών και τα ποσοστά απόκρισης που μπορεί να περιμένει ένας ερευνητής όταν επιλέγει να διεξάγει μία έρευνα με διαδικτυακά εργαλεία. Επίσης, γίνεται σύγκριση των ευρημάτων που προκύπτουν από τα δεδομένα που συγκεντρώνονται με τη βοήθεια διαδικτυακών εργαλείων, με τα ευρήματα που προκύπτουν από τα δεδομένα που συγκεντρώνονται με τη βοήθεια προσωπικών συνεντεύξεων. Η εργασία ολοκληρώνεται με συζήτηση σχετικά με το μέλλον των ερευνών με τη χρήση του διαδικτύου. 2. ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2.1 Πλεονεκτήματα διαδικτυακών ερευνών Όταν μία έρευνα διεξάγεται μέσω διαδικτύου, σχεδόν το σύνολο των απαιτούμενων ωρών απασχόλησης αφιερώνεται στη σχεδίαση και την οργάνωση της έρευνας. Μετά την προετοιμασία του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και την εισαγωγή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των ερωτώμενων στη βάση δεδομένων του λογισμικού που χρησιμοποιείται, σχεδόν όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες δεν απαιτούν χρόνο ή χρήμα. Δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα των διαδικτυακών ερευνών είναι ο μειωμένος συνολικός χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της έρευνας. Η αποστολή προσκλήσεων γίνεται άμεσα στους λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των ερωτώμενων και η καταχώρηση δεδομένων ξεκινά την ίδια ημέρα και γίνεται ταχύτατα από τους ίδιους ερωτώμενους απευθείας στον Η/Υ. Έτσι προκύπτει ένα επιπλέον πλεονέκτημα: η αποφυγή λαθών κατά την καταχώρηση λόγω λανθασμένης αντιγραφής των απαντήσεων από το συμπληρωμένο έντυπο ερωτηματολόγιο στον Η/Υ. Ένα άλλο πλεονέκτημα των διαδικτυακών ερευνών σχετίζεται με τις ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας των Kreuter, Presser, και Tourangeau (2008) οι διαδικτυακές έρευνες αυξάνουν το επίπεδο αναφοράς ευαίσθητων πληροφοριών καθώς και το επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών αυτών σε σχέση με τις έρευνες που διεξάγονται με τηλεφωνική συνέντευξη

3 Τέλος, οι διαδικτυακές έρευνες δίνουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης πολυμέσων στο ερωτηματολόγιο. Ενώ σε γενικές γραμμές η χρήση πολυμέσων μπορεί να βοηθήσει στη διεξαγωγή μίας έρευνας με διάφορους τρόπους, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή απρόβλεπτων αποτελεσμάτων λόγω της χρήσης πολυμέσων. Για παράδειγμα, ενώ μία εικόνα μπορεί να κάνει πιο ευπαρουσίαστο το ερωτηματολόγιο, υπάρχει κίνδυνος η εικόνα αυτή να επηρεάζει τις απαντήσεις που δίνονται. Οι Couper, Conrad, και Tourangeau (2007) που δοκίμασαν αν οι ερωτώμενοι επηρεάζονται από τις εικόνες που υπάρχουν μέσα στο ερωτηματολόγιο, διαπίστωσαν ότι όσοι εκτέθηκαν σε μία εικόνα ασκούμενης γυναίκας αυτοαξιολόγησαν την υγεία τους πιο χαμηλά από όσους εκτέθηκαν σε μία εικόνα μίας άρρωστης γυναίκας σε κρεβάτι νοσοκομείου. Αντικρουόμενες είναι και οι απόψεις για τη χρησιμότητα της οπτικής αναλογικής κλίμακας (πρόκειται για ένα συρόμενο δείκτη πάνω σε μία μπάρα της οποίας τα άκρα αντιστοιχούν σε δύο αντίθετες αξιολογήσεις), αφού οι Reips και Funke, (2008) υποστηρίζουν ότι με τη βοήθεια της οπτικής αναλογικής κλίμακας δίνεται η δυνατότητα να καταγραφούν ως ποσοτικές, μεταβλητές που χωρίς τη χρήση της οπτικής αναλογικής κλίμακας μπορούσαν να καταγραφούν μόνο ως μεταβλητές διάταξης, ενώ οι Couper, Tourangeau, Conrad, και Singer (2006) διαπιστώνουν ότι η χρήση οπτικής αναλογικής κλίμακας απαιτεί περισσότερο χρόνο από τον ερωτώμενο και οδηγεί σε περισσότερες μη απαντήσεις. 2.3 Μειονεκτήματα διαδικτυακών ερευνών Ένα σύνηθες πρόβλημα των κοινωνικών και πολιτικών ερευνών είναι το φαινόμενο της άρνησης συμμετοχής. Αυτό είναι ένα κοινό πρόβλημα που παρουσιάζεται σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης ανεξάρτητα από τον τρόπο συλλογής των δεδομένων. Ένα άλλο πρόβλημα που εμφανίζεται και στις έρευνες που χρησιμοποιούν άλλους τρόπους για τη συλλογή δεδομένων, αλλά εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα όταν ο ερωτώμενος δεν απαντά στις ερωτήσεις ενός ερευνητή, αλλά καταγράφει τις απαντήσεις από μόνος του (self-administered survey), είναι το πρόβλημα της εγκατάλειψης του ερωτηματολογίου πριν την ολοκλήρωση του (Crawford et al, 2001). Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος έχει προταθεί η χρήση αλληλεπιδραστικών εργαλείων που μειώνουν την συχνότητα των εγκαταλείψεων αλλά δεν εξαλείφουν ολοκληρωτικά το πρόβλημα, όπως για παράδειγμα η εμφάνιση στην οθόνη μίας ένδειξης του ποσοστού ολοκλήρωσης του ερωτηματολογίου ή μίας εκτίμησης του χρόνου που απομένει μέχρι την ολοκλήρωσή του (Evans και Mathur, 2005; Zhang, 2000). Ένα ακόμη πρόβλημα που εμφανίζεται επειδή ο ερωτώμενος χειρίζεται από μόνος του το ερωτηματολόγιο, σύμφωνα με τους Heerwegh και Loosveldt (2008) είναι ότι οι συμμετέχοντες σε διαδικτυακές έρευνες επιλέγουν συχνότερα απαντήσεις του τύπου "Δεν ξέρω/δεν απαντώ" και εμφανίζουν μεγαλύτερη σταθερότητα στις απαντήσεις που δίνουν σε σειρά συνεχόμενων ερωτήσεων που χρησιμοποιούν την ίδια κλίμακα σε σχέση με αυτούς που απαντούν στις ερωτήσεις ενός ερευνητή σε μία πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη. Ένα ακόμα ζήτημα των διαδικτυακών ερευνών είναι η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Το πρόβλημα της αντιπροσωπευτικότητας γίνεται εντονότερο όταν ο πληθυσμός στόχος της έρευνας είναι ένα σύνολο ατόμων που εμφανίζει μικρά - 3 -

4 ποσοστά πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Γενικότερα, επειδή τα ποσοστά πρόσβασης στο Διαδίκτυο διαφέρουν ανάμεσα σε κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές ομάδες, οι διαδικτυακές έρευνες μπορεί να οδηγήσουν σε μεροληπτικές εκτιμήσεις σε μεταβλητές που σχετίζονται με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Για παράδειγμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη για το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2010), μεγαλύτερη διείσδυση της χρήσης του Διαδικτύου παρατηρείται στους άνδρες, στους νέους, σε όσους έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και σε όσους κατοικούν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα ζητήματα της αντιπροσωπευτικότητας των διαδικτυακών ερευνών συνήθως αντιμετωπίζονται με τεχνικές στάθμισης και αντιστοίχισης (Schonlau et al, 2009). Τέλος, υπάρχουν και τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με αστοχίες υλικού. Για παράδειγμα δύο ημέρες μετά την αποστολή της τρίτης υπενθύμισης για την Έρευνα Υποψηφίων Βουλευτών 2009, παρουσιάστηκε αστοχία υλικού στο υποσύστημα σκληρών δίσκων του εξυπηρετητή και παρέμεινε ανενεργός για πολλές ώρες, με αποτέλεσμα να μη δέχεται νέες απαντήσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα. 3. Ποσοστά συμμετοχής σε διαδικτυακές έρευνες Από την έρευνα υποψηφίων βουλευτών 2009 προκύπτουν τα εξής στοιχεία: Το σύνολο των υποψηφίων των δύο μεγαλύτερων πολιτικών στις 56 εκλογικές περιφέρειες περιλαμβάνει 820 υποψήφιους βουλευτές (410 του ΠΑΣΟΚ και 410 της ΝΔ). Και τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα κατά την προεκλογική περίοδο, συμπεριέλαβαν στους δικτυακούς τόπους τους μία ιστοσελίδα για κάθε υποψήφιο/α στην οποία εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του/της. Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την αποστολή προσκλήσεων για συμμετοχή στην έρευνα του Σε 88 από τις ιστοσελίδες δεν υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση και οι αντίστοιχοι υποψήφιοι δεν προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα του 2009, αφού αυτή πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Μετά την αποστολή των αρχικών προσκλήσεων, διαπιστώθηκε ότι 85 από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ήταν λανθασμένες. Τελικά παραδόθηκαν συνολικά 656 αρχικές προσκλήσεις. Για όσους από τους υποψηφίους υπήρχε στις ιστοσελίδες των κομμάτων δεύτερη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, έγινε αντικατάσταση της προβληματικής διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τη δεύτερη. Στο τέλος της έρευνας, και με συνεχή προσπάθεια να διατηρηθεί ο μέγιστος αριθμός έγκυρων διευθύνσεων, το σύνολο των χρήσιμων διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ήταν 663. Το σύνολο των αρχικών προσκλήσεων και των επόμενων υπενθυμίσεων είχε ως αποτέλεσμα 271 υποψήφιοι βουλευτές να διαβάσουν την πρόσκληση για τη συμμετοχή τους στην έρευνα και να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο που βρήκαν μέσα στο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Αυτό σημαίνει ότι από τους 663 υποψήφιους βουλευτές για τους οποίους υπάρχουν έγκυρες διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 392 (59%) είτε δεν διάβασαν καθόλου τα ηλεκτρονικά μηνύματα με τις προσκλήσεις, είτε τα διάβασαν αλλά δεν ακολούθησαν τον σύνδεσμο. Δηλαδή για αυτούς τους 392 υποψήφιους βουλευτές δεν είναι δυνατόν να γίνει διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, δηλαδή σε αυτούς που - 4 -

5 ελέγχουν τακτικά το λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που διαθέτουν, έλαβαν το ηλεκτρονικό μήνυμα και ενημερώθηκαν για την έρευνα αλλά δεν θέλησαν να συμμετάσχουν, και σε αυτούς που δεν ενημερώθηκαν για την έρευνα για διάφορους λόγους (δεν ελέγχουν το λογαριασμό τους, δεν έλαβαν το μήνυμα γιατί κάποιο φίλτρο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δεν επέτρεψε την παράδοσή του, λάθος διεύθυνση κλπ). Από τους 271 που ακολούθησαν τον σύνδεσμο με τον μοναδικό αριθμό κουπονιού, 22 (8,1%) επισκέφτηκαν μόνο την πρώτη σελίδα της έρευνας και 63 (23,2%) συνέχισαν και την σελίδα με την πρώτη ερώτηση της έρευνας αλλά δεν έδωσαν καμία απάντηση. Συνολικά 85 υποψήφιοι, δηλαδή περίπου 3 στους 10 από τους 271 για τους οποίους είναι βέβαιο ότι διάβασαν την πρόσκληση, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα. Ακολουθώντας τα πρότυπα της Αμερικάνικης Ένωσης για τις Έρευνες Κοινής Γνώμης (American Association for Public Opinion Research) τα ερωτηματολόγια μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: Αν απαντήθηκαν λιγότερες από το 50% των βασικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, τότε το ερωτηματολόγιο χαρακτηρίζεται ως ελλιπές λόγω εγκατάλειψης (break-off). Αν απαντήθηκαν περισσότερες από το 50% των βασικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου και λιγότερες από το 80% των συνολικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, τότε το ερωτηματολόγιο χαρακτηρίζεται ως μερικώς συμπληρωμένο (partially completed). Αν απαντήθηκαν όλες οι βασικές ερωτήσεις και περισσότερες από το 80% των συνολικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, τότε το ερωτηματολόγιο χαρακτηρίζεται ως συμπληρωμένο (completed). Χρησιμοποιώντας αυτή την κατηγοριοποίηση στα δεδομένα της Έρευνας Υποψηφίων Βουλευτών 2009, προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία: Από τους 271 υποψήφιους που ακολούθησαν τον σύνδεσμο 27 (10,0%) εγκατέλειψαν το ερωτηματολόγιο ελλιπώς συμπληρωμένο, 45 (16,6%) το συμπλήρωσαν σε ικανοποιητικό βαθμό αφού απάντησαν σε όλες τις βασικές ερωτήσεις αλλά σε λιγότερο από το 80% των συνολικών ερωτήσεων, και 114 (42,1%) το συμπλήρωσαν σχεδόν στο σύνολό του (109 από αυτούς απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις). 4. Σύγκριση με άλλες μεθόδους συγκέντρωσης δεδομένων Από τα όσα παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες προκύπτει ότι οι διαδικτυακές έρευνες μπορούν να διεξαχθούν εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και με ποσοστό αποκρίσεων συγκρίσιμο με τα ποσοστά αποκρίσεων που προσφέρουν άλλες μέθοδοι συγκέντρωσης δεδομένων. Σε αυτή την ενότητα γίνεται σύγκριση των ευρημάτων που προκύπτουν από τις διαδικτυακές έρευνες με τα ευρήματα που προκύπτουν από άλλες μεθόδους συγκέντρωσης δεδομένων. Στη Μεγάλη Βρετανία τα διαδικτυακά εργαλεία χρησιμοποιούνται με αυξανόμενους ρυθμούς για την διεξαγωγή πολιτικών ερευνών. Η εταιρεία YouGov συντηρεί μία βάση δεδομένων με περισσότερα από μέλη που περιλαμβάνει εκπροσώπους όλων των ηλικιακών, κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών ομάδων. Ο Twyman (2008) συγκρίνοντας τις εκτιμήσεις των προεκλογικών ερευνών της εταιρείας - 5 -

6 YouGov με τις εκτιμήσεις των άλλων εταιρειών δημοσκοπήσεων που χρησιμοποιούν πιο παραδοσιακές μεθόδους συγκέντρωσης δεδομένων και με τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών, διαπιστώνει ότι οι εκτιμήσεις της YouGov είναι το ίδιο κοντά στο τελικό αποτέλεσμα των εκλογών με τις εκτιμήσεις των υπόλοιπων εταιρειών. Οι Sanders et al (2007) μελετώντας τα αποτελέσματα της Βρετανικής Εκλογικής Μελέτης του 2005 (British Election Study, 2005) συμπεραίνουν ότι ανάμεσα σε αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα μέσω διαδικτύου και σε αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα με προσωπική συνέντευξη, υπάρχουν στατιστικά σημαντικές, αλλά γενικά μικρές διαφορές ενώ τα κύρια συμπεράσματα που αφορούν στην κατανομή των βασικών επεξηγηματικών μεταβλητών στα μοντέλα συμμετοχής και επιλογής κόμματος είναι ίδια και για τα δύο υποσύνολα δεδομένων. Η Έρευνα Υποψηφίων Βουλευτών 2007 πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση όλα τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν όπως το 2009, δηλαδή αποκλειστικά μέσω διαδικτύου μετά από αποστολή προσκλήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην δεύτερη φάση τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν με τη βοήθεια ερευνητών οι οποίοι χρησιμοποίησαν τα ερωτηματολόγια για να πάρουν συνέντευξη από τους υποψήφιους βουλευτές. Λόγω των δύο διαφορετικών μεθόδων συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, η Έρευνα Υποψηφίων Βουλευτών 2007 προσφέρεται για σύγκριση των ευρημάτων που προκύπτουν από τα δύο υποσύνολα δεδομένων. Συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων ανάμεσα στα δύο υποσύνολα δεδομένων του 2007 προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες στη διαδικτυακή έρευνα ήταν νεότεροι από τους συμμετέχοντες μέσω προσωπικής συνέντευξης, περισσότεροι του ΠΑΣΟΚ από της ΝΔ, και με μικρότερο λόγο εκλεγμένων/μη εκλεγμένων από το λόγο που παρατηρείται στο σύνολο των υποψηφίων των δύο μεγάλων πολιτικών κομμάτων. Από την έρευνα υποψηφίων βουλευτών 2009 προκύπτει ότι το ποσοστό αυτών που έχουν εκλεγεί συνεχίζεται να εμφανίζεται αισθητά μικρότερο στο δείγμα, από ότι στο συνολικό πληθυσμό των υποψηφίων βουλευτών, ενώ όσον αφορά στο κόμμα από το οποίο προέρχονται, στο δείγμα του 2009 οι υποψήφιοι της ΝΔ είναι ελαφρώς περισσότεροι από τους υποψήφιους του ΠΑΣΟΚ. Από αυτήν την παρατήρηση φαίνεται ότι η τεράστια διαφορά της συμμετοχής των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ από αυτούς της ΝΔ το 2007, κατά ένα μέρος οφείλεται και στα διαφορετικά ποσοστά εκλεγμένων στα δύο πολιτικά κόμματα. Από τα προαναφερθέντα φαίνεται να υπάρχει θέμα αντιπροσωπευτικότητας όσον αφορά στην ηλικία, την εκλογή και το πολιτικό κόμμα των υποψηφίων στο υποσύνολο του δείγματος που προέκυψε από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων μέσω του Διαδικτύου. Συνεπώς υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης αυτού του θέματος αντιπροσωπευτικότητας. Η ερευνητική υπόθεση που τίθεται είναι κατά πόσο μία τέτοια διαχείριση θα οδηγήσει σε ίδια ευρήματα με αυτά που θα προέκυπταν από μία από τις πιο παραδοσιακές μεθόδους συγκέντρωσης δεδομένων. Για να ελεγχθεί αυτή η υπόθεση έγινε αντιστοίχιση ανάμεσα στις περιπτώσεις που προέκυψαν από τη - 6 -

7 διαδικτυακή έρευνα του 2007 και τις περιπτώσεις που προέκυψαν από την τηλεφωνική έρευνα του Η αντιστοίχιση υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις τρεις προαναφερθείσες μεταβλητές με το πακέτο της R Οptmatch το οποίο δίνει λύση στο πρόβλημα (bipartite matching) μετά από τη μετατροπή του σε πρόβλημα ροής ελάχιστου κόστους (Hansen, B.B. και Klopfer, S.O., 2006). Μετά τη διαδικασία αντιστοίχισης και αφού αφαιρέθηκαν από το δείγμα όσες περιπτώσεις δεν αντιστοιχίστηκαν, δοκιμάστηκε μία σειρά από ελέγχους ανεξαρτησίας από τους οποίους προέκυψε ότι η κατανομή των απαντήσεων των υποψηφίων είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. 4. Το μέλλον των διαδικτυακών ερευνών στην Ελλάδα Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (2009) τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση της διείσδυσης χρήσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα. Το ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου αυξήθηκε από 18% το 2003 σε 45% το Μπορεί αυτές οι τιμές να απέχουν ακόμη αρκετά από τις μέσες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, όπου το ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου είναι 67% αλλά ο μεγάλος ρυθμός αύξησης της διείσδυσης της χρήσης του Διαδικτύου προκρίνει την αύξηση των ποσοστών κάλυψης του Ελληνικού πληθυσμού τα επόμενα χρόνια. Όσο αυξάνεται η διείσδυση της χρήσης του Διαδικτύου, τόσο θα αυξάνεται και η αντιπροσωπευτικότητα των συμμετεχόντων στις διαδικτυακές έρευνες και θα μειώνεται η ανάγκη για τεχνικές στάθμισης και αντιστοίχισης. Με την παρούσα εργασία έγινε μία προσπάθεια να αναδειχθεί ότι οι διαδικτυακές έρευνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστες εναλλακτικές στις έρευνες που χρησιμοποιούν πιο παραδοσιακούς τρόπους συγκέντρωσης δεδομένων, τουλάχιστον όταν υπάρχει διαθέσιμος ένας κατάλογος με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των ατόμων που ανήκουν στον πληθυσμό στόχο. Επόμενο βήμα αποτελεί η διεξαγωγή ερευνών κοινής γνώμης που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, όπως αυτές που διεξάγονται στη Μεγάλη Βρετανία από την εταιρεία YouGov, η οποία ήδη έχει αποκτήσει παρουσία στην Ελλάδα. Οι διαδικτυακές έρευνες έφτασαν ήδη στην Ελλάδα και διεκδικούν κομμάτι της πίτας. Μόνο το μέλλον μπορεί να δείξει πόσο μεγάλο θα είναι το κομμάτι αυτό. Το σίγουρο είναι ότι τα μέλη του ΕΣΙ που οργανώνουν και υλοποιούν έρευνες κοινής γνώμης, έχουν μόνο να κερδίσουν από την εξέλιξη αυτή. ABSTRACT The development of Internet technological tools offers the opportunity to conduct rapid and cost-effective, social and political web-based surveys. The response rate observed in web surveys is comparable to the response rates observed in studies using other methods of data collection. Any problems arising in web surveys concerning the representativeness of the sample can be addressed by weighting and matching techniques. This paper is an attempt to present findings of the "Comparative Candidate Survey" project conducted in Greece in 2009 exclusively through the Internet. This paper also includes data supporting the hypothesis that the web-based survey findings do not differ significantly from the findings of surveys conducted through telephone interviews

8 Ευχαριστίες: Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υποψήφιους βουλευτές που συμμετείχαν στην έρευνα. Χωρίς τη δική τους συμβολή η παρούσα εργασία δεν θα είχε γίνει. ΑΝΑΦΟΡΕΣ American Association for Public Opinion Research (2008). Standard Definitions: Final Dispositions of Case Codes and Outcome Rates for Surveys. 5th edition. Lenexa, Kansas: AAPOR. Couper, M. P., Conrad, F. G., & Tourangeau, R. (2007). Visual context effects in web surveys. Public Opinion Quarterly, 71(4), 623. Couper, M. P., Tourangeau, R., Conrad, F. G., & Singer, E. (2006). Evaluating the effectiveness of visual analog scales: A web experiment. Social Science Computer Review, 24(2), 227. Crawford, S. D., M. P. Couper, & M. J. Lamias. (2001). Web surveys: Perceptions of burden. Social Science Computer Review 19(2): Eurostat (2009) Computers and the Internet in households and enterprises in Information society statistics, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: Evans, J. R., & A. Mathur. (2005). The value of online surveys. Internet Research 15(2), Hansen, B. B. and Klopfer, S. O. (2006) 'Optimal full matching and related designs via network flows', Journal of Computational and Graphical Statistics, 15(3), Heerwegh, D., & Loosveldt, G. (2008). Face-to-face versus web surveying in a highinternet-coverage population: Differences in response quality. Public Opinion Quarterly, 72(5), Kreuter, F., Presser, S., & Tourangeau, R. (2008). Social desirability bias in CATI, IVR, and web surveys: The effects of mode and question sensitivity. Public Opinion Quarterly, 72(5), Reips, U. D., & Funke, F. (2008). Interval-level measurement with visual analogue scales in internet-based research: VAS generator. Behavior Research Methods, 40(3), Sanders, D., Clarke, H. D., Stewart, M. C., & Whiteley, P. (2007). Does mode matter for modelling political choice? Evidence from the 2005 British election study. Political Analysis, 15(3), Schonlau, M., van Soest, A., Kapteyn, A., & Couper, M. (2009). Selection bias in web surveys and the use of propensity scores. Sociological Methods & Research, 37(3), Twyman Joe (2008) Getting It Right: YouGov and Online Survey Research in Britain. Journal of Elections, Public Opinion and Parties 18(4), Zhang, Y. (2000). Using the internet for survey research: A case study. Journal of the American Society for Information Science 51(1), Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2010). Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

17-20.3.2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

17-20.3.2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ A. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: VOTE ADDED VALUE (A.M. ΕΣΡ: 43) ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ METRISI Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: Αποτύπωση στάσεων, αντιλήψεων, κοινωνικής και πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα επικαιρότητας

Θέματα επικαιρότητας ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Θέματα επικαιρότητας ΜΑΙΟΣ 2014 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 2014 1 Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2005 Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"... 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ... 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς page...2 Ποια είναι η Global Link? Γιατί ONLINE έρευνα αγοράς? Αποτελέσματα έρευνας Global Sustain Stakeholders Engagement page...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 29 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καταγραφής Πολιτικών Εξελίξεων πριν τις Εκλογές. Ιανουάριος 2015. Συλλογή στοιχείων: 5 8 Ιανουαρίου 2015. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα

Έρευνα καταγραφής Πολιτικών Εξελίξεων πριν τις Εκλογές. Ιανουάριος 2015. Συλλογή στοιχείων: 5 8 Ιανουαρίου 2015. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα Έρευνα καταγραφής Πολιτικών Εξελίξεων πριν τις Εκλογές Ιανουάριος 2015 Συλλογή στοιχείων: 5-8 Ιανουαρίου 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)»

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Μάριος Βρυωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΜΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014. Απρίλιος 2014

Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014. Απρίλιος 2014 Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014 Απρίλιος 2014 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Φορέας Ανάθεσης Τύπος και Μέθοδος Πληθυσµός Κάλυψη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 17-18 Σεπτεμβρίου 2015

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 17-18 Σεπτεμβρίου 2015 Eκτίμηση πολιτικών τάσεων 17-18 Σεπτεμβρίου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 120

Πολιτικό Βαρόμετρο 120 Πολιτικό Βαρόμετρο 120 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων & του κατοχικού δανείου Μάιος 2013 1. ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία DATA R.C. για λογαριασμό του pelop.gr. Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007 ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ καιτηνκαθημερινη 8-10 Οκτωβρίου2007 TΑΥΤΟΤΗΤΑΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8). ΑΝΑΘΕΣΗ: Τηλεοπτικός- Ραδιοφωνικός Σταθµός«ΣΚΑΪ»& εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (2) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (3) Ε: Για το προσωπικό αναφέρεστε; Και μία τελευταία ερώτηση. Από πόσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Ευρημάτων ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Περίληψη Ευρημάτων ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Περίληψη Ευρημάτων ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΩΡΑΡΙΑ ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ετοιμάστηκε από την Pulse Market Research Αύγουστος 2014 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα απόψεων καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 106

Πολιτικό Βαρόμετρο 106 Πολιτικό Βαρόμετρο 106 Μάιος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συνηθίζετε να παρακολουθείτε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες, ή στο ίντερνετ ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr

για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Ε.Σ.Ρ.: 2 ΣΚΟΠΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Στην εργασία αυτή αναπτύσσονται βασικές έννοιες μιας δειγματοληπτικής έρευνας, αναλύονται οι διαδικασίες και οι τρόποι διεξαγωγής της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 87

Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Φεβρουάριος 2011 ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 13/2/2011 Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε

Διαβάστε περισσότερα

3. Τρόποι ιεξαγωγής Έρευνας Οι κύριοι τρόποι διεξαγωγής έρευνας είναι: Προσωπική Συνέντευξη (Personal Interview) όπου ο ερευνητής κάνει τις ερωτήσεις και συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο Τηλεφωνική Συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση(πολιτικών(τάσεων. 336(Ιουνίου(2015

Εκτίμηση(πολιτικών(τάσεων. 336(Ιουνίου(2015 Εκτίμηση(πολιτικών(τάσεων 336(Ιουνίου(2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου ΕΣΡ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τις επιστημονικές έρευνες μπορούμε να τις διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις ποσοτικές και τις ποιοτικές. Όπως καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: Δημοσκοπήσεις ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Έξι μήνες διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ

Έξι μήνες διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Έξι μήνες διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Συγκριτική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου πριν & μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Μάρτιος 2010 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 23 24 Μαΐου 2012

ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 23 24 Μαΐου 2012 ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.212 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 23 24 Μαΐου 2012 2 η έκδοση: με κάθε επιφύλαξη As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι;

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι; Εταιρικοί δικτυακοί τόποι Είναι χρήσιμοι; Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυμέσων Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου στη διερεύνηση επιδημιών. Εργαλείο συλλογής πληροφορίας (απαντήσεων σε ερωτήσεις)

Ορισμός. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου στη διερεύνηση επιδημιών. Εργαλείο συλλογής πληροφορίας (απαντήσεων σε ερωτήσεις) Ορισμός Σχεδιασμός ερωτηματολογίου στη διερεύνηση επιδημιών Εργαλείο συλλογής πληροφορίας (απαντήσεων σε ερωτήσεις) Επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών ΚΕΕΛΠΝΟ ΕΣΔΥ, 2008 Σκοπός η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 123

Πολιτικό Βαρόμετρο 123 Πολιτικό Βαρόμετρο 123 Σεπτέμβριος 2013 ΣΚΑΪ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 74% Ούτε σωστή - ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL ΝΕWS

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL ΝΕWS ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL ΝΕWS Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: Αποτύπωση της πολιτικής συμπεριφοράς των ψηφοφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 14-15 Σεπτεμβρίου 2015

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 14-15 Σεπτεμβρίου 2015 Eκτίμηση πολιτικών τάσεων 14-15 Σεπτεμβρίου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΜΙΝ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ανάθεση: ΕLΜΙΝ Hellenic Mining Enterprises S.A. Τύπος έρευνας: Ποσοτική έρευνα με Computer Assisted τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 19-20 Ιανουαρίου 2016

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 19-20 Ιανουαρίου 2016 Eκτίμηση πολιτικών τάσεων 19-20 Ιανουαρίου 2016 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Οκτώβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Η επόμενη μέρα των εκλογών

Η επόμενη μέρα των εκλογών Η επόμενη μέρα των εκλογών Η επίδραση της πολιτικής αλλαγής στο εκλογικό σώμα Η πρώτη μετεκλογική έρευνα της Public Issue Ιανουάριος 2015 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

IOYNIOΣ 2009. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ

IOYNIOΣ 2009. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ IOYNIOΣ 2009 1. Ευρωεκλογές Εκλογική συμπεριφορά 2. Ευρωεκλογές Αξιολόγηση προεκλογικής περιόδου 3. Δείκτες πολιτικής συμπεριφοράς 3η προεκλογική μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα»

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» «Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: Κοντακτσή Νίκη Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Καρδαράς Δημήτριος Δεκέμβριος 2014 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς συνεργασίες: Η RASS συνεργάζεται με την αμερικανική εταιρεία ερευνών Zogby International.

Διεθνείς συνεργασίες: Η RASS συνεργάζεται με την αμερικανική εταιρεία ερευνών Zogby International. EXIT POLL Εκλογές 2007 Επικράτεια Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη την 16 η Σεπτεμβρίου 2007. Τύπος έρευνας: Έρευνα προσωπικών συνεντεύξεων σε εκλογείς κατά την έξοδο από την κάλπη.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου Ποσοτική έρευνα Γιώτα Παπαγεωργίου (Babbie, κεφ. 1,2 Bryman, kef. 1,2 Κυριαζή, κεφ. 2,3 Κατσίλλης, κεφ. 1 Martin, κεφ. 1 Mertens, κεφ. 11 Robson, κεφ. 4 de Vaus, kef. I). Σκοπός: Η κατανόηση και εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο

Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο Μπουκουβάλας Κωνσταντίνος Εισαγωγή Το ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε. έχει λάβει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας ως δικαιούχος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars;

Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars; PNA s Webinars 1 2 Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars; Τα PNA s Webinars, είναι υπηρεσία που προσφέρει η PNA στις εταιρίες που επιθυμούν να διοργανώσουν ηλεκτρονικά σεμινάρια, διαλέξεις και παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων

Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων 13-15 Μαΐου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Νοέμβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Νοέμβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Νοέμβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές 2009. Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ. Σεπτέμβριος 2009. PI0985/ Διάγραμμα 1

Εκλογές 2009. Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ. Σεπτέμβριος 2009. PI0985/ Διάγραμμα 1 Εκλογές 2009 Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ Σεπτέμβριος 2009 PI0985/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ 105108 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 17-21 Οκτωβρίου 2014

ΕΡΕΥΝΑ 105108 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 17-21 Οκτωβρίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ 105108 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.222 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 17-21 Οκτωβρίου 2014 As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 115

Πολιτικό Βαρόμετρο 115 Πολιτικό Βαρόμετρο 115 Δεκέμβριος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ιούνιος-Δεκέμβριος 2012 88 Σε σωστή 66 74 80 79 75 Πριν τις εκλογές Σε λάθος 5 23 19 13 14 19 Ιουν-12 Ιουλ-12 Σεπ-12 Οκτ-12

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Μάθημα : Στατιστική Ι Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ Email : epdiamantopoulos@yahoo.gr 1 Στόχοι της υποενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ετήσια έρευνα της Public Issue. για τους Θεσμούς

Η ετήσια έρευνα της Public Issue. για τους Θεσμούς Η ετήσια έρευνα της Public Issue για τους Θεσμούς Δείκτες εμπιστοσύνης 2007-2014 Οκτώβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

στα νέα μέτρα, το έλλειμμα και το χρέος Φεβρουάριος 2010

στα νέα μέτρα, το έλλειμμα και το χρέος Φεβρουάριος 2010 Η ελληνική Κοινή Γνώμη απέναντι στα νέα μέτρα, το έλλειμμα και το χρέος Φεβρουάριος 2010 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικτυακή έρευνα. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και εργαλεία διεξαγωγής διαδικτυακών ερευνών.

Η Διαδικτυακή έρευνα. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και εργαλεία διεξαγωγής διαδικτυακών ερευνών. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH Η Διαδικτυακή έρευνα. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και εργαλεία διεξαγωγής διαδικτυακών ερευνών. Απόστολος Λιναρδής, Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. 17-18 Ιανουαρίου 2015

Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. 17-18 Ιανουαρίου 2015 Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 17-18 Ιανουαρίου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 17 έως και 19 Απριλίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή στο P.A.S.W. Υποχρεωτικό μάθημα 4 ου εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα