ΡΖΓΝΟΗΔΠ CPA ΟΗΝΡΖΡΔΠ ΔΘΛΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖ- ΞΝΘΑ Ξαξαγσγή πξσηνηχπσλ ζρεδίσλ Γξαζηεξηφηεηεο ζπζθεπαζίαο (κφλν πξντφλησλ πνπ 82.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΖΓΝΟΗΔΠ CPA ΟΗΝΡΖΡΔΠ ΔΘΛΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖ- ΞΝΘΑ- 74.10.2 Ξαξαγσγή πξσηνηχπσλ ζρεδίσλ Γξαζηεξηφηεηεο ζπζθεπαζίαο (κφλν πξντφλησλ πνπ 82."

Transcript

1 ΡΝΚΔΗΠ ΘΙΑΓΝΗ NACE ΡΑΜΔΗΠ NACE ΘΑΡΖΓΝ-ΟΗΔΠ CPA ΞΝΘΑ- ΡΖΓΝΟΗΔΠ CPA ΔΘΛΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖ- ΟΗΝΡΖΡΔΠ THE ART OF BUSINESS DEVELOPMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΩΝ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΙΜΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ 10 Βηνκεραλία ηξνθίκσλ Ξαξαγσγή παγσηψλ Αξηνπνηία παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο Ξαξαγσγή παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο Ξαξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ Ξαξαγσγή θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ Δπεμεξγαζία ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ θαη ζπκππθλσκάησλ ηνπ θαθέ ή ησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ ινβνχ θαη θινηνχ θαθέ Δπεμεξγαζία πξάζηλνπ ηζαγηνχ (πνπ δελ έρεη ππνζηεί δχκσζε), καχξνπ ηζαγηνχ (πνπ έρεη ππνζηεί δχκσζε) θαη ηζαγηνχ πνπ έρεη ππνζηεί ελ κέξεη δχκσζε, πνπ δηαζέηνληαη ζε άκεζεο ζπζθεπαζίεο πεξηερνκέλνπ <= 3 kg Δπεμεξγαζία εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ, ζπκππθλσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηζαγηνχ ή κάηε Δπεμεξγαζία αθεςεκάησλ βνηάλσλ Ξαξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ Ξαξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ Ξαξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ Ξαξαγσγή ζνππψλ θαη δσκψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηνπο 11 Βηνκεραλία Ξνηψλ Ξαξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ Επζνπνηία Ξαξαγσγή αλαςπθηηθψλ παξαγσγή κεηαιιηθνχ λεξνχ θαη άιισλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ 12 Ξαξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 13 Ξαξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιηθψλ. 14 Θαηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο. 15 Θαηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο, θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ ), ηζαληψλ, εηδψλ ζεινπνηίαο, εηδψλ ζαγκαηνπνηίαο θαη ππνδεκάησλ θαη ππνδεκάησλ. 1

2 ΡΝΚΔΗΠ ΘΙΑΓΝΗ NACE ΡΑΜΔΗΠ NACE ΘΑΡΖΓΝ-ΟΗΔΠ CPA ΞΝΘΑ- ΡΖΓΝΟΗΔΠ CPA ΔΘΛΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖ- ΟΗΝΡΖΡΔΠ THE ART OF BUSINESS DEVELOPMENT ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν 16 θαη θειιφ, εθηφο απφ ηα έπηπια, θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο. 17 Θαηαζθεπή ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη πξντφλησλ απφ ραξηί. Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή 18 πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ θαη εηθφλαο ή κέζσλ πιεξνθνξηθήο. 19 Ξαξαγσγή νπηάλζξαθα θαη πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 20 Ξαξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ. 21 Ξαξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 22 Ξαξαγσγή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο. 23 Θαηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά. 24 Ξαξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ. 25 Θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ. 26 Θαηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθψλ πξντφλησλ 27 Θαηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 28 Θαηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. 29 Θαηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ 30 Θαηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ 31 Θαηαζθεπή επίπισλ 32 Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 33 Δπηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ εμνπιηζκνχ. 36 Ππιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ 37 Δπεμεξγαζία Ιπκάησλ 38 Ππιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνξξηκκάησλ αλάθηεζε πιηθψλ 39 Γξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ 41 Θαηαζθεπέο Θηηξίσλ 42 Έξγα Ξνιηηηθνχ κεραληθνχ 43 Δμεηδηθεπκέλεο Θαηαζθεπαζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 46 Σνλδξηθφ Δκπφξην (πιελ εκπφξην κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ / κνηνζηθιεηψλ) 49 Σεξζαίεο κεηαθνξέο θαη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ 50 Ξισηέο κεηαθνξέο 51 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 52 Απνζήθεπζε θαη ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο 53 Ραρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 55 Θαηαιχκαηα Μελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα (φιεο νη ππνθαηεγνξίεο εμαηξνπκέλεο Θαηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο ηεο ) δηακνλήο Σψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα 2

3 ΡΝΚΔΗΠ ΘΙΑΓΝΗ NACE ΡΑΜΔΗΠ NACE ΘΑΡΖΓΝ-ΟΗΔΠ CPA ΞΝΘΑ- ΡΖΓΝΟΗΔΠ CPA ΔΘΛΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖ- ΟΗΝΡΖΡΔΠ THE ART OF BUSINESS DEVELOPMENT ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ 58 Δθδνηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 61 Ρειεπηθνηλσλίεο Δλζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 61.2 Αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 61.3 Γνξπθνξηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο Γξαζηεξηφηεηεο Ξξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο ζπκβνπισλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 63 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη άιισλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο πεξεζίεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο πεξεζίεο κειεηψλ νξγάλσζεο θαη επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο πεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο πεξεζίεο απνηίκεζεο επηρεηξήζεσλ πξηλ απφ ζπγρσλεχζεηο ή/θαη εμαγνξέο πεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα κάξθεηηλγθ πεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο παξαγσγήο πεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα ζέκαηα εθνδηαζκνχ θαη άιισλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο πεξεζίεο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα επηκειεηείαο (logistic) πεξεζίεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πεξεζίεο δηαρείξηζεο έξγσλ εθηφο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 71 Αξρηηεθηνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ ηερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο Ρερληθέο Γνθηκέο θαη Αλαιχζεηο Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε Γηαθήκηζε θαη έξεπλα αγνξάο πεξεζίεο πιήξνπο δηαθήκηζεο πεξεζίεο γξαθίζηα δηαθεκίζεσλ πεξεζίεο θαηαζθεπήο δηαθεκηζηηθψλ πηλάθσλ γεληθά (παλφ) θαη επηγξαθψλ πεξεζίεο θαηαρψξηζεο αγγειηψλ θαη δηαθεκίζεσλ ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά πεξεζίεο ζρεδηαζκνχ (φρη παξαγσγήο) δηαθεκηζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή ηαηληψλ πεξεζίεο ζρεδηαζκνχ δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ 74 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξεζίεο ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, βηνκεραληθήο ζρεδίαζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο 3

4 ΡΝΚΔΗΠ ΘΙΑΓΝΗ NACE ΡΑΜΔΗΠ NACE ΘΑΡΖΓΝ-ΟΗΔΠ CPA ΞΝΘΑ- ΡΖΓΝΟΗΔΠ CPA ΔΘΛΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖ- ΟΗΝΡΖΡΔΠ THE ART OF BUSINESS DEVELOPMENT ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ εμεηδηθεπκέλνπ ζρεδηαζκνχ Ξαξαγσγή πξσηνηχπσλ ζρεδίσλ Γξαζηεξηφηεηεο ζπζθεπαζίαο (κφλν πξντφλησλ πνπ αλήθνπλ ζε επηιέμηκεο δξαζ.). πεξεζίεο εγθαηάζηαζεο παθέησλ ινγηζκηθνχ ή επεθηάζεσλ ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Επιςθμαίνεται ότι από τισ παραπάνω μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ εξαιροφνται και δεν δφναται να υποβάλλουν αίτθςθ υπαγωγισ οφτε να λάβουν τθν ενίςχυςθ τθσ επιχοριγθςθσ οι δραςτθριότθτεσ τθσ πρϊτθσ μεταποίθςθσ των προϊόντων του τομζα Γεωργίασ, όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται ςτο πρϊθν παράρτθμα ΙΙ του άρκρου 32 (πρϊθν άρκρο 38) τθσ Συνκικθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όπωσ ιςχφει κακϊσ και τα οριηόμενα ςτθν ΚΥΑ /2622/ (ΦΕΚ 1391/Β). Ο πίνακασ των δραςτθριοτιτων αυτϊν βρίςκεται ςτον παρακάτω πίνακα. Β) ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (Δεν Επιδοτούνται) Σε κάκε περίπτωςθ, ιςχφουν οι περιοριςμοί του πεδίου εφαρμογισ των ενιςχφςεων όπωσ ορίηονται ςτο Άρκρο 1 του Κανονιςμοφ τθσ ΕΕ 1998/2006 De Minimis. Ο παρόν κανονιςμόσ εφαρμόηεται ςτισ ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςε επιχειριςεισ ςε όλουσ τουσ τομείσ εκτόσ: α) τισ ενιςχφςεισ προσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ, που εμπίπτουν ςτον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 104/2000 του Συμβουλίου (1) β) τισ ενιςχφςεισ προσ επιχειριςεισ που αςχολοφνται με τθν πρωτογενι παραγωγι γεωργικϊν προϊόντων, όπωσ απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα I τθσ ςυνκικθσ γ) ενιςχφςεισ προσ επιχειριςεισ που αςχολοφνται με τθ μεταποίθςθ και εμπορία γεωργικϊν προϊόντων, όπωσ απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα I τθσ ςυνκικθσ, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: i) όταν το ποςό τθσ ενίςχυςθσ κακορίηεται με βάςθ τθν τιμι ι τθν ποςότθτα τζτοιων προϊόντων που πωλοφνται από πρωτογενείσ παραγωγοφσ ι διατίκενται ςτθν αγορά από τισ οικείεσ επιχειριςεισ ii) όταν θ ενίςχυςθ ςυνοδεφεται από τθν υποχρζωςθ απόδοςισ τθσ εν μζρει ι εξ ολοκλιρου ςε πρωτογενείσ παραγωγοφσ δ) ενιςχφςεισ για δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με εξαγωγζσ προσ τρίτεσ χϊρεσ ι προσ κράτθ μζλθ, ιδίωσ δε ενιςχφςεισ που ςυνδζονται άμεςα με τισ εξαγόμενεσ ποςότθτεσ, με τθ δθμιουργία και λειτουργία δικτφου διανομισ ι με άλλεσ τρζχουςεσ δαπάνεσ που ςχετίηονται με εξαγωγικι δραςτθριότθτα ε) ενιςχφςεισ για τισ οποίεσ τίκεται ωσ όροσ θ χριςθ εγχϊριων αγακϊν αντί των ειςαγόμενων ςτ) τισ ενιςχφςεισ προσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του άνκρακα κατά τθν ζννοια του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1407/2002 η) τισ ενιςχφςεισ για τθν απόκτθςθ οχθμάτων οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν οι οποίεσ χορθγοφνται ςε επιχειριςεισ που εκτελοφν οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ για λογαριαςμό τρίτων θ) τισ ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςε προβλθματικζσ επιχειριςεισ. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ κανονιςμοφ νοοφνται ωσ: α) «γεωργικά προϊόντα» τα προϊόντα που απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα I τθσ ςυνκικθσ ΕΚ (που παρατίκεται παρακάτω), με εξαίρεςθ τα προϊόντα αλιείασ β) «μεταποίθςθ γεωργικϊν προϊόντων» κάκε πράξθ επί γεωργικοφ προϊόντοσ από τθν οποία προκφπτει ζνα επίςθσ γεωργικό προϊόν, με εξαίρεςθ τισ εργαςίεσ εντόσ τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν προετοιμαςία ενόσ προϊόντοσ ηωικισ ι φυτικισ προζλευςθσ για τθν πρϊτθ του πϊλθςθ γ) «εμπορία γεωργικϊν προϊόντων» θ κατοχι ι ζκκεςθ με ςκοπό τθν πϊλθςθ, τθν προςφορά προσ πϊλθςθ, τθν παράδοςθ ι οποιονδιποτε άλλον τρόπο διάκεςθσ ςτθν αγορά, με εξαίρεςθ τθν πρϊτθ πϊλθςθ από μζρουσ πρωτογενοφσ παραγωγοφ ςε μεταπωλθτζσ ι μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ και κάκε δραςτθριότθτα θ οποία προετοιμάηει το προϊόν για μια τζτοια πρϊτθ πϊλθςθ θ πϊλθςθ από μζρουσ 4

5 πρωτογενοφσ παραγωγοφ προσ τελικοφσ καταναλωτζσ λογίηεται ωσ εμπορία αν πραγματοποιείται ςε χωριςτό και ειδικό για τον ςκοπό αυτό χϊρο. Επίςθσ από τον κλάδο τθσ μεταποίθςθσ, για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ οδθγοφ εξαιροφνται και δεν δφνανται να υποβάλλουν αίτθςθ: Οι δραςτθριότθτεσ του τομζα τθσ χαλυβουργίασ όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ του νζου Ρολυτομεακοφ Ρλαιςίου για τισ Ρεριφερειακζσ Ενιςχφςεισ προσ μεγάλα επενδυτικά ςχζδια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Οι δραςτθριότθτεσ ναυπθγικϊν εργαςιϊν όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτο πλαίςιο για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ ςτθ ναυπθγικι βιομθχανία (2003/C317/06), και, Οι δραςτθριότθτεσ του τομζα των ςυνκετικϊν ινϊν όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ του νζου Ρολυτομεακοφ Ρλαιςίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΡΙΝΑΚΑΣ : Ρροβλεπόμενοσ ςτο άρκρο 32 τθσ Συνκικθσ 1 2 Κλάςθ τθσ Είδοσ εμπορεφματοσ ονοματολογίασ των Βρυξελλϊν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ηϊα ηϊντα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κρζατα και βρϊςιμα παραπροιόντα ςφαγίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ιχκείσ μαλακόςτρατα και μαλάκια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίασ. Ωά πτθνϊν. Μζλι φυςικόν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ζντερα, κφςτεισ και ςτόμαχοι ηϊων, ολόκλθρα ι εισ τεμάχια, πλθν των εξ ιχκφων τοιοφτων Ρροϊόντα ηωικισ προελεφςεωσ, μθ αλλαχοφ κατονομαηόμενα ι περιλαμβανόμενα. Μθ ηϊντα ηϊα των κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλλθλα δια τθν ανκρϊπινθν κατανάλωςιν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Φυτά ηϊντα και προϊόντα ανκοκομίασ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Λαχανικά, φυτά ρίηαι και κόνδυλοι, άπαντα εδϊδιμα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Καρποί και οπϊραι εδϊδιμοι.φλοιοί εςπεριδοειδϊν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Καφζσ, τείον και αρτφματα (μπαχαρικά) εξαιρζςει του ματζ (κλάςισ 09.03). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Δθμθτριακά προϊόντα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ρροϊόντα αλευροποιίασ,βφνθ, άμυλα, γλουτζνθ, ινουλίνθ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Σπζρματα και καρποί ελαιϊδεισ.σπζρματα, ςπόροι ςποράσ και διάφοροι καρποί. Βιομθχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονομαί. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Ρθκτίνθ. ΕΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λίπθ χοίρειον υπό τθν ονομαςία <<saindoux>> και λοιπά χοίρεια λίπθ, λαμβανόμενα διά πιζςεωσ ι τιξεωσ Λίπθ βοειδϊν, προβατοειδϊν και αιγοειδϊν, ακατζργαςτα ι τετθγμζνα, περιλαμβανόμενων και των λιπϊν των λεγομζνων πρϊτθσ εκκλίψεωσ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Στεατίνθ, ελαιοςτεατίνθ, ζλαιον του υπό τθν ονομαςία <<saindoux>> χοιρείου λίπουσ και ελαιομαργαρίνθ, άνευ προςκικθσ γαλακτοματοποιϊν ουςιϊν, άνευ αναμείξεωσ ι παραςκευι τινόσ Λίπθ και ζλαια ιχκφων και καλαςςίων κθλαςτικϊν, ζςτω και εξθυγενιςμζνα Ζλαια φυςικά μόνιμα, ρευςτά ι αλοιφϊδθ, ακακάριςτα, κεκακαρμζνα ι εξθυγενιςμζνα Ζλαια και λίπθ ηωικά ι φυτικά υδρογονομζνα, ζςτω και εξθυγενιςμζνα, αλλϋουχί περαιτζρω επεξεργαςμζνα Μαργαρίνθ, απομίμθςθσ χοιρείου λίπουσ (simili saindoux) και ζτερα βρϊςιμα λίπθ παραςκευαςμζνα Υπολείμματα προκφπτοντα εκ τθσ επεξεργαςίασ των λιπαρϊν ουςιϊν ι των ηωικϊν ι φυτικϊν κθρϊν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Ραραςκευάςματα κρεάτων, ιχκφων, μαλακοςτάτων και μαλακίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 Σάκχαρισ τεφτλων και ςακχαροκάλαμου, εισ ςτερεάν κατάςταςιν. 5

6 Ζτερα ςάκχαρα, ςιρόπια. Υποκατάςτατα του μζλιτοσ, ζςτω και μεμειγμζνα μετά φυςικοφ μζλιτοσ. Σάκχαρα και μελάςςαι κεκαυμζναι Μελάςςαι, ζςτω και αποχρωματιςμζναι Σάκχαρα, ςιρόπια και μελάςςαι, άπαντα αρωματιςμζνα ι τεχνικϊσ κεχρωςμζνα (περιλαμβανόμενθσ και τθσ δια βανίλλθσ ι βανιλλίνθσ αρωματιςμζνθσ ςακχάρεωσ), εξαιρουμζνων των χυμϊν οπϊρων μετά προςκικθσ ςακχάρεωσ εισ πάςαν αναλογίαν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 Κακάον εισ βαλάνουσ και κραφςματα βαλάνων, ακατζργαςτα ι πεφρυγμζνα Κελφφθ, φλοιοί μεμβράναι και απορρίμματα κακάου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 Ραραςκευάςματα οςπρίων, λαχανικϊν, οπϊρων και ετζρων φυτϊν ι μερϊν φυτϊν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γλεφκοσ ςταφυλϊν, μερικϊσ ηυμωκζν, ζςτω και αν θ ηφμωςισ ανεςτάλθ κακ'οιονδιποτε ζτερον τρόπον, εξαιρζςει τθσ δια προςκικθσ οινοπνεφματοσ Οίνοι εκ νωπϊν ςταφυλϊν. Γλεφκοσ εκ νωπϊν ςταφυλϊν, οφτινοσ θ ηφμωςισ ανεςτάλθ τθ προςκικθ οινοπνεφματοσ (περιλαμβανομζνων και των μιςτελίων) Μθλίτθσ, απίτθσ, υδρόμελι και ζτερα ποτά προερχόμενα εκ ηυμϊςεωσ. Ex Αικυλικι αλκοόλθ, μετουςιωμζνθ ι μθ, οιουδιποτε αλκοομετρικοφ τίτλου, Ex22.09 Λαμβανόμενθ από γεωργικά προϊόντα περιλαμβανόμενα ςτο παράρτθμα 1 τθσ Συνκικθσ, εξαιρουμζνων των αποςταγμάτων, θδφποτων και ετζρων οινοπνευματωδϊν ποτϊν, ςυνκζτων αλκοολοφχων παραςκευαςμάτων (καλουμζνων ςυμπεπυκνωμζνων εκχυλιςμάτων) δια τθν παραςκευι ποτϊν Πξοσ εδϊδιμων και υποκατάςτατα αυτοφ εδϊδιμα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομθχανιϊν ειδϊν διατροφισ. Τροφαί παρεςκευαςμζναι δια ηϊα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 Καπνόσ ακατζργαςτοσ ι μθ βιομθχανοποιθμζνοσ. Απορρίμματα καπνοφ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Φελλόσ, φυςικόσ ακατζργαςτοσ και απορρίμματα φελλοφ. Φελλόσ εισ κραφςματα, κόκκουσ ι κόνιν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54 Λίνον, ακατζργαςτον, μουςκευμζνον, αποφλοιωμζνον, κτενιςμζνον ι άλλωσ πωσ κατειργαςμζνον, μθ όμωσ νθματοποιθμζνον. Στυπία και απορρίμματα (περιλαμβανομζνου και του εκ τθσ ξάνςεωσ νθμάτων, υφαςμάτων ι ρακϊν προερχομζνου λίνου). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κάνναβισ, (Cannabis sativa) ακατζργαςτοσ,μουςκευμζνθ, αποφλοιωμζνθ, κτενιςμζνθ ι άλλωσ κατειργαςμζνθ, αλλά μθ νθματοποιθμζνθ. Στυπία και απορρίμματα καννάβεωσ (περιλαμβανομζνων και των προερχόμενων εκ τθσ ξάνςεωσ νθμάτων, υφαςμάτων ι ρακϊν). ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ ΚΤΑ /2622/ (ΦΕΚ 1391/Β) ΔΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΡΕΑ Δράςθ 1.1.: Εκςυγχρονιςμόσ, ςυμπλιρωςθ τθσ υφιςτάμενθσ ςφαγειοτεχνικισ υποδομισ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ, ϊςτε να πλθροφν και τισ απαιτιςεισ για τθν βιολογικι κτθνοτροφία. Δράςθ 1.2.: Ίδρυςθ νζων μονάδων ςφαγείων δυναμικότθτασ μζχρι 400 τον. κρζατοσ ςε νθςιωτικζσ περιοχζσ όπου δεν υπάρχει επαρκισ ςφαγειοτεχνικι υποδομι (πλθν Κριτθσ και Εφβοιασ). Δράςθ 1.3.: Εκςυγχρονιςμόσ επζκταςθ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων, μονάδων τεμαχιςμοφ - τυποποίθςθσ κρζατοσ και παραγωγισ κρεατοςκευαςμάτων. Δράςθ 1.4.: Ίδρυςθ μονάδων τεμαχιςμοφ τυποποίθςθσ κρζατοσ κθραματικϊν ειδϊν και παραγωγισ κρεατοςκευαςμάτων ςε περιπτϊςεισ κακετοποίθςθσ τθσ παραγωγισ. 6

7 Δράςθ 1.5.: Ίδρυςθ μονάδων τεμαχιςμοφ τυποποίθςθσ κρζατοσ και παραγωγισ κρεατοςκευαςμάτων, ςε περιοχζσ όπου δεν υπάρχει επαρκισ υποδομι, με ςτόχο τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ. Δράςθ 1.6.: Εκςυγχρονιςμόσ ςυμπλιρωςθ, χωρίσ αφξθςθ δυναμικότθτασ, με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μονάδων παραγωγισ προϊόντων με βάςθ το κρζασ (αλλαντοποιεία κονςζρβεσ κλπ). Δράςθ 1.7.: Ολοκλιρωςθ (βϋ φάςθ ) τθσ κρεαταγοράσ Ακθνϊν. Δράςθ 1.8.: Ίδρυςθ επζκταςθ ι εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μονάδων αδρανοποίθςθσ παραπροϊόντων και υποπροϊόντων ςφαγισ (rendering) ςαν ςυμπλιρωςθ μονάδων ςφαγισ ςυμπεριλαμβανομζνου και εξοπλιςμοφ για παραγωγι ανανεϊςιμθσ ενζργειασ. Δράςθ 1.9.: Ρρομικεια κινθτϊν (αυτοκινιτων) ψυγείων και ίδρυςθ μικρϊν εγκαταςτάςεων ψυκτικϊν καλάμων ςτα μικρά νθςιά Αιγαίου Ρελάγουσ για τθ μεταφορά και ςυντιρθςθ ευπακϊν και νωπϊν προϊόντων (κρζασ και λοιπά προϊόντα κρζατοσ) με ςκοπό τθ χονδρεμπορία των προϊόντων. Δράςθ 2.1: ΓΑΛΑ Ίδρυςθ - επζκταςθ τυροκομείων εφόςον κρίνεται απαραίτθτο λόγω επάρκειασ γάλακτοσ. Δράςθ 2.2.: Εκςυγχρονιςμόσ τυροκομείων με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ ϊςτε να τθροφνται οι βαςικοί όροι υγιεινισ και να προωκθκοφν τα ποιοτικά προϊόντα ΡΟΡ, ΡΓΕ τθσ χϊρασ. Δράςθ 2.3.: Ίδρυςθ, επζκταςθ, εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μικρομεςαίων επιχειριςεων επεξεργαςίασ γάλακτοσ με απαςχολοφμενο δυναμικό μικρότερο ι ίςο των 250 υπαλλιλων και κφκλο εργαςιϊν μικρότερο των 50 εκ., εφόςον κρίνεται απαραίτθτο λόγω μθ πλιρουσ αξιοποίθςθσ του γάλακτοσ ςε τοπικό επίπεδο. Δράςθ 2.4.: Ίδρυςθ μικρϊν μονάδων παραγωγισ γιαοφρτθσ και λοιπϊν ηυμοφμενων προϊόντων γάλακτοσ. Δράςθ 2.5.: Εκςυγχρονιςμόσ επζκταςθ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μονάδων παραγωγισ γιαοφρτθσ και λοιπϊν ηυμοφμενων προϊόντων γάλακτοσ. Δράςθ 2.6.: Ίδρυςθ ι εκςυγχρονιςμόσ - επζκταςθ, μονάδων αξιοποίθςθσ παραπροϊόντων (τυρόγαλα), που ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ. ΑΤΓΑ ΠΟΤΛΕΡΙΚΑ 3.1. ΥΡΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ Δράςθ : Ίδρυςθ μονάδων τυποποίθςθσ και ςυςκευαςίασ αυγϊν. Δράςθ : Εκςυγχρονιςμόσ επζκταςθ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων μονάδων τυποποίθςθσ και ςυςκευαςίασ αυγϊν. Δράςθ 3.1.3: Ίδρυςθ μονάδων επεξεργαςίασ αυγϊν για παραγωγι νζων προϊόντων με βάςθ τα αυγά. Δράςθ : Ίδρυςθ μονάδων τυποποίθςθσ και ςυςκευαςίασ αυγϊν και προϊόντων που τυποποιοφνται με βάςθ αναγνωριςμζνεσ προδιαγραφζσ ι πρότυπα (ειδικζσ εκτροφζσ, βιολογικά κ.λ.π.) ςτα πλαίςια κακετοποίθςθσ των μονάδων ΤΠΟΣΟΜΕΑ: ΦΑΓΕΙΑ ΠΟΤΛΕΡΙΚΩΝ Δράςθ : Ίδρυςθ πτθνοςφαγείων με πρϊτθ φλθ προϊόντα ποιότθτασ, ειδικϊν πτθνοτροφικϊν εκτροφϊν και ιδιαίτερα αυτϊν που πλθροφν τισ απαιτιςεισ για βιολογικά παραγόμενα ςφάγια και προϊόντα ςφαγισ. 7

8 Δράςθ : Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςτάμενων μονάδων πτθνοςφαγείων και κυρίωσ ιδιαίτερα αυτϊν που πλθροφν τισ απαιτιςεισ για βιολογικά παραγόμενα ςφάγια και προϊόντα ςφαγισ. Δράςθ : Ίδρυςθ ςφαγείων πουλερικϊν ςε ορεινζσ ι νθςιωτικζσ περιοχζσ. Δράςθ : Εκςυγχρονιςμόσ επζκταςθ υφιςταμζνων με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μονάδων τεμαχιςμοφ τυποποίθςθσ και μεταποίθςθσ κρζατοσ πουλερικϊν. Δράςθ : Ίδρυςθ μονάδων τεμαχιςμοφ τυποποίθςθσ και μεταποίθςθσ κρζατοσ πουλερικϊν κουνελιϊν κυρίωσ ςε ςυμπλιρωςθ υφιςτάμενων μονάδων ςφαγισ πτθνϊν και κουνελιϊν. Δράςθ : ΥΡΟΤΟΜΕΑΣ : Ίδρυςθ γραμμϊν ςφαγισ κουνελιϊν ινδιάνων εντόσ υφιςτάμενων πτθνοςφαγείων. ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ ΜΕΛΙ Δράςθ 4.1.: Εκςυγχρονιςμόσ χωρίσ αφξθςθ δυναμικότθτασ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων μονάδων τυποποίθςθσ επεξεργαςίασ μεταποίθςθσ - ςυςκευαςία μελιοφ. Δράςθ 4.2.: Ίδρυςθ μικρϊν μονάδων τυποποίθςθσ ςυςκευαςίασ μελιοφ μόνο ςε ορεινζσ νθςιωτικζσ περιοχζσ, με προτεραιότθτα ςτισ μονάδεσ τυποποίθςθσ επεξεργαςίασ μεταποίθςθσ βιολογικοφ μελιοφ. Δράςθ 4.3.: Ίδρυςθ - εκςυγχρονιςμόσ επζκταςθ - μετεγκατάςταςθ μονάδων για παραγωγι ςακχαρωδϊν προϊόντων με βάςθ το μζλι, snacks κλπ. Στον υποτομζα του μελιοφ καμία από τισ ανωτζρω δράςεισ δεν εμπίπτει ςτα πεδία επιλεξιμότθτασ του Καν. 797/2004. ΥΡΟΤΟΕΑΣ : Δράςθ 5.1.: Δράςθ 5.2.: Δράςθ 5.3.: Δράςθ 5.4.: ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ ΣΘΟΤΟΦΙΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΘ Ίδρυςθ επζκταςθ ςφγχρονων μονάδων αναπινιςθσ κουκουλιϊν. Εκςυγχρονιςμόσ, βελτίωςθ υφιςταμζνων μονάδων αναπινιςθσ κουκουλιϊν. Ίδρυςθ επζκταςθ μονάδων μεταποίθςθσ ςαλιγκαριϊν. Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μονάδων μεταποίθςθσ ςαλιγκαριϊν. ΔΗΜΗΣΡΙΑΚΑ Δράςθ 6.1.: Εκςυγχρονιςμόσ κακζτων αποκθκευτικϊν χϊρων δθμθτριακϊν και με εγκαταςτάςεισ αεριςμοφ ι με ψυχρό αζρα. Δράςθ 6.2.: Δράςθ 6.3.: Δράςθ 6.4.: Εκςυγχρονιςμόσ βελτίωςθ οριηοντίων παλαιϊν αποκθκϊν. Ίδρυςθ ξθραντθρίων δθμθτριακϊν. Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων ξθραντθρίων δθμθτριακϊν. Δράςθ 6.5.: Συμπλιρωςθ - εκςυγχρονιςμόσ χωρίσ αφξθςθ δυναμικότθτασ υφιςταμζνων αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων ρυηιοφ με τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων προκακοριςμοφ ξιρανςθσ & ψφξθσ. 8

9 Δράςθ 6.6.: Ίδρυςθ νζων μονάδων αποφλοίωςθσ - επεξεργαςίασ τυποποίθςθσ ρυηιοφ. Δράςθ 6.7.: Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων μονάδων αποφλοίωςθσ ρυηιοφ με εξοπλιςμό λείανςθσ, χρωματοδιαλογισ και υγροκερμικισ επεξεργαςίασ και τυποποίθςθσ ςυςκευαςίασ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ. Δράςθ 6.8.: Δράςθ 6.9.: Ίδρυςθ silos ςε κόμβουσ ςφγχρονων διαμετακομιςτικϊν κζντρων. Ίδρυςθ οριηοντίων αποκθκϊν ςε νθςιωτικζσ ι ορεινζσ περιοχζσ. ΕΛΑΙΟΤΧΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α) Ελαιόλαδο Δράςθ 7.1.: Ελαιοτριβεία α)εκςυγχρονιςμόσ, με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ ελαιοτριβείων χωρίσ αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ, με προτεραιότθτα ςε αυτά που επεξεργάηονται βιολογικι πρϊτθ φλθ. β)συγχωνεφςεισ ελαιοτριβείων με δυναμικότθτα ανάλογθ των ςυγχωνευκζντων. γ)ιδρφςεισ ελαιοτριβείων αποκλειςτικά και μόνο ςε ορεινζσ ι νθςιωτικζσ περιοχζσ από βιολογικι πρϊτθ φλθ. Δράςθ 7.2.: Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ τυποποιθτθρίων - ςυςκευαςτθρίων ελαιολάδου, χωρίσ αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ. Δράςθ 7.3.: Ιδρφςεισ επεκτάςεισ τυποποιθτθρίων ελαιολάδου για τθν παραγωγι επϊνυμων ποιοτικϊν, εμπορεφςιμων ςυςκευαςιϊν, με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ του προϊόντοσ. Δράςθ 7.4.: δυναμικότθτασ. Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ ραφιναριϊν ελαιολάδου χωρίσ αφξθςθ τθσ Β) Άλλα Ζλαια Δράςθ 7.5.: Ίδρυςθ Επζκταςθ Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ ςποροελαιργείων και Βιομθχανιϊν ςπορελαιουργίασ χωρίσ αφξθςθ δυναμικότθτασ. Δεν είναι επιλζξιμεσ ςτο πλαίςιο του μζτρου επενδφςεισ μελϊν αναγνωριςμζνθσ ΟΕΦ που αφοροφν : A)Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν αποκικευςθσ και αξιοποίθςθσ των καταλοίπων τθσ παραγωγισ ελαιολάδου και επιτραπζηιων ελιϊν B)Δθμιουργία και διαχείριςθ ςυςτθμάτων πιςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτασ, με βάςθ ςφςτθμα ανάλυςθσ κινδφνου και κρίςιμων ςθμείων ελζγχου (HACCP), για τα οποία θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων είναι ςφμφωνθ με τα τεχνικά κριτιρια που κακορίηονται από τθν αρμόδια εκνικι αρχι. ΟΙΝΟ Δράςθ 8.1.: Εκςυγχρονιςμόσ οινοποιείων με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ χωρίσ αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ, για παραγωγι οίνων ποιότθτασ. Δράςθ 8.2.: Συγχϊνευςθ οινοποιείων με παράλλθλο εκςυγχρονιςμό (κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ) για βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ, χωρίσ αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ. Δράςθ 8.3.: Ίδρυςθ νζων οινοποιείων ςφγχρονθσ τεχνολογίασ: α)ςε περιπτϊςεισ εξυπθρζτθςθσ τθσ τοπικισ παραγωγισ ςε ορεινζσ και νθςιϊτικεσ περιοχζσ 9

10 β)μονάδων παραγωγισ οίνων από προϊόντα τθσ βιολογικισ αμπελουργίασ *Καν.(ΕΟΚ) 2092/91+ και ςυςτθμάτων ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ. Δράςθ 8.4.: Ρροςκικθ, εκςυγχρονιςμόσ, επζκταςθ γραμμισ εμφιάλωςθσ οίνου ςε οινοποιεία για τθν κάλυψθ των αναγκϊν εμφιάλωςθσ τθσ παραγωγισ τουσ. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΤΣΙΚΑ I. Στο επίπεδο τθσ εμπορίασ Δράςθ 9.1.: Ίδρυςθ μονάδων ςυςκευαςίασ, τυποποίθςθσ, διαλογισ, ςυντιρθςθσ, ψφξθσ, αποκικευςθσ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν, πατάτασ, ςφκων, οςπρίων και ξθρϊν καρπϊν. Δράςθ 9.2.: Ίδρυςθ εγκαταςτάςεων ςτατικϊν ψυγείων και καταςκευι μικρισ δυναμικότθτασ ςυςκευαςτθρίων κθπευτικϊν με δυνατότθτα προμικειασ κινθτϊν (αυτοκινιτων) ψυγείων μόνο ςτα νθςιωτικζσ περοχζσ (πλθν Κριτθσ και Εφβοιασ). Δράςθ 9.3.: Εκςυγχρονιςμοί ι/και επζκταςθ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςτάμενων μονάδων ςυςκευαςίασ, τυποποίθςθσ, διαλογισ, ςυντιρθςθσ, ψφξθσ, αποκικευςθσ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν, πατάτασ, ςφκων, οςπρίων και ξθρϊν καρπϊν: II. Στο επίπεδο τθσ μεταποίθςθσ Δράςθ 9.7.: Μεταποίθςθ Βιομθχανικισ τομάτασ Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων μονάδων, κυρίωσ όςον αφορά: τθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν και ςυςκευαςιϊν, τθν παραγωγι νζων προϊόντων χωρίσ αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ. Δράςθ 9.8.: Μεταποίθςθ φροφτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μιλα, δαμάςκθνα κ.λ.π.) α) Κονςερβοποιεία Χυμοί φροφτων Αποξθραμζνα φροφτα - Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ ι/και επζκταςθ υφιςταμζνων μονάδων κονςερβοποίθςθσ οπωροκθπευτικϊν, βιομθχανικϊν ροδακίνων και αχλαδιϊν, λοιπϊν φροφτων και λαχανικϊν κυρίωσ όςον αφορά: τθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν και ςυςκευαςιϊν, τθν παραγωγι νζων προϊόντων. - Ίδρυςθ νζων μονάδων μεταποίθςθσ (κονςερβοποίθςθσ) οπωροκθπευτικϊν (πλθν βιομθχανικισ τομάτασ), βιομθχανικϊν ροδακίνων και αχλαδιϊν, λοιπϊν φροφτων και λαχανικϊν. β) Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ ι/και επζκταςθ υφιςταμζνων μονάδων χυμοποίθςθσ, κυρίωσ όςον αφορά: τθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν και ςυςκευαςιϊν, τθν παραγωγι νζων προϊόντων. γ) Ίδρυςθ νζων μονάδων χυμοποίθςθσ οπωρϊν (πλθν των εςπεριδοειδϊν) ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. δ) Αποξθραμζνων φροφτων Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ ι/και επζκταςθ μονάδων αποξιρανςθσ φροφτων (δαμάςκθνα, βερίκοκα κλπ). 10

11 ε) Ίδρυςθ εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μονάδων παραγωγισ μαρμελάδων και γλυκϊν κουταλιοφ. ςτ) Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων μονάδων, χυμοποίθςθσ εςπεριδοειδϊν κυρίωσ όςον αφορά: τθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν και ςυςκευαςιϊν, ςτισ ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ, τθν παραγωγι νζων προϊόντων. Δράςθ 9.9.: Μεταποίθςθ λαχανικϊν α) Ίδρυςθ νζων, εκςυγχρονιςμόσ - επζκταςθ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων μονάδων παραγωγισ τουρςιϊν και ψθτϊν λαχανικϊν, κυρίωσ όςον αφορά: ςτθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν και ςυςκευαςιϊν ςτθν παραγωγι νζων προϊόντων β) Ίδρυςθ νζων, εκςυγχρονιςμόσ επζκταςθ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων μονάδων για τθν παραγωγι χυμϊν λαχανικϊν κφβων ι μιγμάτων αυτϊν ςε αςθπτικι ςυςκευαςία. Δράςθ 9.10.: Επενδφςεισ εγκατάςταςθσ βιολογικοφ κακαριςμοφ και αξιοποίθςθσ υπολειμμάτων των χρθςιμοποιοφμενων πρϊτων υλϊν του τομζα μεταποίθςθσ οπωροκθπευτικϊν για τθν παραγωγι λιπαςμάτων ι/και ηωοτροφϊν. Δράςθ 9.11.: Μεταποίθςθ ξθρϊν καρπϊν. Ίδρυςθ νζων μονάδων, εκςυγχρονιςμόσ και επζκταςθ ι και μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων μονάδων για παραγωγι προϊόντων πάςτασ, νιφάδων πραλίνασ, παςτελιϊν, snaks κ.λ.π. Δράςθ 9.12.: Μεταποίθςθ ςφκων - ςταφίδων α) Εκςυγχρονιςμόσ και επζκταςθ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων μονάδων. β) Ίδρυςθ νζων μονάδων μεταποίθςθσ αποξιρανςθσ ςφκων και ςταφίδων. III. Στον τομζα των μονάδων επεξεργαςίασ επιτραπζηιων ελαιϊν Δράςθ 9.13.: Εκςυγχρονιςμόσ των μονάδων επεξεργαςίασ βρωςίμων ελαιϊν, χωρίσ αφξθςθ δυναμικότθτασ. Δράςθ 9.14.: Ίδρυςθ επζκταςθ μονάδων μόνο για γραμμζσ ςυςκευαςίασ καταναλωτι και γραμμζσ παραγωγισ νζων προϊόντων. Δράςθ 9.15.: Μετεγκαταςτάςεισ που αφοροφν τθν μεταφορά μονάδων από τισ αςτικζσ περιοχζσ, για λόγουσ που ςχετίηονται με τθ ρφπανςθ χωρίσ αφξθςθ δυναμικότθτασ. ΙV. Στον τομζα των Γεωμιλων Δράςθ 9.16.: Ιδρφςεισ νζων μονάδων, εκςυγχρονιςμόσ επζκταςθ, με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ, ςυμπλιρωςθ υφιςταμζνων μονάδων, ι προςκικθ γραμμϊν ςε υφιςτάμενεσ μονάδεσ μεταποίθςθσ γεωμιλων με προοριςμό τθν παραγωγι νζων προϊόντων όπωσ: προτθγανιςμζνθσ / κατεψυγμζνθσ πατάτασ, τςιπσ ι ςνακσ πατάτασ κ.λ.π. άλλα νζα προϊόντα Δεν είναι επιλζξιμα για χρθματοδότθςθ ςτο παρόν μζτρο 123 Α επενδυτικά ςχζδια του Τομζα που υποβάλλονται από αναγνωριςμζνεσ ι προαναγνωριςμζνεσ από τθ Δ/νςθ ΡΑΡ Δενδροκθπευτικισ Ομάδεσ Ραραγωγϊν (Συνεταιριςμοί, ΕΑΣ, κακϊσ και Εταιρείεσ που ζχουν αναγνωριςμζνθ Ομάδα Ραραγωγϊν). Κατ εξαίρεςθ δφναται να ενιςχυκοφν επενδυτικά ςχζδια: Στα Νθςιά Αιγαίου και Ιουνίου με λιγότερουσ από κατοίκουσ. 11

12 Στισ περιπτϊςεισ ομοειδϊν δράςεων των ΚΟΑ για τα επενδυτικά ςχζδια προχπολογιςμοφ μεγαλφτερου ι ίςου ( > ) από Δράςθ 10.1.: μονάδων. ΑΝΘΗ Ίδρυςθ νζων εγκαταςτάςεων μεταποίθςθσ ι εκςυγχρονιςμόσ ι επζκταςθ υφιςταμζνων α) Ίδρυςθ ι εκςυγχρονιςμόσ και επζκταςθ τυποποιθμζνων δρεπτϊν ανκζων και γλαςτρικϊν. β) Ίδρυςθ ξθραντθρίων ανκζων. Δράςθ 10.2.: Ίδρυςθ νζων εγκαταςτάςεων εμπορίασ (νζεσ ανκαγορζσ κζντρα διανομισ) από ςυλλογικοφσ φορείσ ανκοπαραγωγϊν. ΖΩΟΣΡΟΦΕ Δράςθ 11.1.: Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μονάδων παραγωγισ πλιρων τυποποιθμζνων μιγμάτων ηωοτροφϊν, χωρίσ αφξθςθ δυναμικότθτασ, οι οποίεσ κα εφαρμόςουν HACCP. Δράςθ 11.2.: ηωοτροφϊν. Ίδρυςθ μονάδων παραγωγισ αποκλειςτικά βιολογικϊν πλιρων τυποποιθμζνων μειγμάτων Δράςθ 11.3.: Ίδρυςθ αποκθκευτικϊν χϊρων ηωοτροφϊν για τθν μερικι κάλυψθ των αναγκϊν οριςμζνων περιοχϊν τθσ χϊρασ (ορεινϊν νθςιωτικϊν) ςε αποκθκευτικοφσ χϊρουσ ηωοτροφϊν, με δυνατότθτα εγκατάςταςθσ μικροφ παραςκευαςτθρίου. Δράςθ 11.4.: Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ αποκθκευτικϊν χϊρων ηωοτροφϊν με δυνατότθτα μικροφ παραςκευαςτθρίου μόνο ςε ορεινζσ και νθςιωτικζσ περιοχζσ. Δράςθ 11.5.: Ίδρυςθ μονάδων παραγωγισ ηωοτροφϊν οικιακϊν ηϊων και γουνοφόρων ηϊων που κα εφαρμόςουν HACCP. Δράςθ 11.6.: Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μονάδων παραγωγισ ηωοτροφϊν οικιακϊν ηϊων και γουνοφόρων ηϊων που κα εφαρμόςουν HACCP. 12. ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Δράςθ 12.1.: υλικοφ. Ίδρυςθ επζκταςθ μονάδων επεξεργαςίασ και τυποποίθςθσ ςπόρων και πολλαπλαςιαςτικοφ Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων μονάδων επεξεργαςίασ και τυποποίθςθσ ςπόρων και πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ. 13. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΦΤΣΩΝ Δράςθ 13.1.: φυτϊν. Ίδρυςθ επζκταςθ μονάδων τυποποίθςθσ και επεξεργαςίασ αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν Δράςθ13.2.: Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μονάδων τυποποίθςθσ και επεξεργαςίασ αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν. Ε ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΩΣΕΡΩ ΣΟΜΕΙ: Ωσ προϊόντα ποιότθτασ είναι αυτά που κακορίηονται από τουσ Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92, 2082/92 και Καν.(Ε.Κ.) 1804/99, όπωσ αυτοί εκάςτοτε τροποποιοφνται, κακϊσ και αυτά που κακορίηονται από τθν Εκνικι Νομοκεςία και πιςτοποιοφνται κατάλλθλα. 12

Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.

Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ Δράση 1.1.: Εκσυγχρονισμός συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ ράση 1.1.: ράση 1.2.: ράση 1.3.: ράση 1.4.: ράση 1.5.: ράση 1.6.: ράση 1.7.: ράση 1.8.: ράση 1.9.: Εκσυγχρονισµός - συµπλήρωση της υφιστάµενης σφαγειοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΕΑΣ 1: ΚΡΕΑΣ Δράση 1.1: Δράση 1.2: Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός, συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 41 Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ CPA ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 123.Α ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ράση L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ L123Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

* Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μονίμους κατοίκους πεδινών περιοχών, λαμβάνεται υπόψη η περιοχή πραγματοποίησης της επένδυσης..

* Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μονίμους κατοίκους πεδινών περιοχών, λαμβάνεται υπόψη η περιοχή πραγματοποίησης της επένδυσης.. Π11) ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών Τα ποσοστά ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών προσδιορίζονται με βάση την ηλικία του δικαιούχου, το χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200 & ΜΑΝΤΕΙΩΝ 1 54627, ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.:2310796740, Φαξ:2310796345 e-mail: info@targetbs.gr, www.targetbs.gr

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200 & ΜΑΝΤΕΙΩΝ 1 54627, ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.:2310796740, Φαξ:2310796345 e-mail: info@targetbs.gr, www.targetbs.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γ κύκλος του προγράμματος «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Προκηρύχθηκε στις 13/12/2013 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γ κύκλος του προγράμματος «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος μέγιστο ποσό τις

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος μέγιστο ποσό τις ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη Άλλε επαγγελματικέ, επιστημονικέ και τεχνικέ 74

72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη Άλλε επαγγελματικέ, επιστημονικέ και τεχνικέ 74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) ΔΡΑΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) ΔΡΑΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ) 1 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) ΔΡΑΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ) Θεσμικό Πλαίσιο Δράσης Με την υπ αριθμ. 12017/1245/27-10-2010 (ΦΕΚ Β 1697/27-10-2010) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση 3 η πρόσκληση Μ123Α

Συνοπτική Παρουσίαση 3 η πρόσκληση Μ123Α Συνοπτική Παρουσίαση 3 η πρόσκληση Μ123Α e-mail: infoathens@noisisdev.gr e-mail: info@noisisdev.gr e-mail: infokastoria@noisisdev.gr 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του μέτρου 123Α είναι η ενίσχυση επενδύσεων :

Στόχος του μέτρου 123Α είναι η ενίσχυση επενδύσεων : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 123 Α: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ»

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ» Ταμείο Επιχειρηματικότητας Δράση «Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά» Περιγραφή δράσης - στόχων του προγράμματος Με την 12017/1245 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινή Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων Ιδρύσεις, επεκτάσεις,

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων Ιδρύσεις, επεκτάσεις, Τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης Leader Νομού Θεσσαλονίκης Οι τίτλοι των κατηγοριών Υπομέτρων και Δράσεων του τοπικού προγράμματος στα οποία αναφέρεται η πρόσκληση και οι αντίστοιχοι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης από 20% έως 65% στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» Α/Α τοισεία ππογπάμματορ: 1 τόσορ ππογπάμματορ 2 Δικαιούσοι Ππογπάμματορ Ζ επηρνξήγεζε πθηζηάκελσλ, λέσλ ή ππό ζύζηαζε κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης : L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης : L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης : L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 123A : αύξηση της αξίας. των γεωργικών προϊόντων. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

Μέτρο 123A : αύξηση της αξίας. των γεωργικών προϊόντων. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 Άξονας 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας» Μέτρο 123A : αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Γ Ε Ν Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08)

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) Γνκή θαη Σίηινη (Βαζίδεηαη ζηε ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ NACE Rev. 2 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 1. Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο Α) Μεμονωμένες Υθιζηάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεζαίες επιτειρήζεις Δπηιέμηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Μέτρο 123 Α - «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: από 30/12/2013 & μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ: ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα I - Επιλέξιµες και Μη Επιλέξιµες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Παράρτηµα I - Επιλέξιµες και Μη Επιλέξιµες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑ 2008) ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΕΣ CPA ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 10.31 Επεξεργασία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΒ-ΥΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

H Ιζπαηλινή αγοπά ελαιολάδος & επιηπαπέζιων ελιών

H Ιζπαηλινή αγοπά ελαιολάδος & επιηπαπέζιων ελιών ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΕΛ ΑΒΙΒ Γραφείο Οικονομικϊν & Εμπορικϊν Υποκζςεων 3 Daniel Frisch Str., 11th floor, 64731 Tel Aviv Τθλ : +972-3-605.52.99 Φαξ :+972-3-605.52.96 E-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr H Ιζπαηλινή

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΡΟ 123 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης από 20% έως 65% στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number:

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Βιβλίο απορριμμάτων (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Ρερίοδοσ: Από: Μζχρι: Period: From: To: Εργαςίεσ απόρριψθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ:

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Συμψηφιςμόσ ειδικοφ προςτίμου για ενεργειακή αναβάθμιςη κτιρίων του νόμου 4178/2013 Για

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

e-greece UK Club Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ

e-greece UK Club Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ 2015 Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ C. Politis GEL UK Marketing/PR LTD 1/1/2015 Το e-greece UK club είναι μια ολοκλθρωμζνθ εμπορικι πλατφόρμα πϊλθςθσ Ελλθνικϊν προϊόντων (B2C B2B), εδρεφει ςτο Leeds

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2013. - ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. - Παράτηµα Ι: Ενηµερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόµενες δράσεις (3 η πρόσκληση) 1

Μάιος 2013. - ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. - Παράτηµα Ι: Ενηµερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόµενες δράσεις (3 η πρόσκληση) 1 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ «ΕΒΡΟΣ» Α.Ε.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Μάιος 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΝΤΑΝΑΣΘΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΘΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΕΕΜ 3204 ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ entheto_espa_πετρος.indd 2 12/18/13 4:43 PM

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ entheto_espa_πετρος.indd 2 12/18/13 4:43 PM entheto_espa_πετρος.indd 2 Περιεχόμενα Εμπορία και Μεταποίηση Από τις 30 Δεκεμβρίου και μέχρι να εξαντληθούν οι πόροι (100 εκατ. ευρώ) θα είναι ανοιχτό για αιτήσεις το νέο πρόγραμμα Αύξησης της Προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι:

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Προβλέπεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου Ο ςχολιαςμόσ μου εντάςςεται ςτα πλαίςια τθσ δθμόςιασ ςυηιτθςθσ που διεξάγεται και αφορά ςτθν φορολογία των «αγροτεμαχίων»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.

Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1. Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 Περιετόμενα Μελέηης Ενεργειακής απόδοζης Η Μελζτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα