Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 17 (Συνεδρίαση 17 η ) ΑΠΟΦΑΣΗ 70 η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 17 (Συνεδρίαση 17 η ) ΑΠΟΦΑΣΗ 70 η"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 17 (Συνεδρίαση 17 η ) Στην Τ.Κ. Παλαιοκάστρου της.ε. Σκοτούσσας του ήµου Ηράκλειας της Π.Ε. Σερρών και στα γραφεία της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε., που εδρεύει στην θέση «Ερείπια Νεράιδας», της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκάστρου, της ηµοτικής Ενότητας Σκοτούσσας του ήµου Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σήµερα 28 εκεµβρίου 2013, ηµέρα της εβδοµάδας Σάββατο και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. πρωτ. 453/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Πέτρος Αγγελίδης, Πρόεδρος 2. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, Αντ/δρος 3. Ευάγγελος Καλαθάς /νων Σύµβουλος 4. ηµήτριος Καλαϊτζής Μέλος 5. Γεώργιος Βογιατζής,» 6. Ιωάννης Μωυσιάδης» 7. Νικόλαος Μουρατίδης» 8. Νικόλαος Ιντζές» ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ιωάννης Βλάχος, Μέλος, ο οποίος αν και κλήθηκε νόµιµα δεν προσήλθε, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 70 η ΘΕΜΑ 1 ο : Λήψη απόφασης σχετικά µε την έγκριση του πρακτικού 2 της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού σχετικά µε την αποσφράγιση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του Φακέλου Β (Οικονοµικής Προσφοράς) των δεσµευτικών προσφορών των διαγωνιζοµένων του δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού µε τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης (Ι.Φ.Σ.) του έργου «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Σερρών» Εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος, είπε τα εξής: «Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως όλοι γνωρίζετε βρισκόµαστε στην Β.ΙΙ φάση του διαγωνισµού, µε τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για το έργο: «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Σερρών». Η συγκροτηθείσα µε την µε αριθ. 26/ απόφαση του.σ., όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την µε αριθ. 50/ απόφαση του.σ. της εταιρίας

2 µας, πενταµελής (5µελής) Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού (εφεξής Ε...), µετά την αποσφράγιση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του Φακέλου Α («Τυπικά ικαιολογητικά, Τεχνική και Εµπορική Προσφορά») των εσµευτικών Προσφορών των ιαγωνιζοµένων συνέταξε το Πρακτικό 2, το οποίο µας διαβιβάστηκε µε το υπ αριθµ. 459/ έγγραφο του Πρόεδρου της Ε... και έχει ως ακολούθως: «ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Β. ΦΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης για το Έργο: «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Σερρών» Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 Σήµερα, την 24 η εκεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα π.µ., κατόπιν της από Πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη αυτής, συνήλθε σε ηµόσια Συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ, η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού (εφεξής η «Επιτροπή») της Β. Φάσης (Υποβολή εσµευτικών Προσφορών) του ηµόσιου ιεθνούς ιαγωνισµού για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης για το Έργο «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Σερρών» (εφεξής ο «ιαγωνισµός»), η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ αριθ. 26/ απόφαση και την τροποποίηση αυτής µε αριθ. 50/ απόφαση του.σ. της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ, προκειµένου να ασκήσει τα καθήκοντά της σύµφωνα µε το άρθρο 20 της ιακήρυξης Β.ΙΙ Φάσης Πρόσκλησης Υποβολής εσµευτικών Προσφορών (εφεξής η «ιακήρυξη») και δη να προβεί στην αποσφράγιση των Φακέλων Β («Οικονοµική Προσφορά») των ιαγωνιζόµενων που συµµετέχουν στο στάδιο αυτό, σύµφωνα µε το Πρακτικό 1 της Επιτροπής, όπως αυτό εγκρίθηκε µε την υπ αριθ. 69/2013 απόφαση του Σ της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ και στη µονογράφηση του περιεχοµένου αυτών. Παρόντα ήταν τα ακόλουθα µέλη : 1. Πάλλας Χρήστος, Πρόεδρος 2. Τερµεντζίδου Μαρία, τακτικό µέλος 3. Μπαρµπουτίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος 4. Αθελόγου Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος 5. Σέργης Νικόλαος, εκπρόσωπος της Ειδικής Γραµµατείας Συµπράξεων ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΕΓΣ ΙΤ), τακτικό Μέλος, Παρόντες κατά τη δηµόσια συνεδρίαση ήταν κατάλληλα εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των ιαγωνιζοµένων, καθώς και στελέχη του Συµβούλου του Έργου και του Νοµικού Συµβούλου της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ, κατόπιν της από 451/ σχετικής Προσκλήσεως του Προέδρου της Επιτροπής προς τους Συµβούλους. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε τη νόµιµη σύγκληση αυτής και την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της ηµόσιας Συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος παρέδωσε στην Επιτροπή τους σφραγισµένους και υπογεγραµµένους από τα µέλη της Επιτροπής Φακέλους Β («Οικονοµική Προσφορά») των ιαγωνιζόµενων, ήτοι των:

3 (1) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP NV- INTRAKAT ENVITEC AE (2) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (3) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - J&P ΑΒΑΞ ΑΕ Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του Φακέλου Β «Οικονοµική Προσφορά» του πρώτου ιαγωνιζόµενου «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP NV- INTRAKAT ENVITEC AE» και στην µονογράφηση όλων των περιεχοµένων εγγράφων, στοιχείων και υλικών φορέων εγγραφής δεδοµένων (CD ή DVD) του Φακέλου αυτού, µε την ανωτέρω σειρά. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέγνωσε τα στοιχεία του Εντύπου Υπολογισµού Οικονοµικής Προσφοράς του ιαγωνιζοµένου, και συγκεκριµένα τις τιµές των στοιχείων ΒΤ1 (παρ περ. α της ιακήρυξης), ΒΤ2 (παρ περ. β της ιακήρυξης), [ΚΠΑ (ΕΕΧ)] (παρ της ιακήρυξης), ΣΕΒΑΑ (παρ της ιακήρυξης), ΣΥ (παρ της ιακήρυξης), ΣΑΝ (παρ της ιακήρυξης), ΤΕ (παρ της ιακήρυξης), ΤΜΒΑ (παρ της ιακήρυξης), ως ακολούθως: ΒΤ1: 65,51 ΒΤ2: 39,31 [ΚΠΑ (ΕΕΧ)]: ΣΕΒΑΑ:70 % ΣΥ: 39,5 % ΣΑΝ: 30 % ΤΕ: 62 ΤΜΒΑ: 1,1 Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του Φακέλου Β «Οικονοµική Προσφορά» του δεύτερου ιαγωνιζόµενου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» και στην µονογράφηση όλων των περιεχοµένων εγγράφων, στοιχείων και υλικών φορέων εγγραφής δεδοµένων (CD ή DVD) του Φακέλου αυτού, µε την ανωτέρω σειρά. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέγνωσε τα στοιχεία του Εντύπου Υπολογισµού Οικονοµικής Προσφοράς του ιαγωνιζοµένου, και συγκεκριµένα τις τιµές των στοιχείων ΒΤ1 (παρ περ. α της ιακήρυξης), ΒΤ2 (παρ περ. β της ιακήρυξης), [ΚΠΑ (ΕΕΧ)] (παρ της ιακήρυξης), ΣΕΒΑΑ (παρ της ιακήρυξης), ΣΥ (παρ της ιακήρυξης), ΣΑΝ (παρ της ιακήρυξης), ΤΕ (παρ της ιακήρυξης), ΤΜΒΑ (παρ της ιακήρυξης), ως ακολούθως ΒΤ1: 65,00 ΒΤ2: 39,00 [ΚΠΑ (ΕΕΧ)]: ΣΕΒΑΑ: 65 % ΣΥ: 40 % ΣΑΝ: 25 % ΤΕ: 60

4 ΤΜΒΑ: 1 Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του Φακέλου Β «Οικονοµική Προσφορά» του τρίτου ιαγωνιζόµενου «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - J&P ΑΒΑΞ ΑΕ» και στην µονογράφηση όλων των περιεχοµένων εγγράφων, στοιχείων και υλικών φορέων εγγραφής δεδοµένων (CD ή DVD) του Φακέλου αυτού, µε την ανωτέρω σειρά. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέγνωσε τα στοιχεία του Εντύπου Υπολογισµού Οικονοµικής Προσφοράς του ιαγωνιζοµένου, και συγκεκριµένα τις τιµές των στοιχείων ΒΤ1 (παρ περ. α της ιακήρυξης), ΒΤ2 (παρ περ. β της ιακήρυξης), [ΚΠΑ (ΕΕΧ)] (παρ της ιακήρυξης), ΣΕΒΑΑ (παρ της ιακήρυξης), ΣΥ (παρ της ιακήρυξης), ΣΑΝ (παρ της ιακήρυξης), ΤΕ (παρ της ιακήρυξης), ΤΜΒΑ (παρ της ιακήρυξης), ως ακολούθως: ΒΤ1: 66,10 ΒΤ2: 39,66 [ΚΠΑ (ΕΕΧ)]: ΣΕΒΑΑ: 66% ΣΥ: 39% ΣΑΝ: 27% ΤΕ: 63 ΤΜΒΑ: 1 Στο σηµείο αυτό και περί ώρα 11:30 π.µ., αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποσφράγισης και µονογράφησης των τριών Φακέλων Β («Οικονοµική Προσφορά») των ανωτέρω τριών ιαγωνιζοµένων, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της ηµόσιας Συνεδρίασης και ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής ότι η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των Φακέλων Β («Οικονοµική Προσφορά») των ιαγωνιζοµένων, θα διεξαχθεί σε Κλειστές Συνεδριάσεις της Επιτροπής, κάλεσε δε τα µέλη αυτής για τον σκοπό αυτό σε Κλειστή Συνεδρίαση, η οποία όρισε ότι θα πραγµατοποιηθεί αυθηµερόν, ήτοι Τρίτη, 24 εκεµβρίου 2013 και ώρα 12:00 π.µ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Πάλλας Χρήστος Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ Τερµεντζίδου Μαρία Μπαρµπουτίδης Γεώργιος Αθελόγου Κωνσταντίνος Σέργης Νικόλαος Σήµερα, την 24η εκεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.µ., συνήλθε σε Κλειστή Συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ, η Επιτροπή, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, προκειµένου να ασκήσει τα καθήκοντά της σύµφωνα µε τα άρθρα 20 και 21 της ιακήρυξης Β. Φάσης Πρόσκλησης Υποβολής εσµευτικών Προσφορών. Παρόντα ήταν τα ακόλουθα µέλη : 1. Πάλλας Χρήστος, Πρόεδρος

5 2. Τερµεντζίδου Μαρία, τακτικό µέλος 3. Μπαρµπουτίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος 4. Αθελόγου Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος 5. Σέργης Νικόλαος, εκπρόσωπος της Ειδικής Γραµµατείας Συµπράξεων ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΕΓΣ ΙΤ), τακτικό Μέλος, Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της Κλειστής Συνεδρίασης. Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο και αξιολόγηση του Φακέλου Β («Οικονοµική Προσφορά») των ιαγωνιζοµένων και διαπίστωσε τα εξής: (1) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP NV- INTRAKAT ENVITEC AE Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ και της ιακήρυξης, ο ιαγωνιζόµενος έχει συµπληρώσει το σύνολο των στοιχείων του Εντύπου Υπολογισµού Οικονοµικής Προσφοράς και έχει επισυνάψει το Χρηµατοοικονοµικό Μοντέλο της παρ και τα συνοδευτικά έντυπα του Χρηµατοοικονοµικού Μοντέλου της παρ της ιακήρυξης. Τα βασικά στοιχεία του Εντύπου Υπολογισµού Οικονοµικής Προσφοράς και οι υπολογισµοί των ΒΤ1, ΒΤ2, ΣΕΒΑΑ, ΣΥ, ΣΑΝ, ΤΕ, και ΤΜΒΑ, έχουν όπως αναγνώσθηκαν κατά τη ηµόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής και αναφέρονται ανωτέρω στο παρόν Πρακτικό. Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε, σύµφωνα µε τις παραγράφους και της ιακήρυξης, τους υπολογισµούς του Εντύπου Υπολογισµού Οικονοµικής Προσφοράς που πραγµατοποίησε ο ιαγωνιζόµενος και προσδιόρισε τις τιµές των κριτηρίων αξιολόγησης που θα χρησιµοποιηθούν στον υπολογισµό του Τελικού είκτη Κατάταξης Προσφοράς (Τ ΚΠ), ως ακολούθως: [ΚΠΑ(ΕΕΧ)]: ,21 Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφερόµενη από το ιαγωνιζόµενο [ΚΠΑ (ΕΕΧ)] δεν υπερβαίνει τον αντίστοιχο εγκεκριµένο προϋπολογισµό του Έργου, σύµφωνα µε την παρ της ιακήρυξης, ήτοι πληροί την απαίτηση της παρ αυτής. ΕΒΚ (παρ της ιακήρυξης): 70% Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ΕΒΚ δεν είναι µικρότερο από 65%, ήτοι πληροί την απαίτηση της παρ της ιακήρυξης. ΕΠΥ (παρ της ιακήρυξης): 39,5% Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ΕΠΥ δεν είναι µεγαλύτερο από 40%, ήτοι πληροί την απαίτηση της παρ της ιακήρυξης. ΑΝΑ (παρ της ιακήρυξης): 30% Η επιτροπή διαπίστωσε ότι το ΑΝΑ καθορίζεται σύµφωνα µε την απαίτηση της παρ της ιακήρυξης. ΤΕΚ (παρ της ιακήρυξης): 62 Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ΤΕΚ είναι ίδια µε την προσφερόµενη ΤΥΤ και δεν είναι µικρότερη από 60 και µεγαλύτερη από 80, ήτοι πληροί την απαίτηση της παρ της ιακήρυξης.

6 ΤΒΥ (παρ της ιακήρυξης): 1,10 Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφερόµενη ΤΒΥ δεν είναι µικρότερη του 1 και µεγαλύτερη των 2, ήτοι πληροί την απαίτηση της παρ της ιακήρυξης. ΧΕ ΥΟ (παρ της ιακήρυξης): 22µήνες Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο προσφερόµενος ΧΕ ΥΟ δεν είναι µικρότερος των δεκαέξι (16) µηνών και µεγαλύτερος των είκοσι δύο (22) µηνών, ήτοι πληροί την απαίτηση της παρ της ιακήρυξης. Εποµένως, κατά την οµόφωνη κρίση των µελών της Επιτροπής, η Οικονοµική Προσφορά του πρώτου ιαγωνιζοµένου είναι παραδεκτή και έχει συνταχθεί κατά τα οριζόµενα στη ιακήρυξη. (2) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ και της ιακήρυξης, ο ιαγωνιζόµενος έχει συµπληρώσει το σύνολο των στοιχείων του Εντύπου Υπολογισµού Οικονοµικής Προσφοράς και έχει επισυνάψει το Χρηµατοοικονοµικό Μοντέλο της παρ και τα συνοδευτικά έντυπα του Χρηµατοοικονοµικού Μοντέλου της παρ της ιακήρυξης. Τα βασικά στοιχεία του Εντύπου Υπολογισµού Οικονοµικής Προσφοράς και οι υπολογισµοί των ΒΤ1, ΒΤ2, ΣΕΒΑΑ, ΣΥ, ΣΑΝ, ΤΕ, και ΤΜΒΑ, έχουν όπως αναγνώσθηκαν κατά τη ηµόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής και αναφέρονται ανωτέρω στο παρόν Πρακτικό. Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε, σύµφωνα µε τις παραγράφους και της ιακήρυξης, τους υπολογισµούς του Εντύπου Υπολογισµού Οικονοµικής Προσφοράς που πραγµατοποίησε ο ιαγωνιζόµενος και προσδιόρισε τις τιµές των κριτηρίων αξιολόγησης που θα χρησιµοποιηθούν στον υπολογισµό του Τελικού είκτη Κατάταξης Προσφοράς (Τ ΚΠ), ως ακολούθως: [ΚΠΑ(ΕΕΧ)]: ,97 Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφερόµενη από το ιαγωνιζόµενο [ΚΠΑ (ΕΕΧ)] δεν υπερβαίνει τον αντίστοιχο εγκεκριµένο προϋπολογισµό του Έργου, σύµφωνα µε την παρ της ιακήρυξης, ήτοι πληροί την απαίτηση της παρ αυτής. ΕΒΚ (παρ της ιακήρυξης): 65 % Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ΕΒΚ δεν είναι µικρότερο από 65%, ήτοι πληροί την απαίτηση της παρ της ιακήρυξης. ΕΠΥ (παρ της ιακήρυξης): 40% Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ΕΠΥ δεν είναι µεγαλύτερο από 40%, ήτοι πληροί την απαίτηση της παρ της ιακήρυξης. ΑΝΑ (παρ της ιακήρυξης): 25% Η επιτροπή διαπίστωσε ότι το ΑΝΑ καθορίζεται σύµφωνα µε την απαίτηση της παρ της ιακήρυξης. ΤΕΚ (παρ της ιακήρυξης): 60 Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ΤΕΚ είναι ίδια µε την προσφερόµενη ΤΥΤ και δεν είναι µικρότερη από 60 και µεγαλύτερη από 80, ήτοι πληροί την απαίτηση της παρ της ιακήρυξης. ΤΒΥ (παρ της ιακήρυξης): 1

7 Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφερόµενη ΤΒΥ δεν είναι µικρότερη του 1 και µεγαλύτερη των 2, ήτοι πληροί την απαίτηση της παρ της ιακήρυξης. ΧΕ ΥΟ (παρ της ιακήρυξης): 22 µήνες Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο προσφερόµενος ΧΕ ΥΟ δεν είναι µικρότερος των δεκαέξι (16) µηνών και µεγαλύτερος των είκοσι δύο (22) µηνών, ήτοι πληροί την απαίτηση της παρ της ιακήρυξης. Εποµένως, κατά την οµόφωνη κρίση των µελών της Επιτροπής, η Οικονοµική Προσφορά του δεύτερου ιαγωνιζοµένου είναι παραδεκτή και έχει συνταχθεί κατά τα οριζόµενα στη ιακήρυξη. (3) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - J&P ΑΒΑΞ ΑΕ Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ και της ιακήρυξης, ο ιαγωνιζόµενος έχει συµπληρώσει το σύνολο των στοιχείων του Εντύπου Υπολογισµού Οικονοµικής Προσφοράς και έχει επισυνάψει το Χρηµατοοικονοµικό Μοντέλο της παρ και τα συνοδευτικά έντυπα του Χρηµατοοικονοµικού Μοντέλου της παρ της ιακήρυξης. Τα βασικά στοιχεία του Εντύπου Υπολογισµού Οικονοµικής Προσφοράς και οι υπολογισµοί των ΒΤ1, ΒΤ2, ΣΕΒΑΑ, ΣΥ, ΣΑΝ, ΤΕ, και ΤΜΒΑ, έχουν όπως αναγνώσθηκαν κατά τη ηµόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής και αναφέρονται ανωτέρω στο παρόν Πρακτικό. Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε, σύµφωνα µε τις παραγράφους και της ιακήρυξης, τους υπολογισµούς του Εντύπου Υπολογισµού Οικονοµικής Προσφοράς που πραγµατοποίησε ο ιαγωνιζόµενος και προσδιόρισε τις τιµές των κριτηρίων αξιολόγησης που θα χρησιµοποιηθούν στον υπολογισµό του Τελικού είκτη Κατάταξης Προσφοράς (Τ ΚΠ), ως ακολούθως: [ΚΠΑ(ΕΕΧ)]: ,33 Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφερόµενη από το ιαγωνιζόµενο [ΚΠΑ (ΕΕΧ)] δεν υπερβαίνει τον αντίστοιχο εγκεκριµένο προϋπολογισµό του Έργου, σύµφωνα µε την παρ της ιακήρυξης, ήτοι πληροί την απαίτηση της παρ αυτής. ΕΒΚ (παρ της ιακήρυξης): 66 % Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ΕΒΚ δεν είναι µικρότερο από 65%, ήτοι πληροί την απαίτηση της παρ της ιακήρυξης. ΕΠΥ (παρ της ιακήρυξης): 39 % Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ΕΠΥ δεν είναι µεγαλύτερο από 40%, ήτοι πληροί την απαίτηση της παρ της ιακήρυξης. ΑΝΑ (παρ της ιακήρυξης): 27 % Η επιτροπή διαπίστωσε ότι το ΑΝΑ καθορίζεται σύµφωνα µε την απαίτηση της παρ της ιακήρυξης. ΤΕΚ (παρ της ιακήρυξης): 63 Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ΤΕΚ είναι ίδια µε την προσφερόµενη ΤΥΤ και δεν είναι µικρότερη από 60 και µεγαλύτερη από 80, ήτοι πληροί την απαίτηση της παρ της ιακήρυξης. ΤΒΥ (παρ της ιακήρυξης): 1 Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφερόµενη ΤΒΥ δεν είναι µικρότερη του 1 και µεγαλύτερη των 2, ήτοι πληροί την απαίτηση της παρ της ιακήρυξης.

8 ΧΕ ΥΟ (παρ της ιακήρυξης): 22 µήνες Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο προσφερόµενος ΧΕ ΥΟ δεν είναι µικρότερος των δεκαέξι (16) µηνών και µεγαλύτερος των είκοσι δύο (22) µηνών, ήτοι πληροί την απαίτηση της παρ της ιακήρυξης. Εποµένως, κατά την οµόφωνη κρίση των µελών της Επιτροπής, η Οικονοµική Προσφορά του τρίτου ιαγωνιζοµένου είναι παραδεκτή και έχει συνταχθεί κατά τα οριζόµενα στη ιακήρυξη. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη σε υπολογισµό του Τελικού είκτη Κατάταξης Προσφοράς (Τ ΚΠ), του κάθε διαγωνιζοµένου, σύµφωνα µε τον τύπο της παρ της ιακήρυξης και τα οριζόµενα σε αυτήν, ως ακολούθως: (1) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP NV- INTRAKAT ENVITEC AE ΤΔΚΠ διαγ1 = 65% XΚΠΑ(ΕΕΧ) ΕΛΑΧ /ΚΠΑ(ΕΕΧ) ΔΙΑΓ + 10% x (ΕΠΥ ΕΛΑΧ /ΕΠΥ ΔΙΑΓ ) + 5% x (ΑΝΑ ΔΙΑΓ /ΑΝΑ ΜΕΓ ) + 5% x (ΕΒΚ ΔΙΑΓ /ΕΒΚ ΜΕΓ ) + 5% x (ΤΕΚ ΔΙΑΓ /ΤΕΚ ΜΕΓ ) + 5% x (ΤΒΥ ΔΙΑΓ /ΤΒΥ ΜΕΓ ) + 5% x (ΧΕΔΥ ΕΛΑΧ /ΧΕΔΥ ΔΙΑΓ )= =65% Χ ,97/ , % Χ 39% /39,5% + 5% Χ 30%/ 30% + 5% Χ 70%/70% + 5% Χ 62/63 + 5% Χ 1,10/1,10 + 5% Χ 22/22 = 0,9929 (2) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΤΔΚΠ διαγ2 = 65% XΚΠΑ(ΕΕΧ) ΕΛΑΧ /ΚΠΑ(ΕΕΧ) ΔΙΑΓ + 10% x (ΕΠΥ ΕΛΑΧ /ΕΠΥ ΔΙΑΓ ) + 5% x (ΑΝΑ ΔΙΑΓ /ΑΝΑ ΜΕΓ ) + 5% x (ΕΒΚ ΔΙΑΓ /ΕΒΚ ΜΕΓ ) + 5% x (ΤΕΚ ΔΙΑΓ /ΤΕΚ ΜΕΓ ) + 5% x (ΤΒΥ ΔΙΑΓ /ΤΒΥ ΜΕΓ ) + 5% x (ΧΕΔΥ ΕΛΑΧ /ΧΕΔΥ ΔΙΑΓ )= = 65% Χ ,97/ , % Χ 39% /40% + 5% Χ 25%/ 30% + 5% Χ 65%/70% + 5% Χ 60/63 + 5% Χ 1/1,10 + 5% 22/22 = 0,9787 (3) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - J&P ΑΒΑΞ ΑΕ ΤΔΚΠ διαγ3 = 65% XΚΠΑ(ΕΕΧ) ΕΛΑΧ /ΚΠΑ(ΕΕΧ) ΔΙΑΓ + 10% x (ΕΠΥ ΕΛΑΧ /ΕΠΥ ΔΙΑΓ ) + 5% x (ΑΝΑ ΔΙΑΓ /ΑΝΑ ΜΕΓ ) + 5% x (ΕΒΚ ΔΙΑΓ /ΕΒΚ ΜΕΓ ) + 5% x (ΤΕΚ ΔΙΑΓ /ΤΕΚ ΜΕΓ ) + 5% x (ΤΒΥ ΔΙΑΓ /ΤΒΥ ΜΕΓ ) + 5% x (ΧΕΔΥ ΕΛΑΧ /ΧΕΔΥ ΔΙΑΓ )= = 65% ,97/ , % Χ 39% /39% + 5% Χ 27%/ 30% + 5% Χ 66%/70% + 5% Χ 63/63 + 5% Χ 1/1,10 + 5% 22/22 = 0,9768 Τέλος, βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προέβη στην σύνταξη Πίνακα Κατάταξης των Προσφορών κατά σειρά µεγιστοποίησης του Τ ΚΠ, από το µέγιστο προς το µικρότερο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (παρ της Διακήρυξης) Διαγωνιζόμενος 1. ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP NV- INTRAKAT ENVITEC AE ΤΔΚΠ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

9 Διαγωνιζόμενος ΤΔΚΠ 3. ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - J&P ΑΒΑΞ ΑΕ την ανακήρυξη: ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - του Διαγωνιζόμενου (1): «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP NV- INTRAKAT ENVITEC AE», ως Προσωρινού Ι.Φ.Σ. - του Διαγωνιζόμενου (2): «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», ως Δεύτερου στην Κατάταξη Διαγωνιζόμενου - του Διαγωνιζόμενου (3) : «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - J&P ΑΒΑΞ ΑΕ», ως Τρίτου στην Κατάταξη Διαγωνιζόμενου Στο σημείο αυτό, και περί ώρα 3:00 μ.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε τη λήξη της Κλειστής Συνεδρίασης. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Πρακτικό 2, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τη Γραμματέα και τα Μέλη της Επιτροπής, ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Πάλλας Χρήστος Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ Τερµεντζίδου Μαρία Μπαρµπουτίδης Γεώργιος Αθελόγου Κωνσταντίνος Σέργης Νικόλαος» Σήµερα καλούµαστε να αποφασίσουµε για την έγκριση ή µη του ως άνω Πρακτικού 2 της Ε..., του διαγωνισµού µε τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για το έργο: «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Σερρών». Επιπλέον, θα αποφασίσουµε σχετικά µε τον ορισµό εκπροσώπου ή επιτροπής, που θα εκπροσωπεί την Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε. κατά την περίοδο οριστικοποίησης των συµβατικών εγγράφων, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 της ιακήρυξης της Φάσης ΒΙΙ. Παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης.». Το ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη: 1. Την υπ αριθ. 15/ απόφαση του.σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε., µε θέµα «Έγκριση όρων ιακήρυξης του ιαγωνισµού Σ ΙΤ µε τίτλο: «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Σερρών (Α Φάση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)». 2. Την υπ αριθ. 26/ απόφαση του.σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε. περί ορισµού µελών και συγκρότησης της Επιτροπής ιενέργειας

10 ιαγωνισµού της Β Φάσης του ηµόσιου ιεθνούς ιαγωνισµού µε Ανταγωνιστικό ιάλογο, για την υλοποίηση του έργου «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Σερρών» µε Σ ΙΤ. 3. Την υπ αριθ. 44/ απόφαση του.σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε. περί έγκρισης των υπ αριθ. 1 & 2 Πρακτικών της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού (Α ΦΑΣΗ), σχετικά µε την Προεπιλογή Υποψηφίων που προκρίνονται στην Β Φάση του ηµόσιου ιεθνούς ιαγωνισµού µε Ανταγωνιστικό ιάλογο για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης (Ι.Φ.Σ) για το έργο: «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Σερρών». 4. Την υπ αριθ. 1/ απόφαση του.σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε., µε θέµα «Έγκριση των όρων της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ιαλόγου Β Φάσης Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συµµετοχής σε ιάλογο, για την υλοποίηση του Έργου «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Σερρών» µε Σύµπραξη ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. 5. Την υπ αριθ. 39/2013 απόφαση του.σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε. µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Πέρατος ιαλόγου της Επιτροπής ιενέργειας ιαλόγου και ολοκληρώθηκε η Φάση Β.Ι του ιαγωνισµού. 6. Την υπ αριθ. 51/2013 απόφαση του.σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε. µε θέµα: Έγκριση των όρων της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ιαλόγου Β Φάση - Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής εσµευτικών Προσφορών του Έργου «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Σερρών». 7. Την υπ αριθ.64/ απόφαση του.σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε. µε θέµα: «ιευκρινίσεις και Απαντήσεις επί ερωτήσεων και αιτηµάτων των Προεπιλεγέντων σχετικά µε τη ιακήρυξη Φάσης Β.ΙΙ - Πρόσκληση Υποβολής εσµευτικών Προσφορών (µετά των Παραρτηµάτων αυτής) και το Σχέδιο Σύµβασης Σύµπραξης (µετά των Παραρτηµάτων του)», του εν θέµατι ιαγωνισµού. 8. Το υπ αριθ. 1 Πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού (Ε...) Β.ΙΙ Φάσης, σχετικά µε την αποσφράγιση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του Φακέλου Α («Τυπικά ικαιολογητικά, Τεχνική και Εµπορική Προσφορά») των εσµευτικών Προσφορών των ιαγωνιζοµένων, όπως διαβιβάστηκε µε το υπ αριθ. πρωτ. 442/ έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού, µε το οποίο η Επιτροπή εισηγείται οµόφωνα προς την Αναθέτουσα Αρχή να γίνουν δεκτοί και οι τρεις Υποψήφιοι που υπέβαλαν εσµευτική Προσφορά ( ιαγωνιζόµενοι) ήτοι: (1) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP NV INTRAKAT - ENVITEC A.E. (2) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (3) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. οι Φάκελοι Α των οποίων πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στη Φάση Β.ΙΙ του ιαγωνισµού και τα κριτήρια του άρθρου 21 της ιακήρυξης για να συνεχίσουν στο επόµενο στάδιο

11 του ιαγωνισµού, ήτοι στο στάδιο της Αξιολόγησης των Φακέλων Β' (Οικονοµική Προσφορά) που έχουν υποβάλει. 9. Την υπ αριθ. 69/2013 απόφαση του.σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε. µε θέµα: Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού (Ε...), σχετικά µε την αποσφράγιση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του Φακέλου Α («Τυπικά ικαιολογητικά, Τεχνική και Εµπορική Προσφορά») των εσµευτικών Προσφορών των ιαγωνιζοµένων, του δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού ιαλόγου για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης (Ι.Φ.Σ.) του Έργου µε τίτλο: «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Σερρών», 10. Το υπ. αριθ. 2 Πρακτικό της Ε... Β.ΙΙ Φάσης, σχετικά µε την αποσφράγιση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του Φακέλου Β («Οικονοµική Προσφορά») των εσµευτικών Προσφορών των ιαγωνιζοµένων, όπως διαβιβάστηκε στο.σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε. µε το υπ αριθ. πρωτ. 459/ έγγραφο του Προέδρου της Ε..., στο οποίο περιλαµβάνεται Πίνακας Κατάταξης των Προσφορών των ιαγωνιζοµένων κατά τον Τελικό είκτη Κατάταξης Προσφοράς εκάστου εξ αυτών (Τ ΚΠ), µε ακρίβεια τέταρτου δεκαδικού ψηφίου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 20.6 και της ιακήρυξης Β.ΙΙ Φάσης Πρόσκλησης Υποβολής εσµευτικών Προσφορών και µε το οποίο η Επιτροπή εισηγείται οµόφωνα προς την Αναθέτουσα Αρχή για τους ιαγωνιζόµενους που πρέπει να ανακηρυχθούν Προσωρινός Ι.Φ.Σ., εύτερος σε Κατάταξη ιαγωνιζόµενος και Τρίτος σε Κατάταξη ιαγωνιζόµενος, ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (παρ της Διακήρυξης) Διαγωνιζόμενος ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP NV- INTRAKAT ENVITEC A.E. ΤΔΚΠ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. J & P ΑΒΑΞ Α.Ε Το ιοικητικό Συµβούλιο ύστερα από σχετική συζήτηση. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει το ως άνω υπ αριθ. 2 Πρακτικό της Ε....- Β.ΙΙ Φάσης, σχετικά µε την αποσφράγιση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του Φακέλου Β («Οικονοµική Προσφορά») των εσµευτικών Προσφορών των ιαγωνιζοµένων, όπως διαβιβάστηκε στο.σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε. µε το υπ αριθ. πρωτ.459/ έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού, στο οποίο περιλαµβάνεται Πίνακας Κατάταξης των Προσφορών των ιαγωνιζοµένων κατά τον Τελικό είκτη Κατάταξης Προσφοράς εκάστου εξ αυτών (Τ ΚΠ), µε ακρίβεια τέταρτου δεκαδικού

12 ψηφίου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 20.6 και της ιακήρυξης Β.ΙΙ Φάσης Πρόσκλησης Υποβολής εσµευτικών Προσφορών 2. Ανακηρύσσει σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό 2 της Ε...: Α) Τον ιαγωνιζόµενο ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ARCHIRODON GROUP NV- INTRAKAT ENVITEC A.E.», ως Προσωρινό Ι.Φ.Σ., Β) Τον ιαγωνιζόµενο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», ως εύτερο σε Κατάταξη ιαγωνιζοµένο, Γ) Τον ιαγωνιζόµενο ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.», ως Τρίτο σε Κατάταξη ιαγωνιζοµένο, 3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του.σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε. για τη διενέργεια των προβλεπόµενων από το άρθρο 22 της ιακήρυξης Β.ΙΙ Φάσης - Πρόσκλησης Υποβολής εσµευτικών Προσφορών, πράξεων και την υπογραφή των σχετικών εγγράφων. Αντίγραφο της παρούσας απόφασης θα κοινοποιηθεί µε επιµέλεια του Προέδρου.Σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε. και στους τρεις ως άνω ιαγωνιζοµένους, προς γνώση τους και για τις νόµιµες συνέπειες, σύµφωνα µε την παράγραφο 20.3 της ιακήρυξης Β.ΙΙ Φάσης - Πρόσκλησης Υποβολής εσµευτικών Προσφορών. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο του.σ. τις παραπέρα ενέργειες. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 70/2013 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Πιστό Αντίγραφο Σέρρες 28 εκεµβρίου 2013 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε. ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε.) «ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ, Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 847/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 468/2015 ΘΕΜΑ: 29 ο ιαβίβαση Πρακτικού ΙV, Εισήγησης της επιτροπής ιαγωνισµού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 632 / 2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 632 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 37 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή προς έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ για την επιλογή αναδόχου της

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή προς έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ για την επιλογή αναδόχου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.πρωτ. : 38304 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 356/2014 Από το Πρακτικό της 28ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11029 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 106/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /30-4-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /30-4-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /30-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2012 ΘΕΜΑ: 10 ο ιαγωνισµός για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο: Συµπληρωµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 25 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 229 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τρίτη 8 Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 01 08-2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 12004 ΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. Πρόσκλησης 13 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 20947/08-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 02-05-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα