ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 87 της 14/27 Μαρτ (ΦΕΚ Α 32) ( ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ Α 69/26 Μαΐου 1986) Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκοµείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 87 της 14/27 Μαρτ. 1986 (ΦΕΚ Α 32) ( ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ Α 69/26 Μαΐου 1986) Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκοµείων"

Transcript

1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 87 της 14/27 Μαρτ (ΦΕΚ Α 32) ( ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ Α 69/26 Μαΐου 1986) Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκοµείων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 10 του Ν. 1397/1983 <Εθνικό Σύστηµα Υγείας> (ΦΕΚ Α 143/83), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 10 του άρθρ. 28 του Ν. 1579/85 <Ρυθµίσεις για την εφαρµογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις> (ΦΕΚ 217/Α /85). 2. Τις διατάξεις της απρ. 5 του άρθρ. 24 του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα> (ΦΕΚ 137/Α /85). 3. Τη γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας, όπως διατυπώνεται στην 1/28ης ολοµ./8 και απόφαση της ολοµέλειας του και 4 Τη γνώµη 133/86 του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και Υγείας-προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε: Άρθρο 1. Με τις διατάξεις του παρόντος, ορίζεται ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκοµείων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 1397/83 και θεσπίζονται συντελεστές καθορισµού του αριθµού των θέσεων προσωπικού συνολικά και κατά υπηρεσία σε αναλογία µε τη δύναµη των κρεβατιών τους. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε τις διατάξεις των άρθρ. 8,9,10,12,13,14,21 και 25 του Ν. 1397/83 εξειδικεύεται ο οργανισµός κάθε Νοσοκοµείου. ιάκριση Υπηρεσιών Άρθρον Κάθε Νοσοκοµείο απαρτίζεται σύµφωνα µε τις διατάξει της παρ. 2 του άρθρ. 10 του Ν. 1397/83, από τρεις υπηρεσίες α. την Ιατρική, β. την Νοσηλευτική και γ. την ιοικητική. 2. Κάθε υπηρεσία έχει την δική της ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση. Οι τρεις υπηρεσίες είναι µεταξύ τους ιεραρχικά ισότιµες και υπάγονται ιεραρχικά στον πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου. 3. Το προσωπικό που τοποθετείται και υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία απ αυτή που υπάγεται κατά κλάδο και κατηγορία σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, υπάγεται ιεραρχικά στην υπηρεσία που υπηρετεί. ιάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας Άρθρο Η ιατρική υπηρεσία κάθε Νοσοκοµείου διαρθρώνεται σε τοµείς. Οι τοµείς σύµφωνα µε το άρθρ. 11 του Ν. 1397/1983 είναι : α. Παθολογικός, β. Χειρουργικός, γ. Εργαστηριακός, δ. Ψυχιατρικός και ε. Κοινωνικής ιατρικής. 2. Η δύναµη κρεβατιών κάθε κλινικού τοµέα ορίζεται σε σχέση µε την συνολική δύναµη κρεβατιών του Νοσοκοµείου ως εξής: α. Στα Γενικά Νοσοκοµεία: α.α. Παθολογικός τοµέας µέχρι 60% της συνολικής δύναµης. α. β. Χειρουργικός τοµέας µέχρι το 60% της συνολικής δύναµης.

2 α.γ. Ψυχιατρικός τοµέας : µέχρι το 10% της συνολικής δύναµης. β. Στα Ειδικά Νοσοκοµεία: β.α. Ο τοµέας της κύριας ειδικότητας του Νοσοκοµείου το 65-90% της συνολικής δαπάνης εφόσον υπάρχει και άλλος τοµέας. ββ. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από έναν τοµείς, η υπόλοιπη δύναµη κρεβατιών κατανέµεται µεταξύ τους κατά την αναλογία των τοµέων των Γενικών Νοσοκοµείων. βγ. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα Νοσοκοµεία στην πόλη ή και στην υγειονοµική περιφέρεια της ίδιας ειδικότητας, η κατανοµή κατά ειδικότητα σε κάθε νοσοκοµείο µπορεί να διαφοροποιείται από τα παραπάνω ποσοστά, στο πλαίσιο της κατανοµής κατά ειδικότητα της συνολικής δύναµης κρεβατιών των Νοσοκοµείων αυτών. 3. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένα τοµείς της ίδιας ειδικότητας ο αριθµός των κρεβατιών που αντιστοιχεί σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο στον τοµέα της ειδικότητας αυτής κατανέµεται µεταξύ των τοµέων αυτών. 4. Σε κάθε τοµέα λειτουργούν τµήµατα κατά ειδικότητα καθώς και ειδικές µονάδες που υπάγονται οργανικά σε τµήµατα, όπως ενδεικτικά ορίζονται παρακάτω: Α Παθολογικός Τοµέας α. Τµήµατα α.1. Παθολογικό α.2. Καρδιολογικό α.3. Παιδιατρικό α.4. Νεογνολογικό α.5. Νεφρολογικό α.6. Αιµατολογικό α.7. Γαστρεντερολογικό α.8. ερµατολογικό α.9. Πνευµονολογικό α.10.ενδοκρινολογικό α.11. Νευρολογικό α.12.ρευµατολογικό α.13.φυσικής Ιατρικής-Φυσιολογίας α.14.ανοσολογίας α.15.ογκολογίας-χηµειοθεραπείας α.16.λοιµωδών Νόσων α.17.αποσυµπίεσης α.18.αλλεργιολογικό α.19.ακτινοθεραπευτικό β. Μονάδες α.1. Εµφραγµάτων β.2. Αιµοδυναµική β.3. Τεχνητού Νεφρού β.4. Χρόνιας Φορητής Περιτοναϊκής διύλισης β.5. Αναπνευστικής Ανεπάρκειας β.6. Νευροφυσιολογίας β.7. Ειδικής Θεραπείας Νεογνών β.8. Νεογέννητων β.9. Χηµειοθεραπείας β.10.αντιφυµατική

3 β.11.μεσογειακής Αναιµίας β.12.εντατικής θεραπείας νεογνών β.13. Εντατικής θεραπείας Παίδων Β Χειρουργικός τοµέας α. Τµήµατα α.1. Γενικής Χειρουργικής α.2. Ορθοπεδικό α.3. Ουρολογικό α.4. Οφθαλµολογικό α.5. Ωτορινολαρυγγολογικό α.6. Γυναικολογικό - Μαιευτικό α.7. Νευροχειρουργικό α.8. Θωρακοχειρουγικό α.9. Πλαστικής Χειρουργικής α.10.αναισθησιολογικό α.11.οδοντιατρικό α.12.γναθοχειρουγικό α.13.αθλητικων Κακώσεων α.14.καρδιοχειρουργικής α.15. Αγγειοχειρουργικής α.16.ορθοδοντικό β. Μονάδες β.1. Εντατικής Θεραπείας β.2. Ανάληψης β.3. Εγκαυµάτων. Γ Ψυχιατρικός τοµέας α. Τµήµατα: α.1. Ψυχιατρικό α.2. Παιδοψυχιατρικό α.3. Ψυχογηριατρικό α.4. Ατόµων εξαρτηµένων από φαρµακευτικές ουσίες και αλκοόλ α.5. Αποκατάστασης και κοινωνικής Ψυχιατρικής Εργαστηριακός Τοµέας α. Τµήµατα: α.1. Μικροβιολογικό α.2. Βιοχηµικό α.3. Αιµατολογικό α.4. Αιµοδοσίας α.5. Πυρηνικής Ιατρικής α.6. Ακτινοδιαγνωστικό α.7. Παθολογοανατοµικό α.8. Κυτταρολογικό α.9. Ανοσολογικό α.10.ιστοσυµβατότητας α.11.ιατρικής Φυσικής α.12.γενετικής β. Μονάδες:

4 β.1. Τοξικολογική β.2. Μεσογειακής Αναιµίας Ε Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής α. Τµήµατα : α.1. Επιδηµιολογίας - Βιοστατιστικής α.2. Ιατρικής της Εργασίας α.3. Κοινωνικής Εργασίας α.4. Κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης α.5. Ιατρικής της Κοινότητας και της Οικογένειας α.6. Προστασίας Περιβάλλοντος α.7. Κοινωνικής Προστασίας 5. Σε κάθε Νοσοκοµείο λειτουργούν και τµήµατα διατοµεακού επιπέδου όπως: α. Ηµερήσιας νοσηλείας β. Επειγόντων περιστατικών. 6. Σε κάθε Νοσοκοµείο µπορούν να λειτουργούν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας που εντάσσονται σε οποιοδήποτε τοµέα και µπορούν αν εξυπηρετήσουν αρρώστους όλων των τοµέων. 7. Εκτός από τα αµιγή κατά ειδικότητα τµήµατα, στα µικρής δύναµης Νοσοκοµεία (κάτω των 150 κρεβατιών), µπορούν να λειτουργούν µικτά τµήµατα όπως: Μικτό Μικροβιολογικό - Βιοχηµικό τµήµα κ.λπ. 8. Τα τµήµατα και οι µονάδες των Παιδιατρικών Νοσοκοµείων µπορεί να έχουν και πρόσθετη ονοµασία που να προσδιορίζει την εξειδίκευσή τους. Κατώτατο επίπεδο διάρθρωσης Ιατρικής Υπηρεσίας Άρθρο Από τα οριζόµενα στο προηγούµενο άρθρο τµήµατα και µονάδες σε κάθε Νοσοκοµείο, ανάλογα µε την κατηγορία του σύµφωνα µε την διάκριση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 8 του Ν. 1397/83 λειτουργούν τουλάχιστον τα εξής: α. Στα Γενικά Νοµαρχιακά Νοσοκοµεία: α.1. Στον Παθολογικό τοµέα τα τµήµατα : παθολογικό, καρδιολογικό και παιδιατρικό. α.2. Στον Χειρουργικό τοµέα, τα τµήµατα : Χειρουργικό, Μαιευτικό - Γυναικολογικό και Αναισθησιολογικό. α.3. Στο εργαστηριακό τοµέα, τα τµήµατα : Μικροβιολογικό, Ακτινοδιαγνωστικής και Αιµατολογικό. β. Στα Γενικά Περιφερειακά Νοσοκοµεία: Τµήµατα ή µονάδες που καλύπτουν όλες τις ειδικότητες της Ιατρικής. γ. Στα Ειδικά Νοσοκοµεία: Εκτός από τα τµήµατα της κύριας ειδικότητας, λειτουργούν και τµήµατα Παθολογικό, Καρδιολογικό, Μικροβιολογικό και Ακτινοδιαγνωστικό, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες των αρρώστων που νοσηλεύονται στα τµήµατα της κύριας ειδικότητας, υπαγόµενα στους αντίστοιχους τοµείς. Η λειτουργία των επικουρικών αυτών τµηµάτων δεν είναι υποχρεωτική, αν οι αντίστοιχες ανάγκες των νοσηλευοµένων στα τµήµατα της κύριας ειδικότητας καλύπτονται από το πλησιέστερο Γενικό Νοσοκοµείο στα πλαίσια της κατά

5 την παρ. 5 του άρθρ. 8 του Ν. 1397/83 διασύνδεσης των Νοσοκοµείων κάθε Υγειονοµικής Περιφέρειας. 2. Για τα Γενικά Νοµαρχιακά ή Περιφερειακά Νοσοκοµεία που στην πόλη - έδρα τους λειτουργεί Ειδικό Νοσοκοµείο, αίρεται η κατά την προηγούµενη παράγραφο υποχρέωση λειτουργίας τµηµάτων ή µονάδων ειδικότητας αντίστοιχης του Ειδικού Νοσοκοµείου. Εξωτερικά Ιατρεία Άρθρον Σε κάθε Νοσοκοµείο λειτουργούν τακτικά εξωτερικά ιατρεία και εξωτερικά ιατρεία εφηµερίας. 2. Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις της απρ. 5 του άρθρ. 11 του Ν. 1397/1983 συγκροτηµένες µονάδες και λειτουργούν ξεχωριστά από τα εξωτερικά ιατρεία εφηµερίας. 3. Τα εξωτερικά ιατρεία, τακτικά και εφηµερίας λειτουργούν στα πλαίσια των αντίστοιχων τοµέων µε γιατρούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων των τοµέων. 4. Σε κάθε Νοσοκοµείο µπορεί να συνιστώνται και αυτοτελή τµήµατα εφηµερίδα που λειτουργούν µε γιατρούς των τοµέων που προσφέρουν σ αυτά υπηρεσίες, κατά περιοδικά διαστήµατα ή που υπηρετούν σε θέσεις που συνιστώνται για το σκοπό αυτό. Τα αυτοτελή τµήµατα εφηµερίδας έχουν ξεχωριστούς χώρους νοσηλείας µε δική τους δύναµη κρεβατιών. Φαρµακευτικό Τµήµα Άρθρον 6. Στην ιατρική υπηρεσία κάθε Νοσοκοµείου λειτουργεί φαρµακευτικό τµήµα. Το Φαρµακευτικό τµήµα έχει την ευθύνη για τον προγραµµατισµό προµηθειών τη φύλαξη, την ταξινόµηση, την παρασκευή ιδιοσκευασµάτων, τον έλεγχο, την χορήγηση, την διανοµή, τη διακίνηση και διαχείριση του φαρµακευτικού και λοιπού υλικού αρµοδιότητας του Ε.Ο.Φ. Ακόµη έχει την ευθύνη του επιστηµονικού ελέγχου του συνταγολογίου, της εκτέλεσης οποιασδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τµήµα, καθώς και του ελέγχου των προς εκτέλεση συνταγών. ιάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Άρθρο Η νοσηλευτική υπηρεσία αποτελεί /νση που διαρθρώνεται σε Τοµείς και σε Τµήµατα, σύµφωνα µε τα παρακάτω: 2. Κάθε τµήµα έχει στην ευθύνη του και καλύπτει από 20 µέχρι 45 νοσηλευτικά κρεβάτια. Κάθε ειδική µονάδα µπορεί να καλύπτεται από Νοσηλευτικό τµήµα όση δύναµη κρεβατιών και εάν έχει. 3. Κάθε 4 µε 8 νοσηλευτικά τµήµατα συγκροτούν ένα τοµέα. Σε Νοσοκοµεία µε λιγότερα από 4 τµήµατα δεν συγκροτούνται τοµείς. Όπου υπάρχουν 4 έως 6 τµήµατα µπορεί να συγκροτείται ένας τοµέας για την κάλυψη των µονάδων εσωτερικής νοσηλείας και ένας για την κάλυψη των µονάδων πρωτοβάθµιας περίθαλψης. 4. Σε κάθε Νοσοκοµείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή που αποτελείται από : α. Το ιευθυντή - ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρο. β. Έναν Προϊστάµενο Τµήµατος από κάθε τοµέα.

6 γ. Έναν διπλωµατούχο τµήµατος από κάθε τοµέα. Τα µέλη (β) και (γ) εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από το νοσηλευτικό προσωπικό του αντίστοιχου τοµέα που συνέρχεται µε πρόσκληση του Προϊσταµένου αυτού. Στα Νοσοκοµεία που δεν υπάρχουν τοµείς, η εκλογή γίνεται από το Νοσηλευτικό προσωπικό της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, που συνέρχεται µε πρόσκληση του ιευθυντή της. Τα µέλη της Νοσηλευτικής Επιτροπής εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο µεταξύ των υπό στοιχ. (β) µελών και τον Γραµµατέα µεταξύ των στοιχ. (γ) µελών. Η Νοσηλευτική Επιτροπή γνωµοδοτεί για κάθε θέµα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της νοσηλευτικής υπηρεσίας και εισηγείται σχετικά µε τον πρόεδρό της στα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου. 5. Στα µικρά Νοσοκοµεία η Νοσηλευτική Επιτροπή αποτελείται : από το /ντήτρια ως Πρόεδρο και µέλη τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων. ιάρθρωση ιοικητικής Υπηρεσίας Άρθρο Η ιοικητική Υπηρεσία αποτελεί /νση που διαρθρώνεται: α. σε Υποδιευθύνσεις και β. σε Τµήµατα και Αυτοτελή Γραφεία. 2. Στα Νοσοκοµεία µε δύναµη µέχρι 100 κρεβάτια η ιοικητική Υπηρεσία διαρθρώνεται στα εξής τµήµατα και αυτοτελή Γραφεία: Α Τµήµατα: α. Προσωπικού β. Γραµµατείας γ. Οικονοµικού δ. Τεχνικού ε. Πληροφορικής - Οργάνωσης στ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Β Αυτοτελή Γραφεία: α. Κίνησης Αρρώστων β. ιατροφής γ. Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων δ. Κοινωνικής Υπηρεσίας ε. Επιστασίας και στ. Ιµατισµού 3. Στα Νοσοκοµεία µε δύναµη από 101 µέχρι και 400 κρεβάτια η διοικητική υπηρεσία διαρθρώνεται σε δύο Υποδιευθύνσεις µε τα αντίστοιχα η κάθε µία τµήµατα και αυτοτελή γραφεία: Α Υποδιεύθυνση ιοικητικού. α. Τµήµατα : α.1. Προσωπικού α.2. Γραµµατείας α.3. Οικονοµικού α.4. Κίνησης αρρώστων α.5. ιατροφής α.6. Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων α.7. Κοινωνικής Υπηρεσίας α.8. Πληροφορικής Οργάνωσης

7 α.9. Παραϊατρικών Επαγγελµάτων (Τεχνολόγων) β. Αυτοτελή Γραφεία β.1. Επιστασίας β.2. Ιµατισµού Β Υποδιεύθυνση Τεχνικού α. Τµήµατα α.1. Τεχνικού α.2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 4. Στα Νοσοκοµεία µε δύναµη 401 και πάνω κρεβατιών η ιοικητική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε τρεις υποδιευθύνσεις µε τα αντίστοιχα η κάθε µια τµήµατα και αυτοτελή γραφεία: Α Υποδιεύθυνση ιοικητικού α. Τµήµατα α.1. Προσωπικού α.2. Γραµµατείας α.3. Κίνησης αρρώστων α.4. Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων α.5. Κοινωνικής Υπηρεσίας α.6. Παραϊατρικών Επαγγελµάτων (Τεχνολόγων) Β Υποδιεύθυνση Οικονοµικού α. Τµήµατα α.1. Οικονοµικού α.2. Πληροφορικής Οργάνωσης α.3. ιατροφής β. Αυτοτελή Γραφεία β.1. Επιστασίας β.2. Ιµατισµού Γ. Υποδιεύθυνση Τεχνικού α. Τµήµατα α.1. Τεχνικού α.2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 5. Κάθε τµήµα µπορεί να διαρθρώνεται εσωτερικά και να ασκεί τις αρµοδιότητες του σε Γραφεία κατά αντικείµενο ή οµοειδή αντικείµενα. Συντελεστές καθορισµού δύναµης προσωπικού Άρθρο 9. Ο αριθµός των θέσεων προσωπικού κάθε Νοσοκοµείου ορίζεται κατά υπηρεσία σε ποσοστό: α. 6-15% για την ιατρική υπηρεσία. β % για την νοσηλευτική υπηρεσία, γ % για την διοικητική υπηρεσία, επί της συνολικής δύναµης κρεβατιών του Νοσοκοµείου πολλαπλασιαζόµενης µε το συντελεστή: α. Για τα Γενικά Νοσοκοµεία από 2-3, β. Για τα Ειδικά Νοσοκοµεία, πλην Ψυχιατρικών 1,8-2,8 και γ. Για τα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία από 0,5-2

8 Aρµοδιότητες Υπηρεσιών Άρθρο Αρµοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι : Η προώθηση και προαγωγή της υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών υγείας και ο προγραµµατισµό και ο έλεγχος των παρεχόµενων υπηρεσιών. 2. Αρµοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι : Η παροχή νοσηλείας στους αρρώστους, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της νοσηλευτικής και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση γιατρών, η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής και της εκπαίδευσης στον τοµέα αυτό, και ο προγραµµατισµό και ο έλεγχος των παρεχόµενων υπηρεσιών. 3. Αρµοδιότητες της ιοικητικής Υπηρεσίας κατά τµήµα και αυτοτελή Γραφεία: α. Τµήµα Προσωπικού: Φροντίζει για κάθε θέµα που έχει σχέση µε την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκοµείου, καθώς και για την εποπτεία και έλεγχο του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου. β. Τµήµα Γραµµατείας: Στην αρµοδιότητα αυτού είναι η οργάνωση της γραµµατειακής στήριξης σύµφωνα µε τις αποφάσεις της ιοίκησης και των άλλων Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου, η τήρηση του Γενικού πρωτοκόλλου, η διακίνηση της αλληλογραφίας και η φροντίδα για την αντιµετώπιση κάθε προβλήµατος για την διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκοµείου. γ. Τµήµα Οικονοµικού :Στις αρµοδιότητες αυτού είναι, η φροντίδα για την µελέτη των οικονοµικών αναγκών του Ιδρύµατος και η εισήγηση για την έγκαιρη επεξεργασία των προτάσεων για την κατάρτιση του προϋπολογισµού του Ιδρύµατος. Η πραγµατοποίηση των δαπανών, η εκκαθάριση των αποδοχών προσωπικού και λοιπών αποζηµιώσεων. Η προµήθεια, διαχείριση και διαφύλαξη των εφοδίων και υλικών που χρειάζονται για την λειτουργία του Νοσοκοµείου. Η κατάρτιση του ισολογισµού και απολογισµού, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων καθώς και η είσπραξη των εσόδων του νοσοκοµείου. Η ευθύνη για την διαφύλαξη της περιουσίας του ιδρύµατος και η τήρηση των οικονοµικών στατιστικών στοιχείων. δ. Τµήµα ή Γραφείο Κίνησης Ασθενών: Έχει την φροντίδα για την έκδοση εισιτηρίων, για την εισαγωγή των αρρώστων, την έκδοση των εξιτηρίων και για την τήρηση καταλόγου αναµονής εισαγωγής. Τηρεί βιβλίο κενών κάθε φορά κρεβατιών και ενηµερώνει τους αρρώστους για την εισαγωγή τους, σύµφωνα µε την σειρά στον κατάλογο αναµονής. Φροντίζει για την λογιστική παρακολούθηση της µερίδας των νοσηλευοµένων, την χρέωση δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών. Τηρεί βιβλίο ασθενών και παρέχει κάθε πληροφορία γι αυτούς. Επίσης τηρεί λεπτοµερή, στατιστικά στοιχεία της νοσηλευτικής κίνησης. ε. Τµήµα Τεχνικού : Έχει την ευθύνη για τον προγραµµατισµό και την εισήγηση εκτέλεσης των απαραιτήτων έργων ανάπτυξης, συντήρησης ανανέωσης και διαρκούς βελτίωσης των κτιριακών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων του ιδρύµατος και για την προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού. Καταρτίζει µελέτες για την εκτέλεση έργων επιβλέπει την εκτέλεσή τους και έχει την φροντίδα για την ποιοτική και ποσοστική παραλαβή τους.

9 Έχει την ευθύνη για την οµαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την οµαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων. Φροντίζει για την συντήρηση και κανονική λειτουργία του επιστηµονικού και τεχνολογικού εξοπλισµού, καθώς και των οχηµάτων του Ιδρύµατος. στ. Τµήµα Πληροφορικής - Οργάνωσης: Η Ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία της µηχανογράφησης, της επεξεργασίας και τήρησης µηχανογραφικών στατιστικών στοιχείων, παροχής και διακίνησης πληροφοριών στις υπηρεσίες του Νοσοκοµείου, στο Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους άλλους αρµόδιους φορείς και κάθε άλλης συναφούς εργασίας. ζ. Τµήµα ή Γραφεία ιατροφής: Στο τµήµα ιατροφής ανήκουν οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη διαµόρφωση διατροφικών οχηµάτων ασθενών και προσωπικού και µε την πληροφόρηση και εκπαίδευση των νοσηλευοµένων ασθενών και των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων, που έχουν ανάγκη από ειδική διαιτητική αγωγή. Στο τµήµα ιατροφής εντάσσονται επίσης οι επιστηµονικές οργανικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες, όλων όσων απασχολούνται µε τα τρόφιµα από την προµήθεια µέχρι την κατανάλωση τους. η. Τµήµα ή Γραφείο Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων; Έχει την ευθύνη και φροντίδα για την γραµµατειακή στήριξη των τακτικών Εξωτερικών Ιατρών, την υποδοχή και εξυπηρέτηση των προσερχόµενων σ αυτά αρρώστων. Τηρεί τα αρχεία και τα βιβλία κίνησης των Εξωτερικών Ιατρείων. Ρυθµίζει τη σειρά προσέλευσης των αρρώστων και προγραµµατίζει την επανεξέτασή τους µε προσυνεννόηση. Χορηγεί πιστοποιητικά στους άρρωστους όταν το ζητούν, µετά από υποβολή σχετικής αίτησης. Ενηµερώνει το κοινό για τις ώρες λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και για τον τρόπο λειτουργίας τους. θ. Τµήµα ή Γραφείο κοινωνικής Υπηρεσίας: Έχει την ευθύνη και φροντίδα για την συµπαράσταση στους νοσηλευόµενους στο Νοσοκοµείο για κάθε κοινωνικό τους πρόβληµα την αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα προβλήµατα αυτά κατά περίπτωση και γενικά φροντίζει για την αντιµετώπιση των κοινωνικών αυτών προβληµάτων στο πλαίσιο της γενικότερης Κοινωνικής Πολιτικής της Πολιτείας. ι. Τµήµα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας: Έχει την ευθύνη και φροντίδα της ορθολογικής χρήσης του ιατρικού επιστηµονικού εξοπλισµού καθώς και την οργανωµένη τεχνική υποστήριξή του. ια. Τµήµα Παραϊατρικών Επαγγελµάτων (Τεχνολόγων): Στο τµήµα αυτό εντάσσονται οι δραστηριότητες των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, των Χειριστών Ιατρικών συσκευών, των κλιβανιστών - απολυµαντών, των εργασιοθεραπευτών και φυσιοθεραπευτών, όπως αυτές εξειδικεύονται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του νοσοκοµείου. ιβ. Γραφείο Επιστασίας :

10 Στο Γραφείο Επιστασίας εντάσσονται οι δραστηριότητες της καθαριότητας, της φύλαξης και τάξης των γενικών εργασιών και των µεταφορών. ιγ. Γραφείο Ιµατισµού: Στην αρµοδιότητα του γραφείου αυτού είναι η φύλαξη, η διανοµή, η επιδιόρθωση και η καθαριότητα του ιµατισµού του προσωπικού του Νοσοκοµείου, καθώς και του ιµατισµού για εξυπηρέτηση των νοσηλευοµένων. 5. Οι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών όπως καθορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ασκούνται σύµφωνα µε όσα λεπτοµερώς ορίζονται µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Νοσοκοµείου και εφόσον δεν έχει εκδοθεί εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και τις γενικότερες κατευθύνσεις και υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στελέχωση Νοσοκοµείου Άρθρο Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται: α. Από γιατρούς που κατέχουν θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. β. Από ειδικευόµενους γιατρούς. γ. Από άλλους επιστήµονες που προσφέρουν υπηρεσίες συναφείς µε το έργο της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως των παρακάτω ενδεικτικά αναφερόµενων κλάδων: γ1. Κλάδος ΑΤΕ Φαρµακοποιών γ2. Κλάδος ΑΤ Χηµικών γ3. Κλάδος ΑΤ Φυσικών γ4. Κλάδος ΑΤ Βιολόγων γ5. Κλάδος ΑΤ Ψυχολόγων δ. Από προσωπικό του Κλάδου ΜΕ Βοηθών Φαρµακείου. 2. Η νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω ενδεικτικά αναφερόµενων κλάδων: α. Κλάδος ΑΤ Νοσηλευτικού Προσωπικού β. Κλάδος ΑΡ Νοσηλευτικού Προσωπικού γ. Κλάδος ΑΡ Μαιών δ. Κλάδος ΑΡ Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόµων. ε. Κλάδος ΜΕ Νοσηλευτικού Προσωπικού στ. Κλάδος ΜΕ Προσωπικού Θαλάµων ζ. Κλάδος ΜΕ Βρεφοκόµων η. Κλάδος ΜΕ Πρακτικών Νοσοκόµων (προσωρινός). θ. Κλάδος ΣΕ Πρακτικών Νοσοκόµων (προσωρινός). Οι κλάδοι η και θ καταργούνται µετά την ολοκλήρωση εφαρµογής των διατάξεων της απρ. 6 του άρθρ. 6 του ν. 1579/1985. ι. Κλάδος ΣΕ βοηθητικού υγειονοµικού προσωπικού (για εργασίες µεταφοράς ασθενών, φροντίδας ασθενών στους θαλάµους και άλλες συναφείς εργασίες). 3. Η ιοικητική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω ενδεικτικά αναφερόµενων κλάδων: α. Κλάδοι ΑΤ α1. Κλάδος ΑΤ ιοικητικός - Λογιστικός α2. Κλάδος ΑΤ µηχανικών, (όπως Μηχανολόγων - Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών, Ηλεκτρονικών - Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων - µηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών). α3. Κλάδος ΑΤ Πληροφορικής (αναλυτών Συστηµάτων).

11 α4. Κλάδος ΑΤ Στατιστικής (όπως Στατιστικών, Βιοστατιστικών). α5. Κλάδος Επιχειρησιακών Ερευνητών. α6. Κλάδος Κοινωνικών Λειτουργών α7. Κλάδος ΑΤ Κοινωνιολόγων α8. Κλάδος ΑΤ Παιδαγωγών α9. Κλάδος ΑΤ Εκπαιδευτικού α10.κλάδος ΑΤ Νηπιαγωγών α11.κλάδος ΑΤ Κοστολόγων α12.κλάδος ΑΤ Γυµναστών α13.κλάδος ΑΤ Γεωπόνων α14.κλάδος ΑΤ ιαιτολόγων α15.κλάδος ΑΤ Βιβλιοφυλάκων β. Κλάδοι ΑΡ β1.κλάδος ΑΡ ιοίκησης Νοσοκοµείων β2.κλάδος ΑΡ Λογιστικής β3.κλάδος ΑΡ Φυσικοθεραπευτών β4.κλάδος ΑΡ Εργοθεραπευτών β5.κλάδος ΑΡ Λογοθεραπευτών β6.κλάδος ΑΡ Παιγνιοθεραπευτών β7.κλάδος ΑΡ ιαιτολόγων β8.κλάδος ΑΡ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων). β9.κλάδος ΑΡ Ραδιολογίας - Ακτινολογία (Χειριστών - Εµφανιστών). β10.κλάδος ΑΡ Κοινωνικών Λειτουργών β11.κλάδος ΑΡ Τεχνολογικών Εφαρµογών (όπως ηλεκτρονικών-τεχνικών, Υποµηχανικών, Σχεδιαστών). β12.κλάδος ΑΡ Εποπτών ηµόσιας Υγείας β13.κλάδος ΑΡ Βιβλιοθηκονοµίας β14.κλάδος ΑΡ Οδοντοτεχνιτών β15.κλάδος ΑΡ Νηπιαγωγών β16.κλάδος ΑΡ Τεχνολογικός Η/Υ (όπως Προγραµµατιστών, Αναλυτών Η/Υ, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων). γ. Κλάδοι ΜΕ γ1. Κλάδος ΜΕ ιοικητικός (όπως ιοικητικών, Αποθηκαρίων, Εισπρακτόρων) γ2. Κλάδος ΜΕ Παρασκευαστών γ3. Κλάδος ΜΕ Χειριστών - Εµφανιστών γ4. Κλάδος ΜΕ Τεχνικός (όπως Ηλεκτρονικών Τεχνικών, Μηχανοτεχνιτών Ηλεκτροτεχνιτών, Εργοδηγών, Υδραυλικών, Υδραυλικών - Οξυγονοκολλητών Σιδηρουργών, Θερµαστών, Ψυκτικών, Κτιστών, Ελαιοχρωµατιστών - Υδροχρωµατιστών, Ξυλουργών, Σχεδιαστών, Πρεσσαδόρων - Σιδερωτών) γ5. Κλάδος ΜΕ Μαγείρων γ6. Κλάδος ΜΕ Τηλεφωνητών γ7. Κλάδος ΜΕ Κηπουρών γ8. Κλάδος ΜΕ ακτυλογράφων γ9. Κλάδος ΜΕ Ξενόγλωσσων Γραµµατέων γ10.κλάδος ΜΕ Τραπεζοκόµων-Σερβιτόρων γ11.κλάδος ΜΕ Κοπτριών Ραπτριών - Γαζωτών γ12.κλάδος ΜΕ Προσωπικού Η/Υ γ13.κλάδος ΜΕ Οδοντοτεχνιτών

12 δ. Κλάδος ΣΕ δ1. Κλάδος ΣΕ Βοηθητικού προσωπικού (για εργασίες θυρωρού, συνοδού ανελκυστήρος µεταφοράς εγγράφων, µεταφοράς επίπλων και σκευών, εποπτείας κτιρίων, χειρισµού µηχανηµάτων αναπαραγωγής εγγράφω, ταξινόµησης εγγράφων, φύλαξης χώρων και άλλες συναφείς εργασίες). 62. Κλάδος ΣΕ Τεχνιτών-Οδηγών (όπως οικοδόµοι, χρωµατιστές, ξυλουργοί, υδραυλικοί, οδηγοί, κουρείς, θερµαστές, χειριστές µηχανηµάτων, σιδηρουργοί, ράπτες, φωτογράφοι, αµµοκονιαστές, αλουµινοκατασευαστές). δ3. Κλάδος ΣΕ Προσωπικού Καθαρισµού - Βοηθητικών εργασιών (για εργασίες καθαρισµού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων επιµέλειας κήπων και άλλες συναφείς εργασίες). δ4. Κλάδος ΣΕ Προσωπικού Εστιάσεως (όπως µάγειροι, ζαχαροπλάστες, αρτοποιοί, βοηθοί µαγείρων, τραπεζοκόµοι, πλύντες µαγειρείου). δ5. Κλάδος ΣΕ Εργατών (για εργασίες χειρονακτικές καθε είδους, ζύγισης, σιδηρώµατος, διαχείρισης ιµατισµού, κλιβανισµού, απολύµανσης, πλύσης, φορτοεκφόρτωσης και άλλες συναφείς εργασίες). δ6. Κλάδος ΣΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων. 4. Στους κλάδους που περιλαµβάνονται περισσότερες από µία ειδικότητες, ο αριθµός των θέσεων κατανέµεται σε κάθε ειδικότητα κατά το ½ από τον οργανισµό του κάθε νοσοκοµείου και κατά το υπόλοιπο από την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. 5. Σε υπάλληλους κλάδων µε περισσότερες από µία ειδικότητες, µπορεί να ανατίθενται και καθήκοντα άλλων ειδικοτήτων του ίδιου κλάδου, από εκείνη, για την οποία έχουν προσληφθεί. Η ανάθεση γίνεται µε την προϋπόθεση ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας, ο υπάλληλος µπορεί να ανταποκριθεί στο ανατιθέµενο έργο. 6. Αν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπηρετεί σε Νοσοκοµεία προσωπικό µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που δεν καλύπτεται από τους οριζόµενους από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου κλάδους, κατατάσσεται σε θέσεις αντίστοιχων προσωρινών κλάδων, που καταργούνται όταν οι θέσεις αυτές κενωθούν µε οποιοδήποτε τρόπο. Προσόντα διορισµού Άρθρο Τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό κατά κλάδο είναι : α. Κλάδοι ΑΤ α1. Για τον κλάδο ΑΤ ιοικητικός - Λογιστικός, πτυχίο οποιουδήποτε τµήµατος Νοµικής Σχολής Πανεπιστήµιου της ηµεδαπής ή πτυχίο ΑΣΟΕΕ ή ΠΑΣΠΕ ή ανώτατων Βιοµηχανικών Σχολών της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της αλλοδαπής. α2. Για τους κλάδους ΑΤ, που ονοµασία τους είναι ίδια µε την ονοµασία τµήµατος Α.Ε.Ι. (όπως φαρµακευτικής, νοσηλευτικής, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, παιδαγωγικής κ.λπ.) πτυχίο ή δίπλωµα αντίστοιχου τµήµατος Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της αλλοδαπής. α3. Για τον κλάδο ΑΤ Μηχανικών, που συγκροτείται από περισσότερες ειδικότητες της ίδιας σχολής πτυχίο ή δίπλωµα αντίστοιχου τµήµατος Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της αλλοδαπής.

13 α4. Για τον κλάδο ΑΤ Πληροφορικής α. Πτυχίο ή δίπλωµα επιστήµης των υπολογιστών (SOFTWARE) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της αλλοδαπής ή β. Πτυχίο ή δίπλωµα Μηχανικών Η/Υ (HARDWARE) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. γ. Για τις παραπάνω ειδικότητες (α,β) επιτρέπεται ο διορισµός µε πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής και γνώσεις σε θέµατα αντίστοιχης κατά περίπτωση ειδικότητας (SOFTWARE ή HARDWARE). α5. Για τον κλάδο ΑΤ Στατιστικής α. Πτυχίο Στατιστικής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της αλλοδαπής ή β. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της αλλοδαπής και γνώσεις στατιστικής. α6. Για τον κλάδο ΑΤ Βιβλιοφυλάκων. α. Πτυχίο αρχειονοµίας και βιβλιοοικονοµίας Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της αλλοδαπής ή β. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, γνώσεις βιβλιοθηκονοµίας και άριστη γνώση µιας ή δύο ξένων γλωσσών που ορίζονται µε την προκήρυξη. β. Κλάδοι ΑΡ. β1. Για τους κλάδους ΑΡ ιοίκησης Νοσοκοµείων και ΑΡ Λογιστικής, πτυχίο διοίκησης Νοσοκοµείων ή λογιστικής Τ.Ε.Ι. ή τίτλος σποδών αντίστοιχης ειδικότητας ισότιµων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ή πτυχίο στελεχών διοίκησης ή λογιστηρίου ή γραµµατέων ή λογιστών ΚΑΤΕΕ ή τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας ισότιµων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. β2. Για τους κλάδους ΑΡ που η ονοµασία τους είναι ίδια µε την ονοµασία τµήµατος Τ.Ε.Ι. (όπως νοσηλευτικής, µαιευτικής, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, Ραδιολογίας και ακτινολογίας, Ιατρικών εργαστηρίων, οδοντοτεχνικής, ηµόσιας Υγιεινής κ.λπ.) πτυχίο ή δίπλωµα αντίστοιχου τµήµατος Τ.Ε.Ι. ή ισότιµων σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµων Σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. β3. Για τον κλάδο ΑΡ Τεχνολογικών εφαρµογών, πτυχίο αντίστοιχου τµήµατος Τ.Ε.Ι. ή τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας ισότιµων Σχολών της ηµεδαπής η αλλοδαπής ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιµων Σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. β4. Για τον κλάδο ΑΡ Τεχνολογικός Η/Υ. α. Πτυχίο ή δίπλωµα προγραµµατισµού και ανάλυσης Η/Υ (SOFTWARE- µικρά), Τ.Ε.Ι. ή τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας ισότιµων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. γ. Για τις παραπάνω ειδικότητες (α, β)επιτρέπεται ο διορισµός µε πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. ή ισότιµων Σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. ή ισότιµων Σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµων Σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και γνώσεις σε θέµατα αντίστοιχης, κατά περίπτωση ειδικότητας (SOFTWARE ή HARDWARE - µικρά). γ. Κλάδοι ΜΕ. γ1. Κλάδος ΜΕ ιοικητικός

14 Για µία πενταετία από την έναρξη ισχύος του /τος αυτού προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυµνασίου ή ισότιµου σχολείου ανεξάρτητα από ειδικότητα. Για την επόµενη πενταετία οι θέσεις του κλάδου καλύπτονται κατά το ήµισυ από κατόχους, απολυτηρίου λυκείου ή εξαταξίου γυµνασίου ή ισότιµου σχολείου ανεξάρτητα από ειδικότητα και κατά το ήµισυ από κατόχους πτυχίου τµήµατος υπάλληλων διοίκησης ή τµήµατος υπάλληλων λογιστηρίου επαγγελµατικού λυκείου. Μετά τη συµπλήρωση της δεύτερης πενταετίας, οι θέσεις του κλάδου καλύπτονται αποκλειστικά από κατόχους πτυχίου τµήµατος υπάλληλων διοίκησης ή τµήµατος υπάλληλων λογιστηρίου επαγγελµατικού λυκείου. γ2. Κλάδος ΜΕ ακτυλογράφων: Για µία πενταετία από την έναρξη ισχύος του /τος αυτού προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται απολυτήριο λυκείου ή ισότιµου σχολείου ανεξάρτητα από ειδικότητα. Για την επόµενη πενταετία οι θέσεις του κλάδου καλύπτονται κατά το ήµισυ από κατόχους απολυτηρίου λυκείου ή ισότιµου σχολείου ανεξάρτητα από ειδικότητα και κατά το ήµισυ από κατόχους πτυχίου τµήµατος υπάλληλων διοίκησης επαγγελµατικού λυκείου. Μετά τη συµπλήρωση της δεύτερης πενταετίας, οι θέσεις του κλάδου καλύπτονται αποκλειστικά από κατόχους πτυχίου τµήµατος υπάλληλων διοίκησης επαγγελµατικού λυκείου. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ορίζεται ως πρόσθετο προσόν διορισµού η άριστη γνώση ελληνικής δακτυλογραφίας, πέραν από τα παραπάνω, ως επιπρόσθετο προσόν η άριστη γνώση ξενόγλωσσης δακτυλογραφίας ή και στενογραφίας. γ3. Κλάδος ΜΕ Τεχνικός: Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται πτυχίο αντίστοιχου τµήµατος τεχνικού λυκείου ή αντίστοιχης κατεύθυνσης τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών µαθητείας του Ο.Α.Ε.. του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 16/Α) ή άλλης ισότιµης Σχολής. Κάθε φορά που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων µε υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται για µία τριετία από την έναρξη ισχύος του /τος αυτού, ο διορισµός µε προσόν το πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισµένης κατώτερης Σχολής, ή αντίστοιχη εµπειρία. γ4. Για τον κλάδο ΜΕ Προσωπικού Η/Υ: α. Πτυχίο τµήµατος προγραµµατιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών τεχνικού λυκείου, ή άλλου ισότιµου σχολείου ή β. Πτυχίο κατεύθυνσης αυτοµατισµού - ηλεκτρονικών υπολογιστών τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής ή άλλης ισότιµης σχολής ή γ. Πτυχίο κατεύθυνσης υπάλληλων χειριστών ηλεκτρονικού υπολογιστή και διατρητικών µηχανών τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής ή άλλης ισότιµης σχολής. δ. Για τις παραπάνω ειδικότητες (α, β, γ) επιτρέπεται ο διορισµός µε απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυµνασίου ή άλλου ισότιµου σχολείου ή τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλης ισότιµης σχολής και γνώσεις σε θέµατα αντίστοιχης, κατά περίπτωση, ειδικότητας. γ5. Για τον κάδος ΜΕ Τηλεφωνητών. Πτυχίο αναγνωρισµένης Σχολής Τυφλών Τηλεφωνητών. Κάθε φορά που δεν είναι δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων µε υποψηφίους µε τα ανωτέρω

15 προσόντα, επιτρέπεται ο διορισµός µε πτυχίο τµήµατος υπάλληλων διοίκησης επαγγελµατικού λυκείου. γ6. Για τους κλάδους ΜΕ που η ονοµασία τους είναι ίδια µε την ονοµασία τµήµατος τεχνικού ή επαγγελµατικού λυκείου ή κατεύθυνσης τεχνικών και επαγγελµατικών Σχολών (όπως παρασκευαστών, χειριστών - εµφανιστών, µαγείρων, κηπουρών, τραπεζοκόµων, σερβιτόρων κ.λπ.) προσόν διορισµού ορίζεται απολυτήριος τίτλος αντίστοιχου τµήµατος ή κατεύθυνσης. δ. Κλάδος ΣΕ δ1. Για τους κλάδους ΣΕ. α. Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυµνάσιου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1977, απολυτήριο δηµοτικού σχολείου και β. Αντίστοιχη εµπειρία για όσες ειδικότητες απαιτείται. γ. Για µία τριετία από την έναρξη ισχύος του /τος αυτού και εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση θέσεων κλάδου ΣΕ από υποψηφίους µε απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσόν διορισµού ορίζεται αντίστοιχη ειδικότητα ή εµπειρία. 2. Με τον οργανισµό κάθε Νοσοκοµείου, µπορεί, πέρα από τα οριζόµενα τυπικά προσόντα της αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθµίδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου να ορίζονται και εξειδικευµένα προσόντα. 3. Οι διατάξεις, που για ορισµένες ειδικότητες προβλέπουν για την άσκησή τους άδεια δεν θίγονται. Προϊστάµενοι Υπηρεσιών Άρθρο Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται η Επιστηµονική Επιτροπή του άρθρ. 12 του Ν. 1397/1983, η οποία έχει µόνο επιστηµονικές αρµοδιότητες στους τοµείς και στα τµήµατα αυτής οι Προϊστάµενοι ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρ. 11 του Ν. 1397/ Στην Νοσηλευτική υπηρεσία προΐσταται: α. Στην /νση υπάλληλος του κλάδου ΑΤ ή ΑΡ Νοσηλευτικού Προσωπικού, ή του κλάδου ΑΡ Μαιών, όταν πρόκειται για ειδικό Μαιευτήριο µε βαθµό 3ο-2ο. β. Σε κάθε τοµέα, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ ή ΑΡ Νοσηλευτικού ή του κλάδου ΑΡ Μαιών, ανάλογα µε την εξειδίκευση µε βαθµό 4ο-3ο. γ. Σε κάθε τµήµα, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ ή ΑΡ Νοσηλευτικού Προσωπικού ή του κλάδου ΑΡ Μαιών για τα Μαιευτικά Τµήµατα ή του κλάδου ΑΡ Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόµων για τµήµατα Κοινωνικής Ιατρικής µε βαθµό 5ο-4ο και εφόσον δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΜΕ Νοσηλευτικού Προσωπικού µε βαθµό 5ο-6ο. 3. Στη ιοικητική Υπηρεσία προΐσταται α. Στη /νση, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ ιοικητικού-λογιστικού µε βαθµό 2ο. β. Στην υποδιεύθυνση ιοικητικού, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ ιοικητικού - Λογιστικού ή του κλάδου ΑΡ ιοίκησης Νοσοκοµείων, µε βαθµό 3ο-2ο. γ. Στην υποδιεύθυνση Οικονοµικού, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ ιοικητικού- Λογιστικού ή του κλάδου ΑΡ Λογιστικής, µε βαθµό 3ο-3ο. δ. Στην υποδιεύθυνση Τεχνικού, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ Μηχανικών µε βαθµό 3ο-3ο.

16 Για τις περιπτ. α, β, γ και δ, αν δεν υπηρετούν υπάλληλοι ΑΤ στον οριζόµενο βαθµό (2ο ή 3ο02ο), προΐστανται υπάλληλοι του αµέσως κατώτερου βαθµού και αν δεν υπάρχουν ΑΤ, υπάλληλοι των αντίστοιχων κλάδων ΑΡ. ε. Σε καθένα από τα τµήµατα ή γραφεία Προσωπικού, Γραµµατείας, Κίνησης αρρώστων και Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ ιοικητικού - Λογιστικού ή ΑΡ ιοίκησης Νοσοκοµείων ή ΜΕ ιοικητικός µε βαθµό 5ο-4ο, όπως ορίζονται µε τον οργανισµό του Νοσοκοµείου. στ. Στο Τµήµα Οικονοµικών, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ ιοικητικού - Λογιστικού ή του κλάδου ΑΡ Λογιστικού, µε βαθµό 5ο-4ο. ζ. Στο τµήµα Τεχνικού, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ Μηχανικών µε βαθµό 60-4ο. η. Στο τµήµα Πληροφορικής Οργάνωσης, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ Πληροφορικής ή του κλάδου ΑΡ Τεχνολογικός Η/Υ, µε βαθµό 5ο-4ο. θ. Στο τµήµα ή Γραφείο ιατροφής, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ ιαιτολόγων, µε βαθµό 5ο-4ο. ι. Στο τµήµα ή Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας υπάλληλος του κλάδου ΑΤ Κοινωνικών Λειτουργών µε βαθµό 5ο-4ο. ια. Στο Τµήµα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ Μηχανικών, µε βαθµό 6ο-4ο. ιβ. Στο τµήµα Παραϊατρικών επαγγελµάτων (τεχνολόγων), υπάλληλος του κλάδου ΑΡ Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΑΡ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας ή ΑΡ Φυσιοθεραπευτών ή ΑΡ Εργοθεραπευτών µε βαθµό 6ο-4ο. ιγ. Στα αυτοτελή Γραφεία Επιστασίας και Ιµατισµού υπάλληλος του κλάδου ΑΡ ιοίκησης Νοσοκοµείων ή ου κλάδου ΜΕ ιοικητικού, µε βαθµό 6ο και πάνω. 4. Οι υπάλληλοι που προΐστανται στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, τη ιοικητική Υπηρεσία και τις οργανικές υποδιαιρέσεις αυτών, σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά αντίστοιχα για τις υπηρεσίες του ηµοσίου και των Ν.Π... Προσωπικό Κέντρων Υγείας Άρθρο Στο σύνολο των θέσεων κάθε υπηρεσίας που καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ. 9 του παρόντος, δεν συµπεριλαµβάνονται οι θέσεις των γιατρών των Κέντρων Υγείας, που υπηρετούν µόνιµα σ αυτά και τα Περιφερειακά Ιατρεία, καθώς και οι θέσεις των άλλων κλάδων προσωπικού που υπηρετεί σ αυτά. 2. Ο συνολικός αριθµός των θέσεων του κατά υπηρεσία προσωπικού, που καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 9 του παρόντος, κατανέµεται αντίστοιχα µεταξύ των κλάδων κάθε υπηρεσίας µε τον οργανισµό του Νοσοκοµείου. Άρθρο 15. Με τον οργανισµό κάθε Νοσοκοµείου ορίζονται : α. Η νοµική µορφή του. β. Η επωνυµία του. γ. Ο συνολικός αριθµός κρεβατιών του και η κατανοµή τους στους τοµείς. δ. Οι τοµείς και τα τµήµατα της Ιατρικής Υπηρεσίας. ε. Η διάρθρωση της νοσηλευτικής και διοικητικής υπηρεσίας και οι ειδικότερες αρµοδιότητες τους.

17 στ. Οι κλάδοι προσωπικού. ζ. Οι κατά κλάδο κατηγορία θέσεις και η διαβάθµισή τους. η. Ο σκοπός του. θ. Η έδρα του. ι. Η σφραγίδα του. ια. Οι πηγές των εσόδων τους (πόροι).

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και. ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και. ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και δεδομένου ότι η αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2651366111 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Δ/ντης 26513 66436 Εργαστήριο 26513 66434 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Δ/ντης 26513 66424 Προϊσταμένη 26513 66523 Γραμματεία 26513 66520 Αδελφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ/ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ (ΚΩΔ.101) ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ (ΚΩΔ.102) ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΚΩΔ.114) ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25-4-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα 13-3-08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (υπ αρ. 5 θέμα1 / απόφαση Δ.Σ. Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (υπ αρ. 5 θέμα1 / απόφαση Δ.Σ. Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) Γ. Δαμάσκου 1, 13677 Αχαρναί τηλ: 210 24 20 000, fax: 210 24 20 100 www.aemy.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ info@aemy.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (υπ αρ. 5 θέμα1 /15-3-2016 απόφαση Δ.Σ. Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)...

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ.8) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ.8) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου Ολυμπιακό Χωριό, 3677 Αχαρναί τηλ: 20 24 20 000, fax: 20 24 20 00 Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ολυμπιακό Χωριό, 6/03/206 Αριθμ. Πρωτ. 488 Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και προκειµένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003, Αρ.Πρωτ.17 «Έγκριση επιχειρησιακών ύ προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Φιλαδελφείας 87 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-4 -2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Υ4α/ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 4Κ/2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 4Κ/2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 4Κ/2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Δ.Ε.) Ενδείξεις του πίνακα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Α Ι Τ Η Σ Η Σ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Α Ι Τ Η Σ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Α Ι Τ Η Σ Η Σ ΑΝΑ Π Λ Η Ρ Ω Τ Η / Ω Ρ Ο Μ Ι Σ Θ Ι Ο Υ Α Ι Τ Η Σ Η Κ Λ Α Δ Ω Ν Κ Α Τ Α Ρ Γ Η Μ Ε Ν Ω Ν Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν Παραρτήματα Εγκυκλίου - 1 - Παραρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 21001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 21001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 200 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 0 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 02 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 03 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 04 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα) Ι. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕΔ) Κωδικός θέσης Ειδικότητες Προσόντα Ι.1 Διοικητικών Οικονομικών Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΘ-63Ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/02/2014 Αρ. Γ.Π./οικ

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΘ-63Ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/02/2014 Αρ. Γ.Π./οικ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΥΓΕΊΑΣ 2) ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Δ.Υ.ΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 16-2-2015 Αριθ.πρωτ.: οικ. 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προκειμένου το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013.

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 101 87 Αθήνα, 28-2 - 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΘ-ΧΦΑ. ΦΕΚ 3496/Β /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-12-2012 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΘ-ΧΦΑ. ΦΕΚ 3496/Β /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-12-2012 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 3496/Β /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-12-2012 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Υ4α/οικ.122801 Τηλέφωνο: 2105231107

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 24/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 2108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Υγεία όπως ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), δεν σημαίνει μόνο απουσία της νόσου αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes.

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ FAX E-MAIL 2313-324 314 2313-324 100 Τηλεφωνικό Κέντρο ΠΥΛΗ 2313-324 131 2313-324 245 Πύλη 2313-324 300 Προσωπικό Ασφάλειας (Security) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2313-324 340 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ dioikitis@psychothes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Σ Ο Χ 1 / Έδρα υπηρεσίας. Σ. Σαράφη και Ι. Μιχαήλ. ( ηµοτική Ενότητα Συκεών, ήµος Νεάπολης- Συκεών)

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Σ Ο Χ 1 / Έδρα υπηρεσίας. Σ. Σαράφη και Ι. Μιχαήλ. ( ηµοτική Ενότητα Συκεών, ήµος Νεάπολης- Συκεών) Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ Ν Ε Α Π Ο Λ Η Σ - Σ Υ Κ Ε Ω Ν Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Σ Ο Χ 1 / 2 0 1 4 Ο Πρόεδρος του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 β) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" 1 Σύνολο - ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη: 8-2-2011 ΤΚ 57010 Αριθμός πρωτοκολλου: 2949 2313307138,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. τρίτο άρθρο του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/2007) άρθρ. 11 του Ν. 3833/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. τρίτο άρθρο του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/2007) άρθρ. 11 του Ν. 3833/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 09-05-2016 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Τ. 4109 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Κ.Π.Π.Α) - Ν.Π.Δ.Δ. Πληρ. : Γρ.Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 16/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10070 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρμόδια: Δεμέτη Διονυσία Τηλ:2132044901

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Π 1 127 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 177 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 276 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΓΡΑΜ. ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ - ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ν 0

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η πρόταση είναι βασισμένη: 1. Στην απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών για το θέμα όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΡΘ-3ΓΖ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: Β4ΜΡΘ-3ΓΖ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 3283/Β /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-11 -2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Υ4α/οικ.112163 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ / ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΒΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ / ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΒΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ / ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΒΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Προς τις διοικήσεις των νοσοκομείων και των ΥΠΕ. Το Υπουργείο Υγείας, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής διοικητών και αναπληρωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 11/04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 11/04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, /04/06 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 703 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 Στην συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ -1-23/9/2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ 1. Στην κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) υπάγονται οι ακόλουθοι κλάδοι, οι οποίοι ασκούν καταρχήν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

Project Β Λυκείου: «Επιλέγοντας Επάγγελμα στην Περίοδο της Κρίσης.» Υπεύθυνη καθηγήτρια: Β. Λεβέντη

Project Β Λυκείου: «Επιλέγοντας Επάγγελμα στην Περίοδο της Κρίσης.» Υπεύθυνη καθηγήτρια: Β. Λεβέντη Project Β Λυκείου: «Επιλέγοντας Επάγγελμα στην Περίοδο της Κρίσης.» Υπεύθυνη καθηγήτρια: Β. Λεβέντη Ομάδες Β Tετραμήνου: Breaking news: ΛΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Hope: ΕΛΕΝΗ Π. ΕΛΕΝΗ Κ. ΕΥΗ ΚΡΙΣΤΙΝ Future

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 4/0/202 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: 3063 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 3 ΤΗΛ.: 2060345 ΤΗΛ. & FAX.: 20639703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. Τι επιχειρείται με τις προτεινόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. Τι επιχειρείται με τις προτεινόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις : ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Εισαγωγή Τι επιχειρείται με τις προτεινόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις : Α) Ως προς το γενικό πλαίσιο οργάνωσης των νοσοκομείων του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20050811 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε στην προσπάθεια αναβάθµισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΚΠ. ΕΠΙΠΕΔΟ / ΕΡΓΟ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 Παρακολούθηση αιτημάτων πολιτών στο γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 21/2015/000010326362 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 21/2015/000010330088 ΥΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005 Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Π ΤΥ Χ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ. «Οργάνωση Δομή και λειτουργία του Γενικού. Νοσοκομείου Αγρίνιου»

Π ΤΥ Χ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ. «Οργάνωση Δομή και λειτουργία του Γενικού. Νοσοκομείου Αγρίνιου» Τ Ε I Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α! ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΙΕΟΝ 4 ΒΙ&ΛΟΘΗΚΗI Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π ΤΥ Χ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ «Οργάνωση Δομή και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για το έτος 2010. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για το έτος 2010. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τρίκαλα 18-12-2009 Αρ. Πρωτ. 5753 Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Προφήτη Ηλία Τ.Κ.: 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Πληροφορίες: Κ. Ράπτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 /5/ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 /5/ 2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 /5/ 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ3α/Γ.Π.10978 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ: μια πρώτη ματιά

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ: μια πρώτη ματιά ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ: μια πρώτη ματιά Του Πάνου Ντούλα, Καθηγητή Αγγλικής στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Κορίνθου, Αιρετού ΑΠΥΣΔΕ Πελοποννήσου, pandou.paron@gmail.com 26/02/2017 Οι Ειδικότητες, όπως έχουν αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15199 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 27 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ των υπαλλήλων του Δήμου Πάτμου, για το έτος 2016... 1 των υπαλλήλων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2016 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2015 ΚΑΙ 2016 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 31/01/2017 ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2016 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, 2013 Παράρτημα 1.1: Φόρμα καταγραφής δεδομένων νοσοκομείων 2005-2009 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ / ΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ / ΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ/ ΚΗΠΟΥΡΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής ή Κηποτεχνίας ή Φυτικής

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 3003205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -660- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνθεση προσωπικού 2. Περιγραφή εργασιακού αντικειμένου 3. Προϋποθέσεις α. Γενικές προϋποθέσεις β. Ειδικές Προϋποθέσεις -Πιστοποίηση Υγείας -Ενδυμασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βόλος, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 909 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βόλος, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 909 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βόλος, 21.12.2009 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 909 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Γαμβέτα 74-76 / ΒΟΛΟΣ Ταχ. Κωδ.: 382 21 Πληρ/ρίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Οδηγοί απορ/ρων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Οδηγοί απορ/ρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 15/06/2009 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αριστοµένους 28 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Πληροφορίες: Αλεβίζου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ OIKONOMIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Αρ. Πρωτοκόλλου : 10948/03-07-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 ΑΠΟ ΤΟ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 ΑΠΟ ΤΟ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΑΔΑ: 67Ρ7ΟΡ8Δ-8ΩΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 8 ΑΠΟ ΤΟ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 09-01-2017 ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου. χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου. χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14-6-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.20775 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π... Υψηλάντου 45-47 Αθήνα ΤΚ 10676 Αθήνα 11-7-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ιοικητική ΥΠΟ /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. Γ. Δαμάσκου 1, 13677 Αχαρναί τηλ: 210 24 20 000, fax: 210 24 20 100 www.aemy.gr info@aemy.gr ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. Γεωργίου Δαμάσκου 1, 13677, Αχαρναί Πληροφορίες: Τηλ: 210-2420.000/059

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59,, ΤΚ 5623 Τηλ: 230556202/72720 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Email: dekpam@otenetgr,

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ7 ) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ7 ) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου Ολυμπιακό Χωριό, 04/07/206 Αριθμ. Πρωτ. 427 Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΟΙΝ: Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Θέμα: Ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ. Γεζουέ Δώρα Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41673 Fax: 28210-93300

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. Γ. Δαμάσκου 1, 13677 Αχαρναί τηλ: 210 24 20 000, fax: 210 24 20 100 www.aemy.gr info@aemy.gr ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. Γεωργίου Δαμάσκου 1, 13677, Αχαρναί Πληροφορίες: Τηλ: 210-2420.000/059

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Αριθµός κλήσεως του τηλεφ. κέντρου από την πόλη : 213 2077000 Αριθµός κλήσεως των εσωτερικών από την πόλη : 213 207ΧΧΧΧ (όπου ΧΧΧΧ = το εσωτερικό νούµερο) Κλήση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Λ., αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα: 6. Ιατρικών Εργαστηρίων Α. Ιστορικό Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ανήκει στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) και λειτουργεί από

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ

Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Βόλος 2-5-2011 Αριθ. Πρωτ.1909 Ταχ. Δ/νση Τηλέφωνο Fax Email ΤΟΡΟΥΤΖΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις α ) Του άρθρου 14 του Ν.2880/2001( ΦΕΚ 9/τ.Α/30-1-2001 )

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Μάρτιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Μάρτιος 2016 Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών Τριετής φοίτηση Μεταδευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών «Τάξη Μαθητείας» Μονοετής φοίτηση Επαγγελματικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 2009 20 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 2.1: ραστηριότητες Παρεχόµενες Υπηρεσίες Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 27/06/2014 ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 27/06/2014 ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 27/06/2014 ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11930 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Ο ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 18/4/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 18/4/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 8/4/6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Γγ/οικ.8 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ Πρόταση Πίνακας Οµαδοποιηµένων Κλάδων και ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Από 111 οµαδοποιηµένους κλάδους σε 78 Οµαδ. Κλάδους - 157 ειδικότητες. ΠΕ:51, ΤΕ:19, ΔΕ:08. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην

Διαβάστε περισσότερα