εδοµένων VPL-EX7 VPL-EW7 Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εδοµένων VPL-EX7 VPL-EW7 Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς"

Transcript

1 Προβολέας εδοµένων Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς VPL-EX70 VPL-EX7 VPL-EW7

2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε την συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, µην ανοίγετε το περίβληµα. Αναθέστε την συντήρηση µόνο σε εξειδικευµένο προσωπικό. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΙΩΘΕΙ. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά µε τη χρήση του πιο πάνω Καλωδίου Ρεύµατος/Φις Σύνδεσης µε τη συσκευή/ Φις, παρακαλούµε συµβουλευτείτε εξειδικευµένο προσωπικό σέρβις. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η ετικέτα µε το όνοµα του προϊόντος βρίσκεται στο κάτω µέρος. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος έκρηξης από λανθασµένη αντικατάσταση της µπαταρίας. Αντικαταστήστε τη µπαταρία µόνο µε µπαταρία του ίδιου ή ισοδύναµου τύπου, η οποία προτείνεται από τον κατασκευαστή. Απορρίψτε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Όταν εγκαθιστάτε τη µονάδα, ενσωµατώστε µια συσκευή αποσύνδεσης µε εύκολη πρόσβαση στη σταθερή καλωδίωση, ή συνδέστε το φις παροχής ρεύµατος σε µια πρίζα που βρίσκεται κοντά στη συσκευή και είναι εύκολα προσβάσιµη. Αν σηµειωθεί κάποιο σφάλµα κατά τη διάρκεια της χρήσης της µονάδας, χρησιµοποιείστε τη συσκευή αποσύνδεσης για να διακόψετε την τροφοδοσία ρεύµατος, ή αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας ρεύµατος. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Η.Π.Α. 1. Χρησιµοποιείστε το εγκεκριµένο καλώδιο ρεύµατος (τριπολικό καλώδιο)/φις Σύνδεσης µε τη συσκευή/φις µε επαφές γείωσης που συµµορφώνονται µε τους κανονισµούς ασφαλείας κάθε χώρας. 2. Χρησιµοποιείστε καλώδιο ρεύµατος (τριπολικό καλώδιο)/φις Σύνδεσης µε τη συσκευή/φις που συµµορφώνεται µε τις κατάλληλες απαιτήσεις Τάσης και Έντασης ρεύµατος. 2

3 Σηµείωση για τους πελάτες στην Ευρώπη Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, Konan Minato-ku, Tokyo, Japan. Ο Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC) και την ασφάλεια προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέµατα σέρβις ή εγγύησης, παρακαλούµε ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα σέρβις ή εγγύησης. Απόρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα αποκοµιδής) Το σύµβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται µαζί µε τα συνηθισµένα οικιακά απορρίµµατα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο αποκοµιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από τη µη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόµηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε µε τις δηµοτικές αρχές της περιοχής σας, µε την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριµµάτων ή το κατάστηµα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 3

4 Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων Προφυλάξεις...5 Σηµειώσεις σχετικά µε την Εγκατάσταση και τη Χρήση...6 Χρήση των Εγχειριδίων που περιέχονται στο CD-ROM...9 Χρήση του Προβολέα...10 Προβολή...10 Ρύθµιση του Προβολέα...11 Απενεργοποίηση του Προβολέα...11 Αντικατάσταση της Λυχνίας...12 Καθαρισµός του Φίλτρου Αέρα...14 Επίλυση Προβληµάτων...15 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

5 Προφυλάξεις Προφυλάξεις Ασφάλεια Βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας της συσκευής είναι ίδια µε την τάση του τοπικού δικτύου παροχής ρεύµατος. Αν χρειάζεται προσαρµογή της τάσης, συµβουλευτείτε εξειδικευµένο προσωπικό της Sony. Εάν κάποιο αντικείµενο ή υγρό εισχωρήσει µέσα στη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αναθέστε τον έλεγχο της συσκευής σε εξειδικευµένο προσωπικό της Sony προτού τη θέσετε ξανά σε λειτουργία. Εάν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε την συσκευή για αρκετές ηµέρες, αποσυνδέστε την από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο του ρεύµατος, τραβήξτε το φις από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο. Η πρίζα θα πρέπει να βρίσκεται σε σηµείο κοντά στη συσκευή, στο οποίο να υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Η συσκευή δεν είναι αποσυνδεδεµένη από την τροφοδοσία ρεύµατος (ηλεκτρικό δίκτυο) εφόσον είναι συνδεδεµένη µε την πρίζα, ακόµα και αν η ίδια η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας. Μην κοιτάζετε µέσα στον φακό όταν η λυχνία είναι αναµµένη. Μην τοποθετείτε το χέρι σας ή άλλα αντικείµενα κοντά στις οπές εξαερισµού. Ο αέρας που εξέρχεται είναι θερµός. Προσέξτε να µην πιαστούν τα δάκτυλά σας στον ρυθµιστή. Μη βάζετε ύφασµα ή χαρτί κάτω από τη µονάδα. Φωτισµός Για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή εικόνα, το µπροστινό µέρος της οθόνης προβολής δεν θα πρέπει να είναι εκτεθειµένο σε άµεσο ηλιακό φως ή φως από φωτιστικά σώµατα. Προτείνεται φωτισµός από προβολείς (σποτ) οροφής. Καλύψτε τους λαµπτήρες φθορισµού για να αποφύγετε την µείωση της αντίθεσης. Καλύψτε τα παράθυρα που βλέπουν προς το µέρος της οθόνης µε αδιαφανείς κουρτίνες. Είναι επιθυµητό η εγκατάσταση του προβολέα να γίνει σε ένα δωµάτιο όπου το πάτωµα και οι τοίχοι δεν ανακλούν το φως. Εάν το πάτωµα και οι τοίχοι είναι κατασκευασµένα από υλικά που ανακλούν το φως, συνιστάται η τοποθέτηση χαλιών και ταπετσαρίας µε σκούρα χρώµατα. Αποτροπή της αύξησης της θερµοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής Ο προβολέας είναι εφοδιασµένος µε οπές εξαερισµού (είσοδος αέρα) και οπές εξαερισµού (έξοδος αέρα). Μην φράζετε και µην τοποθετείτε αντικείµενα κοντά στις οπές αυτές, διότι µπορεί να παρατηρηθεί αύξηση της θερµοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής, προκαλώντας υποβάθµιση της εικόνας, ή φθορά στον προβολέα. Καθαρισµός Πριν τον καθαρισµό Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος AC από την πρίζα. Καθαρισµός του φίλτρου αέρα Καθαρίστε το φίλτρο αέρα όποτε αντικαθιστάτε τη λυχνία. Σχετικά µε τον καθαρισµό του φίλτρου αέρα, ανατρέξτε στο Καθαρισµός του Φίλτρου Αέρα στη σελίδα 14. Καθαρισµός του φακού Η επιφάνεια του φακού έχει υποστεί ειδική επεξεργασία για να περιοριστούν οι ανακλάσεις του φωτός. Επειδή η λανθασµένη συντήρηση µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στον προβολέα, λάβετε υπ' όψη σας τα παρακάτω: Μην αγγίζετε το φακό. Για να αφαιρέσετε τη σκόνη από το φακό, χρησιµοποιείστε ένα απαλό, στεγνό ύφασµα. Μη χρησιµοποιείτε βρεγµένο ύφασµα, καθαριστικά, ή διαλύτες. Σκουπίστε προσεκτικά το φακό µε ένα απαλό ύφασµα, όπως για παράδειγµα ένα ύφασµα καθαρισµού γυαλικών. Μπορείτε να αφαιρέσετε τους επίµονους λεκέδες µε ένα απαλό ύφασµα, όπως για παράδειγµα ένα ύφασµα καθαρισµού γυαλικών ελαφρά εµποτισµένο µε νερό. 5

6 Προφυλάξεις Σηµειώσεις σχετικά µε την Εγκατάσταση και τη Χρήση Μη χρησιµοποιείτε ποτέ διαλυτικά, όπως οινόπνευµα ή βενζίνη, ή όξινα και αλκαλικά καθαριστικά, ή καθαριστικά που χαράζουν και χηµικά πανάκια καθαρισµού, διότι µπορεί να προξενήσουν ζηµιά στην επιφάνεια του φακού. Καθαρισµός του περιβλήµατος Καθαρίστε το περίβληµα µε ένα απαλό, στεγνό ύφασµα. Οι επίµονοι λεκέδες µπορούν να αποµακρυνθούν µε ένα ύφασµα εµποτισµένο µε αραιό διάλυµα απορρυπαντικού. Στη συνέχεια, σκουπίστε το µε ένα απαλό, στεγνό ύφασµα. Η χρήση οινοπνεύµατος, βενζίνης, διαλυτικών ή εντοµοκτόνων µπορεί να προξενήσει ζηµιά στο φινίρισµα του περιβλήµατος, ή να αφαιρέσει τις ενδείξεις από το περίβληµα. Μη χρησιµοποιείτε τέτοια χηµικά προϊόντα. Αν τρίψετε το περίβληµα µε ένα ύφασµα που έχει λεκέδες, το περίβληµα µπορεί να γρατσουνιστεί. Αν το περίβληµα έρθει σε επαφή µε ένα προϊόν από λάστιχο ή βινύλιο για µεγάλο χρονικό διάστηµα, το φινίρισµα του περιβλήµατος µπορεί να χαλάσει, ή να αποκολληθεί η επίστρωση. Σχετικά µε τον προβολέα δεδοµένων LCD Ο προβολέας δεδοµένων LCD έχει κατασκευαστεί µε την χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. Μπορεί ωστόσο να υπάρχουν κάποιες µικρές µαύρες κουκκίδες και/ή φωτεινές κουκκίδες (κόκκινες, µπλε, ή πράσινες), οι οποίες εµφανίζονται συνεχώς από τον προβολέα δεδοµένων LCD. Αυτό είναι αποτέλεσµα της διαδικασίας παραγωγής και δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης. Όταν πραγµατοποιείται προβολή των εικόνων σε πολλές οθόνες από πολλούς προβολείς LCD, ενδέχεται να υπάρξουν διαφορές στα χρώµατα επειδή κάθε προβολέας έχει τη δική του ισορροπία χρωµάτων ακόµα και όταν πρόκειται για το ίδιο µοντέλο. Σηµειώσεις σχετικά µε την Εγκατάσταση και τη Χρήση Εγκατάσταση σε Ακατάλληλο Σηµείο Μην εγκαθιστάτε τον προβολέα στα παρακάτω σηµεία. Εγκατάσταση σε τέτοια σηµεία µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην λειτουργία ή ζηµιά στον προβολέα. Κακός εξαερισµός Για να αποφύγετε την αύξηση της θερµοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής, φροντίστε να υπάρχει επαρκής εξαερισµός. Μην τοποθετείτε την συσκευή επάνω σε επιφάνειες (χαλιά, κουβέρτες, κλπ.), ή κοντά σε υλικά (κουρτίνες, παραπετάσµατα), τα οποία µπορούν να φράξουν τις οπές εξαερισµού. Εάν υπάρξει αύξηση της θερµοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής λόγω ανεπαρκούς εξαερισµού, θα λειτουργήσει ο αισθητήρας θερµοκρασίας και η συσκευή θα τεθεί αυτόµατα εκτός λειτουργίας. Αφήστε περισσότερο από 30 cm ελεύθερο χώρο γύρω από την συσκευή. Οι οπές εξαερισµού µπορεί να ρουφήξουν µικρά αντικείµενα, όπως ένα κοµµάτι χαρτί, ή σκόνες. 6

7 Σηµειώσεις σχετικά µε την Εγκατάσταση και τη Χρήση Υψηλή θερµοκρασία και υγρασία Σηµεία µε πολλή σκόνη ή καπνό Αποφύγετε την εγκατάσταση της συσκευής σε σηµείο όπου η θερµοκρασία ή η υγρασία είναι πολύ υψηλή, ή όπου η θερµοκρασία είναι πολύ χαµηλή. Για να αποφύγετε την συµπύκνωση υγρασίας, µην εγκαθιστάτε την συσκευή σε σηµεία όπου η θερµοκρασία µπορεί να αυξηθεί απότοµα. Σηµεία που δέχονται απ ευθείας ψυχρό ή θερµό αέρα από ένα κλιµατιστικό Αποφύγετε την εγκατάσταση της συσκευής σε σηµείο όπου υπάρχει υπερβολική σκόνη ή καπνός. ιαφορετικά, θα φράζει το φίλτρο αέρα και µπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία, ή ζηµιά στη συσκευή. Εάν η σκόνη στο φίλτρο αέρα εµποδίζει την είσοδο του αέρα, µπορεί να αυξηθεί η θερµοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής. Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα κάθε φορά που αλλάζετε τη λυχνία. Ακατάλληλες Συνθήκες Χρήσης Μην χρησιµοποιείτε τον προβολέα µε τους παρακάτω τρόπους. Μη σηκώνετε όρθια τη µονάδα Αποφύγετε να χρησιµοποιείτε τη µονάδα τοποθετηµένη στο πλάι. Μπορεί να προκληθεί βλάβη. Η εγκατάσταση του προβολέα σε τέτοια σηµεία µπορεί να προκαλέσει βλάβη της µονάδας λόγω συµπύκνωσης υγρασίας ή αύξησης της θερµοκρασίας. Κοντά σε έναν αισθητήρα θερµότητας ή καπνού Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα. Τοποθέτηση µε κλίση δεξιά/αριστερά Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε την συσκευή µε κλίση µεγαλύτερη από 15 µοίρες και µην εγκαθιστάτε τον προβολέα σε άλλο σηµείο εκτός από µια επίπεδη επιφάνεια ή την οροφή. Μια τέτοια εγκατάσταση µπορεί να προκαλέσει σκιάσεις στα χρώµατα, ή να περιορίσει σε µεγάλο βαθµό τη ζωή της λυχνίας. 7

8 Σηµειώσεις σχετικά µε την Εγκατάσταση και τη Χρήση Φράξιµο των οπών εξαερισµού σηκώσετε τον προβολέα κρατώντας τον από τη ράβδο ασφαλείας, ή αν κρεµάσετε τον προβολέα χρησιµοποιώντας αυτή τη ράβδο, µπορεί ο προβολέας να πέσει, ή να προκληθεί ζηµιά. Χρήση σε Μεγάλο Υψόµετρο Αποφύγετε την χρήση κάποιου καλύµµατος το οποίο µπορεί να φράξει τις οπές εξαερισµού (είσοδος και έξοδος αέρα). ιαφορετικά µπορεί να παρατηρηθεί αύξηση της εσωτερικής θερµοκρασίας. Μην τοποθετείτε κάποιο αντικείµενο ακριβώς µπροστά στο φακό Μην τοποθετείτε κανένα αντικείµενο ακριβώς µπροστά στο φακό, το οποίο µπορεί να εµποδίζει το φως κατά τη διάρκεια της προβολής. Η θερµότητα από το φως µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο αντικείµενο. Χρησιµοποιείστε το πλήκτρο PIC MUTING για να σταµατήσετε την προβολή της εικόνας. Μη χρησιµοποιείτε τη ράβδο ασφαλείας για µεταφορά ή εγκατάσταση Όταν χρησιµοποιείτε τον προβολέα σε υψόµετρο 1500 µέτρα ή µεγαλύτερο, ενεργοποιήστε τη ρύθµιση High Altitude Mode (Λειτουργία Μεγάλου Υψοµέτρου) στο µενού INSTALL SETTING. Εάν δεν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν χρησιµοποιείτε τον προβολέα σε µεγάλο υψόµετρο µπορεί να υπάρξουν προβλήµατα, όπως µείωση της αξιοπιστίας κάποιων εξαρτηµάτων. Σηµειώσεις σχετικά µε τη Χρήση Σηµείωση σχετικά µε τη µεταφορά του προβολέα Η µονάδα αυτή έχει κατασκευαστεί µε χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. Όταν µεταφέρετε τη µονάδα τοποθετηµένη στη θήκη µεταφοράς της, µην την αφήσετε να πέσει κάτω ή να δεχθεί χτυπήµατα, διότι µπορεί να πάθει ζηµιά. Όταν αποθηκεύετε τη µονάδα στη θήκη µεταφοράς της, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος και όλα τα άλλα καλώδια σύνδεσης ή κάρτες και αποθηκεύστε τα παρεχόµενα αξεσουάρ σε µια τσέπη της θήκης µεταφοράς. Σηµείωση σχετικά µε την οθόνη προβολής Όταν χρησιµοποιείτε µια οθόνη προβολής µε ανοµοιόµορφη επιφάνεια, µπορεί να εµφανίζονται γραµµές στην οθόνη σε σπάνιες περιπτώσεις, ανάλογα µε την απόσταση µεταξύ της οθόνης και της µονάδας, ή ανάλογα µε τη µεγέθυνση. εν πρόκειται για δυσλειτουργία της µονάδας. Χρησιµοποιείστε τη ράβδο ασφαλείας που υπάρχει στο πλαϊνό µέρος του προβολέα για την αποτροπή κλοπής, προσαρµόζο - ντας για παράδειγµα ένα καλώδιο αποτροπής κλοπής του εµπορίου. Αν 8

9 Χρήση των Εγχειριδίων που περιέχονται στο CD-ROM Χρήση των Εγχειριδίων που περιέχονται στο CD-ROM Το παρεχόµενο CD-ROM περιέχει Οδηγίες Χρήσης και ένα αρχείο ReadMe στα Ιαπωνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Κινέζικα και Ρωσικά. Αρχικά, ανατρέξτε στο αρχείο ReadMe. Προετοιµασία Για να διαβάσετε τις Οδηγίες Χρήσης που περιέχονται στο CD-ROM, χρειάζεται ο Adobe Acrobat Reader 5.0 ή µεταγενέστερος. Αν ο Adobe Acrobat Reader δεν είναι εγκατεστηµένος στον υπολογιστή σας, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε δωρεάν λήψη του λογισµικού Acrobat Reader από το δικτυακό τόπο της Adobe Systems. Σηµείωση Αν δεν µπορείτε να ανοίξετε το αρχείο index.htm, κάντε διπλό κλικ στις Οδηγίες Χρήσης που θέλετε να διαβάσετε, µεταξύ αυτών που περιέχονται στο φάκελο Operating_Instructions. Για να διαβάσετε τις Οδηγίες Χρήσης Οι Οδηγίες Χρήσης περιέχονται στο παρεχόµενο CD-ROM. Τοποθετήστε το παρεχόµενο CD-ROM στον οδηγό CD- ROM του υπολογιστή σας και το CD-ROM θα ξεκινήσει αυτόµατα µετά από λίγο. Επιλέξτε τις Οδηγίες Χρήσης που θέλετε να διαβάσετε. Το CD-ROM ενδέχεται να µην ξεκινήσει αυτόµατα, ανάλογα µε τον υπολογιστή. Σε αυτή την περίπτωση, ανοίξτε το αρχείο Οδηγιών Χρήσης ως εξής: (Στην περίπτωση των Windows) 1 Ανοίξτε το Ο υπολογιστής µου. (Στα Windows Vista Υπολογιστής.) 2 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του CD- ROM και επιλέξτε το Εξερεύνηση. 3 Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο index.htm και επιλέξτε τις Οδηγίες Χρήσης που θέλετε να διαβάσετε. (Στην περίπτωση του Macintosh) 1 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD- ROM στην επιφάνεια εργασίας. 2 Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο index.htm και επιλέξτε τις Οδηγίες Χρήσης που θέλετε να διαβάσετε. 9

10 Χρήση του Προβολέα Χρήση του Προβολέα Προβολή 1 Πιέστε το πλήκτρο &/1 (λειτουργία/αναµονή). 2 Θέστε σε λειτουργία τον εξοπλισµό που είναι συνδεδεµένος µε τον προβολέα. 3 Πιέστε το πλήκτρο INPUT στο Τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου για να επιλέξετε την πηγή εισόδου. 4 Όταν είναι συνδεδεµένος ένας υπολογιστής, ρυθµίστε τον να παρέχει έξοδο σήµατος µόνο στην εξωτερική οθόνη. Input-Α Input-Β (µόνο VPL-EX70/EW7) Video S-Video Λειτουργία/ Αναµονή Τροφοδοσία ή INPUT 10

11 Ρύθµιση του Προβολέα 1 Ρύθµιση της θέσης της εικόνας. Σηκώστε τον προβολέα ενώ πιέζετε το πλήκτρο ρύθµισης του ρυθµιστή και προσαρµόστε την κλίση του προβολέα. Στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο για να κλειδώσετε το ρυθµιστή. 2 Ρυθµίστε το µέγεθος της εικόνας. 3 Ρυθµίστε την εστίαση. Ο προβολέας είναι εξοπλισµένος µε το Μενού Εικόνας για την επιλογή της λειτουργίας εικόνας και το Μενού Οθόνης για την επιλογή της κατάλληλης αναλογίας διαστάσεων της εικόνας. Πλήκτρο ρύθµισης του ρυθµιστή Απενεργοποίηση του Προβολέα 1 Πιέστε το πλήκτρο &/1 (λειτουργία/αναµονή). 2 Όταν εµφανιστεί ένα µήνυµα, πιέστε ξανά το πλήκτρο &/1 (λειτουργία/αναµονή). 3 Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος AC από την πρίζα όταν ο ανεµιστήρας σταµατήσει να λειτουργεί και η λυχνία &/1 (λειτουργία/αναµονή) φωτιστεί κόκκινη. (Εκτός από την περίπτωση που χρησιµοποιείτε τη λειτουργία Direct Power On/Off ή τη λειτουργία Off & Go.) 11

12 Αντικατάσταση της Λυχνίας Αντικατάσταση της Λυχνίας Η λυχνία που χρησιµοποιείται ως πηγή φωτός είναι ένα αναλώσιµο προϊόν. Εποµένως, αντικαταστήστε τη λυχνία µε µια καινούργια στις παρακάτω περιπτώσεις. Όταν η λυχνία καεί ή µειωθεί η φωτεινότητά της Όταν εµφανιστεί στην οθόνη το µήνυµα Please replace the Lamp. (Παρακαλώ αντικαταστήστε τη λυχνία.) Όταν αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LAMP/COVER. (Τρεις επαναλαµβανόµενες αναλαµπές) Η διάρκεια ζωής της λυχνίας ποικίλει, ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης. Για την αντικατάσταση χρησιµοποιείστε µια Λυχνία Προβολέα LMP-Ε191. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης λυχνίας εκτός από την LMP-Ε191 µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στον προβολέα. Σηµειώσεις Αν η λυχνία σπάσει, συµβουλευτείτε εξειδικευµένο προσωπικό της Sony για αντικατάσταση της λυχνίας και εσωτερικό έλεγχο. Τραβήξτε έξω τη λυχνία κρατώντας τη από το χερούλι. Όταν αφαιρείτε τη λυχνία, φροντίστε να παραµένει οριζόντια και στη συνέχεια τραβήξτε τη ευθεία προς τα πάνω. Μην δίνετε κλίση στη λυχνία. Αν τραβήξετε έξω τη λυχνία ενώ έχει κλίση, η λυχνία µπορεί να σπάσει. 3 Ανοίξτε το κάλυµµα της λυχνίας ξεβιδώνοντας τη βίδα µε ένα σταυροκατσάβιδο. Σηµείωση Για λόγους ασφαλείας, µην ξεβιδώσετε καµία άλλη βίδα. 4 Ξεβιδώστε τις δύο βίδες που υπάρχουν επάνω στη λυχνία µε το σταυροκατσά - βιδο (1). Ξεδιπλώστε το χερούλι (2) και αφαιρέστε τη λυχνία τραβώντας τη από το χερούλι (3). Χερούλι 1 Θέστε εκτός λειτουργίας τον προβολέα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος AC από την πρίζα. Σηµείωση Αν αντικαθιστάτε τη λυχνία µετά από χρήση του προβολέα, περιµένετε τουλάχιστον µια ώρα, ώστε να κρυώσει η λυχνία. 2 Τοποθετήστε ένα προστατευτικό ύφασµα κάτω από τον προβολέα. Γυρίστε ανάποδα τον προβολέα ώστε να µπορείτε να δείτε το κάτω µέρος του. Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας είναι σταθερός αφού τον γυρίσετε ανάποδα. 12

13 5 Εισάγετε τη νέα λυχνία µέχρι το τέρµα της διαδροµής της ώστε να τοποθετηθεί σταθερά στη θέση της (1). Σφίξτε τις δύο βίδες (2). ιπλώστε το χερούλι, ώστε να επανέλθει στην αρχική του θέση (3). (Επαναφορά Χρονοµετρητή Λυχνίας) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER. 12Επιλέξτε το Execute (Εκτέλεση) µε το πλήκτρο V και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER. Ο Χρονοµετρητής Λυχνίας επανέρχεται στο 0 και στην οθόνη µενού εµφανίζεται το µήνυµα Change the Lamp and clean the Filter? (Αλλαγή της Λυχνίας και καθαρισµός του Φίλτρου;). Σηµειώσεις Προσέξτε να µην αγγίξετε τη γυάλινη επιφάνεια της λυχνίας. Η συσκευή δεν θα τεθεί σε λειτουργία αν η λυχνία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Μην επιτρέψετε την είσοδο υγρών ή άλλων αντικειµένων µέσα στο άνοιγµα για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. 6 Κλείστε το κάλυµµα της λυχνίας και σφίξτε τη βίδα. Σηµείωση Φροντίστε να προσαρµόσετε το κάλυµµα της λυχνίας σταθερά στη θέση που βρισκόταν. ιαφορετικά, ο προβολέας δεν θα µπορεί να τεθεί σε λειτουργία. 7 Γυρίστε τον προβολέα ξανά σε όρθια θέση. 8 Συνδέστε το καλώδιο του ρεύµατος. Το πλήκτρο &/1 φωτίζεται κόκκινο. 9 Πιέστε το πλήκτρο &/1 για να θέσετε σε λειτουργία τον προβολέα. 10Πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια επιλέξτε το µενού SET SETTING. 11Επιλέξτε το Lamp Timer Reset Change the Lamp and clean the Filter? Yes: `V No: `v Σχετικά µε τον Καθαρισµό του Φίλτρου Αέρα ανατρέξτε στη σελίδα Επιλέξτε το Yes µε το πλήκτρο v. Στην οθόνη µενού εµφανίζεται το µήνυµα Lamp Timer Reset Complete! (Η Επαναφορά του Χρονοµετρητή Λυχνίας Ολοκληρώθηκε!). Απόρριψη της χρησιµοποιηµένης λυχνίας Για τους πελάτες στις Η.Π.Α. (µόνο VPL-EW7) Η λυχνία αυτού του προϊόντος περιέχει υδράργυρο. Η απόρριψη αυτών των υλικών ενδέχεται να υπόκειται σε κανονισµούς προστασίας του περιβάλλοντος. Για πληροφορίες απόρριψης ή ανακύκλωσης, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές ή την Ένωση Βιοµηχανιών Ηλεκτρονικών (www.eiae.org). 13

14 Καθαρισµός του Φίλτρου Αέρα Καθαρισµός του Φίλτρου Αέρα Το φίλτρο αέρα πρέπει να καθαρίζεται κάθε φορά που αντικαθιστάτε τη λυχνία. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα και στη συνέχεια αφαιρέστε τη σκόνη µε µια ηλεκτρική σκούπα. Ο χρόνος µετά από τον οποίο πρέπει να καθαρίζεται το φίλτρο αέρα ποικίλει, ανάλογα µε το περιβάλλον και τη χρήση του προβολέα. Όταν η αφαίρεση της σκόνης από το φίλτρο αέρα µε µια ηλεκτρική σκούπα γίνει δύσκολη, αφαιρέστε το φίλτρο αέρα και πλύντε το. 1 Θέστε την συσκευή εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύµατος. 2 Τραβήξτε έξω το κάλυµµα του φίλτρου αέρα και αφαιρέστε το. Φίλτρο αέρα ώστε να ταιριάξει σε όλες τις προεξοχές του καλύµµατος του φίλτρου αέρα και τοποθετήστε ξανά το κάλυµµα στη θέση του. Σηµειώσεις Αν αµελήσετε να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα, µπορεί να συσσωρευτεί σκόνη και να το φράξει. Ως αποτέλεσµα, ενδέχεται να αυξηθεί η θερµοκρασία στο εσωτερικό της µονάδας, προκαλώντας πιθανώς βλάβη, ή φωτιά. Στερεώστε καλά το κάλυµµα του φίλτρου αέρα. Η συσκευή δεν θα µπορεί να τεθεί σε λειτουργία αν το κάλυµµα δεν έχει κλείσει καλά. Το φίλτρο αέρα έχει µια µπροστινή και µια πίσω πλευρά. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα έτσι ώστε να ταιριάζει στην εγκοπή που υπάρχει στο κάλυµµα του φίλτρου αέρα. 3 Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα. Προεξοχές 4 Πλύντε το φίλτρο αέρα µε ένα διάλυµα ήπιου απορρυπαντικού και αφήστε το να στεγνώσει στη σκιά. 5 Προσαρµόστε ξανά το φίλτρο αέρα 14

15 Επίλυση Προβληµάτων Επίλυση Προβληµάτων Εάν ο προβολέας δεν λειτουργεί σωστά, προσπαθήστε να διαγνώσετε και να διορθώσετε το πρόβληµα ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Εάν το πρόβληµα επιµένει, συµβουλευτείτε το εξειδικευµένο προσωπικό της Sony. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τα συµπτώµατα, δείτε τις Οδηγίες Χρήσης που περιέχονται στο CD-ROM. Τροφοδοσία Ρεύµατος Σύµπτωµα Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία. Αίτιο και ιορθωτικές Ενέργειες Η συσκευή τέθηκε εκτός λειτουργίας πιέζοντας το πλήκτρο &/1 πριν από µικρό χρονικό διάστηµα. c Περιµένετε για περίπου 90 δευτερόλεπτα πριν θέσετε ξανά την συσκευή σε λειτουργία. Το κάλυµµα της λυχνίας δεν είναι τοποθετηµένο σωστά στην θέση του. c Κλείστε καλά το κάλυµµα της λυχνίας. Έχει αποσπαστεί το κάλυµµα του φίλτρου αέρα. c Προσαρµόστε σταθερά το κάλυµµα του φίλτρου αέρα. Εικόνα Σύµπτωµα εν εµφανίζεται εικόνα. Η εικόνα έχει παράσιτα. Η εικόνα δεν είναι καθαρή. Η εικόνα εκτείνεται έξω από την οθόνη. Αίτιο και ιορθωτικές Ενέργειες Το καλώδιο δεν είναι συνδεδεµένο ή οι συνδέσεις είναι λάθος. c Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει οι σωστές συνδέσεις. Οι συνδέσεις δεν είναι σωστές. c Ο προβολέας αυτός είναι συµβατός µε το DDC2Β (Display Data Channel 2Β). Αν ο υπολογιστής σας είναι συµβατός µε το DDC, θέστε σε λειτουργία τον προβολέα χρησιµοποιώντας την παρακάτω διαδικασία. 1 Συνδέστε τον προβολέα στον υπολογιστή. 2 Θέστε σε λειτουργία τον προβολέα. 3 Εκκινήστε τον υπολογιστή σας. εν είναι σωστή η επιλογή του σήµατος εισόδου. c Επιλέξτε το σωστό σήµα εισόδου. Η προβολή της εικόνας έχει διακοπεί. c Πιέστε το πλήκτρο PIC MUTING για να επανέλθει η εικόνα. Ο υπολογιστής δεν είναι ρυθµισµένος να δίνει σήµα σε εξωτερικό µόνιτορ, ή είναι ρυθµισµένος να δίνει σήµα τόσο στην οθόνη LCD του υπολογιστή, όσο και σε εξωτερικό µόνιτορ. c Ρυθµίστε τον υπολογιστή ώστε να δίνει σήµα µόνο σε εξωτερικό µόνιτορ. Μπορεί να υπάρχουν παράσιτα στο φόντο, ανάλογα µε τον συνδυασµό του αριθµού των κουκκίδων του σήµατος εισόδου από τον ακροδέκτη και του αριθµού των πίξελ στην οθόνη LCD. c Αλλάξτε το µοτίβο της επιφάνειας εργασίας του συνδεδεµένου υπολογιστή. Η εικόνα δεν είναι εστιασµένη. c Ρυθµίστε την εστίαση. Υπάρχει συµπύκνωση υγρασίας επάνω στον φακό. c Αφήστε τον προβολέα αναµµένο για περίπου δύο ώρες. Έχει πιεστεί το πλήκτρο ΑΡΑ µολονότι υπάρχει µαύρο πλαίσιο γύρω από την εικόνα. c Προβάλλετε ολόκληρη την εικόνα στην οθόνη και πιέστε το πλήκτρο ΑΡΑ. c Ρυθµίστε σωστά το Shift στο Μενού Σήµατος Εισόδου. 15

16 Επίλυση Προβληµάτων Σύµπτωµα Η εικόνα τρεµοπαίζει. Αίτιο και ιορθωτική Ενέργεια εν έχει ρυθµιστεί σωστά το Dot Phase (Φάση Κουκκίδων) στο Μενού Σήµατος Εισόδου. c Ρυθµίστε σωστά το Dot Phase στο Μενού Σήµατος Εισόδου. Ενδεικτικές Λυχνίες Μήνυµα Αίτιο και ιορθωτική Ενέργεια Αναβοσβήνει πορτοκαλί Το κάλυµµα της λυχνίας ή του φίλτρου αέρα δεν είναι στην θέση του. η ενδεικτική λυχνία c Προσαρµόστε σταθερά το κάλυµµα. LAMP/COVER (Ρυθµός επανάληψης 2 αναλαµπές). Αναβοσβήνει πορτοκαλί η ενδεικτική λυχνία LAMP/COVER (Ρυθµός επανάληψης 3 αναλαµπές). Η λυχνία έχει εξαντλήσει τον χρόνο ζωής της. c Αντικαταστήστε τη λυχνία. Η λυχνία έχει αναπτύξει υψηλή θερµοκρασία. c Περιµένετε για 60 δευτερόλεπτα ώστε να κρυώσει η λυχνία και στη συνέχεια θέστε ξανά την συσκευή σε λειτουργία. Αναβοσβήνει κόκκινη η ενδεικτική λυχνία &/1 (Ρυθµός επανάληψης 2 αναλαµπές). Αναβοσβήνει κόκκινη η ενδεικτική λυχνία &/1 (Ρυθµός επανάληψης 4 αναλαµπές). Αναβοσβήνει κόκκινη η ενδεικτική λυχνία &/1 (Ρυθµός επανάληψης 6 αναλαµπές). Η εσωτερική θερµοκρασία είναι ασυνήθιστα υψηλή. c Ελέγξτε µήπως υπάρχει τίποτα που φράζει τις οπές εξαερισµού. Ο προβολέας χρησιµοποιείται σε µεγάλο υψόµετρο. c Βεβαιωθείτε ότι η Λειτουργία Μεγάλου Υψοµέτρου στο Μενού INSTALL SETTING είναι ρυθµισµένη στη θέση On. Ο ανεµιστήρας έχει πάθει βλάβη. c Συµβουλευτείτε το εξειδικευµένο προσωπικό της Sony. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα. Αφού σβήσει η ένδειξη &/1, συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος στην πρίζα και στη συνέχεια θέστε ξανά σε λειτουργία τον προβολέα. Αν η λυχνία &/1 αναβοσβήνει κόκκινη και το πρόβληµα επιµένει, το ηλεκτρικό σύστηµα έχει πάθει βλάβη. c Συµβουλευτείτε το εξειδικευµένο προσωπικό της Sony. 16

17 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σύστηµα προβολής σύστηµα προβολής µε 3 LCD panels και 1 φακό LCD panel VPL-EX70/EX7: 0.63 ιντσών (16.0 mm) XGA panel, περίπου pixels ( ) VPL-EW7: 0.59 ιντσών (15.0 mm) WXGA panel, περίπου pixels ( ) Λυχνία 190 W Υπέρ Υψηλής Πίεσης (UHP) Μέγεθος προβαλλόµενης εικόνας 40 έως 300 ίντσες (1.016 έως mm) Παραγόµενη φωτεινή ισχύς 1) VPL-EX70: 2600 lm VPL-EX7/EW7: 2000 lm 1) Όταν η Λειτουργία Λυχνίας είναι στο High Απόσταση οθόνης προβολής (Τοποθέτηση στο δάπεδο, µε το ρυθµιστή να µην είναι ανεπτυγµένος και χρησιµοποιώντας τη λειτουργία V Keystone.) VPL-EX70/EX7: 40 ίντσες (1.016 mm): 1.1 έως 1.4 m 80 ίντσες (2.032 mm): 2.3 έως 2.8 m 100 ίντσες (2.540 mm): 2.9 έως 3.5 m 150 ίντσες (3.810 mm): 4.4 έως 5.2 m 200 ίντσες (5.080 mm): 5.8 έως 7.0 m 250 ίντσες (6.350 mm): 7.3 έως 8.8 m 300 ίντσες (7.620 mm): 8.8 έως 10.5 m VPL-EW7: (Όταν το Aspect (Αναλογία ιαστάσεων) στο Μενού Σήµατος είναι ρυθµισµένο στη θέση Full 2 ) 40 ίντσες (1.016 mm): 1.2 έως 1.5 m 80 ίντσες (2.032 mm): 2.5 έως 2.9 m 100 ίντσες (2.540 mm): 3.1 έως 3.7 m 150 ίντσες (3.810 mm): 4.6 έως 5.6 m 200 ίντσες (5.080 mm): 6.2 έως 7.4 m 250 ίντσες (6.350 mm): 7.7 έως 9.3 m 300 ίντσες (7.620 mm): 9.3 έως 11.1 m Μπορεί να υπάρξουν µικρές διαφορές ανάµεσα στην πραγµατική τιµή και στην προβλεπόµενη τιµή που φαίνεται παραπάνω. Σύστηµα έγχρωµης τηλεόρασης NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/ PAL Μ /PAL Ν/PAL60 (αυτόµατη/χειροκίνητη επιλογή) (Το NTSC4.43 είναι το χρωµατικό σύστηµα που χρησιµοποιείται όταν αναπαράγεται ένα βίντεο που έχει εγγραφεί στο σύστηµα NTSC σε ένα βίντεο (VCR) µε σύστηµα NTSC4.43) Αποδεκτά σήµατα υπολογιστή 2) fh: 19 έως 92 khz fv: 48 έως 92 Hz (µέγιστη ανάλυση σήµατος εισόδου: SXGA fv: 60 Hz) 2) Ρυθµίστε την ανάλυση και την συχνότητα του σήµατος του συνδεδεµένου υπολογιστή µέσα στα όρια των επιτρεπτών σηµάτων του προβολέα. Αποδεκτά σήµατα βίντεο Σήµα RGB 15 khz/σήµα Συνιστωσών 50/60 Hz, Προοδευτικό σήµα συνιστωσών 50/60 Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i), Σύνθετο σήµα βίντεο, σήµα βίντεο Y/C ιαστάσεις 314 (Π) 109 (Υ) 269 (Β) mm (χωρίς τα µέρη που προεξέχουν) Βάρος VPL-EX70/EW7: Περίπου 3.0 kg VPL-EX7: Περίπου 2.9 kg Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύµατος 100 έως 240 V AC, 2,6 έως 1,1 Α, 50/60 Hz Κατανάλωση ρεύµατος VPL-EX70/EX7: Μέγιστο 260 W σε κατάσταση αναµονής (κανονική): 3 W σε κατάσταση αναµονής (χαµηλή): 1 W VPL-EW7: Μέγιστο 270 W σε κατάσταση αναµονής (κανονική): 3 W σε κατάσταση αναµονής (χαµηλή): 1 W Θερµοκρασία λειτουργίας 0 C έως 35 C Παρεχόµενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο (1) Μπαταρία λιθίου CR2025 (1) Καλώδιο HD D-sub 15-ακίδων (1,8 µέτρα) (1) ( /Sony) Θήκη µεταφοράς (1) Καλώδιο ρεύµατος AC (1) Κάλυµµα φακού (1) Οδηγίες Χρήσης (CD-ROM) (1) Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς (1) Ετικέτα Ασφαλείας (1) 17

18 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Σηµείωση Ελέγχετε πάντοτε ότι η µονάδα λειτουργεί κανονικά πριν τη χρήση. Η SONY ΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥ ΗΠΟΤΕ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΩΡΙΝΩΝ Ή ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΛΟΓΩ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ, ΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ. Προαιρετικά αξεσουάρ Λυχνία Προβολέα LMP-Ε191 (ανταλλακτική) εν είναι όλα τα προαιρετικά αξεσουάρ διαθέσιµα σε όλες τις χώρες. Παρακαλούµε συµβουλευτείτε τον πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της Sony. 18

19 Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουµε να µείνετε ικανοποιηµένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς ή µ ένα µέλος του δικτύου µας εξουσιοδοτηµένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες για τα µέλη του δικτύου µας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων µας και στις ιστοσελίδες µας. Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή µε τον προµηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτηµένων σέρβις µας. Η Εγγύησή Σας Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης. Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγµένο από κάθε ελάττωµα σχετιζόµενο µε τα υλικά ή την κατασκευή, για µια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς. Η αρµόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωµατικό το προϊόν (κατά την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα µέλος του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωµατικά εξαρτήµατά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωµατικά προϊόντα ή εξαρτήµατα µε νέα ή ανακυκλωµένα προϊόντα ή εξαρτήµατα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήµατα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony. Όροι 1. Επισκευές δυνάµει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται µόνο εάν προσκοµισθεί το πρωτότυπο τιµολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (µε την ένδειξη της ηµεροµηνίας αγοράς, του µοντέλου του προϊόντος και του ονόµατος του εµπόρου) µαζί µε το ελαττωµατικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκοµισθούν τα προαναφερόµενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ηµεροµηνία αγοράς, το προϊόν ή το µοντέλο του προϊόντος ή το όνοµα του εµπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του µοντέλου ή ο σειριακός αριθµός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος. 2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούµενα ή αποσπώµενα µέσα ή εξαρτήµατα αποθήκευσης δεδοµένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης. 3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους µεταφοράς που συνδέονται µε τη µεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή µέλος του δικτύου ASN. 4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής: n Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων ως αποτέλεσµα φυσιολογικής φθοράς. n Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως µη επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάµπες, κλπ.). n Ζηµιά ή ελαττώµατα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισµού ασύµβατων µε την κανονική ατοµική ή οικιακή χρήση. n Ζηµιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από o Κακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένου: του χειρισµού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζηµιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων µη κανονική ή µη σύµφωνη µε τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος µη συντήρηση του προϊόντος σύµφωνα µε τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος µε τρόπο µη σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιµοποιείται το προϊόν. o Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος µε λογισµικό που δεν παρέχεται µε το προϊόν ή λανθασµένη εγκατάσταση του λογισµικού. o Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων µε τα οποία χρησιµοποιείται ή στα οποία ενσωµατώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασµένα για να χρησιµοποιούνται µε το εν λόγω προϊόν. o Χρήση του προϊόντος µε εξαρτήµατα, περιφερειακό εξοπλισµό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony. o Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτοµα που δεν είναι µέλη της Sony ή του δικτύου ASN. o Ρυθµίσεις ή προσαρµογές χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται: η αναβάθµιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή οι τροποποιήσεις του προϊόντος µε σκοπό να συµµορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά. o Αµέλεια. o Ατυχήµατα, πυρκαγιά, υγρά, χηµικές και άλλες ουσίες, πληµµύρα, δονήσεις, υπερβολική θερµότητα, ακατάλληλο εξαερισµό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλµένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συµπεριλαµβανοµένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάµεων και επιδράσεων. 5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τα υλικά µέρη του προϊόντος. εν καλύπτει το λογισµικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει µια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση. Εξαιρέσεις και περιορισµοί Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόµου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισµικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριµένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει πλήρως ή µερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της µόνο στη µέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο µέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόµος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης. Η µοναδική υποχρέωση της Sony σύµφωνα µε την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά που σχετίζεται µε τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών και άυλων απωλειών του τιµήµατος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος της απώλειας κερδών, εισοδήµατος, δεδοµένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεµένων προϊόντων της άµεσης, παρεµπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζηµίας ακόµη και αν αυτή η απώλεια ή ζηµία αφορά σε: o Μειωµένη λειτουργία ή µη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεµένων προϊόντων λόγω ελαττωµάτων ή µη διαθεσιµότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε µέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιµότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας. o Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεµένα προϊόντα. o Ζηµιά ή απώλεια λογισµικών προγραµµάτων ή αφαιρούµενων µέσων αποθήκευσης δεδοµένων ή o Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες. Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζηµιές, που υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συµπεριλαµβανοµένης της αµέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύµβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόµα και για θέµατα για τα οποία η Sony ή µέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζηµιών). Στο µέτρο που η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της µόνο στη µέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Για παράδειγµα, µερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισµό ζηµιών που οφείλονται σε αµέλεια, σε βαριά αµέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωµα, σε δόλο και παρόµοιες πράξεις. Σε καµία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιµή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νοµοθεσία επιτρέπει µόνο περιορισµούς ευθυνών υψηλότερου βαθµού, θα ισχύουν οι τελευταίοι. Τα επιφυλασσόµενα νόµιµα δικαιώµατά σας Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώµατα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώµατά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόµιµα δικαιώµατα που ενδεχοµένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν µπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώµατά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς. Sony Hellas A.E.E. Βασ. Σοφίας Μαρούσι Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony Τηλ Version

20 D.T.P. TOP COLOR E.Π.E. ΓIA ΠΛHPOΦOPIEΣ SERVICE ΠAPAKAΛOYME EΠIKOINΩNHΣTE ΣTO ,

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-83(1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες Αυτόµατος Συντονισµός (AUTO INSTALL) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε το V+ ή το V- για αυτόµατο συντονισµό των καναλιών. Η σειρά µπάντας είναι L-VHF-UHF. Έρευνα (SEARCH) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Αγαπητέ πελάτη,

Περιεχόµενα. Αγαπητέ πελάτη, 1 2 3 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτής της θερµοκολλητικής µηχανής Fellowes. Αυτή η συσκευή αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά θερµοκολλητικών µηχανών, οι οποίες αποτελούν προϊόντα που σας

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων Ασφάλεια 1 Ηλεκτρική ασφάλεια 1 Ασφάλεια εγκατάστασης 1 Ασφάλεια καθαρισµού 1 Ειδικές σηµειώσεις για τις 2 LCD Οθόνες Περιεχόµενα συσκευασίας 2 Οδηγίες εγκατάστασης 3 Τοποθέτηση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Οδηγίες Ασφάλειας Εγκατάστασης & Χρήσης ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλώ διαβάστε λεπτομερώς πριν τη χρήση και να τις διατηρήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση IBICO 1421X Εγχειρίδιο Οδηγιών Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Πληκτρολόγιο 1421X Συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ - 02. Περιγραφή του προϊόντος Ακίδες επαφής [κοντές ή µακριές]

ΕΛ - 02. Περιγραφή του προϊόντος Ακίδες επαφής [κοντές ή µακριές] ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛ - 01 Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν NUM'AXES. Προτού χρησιµοποιήσετε το κολάρο CANICALM Excel, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες του οδηγού αυτού προσεκτικά και φυλάξτε τον για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Εγχειρίδιο χρήσης Η παρούσα συσκευή πεδίου είναι ένα σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους, όπως η Ηλεκτρική αγωγιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

MANICURE & PEDICURE SET

MANICURE & PEDICURE SET Οδηγίες Χρήσης MANICURE & PEDICURE SET MANICURE&PEDICURE SET TYPE I4301 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα