ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», (ΕΤΑ) Μέτρο 2.1 : «Υδατοκαλλιέργεια» ράση 5 : «Μέτρα για τη δηµόσια υγεία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», (ΕΤΑ) Μέτρο 2.1 : «Υδατοκαλλιέργεια» ράση 5 : «Μέτρα για τη δηµόσια υγεία»"

Transcript

1 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες: Σακελλαρίου Γιάννης Φλέρης Γιώργος Κουντουράκης Γιάννης Τηλέφωνα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ηµεροµηνία : Αριθµ. Πρωτ.: 830 Κωδικός πρόσκλησης: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΑ) Μέτρο 2.1 : «Υδατοκαλλιέργεια» ράση 5 : «Μέτρα για τη δηµόσια υγεία» Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1198/2006 του Συµβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας». 2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής» του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2 3. Την αριθµ. 2008/C 84/06 Οδηγία «Κατευθυντήριες γραµµές για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 4. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την αριθµ. Ε(2007)6402/ Απόφασή της όπως τροποποιείται και ισχύει. 5. Τα άρθρα 13 έως και 29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/A/ ) «Σύσταση Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων» όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/A/ ) «ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις και ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας», το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/A/ ) «Εθνικό σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» και το άρθρο 3 του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α/ ) «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». 6. Το Νόµο 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) «ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο ». 7. Το Νόµο 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/ ) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 9. Το Π.. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α/ ) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισµός των αρµοδιοτήτων του και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων Υπουργείων». 10.Το Π.. 127/2010 (ΦΕΚ 214/Α/ ) «Ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» και ειδικότερα η παρ. 2, του άρθρου 2, περί µεταφοράς αρµοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 11.Το Π.. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/ ) «ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών,, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,.», και ειδικότερα το άρθρο 4 για τη συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 12.Το Π.. 22/2012 (ΦΕΚ 47/Α/ ) «ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργού». 13.Την αριθµ / (ΦΕΚ Β 1639/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστασης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ειδικής Υπηρεσίας µε τίτλο «Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14.Την αριθµ / (ΦΕΚ 1205/Β/ ) ΚΥΑ «Έγκριση του Κανονισµού ιαδικασίας Πληρωµών του Ν.Π.Ι.. µε την επωνυµία Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασµό Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)». 15.Την αριθµ. 2058/ (ΦΕΚ 1563/Β/ ) ΚΥΑ «Σύστηµα ηµοσιονοµικών ιορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή

3 παρανόµως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας ». 16.Την αριθµ / (ΦΕΚ 2437/Β/ ) ΚΥΑ «Αναδιάρθρωση, αρµοδιότητες και κατανοµή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑ». 17.Την αριθµ / (ΦΕΚ 485/Β/ ) ΚΥΑ «Μεταφορά της ηµόσιας απάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωµή των µέτρων του Π.Α.Α. και του Ε.Π.ΑΛ και της ράσης 1 Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων, του µέτρου 4.2. του Ε.Π.ΑΛ. περιόδου από το πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε)». 18.Την αριθµ. 1676/ (ΦΕΚ 1867/Β/ ) ΚΥΑ «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π.ΑΛ. στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. Αλιείας». 19.Την αριθµ. 3135/ (ΦΕΚ 2533/Β/ ) ΚΥΑ «Καθορισµός διαδικασιών υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» του άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π.ΑΛ Την αριθµ. 2925/ (ΦΕΚ 2178/Β/ ) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Σύστηµα ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 21.Την αριθµ. 656/ Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την κατανοµή ηµόσιας απάνης στα µέτρα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας όπως τροποποιείται και ισχύει. 22.Τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν κάθε φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δηµόσια δαπάνη ύψους ,00 στα πλαίσια του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) και το Π Ε (ΣΑΕ 086/8). Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ΚΑΛΕΙ για την υποβολή προτάσεων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης 5 «Μέτρα για τη δηµόσια υγεία», του Μέτρου 2.1 : «Υδατοκαλλιέργεια», του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ

4 1. ΜΕΤΡΑ, ΣΤΟΧΟΙ, ΕΙΚΤΕΣ 1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στην ακόλουθη ράση και Μέτρο : Πίνακας 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΣ : ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΜΕΤΡΟ : ράση : ΑΛΙΕΙΑΣ «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ» Κωδ. Σύγκλισης 1 Εκτός σύγκλισης 2 ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑ «Υδατοκαλλιέργεια» 2.1 «Μέτρα για τη δηµόσια υγεία» 5 2 και να αφορούν : στην αποζηµίωση οστρακοκαλλιεργητών λόγω προσωρινής αναστολής της συλλογής εκτρεφόµενων Μαλακίων. Η αποζηµίωση χορηγείται στην περίπτωση που η επιβάρυνση των Μαλακίων λόγω του πολλαπλασιασµού τοξινογόνου πλαγκτού ή της παρουσίας βιοτοξινούχου πλαγκτού καθιστά αναγκαία την αναστολή της συλλογής των Μαλακίων για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας : - επί χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) συναπτών µηνών, και σε κάθε περίπτωση η απώλεια που προκλήθηκε λόγω της αναστολής της συλλογής είναι µεγαλύτερη του 30% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης, το οποίο υπολογίζεται µε βάση τον µέσο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά τη διάρκεια των τριών προηγούµενων ετών, ή - στην περίπτωση που η απώλεια που προκλήθηκε λόγω της αναστολής συλλογής της παραγωγής ανέρχεται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 35% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης, το οποίο υπολογίζεται µε βάση το µέσο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά τη διάρκεια των τριών προηγούµενων ετών.

5 Η ανώτατη διάρκεια για την οποία µπορεί να χορηγείται αποζηµίωση είναι δώδεκα (12) µήνες κατά τη διάρκεια της Προγραµµατικής Περιόδου ( ). Στην περίπτωση µίας και µόνης αναστολής που διαρκεί για διάστηµα µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών ή σε περίπτωση επανειληµµένων αναστολών που επιβάλλονται στην ίδια επιχείρηση και διαρκούν άνω των τεσσάρων µηνών η καθεµία και συνολικά υπερβαίνουν τους δώδεκα µήνες, η αποζηµίωση υπολογίζεται για το σύνολο της περιόδου, αλλά καταβάλλεται µόνο το κλάσµα που αντιστοιχεί το πολύ σε δώδεκα (12) µήνες αναστολής. 1.2 είκτες Παρακολούθησης Πίνακας 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ Οστρακοκαλλιεργητής που έχει λάβει αποζηµίωση Αριθµός 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2.1 Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση κατανέµεται ενδεικτικά ως ακολούθως: Πίνακας 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 2 ΜΕΤΡΟ : 2.1 Α/Α ράση 5 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ 1 Περιοχές εντός στόχου σύγκλισης ,00 2 Περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Το χρηµατοδοτικό σχήµα για τα σχέδια που πρόκειται να ενταχθούν στη ράση 5 του Μέτρου 2.1 αναλύεται ως εξής: Η ηµόσια απάνη (Κοινοτική και Εθνική συµµετοχή) ανέρχεται στα 100% του επιλέξιµου ποσού της αποζηµίωσης.

6 2.2 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν χρηµατοδοτηθούν Πράξεις έως το ύψος της διαθέσιµης συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. 3. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ Οι οικονοµικές αποζηµιώσεις είναι επιλέξιµες για συνεισφορά του ΕΤΑ για την κάλυψη απωλειών εισοδήµατος που προκλήθηκαν από απόφαση/σεις αναστολής συλλογής οστράκων, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παρούσας και εντός των χρονικών ορίων της τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου. 4. Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 4.1 Η υποβολή αιτήσεων αποζηµίωσης είναι δυνατή από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης έως τη λήξη της προγραµµατικής περιόδου. 4.2 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα: 1) Αίτηση Χρηµατοδότησης (σε 2 αντίγραφα), υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και η ψηφιακή της µορφή βρίσκεται στο αρχείο της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα 2) Τεχνική έκθεση, µε τα ανάλογα παραστατικά στοιχεία, για την τεκµηρίωση της εκτιµώµενης απώλειας. 3) Τεχνικό ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ ΠΠ), υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και η ψηφιακή του µορφή καθώς και οι οδηγίες συµπλήρωσής του, βρίσκονται στο αρχείο της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα 4) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της µονάδας οστρακοκαλλιέργειας, εν ισχύ τόσο κατά την υποβολή της πρότασης, όσο και την περίοδο του συµβάντος. 5) Άδεια λειτουργίας της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το Π.. 28/ ) Απόφαση/σεις της αρµόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της περιοχής εγκατάστασης της µονάδας, που αφορά στην έναρξη αναστολής της συλλογής των εκτρεφόµενων Μαλακίων, λόγω επιβάρυνσης του υδάτινου περιβάλλοντος εκτροφής και αντίστοιχη/ες Απόφαση/σεις άρσης των µέτρων αναστολής. 7) Βεβαίωση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, στην οποία θα προσδιορίζεται µε απόλυτη ακρίβεια το αίτιο της αναστολής συλλογής των οστράκων (στην περίπτωση που δεν προσδιορίζεται το αίτιο στην Απόφαση αναστολής), προκειµένου να διαπιστωθεί η συµβατότητά του µε τις προϋποθέσεις της παρούσας. ηλαδή, επιβάρυνση των Μαλακίων λόγω του

7 πολλαπλασιασµού τοξινογόνου πλαγκτού ή της παρουσίας βιοτοξινούχου πλαγκτού. 8) Φωτοαντίγραφο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος Ε1 και Ε3 εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του νοµικού προσώπου, για τα τρία προηγούµενα έτη του έτους του συµβάντος καθώς και φωτοαντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων, του συγκεκριµένου έτους απώλειας εισοδήµατος. 9) Καταστατικό νοµικού προσώπου και τυχόν τροποποιήσεις του. 4.3 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη µορφή στην κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας. 4.4 Μελλοντικά Συµβάντα : Προκειµένου να δικαιούνται αποζηµίωση για απώλεια εισοδήµατος λόγω αναστολής της συλλογής των Μαλακίων, οφειλόµενη στον πολλαπλασιασµό τοξινογόνου πλαγκτού ή στην παρουσία βιοτοξινούχου πλαγκτού, για συµβάντα που θα προκύψουν µετά την έκδοση της παρούσας Απόφασης, οι οστρακοκαλλιεργητές θα πρέπει να ενηµερώσουν εγγράφως την Υπηρεσία Αλιείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αµέσως µετά την έναρξη του φαινοµένου σχετικά µε την πρόθεσή τους να υποβάλουν αίτηση στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Υπηρεσία Αλιείας να προβεί σε τυχόν επιτόπιους ελέγχους εκτίµησης της ζηµιάς. Η ανωτέρω αίτηση-ενηµέρωση του οστρακοκαλλιεργητή προς την Υπηρεσία Αλιείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό που θα συνοδεύει την Αίτηση Χρηµατοδότησης του οστρακοκαλλιεργητή κατά την υποβολή της. 5. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 5.1 Ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου διενεργείται από την περιφερειακή υπηρεσία αλιείας. Αν διαπιστωθεί ότι ο φάκελος δεν περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, επιστρέφεται στον αιτούντα, που αποκλείεται και από την περαιτέρω αξιολόγηση. Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης ως προς τα δικαιολογητικά και ο αιτών και η εκµετάλλευση συγκεντρώνει τις βασικές προϋποθέσεις, ολοκληρώνεται η διενέργεια ελέγχου από την ίδια Υπηρεσία, για την εκτίµηση της απολεσθείσας παραγωγής. Οι απώλειες εισοδήµατος από την αναστολή συλλογής των Μαλακίων µπορούν να προκύψουν από : - πραγµατικές απώλειες των εκτρεφόµενων ζώων, σε περίπτωση άκρως µακροχρόνιων διακοπών λειτουργίας,

8 - χαµηλότερη αξία των Μαλακίων στην αγορά λόγω υπερβολικού µεγέθους, (τα στρείδια και τα µύδια µπορεί να καταστούν υπερµεγέθη για την αγορά νωπών προϊόντων και στην περίπτωση αυτή αναγκαστικά πωλούνται σε χαµηλότερες τιµές στη µεταποιητική βιοµηχανία). - χαµηλότερες αγοραίες τιµές τη στιγµή της επανάληψης της συλλογής, (τα µύδια και ιδίως τα στρείδια έχουν περιόδους κορύφωσης της κατανάλωσής τους, κατά τις οποίες οι τιµές είναι υψηλότερες. Αυτές οι περίοδοι κορύφωσης συχνά αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος του ετήσιου εισοδήµατος της επιχείρησης). Απώλειες εισοδήµατος που δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν θεωρούνται επιλέξιµες προς αποζηµίωση. Η εκτίµηση της ζηµιάς γίνεται βάσει της «αξίας απολεσθείσας παραγωγής» η οποία προσδιορίζεται : Αξία της απολεσθείσας παραγωγής = µέση απόδοση περιόδου αναφοράς (τριετία) χ µέση τιµή ίδιας περιόδου αναφοράς - απόδοση έτους ζηµιάς χ µέση τιµή έτους ζηµιάς. Οι µέσες τιµές και οι µέσες αποδόσεις προκύπτουν από τα επίσηµα στοιχεία της εκµετάλλευσης και τα ετήσια απογραφικά δελτία. Το άθροισµα της πραγµατοποιηθείσας κατά το έτος του συµβάντος παραγωγής και της απολεσθείσας παραγωγής δε µπορεί να υπερβαίνει την εγκεκριµένη ετήσια δυναµικότητα της εκµετάλλευσης. Με τη συµπλήρωση των ανωτέρω, η Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας διαβιβάζει στην Ε.Υ. ΕΦ.. Ε.Π. Αλιείας: την Αίτηση του ενδιαφεροµένου φορέα, προσυπογραµµένη και θεωρηµένη από την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, Τεχνικό ελτίο Προτεινόµενης Πράξης, συµπληρωµένο το Υπόδειγµα 2, συµπληρωµένη την εγκεκριµένη από την Επιτροπή Παρακολούθησης Λίστα Πληρότητας φακέλου/δικαιολογητικών. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Ε.Υ. ΕΦ.. Ε.Π. Αλιείας δύναται να ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων τόσο από Αρµόδιες Υπηρεσίες όσο και από το ικαιούχο, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται έως την ηµεροµηνία που ορίζει η Ε.Υ. ΕΦ.. Ε.Π. Αλιείας στο έγγραφό της.

9 5.2 Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγµατοποιείται από την Ε.Υ. ΕΦ.. Ε.Π. Αλιείας, µε βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά µε την: (i) (ii) πληρότητα και σαφήνεια της πράξης, τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων, Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής τους στην Ε.Υ. ΕΦ.. Ε.Π. Αλιείας. - Εφόσον η αξιολόγηση από την Ε.Υ. ΕΦ.. Ε.Π. Αλιείας αποβεί αρνητική, ή αν οι διαθέσιµοι πόροι δεν επαρκούν για τη χρηµατοδότηση πρότασης, ενηµερώνεται ο φορέας αυτής µε τη σχετική αιτιολόγηση, µέσω της Υπηρεσίας Αλιείας. - Εφόσον οι προτάσεις πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στα κριτήρια αξιολόγησης, η ΕΥ ΕΦ ΑΛΙΕΙΑΣ συντάσσει απόφαση ένταξης-χρηµατοδότησης της πράξης, την οποία αποστέλλει στο/στους ικαιούχους µέσω της Υπηρεσίας Αλιείας, για την αποδοχή των όρων της. - Στην Απόφαση ένταξης-χρηµατοδότησης θα καθορίζονται τα δικαιολογητικά, καθώς και οι διαδικασίες για την έκδοση της απόφασης πληρωµής και της καταβολής του εγκεκριµένου ποσού της αποζηµίωσης µέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. 6. ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, ή παράβασης των αναφερόµενων στην παρούσα, εφαρµόζονται οι διαδικασίες δηµοσιονοµικής διόρθωσης και η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών σύµφωνα µε την αριθµ. 2058/ (ΦΕΚ 1563/Β/2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση, «Σύστηµα ηµοσιονοµικών ιορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας », όπως τροποποιείται και ισχύει. Για τις διαδικασίες πρόληψης και αντιµετώπισης απάτης ακολουθείται η Κοινοτική και Εθνική νοµοθεσία όπως εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά. 7. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Για λόγους διαφάνειας, ο κατάλογος των ικαιούχων της παρούσας πρόσκλησης θα δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα (µε αναφορά στην επωνυµία του ικαιούχου και στο ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται.

10 8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, τη συµπλήρωση των Τ Π και άλλες διευκρινίσεις, µπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Υ. ΕΦ.. Ε.Π. Αλιείας, Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα, στα τηλέφωνα & και Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ», το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του Ε.Π., το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων, (όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ Π/Υ, δεικτών φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης), βρίσκονται στην ιστοσελίδα Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Ε.Υ. ΕΦ.. Ε.Π. Αλιείας µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Συνηµµένα: (i) Αίτηση χρηµατοδότησης (Υπόδειγµα 1) (ii) Βεβαίωση Κατάστασης Μονάδας (Υπόδειγµα 2) (iii) Υπόδειγµα Τεχνικού ελτίου Προτεινόµενης Πράξης και Υποέργου (iv) Κριτήρια Επιλογής Πράξεων (v) Λίστα Εξέτασης Πληρότητας Αιτήσεων Χρηµατοδότησης Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΝΑ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

11 ΜΕΤΡΟ 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (Να συµπληρωθεί από τον ενδιαφερόµενο) ΡΑΣΗ 5 Μέτρα για ηµόσια τη ηµόσια Υγεία 1. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 1.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Περιφέρεια Οδός ήµος Αριθµός ή ταχυδροµική θυρίδα Ταχυδροµικός κώδικας Τηλέφωνο Fax 1.3 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Φυσικό Πρόσωπο Εταιρεία 1 (Ο.Ε.-Ε.Ε.-Ε.Π.Ε.-Α.Ε) Άλλη Ηµεροµηνία σύστασης (µόνο για τις εταιρείες) 1.4. Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Περιφέρεια ήµος Π.Ε. Θέση Β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Περιφέρεια ήµος Π.Ε. Θέση 1

12 1.5 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΑΞΗΣ Ονοµατεπώνυµο (Υπεύθυνου κατά το νόµο) Θέση του στον Φορέα Πρότασης Ονοµατεπώνυµο (Υπεύθυνου για την Πράξη) Θέση του στον Φορέα Πρότασης 2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ονοµασία Πρακτορείο ή υποκατάστηµα /νση Αριθµός λογαριασµού του ενδιαφεροµένου στον εν λόγω οργανισµό 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ηµεροµηνία έναρξης αναστολής συλλογής Ηµεροµηνία λήξης αναστολής συλλογής 4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 4.1 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : 4.2 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Μισθωµένη θαλάσσια έκταση Ήµ/νια Έναρξης Μίσθωσης 4.3 ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ) ΕΙ ΟΣ Ήµ/νια Λήξης Μίσθωσης Εγκεκριµένη 2

13 4.4 Στοιχεία παραγωγής τελευταίας 3ετίας πριν το συµβάν και έτος συµβάντος Έτος (Έτος συµβάντος) Παραγωγή Τιµή Πώλησης /κιλό Σύνολο εισοδήµατος Εκτιµούµενη απώλεια εισοδήµατος λόγω αναστολής 4.5 Λόγοι απώλειας εισοδήµατος α. Απώλειες εκτρεφόµενου ζωικού κεφαλαίου (να αναγραφεί η απωλεσθείσα ποσότητα) β. Χαµηλότερη αξία στην αγορά λόγω υπερβολικού µεγέθους (να αναγραφεί η τιµή /κιλό που πωλήθηκε η παραγωγή) γ. Χαµηλότερες τιµές κατά την επανάληψη της συλλογής (να αναγραφεί η τιµή /κιλό τη στιγµή της επανάληψης της συλλογής) 4.6 Υπαγωγή της Πράξης σε άλλο Πρόγραµµα/ Μέσο Ενίσχυσης : *Στην περίπτωση, να αναφερθεί, το Πρόγραµµα (Εθνικό ή Κοινοτικό), τα στοιχεία έγκρισης (αριθµός/προϋπολογισµός, κλπ. OXI ηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόµου περί ψευδούς δηλώσεως, ότι όλα τα ανωτέρω συµπληρωθέντα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ Α ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 3

14 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΑΔΑ: Β464Φ-ΕΝΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.. ΠΡΟΣ : Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ράσεων Ε. Π. Αλιείας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μιχαλακοπούλου 103 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Αθήνα ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Υδατοκαλλιέργεια ΡΑΣΗ 5 Μέτρα για τη ηµόσια Υγεία Βεβαιώνεται ότι, η µονάδα οστρακοκαλλιέργειας για την οποία έχει κατατεθεί αίτηση για αποζηµίωση, λόγω αναστολής συλλογής των οστράκων και απώλειας εισοδήµατος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , Μέτρο 2.1, ράση 5, µε τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία : 1. Επωνυµία ικαιούχου και νοµική µορφή.. 2. Ηµεροµηνία υποβολής αίτησης.. 3. Περιοχή εγκατάστασης : Περιφέρεια. ήµος. Θέση. Θαλάσσιο Πάρκο. Τεµάχιο. Μισθωµένη θαλάσσια έκταση : 4. Παραγόµενα είδη :.. 5. Ετήσια εγκεκριµένη δυναµικότητα : α. Λειτουργεί µε όλες τις προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία άδειες. Οι άδειες της µονάδας βρίσκονται σε ισχύ και είναι οι εξής : - Αριθµ. πρωτ./ηµεροµηνία. - Αριθµ. πρωτ./ηµεροµηνία. - - β. Όπως προκύπτει από το αρχείο της Υπηρεσίας µας, (τιµολόγια πώλησης, ετήσια απογραφικά δελτία και λοιπά κατά το νόµο τηρούµενα στοιχεία, βιβλία και οικονοµικές καταστάσεις), η παραγωγή της µονάδας καθώς και η µέση τιµή πώλησης των οστράκων για κάθε ένα έτος, της προηγούµενης του συµβάντος (αναστολή συλλογής) τριετούς περιόδου έχει ως εξής : - έτος. : παραγωγή :.., µέση τιµή ( /κιλό) :.. - έτος. : παραγωγή :.., µέση τιµή ( /κιλό) :.. - έτος. : παραγωγή :.., µέση τιµή ( /κιλό) :.. Η παραγωγή του έτους του συµβάντος : - έτος. : παραγωγή :.., µέση τιµή ( /κιλό) :.. γ. Με την/τις αριθµ... Απόφαση/σεις της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας έχει ανασταλεί η συλλογή της παραγωγής, από έως, λόγω επιβάρυνσης του περιβάλλοντος εκτροφής... δ. Εκτιµάται ότι λόγω της αναστολής συλλογής των οστράκων η οικονοµική απώλεια της εν λόγω επιχείρησης για το έτος.. ανέρχεται σε. και οφείλεται σε.. Ηµεροµηνία :./../ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ (Όνοµα, Υπογραφή, Σφραγίδα)

15 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΑ

16 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΑΔΑ: Β464Φ-ΕΝΡ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ... 5 ΤΜΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ... 6 ΤΜΗΜΑ Ε: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 8 ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

17 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1:ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 2:ΚΩ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * 3:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ * :ΚΩ.* 7:ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ * ΑΛΙΕΙΑΣ 8:ΚΩ.* 9:ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ * 2 10:ΚΩ.* 11:ΣΤΟΧΟΣ * 12:ΚΩ * 13:ΤΑΜΕΙΟ * ΕΤΑ 14:ΚΩ.* 15:ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑ 16:ΚΩ. 17: 18: 19:ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ 1* 20:ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ 2* ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 21:ΜΕΤΡΟ/ ΡΑΣΗ* 2.1/5 22:ΚΩ.* 23:ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΩ. ΠΟΣΟΣΤΟ 24:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ* 1. 25:ΚΩ.* 26:ΠΟΣΟΣΤΟ 2. ΚΩ.* ΠΟΣΟΣΤΟ 27: 28: 29:ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ή ΝΟΜΟΣ / ΟΤΑ) :ΚΩ. (NUTS/LAU) ΚΩ. (NUTS/LAU) 31:ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 32:Ε ΑΦΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 33:ΚΩ. 34:ΠΟΣΟΣΤΟ 2. ΚΩ. ΠΟΣΟΣΤΟ 2 ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

18 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 35: ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 36:ΚΩ. 37:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 38:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ Α ΥΠΟΓΡΑΦΗ 39:ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 40:ΚΩ. 41:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ Α 42:ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 43:ΚΩ. 44:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ Α 45:ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ 46:ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΙΑΤΑΚΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 47:ΑΡΜΟ ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΑΝ Οικονοµική Υπηρεσία 48:ΚΩ. 49:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 50:ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Π..Ε. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ 51:ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX 3 ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

19 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, µε αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιµότητας υλοποίησης των επί µέρους υποέργων της πράξης) 3. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 53: Α/Α 54:ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 55:ΕΙ ΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 56:ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 57: Α/Α 58:ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 59:ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 59.1:ΚΩ 59.2:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 60:ΗΜ/ΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 61:ΗΜ/ΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 62:ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ :ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΗ ΜΜ - ΕΕΕΕ 64:ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΗ ΜΜ - ΕΕΕΕ 65:ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αναφορά ενδεχόµενων κινδύνων µη τήρησης των χρόνων υλοποίησης (ηµεροµηνίες έναρξης λήξης) της πράξης βάσει του σχεδιασµού υλοποίησης της. 4 ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

20 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 66:ΚΩ ΙΚΟΣ * 67:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΗ * 68:ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ * 69:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Οστρακοκαλλιεργητής που έχει λάβει αποζηµίωση Αρ. ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 70:ΚΩ ΙΚΟΣ * 71:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΗ * 72:ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ * 73:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 74:ΚΩ ΙΚΟΣ * 75:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΗ * 76:ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ * 77:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 5 ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

21 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 78:ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ή/ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 79:ΑΡΜΟ ΙΟ ΟΡΓΑΝΟ 80: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 81: ΑΡΜΟ ΙΟ ΟΡΓΑΝΟ 82: 83: 84: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 85:ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ : 86:ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 87:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ ΕΤΕΡΕΣ Περιγράψτε: 88:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΙΑΚΡΙΣΗ Περιγράψτε: ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ ΕΤΕΡΕΣ 89:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ ΕΤΕΡΕΣ Περιγράψτε: 90:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ ΕΤΕΡΕΣ Περιγράψτε: 91:ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 92:ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ Γ ΚΠΣ (ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ) 93:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Γ ΚΠΣ 94:ΚΩ. ΟΠΣ 95:ΚΩ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96:ΚΩ. Π Ε 97: ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 98:ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Γ ΚΠΣ (επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν το φυσικό αντικείµενο που εκτελέστηκε και τις δαπάνες που βάρυναν το Γ ΚΠΣ, εφόσον δεν είναι διαθέσιµα στην οικεία.α. ) 99:ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ Γ ΚΠΣ 6 ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

22 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ 100:Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ; 101:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 102:ΚΩ. ΟΠΣ (ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ) 103:ΚΩ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 104:ΚΩ. Π Ε 105: ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 106:ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 107:ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ Αναφέρατε τη συνέργεια της πράξης µε επιµέρους τοµεακές πολιτικές 108:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 109:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΑΞΕΙΣ (α) Πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία (β) Πράξεις που χρηµατοδοτούνται από άλλες πηγές 110:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΌΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (α) Πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία (β) Πράξεις που χρηµατοδοτούνται από άλλες πηγές Παρατηρήσεις 7 ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

23 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ Ε: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Συνοπτική περιγραφή: 111:ΦΑΣΗ / ΣΤΑ ΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ α) των απαιτούµενων ενεργειών για την έναρξη της υλοποίησης ή την υλοποίηση της πράξης που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι το χρόνο υποβολής της πρότασης (π.χ. εκπόνηση µελετών, τευχών δηµοπράτησης, κ.λπ) β) των διοικητικών ενεργειών που έχουν γίνει από το δικαιούχο ή από τρίτους (π.χ. αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κλπ) 112:ΕΧΕΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ; ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 113:ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 114:ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 115:ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ 8

24 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ 116: ΚΩ ΙΚΟΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΩΝ 117: ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ) 118:ΠΟΣΟ ΦΠΑ 119:ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ (µε ΦΠΑ) Α. Άµεσες απάνες Β. Αγορά εδαφικών εκτάσεων Γ. Έµµεσες απάνες 120.ΣΥΝΟΛΟ 121:Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ (µόνο για συµβάσεις παραχώρησης) 122:ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 123:ΠΟΣΟ Ι ΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (µόνο για νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν µε ίδιους πόρους) 124: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Κανονικό /Μικτό Εξαιρούµενο 125: Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΣΟ Α 126:ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 127: ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΕΙΟΥ 128:ΠΟΣΟ ΑΝΕΙΟΥ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ 9

25 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΜΕΤΡΟ : ΑΛΙΕΙΑΣ 2: Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ &ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 2.1 Υδατοκαλλιέργεια ράση 5 : Μέτρα για την δηµόσια υγεία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής της πρότασης σχετικά µε: 1) Την αναστολή της συλλογής η οποία αφορά µόνο τα εκτρεφόµενα µαλάκια. Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως έχει εξειδικευτεί Σε αντίθετη περίπτωση NAI OXI Α1 Πληρότητα περιγραφής της πρότασης 2) Την έκδοση σχετικής απόφασης για την αναστολή της συλλογής των εκτρεφόµενων µαλακίων, τον ορισµό (επακριβώς) της γεωγραφικής περιοχής καθώς και το χρονικό διάστηµα αναστολής. Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως έχει εξειδικευτεί Σε αντίθετη περίπτωση NAI OXI 3) Η ύπαρξη των απαραίτητων αδειών για την λειτουργία των εντασσόµενων παραγωγικών µονάδων. Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως έχει εξειδικευτεί Σε αντίθετη περίπτωση NAI OXI Α2 Τήρηση Κοινοτικών κανόνων Τήρηση των µέγιστων χρονοδιαγραµµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 31 του κανονισµού 1198/2006 Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως έχει εξειδικευτεί Σε αντίθετη περίπτωση NAI OXI

26 ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β464Φ-ΕΝΡ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 2 ΜΕΤΡΟ : 2.1 ΡΑΣΗ : 5 Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση 1 Ο ικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης της πράξης; ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης της πράξης. Ο έλεγχος γίνεται µε βάση στοιχεία τεκµηρίωσης που υποβάλλονται συνηµµένα κατά την υποβολή του αιτήµατος και τα οποία θα πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση ειδικά ή γενικά. Οι ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων που προβλέπονται στην πρόσκληση θα πρέπει να διασφαλίζουν την ικανοποίηση του συγκεκριµένου κριτηρίου (από ιαχειριστική Αρχή/ΕΦ ). Τιµή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, χρησιµοποιήθηκαν τα τυποποιηµένα έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα: : - Αίτηση Υποβολής Πρότασης Πράξης - Τεχνικό ελτίο Πράξης (Τ Π) 2 Πληρότητα υποβαλλόµενης πρότασης - Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου (Πιστοποιητικό µε βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ή βεβαίωση επάρκειας από τη ιαχειριστική Αρχή). (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΣΗ 5 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Βεβαίωση - δήλωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηµατοδότησης περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου - Χρηµατοοικονοµική ανάλυση προσδιορισµού του προς χρηµατοδότηση ποσού (για έργα που παράγουν έσοδα) ή βεβαίωση µη παραγωγής εσόδων. (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΣΗ 5 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση

27 ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση 3 Τα τυποποιηµένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα κατάλληλα; Εξετάζεται αν τα έντυπα έχουν υπογραφεί από τους αρµόδιους και αν έχουν συµπληρωθεί όλα τα πεδία τους. Τιµή ΑΔΑ: Β464Φ-ΕΝΡ Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις 4 Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς συγχρηµατοδότηση πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του προγράµµατος Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς συγχρηµατοδότηση πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του προγράµµατος 5 Η Πράξη εµπίπτει στις θεµατικές προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης Ελέγχεται αν η πράξη εµπίπτει στις προσδιοριζόµενες από την πρόσκληση θεµατικές προτεραιότητες 6 Η Πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια διαχωρισµού Εξετάζεται η επιλεξιµότητα της πράξης µε βάση τα Κριτήρια ιαχωρισµού των παρεµβάσεων των Ταµείων, κατά τα προβλεπόµενα στο Ε.Π. στο κεφάλαιο "Συµπληρωµατικότητα παρεµβάσεων µε αυτές που χρηµατοδοτούνται από ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ" 7 Ύπαρξη προαπαιτούµενων αποφάσεων Εξετάζεται η ύπαρξη προαπαιτούµενων αποφάσεων των φορέων αρµόδιων για το συντονισµό των πολιτικών συντονισµού πολιτικών ή συλλογικών οργάνων του ικαιούχου όπου αυτό οργάνων ή εφόσον απαιτείται και συλλογικών προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία. οργάνων ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η απάντηση πρέπει να είναι θετική (), διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο ικαιούχος. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, η ιαχειριστική Αρχή/ΕΦ δύναται να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία από το δικαιούχο τα οποία πρέπει να υποβληθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Ηµεροµηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού πρότασης : Ηµεροµηνία υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων : Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού πρότασης : Υπηρεσία Ονοµατεπώνυµο Εισηγητή Προϊσταµένου Προϊσταµένου Υπηρεσίας Ηµεροµηνία - Υπογραφή Σφραγίδα

Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 10443 Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: 210 5275086

Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 10443 Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: 210 5275086 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ο.Π.Α.Α.Χ.) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ Π.Α.Α.- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 115 27 Αθήνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία : 10.07.2014 Αριθμ. Πρωτ.: 870 Κωδικός πρόσκλησης: 1.1.2 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορία Πράξης «Ενισχυτική ιδασκαλία»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορία Πράξης «Ενισχυτική ιδασκαλία» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ..Π.Π.) ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του, συµπληρώνονται µε ευθύνη του ικαιούχου. Τα πεδία µε αστερίσκο λαµβάνουν τιµές που ορίζονται στην οικεία πρόσκληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.12.2009 A.Π.: 10478

Ερµούπολη, 30.12.2009 A.Π.: 10478 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (Τ Π) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ... 7 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΦΕΚ: 3141/τ.Β /10-12-2013 Αθήνα, 6-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4627/152254 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα: ηµοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 26.05.2011 A.Π.: 1866

Ερµούπολη, 26.05.2011 A.Π.: 1866 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 22.02.2011 A.Π.: 551 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Ερµούπολη, 22.02.2011 A.Π.: 551 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. /νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ «Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων»

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Πιττακού 24

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. /νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΟΤΑ όλης της χώρας

Προς: ΟΤΑ όλης της χώρας Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης «ΕΦ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχ. /νση: Μυλλέρου 73-77 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣH Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ημερομηνία : 10. 07. 2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 Αριθμ. Πρωτ. : 699 115 27, Αθήνα Κωδικός πρόσκλησης: 2.3.2 Πληροφορίες : Σακελλαρίου

Διαβάστε περισσότερα