[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]"

Transcript

1 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων προγραμμάτων δράσης 3 A2. Δομή και περιεχόμενο ετήσιου προγράμματος δράσης 3 B. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 6 B1. Τρέχουσες εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του Δήμου Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 7 Α.1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Α.2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α.3. Νομική Υπηρεσία Α.4. Γραφείο επικοινωνίας & Δημοσίων σχέσεων Α.5. Γραφείο Διαφάνειας Α.6. Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας 15 Β.1. Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής 19 Γ.1. Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 30 Δ.1. Δ/νση Πολεοδομίας 38 Δ.2. Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 42 Δ.3. Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 47 Ε.1. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού 52 ΣΤ.1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 66 ΣΤ.2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 78 ΣΤ.3. Δ/νση Περιουσίας και Προμηθειών 81 ΣΤ.4. Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών 83 ΣΤ.5. Δ/νση ΚΕΠ 87 Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 90 Δ1. Συνοπτικός Πίνακας Εξόδων Δαπανών οικ. έτους 2013 Δ2. Τεχνικό Πρόγραμμα 2

3 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων προγραμμάτων δράσης Με τα άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α., καθώς και η ετήσια εξειδίκευσή τους σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης (Ε.Π.Δ.). Με το άρθρο 266 Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού. Το Υπουργείο Εσωτερικών με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., αλλά και των Ε.Π.Δ. όπως με: Υπουργική Απόφαση 18183/ με τίτλο: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. Υπουργική Απόφαση 5694/ με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ αριθμ.18183/ με τίτλο Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού». Το Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού». Το Π.Δ. 89/2011 με τίτλο «Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 Π.Δ. με τίτλο «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ α βαθμού». Υπουργική Απόφαση 50698/ , άρθρο 3, με τίτλο «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2012 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» Οι προηγούμενες θεσμικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους ΟΤΑ. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους. Α2. Δομή και περιεχόμενο ετήσιου προγράμματος δράσης α) Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και πρόγραμμα επενδύσεων Tο ετήσιο πρόγραμμα δράσης των Ο.Τ.Α. δεν αποτελεί μόνο επενδυτικό πρόγραμμα αλλά και πρόγραμμα για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Ο.Τ.Α. σε συνεχή βάση. Όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα μια σημαντική διάκριση του προϋπολογισμού δαπανών των ΟΤΑ, είναι η διάκριση μεταξύ λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών. 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία) 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 62 Παροχές τρίτων 63 Φόροι - τέλη 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 68 Λοιπά Έξοδα 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία) 3

4 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 73 Έργα 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) Λειτουργικές δαπάνες : Είναι οι δαπάνες για την κάλυψη του κόστους των δραστηριοτήτων μιας υπηρεσίας (δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, ενοίκια, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, δαπάνες συντήρησης, αποσβέσεις κτιρίων και εξοπλισμού, κ.λπ.) Επενδυτικές δαπάνες : Είναι οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή ενός αγαθού παγίου κεφαλαίου, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για μια σειρά ετών μετά την περίοδο στην οποία έγινε η δαπάνη απόκτησης ή παραγωγής του (έργα τεχνικής υποδομής, κτίρια, προμήθειες εξοπλισμού κλπ.). Η προηγούμενη διάκριση του προϋπολογισμού οδηγεί στην ανάγκη διάκρισης του ετήσιου προγράμματος δράσης σε 1. πρόγραμμα δραστηριοτήτων και σε 2. πρόγραμμα επενδύσεων. 1. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων Οι δραστηριότητες είναι οι δράσεις, των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην ομάδα 6 του προϋπολογισμού και οι οποίες περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Ο.Τ.Α. σε συνεχή βάση καθώς και τις ενέργειες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι καθημερινές λειτουργίες των δημοτικών υπηρεσιών απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών ενός Δήμου, ενώ παράλληλα έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των δημοτών. Είναι σημαντικό επομένως, στον προγραμματισμό ενός Δήμου, να αποτυπώνονται οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος καθώς και οι ενέργειες βελτίωσης της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 2) Πρόγραμμα επενδύσεων Οι επενδύσεις είναι οι δράσεις των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην ομάδα 7 του προϋπολογισμού και οι οποίες, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, περιλαμβάνουν : Έργα (Κ.Α. 731 και 732) Μελέτες έρευνες (Κ.Α. 74) Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως (Κ.Α. 733) Προμήθειες παγίων (Κ.Α. 713) Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων (Κ.Α. 711 και 712) Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) (Κ.Α. 75) Το επενδυτικό σκέλος του ετήσιου προγράμματος δράσης (πρόγραμμα δημοτικών επενδύσεων) εκτός από τα τεχνικά έργα, θα περιλαμβάνει επίσης τις προμήθειες εξοπλισμού και τις κάθε φύσης μελέτες και έρευνες. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, το τεχνικό πρόγραμμα έργων, του Άρθρου 208 του Κ.Δ.Κ. αποτελεί μέρος του προγράμματος επενδύσεων. 4

5 Β. Διάρθρωση του ετήσιου προγράμματος δράσης Ενώ η διάρθρωση του επιχειρησιακού προγράμματος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) ενός Δήμου, η διάρθρωση του ετήσιου προγράμματος δράσης αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Δήμου (Άρθρο 8 της Υ.Α 18183/07). Επομένως το ετήσιο πρόγραμμα δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού που θα το υλοποιήσει και οι δημοτικές υπηρεσίες, με μέριμνα των προϊσταμένων τους, θα πρέπει να προγραμματίσουν τις δράσεις για την υλοποίηση των οποίων ευθύνονται. Δεδομένου ότι οι υπόχρεοι Δήμοι για την κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων δράσης είναι Δήμοι που κατά τεκμήριο έχουν αναπτυγμένο υπηρεσιακό μηχανισμό, προτείνεται η διάρθρωση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ανά καθώς και ανά αυτοτελή διοικητική ενότητα. Έτσι το προγράμματα δράσης του Δήμου Φυλής περιλαμβάνει τα προγράμματα των ακόλουθων διοικητικών ενοτήτων: Α1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Α2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α3. Νομική Υπηρεσία Α4. Γραφείο επικοινωνίας & Δημοσίων σχέσεων Α5. Γραφείο Διαφάνειας Α.6. Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας Β.1. Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Γ.1. Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δ.1. Δ/νση Πολεοδομίας Δ.2. Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δ.3. Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου Ε.1. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΣΤ.1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΣΤ.2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΣΤ.3. Δ/νση Περιουσίας και Προμηθειών ΣΤ.4. Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών ΣΤ.5. Δ/νση ΚΕΠ Γ. Περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Φυλής αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε μέρη: i) Εισαγωγή ii) Συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης. Αποτελεί το γενικό μέρος του εγγράφου και αναφέρεται στις τρέχουσες εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του Δήμου. iii) Παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης ανά. Αποτελεί το βασικό μέρος του εγγράφου. iv) Παράρτημα Στο μέρος αυτό παρουσιάζονται συγκεντρωτικοί πίνακες του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου. Λόγω του γεγονότος όμως ότι το τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι σε διαδικασία κατάρτισης δεν έχουμε προς το παρόν τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε πίνακες που να σχετίζουν τις ενέργειες και τις επενδύσεις του ετησίου με τους Άξονες και τα Μέτρα του Επιχειρησιακού προγράμματος. v) Επίλογος 5

6 Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Β1. Τρέχουσες εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του Δήμου Βιώνουμε μια πολύ εκτεταμένη και βαθειά παγκόσμια οικονομική κρίση για πρώτη φορά, στο μέσον καταιγίδας πολλών άλλων κρίσεων όπως: κρίση πιστωτική, χρηματιστηριακή, κρίση στο περιβάλλον, στις τιμές των τροφίμων, στο νερό και τους υδάτινους πόρους, κρίση στην ενέργεια. H παγκόσμια οικονομική κρίση πολλαπλασίασε τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και επηρέασε τη διοικητική και οικονομική κατάσταση των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του οποίου κινείται και ο Δήμος Φυλής. Διοικητική μεταρρύθμιση- Ν.3852/2010 Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Με την ψήφιση του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην διοικητική μεταρρύθμιση στη χώρα. Ο νόμος αυτός επέφερε την κατάργηση των αιρετών Νομαρχών, τη θεσμοθέτηση της αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και την ενοποίηση των δήμων της χώρας από σε 325. Η υποστελέχωση, και μάλιστα σε συγκεκριμένες ειδικότητες, κάνει πολλές φορές αδύνατη την πλήρη εξυπηρέτηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο. Συμπληρωματικά, η κρίση που πλήττει τη χώρα μας δεν έχει κάνει δυνατή την χρηματοδότηση του προγράμματος των δήμων «ΕΛΛΑΔΑ» το οποίο προκύπτει μέσα από την ψήφιση του Ν.3852/2010. Η μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) κατά 30% και η μεγάλη μείωση της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.), όπου θα κυμανθεί σε μικρότερα επίπεδα από το 2012, δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα. Μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό κλίμα, καλείται ο Δήμος Φυλής, να λειτουργήσει και να υλοποιήσει το όραμα και τους στόχους, που έχει θέσει, με την όσο δυνατό μεγαλύτερη οικονομία και τον καλύτερο σχεδιασμό. Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 6

7 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Α1. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α1 & Α4. Α1. Λειτουργίες του Γραφείου Τμήμα του Γραφείου Α1.Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου Α2.Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α3.Νομική Υπηρεσία Περιγραφή λειτουργίας Τήρηση, ενημέρωση και διεκπεραίωση προσωπικής αλληλογραφίας του Δημάρχου Αρχειοθέτηση εισερχομένων / εξερχομένων εγγράφων στο Γραφείο Τήρηση του αρχείου των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Ειδικών Συνεργατών και Ειδικών Συμβούλων του Δημάρχου Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου Προγραμματισμός, οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων δημάρχου Επεξεργασία θεμάτων που προορίζονται για συζήτηση στα συλλογικά όργανα Παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Σύγκληση συναντήσεων μεταξύ των υπηρεσιακών τμημάτων Εξασφάλιση συντονισμού με στόχο την ομαλή ροή και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Παροχή νομικών συμβούλων και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα του Δήμου Παροχή νομικών συμβούλων και κατευθύνσεων προς τις επιμέρους υπηρεσίες του δήμου Εκπροσώπηση του Δήμου σε νομικές υποθέσεις για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. Παρακολούθηση νομοθεσίας και νομολογίας και τήρηση αρχείου Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία 500/ έτος Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία 7

8 Α4.Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων A5.Γραφείο Διαφάνειας Πραγματοποίηση εκδηλώσεων για κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των δημοτών για όλα τα θέματα που τους αφορούν, με τηλέφωνο, ανακοινώσεις, δελτία τύπου, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, φυλλάδια, cd κ.λ.π. Αποστολή ευχετήριων καρτών σε ονομαστικές εορτές και αργίες ( Χριστούγεννα Πάσχα) σε επίσημους και συνεργαζόμενους φορείς του Δήμου Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου, για μείζονα προβλήματα του Δήμου Φυλής Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου (Συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ) και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο δήμος Φυλής Επιμέλεια φωτογράφησης βιντεοσκόπησης δράσεων του Δημάρχου Φυλής Παρακολούθηση δημοσιευμάτων σχετικά με τις δραστηριότητες του δήμου και σχετική ενημέρωση των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου Φυλής Ενημέρωση επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Φυλής, με δελτία τύπου, ανακοινώσεις, προσκλήσεις και αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής κ.λ.π., αποφάσεις δημάρχου, διακηρύξεις, κ.λ.π.) Μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στις σχέσεις του δήμου προς τρίτους. Μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν την ενημέρωση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο δήμος Μεριμνά για την εφαρμογή των διαδικασιών διαβούλευσης. 10/έτος καθημερινά 10/ έτος 8/ έτος 4/ έτος 18 / έτος Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία 8

9 A/ A Περιγραφή ενέργειας 1 Τιμητικές διακρίσεις μαθητών - αθλητών 2 Οργάνωση εθνικών και τοπικών εορτών - κοινωνικών δραστηριοτήτων 3 Προβολή θεμάτων Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Φυλής - ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εκπαίδευση εφαρμογής από τους πολίτες Υπηρεσία υλοποίησης Γραφείο δημάρχου, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας Γραφείο δημάρχου, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας Γραφείο Τύπου - Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου Δ/νση κοινωνικής πολιτικής, Γραφείο Σχολείων, Δ/νση Προγραμματισμού, Δ/νση Οικονομικών Δ/νση κοινωνικής Πολιτικής, Ν.Π. «Παρνηθα», Δ/νση Προγραμματισμού, Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας, Δ/νση Οικονομικών Δ/νση Κοινωνικής πολιτικής Υπουργείο Παιδείας Α1 Α5.Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Εμπλεκόμε Χρονοπρογραμματισμός νοι φορείς (εκτός Δήμου) 01/01/ /12/2013 Ιεροί Ναοί 01/01/ /12/2013 Προϋπολογισμός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π , , /01/ ,

10 4 Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων 5 Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φυλής και του εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με σκοπό τη διερεύνηση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού στα σχολεία, καθώς και του φαινομένου με ορισμένες ψυχολογικές παραμέτρους της οικογένειας, του σχολείου και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Απόφαση 194/ Γραφείο δημάρχου, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας Γραφείο Δημάρχου Καποδιστρια κό Πανεπιστήμι ο Αθηνών 01/01/ , ,

11 6 «Έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμου Φυλής», σύμφωνα με το Ν. 4012/12 (ΦΕΚ 24 Α ), με το ίδιο αντικείμενο αλλά μεταξύ του Υπουργού ΠΕΚΑ και του Δημάρχου Φυλής. Απόφαση 162/ Γραφείο Δημάρχου Αποκεντρωμέ νη Διοίκηση , Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Φυλής και Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εκπόνηση Μελέτης Γενικού Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δήμου Φυλής. Απόφαση 324/ Γραφείο Δημάρχου Πανεπιστήμι ο «Γκαμπρέλε Ντ Αννούντσιο» του Κιέτι- Πεσκάρα ,

12 8 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Πανεπιστημίου Πατρών, για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» Απόφαση 302/ Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης στο Δήμο Φυλής Απόφαση 267/ Γραφείο Δημάρχου Πανεπιστήμι ο Πατρών , Γραφείο Δημάρχου ,

13 10 Συνδρομή στη διαδημοτική εταιρεία Eυρωπαϊκός Ομιλος Εδαφικής Συνεργασίας Ε.O.E.Σ.(πρ."Εύξεινη Πόλη") 11 Συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας 12 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 13 Αποζημιώσεις πολιτών από φθορές σε οχήματα 14 Αποζημιώσεις πολιτών από φυσικά φαινόμενα & λοιπές καταστροφές 15 Αποζημιώσεις πολιτών για ζημιές σε ακίνητο από υπαιτιότητα του Δήμου 16 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Υπουργείου Πολιτισμού Γραφείο Δημάρχου ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ , Γραφείο Δημάρχου , Νομική Υπηρεσία Δ/νση , Οικονομικών Δ/νση Διοικητικών Νομική Υπηρεσία Νομική Υπηρεσία Νομική Υπηρεσία Γραφείο Δημάρχου Δ/νση Οικονομικών Δ/νση Διοικητικών Δ/νση Οικονομικών Δ/νση Διοικητικών Δ/νση Οικονομικών Δ/νση Διοικητικών Υπ. Πολιτισμού , , , ,

14 Α1 Α5.Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του Γραφείου Οι λειτουργικές δαπάνες του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου συμπεριλαμβάνονται στον ΚΑ 00-6 & ΚΑ Α1 Α5.Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των επιμέρους τμημάτων καθώς και την συνεργασία με της δ/νσεις και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Φυλής, επιδιώκει την προώθηση των στόχων και συμφερόντων του Δήμου. Η αποστολή του Δήμου Φυλής είναι η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των δημοτών και των τοπικών φορέων. Σκοπός, είναι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής, η αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και έργα υποδομής καθώς και την δραστηριοποίηση των δημοτών σε κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντολογικά θέματα. 14

15 Α6.ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α6.Α1. Λειτουργίες της ς Τμήμα της ς Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Αστυνόμευσης Περιγραφή λειτουργίας -. Επίδοση εγγράφων και θεώρηση γνησίου υπογραφής κατ οίκων σε δημότες με κινητικά προβλήματα Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου 350 ανά έτος -. Εγκαταλελειμμένα οχήματα 60 καταγραφές ανά έτος - 20 αποσύρσεις ανά έτος -. Έκδοση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας 520 ανά έτος -. Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο - λαϊκές αγορές - εμποροπανήγυρη 500 ελέγχους ανά έτος - 15 κατασχέσεις ανά έτος -. Αυτοψίες προς έκδοση βεβαιώσεων 500 ανά έτος μονίμου κατοικίας -. Παράνομη στάθμευση (Κ.Ο.Κ.) 200 ανά έτος -. Προστασία δημοτικής περιουσίας 2000 έλεγχοι στα δημοτικά κτίρια ανά έτος -. Έλεγχο των διατάξεων περί καθαριότητας 200 διεκπεραιώσεις καταγγελιών ανά έτος -. Τήρηση των διατάξεων για τα ζώα συντροφιάς -. Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας (εκτροπή - ρύθμιση κυκλοφορίας σε περιπτώσεις θεομηνίας πυρκαγιών, μεταφοράς ασθενών) -. Τήρηση των διατάξεων περί απαγόρευσης του καπνίσματος 40 διεκπεραιώσεις καταγγελιών ανά έτος Επιχειρήσεις τοπικής και ευρείας κλίμακας 100 ελέγχους ανά έτος 15

16 Α6.Α2. Ενέργειες της ς A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης 1. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Αγ. Κων/νου & Ελένης (Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων) (έλεγχος αδειών των πλανόδιων πωλητών, εποπτεία - προστασία δημοτικής περιουσίας) Πολιτιστική εκδήλωση Παναγίας Γρηγορούσης (Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου) (έλεγχος αδειών των πλανόδιων πωλητών, εποπτεία - προστασία δημοτικής περιουσίας) Πολιτιστική εκδήλωση Ιεράς μονής Κοιμήσεως Παναγίας Θεοτόκου (Δημοτική Ενότητα Φυλής) (έλεγχος αδειών των πλανόδιων πωλητών, εποπτεία - προστασία δημοτικής περιουσίας) Διεξαγωγή παρέλασης της εθνικής εορτής 25 ης Μαρτίου (εκτροπή κυκλοφορίας) Διεξαγωγή παρέλασης της εθνικής εορτής 28 ης Οκτωβρίου (εκτροπή κυκλοφορίας) Τμήμα Αστυνόμευσης Δημοτικής Αστυνομίας Εμπλεκόμε νες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητικό - Πολιτιστικό «Η Πάρνηθα» Εμπλεκόμ ενοι φορείς (εκτός Δήμου) Ελληνική Αστυνομία Χρονοπρ ογραμμα τισμός 01/01/ /12/2013 Προϋπολογι σμός δαπανών Κ.Α. Α6.Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της ς ΚΑ Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε ) Προϋπολογισμού Οι λειτουργικές δαπάνες της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας συμπεριλαμβάνονται στον ΚΑ 50 του προϋπολογισμού. 16

17 Συνεχιζόμεν η ή Νέα Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης 1. Προμήθεια δικύκλων 125cc (4 τεμάχια) Προμήθεια Ν 2. Προμήθεια Η/Υ (4 τεμάχια) Α6. Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Προμήθεια 3. Προμήθεια συστήματος ενδοεπικοινωνίας Προμήθεια Ν 4. Μελέτη ανασχεδιασμού των διαδικασιών περιπολίας - ελέγχων των δημοτικών ενοτήτων Μελέτη Ν Ν Υπηρεσία υλοποίησης Δημοτικής Αστυνομίας Δημοτικής Αστυνομίας Δημοτικής Αστυνομίας Δημοτικής Αστυνομίας Εμπλεκόμε νες υπηρεσίες Οικονομικών Υπηρεσιών και Δ/ση προμηθειών Οικονομικών Υπηρεσιών Οικονομικών Υπηρεσιών - Χρονοπρ ογραμμα τισμός Μέχρι Μέχρι Μέχρι Προϋπο λογισμό ς δαπανώ ν Πηγή χρημ Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι Κ.Α Μέχρι

18 Α6. Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τετραετές Ε.Π. του δήμου μας η διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας είναι η αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου περί καπνίσματος, καθαριότητας, εγκαταλελειμμένα οχήματα, υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο - εμποροπανήγυρη, λαϊκές αγορές, παράνομη στάθμευση, έκδοση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, θεωρήσεις γνησίων υπογραφής κατ οίκον σε άτομα με κινητικές δυσκολίες, τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς, συμμετοχή στην εφαρμογή σχεδίων πολιτικής προστασίας, προστασία της δημοτικής περιουσίας, διενέργεια αυτοψιών προς έκδοση των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας. 1 ος Γενικός στόχος : Μείωση των παραβατικών συμπεριφορών περί παραεμπορίου - καπνίσματος - καθαριότητας - παράνομης στάθμευσης, με την επιβολή προστίμων, συστάσεων (έγγραφων ή προφορικών). 2 ος Γενικός στόχος : Βελτίωση του επιπέδου παροχών προς το δημότη, με την προμήθεια των μοτοσικλετών και συστημάτων ενδοεπικοινωνίας έτσι ώστε να επιτευχθεί η αμεσότητά μας στο «κάλεσμα» των δημοτών περί καταγγελιών και διενέργειας αυτοψιών προς έκδοση βεβαιώσεων κ.λ.π. 3 ος Γενικός στόχος : Βελτίωση της αποδοτικότητας του ανθρωπίνου δυναμικού της υπηρεσίας μας με την μελέτη ανασχεδιασμού των διαδικασιών περιπολιών - ελέγχων. 18

19 Β1. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της ς Τμήμα της ς Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης Περιγραφή λειτουργίας Υποστήριξη των Οργάνων Διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Φυλής για τις διαδικασίες σύνταξης των περιοδικών Επιχειρησιακών Σχεδίων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης. Συμβουλευτική ενημέρωση των υπηρεσιών σε θέματα εφαρμογής διαδικασιών και εντύπων του Στρατηγικού Σχεδιασμού, της σύνταξης των εντύπων κατάρτισης του Επιχειρησιακού προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, της αξιολόγησής τους. Υποστήριξη των Οργάνων Διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Φυλής για τις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Σχεδίων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης. Παρακολούθηση, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου για την επίτευξη περιοδικών και ετήσιων στόχων. Διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές Συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκμηρίωση πληροφοριών για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό. Διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης και ενημέρωση αρμόδιων οργάνων του Δήμου καθώς και των υπηρεσιών. Διενέργεια διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα εθνικά ή και ευρωπαϊκά προγράμματα. Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Μία φορά το χρόνο 20 φορές/έτος Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία 19

20 Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης Μέριμνα για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων ποιότητας, του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, της διαχειριστικής επάρκειας και άλλων πιστοποιήσεων. Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου. Συνεχής λειτουργία Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Συνεχής λειτουργία Οργάνωσης Τμήμα ΤΠΕ Διαχείριση συστημάτων και εξοπλισμού Συνεχής ΤΠΕ. λειτουργία Τμήμα ΤΠΕ Διαμόρφωση στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ. Συνεχής λειτουργία Τμήμα ΤΠΕ Συντήρηση του συστήματος Συνεχής γεωπληροφορικής του Δήμου σε συνεργασία λειτουργία με τη Δ/νση Πολεοδομίας και τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Επικοινωνίας Δημοτών Διαχείριση Αιτημάτων Δημοτών μέσω Contact Center Συνεχής λειτουργία 20

21 Β1. Α2. Ενέργειες της ς A/ A Περιγραφή ενέργειας 1 «Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Φυλής» Κωδ.Πράξης [ ] Υπηρεσία υλοποίησης Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Εμπλεκόμε νες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου Δ/νση Κοιν.Προστ.& Παιδείας & Πολιτισμού Εμπλεκόμενο ι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρογραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή Χρηματο -δότησης Ε.Ε.Τ.Α.Α ,00 ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ/ΕΚ Τ) Κ.Α Άξονα ς Μέτρ ο του Ε.Π Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής με τίτλο «Α.Σ. ΧΑΣΙΑ» Κωδ.Πράξης [ Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ ΚΕΔΗΦ, Δ/νση Κοιν.Προστ.& Παιδείας & Πολιτισμού 1)ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧ. ΑΕ 2)HEADWAY ΣΥΜΒ.ΟΙΚΟΝ. ΕΠΕ 3)ΚΕΚ ΑΙΑΣ 4)ΚΜΟΠ 5)ΠΑΝ.ΕΝΩΣ.Ε Π.ΓΕΩΤΕΧΝ.& ΕΠ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ,00 ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ/ΕΚ Τ)

22 3 Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχιας με τίτλο «Κοινωνικές δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους δήμους Αγ.Αναργύρων- Καματερού &Φυλής- Νόστος_Κοινωνικό Δίκτυο Αλληλεγγύης» Κωδ.Πράξης [377185] 4 Πράξη προς ένταξη για τις ομάδες ΤΟΠΣΑ 5 Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων 6 Επέκταση Διαχειριστικής Επάρκειας 7 Ανάπτυξη GIS Εφαρμογών Υποστηριξη Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ ( διοικητική συμμετοχή) Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Δ/νση Κοιν.Προστ.& Παιδείας & Πολιτισμού ΚΕΔΗΦ, Δ/νση Κοιν.Προστ.& Παιδείας & Πολιτισμού Δ/νση Κοιν.Προστ.& Παιδείας & Πολιτισμού Δήμος Αγ.Αναργύρων- Καματερού, ΜΚΟ Νόστος Προς διαδικασία ένταξης Προς διαδικασία ένταξης ΕΣΠΑ (ΕΚΤ & Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπιν ου Δυναμικού ) ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ/ΕΚ Τ) ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ/ΕΚ Τ) Εσωτερική διαδικασία Δ/νση ΤΥ ,00 Ίδιοι Πόροι

23 8 Συντήρηση- Υποστήριξη Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών & Μισθοδοσίας 9 Συντήρηση- Υποστήριξη Εφαρμογής Ύδρευσης 10 Συντήρηση Μηχανολογικού/Λοι πού Εξοπλισμού 11 Συντήρηση Εξυπηρετητών(serve r)/δικτύου 12 Προμήθεια Αναλωσίμων (Η/Υ, εκτυπωτών κλπ) Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ 13 Προμήθεια Αναλωσίμων (Η/Υ, εκτυπωτών κλπ) Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ 14 Προμήθεια Αναλωσίμων (Η/Υ, εκτυπωτών κλπ) Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Δ/νση Διοικητικών, Δ/νση Οικονομικών Δ/νση Περιβάλλοντ. & Πρασίνου ,00 Ίδιοι Πόροι ,00 Ίδιοι Πόροι ,00 Ίδιοι Πόροι ,00 Ίδιοι Πόροι ,00 Ίδιοι Πόροι ,00 Ίδιοι Πόροι ,00 Ίδιοι Πόροι

24 15 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού/Ηλε κτρονικού Υλικού 16 Συντήρηση Ιστοσελίδας, φιλοξενίας & ασφάλειας αυτής 17 Εργασία για την προμήθεια απαραίτητου λογισμικού και εξοπλισμού υποστήριξης τμήματος Επικοινωνίας Δημοτών (contact center) του Δ.Φυλής 18 Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα 19 Συντήρηση- Υποστήριξη λοιπών υπηρεσιών 20 Συντήρηση- Υποστήριξη & Πολεοδομίας Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Δ/νση ΤΥ, Δ/νση Πολεοδομίας ,00 Ίδιοι Πόροι ,00 Ίδιοι Πόροι ,00 Ίδιοι Πόροι ,00 Ίδιοι Πόροι ,00 Ίδιοι Πόροι ,00 Ίδιοι Πόροι

25 Συν/νη ή Νέα Β1. Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της ς Οι λειτουργικές δαπάνες της Δ/νσης συμπεριλαμβάνονται στον ΚΑ 10-6, 20-6, Β1. Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ Α Περιγραφή δράσης 1 Ανάπτυξη Σύγχρονου Πλαισίου Ευρείας Διάθεσης και Ανοικτής Πρόσβασης των Πολιτών στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις και Δρώμενα του Δήμου Φυλής, Κωδ.Πράξης [327325] 2 Ενοποιημένο Περιβάλλον για την Ηλεκτρονική Πληροφόρηση, Εξυπηρέτηση και Κοινωνική Ένταξη του Δήμου Φυλής» Κωδ.Πράξης [327320] Είδος δράσης Υπηρεσία υλοποίησης Προμήθεια Νέα Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ. Προμήθεια Νέα Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ. Εμπλεκόμ ενες υπηρεσίες ΝΠΔΔ Πάρνηθα Πηγή Χρηματοδότησης Χρονο προγραμμ α- τισμός 01/01/ /07/ /01/ /07/2013 Προϋπολογισμός δαπανών ,00 ΕΣΠΑ(ΕΤΠΑ/ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ,00 ΕΣΠΑ(ΕΤΠΑ/ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 25

26 3 Τεχνική Βοήθεια Δήμου Φυλής Ν.Αττικής, Κωδ. Πράξης [375432] 4 Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού 5 Επέκταση Ευρωζωνικού Δικτύου- Hot Spot 6 Προετοιμασία έργων του Δήμου για υποβολή και χρηματοδότηση στα Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" και Ι "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"(πρ ομελέτες, ΤΠΔΔ, τεύχη διαγωνισμών,συνοδευτικά έντυπα κ.λπ. Μελέτη Συνε χιζ. Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Προμήθεια Νέα Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Προμήθεια Νέα Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Μελέτη Νέα Δνση Προγρ. Οργ. & Πληρ Δνση ΤΥ 01/01/ /03/2013 Λοιπές Δ/νσεις ,00 ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ/ΤΑΜ. ΣΥΝΟΧΗΣ/ ΕΚΤ) ,00 Ίδιοι Πόροι (15.000,00) (10.000,00) (15.000,00) (5.000,00) ,00 Ίδιοι Πόροι ,00 Ίδιοι Πόροι

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/7470 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)

Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Σύμφωνα με: Το Ν.3463/2006 και το Προεδρικό διάταγμα 185/2007 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα