Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, FAX, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, FAX, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά 05 / 12 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Μαρκουλάκη Κωνσταντίνα Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, τ.κ , Τηλ: , Fax: g Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, FAX, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Έχοντας υπ όψη: 1. Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/ «ΕΚΠΟΤΑ» (ΦΕΚ 185/Β). 2. Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Nέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 3. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 4. Τις διατάξεις του Ν 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ19/Α). 5. Την υπ αρ Π1/3305/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/ τεύχος B) 6. Την υπ αρ Π1/3306/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/τ Β/ ). 7. Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στους : ΚΑ του οποίου προβλέπεται πίστωση ,00 για την προμήθεια περιφερειακών συσκευών, ΚΑ του οποίου προβλέπεται πίστωση ,00 για την προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακών υποδομών, ΚΑ του οποίου προβλέπεται πίστωση 5.000,00 για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών, ΚΑ του οποίου προβλέπεται πίστωση ,00 για την προμήθεια Η/Υ, ΚΑ του οποίου προβλέπεται πίστωση ,00 για την προμήθεια εξοπλισμού για επέκταση wifi hotspots, 8. Την υπ αριθμ. 970/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων που εγκρίνει την ανωτέρω προμήθεια 9. Την υπ αρ. 1032/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. 10. Την υπ αρ /2012 απόφαση Αντιδημάρχου Χανίων. 11. Την υπ αρ. 209/ Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών, φωτοαντιγραφικών, fax και δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές προϋπολογισμού 3.800,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 1/6

2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Φωτοαντιγραφικά, πολυμηχανήματα, Fax, προϋπολογισμού 3.600,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Περιφερειακά, προϋπολογισμού 6.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: Δικτυακός εξοπλισμός, προϋπολογισμού 3.100,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: Ασύρματος εξοπλισμός (WiFi), προϋπολογισμού ΦΠΑ, 6.500,00 συμπεριλαμβανομένου Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23% Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορά για όσες κατηγορίες επιθυμούν, αλλά δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται μόνο για μέρος των ποσοτήτων ειδών της κατηγορίας. Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής: Άρθρο 1 Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, επί ποινή αποκλεισμού, οι οποίες εγκρίθηκαν με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων. Άρθρο 2 Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα διαγωνισμών του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29, Τ.Κ Χανιά) στις 20/12/2012 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 13:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Άρθρο 3 Δεκτοί στο Διαγωνισμό Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 4 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, έως την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού : α. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, της/των κατηγορίας/ών που συμμετέχουν, η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. β. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του σε αυτό το οποίο να αναφέρει το ειδικό επάγγελμά του. γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. δ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ για το απασχολούμενο προσωπικό. ε. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν αναφέρει ότι : Έλαβαν γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ, περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 60 ημερών Δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 2/6

3 στ. Βεβαίωση μη οφειλής από το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή αντίγραφο αυτής που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων. ζ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης (εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και νομιμοποιητικό έγγραφο, ΦΕΚ κ.λ.π., στο οποίο θα αναφέρεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας). Οι προσφορές θα αφορούν την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της κατηγορίας που συμμετέχουν. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών της κατηγορίας. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 5 Τεχνικές προδιαγραφές Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα, επί ποινή αποκλεισμού, με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Απαιτείται η κατάθεση φυλλαδίων που αποδεικνύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε είδους. Άρθρο 6 Εγγυητικές επιστολές Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. Άρθρο 7 Υποβολή Προσφορών Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα όπου έξω απ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: I. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» II. Ο πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια III. Ο αριθμός της διακήρυξης IV. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού V. Τα στοιχεία του αποστολέα Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής : 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (σε 2 αντίγραφα), επί ποινή αποκλεισμού, του άρθρου 4 της παρούσης. 2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (σε 2 αντίγραφα). Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να υπάρχουν, επί ποινή αποκλεισμού, και τα ακόλουθα στοιχεία : i. Το φύλλο συμμόρφωσης συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ii. Επίσημα prospectus που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού. iii. Υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας σε όλα τα προσφερόμενα είδη όπως απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές. Όπου δεν αναφέρεται θα προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. iv. Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για πέντε (5) έτη από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών. 3/6

4 v. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο εξοπλισμός φέρει το σήμα CE και διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωση συμμόρφωσης CE. 3. Tα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (σε 2 αντίγραφα). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν, επί ποινή αποκλεισμού, τον προϋπολογισμό προσφοράς στο έντυπο οικονομικής προσφοράς, θέτοντας υπογραφή και σφραγίδα. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση στον τόπο και με τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Όλοι οι φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους των υποψήφιων προμηθευτών. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού. Άρθρο 8 Περιεχόμενο των Τιμών Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων σε χώρο που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής του Δήμου. Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο. Άρθρο 9 Κατάθεση Προσφορών Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Οδός Κυδωνίας, αριθμός 29, Τ.Κ Χανιά) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής. Οι ταχυδρομικές προσφορές παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με απόδειξη μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού. Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και από ώρα 13:00 μέχρι 13:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 11 Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 60 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 12 Αξιολόγηση Προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. 4/6

5 ΑΡΘΡΟ 13 Ενστάσεις Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή που έκανε το διαγωνισμό, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του πρακτικού του διαγωνισμού. Αν η ένσταση κατατεθεί στο Δήμο, πρωτοκολλείται και αυθημερόν διαβιβάζεται στην Επιτροπή που ενήργησε το διαγωνισμό. Τα πρακτικά του διαγωνισμού μετά των τυχόν ενστάσεων και της γνωμοδότησης της Επιτροπής, επί των οποίων πρέπει να λάβει αιτιολογημένη απόφαση η Οικονομική Επιτροπή εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει επιφυλάξει δικαίωμα επικυρώσεως αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Χανίων για επικύρωση. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενστάσεις, η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή. Άρθρο 14 Προθεσμία Τόπος Παραδόσεως Τα είδη θα παραδοθούν το αργότερο 25 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Άρθρο 15 Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο 30 ημερών μετά από κάθε παράδοση του. Άρθρο 16 Πληρωμή Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή, την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και όλων των από το νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών. α) Τιμολόγιο του προμηθευτή νόμιμα θεωρημένο β) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής παραλαβής γ) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας & Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του προμηθευτή δ) Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων Εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/ ) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Άρθρο 17 Επανάληψη Διαγωνισμού Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για τον Δήμο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές μετά από νεότερη πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό. Επίσης ο Δήμος Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι αυτόν. Άρθρο 18 Κρατήσεις Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης, οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Άρθρο 19 Νομικό Πλαίσιο 5/6

6 Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93(ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν. Άρθρο 20 Δημοσίευση Πληροφορίες Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες κατά τα νόμιμα και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Την παρούσα θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων δ/νση Κυδωνίας 29 Χανιά τηλ ή από το website του Δήμου Χανίων Προκηρύξεις Διαβουλεύσεις. O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6/6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

8 Οδηγίες συμπλήρωσης φύλλου συμμόρφωσης Οι πίνακες φύλλου συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν από όλους τους προμηθευτές. Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: 1. Στήλη ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 2. Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «Ναι» / «Όχι» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο) και απαιτεί συμμόρφωση), τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 3. Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» να συμπληρωθεί με την μορφή «Ναι» / «Όχι» (εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά) ή «Δεν απαιτείται». Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» υπάρχει το. Στην περίπτωση αυτή να αναφερθεί το ζητούμενο της περιγραφής. Στις περιπτώσεις που η απαίτηση είναι αριθμητικό μέγεθος (μέγιστο ή ελάχιστο κτλ) και πληρείται η προδιαγραφή, να δηλωθεί «Ναι» προσθέτοντας την τιμή του χαρακτηριστικού που προσφέρεται. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 4. Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Στη στήλη αυτή θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών του εξοπλισμού που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί. Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα.

9 Κατηγορία Α: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Προϋπολογισμός: Α.01 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη και λειτουργικό σύστημα Επεξεργαστής (CPU) Να αναφερθεί Τύπος Κατασκευαστής Τύπος Workstation Τεχνολογία κατασκευής (nm) <= 32 Συχνότητα (GHz) >= 3.2 Συχνότητα (GHz) Turbo >= 3.6 Πυρήνες >= 4 Νήματα >= 4 Μνήμη Cache (MB) >= 6 Κανάλια Μνήμης >= 2 Τύπος Μνήμης DDR-3 Χρονισμός Μνήμης (MHz) >= 1600 Εγγύηση (έτη) >= 3 Μητρική πλακέτα (Motherboard) Να αναφερθεί Τύπος Κατασκευαστής Υποστήριξη επεξεργαστών Workstation Υποδοχές τύπου μνήμης >= DDR Αριθμός υποδοχών μνήμης >= 2 Τύπος υποδοχών SATA >= 2.0 Αριθμός υποδοχών SATA >= 2 Τύπος υποδοχών USB >= 2.0 Αριθμός υποδοχών USB >= 4 Τύπος Express υποδοχής κάρτας γραφικών PCI Αριθμός Υποδοχή κάρτας γραφικών PCI Express Τύπος υποδοχής PCI >= 2.0 X16 >= 1 Αριθμός Υποδοχών PCI >=1 Υποδοχές PCI Express >= 2.0 Αριθμός Υποδοχών PCI Express 2.0 >=1 Υποδοχές ήχου Υποδοχές πληκτρολόγιο ποντίκι τύπου PS/2 Εγγύηση (έτη) >= 3

10 Μνήμη (RAM) Να αναφερθεί Τύπος Κατασκευαστής Μέγεθος μνήμης (GB) >= 4 Αριθμός Pins = 240 Αριθμός DIMs >= 2 Τύπος μνήμης DDR3 Tύπος διαύλου Dual Channel Ταχύτητα διαύλου (ΜHz) >= 1600 CL <= 9 Σύστημα ψύξης Παθητικό Τρόπος λειτουργίας unbuffered, non-ecc Εγγύηση (έτη) Εφόρου ζωής Σκληρός δίσκος (HDD) Να αναφερθεί Τύπος Κατασκευαστής Χωρητικότητα (GB) >= 320 Διαστάσεις (Inch) = 3.5 Δίαυλος επικοινωνίας (Gb/s) >= 6 Προσωρινή μνήμη (ΜΒ) >= 16 Ταχύτητα περιστροφής σταθερή (rpm) >= 7200 Εγγύηση (έτη) >= 5 Κάρτα οθόνης (VGA) Να αναφερθεί Τύπος Κατασκευαστής Onboard ή PCI EXpress Tύπος VGA Vector Graphics Παθητική ψύξη (Silent) Τύπος εξόδου D-Sub Τύπος εξόδου DVI-I Μνήμη RAM (MB) >= 512 Εγγύηση (έτη) >= 3 Κάρτα δικτύου (LAN) Raster Να αναφερθεί Τύπος Κατασκευαστής Κάρτα ξεχωριστή ή Onboard Ταχύτητα 10/100 (Mbit) Ταχύτητα 1 (Gbit)

11 Εγγύηση (έτη) >= 3 DVD Να αναφερθεί Τύπος Κατασκευαστής Ανάγνωση CD - DVD +R R Εγγραφή CD-R/RW DVD-RAM/+RW Μνήμη (MB) >= 2 Διασύνδεση SΑΤΑ Εγγύηση (έτη) >= 2 Τροφοδοτικό (Power Supply) Να αναφερθεί Τύπος Κατασκευαστής Ισχύς Τροφοδοτικού (Watt) >= 500 Αποδοτικότητας (%) >= 80 Υποδοχές Sata >= 2 Υποδοχές περιφερειακών >= 2 Υποδοχές FDD >= 1 Mέγεθος ανεμιστήρα (cm) >= 13 Προστασία over voltage Προστασία over current Προστασία over temperature Προστασία over load Προστασία short circuit Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών (Hours) >= Εγγύηση (έτη) >= 5 Κουτί (Case) Να αναφερθεί Τύπος Κατασκευαστής Μέγεθος Midi Tower Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο Θέσεις περιφερειακών εξωτερικές >= 2 Θέσεις περιφερειακών εσωτερικές >= 2 Θέσεις καρτών επέκτασης >= 7 Θέσεις USB εμπρόσθιες ή στην εμπρόσθια πλαϊνή όψη >= 2 Ανεμιστήρας πίσω (cm) >= 12 Ανεμιστήρας εμπρός ή πλάι (cm) >= 12 Βίδες ανοίγματος πλαϊνής πλευράς Τοοl free Επιπλέον σχισμές αερισμού ΟΧΙ

12 Βάρος (Kgr) >= 6 Εγγύηση (έτη) >= 2 Οθόνη 16:9 (Monitor) Να αναφερθεί Τύπος Κατασκευαστής Mέγεθος (Inch) >= 24 Τύπος 16:9 Τεχνολογία LED Ανάλυση οθόνης >= 1920Χ1080 Φωτεινότητα (cd/m2) >= 250 Tυπική Αντίθεση (n/1) >= 1000 Χρώματα (Μ) = 16,7 Συνδεσιμότητα DVI-D, 15pin D-Sub Χρόνος απόκρισης (ms) <= 5 Εγγύηση (έτη) >= 2 Πληκτρολόγιο (Keyboard) Να αναφερθεί Τύπος Κατασκευαστής Υποδοχή διασύνδεσης USB Τυπωμένοι Ελληνικοί Χαρακτήρες Εγγύηση (έτη) >= 1 Ποντίκι (Mouse) Να αναφερθεί Τύπος Κατασκευαστής Υποδοχή διασύνδεσης USB Αριθμός πλήκτρων >= 2 Roller Εγγύηση (έτη) >= 1 Λειτουργικό Σύστημα (OS) Microsoft Windows 7 Professional 64bit Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα Υπογραφή) / / 2012

13 Κατηγορία Β: Φωτοαντιγραφικά, πολύμηχανήματα, ΦΑΞ Προϋπολογισμός: Β.01 Φωτοτυπικό μηχάνημα Να αναφερθεί Τύπος Κατασκευαστής Τύπος Ταχύτητα αντιγραφής (Α4) Ανάλυση αντιγραφής Ψηφιακό φωτοαντιγραφικό, laser, μοντέλο τελευταίας 2ετίας, καινούργιο όχι μεταχειρισμένο ή ανακατασκευής 18σελίδες/λεπτό 600 x 600 dpi Πολλαπλά αντίγραφα 1-99 Χρόνος προθέρμανσης Χρόνος πρώτου αντιγράφου Σμίκρυνση - Μεγέθυνση Βασική μνήμη Υποστηριζόμενο μέγεθος χαρτιού Τροφοδοσία χαρτιού Τροφοδοσία χαρτιού Αυτόματος τροφοδότης αναστροφέας πρωτοτύπων 50 φύλλων ή σάρωση διπλής όψης Αυτόματη διπλή όψη εκτύπωσης Θύρα Ethernet Δυνατότητα Scan to , Scan to LAN Folder 25sec 10 sec 50 και 200 % (σε βήματα του 1%) 16ΜΒ Α6 Α3 Δίσκος χωρητικότητας 300 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων

14 Να συνοδεύεται από τα ανάλογα επίσημα τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρίας (technical specifications data sheets), πρέπει να απαριθμούνται όλες οι τεχνικές δυνατότητες των προσφερομένων προϊόντων αναλυτικά. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται στα prospectus, η επαλήθευση τους θα γίνεται από επίσημες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου Να αναφερθούν όλα τα γνήσια αναλώσιμα υλικά, όπως επίσης και τα γνήσια εξαρτήματα (ανταλλακτικά),που χρειάζονται για την σωστή λειτουργία και συντήρηση του μηχανήματος, υπό φυσιολογικές συνθήκες (όχι βλάβη). Να αναφερθεί επίσης πότε αντικαθίστανται όλα τα παραπάνω (αριθμός σελίδων) για εκτυπώσεις με ποσοστό επικάλυψης 6% (Α4). Οι διαγωνιζόμενοι θα αναλάβουν την μεταφορά, εγκατάσταση, καθώς και την εκπαίδευση των χειριστών που θα τους υποδειχθούν. Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους, η οποία θα περιλαμβάνει : όλες τις επισκέψεις των τεχνικών για προληπτική και κατασταλτική συντήρηση, όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα για την άριστη λειτουργία της μηχανής, πλην χαρτιού και γραφίτη. Β.02 Συσκευή τηλεομοιοτυπίας (FAX) Να αναφερθεί Τύπος Κατασκευαστής Τεχνολογία Ταχύτητα Modem Laser kbps Χωρητικότητα Αποθηκευμένου Χαρτιού >=200 σελίδες 80gsm Κωδικοποίηση Τροφοδοσία Χαρτιού Ταχύτητα μετάδοσης Tαχύτητα σάρωσης Αποθήκευση μνήμη Εκτύπωση σελίδων ανά λεπτό Μηνιαίως κύκλος ΜΗ/ΜR/MMR Face up <=3sec/page <=3sec/page >100pages A4 >14 σελίδες >1999 σελίδες

15 Αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού >=30 σελίδες 80gsm Μέγιστη Ανάλυση Μέγιστο βάρος Χαρτιού Ταχεία κλήση Αυτόματη επανάληψη Αναμονή κλήσης Προώθηση FAX Εναλλαγή Fax Τηλέφωνο Δυνατότητα αντιγραφής Δυνατότητα εκτύπωσης αποδεικτικού αποστολής Συμβατό με δίκτυο Syzefxis Ρύθμηση ECM Ρύθμιση διεθνών κλήσεων Ρύθμιση ταχύτητας σύνδεσης >=600 x 600dpi 160gsm >=9 Αριθμών Συνδεσιμότητα PSTN line, Tel connection Δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή USB2.0 Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο LAN Ethernet Watt αναμονή Watt Λειτουργία Χωρητικότητα Toner Προαιρετικό <=20W Εγγύηση (έτη) >=1 <=1000 W >=2000 σελίδες

16 Β.03 Πολυμηχάνημα (Εκτυπωτής, Αντιγραφικό, FAX ) Να αναφερθεί Τύπος - Κατασκευαστής Δυνατότητα μονόχρωμη εκτύπωσης Δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης Δυνατότητα μονόχρωμης σάρωσης Δυνατότητα έγχρωμης σάρωσης Δυνατότητα μονόχρωμης αντιγραφής Δυνατότητα έγχρωμης αντιγραφής Τεχνολογία Inkjet Ανάλυση μονόχρωμης εκτύπωσης (dpi) Ανάλυση έγχρωμης εκτύπωσης (dpi) Ανάλυση σάρωσης (dpi) Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης (ppm) Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης (ppm) Μνήμη Τροφοδότης ADF Ποσότητα φύλλων ΑDF Θύρα USB Θύρα Ethernet 10/100 Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής όψης 1200X X X Κύκλος λειτουργίας μηνιαίος, Α4 (duty Cycle) Μέγιστος συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων 900 Χωρητικότητα υποδοχής χαρτιού εισόδου >150 Χωρητικότητα υποδοχής χαρτιού εξόδου εκτύπωσης >20 Yποστηριζόμενα είδη χαρτιού σε βάρος (g/m²) Υποστηριζόμενα Λειτουργικά συστήματα: Ms Windows (XP, vista 32/64, 7 32/64 ), Linux, Apple Mac OS X Δυνατότητα αποστολής ΦΑΞ Πιστοποιήσεις Τυποποίηση CE MARK Εγγύηση Εγγύηση (έτη) Αντικατάσταση συσκευής σε περίπτωση βλάβης εντός (ημέρες) Εγχειρίδια 1 25

17 Παρέχονται εγχειρίδια χρήσης (manual) σε ηλεκτρονική (CD) ή έντυπη μορφή Παρέχονται συνοδευτικά προγράμματα σε CD Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα Υπογραφή) / / 2012

18 Κατηγορία Γ: Περιφερειακά Προϋπολογισμός: Γ.01 Εκτυπωτής A4 μονόχρωμος Laser Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης A4 Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας (A4, σε κατάσταση ετοιμότητας) Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (βέλτιστη) Τεχνολογία εκτύπωσης Δυνατότητα Οικονομικής εκτύπωσης >= 40 σελ/λεπτό <=8 δευτερόλεπτα >= x dpi Μονόχρωμη Laser Κύκλος λειτουργίας >= σελίδες Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού Mνήμη Βασικές γλώσσες εκτυπωτή Διαχείριση χαρτιού τυπική/εξόδου (Δίσκος εξόδου) Τρέι εισόδου Α. (Δεκτό και ανακλεινώμενο) Τρέι εισόδου Β. Δυνατότητα εξόδου χαρτιών από την πίσω όψη Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων Δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέων τρέι Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων >= σελίδες >=128 MB HP PCL 5e, HP PCL 6, Postscript level 3 >= 250 φύλλων >=100 φύλλων >= 500 φύλλων A4, A5, A6 Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων Χαρτί (bond, έγχρωμο, letterhead, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες Τυπική συνδεσιμότητα 1 θύρα USB 2.0 Hi- Speed, 1 διακομιστής εκτύπωσης 10/100 Base-TX Ethernet

19 Συμβατά λειτουργικά συστήματα Συμβατά Δικτυακά συστήματα Διαχείριση ασφαλείς Κατανάλωση ισχύος (λειτουργία) Κατανάλωση ισχύος (κατάσταση αναμονής) Με προδιαγραφές ENERGY STAR Χωρητικότητα Toner (Βάση ΙSO/IEC 19752) Κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα υπολογιζόμενη βάση μέση τιμή αγοράς γνήσιου ανταλλακτικού Εγγύηση καλής λειτουργίας Microsoft Windows 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008, Windows Vista. Windows 7. Red Hat 7.x. SUSE 8.x. TCP/IP V4, TCP/IP V6, TCP, UDP, AppleTalk SNMP V3, SSL/TLS, 802.1X, IPsec/Firewall, Kerberos Authenticcation <= 850 Watt <= 15 Watt Ναι >= σελίδες <= 0,015 / σελίδα >= 1 Ετος Γ.02 Σαρωτής A3 Τύπος Scanner Μορφές σάρωσης Flat Bed {Έγχρωμη, Ασπρόμαυρη, Γκρί} Μεγέθη εγγράφων {A3, Α4, Α5, Α6, Α8, Credit Card, Legal} Μέγιστες διαστάσεις χαρτιού (mm) >= 420Χ297 Ταχύτητα Σάρωσης Α3 στα 300dpi (sec) <= 12 Μέγιστη ανάλυση σάρωσης (dpi) >= 1200 Αναλύσεις σάρωσης (dpi) {75, 100, 150, 200, 300, 500, 600} Βάθος χρώματος (Bit) >= 48 Αποχρώσεις Γκρίζου >= 256 Τροφοδότης εγγράφων (σελίδες) Πλήκτρα ελέγχου Προαιρετικό Έξοδοι σάρωσης {Σε αρχείο, σε εκτυπωτή}

20 Μορφές αποθήκευσης {Pdf, Pdf searchable, Tiff, JPG, BMP, PNG} Συνδεσιμότητα USB 2 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα {Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7} Energy Star Κατανάλωση ενέργειας (Watt) <= 50 Προδιαγραφές ασφαλείας {FCC Part 2, CE} Εγγύηση (έτη) >= 1 Γ.03 Σαρωτής A4 Τύπος Scanner Μορφές σάρωσης Ταχύτητα Σάρωσης Ασπρόμαυρη, Γκρί στα 200dpi (Σελίδες ανά λεπτό) Σάρωση και των δύο όψεων με ένα πέρασμα. Τροφοδοσίας Εγγράφου (SheetFed) {Έγχρωμη, Ασπρόμαυρη, Γκρί} >= 40 Μέγιστη ανάλυση σάρωσης (dpi) >= 600 Αναλύσεις σάρωσης (dpi) {75, 100, 150, 200, 300, 500, 600} Βάθος χρώματος (Bit) >= 48 Αποχρώσεις Γκρίζου >= 256 Συνιστώμενη ημερήσια χρήση (σελίδες) >= 2000 Τροφοδότης εγγράφων (σελίδες) >= 50 Μεγέθη εγγράφων {Α4, Α5, Α6, Α8, Credit Card, Legal} Μέγιστο μήκος χαρτιού (mm) >= 864 Βάρος εγγράφου (γρ/μ2) >=49, <=120 Πλήκτρα ελέγχου Mε δυνατότητα προγραμματισμού Έξοδοι σάρωσης {Σε αρχείο, σε εκτυπωτή}

21 Παραμετροποιήσεις σάρωσης με αυτόματη αναγνώριση {διαγραφή κενής σελίδας, προσανατολισμού, αποκοπής, barcode, συγχώνευση εγγράφων, διαχωρισμός εγγράφων} Μορφές αποθήκευσης {Pdf, Pdf searchable, Tiff, JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT} Συνδεσιμότητα USB 2 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα {Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7} Energy Star Κατανάλωση ενέργειας (Watt) <= 50 Προδιαγραφές ασφαλείας Εγγύηση (έτη) >= 1 {FCC Part 2, CE} Γ.04 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή compact Να αναφερθεί το μοντέλο Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Τύπος Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή compact Αισθητήρας εικόνας CCD 1/2,3 Ενεργά pixel (MP) 16,0 Εστιακή απόσταση φακού (χιλ.) 5,0 40,0 (αντιστοιχία με φιλμ 35mm: ) Ζουμ Οπτικό 8x, Ψηφιακό 4x. Συνδυασμένο περίπου 32x Εύρος διαφράγματος Σταθεροποιητής εικόνας Τύπος εστίασης f/3.0 f/5.9 TTL

22 Λειτουργίες AF Μεμονωμένες Λήψεις, Συνεχής Λήψη (διαθέσιμη μόνο στην Αυτόματη κατάσταση), Servo AF/AE, Παρακολούθηση AF Σύστημα/Σημεία Αυτόματης Εστίασης (AF) AiAF (Ανίχνευση Προσώπων / 9 σημείων), AF 1 σημείου (σταθερό στο κέντρο) Ελάχιστη Απόσταση Εστίασης [εκ.] Καταστάσεις φωτομέτρησης Διόρθωση Έκθεσης 1 (W) από το άκρο του φακού για λήψεις macro Αποτίμηση (διασύνδεση με πλαίσιο AF Ανίχνευσης Προσώπων), Μέσου όρου με αυξημένη βαρύτητα στο κέντρο, Σημείου (κέντρο) +/- 2 EV σε βήματα 1/3 στοπ. Βελτιωμένη λειτουργία i- Contrast για αυτόματη διόρθωση του δυναμικού εύρους Ευαισθησία ISO Αυτόματη, 100, 200, 400, 800, 1600 Ταχύτητα κλείστρου (δευτ.) 1-1/2000 (προεπιλογή) 15-1/2000 (συνολικό εύρος - διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση λήψης) Ισορροπία λευκού Ρυθμίσεις TTL Αυτόματη (συμπεριλαμβανομέ νης της Ανίχνευσης Προσώπων), Φως Ημέρας, Συννεφιά, Λυχνίες Πυράκτωσης / Φθορισμού / Φθορισμού H, custom

23 Οθόνη [εκ. ( )] TFT 7,5 (3,0), περίπου κουκκίδες Καλύψη Κατά προσέγγιση 100% Φωτεινότητα Ρυθμιζόμενη σε πέντε επίπεδα Καταστάσεις φλας Μείωση Φαινομένου "Κόκκινων Ματιών" Διόρθωση Έκθεσης με Φλας Αυτόματη, Χειροκίνητη Ενεργοποίηση/Απεν εργοποίηση Φλας, Αργός Συγχρονισμός Ανίχνευση Προσώπων για Έκθεση με Φλας, Έξυπνη Έκθεση με Φλας Εμβέλεια Ενσωματωμένου Φλας 50 εκ. - 3,0 μ. (W) / 1,0-2,0 μ. (T) Καταστάσεις λήψεις εικόνας Έξυπνη Αυτόματη (ανίχνευση 32 σκηνών), P, Ζωντανός Έλεγχος, Πορτραίτο, Χρονόμετρο για Πρόσωπα, Χαμηλός Φωτισμός (4,0MP), Εφέ Υπερευρυγώνιου, Εφέ Μινιατούρας, Εφέ Παιδικής Μηχανής, Μονόχρωμη, Πολύ Ζωηρά Χρώματα, Εφέ Πόστερ, Χιόνι, Πυροτεχνήματα, Αργό Κλείστρο, Διακριτική Καταστάσεις λήψης σε ταινία P, Ζωντανός Έλεγχος, Πορτραίτο, Εφέ Μινιατούρας, Μονόχρωμη, Πολύ Ζωηρά Χρώματα, Εφέ Πόστερ, Χιόνι, Πυροτεχνήματα, Ταινία iframe

24 Ανάλυση εικόνας (L) 4608 x 3456, (M1) 3264 x 2448, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 4608 x Αλλαγή μεγέθους κατά την προβολή (M2, S, 320 x 240) Ανάλυση ταινίας HD) 1280 x 720, 25 καρέ/δευτ., (L) 640 x 480, 30 καρέ/δευτ. Εφέ Μινιατούρας (HD (5, 2,5, 1,25 καρέ/δευτ.) ή L (6, 3, 1,5 καρέ/δευτ.)) Ταινία iframe (HD) Διάρκεια ταινίας (HD) Έως 4 GB ή 29 λεπτά 59 δευτ. (L) Έως 4 GB ή 1 ώρα Τύπος εικόνων Συμπίεση JPEG (Συμβατότητα με Exif 2.3 [Exif Print]) / Design rule for Camera File system, Συμβατότητα με Digital Print Order Format [DPOF] Έκδοση 1.1 Τύπος ταινιών MOV [H Linear PCM (2 κανάλια μονοφωνικού ήχου)] Υποστηριζόμενοι τύποι μνήμης SD, SDHC, SDXC Επικοινωνία με υπολογιστή Hi-speed USB (MTP,PTP), Συμβατή με Mini-B Άλλες θύρες επικοινωνίας Έξοδος A/V, ειδική υποδοχή (PAL/NTSC) Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 Mac OS X v Μπαταρίες Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Ιόντων Λιθίου NB-11L (παρέχεται μπαταρία και φορτιστής)

25 Να περιλαμβάνεται Επιπλέον μνήμη SDHC με SD adapter, τουλάχιστον 16GB, class 10 Εγγύηση (έτη) >=1 Γ.05 Εκτυπωτής A3 έγχρωμος Laser Να αναφερθεί το μοντέλο Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Χρώμα Μέγιστη ανάλυση Ποιότητα εκτύπωσης (έγχρωμη, βέλτιστη ποιότητα) Ποιότητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, βέλτιστη ποιότητα) Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4) Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4) Έξοδος πρώτης σελίδας (έγχρωμη) Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4) Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α3) Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α3) Ταχύτητα επεξεργαστή Τυπική μνήμη Μέγιστη μνήμη Τύπος μνήμης Τυπική χωρητικότητα εισόδου (φύλλα) Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος (tray) 2) Βασικοί δίσκοι χαρτιού 2 Μέγιστος μηνιαίος κύκλος λειτουργίας (Α4) Κατανάλωση ισχύος (σε λειτουργία) Κατανάλωση ισχύος (σε αναμονή) Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης 600 x 600 DPI 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 20 σελ/λεπτό 20 σελ/λεπτό 17 δευτ. (από "ετοιμότητα") 16 δευτ. (από "ετοιμότητα") 10 σελ/λεπτό 10 σελ/λεπτό 540 MHz 192 MB 448 MB DDR2 DIMM 350 sheets 250 sheets σελίδες 450 Watts 30 Watts Τυπικά μεγέθη μέσων Δίσκος 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5,

26 10x15 cm, φάκελοι (DL, C5, B5). Δίσκος 2: Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα A3, A4, A5, B4, B5 Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X v10.3, v10.4 or higher, Linux Τυπική συνδεσιμότητα USB 2.0, Ενσωματωμένο Fast Ethernet 10/100 Base-TX Εγγύηση 1 έτος Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα Υπογραφή) / / 2012

27 Κατηγορία Δ: Δικτυακός εξοπλισμός Προϋπολογισμός: Δ.01 Μεταγωγέας 48 θυρών 10/100 (Switch) Να αναφερθεί Τύπος - Κατασκευαστής Το προϊόν να διατίθεται στη διεθνή αγορά Δυνατότητα τοποθέτησης σε καμπίνα (rack mounted) Δεσμευόμενα rack Units 2 Παρέχονται λάμες στήριξης καμπίνας (rack) 19 Διαθέσιμες θύρες 10/100/1000Mbps, auto sensing (IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab) Διαθέσιμες θύρες 10/100 Mbps, auto sensing (IEEE 802.3, 802.3u) Θύρες Mini GBIC Πομποδέκτες Half/Full Duplex Speed πόρτες Full Duplex Speed σε όλα τα πρότυπα Συμβατό με πρωτόκολλο Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ, 10Mbps / 20Mbps (Half/Full Duplex) Συμβατό με πρωτόκολλο Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX, 100Mbps / 200Mbps (Half/Full Duplex) Συμβατό με πρωτόκολλο Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab, 1000Base-T, 1000Mbps / 2000Mbps (Full Duplex) στις θύρες 10/100/1000Mbps Υποστήριξη TCP/IP V4 Συμβατότητα σε επίπεδο OSI Layer Eσωτερικά χαρακτηριστικά - Δυνατότητες Packet buffer size (KB) Μνήμη SDRAM (MB) Μνήμη Flash (MB) Επεξεργαστής (MHz) Latency 100Mb (μs) Latency 1.000Mb (μs) 2,9 Throughput (mpps) Switching Capacity (Gbps) Mac Address Table Size Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας (Watt)

28 Συνδεσιμότητα (Interfaces) Υποστήριξη Telnet Δυνατότητα διαχείρισης μέσω Web interface Δυνατότητα διαχείρισης ως stack unit (επίπεδο backplane) Ύπαρξη Console Port για out band διαχείριση (Configuration και Management) μέσω τοπικού τερματικού Layer 2 Port Based Vlan και Dynamic configuration of IEEE VLAN 802.1Q Vlans tagging Q GARP VLAN Registration Protocol Quality of Service (QoS) IEEE 802.1p (Qos) Traffic prioritization Διαχείριση - Διαθεσιμότητα RFC 1157 SNMP v1/v2c RFC 2570 SNMP v3 ΙΕΕΕ 802.1s Multiple Spanning Tree IEEE 802.3ad Link Aggregation IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) MIB II (RFC 1213, 1493, 2863) RFC 1573 MIB II RFC 2674 IEEE 802.1Q Bridge MIB RFC 3376 Ip multicast IGMP v3 BPDU GUARD Ασφάλεια IEEE 802.1X Port Based Network Access Control RFC 1492 TACACS+ RFC 2138 RADIUS Authentication SSL, SSHv1/SSHv2 Secure Shell Access Control Lists (ACL) Mac Based Access Control Lists (ACL) Web management Username Password Λοιπά πρωτόκολλα IEEE 802.1D Mac Bridge IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1D Spanning-Tree Protocol

29 IEEE 802.1W Rapid Reconfiguration Spanning Tree RFC 2030 SNTP RFC 783 TFTP Protocol, RFC 951 BOOTP, RFC 1542 BOOTP Extension RFC 854 TELNET Πιστοποιήσεις Τυποποίηση CE MARK EN60950 EN , EN ΕΝ55024 Εγγύηση Εγγύηση εφόρου ζωής (Lifetime Warranty) Αντικατάσταση συσκευής σε περίπτωση βλάβης εντός (ημέρες) Εγχειρίδια Παρέχονται εγχειρίδια χρήσης (manual) σε ηλεκτρονική (CD) και έντυπη μορφή Παρέχονται συνοδευτικά προγράμματα σε CD Παρέχονται εγχειρίδια χρήσης (manual) σε Αγγλικά 20 Δ.02 Μεταγωγέας 24 θυρών POE 10/100 (Switch) Να αναφερθεί Τύπος - Κατασκευαστής Το προϊόν να διατίθεται στη διεθνή αγορά Δυνατότητα τοποθέτησης σε καμπίνα (rack mounted) Δεσμευόμενα rack Units Παρέχονται λάμες στήριξης καμπίνας (rack) 19 Διαθέσιμες θύρες 10/100/1000Mbps, auto sensing (IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab) Διαθέσιμες θύρες 10/100 Mbps, auto sensing (IEEE 802.3, 802.3u, 802.3af POE) Θύρες Mini GBIC Πομποδέκτες Half/Full Duplex Speed πόρτες Full Duplex Speed σε όλα τα πρότυπα Συμβατό με πρωτόκολλο Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ, 10Mbps / 20Mbps (Half/Full Duplex)

30 Συμβατό με πρωτόκολλο Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX, 100Mbps / 200Mbps (Half/Full Duplex) Συμβατό με πρωτόκολλο Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab, 1000Base-T, 1000Mbps / 2000Mbps (Full Duplex) Υποστήριξη TCP/IP V4 Συμβατότητα σε επίπεδο OSI Layer 2 Eσωτερικά χαρακτηριστικά - Δυνατότητες Packet buffer size (KB) Μνήμη SDRAM (MB) Μνήμη Flash (MB) Επεξεργαστής (MHz) Latency 100Mb (μs) Latency 1.000Mb (μs) 2,8 Throughput (mpps) 9,5 Switching Capacity (Gbps) Mac Address Table Size Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας (Watt) Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας (Watt) δίχως POE Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας (Watt) POE In-line Power (POE) Tροφοδοσία class B συσκευών (5V ~2A) σε όλες τις θύρες Συνδεσιμότητα (Interfaces) Υποστήριξη Telnet Δυνατότητα διαχείρισης μέσω Web interface Δυνατότητα διαχείρισης ως stack unit (επίπεδο backplane) Ύπαρξη Console Port για out band διαχείριση (Configuration και Management) μέσω τοπικού τερματικού Layer 2 Port Based Vlan και Dynamic configuration of IEEE VLAN 802.1Q Vlans tagging Q GARP VLAN Registration Protocol IEEE 802.1p (Qos) Traffic prioritization Διαχείριση - Διαθεσιμότητα SNMP RFC 1157 SNMP v1/v2c RFC 2570 SNMP v3 ΙΕΕΕ 802.1s Multiple Spanning Tree

31 IEEE 802.3ad Link Aggregation RMON (4 groups) IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ANSI/TIA LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) MIB II (RFC 1213, 1493, 2863) RFC 2674 IEEE 802.1Q Bridge MIB Ip multicast IGMP v3 BPDU GUARD Ασφάλεια IEEE 802.1X Port Based Network Access Control RFC 1492 TACACS+ SSL, SSHv1/SSHv2 Secure Shell Access Control Lists (ACL) Mac Based Access Control Lists (ACL) Web management Username Password Λοιπά πρωτόκολλα IEEE 802.1D Mac Bridge IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1D Spanning-Tree Protocol IEEE 802.1W Rapid Reconfiguration Spanning Tree RFC 2030 SNTP RFC 783 TFTP Protocol, RFC 951 BOOTP, RFC 1542 BOOTP Extension RFC 854 TELNET RFC 802.3af Power Over Ethernet Πιστοποιήσεις Τυποποίηση CE MARK EN60950 EN , EN ΕΝ55024 Εγγύηση Εγγύηση εφόρου ζωής (Lifetime Warranty) Αντικατάσταση συσκευής σε περίπτωση βλάβης εντός (ημέρες) Εγχειρίδια Παρέχονται εγχειρίδια χρήσης (manual) σε ηλεκτρονική (CD) και έντυπη μορφή 20

32 Παρέχονται συνοδευτικά προγράμματα σε CD Παρέχονται εγχειρίδια χρήσης (manual) σε Αγγλικά Δ.03 Μεταγωγέας 8 θυρών 10/100/1000 (Switch) Να αναφερθεί Τύπος - Κατασκευαστής Το προϊόν να διατίθεται στη διεθνή αγορά Δυνατότητα τοποθέτησης σε καμπίνα (rack mounted) Δεσμευόμενα rack Units 1 Παρέχονται λάμες στήριξης καμπίνας (rack) 19 Διαθέσιμες θύρες 10/100/1000Mbps, auto sensing (IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab) Θύρες Mini GBIC Πομποδέκτες Half/Full Duplex Speed πόρτες Full Duplex Speed σε όλα τα πρότυπα Συμβατό με πρωτόκολλο Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ, 10Mbps / 20Mbps (Half/Full Duplex) Συμβατό με πρωτόκολλο Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX, 100Mbps / 200Mbps (Half/Full Duplex) Συμβατό με πρωτόκολλο Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab, 1000Base-T, 1000Mbps / 2000Mbps (Full Duplex) Υποστήριξη TCP/IP V4 Συμβατότητα σε επίπεδο OSI Layer 2 Eσωτερικά χαρακτηριστικά - Δυνατότητες Packet buffer size (KB) Μνήμη RAM (MB) Μνήμη Flash (MB) Latency 100Mb (μs) <5 Latency 1.000Mb (μs) <5 Throughput (mpps) 11,9 Switching Capacity (Gbps) Mac Address Table Size Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας (Watt) Συνδεσιμότητα (Interfaces)

33 Δυνατότητα διαχείρισης μέσω Web interface Layer 2 Port Based Vlan και Dynamic configuration of IEEE VLAN 802.1Q Vlans tagging Jumbo Frames Support (KB) Quality of Service (QoS) IEEE 802.1p (Qos) Traffic prioritization Διαχείριση - Διαθεσιμότητα SNMP RFC 1157 SNMP v1/v2c SNMP v3 IEEE 802.3ad Link Aggregation RMON (4 groups) MIB II (RFC 1213, 1493) IGMP snooping Ασφάλεια IEEE 802.1X Port Based Network Access Control Access Control Lists (ACL) Mac Based Access Control Lists (ACL) Web management Username Password Λοιπά πρωτόκολλα IEEE 802.1D Mac Bridge IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1D Spanning-Tree Protocol IEEE 802.1W Rapid Reconfiguration Spanning Tree Πιστοποιήσεις Τυποποίηση CE MARK EN60950 ΕΝ55024 Εγγύηση Εγγύηση εφόρου ζωής (Lifetime Warranty) Αντικατάσταση συσκευής σε περίπτωση βλάβης εντός (ημέρες) Εγχειρίδια Παρέχονται εγχειρίδια χρήσης (manual) σε ηλεκτρονική (CD) και έντυπη μορφή Παρέχονται συνοδευτικά προγράμματα σε CD Παρέχονται εγχειρίδια χρήσης (manual) σε Αγγλικά

34 Δ.04 SFP Modules Συμβατά με τους προσφερόμενους μεταγωγείς πακέτων ( Switches 48, 24, 8 θυρών) SFP Connector μονότροπης οπτικής ίνας (SFP 1000BASE-LX for Long Reach, single mode fiber) έως m Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα Υπογραφή) / / 2012

35 Κατηγορία Ε: Ασύρματος εξοπλισμός (WiFi) Προϋπολογισμός: Ε.01 Πλακέτα για ασύρματο εξοπλισμό Ε.01 Πλακέτα για ασύρματο εξοπλισμό Να αναφερθεί Τύπος - Κατασκευαστής Το προϊόν να διατίθεται στη διεθνή αγορά Επεξεργαστής (MHz) Μνήμη RAM (MB) Θύρες LAN 10/100/1000 Mbps Υποδοχές Mini PCI USB θύρες Beeper Σειριακή θύρα RS 232 Λυχνία ένδειξης λειτουργίας LED Υποστήριξη της λειτουργίας Power over Ethernet (PoE) Πλήρης υποστήριξη λειτουργικού συστήματος RouterOS Συμβατότητα με λογισμικό διαχείρισης Dude και Nagios Καλώδιο Ethernet, αρσενικό - θηλυκό βύσμα RJ45 (Ethernet Pigtail) Υποστήριξη VLAN Υποστήριξη πολλαπλών SSID Υποστήριξη DHCP λειτουργίας Υποστήριξη ΝΑΤ Υποστήριξη στατικής και δυναμικής δρομολόγησης Έλεγχος του bandwidth σε MAC και IP επίπεδο Υποστήριξη του προτύπου IEEE802.1x Υποστήριξη RADIUS Φιλτράρισμα της IP κίνησης με βάσει το πρωτόκολλο, το εάν είναι εισερχόμενη ή εξερχόμενη και την πηγαία διεύθυνση ή διεύθυνση προορισμού Υποστήριξη Access Control Lists (ACLs)

36 Υποστήριξη τουλάχιστον 100 χρηστών και περιορισμός τους μέσω προγραμματισμού Υποστήριξη του SNMPv1,v2 Υποστήριξη SSH Ε.02 Ε.02 Κιβώτιο στέγασης εξωτερικού χώρου Κιβώτιο στέγασης εξωτερικού χώρου Να αναφερθεί Τύπος - Κατασκευαστής Πλαστικό στεγανό κιβώτιο στέγασης Διάσταση μήκους απόκλιση mm με Διάσταση ύψους 260 mm απόκλιση +60 Διαστάση πλάτους 70 mm απόκλιση +20 Οπές με τάπες στεγανοποίησης στην κάτω πλευρά του κιβωτίου Παρέχονται πλαστικά μέρη για πλήρη στεγανοποίηση καλωδίου Ethernet σε εξωτερική οπή του κιβωτίου (Ethernet insulator) Βάση στήριξης στην οποία θα εγκατασταθεί η προσφερόμενη πλακέτα πλήρως εξοπλισμένη (κωδ.ε.01 & Ε.06) Υποδοχές στήριξης έτσι ώστε η προσφερόμενη πλακέτα (Κωδ. Ε.01) να τοποθετηθεί πάνω στη βάση στήριξης και στο κέντρο του κιβωτίου. Κενός χώρος με τοποθετημένη την προσφερόμενη πλακέτα πλήρως εξοπλισμένη(κωδ. Ε.01 & Ε.06): Κάτω πλευρά 60mm, απόκλιση +40 Πάνω πλευρά 10mm, απόκλιση +40 Αριστερή πλευρά 20mm, απόκλιση +40 Δεξιά πλευρά 20mm, απόκλιση +40 Ελεύθερος χώρος μεταξύ οπών κιβωτίου και βυσμάτων πλακέτας (για εύκολη σύνδεση/αποσύνδεση εξοπλισμού) (mm) Παρέχεται εξοπλισμός στήριξης δύο σημείων σε ιστό διαμέτρου μέχρι και 6 cm 7 60

37 Απόσταση βάσης στήριξης και πλήρως εξοπλισμένης προσφερόμενης πλακέτας (κωδ.ε.01 & Ε.06) (mm) Ύπαρξη σημείου σύνδεσης γείωσης 10 Ε.03 Ε.03 Προσαρμογέας POE Gigabit (adapter) Προσαρμογέας POE Gigabit Adapter Να αναφερθεί Τύπος Κατασκευαστής Να αναφερθεί Σειρά Μοντέλο Παθητικό POE Δυνατότητα μεταφοράς τάσης 9-48 Volt Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) Λυχνία LED σύνδεσης Ταχύτητα Ethernet 10/100/1000 Mbps 2 1 Ε.04 Μετασχηματιστής AC/DC 24V Ε.04 Μετασχηματιστής AC/DC 24V Να αναφερθεί Τύπος - Κατασκευαστής Τάση εισόδου 110/220 (Volt) Τάση εξόδου (Volt) 24 Ένταση ρεύματος εξόδου (A) 1,6 Βύσμα DC Power Jack 5.5 mm x 9.5 mm Ε.05 Ε.05 Συσκευή αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) Συσκευή αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) Να αναφερθεί Τύπος - Κατασκευαστής Τάση εξόδου 230 Volt Σταθεροποιητής Τάσης Προσταία από υπερτασεις (Surges) (Joules) 300

38 Προστασία από υπερφόρτωση (overload) Προστασία γραμμής τηλεφώνου Ισχύς (VA) Φωτεινή ένδειξη για standby, Online Ηχητική ειδοποίηση λειτουργία σε μπαταρία, χαμηλής στάθμης μπαταρίας, υπερφόρτωσης Ένδειξη (ηχητική ή οπτική) ανάγκης αντικατάστασης μπαταρίας Αυτόματη εκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος Εκκίνηση χωρίς ρεύμα (με μπαταρία) Εύκολη αντικατάσταση μπαταρίας Έξοδοι IEC 320 για τροφοδότηση φορτίων Καλώδιο IEC C13 to IEC C14 Εγγύηση (έτη) Ε.06 Κάρτα Mini PCI 2,4 και 5x GHZ Ε.06 Κάρτα Mini PCI 2,4 και 5x GHZ Να αναφερθεί Τύπος - Κατασκευαστής Λειτουργία συχνοτήτων MHz και MHz Μέγιστη εξωτερική ισχύ (dbm) Υποστήριξη Λειτουργίας Turbo στα πρότυπα a/b/g 24 Ευαισθησία σε ταχύτητα 54Mbps στο πρότυπο a (dbm) -72 Ευαισθησία σε ταχύτητα 54Mbps για το πρότυπο g (dbm) -72 Υποστήριξη των παρακάτω πρωτόκολλων ασφαλείας: Hardware 64 and 128 bit WEP; Hardware TKIP and AES-CCM encryption; 802.1x WPA authentication Υποδοχές τύπου ufl Συμβατή με την προσφερόμενη Πλακέτα για ασύρματο εξοπλισμό (Κωδ. Ε.01) 2

39 Ε.07 Καλώδιο σύνδεσης κάρτας MiniPCI Με εξ κιβώτιο (Pigtail ) Ε.07 Καλώδιο σύνδεσης κάρτας MiniPCI με εξ κιβώτιο (Pigtail ) Να αναφερθεί Τύπος - Κατασκευαστής Βύσμα σύνδεσης με MiniPCI τύπου ufl Βύσμα σύνδεσης σε οπή του εξωτερικού κιβωτίου τύπου Ν female Υποστήριξη συχνοτήτων 2,4 και 5x GHz Παρέχονται υλικά σύνδεσης - στεγανοποίησης σε οπή εξωτερικού κιβωτίου Ε.08 Προσαρμογέας αντικεραυνικής προστασίας κεραίας (Lightning Arrestor) Ε.08 Προσαρμογέας αντικεραυνικής προστασίας κεραίας (Lightning Arrestor) Να αναφερθεί Τύπος - Κατασκευαστής Εύρος επιτρεπόμενων συχνοτήτων 0-6 GHz Βύσμα τύπου N Female to N male Αντίσταση (Ω) 50 Απώλεια (db) -1,6 Προστασία από μεγάλης ισχύς ρεύματος (V) >130 Προστασία και από τις δύο κατευθύνσεις Ε.09 Ε.09 Καλώδιο ομοαξονικό μικρής απώλειας Καλώδιο ομοαξονικό μικρής απώλειας Να αναφερθεί Τύπος - Κατασκευαστής Υποστήριξη συχνοτήτων 2,4 και 5x GHz Καλώδιο τύπου 400

40 Καλώδιο με Βύσμα τύπου N Female - N male Κατασκευασμένο με τα βύσματα εργοστασιακά Μήκος Καλωδίου (meters) 2 3 Αντίσταση (Ω) 50 Ε.10 Κεραία 2,4GHz Omni directional για κάλυψη 360⁰ Κεραία 2,4GHz Omni directional Ε.10 για κάλυψη 360⁰ Να αναφερθεί Τύπος - Κατασκευαστής Εύρος Συχνότητας Λειτουργίας (GHz) 2,4-2,5 Κέρδος (dbi) 8 Οριζόντιο Εύρος Δέσμης (μοίρες) 360 Κάθετο Εύρος Δέσμης (μοίρες) 15 VSWR 1,5 Ποσοστό λοβού κάλυψης κάτω από το επίπεδο της κεραίας >65% Παρέχεται εξοπλισμός στήριξης σε ιστό διαμέτρου μέχρι και 6 cm Θερμοκρασία λειτουργίας ( C) -25 έως +60 Αντίσταση σε ανέμους (km/h) >180 Εγγύηση Κατασκευαστή (έτη) Παρέχεται προσαρμογές σύνδεσης (Adapter) για σύνδεση σε βύσμα τύπου n-male 1 (αν απαιτείται)

41 Ε.11 Κεραία 2,4 GHz Sectorial για κάλυψη 120⁰ Κεραία 2,4 GHz Sectorial για Ε.11 κάλυψη 120⁰ Να αναφερθεί Τύπος - Κατασκευαστής Εύρος Συχνότητας Λειτουργίας (GHz) 2,4-2,5 Κέρδος (dbi) 12 Οριζόντιο Εύρος Δέσμης (μοίρες) 120 Κάθετο Εύρος Δέσμης (μοίρες) Μηχανικό down tilt (μοίρες) 9 30 VSWR 1,5 Παρέχεται εξοπλισμός στήριξης σε ιστό διαμέτρου μέχρι και 6 cm Θερμοκρασία λειτουργίας ( C) -25 έως +60 Αντίσταση σε ανέμους (km/h) >180 Εγγύηση Κατασκευαστή (έτη) Παρέχεται Προσαρμογέας σύνδεσης (Adapter) για σύνδεση σε βύσμα τύπου n-male 1 (αν απαιτείται) Ε.12 Κεραία 5x GHz Flat Panel Ε.12 Κεραία 5x GHz Flat Panel Να αναφερθεί Τύπος - Κατασκευαστής Εύρος Συχνότητας Λειτουργίας (GHz) 5,4-5,7 Κέρδος (dbi) Οριζόντιο Εύρος Δέσμης (μοίρες) Κάθετο Εύρος Δέσμης (μοίρες) Μηχανικό down tilt (μοίρες) 20 4 x 11 4 x VSWR 1,5

42 Θερμοκρασία λειτουργίας ( C) -25 έως +60 Αντίσταση σε ανέμους (km/h) >180 Εγγύηση Κατασκευαστή (έτη) Παρέχεται εξοπλισμός στήριξης σε ιστό διαμέτρου μέχρι και 6 cm Πολικότητα Οριζόντια ή κάθετη Παρέχεται Προσαρμογέας σύνδεσης (Adapter) για σύνδεση σε βύσμα τύπου n-male 1 (αν απαιτείται) Ε.13 Κεραία 5x GHz Grid Ε.13 Κεραία 5x GHz Grid Να αναφερθεί Τύπος - Κατασκευαστής Εύρος Συχνότητας Λειτουργίας (GHz) 5,4-5,7 Κέρδος (dbi) Οριζόντιο Εύρος Δέσμης (μοίρες) Κάθετο Εύρος Δέσμης (μοίρες) Μηχανικό down tilt (μοίρες) 25 4 x 6 4 x 6 30 VSWR 1,5 Θερμοκρασία λειτουργίας ( C) -25 έως +60 Αντίσταση σε ανέμους (km/h) >180 Εγγύηση Κατασκευαστή (έτη) Παρέχεται εξοπλισμός στήριξης σε ιστό διαμέτρου μέχρι και 6 cm Παρέχεται προσαρμογέας σύνδεσης (Adapter) για σύνδεση σε βύσμα τύπου n-male 1 (αν απαιτείται) Ε.14 Καλώδιο Εthernet για σύνδεση πλακέτας με εξωτερικό κουτί Ε.14 Καλώδιο Εthernet για σύνδεση πλακέτας με εξωτερικό κουτί Μήκος (cm) 10 Καλώδιο συμβατό με ταχήτυτες 10/100/1000 Mbps

43 Καλώδιο Ethernet, αρσενικό - θηλυκό βύσμα RJ45 (Ethernet Pigtail) Παρέχονται πλαστικά μέρη για πλήρη στεγανοποίηση καλωδίου Ethernet σε εξωτερική οπή του προσφερόμενου κιβωτίου(κωδ. Ε.02) (Ethernet insulator) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα Υπογραφή) / / 2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. Τύπος CCD 1/2.3. Ενεργά Pixels [Μ] Περίπου 12.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. DIGIC III με τεχνολογία isaps ΦΑΚΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. Τύπος CCD 1/2.3. Ενεργά Pixels [Μ] Περίπου 12.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. DIGIC III με τεχνολογία isaps ΦΑΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ CCD 1/2.3 Ενεργά Pixels [Μ] Περίπου 12.1 Φίλτρου Χρωμάτων Πρωτευόντων Χρωμάτων ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ DIGIC III με τεχνολογία isaps ΦΑΚΟΣ Εστιακή Απόσταση [mm] Ζουμ Μέγιστος f/αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «Προμήθεια δέκα (10) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Αθανασία Μόκαλη Τηλ: 2551064165 Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 04/04/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6123 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ. Παρασκευοπούλου ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε)

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) Ταχ. Διεύθυνση : Δ. Βασιλείου 1 & Αγγ. Γοβιού.ΤΗΛ22210-20509 Ταχ. Κώδικας : 34100 Πληροφορίες : Γ. Μητροπέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/203 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001748705 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/1832 2013-11-29 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Α. Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Α. Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών, Μεταγωγών, και Εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Α. Σύστημα Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΙΛΑ 50100 ΚΟΖΑΝΗ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 17/ 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DICOM ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 17/ 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DICOM ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Χαρμανδάρη Γ. Τηλ : 2321351297 Φαξ: 2321351766 Σέρρες 31-10-14

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 111/2015 ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 23.200,00 ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πολυµηχάνηµα Τεχνολογίας Laser ή Led µε τις παρακάτω Τεχνικές

1. Πολυµηχάνηµα Τεχνολογίας Laser ή Led µε τις παρακάτω Τεχνικές Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 Ε Υ-ΠΛΗ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προμήθεια: Ηλεκτρονικών Ειδών Κ.Α. 70.7134.0001, 70.7135 Αριθ. Μελέτης 17/13

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ NOMOΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : ΜΗΧ-3 /2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 21.600

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002918739 2015-07-17

15REQ002918739 2015-07-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Aριθμ. Μελέτης: 5 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λοιπών Περιφερειακών & Λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

2) ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προµηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ

2) ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προµηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς ΤΗΛ.: 2132030623 FAX.: 2132030630 e-mail: milonas@dionysos.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά, 12-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8112/22-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Φωτοτυπικά, Η/Υ, εκτυπωτές, ΦΑΞ κλπ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Φωτοτυπικά, Η/Υ, εκτυπωτές, ΦΑΞ κλπ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 126 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Φωτοτυπικά, Η/Υ, εκτυπωτές, ΦΑΞ κλπ ΠΙΣΤΩΣΗ: 12.931,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 14.999,96 ) Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-77 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 22/04/2015 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /νση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΡ. ΜΕΛ. 1/2013 KA.6673.0001

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002287751 2014-09-15

14PROC002287751 2014-09-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: 298600/8.5.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το έργο Integrated Territorial Synergies for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 17/04/2015 Προς: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 5.12.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 7464 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ναι. +/- 2 επίπεδα. Σύστημα εστίασης Αυτόματη εστίαση TTL iesp με ανίχνευση της αντίθεσης Ανίχνευση Προσώπων AF, iesp, Σημειακή, AF Tracking

Ναι. +/- 2 επίπεδα. Σύστημα εστίασης Αυτόματη εστίαση TTL iesp με ανίχνευση της αντίθεσης Ανίχνευση Προσώπων AF, iesp, Σημειακή, AF Tracking µ TOUGH-3000 - Χαρακτηριστικά Αισθητήρας εικόνας Ενεργά pixels Διάταξη φίλτρου Πλήρης ανάλυση Τύπος 12 Megapixels Φίλτρο βασικών χρωμάτων (RGB) 12,7 Megapixels 1/2,33 '' Αισθητήρας CCD Φακός Οπτικό zoom

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP

Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP Το ΜΡ 2001SP αποτελεί ένα ψηφιακό φωτοαντιγραφικό υψηλής ταχύτητας και παραγωγικότητας, laser εκτυπωτής/σαρωτής και µε δυνατότητα επέκτασης σε Fax βαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 2 / 07 / 205 Αρ. Πρωτ: 52728 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και συσκευών αδιάλειπτης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευπάλιο 4 / 11 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ ΑΣ Αριθ. Πρωτ. 15372 ΗΜΟΣ ΩΡΙ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΗΛ: 2634350012

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα