Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»"

Transcript

1 Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 1. Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο Α) Μεμονωμένες Υθιζηάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεζαίες επιτειρήζεις Δπηιέμηκεο είλαη νη Υθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ αζξνηζηηθά ηα αθφινπζα: έρνπλ ηδξπζεί θαη αξρίζεη ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηά ηνπο πξηλ ηελ , έρνπλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ κία πιήξε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο απφ ηφηε κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απαζρνινχλ απφ 0 έωο 250 άηνκα έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ έσο 50 εθ. επξώ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο (έρνπλ ηελ θαηά πεξίπησζε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο φπνπ απηφ απαηηείηαη) Δπίζεο, σο επηιέμηκεο ζεσξνχληαη επίζεο νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο άιισλ ηνκέσλ (πιελ κεηαπνίεζεο, θαηαζθεπψλ θαη ππεξεζηψλ) ή πθηζηάκελεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη θαηαζθεπψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κε επηιέμηκν ΘΑΓ, νη νπνίεο απέθηεζαλ επηιέμηκν ΘΑΓ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ απφ ηελ 1/1/2010 θαη πξηλ ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τέινο ζεσξνχληαη σο επηιέμηκεο λέεο θαη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο κε επηιέμηκν ΘΑΓ, ν νπνίνο φκσο ήηαλ αλελεξγφο θαη ελεξγνπνηήζεθε απφ ηελ 1/1/2010 θαη πξηλ ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Β) Υθιζηάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεζαίες επιτειρήζεις πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ Δπηιέμηκεο είλαη νη Υθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ, γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ αζξνηζηηθά ηα αθφινπζα: ηαμηλνκνχληαη ζε έλαλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο θιάδνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ επηιέμηκσλ θιάδσλ ΘΑΓ (βι. Παξάξηεκα), έρνπλ ηδξπζεί θαη αξρίζεη ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ην αξγφηεξν πξηλ ηελ , έρνπλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ κία πιήξε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο απφ ηφηε κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα ππνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη έληαμε εθηφο απφ δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην θαη ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ελεξγεηψλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηνπιάρηζηνλ κία επηιέμηκε επηρείξεζε ηεο πεξίπησζεο (Α). απαζρνινχλ απφ 0 έωο 250 άηνκα έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ έσο 50 εθ. επξώ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο (έρνπλ ηελ θαηά πεξίπησζε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο φπνπ απηφ απαηηείηαη) Λ. Κηφισίας 172, Μαρούσι Τηλ: Fax:

2 Γ) Υθιζηάμενες μεγάλες επιτειρήζεις: Δπηιέμηκεο είλαη νη Υθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ αζξνηζηηθά ηα αθφινπζα: πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, θαηαζθεπψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ζε έλαλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο θιάδνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Παξάξηεκα), έρνπλ ηδξπζεί θαη αξρίζεη ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ην αξγφηεξν πξηλ ηελ , ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο απφ ηφηε κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα ππνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη έληαμε εθηφο απφ δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην θαη ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ελεξγεηψλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) πνιχ κηθξέο, κηθξέο ή κεζαίεο επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξίπησζεο (Α) απαζρνινχλ πάλσ απφ 250 άηνκα έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 50 εθ. επξώ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο (έρνπλ ηελ θαηά πεξίπησζε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο φπνπ απηφ απαηηείηαη) Γ) Ομάδες (ηοσλάτιζηον 3) σθιζηάμενων ή/και Νέων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεζαίων επιτειρήζεων Δπηιέμηκεο είλαη νη Υθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ αζξνηζηηθά ηα αθφινπζα: πιεξνχλ ηηο ζπλζήθεο επηιεμηκφηεηαο ηεο πεξίπησζε (Α) αλσηέξσ, θαη ππνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη έληαμε εθηφο απφ δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην θαη ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ελεξγεηψλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 2. Δπηιέμηκνο Πξνϋπνινγηζκόο - Πνζνζηά Δπηρνξήγεζεο - Υξεκαηνδνηηθό ρήκα Καηεγνξία επηιέμηκεο επηρείξεζεο Α Γ Β & Γ Αλώηαην όξην πξνϋπνινγηζκνύ Καηώηαην όξην πξνϋπνινγηζκνύ , ,00 Πνζνζηό Γεκόζηαο Υξεκαηνδόηεζεο επί ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 45% γηα φιε ηελ επηθξάηεηα 40% γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηηο Κεγάιεο Δπηρεηξήζεηο 45% - 50% γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηηο Κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 45% - 50% γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα Σε θάζε πεξίπησζε ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ΓΔΝ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (ή δηεηίαο). Ζ ειάρηζηε Ίδηα πκκεηνρή αλέξρεηαη ζε 25% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί Μεζνκαθξνπξόζεζκν Γάλεην, γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππφινηπνπ πνζνζηνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Λ. Κηφισίας 172, Μαρούσι Τηλ: Fax:

3 3. Δπηιέμηκεο ελέξγεηεο Οη επηιέμηκεο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηηο θαησηέξσ γεληθέο θαηεγνξίεο δαπαλψλ: Μεραλνινγηθόο Δμνπιηζκόο Γαπάλεο νη νπνίεο αθνξνχλ κφλν ηα ηειηθά ζηάδηα ηεο παξαγσγήο φπσο κεραλήκαηα παθεηνπνίεζεο, ζπζθεπαζίαο, εηηθεηνπνίεζεο θιπ. Γαπάλεο πιεξνθνξηθήο / ηειεπηθνηλωληώλ Δμεηδηθεπκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε αληαγσληζηηθψλ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ. Κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη εμνπιηζκφο θαη ινγηζκηθφ θαη ζρεηηδφκελεο κε απηά ππεξεζίεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: - Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή CRM - Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ γηα εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ (ebusiness), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce), ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο αγνξψλ. - Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Υπνζηήξημεο Πειαηεηαθψλ Σρέζεσλ - Γεκηνπξγία Πνιπγισζζηθήο Ηζηνζειίδαο κε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο γιψζζεο. - Απηνκαηνπνηεκέλα Τειεθσληθά θέληξα Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνύ, πηζηνπνίεζεο θαη ζπκκόξθωζεο πξνϊόληωλ θαη ζπζθεπαζίαο: - Γνθηκέο / επαιεζεχζεηο / πηζηνπνίεζε πξντφλησλ / ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο θαη εξγαζηήξηα - Σρεδηαζκφο Πξντφληνο / Γνθηκέο πιηθψλ απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο - Σρεδηαζκφο εηηθέηαο / ζπζθεπαζίαο Δλέξγεηεο (πιελ κειεηώλ) πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο ζε αγνξέο ζηόρνπο. - Σπκκεηνρή ζε Γηεζλείο Δθζέζεηο ή Δπαγγεικαηηθέο Δθζέζεηο κε ζαθή εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ. - Πξνψζεζε / Πξνβνιή πξντφλησλ κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη κέζσλ θνηλσληθήο / επαγγεικαηηθήο δηθηχσζεο - Σρεδηαζκφο θαη παξαγσγή μελφγισζζνπ έληππνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ - Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο εθζέζεηο θαη ζε έληππα ή ειεθηξνληθά ΚΚΔ ηνπ εμσηεξηθνχ. - Πξφζβαζε / πξνβνιή ζε ειεθηξνληθέο αγνξέο. Δλέξγεηεο Σερληθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο. Δμεηδηθεπκέλεο κειέηεο θαη ππνζηήξημε (ηερληθή, λνκηθή θηι) γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ εγρεηξήκαηνο ζε ζέκαηα φπσο: - Αλαδηάξζξσζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ - Αλάπηπμε Σρεδίσλ Κάξθεηηλγθ - Έξεπλα αγνξάο ζε λέεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ - Κειέηε Γηνίθεζεο Γηθηχσλ Γηαλνκήο Δλέξγεηεο (πιελ κειεηώλ) πξνζηαζίαο ή απόθηεζεο θαη ρξήζεο παηεληώλ, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλωζίαο ζε επξωπαϊθό θαη δηεζλέο επίπεδν. Δλέξγεηεο αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζωπηθνύ θαη αλζξωπίλωλ πόξωλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο θαη ηνπ εμωζηξεθνύο πξνζαλαηνιηζκνύ ηωλ επηρεηξήζεωλ. Τπνγξακκίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζχλαςεο ζπλεξγαζηψλ, απφ ηηο επηιέμηκεο ελέξγεηεο / πεδία πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε ζπλεξγαζία, εμαηξνύληαη ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη νη δαπάλεο πιεξνθνξηθήο. Λ. Κηφισίας 172, Μαρούσι Τηλ: Fax:

4 4. Δπηιέμηκεο Γαπάλεο Δπηιέμηκε Καηεγνξία Γαπάλεο Μεραλνινγηθόο Δμνπιηζκόο Κεραλήκαηα παθεηνπνίεζεο, ζπζθεπαζίαο, εηηθεηνπνίεζεο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη ινηπά κεραλήκαηα ζρεηηδφκελα κε ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο παξαγσγήο / δηάζεζεο ηεο ππεξεζίαο Δμνπιηζκφο ςεθηαθήο εηθφλαο Σπζηήκαηα Τειεδηάζθεςεο θαη νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα παξνπζίαζεο θαη πξνβνιήο πξντφλησλ. Θφζηνο κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ Γαπάλεο Πιεξνθνξηθήο / Σειεπηθνηλωληώλ Δθαξκνγή ινγηζκηθνχ CRM Δθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ (e-business), ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce, e-invoicing, e-payment), ειεθηξνληθέο αγνξέο / θαηαζηήκαηα. Πξνκήζεηα Απηφκαησλ Σπζηεκάησλ Σρεδηαζηηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη Ινγηζκηθνχ (π.ρ. CAD θαη CAM) Δθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο (π.ρ. search engine optimization) Ινγηζκηθφ Αζθάιεηαο Ζιεθηξνληθψλ Πιεξνθνξηψλ (Back up / Data Recovery, script, ινγηζκηθφ θξππηνγξάθεζεο, ινγηζκηθφ αλίρλεπζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Αζηνρηψλ Πξνκήζεηα Ινγηζκηθνχ Διέγρνπ Παξαγσγήο θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Γεκηνπξγία Βάζεσλ Γεδνκέλσλ κε Σρεδηαζηηθά θαη Θαηαζθεπαζηηθά Σηνηρεία ησλ Παξαγφκελσλ Πξντφλησλ. Παξακεηξνπνίεζε κέρξη ην 10% ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο ηνπ ινγηζκηθνχ. Γαπάλεο ζρεδηαζκνύ, πηζηνπνίεζεο θαη ζπκκόξθωζεο πξνϊόληωλ θαη ζπζθεπαζίαο Σρεδηαζκφο πξντφληνο Σρεδηαζκφο εηηθέηαο / ζπζθεπαζίαο Πηζηνπνίεζε Γηαρεηξηζηηθψλ Σπζηεκάησλ Γνθηκέο Πηζηνπνίεζε πξντφλησλ / ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ Αγνξά ηερλνγλσζίαο Πηζηνπνίεζε (ή θαη δηαπίζηεπζε φπνπ απαηηείηαη) γηα δηθαίσκα εηζφδνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο. Γαπάλεο Σερληθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο Υπνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ (π.ρ. έξεπλαο αγνξάο, risk assessment, marketing plan, feasibility study) Σχληαμε εγρεηξηδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο Σχληαμε ζηξαηεγηθνχ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ θάιπςεο λέσλ αγνξψλ ηεο επηρείξεζεο Δμεηδηθεπκέλεο κειέηεο δηαπηζηεπκέλσλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ. Αλώηαην όξην επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 50% 40% 100% 40% θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ Λ. Κηφισίας 172, Μαρούσι Τηλ: Fax:

5 5 6 7 Γαπάλεο Πξνβνιήο / Πξνώζεζεο ζε αγνξέο ζηόρνπο Σπκκεηνρή ζε Γηεζλείο ή Δπαγγεικαηηθέο Δθζέζεηο πνπ έρνπλ ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ δηεζλή πξνβνιή / εμσζηξέθεηα θαη αθνξνχλ ην ιαλζάξηζκα λένπ ή ήδε ππάξρνληνο πξντφληνο / ππεξεζίαο ζε λέεο αγνξέο. Κεηαθηλήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε εθζέζεηο εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ Πξνψζεζε /πξνβνιή πξντφλησλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (π.ρ. Σχλδεζε Σπκκεηνρή ζε e-marketplace) Δθδειψζεηο κηθξήο δηάξθεηαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαηαζηήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ ζε αγνξά ζηφρν (In-Store Marketing) Σρεδηαζκφο θαη παξαγσγή μελφγισζζνπ έληππνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ Γεκηνπξγία εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο. Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ελζέζεηο ζε ΚΚΔ ηνπ εμσηεξηθνχ Γαπάλεο πξνβνιήο ζε ειεθηξνληθά κέζα θνηλσληθήο / επαγγεικαηηθήο δηθηχσζεο θαη άιια ζχγρξνλα κέζα. Γαπάλεο Δπηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο απνζηνιήο απφ ζεζκηθφ θνξέα Γαπάλεο Πξνζηαζίαο ή απόθηεζεο θαη ρξήζεο παηεληώλ, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλωζίαο Δλέξγεηεο θαη παξαζηαηηθά αγνξάο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο Έθζεζε αλαθνξάο γηα ηελ ηερλνγλσζία πνπ απνθηήζεθε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο. Άδεηεο ρξήζεο Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζωπηθνύ θαη αλζξωπίλωλ πόξωλ Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δαπάλεο πεξηιακβάλεη ηε κηζζνδνζία ζηειέρνπο/ζηειερψλ marketing γηα 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο κε ζθνπφ: ηνλ ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθνχ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ αληαγσληζηηθήο δηεζλνχο παξνπζίαο ηεο επηρείξεζεο θαη πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηα επφκελα δπν ρξφληα, ηελ νξγάλσζε δηαδηθαζηψλ γηα εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ απφ ηελ επηρείξεζε θαη ηηο πξψηεο ελέξγεηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ. 100% 50% 10% Λ. Κηφισίας 172, Μαρούσι Τηλ: Fax:

6 5. Δπηζεκάλζεηο Ωο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζην παξφλ Πξφγξακκα. Σηηο επηιέμηκεο δαπάλεο δελ πεξηιακβάλεηαη ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο δαπαλψλ, πνπ επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηελ επηρείξεζε. Ωο επηιέμηκε επέλδπζε κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ λνείηαη απνθιεηζηηθά o λένο ζύγρξνλνο θαη όρη κεηαρεηξηζκέλνο εμνπιηζκόο. Οη δαπάλεο Leasing δελ είλαη επηιέμηκεο (εθηφο αλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ε θπξηφηεηα ηνπο πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο). Οη επηρεηξήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ππνρξεσκέλεο λα δηαηεξήζνπλ ην κέζν φξν (Κ.Ο.) ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ εηψλ 2008/2009. Σρεηηθά κε ηηο δαπάλεο «Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ», βαζηθφο φξνο γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ηνπο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ κέζνπ φξνπ (Κ.Ο.) ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ εηψλ 2010/2011 γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 6. Γηάξθεηα Τινπνίεζεο Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ νξίδεηαη ζε 18 κήλεο (απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ). Δπηπιένλ, ζα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα εμάκελεο (6) παξάηαζεο. Τπεύζπλνη Δπηθνηλωλίαο Πξνγξάκκαηνο: ΠΑΠΑΓΙΟΥΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΙΜΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟ Λ. Κηφισίας 172, Μαρούσι Τηλ: Fax:

7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ Κ.Α.Γ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Παξαγσγή παγσηψλ Αξηνπνηία παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο Παξαγσγή παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ Παξαγσγή θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ Δπεμεξγαζία ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ θαη ζπκππθλσκάησλ ηνπ θαθέ ή ησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ ινβνχ θαη θινηνχ θαθέ Δπεμεξγαζία πξάζηλνπ ηζαγηνχ (πνπ δελ έρεη ππνζηεί δχκσζε), καχξνπ ηζαγηνχ (πνπ έρεη ππνζηεί δχκσζε) θαη ηζαγηνχ πνπ έρεη ππνζηεί ελ κέξεη δχκσζε, πνπ δηαζέηνληαη ζε άκεζεο ζπζθεπαζίεο πεξηερνκέλνπ <= 3 kg Δπεμεξγαζία εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ, ζπκππθλσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηζαγηνχ ή κάηε Δπεμεξγαζία αθεςεκάησλ βνηάλσλ Παξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ Παξαγσγή ζνππψλ θαη δσκψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηνπο 11 Πνηνπνηία Επζνπνηία Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ παξαγσγή κεηαιιηθνχ λεξνχ θαη άιισλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ 12 Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 13 Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιηθψλ. 14 Θαηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο. Θαηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο, θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ), 15 ηζαληψλ, εηδψλ ζεινπνηίαο, εηδψλ ζαγκαηνπνηίαο θαη ππνδεκάησλ θαη ππνδεκάησλ. 16 Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ ηα έπηπια, θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο. 17 Θαηαζθεπή ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη πξντφλησλ απφ ραξηί. 18 Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ θαη εηθφλαο ή κέζσλ πιεξνθνξηθήο. 19 Παξαγσγή νπηάλζξαθα θαη πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 20 Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ. 21 Παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 22 Παξαγσγή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο. 23 Θαηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά. 24 Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ. 25 Θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ. Λ. Κηφισίας 172, Μαρούσι Τηλ: Fax:

8 26 Θαηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθψλ πξντφλησλ 27 Θαηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 28 Θαηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. 29 Θαηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ 30 Θαηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ 31 Θαηαζθεπή επίπισλ 32 Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 33 Θαηαζθεπή ηαηξηθψλ νξγάλσλ, νξγάλσλ αθξηβείαο θαη νπηηθψλ νξγάλσλ, θαηαζθεπή ξνινγηψλ θάζε είδνπο. 41 Θαηαζθεπέο Θηηξίσλ 42 Έξγα Πνιηηηθνχ κεραληθνχ 43 Δμεηδηθεπκέλεο Θαηαζθεπαζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 46 Φνλδξηθφ Δκπφξην (πιελ εκπφξην κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ / κνηνζηθιεηψλ) 58 Δθδνηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Υπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα ζέκαηα ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθνχ Υπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο Υπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο Υπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ Υπεξεζίεο ππνζηήξημεο ινγηζκηθνχ πνιπκέζσλ Υπεξεζίεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ Υπεξεζίεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ Υπεξεζίεο δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ Άιιεο ππεξεζίεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ π.δ.θ.α Άιιεο ππεξεζίεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ π.δ.θ.α. 63 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο 63.1 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαηαρψξεζε θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο δηθηπαθέο πχιεο Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαηαρψξεζε θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο Υπεξεζίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, παξνρήο θεληξηθνχ ππνινγηζηή, ιεηηνπξγίαο εθαξκνγψλ θαη παξνρήο ινηπήο ππνδνκήο ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο Υπεξεζίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ Υπεξεζίεο αλάπηπμεο βάζεσλ δεδνκέλσλ Υπεξεζίεο απνζήθεπζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ Υπεξεζίεο δηάζεζεο εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ή δηθηχσλ (ππνινγηζηηθήο ηζρχνο θιπ) Υπεξεζίεο πξνεηνηκαζίαο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ Παξνρή ππεξεζηψλ εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο Γηθηπαθέο πχιεο (web portals) Παξαγσγή πεξηερφκελνπ δηθηπαθψλ ππιψλ (web portals) Παξαγσγή πεξηερφκελνπ δηθηπαθψλ ππιψλ (web portals) Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη άιισλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο Υπεξεζίεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο Λ. Κηφισίας 172, Μαρούσι Τηλ: Fax:

9 Υπεξεζίεο κειεηψλ νξγάλσζεο θαη επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο Υπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο Υπεξεζίεο απνηίκεζεο επηρεηξήζεσλ πξηλ απφ ζπγρσλεχζεηο ή/θαη εμαγνξέο Υπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα κάξθεηηλγθ Υπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο παξαγσγήο Υπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα ζέκαηα εθνδηαζκνχ θαη άιισλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο Υπεξεζίεο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα επηκειεηείαο (logistic) Υπεξεζίεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ Υπεξεζίεο δηαρείξηζεο έξγσλ εθηφο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ Τερληθέο Γνθηκέο θαη Αλαιχζεηο Υπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, βηνκεραληθήο ζρεδίαζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο εμεηδηθεπκέλνπ ζρεδηαζκνχ Υπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθψλ ρψξσλ Υπεξεζίεο γξαθίζηα δηαθεκίζεσλ Υπεξεζίεο θαηαζθεπήο δηαθεκηζηηθψλ πηλάθσλ γεληθά (παλφ) θαη επηγξαθψλ Υπεξεζίεο θαηαρψξηζεο αγγειηψλ θαη δηαθεκίζεσλ ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά Υπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ (φρη παξαγσγήο) δηαθεκηζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή ηαηληψλ Υπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ Γξαζηεξηφηεηεο ζπζθεπαζίαο (κφλν πξντφλησλ πνπ αλήθνπλ ζε επηιέμηκεο δξαζ.) Λνζνθνκεηαθέο Γξαζηεξηφηεηεο Πιχζηκν θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ πξντφλησλ. Λ. Κηφισίας 172, Μαρούσι Τηλ: Fax:

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ Aλαθνηλψζεθε απφ ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ην πξνγξάκκα ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξάζηλεο Υπνδνκέο 2010» αλέξρεηαη ζε 30 εκαη. εςπώ θαη απεπζχλεηαη ζε πθηζηάκελεο θαη λενζπζηαζείζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α/Α 1. 2. 3. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Value Del A.M.S E Π Ε ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Μείωζη ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Δπιβάπςνζηρ Ανάπηςξη και διάθεζη «ππάζινων» πποϊόνηων και ςπηπεζιών. ςμμόπθωζη ηων επισειπήζεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ-

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΣΟΜΔΙ ΚΛΑΓΟΙ NACE ΣΑΞΔΙ NACE ΚΑΣΗΓΟ-ΡΙΔ ΣΗΓΟΡΙΔ ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΙΜΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΚΑΓ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ.

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 1 Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 2 Δπραξηζηίεο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία, ζίγνπξα δελ είλαη ππφζεζε ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεσθόξνο Αιεμάλδξαο 62, 11473 Αζήλα

Λεσθόξνο Αιεμάλδξαο 62, 11473 Αζήλα Value Delivery A D V A N C E D M A N A G E M E N T S E R V I C E S E Π Ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΝΙΥΤΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΧΝ ΣΟΠΧΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «i-bank Καηλνηνκία & Τερλνινγία» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08)

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) Γνκή θαη Σίηινη (Βαζίδεηαη ζηε ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ NACE Rev. 2 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα