Α Α: Α ΑΜ: Αριθ. πρωτ.: 9279/Α2-4777

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α: Α ΑΜ: Αριθ. πρωτ.: 9279/Α2-4777"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α: Α ΑΜ: Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2014 Αριθ. πρωτ.: 9279/Α Ταχ. /νση: Πειραιώς 46 & Επονιτών Ταχ. Κώδικας: Πειραιάς Πληροφορίες: Ε. Καραγιάννη Τηλέφωνο: Φάξ: ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού τηλεδιάσκεψης, IP τηλεφωνικού κέντρου και λογισµικού τηλεφωνικών ερευνών στην ΕΛΣΤΑΤ. Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η 1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: α) του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ Α 38) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.), Σύσταση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, β) του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195), «Περί οργανισµού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», γ) του ΓΠ-400/ (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισµού Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ δ) του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», ε) του Π.. 118/07 (ΦΕΚ Α 150) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», κατά το µέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, στ) του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί ηµόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», ζ) του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204) «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου», η) του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α 58) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», θ) του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (ΦΕΚ Α 248), ι) του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» περί παρακράτησης φόρου εισοδήµατος, ια) του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α 153), 1

2 ιβ) του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων», ιγ) του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 2. Την αριθµ /601/0026/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού των δικαιολογητικών των δαπανών του ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες». 3. Την αριθµ. 8773/A2-4584/ και µε αριθµό καταχώρησης 624 απόφαση έγκρισης δέσµευσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 7123 του προϋπολογισµού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικον. έτους Την αριθµ. 9131/A2-4700/ και µε αριθµό καταχώρησης 642 απόφαση έγκρισης δέσµευσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 7127 του προϋπολογισµού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικον. έτους Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Εγκρίνουµε δαπάνη ποσού εβδοµήντα τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (73.185,00 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (ήτοι καθαρό ποσό ,00 πλέον ΦΠΑ ,00 ), για τη διεξαγωγή πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού τηλεδιάσκεψης, IP τηλεφωνικού κέντρου και λογισµικού τηλεφωνικών ερευνών στην ΕΛΣΤΑΤ, σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. Συγκεκριµένα διακρίνεται σε τρία είδη: α) Προµήθεια και εγκατάσταση τηλεδιάσκεψης videoconference µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων δεκαπέντε ευρώ (25.215,00 ), ήτοι καθαρό ποσό ,00 πλέον ΦΠΑ 23% 4.715,00. β) Προµήθεια και εγκατάσταση IP τηλεφωνικού κέντρου µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (13.530,00 ), ήτοι καθαρό ποσό ,00 πλέον ΦΠΑ 23% 2.530,00. γ) Προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικού τηλεφωνικών ερευνών µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (34.440,00 ), ήτοι καθαρό ποσό ,00 πλέον ΦΠΑ 23% 6.440,00. Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο του υπό προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού, αποκλειοµένης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε µεµονωµένο τµήµα του. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 2. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και διενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού ορίζεται η εικοστή πέµπτη (25 η ) Αυγούστου 2014 ( ), ηµέρα ευτέρα και ώρα µ.µ. στην αίθουσα Ι-15 (ισόγειο) του κτηρίου της ΕΛΣΤΑΤ, Πειραιώς 46 & Επονιτών, Πειραιάς. Οι συµµετέχοντες καλούνται να υποβάλλουν τις προφορές τους σε δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την παραπάνω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής τους. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 3. Οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 2

3 4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 5. Κριτήριο κατακύρωσης του έργου αποτελεί η χαµηλότερη τιµή. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τους συµµετέχοντες για όλο το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται από τη διακήρυξη. Αποκλείεται η αναθεώρηση/αναπροσαρµογή των τιµών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του συµµετέχοντα πέραν του αντιτίµου του έργου που θα εκτελέσει στην ΕΛΣΤΑΤ βάσει των τιµών της προσφοράς του. 6. ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισµοί, ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 118/2007). Οι ενώσεις εταιρειών/παρόχων υπηρεσιών δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Επισηµαίνεται ότι στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο διαγωνισµό, δε µπορεί επί ποινή αποκλεισµού να µετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές. 7. ικαιολογητικά συµµετοχής Οι υποψήφιοι προµηθευτές οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά, µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 7.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό για το σύνολο του προς προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού σε ευρώ για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α., ήτοι ποσό τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι πέντε (3.659,25 ), που να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 παρ.1 περ α και άρθρο 25 παρ.4 του Π 118/07 Κανονισµού Προµηθειών ηµοσίου. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ επί ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς. 7.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία: i. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν. ii. Θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες, δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση: α) για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περ. 1 του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/07 δηλαδή: - συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, - δωροδοκία, - απάτη, - νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες β) για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας γ) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Την ανωτέρω δήλωση, όταν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα, υποβάλλουν: - οι ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. - ο Πρόεδρος του Σ και ο ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. - σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποι του. 7.3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, που συµµετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: - δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, - δεν τελούν υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν.3588/2007 ή σε διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, 3

4 - δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, - δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 ή υπό διαδικασία θέσης σε κοινή εκκαθάριση (για νοµικά πρόσωπα), - είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου αναφέροντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου και το ειδικό επάγγελµα τους, - ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους σε δηµόσιο διαγωνισµό µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δεν έχει κηρυχτεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα. 7.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 7.5 Οποιαδήποτε νοµιµοποιητικά έγγραφα είναι απαραίτητα προκειµένου να γίνει σαφής στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού η νοµική µορφή του συµµετέχοντος, η διοίκηση του και η εκπροσώπηση του στο διαγωνισµό. 7.6 Όλες τις απαραίτητες δηλώσεις/βεβαιώσεις, από τις οποίες θα αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος προµηθευτής διαθέτει την αναγκαία υποδοµή, οργάνωση, προσωπικό, µέσα και εξοπλισµό προκειµένου να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει επιτυχώς το υπό ανάθεση έργο. Επισήµανση: Μετά την κατάθεση της προσφοράς και επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από το αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά τη σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. 8. Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος µε την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης αλλά και τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. 9. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το πλήρες κείµενο της διακήρυξης ηλεκτρονικά από το διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (τοµέας προκηρύξεις), αφού συµπληρώσουν τα στοιχεία τους σε σχετική ηλεκτρονική φόρµα (π.χ. επωνυµία, διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας κτλ) Η διάθεση της διακήρυξης µε τα συνηµµένο παράρτηµά της θα γίνεται και από το Τµήµα Προµηθειών της /νσης Οικονοµικής ιοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ, οδός Πειραιώς 46 & Επονιτών, 7 ος όροφος, Γραφ. 703, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, η δε παραλαβή της γίνεται µε ευθύνη κάθε υποψηφίου είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορά (courier) µε έξοδα του υποψηφίου. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει κατά την παραλαβή της να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφερόµενων, έτσι ώστε η αναθέτουσα αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συµπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε το συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν άµεσα και εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Τυχόν υποβληθείσες στην Αναθέτουσα Αρχή ερωτήσεις των υποψηφίων προµηθευτών και οι σχετικές απαντήσεις και διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα αναρτώνται, σε τακτά χρονικά διαστήµατα και µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού), στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής, στον οποίον οι υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν, κατά αποκλειστική τους αρµοδιότητα, να ανατρέχουν προς ενηµέρωσή τους. Μόνο σε περίπτωση που υποβληθέν ερώτηµά τους (για το οποίο έχει επιβεβαιωθεί η αποστολή του στην Αναθέτουσα Αρχή) δεν έχει απαντηθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την Αναθέτουσα Αρχή για παροχή διευκρινίσεων. 10. Τη σχετική σύµβαση θα υπογράψουν ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, που µε την ιδιότητά του αυτή την εκπροσωπεί και ο µειοδότης που θα προκύψει από το διαγωνισµό. 4

5 Για την υπογραφή της σύµβασης ο µειοδότης θα καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, που θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά δύο (2) µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστηµα. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισµού, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση εντός της προθεσµίας που του ορίστηκε ή αρνηθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η αναθέτουσα αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις κυρώσεις (Π.. 118/07). 11. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τον παραπάνω εξοπλισµό εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Αν δεν εκτελέσει εµπρόθεσµα την ανωτέρω προµήθεια θα επιβληθούν σε βάρος του οι νόµιµες κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32 του Π 118/ Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση των κωδικών αριθµών εξόδων 7123 και 7127 του προϋπολογισµού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ, οικον. έτους 2014, και υπόκειται σε κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., µετά του αναλογούντος χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου και σε όλες τις υπόλοιπες νόµιµες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει την ΕΛΣΤΑΤ. 13. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής που θα εκδώσει η ΕΛΣΤΑΤ στο όνοµα του δικαιούχου, µετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και καλής εκτέλεσης από την αρµόδια Επιτροπή και την απαραίτητη προσκόµιση όλων των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, θα θεωρείται από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα εξοφλείται από την Ταµειακή Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ. Πέραν του συµβατικού τιµήµατος, ο προµηθευτής δε θα έχει καµία απαίτηση κατά της ΕΛΣΤΑΤ για δαπάνες, τις οποίες πραγµατοποίησε κατά την εκτέλεση του έργου ή εξ αφορµής αυτού. Ο προµηθευτής θα αναλάβει την εκτέλεση της σύµβασης θεωρώντας το συµβατικό τίµηµα επαρκές, νόµιµο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης µετά από συνολική έρευνα που θα έχει πραγµατοποιήσει πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο συµβατικό τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι ενδεχόµενες αµοιβές τρίτων, καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΛΣΤΑΤ. 14. Υποχρεώσεις του Προµηθευτή - Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο προµηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε τα αρµόδια στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά µε την εκτέλεση των υπηρεσιών εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του προς προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού που προβλέπονται στη σχετική σύµβαση. - Η εκτέλεση του έργου θα γίνει από προσωπικό του προµηθευτή, κατάλληλα εκπαιδευµένο και έµπειρο. Ο προµηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα και απόδοση, σύµφωνα µε τη διακήρυξη και τη σύµβαση που θα υπογραφεί, της εργασίας του προσωπικού του. - Ο προµηθευτής οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της ΕΛΣΤΑΤ. - Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προµηθευτή σε οποιοδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συνάψει µε την ΕΛΣΤΑΤ, εκτός της αµοιβής του, την οποία µπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα της επιλογής του. - Η ΕΛΣΤΑΤ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Η ΕΛΣΤΑΤ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση στο προσωπικό του Προµηθευτή ή τρίτων. 5

6 - Ο προµηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς κατά τη διάρκεια της σύµβασης. - Σε περίπτωση που ο προµηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα µέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της ΕΛΣΤΑΤ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη διακήρυξη και τη σύµβαση υποχρεώσεών τους. Εάν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης, οποιαδήποτε από τα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύµβασης µε τους ίδιους όρους και την ίδια τιµή. - Ο προµηθευτής σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης ή της διακήρυξης ή της προσφοράς του, έχει πέραν των προβλεποµένων νοµικών σε βάρος του κυρώσεων και την υποχρέωση να αποζηµιώσει την ΕΛΣΤΑΤ για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. 15. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ενώπιον τριµελούς Επιτροπής, τα µέλη της οποίας έχουν επιλεγεί µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 του ν. 4024/ Για τη βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, καθώς και για την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου, συγκροτείται Επιτροπή, τα µέλη της οποίας έχουν επιλεγεί µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 του ν. 4024/ Το πρακτικό κλήρωσης των µελών των ανωτέρω Επιτροπών επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. Εσωτερική διανοµή 1.- Γραφείο κ. Προέδρου 2.- Γεν. /νση ιοίκησης & Οργάνωσης 3.- /νση Οικονοµικής ιοίκησης Τµήµα Προµηθειών (2) 4.- Μέλη Επιτροπής Ο Πρόεδρος Ανδρέας Β. Γεωργίου Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάµενος του τµήµατος Γεν. Πρωτοκόλλου & ιεκπεραίωσης Σταύρος Μπεριάτος 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Αντικείµενο του έργου αποτελεί η προµήθεια εγκατάστασης τηλεδιάσκεψης, IP τηλεφωνικού κέντρου και λογισµικού τηλεφωνικών ερευνών. Το παρόν έργο αποτελείται από τρία µέρη, που όµως θα προσφερθούν σαν σύνολο από τον ίδιο προµηθευτή ή συνεργαζόµενους προµηθευτές, ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και η συνολική επεκτασιµότητα. Όλα τα επιµέρους στοιχεία πρέπει να παραδοθούν εγκατεστηµένα σε πλήρη λειτουργία και µε εγγύηση ενός τουλάχιστον χρόνου. Η τιµή προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει και την εκπαίδευση που είναι αναγκαία για την αξιοποίηση του εξοπλισµού. Ο προµηθευτής πρέπει να προσφέρει και (προαιρετική) συντήρηση πέραν της περιόδου εγγύησης µε τιµές που να τον δεσµεύουν για πέντε έτη. Για όσα ήδη είναι δυνατόν πρέπει να ορίζεται τιµή µονάδος. Είναι επιθυµητό να υπάρχει προαιρετική προσφορά για επιπλέον δοµικά στοιχεία, πέραν των όσων ζητούνται από την διακήρυξη. Αναλυτικά: 1.1 Εγκατάσταση τηλεδιάσκεψης videoconference Το σύνολο του εξοπλισµού όπως περιγράφεται στον οµώνυµο πίνακα θα εγκατασταθεί σε αίθουσα συσκέψεων της υπηρεσίας και θα συνδεθεί στο υπάρχον δίκτυο δεδοµένων. Θα χρησιµοποιηθεί για συµµετοχή της ΕΛΣΤΑΤ σε τηλεδιασκέψεις. Λόγω ανάγκης συµπίεσης του κόστους, η αρχική πρόβλεψη στηρίζεται σε χρήση των ήδη υπαρχόντων στην υπηρεσία οθονών και βιντεοπροβολέων αλλά είναι επιθυµητό να υπάρχει προαιρετική προσφορά για κατάλληλες οθόνες και βιντεοπροβολείς. Η απαιτούµενη εγκατάσταση περιγράφεται στον πίνακα «Video conference» 1.2 IP τηλεφωνικό κέντρο και συσκευές Η ΕΛΣΤΑΤ χρησιµοποιεί ήδη ένα κλασικό ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο (Τ/Κ) που είναι συνδεδεµένο στο «Σύζευξις» αλλά οι δυνατότητες επέκτασης του βρίσκονται σε οριακό σηµείο. Η παρούσα προµήθεια στοχεύει στην δηµιουργία υποδοµής IP τηλεφωνίας και ταυτόχρονη αύξηση των τηλεφωνικών δυνατοτήτων της υπηρεσίας χωρίς επιπλέον επένδυση στο παλαιό Τ/Κ. Η νέα εγκατάσταση που θα συνδεθεί και αυτή στο «Συζευξις» θα είναι εντελώς ανεξάρτητη από την υπάρχουσα και µε διαφορετική αριθµοδότηση. Συνοδεύεται από προµήθεια καταλλήλων συσκευών και αδειών χρήσης από προσωπικούς Η/Υ. Τέλος προβλέπεται συνεργασία του IP τηλεφωνικού συστήµατος µε το λογισµικό τηλεφωνικών ερευνών. Από την παρούσα προµήθεια ζητούνται: Ένα (1) Τ/Κ που περιγράφεται στον πίνακα «Υβριδικό τηλεφωνικό κέντρο» εκαπέντε (15) απλές τηλεφωνικές συσκευές που περιγράφονται στον πίνακα «Απλές Συσκευές» ύο (2) τηλεφωνικές συσκευές γραµµατείας που περιγράφονται στον πίνακα «Τηλεφωνικές συσκευές γραµµατείας» ύο (2) εικονοτηλέφωνα που περιγράφονται στον οµώνυµο πίνακα έκα (10) άδειες χρήσης (licence) ή/και τυχόν λογισµικό για χρήση του προσφερόµενου τηλεφωνικού κέντρου από κοινούς προσωπικούς Η/Υ αντί τηλεφωνικής συσκευής (voip client). 1.3 Λογισµικό τηλεφωνικών ερευνών (Computer Αssisted Τelephone Ιnterview) Το ζητούµενο λογισµικό δηµιουργίας ερωτηµατολογίων Η/Υ (φόρµες) πρέπει να επιτρέπει την δηµιουργία απεριόριστου αριθµού ερωτηµατολογίων, σε φιλικό γραφικό περιβάλλον. Τα ερωτηµατολόγια πρέπει να δέχονται διάφορες δοµές ερωτήσεων και τουλάχιστον Λίστες, αριθµούς, Ναι /Όχι µε ελέγχους. 7

8 Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα µεταβλητής ροής (skip logic) των εποµένων ερωτήσεων βάσει προηγούµενης απάντησης. Τέλος πρέπει να δίνει την δυνατότητα διαχείρισης του καταλόγου των ερευνώµενων ως ήδη εκπληρωµένου, υπό έρευνα κλπ. Θα πρέπει να παραδοθεί µε δυνατότητα δηµιουργίας απεριόριστου αριθµού ερωτηµατολογίων που θα συµπληρωθούν σε απεριόριστα αντίτυπα µε µόνο περιορισµό δέκα (10) σύγχρονους χρήστες. Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος περιγράφονται στον πίνακα «Λογισµικό ερωτηµατολογίων». 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού, περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες συµµόρφωσης που ακολουθούν : 2.1 VIDEO CONFERENCE Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 1 Σύστηµα Τηλεδιάσκεψης 1.1 Αριθµός προσφερόµενων µονάδων Να αναφερθεί ο οίκος κατασκευής και το µοντέλο. 1.3 Υποστήριξη των παρακάτω αναλύσεων High Definition: 1080p60 (1920 x 1080 pixels), 720p60 (1280 x 720 pixels). 1.4 Ταχύτητα τηλεδιάσκεψης σε Η.323 /SIP 64Kbps 6MBps 1.5 Υποστήριξη προτύπων Video H.261, H.263, H.263+/++, H.264, H.264 High Profile 1.6 Υποστήριξη προτύπων Audio G 7 1 1, G 7 2 8, G 7 2 9, G 7 2 2, G , G , AAC- LD, AMR 1.7 Υποστήριξη Full duplex echo cancellation 1.8 Υποστήριξη Automatic gain control (AGC) 1.9 Υποστήριξη dual monitor 1.10 Υποστήριξη προτύπων ασφαλείας : H.235 (AES) 1.11 Υποστήριξη δύο ταυτόχρονων ροών (Dual Streaming Η.239) εικόνας (ένα Video Source και ένα Data Source) 1.12 Έλεγχος από το τηλεχειριστήριο της κάµερας, του ήχου και του interface του λογισµικού χρήσης της συσκευής 1.13 Να διαθέτει εσωτερική MCU (Multiconferece Control Unit) 4 σηµείων για Η.323 /SIP τηλεδιασκέψεις 1.14 υνατότητα µελλοντικής αναβάθµισης της εσωτερικής MCU από 4 σε 9 σηµείων για Η.323 /SIP τηλεδιασκέψεις 8

9 1.15 Έγχρωµη κάµερα HD (PTZ) ανάλυσης 1920x1080 στα 60fps, µε αυτόµατη ρύθµιση White Balance και εστίαση >= 14x και δυνατότητα περιστροφής σε τόξο > Να συνοδεύεται από ενσύρµατο πολυκατευθυντικό µικρόφωνο µε δυνατότητα διακοπής λειτουργίας και echo cancellation 1.17 Να υποστηρίζει ενσωµατωµένη λειτουργία καταγραφής τηλεδιάσκεψης µε δυνατότητα αποθήκευσης σε εξωτερικό σκληρό δίσκο Να υποστηρίζει Video Streaming 1.19 Να υποστηρίζει τουλάχιστον τις παρακάτω τεχνικές QoS : DiffServ, IP Precedence, Firewall Port Sync, Port pinholing NAT IP address mask, Adaptive Bandwidth Adjustment, Packet loss recovery, Max packet size adjustment 1.20 Να διαθέτει θύρα σύνδεσης Ethernet RJ45 100BaseT µε δυνατότητα full duplex σε IP δίκτυο 1.21 Να διαθέτει κατάλληλες θύρες εισόδου για τη σύνδεση της προσφερόµενης κάµερας και των µικροφώνων 1.22 Να διαθέτει µία τουλάχιστον είσοδο video DVI 1.23 Να διαθέτει εξόδους video HDMI και DVI 2.2 ΥΒΡΙ ΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 1 Υβριδικό τηλεφωνικό κέντρο IP-PBX µε υποστήριξη τουλάχιστον 100 εσωτερικών τηλεφωνικών συσκευών 2 Να υποστηρίζει τουλάχιστον 25 ταυτόχρονες κλήσεις 3 Να διαθέτει ελεύθερες υποδοχές για την εγκατάσταση κατάλληλων Voice modules για επικοινωνία µέσω αναλογικών ή ψηφιακών δικτύων. 4 Να διαθέτει τη δυνατότητα υποστήριξης τουλάχιστον οκτώ GSM ή UMTS γραµµών µε την εγκατάσταση αντίστοιχων Voice modules 5 Να διαθέτει 10/100Mbps Ethernet WAN θύρα 6 Να διαθέτει USB θύρα 7 Να διαθέτει RS232 θύρα 8 Υποστήριξη πρωτοκόλλου SIP RFC Υποστήριξη πρωτοκόλλων UDP,TCP,TLS,SRTP 10 Υποστήριξη των ακόλουθων codec για κλήσεις φωνής: G.711, GSM, SPEEX, G.722, G.726, ADPCM, G.729A 11 Υποστήριξη των ακόλουθων codec για κλήσεις video: H261, H263, H263p, H264, MPEG4. 12 Να ενσωµατώνει ενδεικτικές λυχνίες LED για τη σήµανση των ενεργών Voice modules 13 Να υποστηρίζει Firewall, VLAN, DDNS 14 Να υποστηρίζει Static IP, PPPoE, DHCP 15 Να υποστηρίζει DHCP Server και OpenVPN 16 Υποστήριξη λειτουργίας Automated Attendant (IVR) 17 Υποστήριξη λειτουργίας Call Back 18 Υποστήριξη λειτουργίας BLF (Busy Lamp Field) 19 Υποστήριξη λειτουργίας incoming Number Blacklist 9

10 20 Υποστήριξη λειτουργίας Call forward 21 Υποστήριξη λειτουργίας Call Detail Records) 22 Υποστήριξη λειτουργίας Do Not Disturb 23 Υποστήριξη λειτουργίας Call Pickup 24 Υποστήριξη λειτουργίας Call Parking 25 Υποστήριξη λειτουργίας Call Routing 26 Υποστήριξη λειτουργίας Call Transfer 27 Υποστήριξη λειτουργίας conference call 28 Υποστήριξη λειτουργίας Intercom/Zone Intercom 29 Υποστήριξη λειτουργίας καταγραφής των κλήσεων Call Recording 30 Υποστήριξη λειτουργίας Call Waiting 31 Υποστήριξη λειτουργίας Caller ID 32 Υποστήριξη λειτουργίας DISA(Direct Inward System Access) 33 Υποστήριξη λειτουργίας direct dial-in (DDI) 34 Υποστήριξη λειτουργίας Dial by Name 35 Υποστήριξη λειτουργίας Voic , Voic to , Voic Forwarding 36 Υποστήριξη λειτουργίας SMS to Mail και Mail to SMS 37 Υποστήριξη λειτουργίας Fax to , T.30, T Υποστήριξη λειτουργίας Call queuing 39 Υποστήριξη λειτουργίας Phone Provisioning 40 Υποστήριξη λειτουργίας Click to Call 41 Υποστήριξη λειτουργίας Call Popup 42 Υποστήριξη λειτουργίας Call task 43 Υποστήριξη λειτουργίας Ring Group 44 Υποστήριξη λειτουργίας Three-way Calling 45 Υποστήριξη λειτουργίας Paging/Zone Paging 46 Υποστήριξη λειτουργίας PIN Code Control 47 Υποστήριξη λειτουργίας Music On Hold 48 Υποστήριξη λειτουργίας Music On Transfer 49 Υποστήριξη αποµακρυσµένων θέσεων εργασίας 50 υνατότητα υποστήριξης εγκατάστασης δεύτερης µονάδας IP-PBX του ίδιου κατασκευαστή και παραµετροποίησης της ως εφεδρικού ΤΚ της πρώτης µονάδας τηλεφωνικού κέντρου. 2.3 ΑΠΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 1 ικτυακή τηλεφωνική συσκευή 2 Ελάχιστο µέγεθος/ανάλυση οθόνης (pixels) 180x60 3 Να διαθέτει δύο (2) θύρες 10/100Mbps Fast Ethernet µε ενσωµατωµένη PoE λειτουργία 4 Υποστήριξη High Definition Wideband audio 5 Υποστήριξη δύο τουλάχιστον τηλεφωνικών γραµµών 6 Υποστήριξη δύο τουλάχιστον SIP λογαριασµών 7 Υποστήριξη τηλεφωνικού καταλόγου τουλάχιστον 500 επαφών 8 Υποστήριξη τηλεδιάσκεψης τουλάχιστον τριών σηµείων. 9 Υποστήριξη τριών τουλάχιστον 10

11 προγραµµατιζόµενων πλήκτρων XML εφαρµογών 10 Υποστήριξη πρωτοκόλλων SIP RFC2361, TCP/IP/UDP, RTP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, TR-069, 802.1x 11 Να ενσωµατώνει διακριτά πλήκτρα λειτουργίας για τις λειτουργίες HOLD, SPEAKERPHONE, SEND/REDIAL, TRANSFER, CONFERENCE, MUTE, HEADSET, VOLUME, PHONEBOOK/CONTACTS και MESSAGE 12 Υποστήριξη πρωτοκόλλων φωνής G.723.1, G.729A/B, G.711u/a, G , G.722, ilbc 13 Να υποστηρίζει Layer 2 (802.1Q, 802.1p) NAI Quality of Service (QoS) 14 Να υποστηρίζει Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) Quality of Service (QoS) 15 Υποστήριξη MD5 authentication 16 Υποστήριξη 256bit AES encryption 17 Υποστήριξη Signalling encryption (TLS) 18 Υποστήριξη Media encryption SRTP 19 Να διαθέτει ρυθµιζόµενο στήριγµα βάσης 2.4 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 1 ικτυακή τηλεφωνική συσκευή µε οθόνη αφής, τύπου TFT LCD 2 Ελάχιστο µέγεθος/ανάλυση οθόνης (pixels) 480x272 3 Να διαθέτει δύο (2) θύρες 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet µε ενσωµατωµένη PoE λειτουργία 4 Να διαθέτει κατάλληλη θύρα για τη σύνδεση και τροφοδοσία έως τεσσάρων Extension Modules µε οθόνη LCD και 20 BLF πλήκτρα. Στην προσφερόµενη σύνθεση να περιλαµβάνεται ένα extension module. 5 Υποστήριξη High Definition Wideband audio 6 Να διαθέτει SD card slot και USB port 7 Υποστήριξη έως έξι τηλεφωνικών γραµµών 8 Υποστήριξη έως έξι SIP λογαριασµών 9 Υποστήριξη τηλεφωνικού καταλόγου έως 1000 επαφών 10 Υποστήριξη τηλεδιάσκεψης έως πέντε σηµείων. 11 Υποστήριξη λειτουργικού Android 2.3 ή ανώτερο 12 Υποστήριξη Skype 13 Υποστήριξη Google Voice 14 Υποστήριξη Microsoft Lync Client 15 Υποστήριξη εφαρµογών Youtube, Facebook και Twitter 16 Υποστήριξη λειτουργίας Bluetooth 11

12 17 Υποστήριξη EHS (Electronic Hook-Switch) 18 Υποστήριξη πρωτοκόλλων SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP 19 Να ενσωµατώνει διακριτά πλήκτρα λειτουργίας για τις λειτουργίες MUTE, HOLD, PHONEBOOK, MESSAGE, HEADSET, TRANSFER, CONFERENCE, VOLUME, SPEAKERPHONE, SEND/REDIAL 20 Να ενσωµατώνει πλήκτρα πλοήγησης τουλάχιστον για τις εντολές HOME, MENU, SEARCH, RETURN 21 Υποστήριξη πρωτοκόλλων φωνής G.711, G.722, G.729A/B, AAC, MP3, WMA 22 Υποστήριξη πρωτοκόλλων αποκωδικοποίησης εικόνας Η.264, Η.263/263+, MPEG4 23 Να υποστηρίζει Layer 2 (802.1Q, 802.1p) NAI Quality of Service (QoS) 24 Να υποστηρίζει Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) Quality of Service (QoS) 25 Υποστήριξη MD5 authentication 26 Υποστήριξη 256bit AES encryption 27 Υποστήριξη Signalling encryption (TLS) 28 Υποστήριξη Media encryption SRTP 29 Υποστήριξη µελλοντικών αναβαθµίσεων του firmware µέσω TFTP/HTTP/HTTPS 30 Να διαθέτει ρυθµιζόµενο στήριγµα βάσης 2.5 ΕΙΚΟΝΟΤΗΛΕΦΩΝΑ Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 1 ικτυακή τηλεφωνική συσκευή µε οθόνη αφής 7" 2 Ελάχιστο µέγεθος/ανάλυση οθόνης (pixels) 800x400 3 Να ενσωµατώνει Wifi b/g/n NAI 4 Να διαθέτει δύο (2) θύρες 10/100Mbps Fast Ethernet µε ενσωµατωµένη PoE λειτουργία 5 Να διαθέτει SD/MMC/SDHC card slot 6 Να διαθέτει 2 x USB 2.0 θύρες και Mini HDMI θύρα 7 Υποστήριξη τριών SIP λογαριασµών 8 Υποστήριξη λογαριασµού IPVideoTalk µε video mail 9 Υποστήριξη καταλόγου επαφών video 10 Υποστήριξη Google Voice 11 Υποστήριξη virtual BLF keys 12 Υποστήριξη εφαρµογών Youtube, Facebook και Twitter 13 Υποστήριξη Yahoo/MSN/Google IM 14 Υποστήριξη πρωτοκόλλων δικτύου SIP RFC3261, TCP/UDP/IP, PPPoE, RTP/RTCP, TLS/SRTP, HTTP/HTTPS, ICMP, ARP/RARP, DNS, DHCP, NTP/SNTP, Telnet, UPnP 15 Υποστήριξη πρωτοκόλλων φωνής-ήχου: G.711, G.722, G.723.1, G.729AB, GSM- 12

13 FR, G , L16-256, ACC, MP3, WMA, Real. 16 Υποστήριξη πρωτοκόλλων αποκωδικοποίησης εικόνας H.264, H.263, H Να ενσωµατώνει Mega Pixel CMOS NAI camera 18 Υποστήριξη 3-way conference 19 Υποστήριξη λειτουργίας PiP (Picture-in- NAI Picture) 20 Υποστήριξη σίγασης ήχου (audio mute) 21 Υποστήριξη παύσης εικόνας (camera block) 22 Υποστήριξη καταγραφής εικόνας 23 Υποστήριξη Layer 2 (IEEE 802.1Q/p VLAN NAI tagging) Quality of Service (QoS) 24 Υποστήριξη Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) Quality of Service (QoS) 25 Υποστήριξη πρωτοκόλλων ασφαλείας HTTPS, SIPS/TLS/SRTP, AES 26 Υποστήριξη TR-69 και Syslog για την αποµακρυσµένη παρακολούθηση και διαχείριση της συσκευής 27 Υποστήριξη STUN, UPnP και NAT-PMP 28 Υποστήριξη παραµετροποίησης µέσω της LCD οθόνης 29 Υποστήριξη µελλοντικών αναβαθµίσεων του firmware µέσω TFTP/HTTP/HTTPS 2.6 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 1 Αποθήκευση δεδοµένων: Εφαρµογή υποστηριζόµενη από σχεσιακή βάση δεδοµένων 2 Χρήστες: Windows client, σε on line σύνδεση µε τη βάση 3 Γραφικό interface (GUI) φιλικό προς το χρήστη. 4 ηµιουργία πολλαπλών ερωτηµατολογίων 5 Πολλαπλές ερωτήσεις ανά ερωτηµατολόγιο 6 Ελεύθερη εισαγωγή ερωτηµάτων από τους χρήστες 7 ιάφοροι τύποι υποστηριζόµενων απαντήσεων (Λίστα, αριθµητικό, πολλαπλών απαντήσεων, ναι-όχι, πολλαπλών απαντήσεων αριθµητικό, κείµενο.) 8 Ακρίβεια Πληροφοριών: Έλεγχος απαντήσεων π.χ. από Ροή Ερωτήσεων: Skip logic, τεχνική που επιτρέπει την λογική αποφυγή απάντησης σε ερώτηση που δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του ερωτώµενου. 10 ιαχείριση λίστας πελατών στόχων / ερωτώµενων 13

14 11 Φιλτράρισµα: ιαχείριση της λίστας ερωτούµενων από το σύνολο των χρηστών µε χρωµατική σήµανση για τη κατάσταση του ερωτώµενου δηλ. ολοκληρωµένο, check out, κλπ. 12 Hardware Integration: Ολοκλήρωση µε ip τηλεφωνικό κέντρο και αυτόµατη τηλεφωνική κλήση ερωτούµενου 13 Τεχνογνωσία & Έργα: Τουλάχιστον τρείς εγκαταστάσεις (ανάλογα έργα) σε δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα 14 υνατότητα επίδειξης της εφαρµογής 15 Εξαγωγή στοιχείων τουλάχιστον σε µορφή Excel, Oracle και txt. 14

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΔΜΥ6ΣΙ-ΝΜ8 ΑΔΑΜ: 14PROC002205572 Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Ο εξοπλισµός και το λογισµικό που περιλαµβάνονται στην κάθε οµάδα περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόµενο Παράρτηµα Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Ο εξοπλισµός και το λογισµικό που περιλαµβάνονται στην κάθε οµάδα περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόµενο Παράρτηµα Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α: ΒΙΡΜ6ΣΙ-3Θ1 Α ΑΜ: 14PROC001864074 Πειραιάς, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΞ46ΣΙ-7ΝΡ ΑΔΑΜ: 14PROC001937061 Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α:ΨΨΖ66ΣΙ-9ΦΜ Πειραιάς, 4 Αυγούστου 2014 Αριθ. πρωτ.: 9526/Α2-4898 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ,

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 654Ο6ΣΙ-4ΜΒ ΑΔΑΜ: 14PROC002399118 Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΝΡΨ6ΣΙ-ΣΗ0 Πειραιάς, 2 Ιουλίου 2014 Αριθ. πρωτ.: 8211/Α2-4326

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002304066

ΑΔΑΜ: 14PROC002304066 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΑ4Ζ6ΣΙ-ΡΔΠ ΑΔΑΜ: 14PROC002304066 Πειραιάς, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002664894 2015-03-26

15PROC002664894 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α: Α ΑΜ: Πειραιάς, 23 Μαρτίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 4118/A2-2333 Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β) του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195) «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β) του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195) «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΗΦ6ΣΙ-ΙΣ3 ΑΔΑΜ: 14PROC001969889 Πειραιάς, 4 Απριλίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 7Α9ΘΦ ΗΟ3 Α ΑΜ: 14PROC002380077

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών

Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 /06/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 /06/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 /06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.ΠΣΑΠ /Φ145/10 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30 / 10 / 2013 Α.Π. Φ1/2/οικ.31328/5840 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα 30 / 10 / 2013 Α.Π. Φ1/2/οικ.31328/5840 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013 Παλλήνη, 16/04/ 2013 Αρ πρωτ :72708 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/204 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/204 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΦΓΟΡ1Υ-8ΡΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη,22100,Τρίπολη Τηλ.: 2710230000, Fax: 2710230005, http://www. uop. gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 Αντικείμενο Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα