ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ:"

Transcript

1 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: & ΦΑΞ: , Ημ/νία: 19/11/2012 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την Απόφαση ΔΣ 557/Θ27/ με την οποία το ΔΣ ενέκρινε τον επικαιροποιημένο Πίνακα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (ΠΕΣ) δράσεων της Φάσης 3 για την ομογενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2. Τα συμπεράσματα της Μελέτης Ωρίμανσης που εκπονήθηκε κατ εφαρμογή της Απόφασης ΔΣ 317/Θ15/ για την υλοποίηση της Δράσης 3.1 του ΠΕΣ, 3. Την Απόφαση ΔΣ 634/33/ με βάση την οποία προκηρύσσεται ο παρών διαγωνισμός, Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά για τα ακόλουθα είδη και υπηρεσίες: 1. Προμήθεια, προσαρμογή και ενεργοποίηση για την οικονομική χρήση 2013 και μετέπειτα, της εφαρμογής: Οικονομική Διαχείριση και 2. Προμήθεια, προσαρμογή και ενεργοποίηση για την οικονομική χρήση 2013 και μετέπειτα της εφαρμογής: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (συμπεριλαμβάνεται η μισθοδοσία προσωπικού). 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Ο παρών Διαγωνισμός αφορά την προμήθεια, προσαρμογή, εγκατάσταση λογισμικού των υποσυστημάτων εφαρμογών «Οικονομική Διαχείριση», και «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» καθώς και την παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών για την θέση σε λειτουργία τους στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 2. Δεδομένης της μελλοντικής ενσωμάτωσης και άλλων υποσυστημάτων εφαρμογών λογισμικού, ώστε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να αποκτήσει σύγχρονη και ολοκληρωμένη Ενιαία Μηχανογραφική Υποδομή (ΕΜΥ) εντός του 2013, τα προσφερόμενα λογισμικά εφαρμογών πρέπει να αποτελούν αυτοτελή υποσύνολα ενός ενιαίου (ολοκληρωμένου) συστήματος, το οποίο είναι σήμερα εμπορικά διαθέσιμο από τον προσφέροντα και το οποίο περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τις εφαρμογές: I. Οικονομική Διαχείριση II. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού III. Διαχείριση έργων IV. Διαχείριση εγγράφων και ροών εργασιών V. Επιχειρησιακή Ευφυΐα 3. Για την αποφυγή παρερμηνειών σχετικά με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν οι κατασκευαστές λογισμικού στα προϊόντα τους, παρατίθεται στην παρούσα, πλήρης κατάλογος.

2 απαιτητών χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια εφαρμογών (Οικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού). 4. Τα υπό προμήθεια υποσυστήματα εφαρμογών θα εγκατασταθούν αρχικά σε αυτοτελές Δίκτυο Προσομοίωσης (ΔΠ) server και σταθμών εργασίας, που θα λειτουργεί σε περιβάλλον Windows, όπου θα ολοκληρωθεί και η προσαρμογή / παραμετροποίηση των εφαρμογών στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των Υπηρεσιών του Ιδρύματος. Στο αυτό περιβάλλον θα ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των χρηστών. Τα προσαρμοσμένα υποσυστήματα εφαρμογών θα μεταφερθούν στη συνέχεια στην Ενιαία Μηχανογραφική Υποδομή του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που θα λειτουργεί υπό σταθερές συνθήκες και θα εξυπηρετεί τους χρήστες των κεντρικών και απομακρυσμένων Οργανωτικών Μονάδων του Ιδρύματος. 5. Το Δίκτυο Προσομοίωσης θα συνεχίσει να λειτουργεί ως μόνιμη υποδομή του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για να υποδέχεται κάθε εφαρμογή λογισμικού που προορίζεται μελλοντικά να εγκατασταθεί στην ΕΜΥ, προκειμένου να: i. επιβεβαιώνεται η πλήρης συμβατότητα της εφαρμογής με τις εν λειτουργία ήδη εγκατεστημένες και ii. εκπαιδεύονται οι χρήστες. 6. Ουδείς χρήστης υποσυστήματος / εφαρμογής του ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα εντάσσεται στην ΕΜΥ, αν δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευσή του στο Δίκτυο Προσομοίωσης, όπως άλλωστε απαιτεί και το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (ISO 9001:2008) που εφαρμόζει το Ίδρυμα. 7. Τα υπό προμήθεια υποσυστήματα εφαρμογών λογισμικού, θα συνοδεύονται από τις ακόλουθες υπηρεσίες υποστήριξης: 1) Εγκατάσταση στο Σύστημα Προσομοίωσης, 2) Εκπαίδευση χρηστών (Επίπεδα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ), 3) Παραμετροποίηση, 4) Εγκατάσταση στο πληροφοριακό σύστημα ΕΜΥ, 5) Μετάπτωση υπολοίπων έναρξης και βασικών αρχείων, 6) Συντήρηση και ενσωμάτωση αναβαθμίσεων και διοικητικών αποφάσεων κατά το 1 ο έτος λειτουργίας από την ενεργοποίηση, 7) Συντήρηση και ενσωμάτωση αναβαθμίσεων και διοικητικών αποφάσεων κατά το 2 ο έτος λειτουργίας από την ενεργοποίηση. 2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 2.1 Γενικά Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με διαδικασία Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αρχικό προϋπολογισμό ,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, για το λογισμικό προϊόν και τις συνοδευτικές υπηρεσίες που περιγράφονται ανωτέρω. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 04/12/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ Αθήνα, 2 ος όροφος, Γραφείο 270, Διεύθυνση Προμηθειών. Κάθε προσφορά πρέπει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, εντός ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ σε ένα μόνο πρωτότυπο, που θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη σήμανση: τα στοιχεία του προσφέροντος, την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», υπ όψιν κου Βατίκαλου Παναγιώτη,, 2

3 Πληροφορίες για τον Διαγωνισμό δίδονται στα γραφεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ Αθήνα, 2 ος όροφος, Διεύθυνση Προμηθειών (Γραφείο 270), και στα τηλέφωνα: Διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης του Διαγωνισμού Η Επιτροπή Διενέργειας θα αξιολογήσει σε κλειστή διαδικασία τις προσφορές ακολουθώντας τη διαδικασία τριών βημάτων, που περιγράφεται στη συνέχεια: Στο Βήμα 1, ελέγχεται η αρτιότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών για όλες τις προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Οι άρτιες προσφορές προωθούνται για αξιολόγηση στο επόμενο Βήμα. Στο Βήμα 2, αξιολογείται κάθε προσφορά ως προς την ικανοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση από τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή Διενέργειας έχει το δικαίωμα να καλέσει κατά την κρίση της οποιονδήποτε προσφέροντα για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς του. Οι προσφορές οι οποίες κρίνονται ως ικανοποιητικές, προωθούνται για αξιολόγηση στο επόμενο Βήμα. Στο Βήμα 3, ολοκληρώνεται η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, με τη σύνταξη Πίνακα Κατάταξης των προσφερόντων κατ αύξον ύψος τιμήματος, όπως αυτό προκύπτει από την προσφορά τους. Προσφορές οι οποίες δεν διαθέτουν την οριζόμενη σήμανση, δομή και περιεχόμενα ή είναι τεχνικά και οικονομικά ασαφείς, κρίνονται ως απαράδεκτες. Ομοίως κρίνονται ως απαράδεκτες και απορρίπτονται οι προσφορές για υποσύνολο των υπό προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών. Ο μειοδότης θα κληθεί εντός εύλογης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης να καταθέσει Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο. Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή θα καλέσει εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, για την υπογραφή της Σύμβασης του Έργου. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος και κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων, υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 2.3 Δικαιολογητικά κατακύρωσης Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 3

4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους ίσου προς το 10% του συμβατικού τιμήματος χωρίς το ΦΠΑ, προ της υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η εγγύηση αυτή δίνεται με εγγυητική επιστολή ελληνικού τραπεζικού ιδρύματος ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή με κατάθεση μετρητών στο Ταμείο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσκαλούμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά με την ακόλουθη δομή: 1) Δικαιολογητικά Συμμετοχής 2) Τεχνική Προσφορά 3) Οικονομική Προσφορά Στην ενότητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής πρέπει να συμπεριληφθούν: Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι έχει την τεχνική και οικονομική ικανότητα να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που περιγράφονται στη ενότητα 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Στην ενότητα Τεχνική Προσφορά πρέπει να συμπεριληφθούν: Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες ικανοποιούν τις παρατιθέμενες στην παρούσα πρόσκληση λειτουργικές απαιτήσεις, Προαιρετικά, τεχνικές περιγραφές ή άλλα στοιχεία που τεκμηριώνουν / ενισχύουν την ποιοτική και ποσοτική υπεροχή των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, Προαιρετικά, πιστοποιητικά / βεβαιώσεις ελληνικών δημόσιων αρχών περί της συμμόρφωσης του προσφερόμενου προϊόντος λογισμικού με τις απαιτήσεις του δημόσιου λογιστικού κλπ. Προαιρετικά, πιστοποιητικά λειτουργίας data center (μόνο στην περίπτωση που προσφέρονται υπηρεσίες φιλοξενίας αρχείων ή/και επεξεργασιών εκτός ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Στην ενότητα Οικονομική Προσφορά πρέπει να συμπεριληφθούν: Οι πίνακες από τους οποίους θα προκύπτει με σαφήνεια το οικονομικό αντάλλαγμα για τα ακόλουθα προϊόντα και υπηρεσίες: Περιγραφή Προϊόντα και Υπηρεσίες Μ.Μ. Οικονομική Διαχείριση τεμ Άδειες χρήσης χρήστες Άδειες χρήσης για χρήστες - εκπαιδευτικούς σκοπούς 1 εκπαιδευόμενοι Ποσότητα 1 10 Τιμή Μονάδος Αξία Υπηρεσίες συντήρησης κατά τη λειτουργία 1 ο Έτος ο έτος 0 1 Οι άδειες χρήσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι μη-παραγωγικές δηλαδή δεν θα αξιοποιούνται κατά την παραγωγική αξιοποίηση των εφαρμογών λογισμικού από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Θα έχουν απεριόριστη χρονική ισχύ και παραχωρούνται αποκλειστικά κά και μόνο για την εκπαίδευση του προσωπικού του Ιδρύματος. 4

5 Περιγραφή Εκπαίδευση Εγκατάσταση Παραμετροποίηση Μετάπτωση Αξία προ ΦΠΑ ΦΠΑ 23% Τελική αξία με ΦΠΑ Προϊόντα και Υπηρεσίες Μ.Μ. τεμ Ποσότητα Τιμή Μονάδος Αξία Α1 Υπηρεσίες συντήρησης κατά τη λειτουργία 1 ο Έτος 2 ο έτος Α2 Α3 Περιγραφή Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού Άδειες χρήσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς Άδειες Χρήσης Εκπαίδευση Εγκατάσταση Παραμετροποίηση Μετάπτωση Αξία προ ΦΠΑ ΦΠΑ 23% Τελική αξία με ΦΠΑ Προϊόντα και Υπηρεσίες Μ.Μ. τεμ χρήστες - εκπαιδευόμενοι Χρήστες τεμ Ποσότητα 1 Τιμή Μονάδος Αξία Υπηρεσίες συντήρησης κατά τη λειτουργία 1 ο Έτος Β1 Β2 2 ο έτος 0 Β3 Σημειώνεται ότι 1. Τα ποσά συντήρησης του 1 ου και 2 ου έτους λειτουργίας των εφαρμογών που θα συμπεριληφθούν στην οικονομική προσφορά, δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου αλλά συμμετέχουν στο κόστος ως προς το οποίο αξιολογείται η προσφορά και δεσμεύουν τον προσφέροντα, στην περίπτωση που θα αναδειχθεί ως Ανάδοχος,, δηλαδή το συνολικό τίμημα της προσφοράς που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης θα είναι το άθροισμα Κ=Α1+Α2+Α3+Β1+Β2+Β3, 2. Θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να ισχύει Α1+Β ,00. 5

6 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4.1 Γενικά Το ΔΣ του Ιδρύματος, με σειρά αποφάσεών του, προέκρινε την αντικατάσταση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων με ένα νέο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που ονομάσθηκε Ενιαία Μηχανογραφική Υποδομή (για συντομία ΕΜΥ). Προς τούτο, εκπονήθηκε Μελέτη Ωρίμανσης η οποία ανέδειξε σειρά ευρημάτων και διατύπωσε προτάσεις με βάση τις οποίες, οι ανάγκες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ καλύπτονται από εμπορικά διαθέσιμα στην ελληνική αγορά προϊόντα λογισμικού υψηλής αξιοπιστίας, καλής λειτουργικότητας και χαμηλού κόστους. Το συμπέρασμα μα αυτό, υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ιδρύματος, στους τομείς της εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, δεδομένου ότι τα ως άνω εμπορικά προϊόντα - συστήματα εφαρμογών: i. Είναι χαμηλού κόστους αγοράς και συντήρησης, ii. Εγκαθίστανται σε εξοπλισμό που υπάρχει ήδη διαθέσιμος στο Ίδρυμα, χωρίς την ανάγκη προμήθειας νέου, iii. Είναι άμεσα διαθέσιμα μαζί με το υποστηρικτικό υλικό τους (εγχειρίδια χρήστη, σχέδια εκπαίδευσης χρηστών κλπ), συνεπώς δεν απαιτείται χρόνος για την κατασκευή τους, iv. Συνοδεύονται από υπηρεσίες τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής υποστήριξης που παρέχουν οι προμηθευτές τους με τη βοήθεια ικανού help desk, v. Είναι αξιόπιστα επειδή έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν άρτια σε ικανό αριθμό άλλων ΝΠΙΔ, vi. Είναι τελευταίας τεχνολογίας, vii. Είναι τεχνικά και εμπορικά δυνατό για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να τα προμηθευθεί και να τα αξιοποιήσει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες και την ικανότητα ενσωμάτωσής τους στην καθημερινή λειτουργία του Ιδρύματος, διατηρώντας όμως την ομοιογένειά και την πλήρη διαλειτουργικότητά τους, viii. Είναι εφικτή η εγκατάστασή τους, με την υφιστάμενη πληροφοριακή υποδομή του Ιδρύματος σε πλήρη και αδιατάρακτη λειτουργία. 4.2 Κριτήρια αξιολόγησης των δυνητικών προμηθευτών και των προϊόντων τους Οι προσφορές ρές θα αξιολογηθούν από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, βάσει της σειράς κριτηρίων του πίνακα που ακολουθεί. Όλα τα κριτήρια πρέπει να ικανοποιούνται. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά κρίνεται ασύμβατη προς τις απαιτήσεις και απορρίπτεται. 6

7 Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης 1. Πληρότητα του προϊόντος στη συγκεκριμένη αγορά ΝΠΙΔ Ερευνάται η εμπορική διαθεσιμότητα ενός ολοκληρωμένου συστήματος (πακέτου) εφαρμογών από τις οποίες το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα επιλέξει τη σειρά εφαρμογών που θα εγκαταστήσει, ανάλογα με τις ανάγκες του. 2. Ωριμότητα και προσαρμοστικότητα του προϊόντος σε σχέση με τις λειτουργικές ανάγκες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Ώριμο θεωρείται το προϊόν το οποίο λειτουργεί επιτυχώς σε μεγάλη πελατειακή βάση, ώστε να έχουν αποκατασταθεί οι αρχικές σχεδιαστικές ή κατασκευαστικές ατέλειες. Ένα λογισμικό προϊόν θεωρείται ότι διαθέτει προσαρμοστικότητα, όταν παρέχει ευχέρεια προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, μέσω παραμετροποίησης. 3. Συμβολή στην αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Εκτιμάται η δυνατότητα του προϊόντος να διαχειρίζεται με κατάλληλο τρόπο τα στοιχεία, ώστε να επιτρέπει στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να απλουστεύουν διαδικασίες, να αποδεσμεύουν πόρους και να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους. 4. Ασφάλεια, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των ψηφιακών στοιχείων ιδιοκτησίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Εκτιμάται ο τρόπος αρχειοθέτησης των στοιχείων / δεδομένων, ώστε αυτά να είναι πάντοτε στην διάθεση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ως στοιχεία δημόσιου συμφέροντος. Το αυτό ισχύει για την απαίτηση ανάληψης πλήρους ευθύνης των επεξεργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση φιλοξενίας αρχείων ή/και επεξεργασιών εκτός του μηχανογραφικού συστήματος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει υποδομή πιστοποιημένου data center. 5. Υπηρεσίες συντήρησης του προϊόντος Δεδομένων των δημοσιονομικών συνθηκών, ο παράγων αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Αξιολογείται το εύρος των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται από τον προσφέροντα στις υπηρεσίες συντήρησης. 6. Προϋπάρχουσα εμπειρία συνεργασίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τον υποψήφιο προμηθευτή Το κριτήριο είναι εν γένει θετικό, εκτός αν έχουν διαπιστωθεί ουσιαστικά προβλήματα συνεργασίας στο παρελθόν. 7. Τρέχουσα πραγματική ποιότητα και επάρκεια του προμηθευτή σε τεχνικό προσωπικό και υπηρεσίες υποστήριξης (τεχνικής & διοικητικής) για την καλή εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση του προϊόντος Αξιολογείται η διαθεσιμότητα και το εύρος των υπηρεσιών help desk μέσω των οποίων υποστηρίζονται οι αδειοδοτημένοι (licensed) χρήστες. 7

8 5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Λειτουργικές Ενότητες Διαχείριση Προϋπολογισμού Διαχείριση Εσόδων Διαχείριση Εξόδων Δεσμεύσεις και διαχείριση αιτημάτων Ταμείο και Διαχείριση Κεφαλαίων Γενική και Αναλυτική Λογιστική Διαχείριση Προμηθειών Αποθήκης Διαχείριση Πάγιων Στοιχείων Στατιστικά στοιχεία Τήρηση Βιβλίων και στοιχείων Ανάλυση λειτουργικότητας Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς Κατάρτιση Προϋπολογισμού, με έλεγχο πλεονάσματος ελλείμματος, φύλλα αιτιολόγησης δαπανών, αυτόματες προτάσεις, αυτόματη μεταφορά προτεινόμενου σε εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Μεταφορά στοιχείων από μία χρήση σε άλλη και δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας χρήσεων. Αυτόματη παραγωγή Λογιστικών Άρθρων σε όλες τις κινήσεις. Καταχώρηση ειδικών φύλλων αιτιολόγησης ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση της εισηγητικής του προϋπολογισμού. Αναμορφώσεις πάσης φύσεως. Δυναμικό ευρετήριο κωδικών προϋπολογισμού όπου εμφανίζονται νται οι βασικές πληροφορίες (κωδικός, περιγραφή, προϋπολογισθέντα, εγκριθέντα, δεσμευθέντα, ενταλθέντα, πληρωθέντα κλπ), με δυνατότητα ταξινομήσεων με οποιαδήποτε στήλη του ευρετηρίου. Σύνδεση κωδικών με χρηματοδοτήσεις και ταμιακές κατηγορίες. Δυνατότητα ένταξης των κωδικών σε ειδικές ομάδες, για επεξεργασία στατιστικών στοιχείων. Λ ο γ ι σ τ ι κ ή λ ο γ ι σ τ ι κ ά σ χ έ δ ι α Ανάπτυξη λογιστικού σχεδίου, με παραμετρική κωδικοποίηση και δυνατότητα παρακολούθησης έως και τριών ανεξάρτητων λογιστικών σχεδίων (Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής και λογαριασμών τάξεως), που συνυπάρχουν και συν-λειτουργούν αρμονικά και παράλληλα. Ενημέρωση των λογαριασμών από λογιστικά άρθρα, τα οποία είτε παράγονται αυτόματα από τις διαδικασίες της καθημερινής υπηρεσιακής λειτουργίας, είτε καταχωρούνται ανεξάρτητα από το χρήστη. Τήρηση αρχείων Αποθήκης με ιεραρχική δόμηση των επιμέρους αποθηκών και παρακολούθηση της διακίνησης. 8

9 Τήρηση μητρώου παγίων με όλα τα απαιτούμενα υποσυστήματα για την ενημέρωση, τις χρεώσεις και τις μετα-χρεώσεις, τις επεκτάσεις, τις προσθήκες, τις βελτιώσεις, τις αποσβέσεις κοκ. Τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, ημερολογίων και καθολικών. Διαδικασίες κλεισίματος και ανοίγματος με δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας νέας και προηγούμενης χρήσης. Ισολογισμοί Απογραφές και Απολογισμοί. Παρακολούθηση και συμψηφισμός Φ.Π.Α. Δ ι ε κ π ε ρ α ί ω σ η ε σ ό δ ω ν κ α ι ε ξ ό δ ω ν Τήρηση αρχείων δικαιούχων (προμηθευτές κάθε είδους αγαθών και υπηρεσιών, μελετητές, εργολήπτες, στελέχη, δικαιούχοι επιδομάτων και επιχορηγήσεων, διαχειριστές παγίας προκαταβολής, κλπ) Καταχώρηση δικαιούχων με έλεγχο διπλής καταχώρησης μέσω του ΑΦΜ, έλεγχο ορθής καταχώρησης ΑΦΜ και όλα τα απαραίτητα για την υπηρεσία στοιχεία, όπως: Στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία τραπεζών, στοιχεία λογιστικοποίησης, στοιχεία δέσμευσης λογαριασμών, δικαιολογητικά πληρωμής κλπ. Δυνατότητα κατάταξης δικαιούχων σε κατηγορίες και ομάδες, με σκοπό να παρέχονται συγκεντρωτικά στοιχεία και να χρησιμοποιούνται στην παραμετροποίηση ώστε κατά την κίνηση των δικαιούχων να ενημερώνονται αυτόματα και οι οικείοι λογαριασμοί της λογιστικής. Τήρηση και διαχείριση καρτέλας χρεωπιστώσεων δικαιούχων όπου εμφανίζονται τα παραστατικά με τις κάθε είδους υποχρεώσεις, αλλά και η τύχη αυτών: Αν εκδόθηκε ένταλμα, αν πήγε για έλεγχο, αν πληρώθηκε και με ποιο παραστατικό. Καταχώρηση Παραστατικών Δαπανών ή Αγορών με: Έλεγχο διαθέσιμου ποσού. Έλεγχο και αυτόματη ενημέρωση. Αυτόματο υπολογισμό κρατήσεων και αυτόματη έκδοση Δελτίου Συμψηφιστικής Εγγραφής. Έλεγχο επιλεξιμότητας Δαπανών. Ανάλογα με την περίπτωση, κατά την καταχώρηση των Λογαριασμών της Λογιστικής, παράγει τα λογιστικά άρθρα, ενώ ελέγχει τα υπόλοιπα και ενημερώνει: Λογαριασμούς Γενικής και αναλυτικής λογιστικής. Προμηθευτή. Αποθήκη. Πάγια. Έργο. Προμήθεια. Αυτόματη δημιουργία Ενταλμάτων, από τα πρωτογενή παραστατικά δαπανών ή αγορών με δυνατότητα ενταλματοποιήσης πολλών παραστατικών πολλών δικαιούχων. Ειδικά παραστατικά για την ενταλματοποίηση των Μισθοδοτικών καταστάσεων και δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας τους, από το σύστημα Μισθοδοσίας. Αυτόματη ένταξη και έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ταυτόχρονα με την εκτύπωση του εντάλματος και ανάλογα τον τύπο αυτού. Ενσωματωμένο κύκλωμα προληπτικού ελέγχου με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Παραστατικά Εσόδων (παροχής υπηρεσιών, επιχορηγήσεων κλπ), αυτόματο υπολογισμό κρατήσεων και αυτόματη έκδοση Δελτίου Συμψηφιστικής Εγγραφής. Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας Γραμματίου Είσπραξης. Υπολογισμός ποσού παρακράτησης και αυτόματες λογιστικές εγγραφές. Τ α μ ε ί ο Διαχειρίζεται όλους τους δυνατούς τρόπους πληρωμής, όπως: Μετρητά, επιταγές με έκδοση από το σύστημα, εμβάσματα, εντολές πληρωμής κλπ. Δημιουργεί αυτόματα τις πληρωμές, ενός ή πολλών ενταλμάτων ταυτόχρονα. Δημιουργία Γραμματίων είσπραξης από παραστατικά εσόδων. 9

10 Πλήρης διαχείριση Διαθεσίμων, Τραπεζικών λογαριασμών, Λογαριασμών όψεως και αξιόγραφων με παρακολούθηση και έλεγχο των μηνιαίων extraie. Απόδοση κρατήσεων με αυτοματοποιημένες διαδικασίες και δυνατότητα ομαδοποιημένης επιλογής. Πλήρης Διαχείριση παρακρατούμενου Φόρου. Αυτόματη ενημέρωση όλων των κυκλωμάτων της λογιστικής αλλά και των επιμέρους καρτελών Προμηθευτών, δικαιούχων, οφειλετών, λογαριασμών, κοκ. Π ά γ ι α - Α π ο θ ή κ ε ς Τήρηση Μητρώου Παγίων και περιουσίας, με δυνατότητες αυτόματης απόδοσης λογαριασμού, χρέωση παγίου σε τμήματα και υπευθύνους. Αυτόματη απόσβεση και άμεση εμφάνιση των αναλυτικών κινήσεων του παγίου. Λογιστική διαχείριση παγίων από χρηματοδοτήσεις. Τήρηση αρχείων Αποθήκης με ιεραρχική δόμηση των επιμέρους αποθηκών και παρακολούθηση της διακίνησης. Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Διαχρονική παρακολούθηση φακέλων εργαζομένου. Ισχυρό σύστημα υπενθύμισης για συμπλήρωση χρόνου αλλαγής κλιμακίων ή χρονοεπιδομάτων και σύστημα μαζικών μεταβολών στοιχείων. Παρακολουθεί πλήρη φάκελο εργαζομένων με όλα τα στοιχεία και όλες τις μεταβολές σε εκπαίδευση, άδειες, ασθένειες, επιδόματα, μισθολογικές μεταβολές, οικογενειακές μεταβολές, στρατολογική κατάσταση, ιατρικά στοιχεία κλπ, αμοιβές, ποινές κλπ. Διασύνδεση με την εφαρμογή Λογιστικής-Οικονομικής Διαχείρισης με αυτόματο μετασχηματισμό της μισθοδοτικής κατάστασης σε παραστατικό. Οργανόγραμμα και παρακολούθηση κάλυψης οργανικών αναγκών. Σύστημα κρίσεων και αξιολογήσεων εργαζομένων και προϊσταμένων. OLE Server, για σύνδεση εργαζομένου με κάθε είδους ηλεκτρονικό αρχείο. Φωτογραφίας, ηλεκτρονικών ή ψηφιοποιημένων εγγράφων. Αρχείο εργαζομένων με όλα τα απαραίτητα μισθολογικά στοιχεία: Ταυτότητας, πρόσληψης, αποχώρησης, φορολογικών, οικογενειακής κατάστασης, ασφαλιστικών ταμείων, τραπεζών, επιδομάτων, εξαγορών ταμείων, δανείων, χρηματικών ποινών, κέντρων κόστους. Τηρεί τα απαραίτητα στοιχεία και υπολογίζει κάθε είδους αποδοχές (τακτικές, έκτακτες, αναδρομικά, υπερωρίες, ασθενείας ΙΚΑ, εργασίας σε αργίες, αποζημίωση αδείας, εξόδων κίνησης ή παράστασης) και κάθε είδος κρατήσεων, είτε ασφαλιστικά ταμεία, είτε χαρτόσημο και ΟΓΑ. Τηρεί προοδευτικά στοιχεία εκκαθαρίσεων, τα οποία χρησιμοποιεί είτε για τον υπολογισμό των αναδρομικών και του φόρου, είτε για την εκτύπωση των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών. Ενσωματώνει ήδη έτοιμες όλες τις απαραίτητες εκτυπώσεις: Καταστάσεις και ευρετήρια εργαζομένων. Μισθολογικές καταστάσεις. Φάκελοι εκκαθαρίσεων. Στατιστικά. Υπηρεσιακά σημειώματα. Κλπ. Παράγει μηχανογραφικά αρχεία για ΙΚΑ, ΚΕΠΥΟ, Τράπεζες, με γραμμογράφηση που προσαρμόζεται από τον χρήστη. Προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Ενιαίου Μισθολογίου Βαθμολογίου. 10

11 Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Web-based based εφαρμογή εγκατεστημένη σε ένα κεντρικό Η/Υ και δυνατότητα συνδέσεις σε αυτήν από οποιουδήποτε Η/Υ που είναι στο δίκτυο της υπηρεσίες και έχει περιηγητή Ιστού. Ανάρτηση όλων των αποφάσεων που παράγονται από άλλα υποσυστήματα χωρίς να απαιτείται η εκ νέου πληκτρολόγηση. Παρακολούθηση της κατάστασης του συνόλου των αποφάσεων της υπηρεσίας (έχουν ήδη αναρτηθεί, απορριφθεί ή είναι προς ανάρτηση). Πλήρης αναλυτική καρτέλα με τα στοιχεία της απόφασης καθώς και τα μετα-δεδομένα της. Δυνατότητα αναζήτησης του συνόλου των αποφάσεων που σχετίζονται με την χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο ευρετήριο με εξειδικευμένα φίλτρα. Ανάρτηση αποφάσεων με την υποβολή pdf αρχείων που δημιουργήθηκαν από τον χρήστη ΧΩΡΙΣ την χρήση κάποιου πληροφοριακού συστήματος. Τροποποίηση ή ακόμα και ανάκληση αναρτημένης απόφασης από εξουσιοδοτημένους χρήστες του συστήματος. Μαζικές αναρτήσεις αποφάσεων και λήψη αντίστοιχων ΑΔΑ για την κάθε απόφαση. Λειτουργικό, εύχρηστο, ασφαλές και αξιόπιστο προς τους χρήστες Πλήρης έλεγχος και παρακολούθηση χρηστών από τον διαχειριστή του συστήματος. 11

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα