Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3932, 10/12/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΗ) ΝΟΜΟΣ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3932, 10/12/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΗ) ΝΟΜΟΣ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:"

Transcript

1 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΗ) ΝΟΜΟΣ H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμος του ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - ακίνητη ιδιοκτησία έ ει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό Κεφ του 1960 το άρθρο 2 του περί Ακινήτου διοκτησίας ( ι ακατο ή, Ε ραφή και Εκτίμηση) Νόμου 78 του του του του του του του του του του 1985

2 2 189 του του του του του του ( ) του ( ) του ( ) του ( ) του ( ) του ( ) του ( ) του ( ) του αρ ή τοπικής διοίκησης σημαίνει δήμο ή κοινότητα ή σύμπλε μ α κοινοτήτων. 111 του του 1986 δήμος σημαίνει δήμο που συστάθηκε με ά ση τον περί ήμων Νόμο 8 του του του του του του 1986

3 3 149 του του του του του του του του του του του ( ) του ( ) του ( ) του ( ) του ( ) του ( ) του ( ) του ( ) του ( ) του ( ) του (I) του ( ) του ( ) του ( ) του 2001

4 4 23( ) του ( ) του ( ) του ι ευθυντής ατρικών Υπηρεσιών σημαίνει το ιευθυντή ατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ημόσιας Υ ε ίας ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ε ουσιοδοτείται από αυτόν Έπαρ ος σημαίνει τον Έπαρ ο της Επαρ ί ας μέσα στα όρια της οποίας ρί σκεται η κοινότητα Καταρ ηθ έντες Νόμοι σημαίνει τους νόμους που καταρ ούντ αι με το άρθρο 31 του παρόντος Νόμου κάτοικος σημαίνει πολίτη της ημοκρατίας που έ ει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του και έ ει τη μόνιμη διαμονή του στην κοινότητα, ο οποίος παύει να θεωρείται κάτοικος της κοινότητας αν απέκτησε την ιδιότητα του κατοίκου άλλης κοινότητας Κοινοτικό Συμ ού λιο σημαίνει το Κοινοτικό Συμ ο ύλιο οποιασδήποτε κοινότητας ή συμπλέ ματος κοινοτήτων που 86( ) του 1999 συστάθηκε με άση τι ς πρόνοιες του περί Κοινοτήτων Νόμου 51( ) του ( ) του (I) του ( ) του 2002

5 5 228( ) του οστεοφυλάκιο σημαίνει τον ειδικά κατασκευασμένο εντός του κοιμητηρίου ώρο στο ν οποίο τοποθετούνται τα οστά των νεκρών μετά την εκταφή. σύμπλε μα σημαίνει δύο ή περισσότερες κοινότητες που αποτελούν σύμπλε μα ι α τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και η ένωση αυτή σε σύμπλε μ α ί νεται από τον Υπουρ ό Εσωτερικών με νωσ τοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της ημοκρατίας Υπουρ ός σημαίνει τον Υπουρ ό Εσωτερικών. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ η μιουρ ί α νέου ή επέκταση υφιστάμενου κοιμητηρίου. 3. (1) Οποιαδήποτε αρ ή τοπικής διοίκησης δε διαθέτει ώρο ι α την ταφή των νεκρών, ή αν το υφιστάμενο κοιμητήριο δεν είναι ικανοποιητικό ια τι ς ανά κ ες της ή είναι επικίνδυνο ι α τη δημόσια υ εία, φ ροντίζει ια τη δημιουρ ία νέου κοιμητηρίου ή την επέκταση του υφιστάμενου, ανάλο α με την περίπτωση: Νοείται ότι οι λεπτομέρειες όσον αφορά την επιλο ή της θέσεως του κοιμητηρίου, την τοπική διάτα ή του και εν ικά κάθε σ ετικό ζήτημ α ρυθμίζεται με απόφαση της αρ ής τοπικής

6 6 διοίκησης. (2) Σε κάθε κοιμητήριο επιτρέπεται η ανέ ερση παρεκκλησίου με απόφαση της αρ ής τοπικής διοίκησης η οποία λαμ άνεται μετά από δια ούλευ ση με την Εκκλησιαστική Αρ ή. ι άτα μα ια δημιουρ ία ή επέκταση κοιμητηρίου. 4. Τηρουμένων των διατά εων του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, ο Έπαρ ος στην Επαρ ία του οποίο υ ρί σκεται η κοινότητα ή σε περίπτωση δήμου ο Υπουρ ός, με διάτα μά τους, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ημοκρατίας, ε κρ ίνει τη δημιουρ ί α ή την επέκταση υφιστάμενου κοιμητηρίου, ανάλο α με την περίπτωση. Επιλο ή ώρου εκτός της διοικητικής περιφέρειας αρ ής τοπικής διοίκησης. 5. Σε περίπτωση που είναι αδύνατο να ε ευρεθεί κατάλληλος ώρος μέσα στη διοικητική περιφέρεια της επηρεαζόμενης αρ ής τοπικής διοίκησης με σκοπό την ίδρυση νέου ή την επέκταση του υφιστάμενου κοιμητηρίου, η αρ ή τοπική ς διοίκησης δύναται, με την έ κρι ση του Υπουρ ού ή του Επάρ ου, ανάλο α με την περίπτωση και σε συνεννόηση με την επηρεαζόμενη αρ ή τ οπικής διοίκησης, να επιλέ ει κατ άλληλο ώρο εκτός της διοικητικής της περιφέρειας. Αποζημίωση ι α παρα ωρη θείσα η. 15 του ια οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που αποκτήθηκε ι α τη δημιουρ ία ή επέκταση υφιστάμενου κοιμητηρίου, ανάλο α με την περίπτωση, κατα άλλεται αποζη μίωση στον ιδιοκτήτη της, σύμφωνα με τις διατά εις του περί Ανα κα στικής

7 7 25 του 1983 Απαλλοτριώσεως Νόμου. 148 του του ( ) του ( ) του ( ) του ( ) του ( ) του Αποζημίωση προσώπων με ανικανότητα ή προσώπων που διαμένουν στο ε ωτερικό. 7. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δικαιούται αποζημίωση με άση τι ς πρόνοιες του Νόμου αυτού τελεί υπό ανικανότητα ή διαμένει στο ε ωτερι κό, το ποσό το οποίο είναι δυνατό να δικαιούται δύναται να πληρωθεί στον κηδεμόνα του, ή σε δεόντως ε ουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αν υπάρ ει ή, σε περίπτωση που δεν υπάρ ει κηδεμόνας ή αντιπρόσωπος, στο Επαρ ιακό ι καστήριο της Επαρ ίας στην οποία ρ ίσκεται η ιδιοκτησία αναφορικά με την οποία ίνεται η πληρωμή, ι α να διατεθεί όπως το ικαστήριο ήθελε διατά ει προς όφελος του προσώπου που δικαιούται αυτή. Ε ραφή κοιμητηρίου. 8. Όταν οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία επιλε εί ως κατάλληλη ι α τη δημιουρ ία ή επέκταση υφιστάμενου κοιμητηρίου, η αρ ή τοπικής διοίκησης, με τη σύμφωνη νώμη των Τμημάτων ατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών η μόσιας Υ ε ίας και εω λο ικής Επισκόπησης, προ ωρεί στην απόκτηση

8 8 αυτής σύμφωνα με τη διαδικασία που προ λέπεται στον περί Ανα καστική ς Απαλλοτριώσεως Νόμο. ωρεάν παρα ώρη ση ης. 9. Ο ιδιοκτήτης της ης που έ ει επιλε ε ί, δύναται, με την κατάθεση ρα πτής δήλωσης στο Τμήμα Κτηματολο ίου κα ι Χωρομετρίας της Επαρ ί ας στην οποία ρ ίσκεται η η, να παρα ωρή σει δωρεάν τη η με σκοπό να ρ ησιμοποιηθεί ως κοιμητήριο από τη θρησκευτική κοινότητα της αρ ής τοπ ικής διοίκησης προς ρήση της οποία θα δημιουρ ηθε ί το κοιμητήριο. Με την κατάθεση της ρα πτής δήλωσης η η ε ράφ εται στα ι λ ία του Τμήματος Κτηματολο ίου κα ι Χωρομετρίας ως κοιμητήριο ια τη ρ ήση της θρησκευτικής αυτής κοινότητας. Κατανομή δαπανών μετα ύ κατοίκων. 10.(1) Η αρ ή τοπι κής διοίκησης μετά τον καθορισμό της αποζημίωσης ι α την αποκτηθείσα ακίνητη ιδιοκτησία προ αί νει στην κατανομή του ποσού της αποζημίωσης ι α την αποκτηθείσα η καθώς και της δαπάνης ι α την περίφρα η του υπό δημιουρ ί α κοιμητηρίου, την υδροδότηση, ηλεκτροδότηση και διαμόρφωση του εσωτερικού ώρου, μετα ύ των κατοίκων της κοινότητας ανά νοικοκυριό, ανάλο α με την οικονομική του ικανότητα, οι οποίοι ανήκουν στη θρησκευτική κοινότητα προς ρήση της οποίας δημιουρ ήθηκε το κοιμητήριο. Αντί ρ αφο του καταλό ου, που δεί νει το ποσό που θα πληρωθεί από κάθε νοικοκυριό, αποστέλλεται στον Υπουρ ό ή στον Έπα ρ ο,

9 9 ανάλο α με την περίπτωση και ταυτό ρονα αναρτάται σε περίοπτο μέρος ή μέρη της κοινότητας. ια τις δημαρ ού μενες περιο ές δημοσιεύεται σ ετική ν ωστοποίηση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες: Νοείται ότι το κατανεμηθέν ποσό δύναται να εισπρα θεί σε καθορισμένες ετήσιες δόσεις. (2) Όταν η επιλε είσα ακίνητη ιδιοκτησία ε ραφ εί στα ι λί α του Τμήματος Κτηματολο ί ου και Χωρομετρίας ως κοιμητήριο και η αρ ή τοπικής διοίκησης παραλείψει, μέσα σε έ ι μήνες από την ημερομηνία της ε ραφ ής, να κατανέμει το ποσό της αποζημίωσης που πρέπει να πληρωθεί ια την ακίνητη ιδιοκτησία και τη δαπάνη ι α τα ανα καί α έρ α, ο Υπουρ ός ή ο Έπαρ ος, ανάλο α με την περίπτωση, δύναται να προ εί στην κατανομή του ποσού και της δαπάνης μετα ύ των κατοίκων σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, οι οποίοι ανήκουν στη θρησκευτική κοινότητα ια ρ ήση της οποίας δημιουρ ήθηκε το κοιμητήριο. Ένσταση εναντίον της απόφασης κατανομής και υπο ολή ιεραρ ικής 11. Κάθε κάτοικος ο οποίος έ ει ένσταση ια το ποσό που του έ ει κατανεμηθ εί, δύναται, το αρ ότερο μέσα σε δεκαπέντε μέρες από την ανάρτηση του καταλό ου, να υπο άλει ένσταση στην αρ ή τοπικής διοίκησης. Σε περίπτωση που η απόφαση της αρ ής τοπι κής διοίκησης δεν ικανοποιεί το ενιστάμενο πρόσωπο, αυτό δύναται, μέσα σε δεκαπέντε μέρες από τη

10 10 προσφυ ής στον Υπουρ ό. νωσ τοποίηση της απόφασης, να υπο άλει ιε ραρ ι κή προσφυ ή στο ν Υπουρ ό ο οποίο ς ερευνά το παράπονο και αποφασίζει ια το ποσό που πρέπει να πληρωθεί. Ε ου σία είσπρα ης με επι ά ρυνση. 12. (1) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε κάτοικος παραλείπει ή αρνείται να πληρώσει το ποσό που οφείλει με άση τις πρόνοιες του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου, μέσα στην καθορισθείσα προθεσμία, η αρ ή τοπικής διοίκησης έ ει ε ουσ ία να το εισπρά ει μαζί με επι άρ υνση είκοσι επί τοις εκατό (20%). (2) Κάθε κάτοικος ο οποίος αρνείται να κατα άλει το επι ληθέν ποσό μαζί με την επι άρυνσ η που προ λέπεται στο εδάφιο (1) είναι ένο ο ς αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται, πέραν από την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού και της επι ά ρυνσης και σε ρηματική ποινή η οποία δεν υπερ αί νει τις πενήντα λίρες. Τήρηση λο αρι ασμών και εκτέλεση έρ ων. 13. Η αρ ή τοπικής διοίκησης φροντίζει ια την περίφρα η του υπό δημιουρ ία κοιμητηρίου, την υδροδότηση, ηλεκτροδότηση και διαμόρφωση του εσωτερικού ώρου και τηρεί ειδικό μητρώο λο αριασμών ια τα ποσά που εισπράττονται και δαπανούνται με ά ση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου. Οι λο αρι ασμοί υπόκεινται στον έλε ο του Επάρ ου, ό σον αφορά τα κοινοτικά συμ ούλι α και στον έλε ο

11 11 του ε νικού Ελε κτή της ημοκρατίας όσον αφορά τους δήμους: Νοείται ότι η αρ ή τοπ ικής διοίκησης δύναται, με την έ κρι ση του Υπουρ ο ύ, να συνάπτει δάνειο με σκοπό την α ορά και την εκτέλεση των ανα καίων έρ ων ι α τη δημιουρ ία του κοιμητηρίου. Ε ου σία Υπουρ ού και Επάρ ου να φροντίζουν ι α περίφρα η του κοιμητηρίου. 14. Όταν η αρ ή τοπικής διοίκησης παραλείψει μέσα σε εύλο ο ρο νικό διάστημα από την ημερομηνία της ε ρ αφής της ακίνητης ιδιοκτησίας στα ι λ ία του Τμήματος Κτηματολο ίου και Χωρομετρίας ως κοιμητηρίου να την περιφρά ει, ο Υπουρ ός ή ο Έπαρ ος, ανάλο α με την περίπτωση, δύναται να μεριμνήσει ώστε να περιφρα θ εί το κοιμητήριο και να εισπρά ει τ α έ οδα πε ρίφρα ής τ ου, κατά την έκταση που δεν έ ου ν εισπρα θεί από την α ρ ή τ οπικής διοίκησης, μετα ύ των κατοίκων, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου, που ανήκουν στη θρησκευτική κοινότητα ια ρήση της οποίας παρα ωρήθηκε το κοι μητήριο. διαίτερο δικαίωμα. 15. Τα κοιμητήρια αρακτηρίζονται ως πρά ματα εκτός συναλλα ής και στα οποία δύναται να αποκτάται ιδιωτικό ιδιαίτερο δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα) σε ορισμένο ώρο τα φής: Νοείται ότι η παρα ώ ρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της αρ ής τοπικής διοίκησ ης.

12 12 Φύση και αρ ακτήρας ιδιωτικού δικαιώματος. 16. Η παρα ώρηση από την αρ ή τοπικής διοί κησης, ιδιαίτερου δικαιώματος σε ώρο ταφ ής, αποτελεί διοικητικής φύσεως παρα ώρηση άδειας ρ ήσεως κοινοτικού πρά ματος και ο ώρος ι α τον οποίο δίδεται το δικαίωμα ρ ήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό στοι εί ο αυτού στον οποίο παρα ωρή θηκε το δικαίωμα και ούτε επιδέ εται οποιασδήποτε μετα ί ασης σε τρίτους. Οικο ενε ιακός τάφος. 17. Με τη σύσταση οικο ενεια κού τάφου, παρέ εται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής μέσα σ αυτόν, του προσώπου στο οποίο παρα ωρή θηκε, του ή της συζύ ου του, των κατευθείαν ραμμή ανιόντων και κατιόντων του περιλαμ ανο μένων των συζύ ω ν ή των συζύ ων και των απο όνων τους, τον πατέρα ή τη μητέρα της συζύ ου ή του συζύ ου του καθώς και των αδελφών του οι οποίοι δεν έ ου ν δική τους οικο έ νεια: Νοείται ότι οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο παρα ωρή θηκε το αποκλειστικό δικαίωμα ταφής αποφασίσει ρα πτώς διαφορετικά.

13 13 Μνημεία επί των τάφων. 18. Τα μνημεία επί των τάφων που είναι αφιερωμένα στη μνήμη των νεκρών και έ ου ν την έννοια εκδήλωσης θρησκευτικού σκοπού, αρακτηρίζονται ως πρά μα τα εκτός συναλλα ής και δεν επιτρέπεται η μετέπειτα εκποίηση, υποθήκευση ή κατάσ εση τους καθώς και η μετα ολή του προορισμού τους. Η νομή που ασκείται πάνω σ αυτά είναι θρησκευτικού περιε ομένο υ και δεν έ ει περιουσιακό αρ ακτήρα. ι άτα μα που απα ορεύ ει ταφές σε παλαιό κοιμητήριο. 19.(1) Η αρ ή τοπι κής διοίκησης δύναται, αν το κρίνει ορθό και με την προϋπόθεση ότι η ιδιοκτησία που έ ει επιλε ε ί ια τη δημιουρ ία του νέου κοιμητηρίου έ ει ε ραφεί και δύναται να ρησιμοποιηθεί ως κοιμητήριο, να διατά ει ό πως, από και μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στο διάτα μα αυτό, καμιά ταφή δε θα ί νεται σε οποιοδήποτε τόπο ή τόπους ταφής σε αντικατάσταση των οποίων έ ει παρα ωρη θεί οποιοδήποτε νέο κοιμητήριο. (2) Από και μετά την ημερομηνία κατά την οποία το διάτα μα τίθ εται σε ισ ύ, εί ναι παράνομο να διενερ εί ται ή να μεριμνάται ώστε να διενερ ηθε ί οποιαδήποτε ταφή σε οποιοδήποτε ώρο στον οποίο απα ορεύθηκα ν οι ταφές από το διάτα μα α υτό και οποιοδήποτε πρόσωπο ενερ εί κατά παρά α ση του διατά ματος αυτού υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερ αί νει τις διακόσιες λίρες:

14 14 Νοείται ότι οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται ια ταφή προσώπων σε υφιστάμενο οικο ενε ιακό τάφο. Απα όρευση ταφής εκτός 20. Η ταφή εκτός της περιο ής κοιμητηρίων, με ε αί ρεση τα μοναστήρια και ησυ ασ τήρια, απα ορεύ εται: κοιμητηρίων. Νοείται ότι το Υπουρ ι κό Συμ ο ύλιο δύναται σε ε αι ρετικές περιπτώσεις να επιτρέψει την ταφή σε ώρους εκτός της περιο ής των κοι μητηρίων. Ε ου σία αρ ής τοπικής διοίκησης να κλείνει κοιμητήρια. 21. Όταν η αρ ή τοπικής διοίκησης ικανοποιείται ότι περαιτέρω ρήση οποιουδήποτε ώρου ως κοιμητηρίου είναι επικίνδυνη ι α τη δημόσια υ εία κ αι κατέ ει ά λλο πρέποντα και κατάλληλο ώρο ι α την ταφή των νεκρών, δύναται, να διατά ει όπως καμιά ταφή δε θα ί νεται στο πρώτο ονομαζόμενο κοιμητήριο και πρόσωπο που διενερ εί ή μεριμνά ώστε να διενερ ηθε ί οποιαδήποτε ταφή κατά παρά αση του διατά ματος είναι ένο ο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερ αί νει της διακόσιες λίρες. Έσοδα κοιμητηρίου. 22. Τα έσοδα από τα κοιμητήρια ρησιμο ποιούνται αποκλειστικά ια τη συντήρηση και εν ικά τη λειτουρ ί α τους.

15 15 Χώρος ι α την ταφή των νεκρών. 23. Οι αρ ές τοπικ ής διοίκησης υπο ρεούνται να παρα ωρο ύν, στα κοιμητήρια που ανήκουν σ αυτές, ώρο ι α την ταφή κάθε νεκρού μέλους της κοινότητας και κάθε άλλου μέλους που απέθανε στη διοικητική τους περιφέρεια: Νοείται ότι ι α την ταφή νεκρών που δεν ανήκουν στη θρησκευτική κοινότητα της αρ ής τοπικής διοίκησης προς ρήση της οποίας θα δημιουρ η θεί το κοιμητήριο, η αρ ή τοπικής διοίκησης δύναται, σε ε αιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από σ ετική απόφαση του Υπουρ ο ύ, να ορίζει συ κεκρι μένο ώρο μέσα στο κοιμη τήριο στον οποίο θα θά ετα ι ο νεκρός: Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουρ ός δύ ναται να προ αίνει στη δημιουρ ί α ή καθίδρυση κοιμητηρίου ή κοιμητηρίων ι α την ταφή νεκρών θρησκείας ή δό μ ατος ι α την οποία ή ια το οποίο δεν έ ει δημιουρ ηθ εί, ή καθιδρυθεί κοιμητήριο, σε ώρο ή ώρους που θα καθορίσει ως ήθελε κριθεί ανα καίο. Βάθος τάφων. 24. εν επιτρέπεται η επιφάνεια οποιουδήποτε φέρετρου ή άλλης θήκης που περιέ ε ι πτώμα να ρίσκεται σε άθος μικρότερο από τέσσερα πόδια κάτω από το ύψος της επιφάνειας του εδάφους που εφάπτεται με τον τάφο.

16 16 ι άτα μα εκταφής πτώματος. 25. εν επιτρέπεται η εκταφή οποιουδήποτε πτώματος ή λειψάνου ωρίς διάτα μα του αρμοδίου δικαστηρίου με το οποίο καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις αναφορικά με την εκταφή και επαναταφή. Το εν λό ω διά τα μα εκδ ίδεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την αρ ή τοπική ς διοίκησης: Νοείται ότι οι διατά ει ς του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στο άρθρο 26 του παρόντος Νόμου. Οστεοφυλάκιο. 26. Στο οστεοφυλάκιο τοποθετούνται και παραμένουν ι α πάντα τα οστά νεκρών που δεν έ ου ν οικο ενε ιακό τάφο ή νεκρών που έ ου ν οικο ενε ιακό τάφο αλλά οι συ ε νείς τους επιθυμούν όπως τα οστά τους τοποθετηθούν, μετά την εκταφή, στο οστεοφυλάκιο. Αδικήματα και ποινές. 27. Πρόσωπο το οποίο ενερ εί κα τά παρά α ση των διατά εων των άρθρων 24 και 25 του παρόντος Νόμου υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση ια περίοδο που δεν υπερ αί νει τους τρεις μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερ αί νει τις εκατόν πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

17 17 Ε ου σίες θανατικών ανακριτών. Κεφ Καμιά διάτα η που περιέ εται στον παρόντα Νόμο δεν περιορίζει ή ερμηνεύεται ότι περιορίζει με οποιοδήποτε τρόπο τις ε ουσ ίες που παρέ ονται στους θανατικούς ανακριτές από τον περί Θανατικών Ανακριτών Νόμο. Τήρηση μητρώου ταφής. 29. Σε κάθε αρ ή τ οπικής διοίκησης καταρτίζεται και τηρείται κατά τον καθορισμένο τρόπο, ε νικό μητρώο ταφής. Κανονισμοί. 30. (1) Κάθε αρ ή τ οπικής διοίκησης δύναται με την έ κρι σή του Υπουρ ι κού Συμ ο υλίου να εκδίδει κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της ημοκρατί ας ια τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο ρήζει καθορισμού δυνάμει των διατά εω ν του παρόντος Νόμου, κάθε ανα καί ας λεπτομέρειας ι α την εκτέλεση των διατά εω ν του παρόντος Νόμου καθώς και ια την καλύτερη εφαρμο ή των διατά εών του. (2) Τηρουμένων των διατά εων του εδαφίου (1), το Υπουρ ικό Συμ ού λιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς ι α όλους ή ι α οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς: (α) Τη διάθεση των τάφων, τον καθορισμό των διαστάσεων και των κριτηρίων με ά ση τα οποία θα καθορίζονται οι τιμές των ώρων ταφής:

18 18 Νοείται ότι οι ώροι ταφής θα παρα ωρο ύνται με σειρά, σύμφωνα με την ημερομηνία θανάτου του νεκρού. ( ) Τη λειτουρ ία των κοιμητηρίων και την εκφορά των νεκρών. ( ) Τη λειτουρ ία των ραφεί ων κηδειών. (δ) Την ε ασφάλιση άδειας ια ταφή, τον καθορισμό των δικαιωμάτων ταφής και τον καταρτισμό και τήρηση του ενικού μητρώου ταφής. (ε) Τη διάτα η τω ν τάφων και τον τρόπο κατασκευής και φιλοτέ νησ ης κου ου κλίων, τα υλικά και το μέ εθο ς των μνημίων με στό ο τ ην καλαισθησία των κοιμητηρίων. (στ) Τους όρους κατασκευής και λειτουρ ίας οστεοφυλακίων. Καταρ ήσ εις νόμων. 31. (1) Με τον παρόντα Νόμο καταρ ούνται οι ακόλουθοι Νόμοι: Κεφ (α) Ο περί Ταφής Νόμος. 72 του 1982.

19 19 Κεφ ( ) Ο περί ημόσιας Υ εία ς (Ταφή και Εκταφή) Νόμος. Επιφυλά εις. 32. (1) Οποιοιδήποτε Κανονισμοί εκδόθηκαν με άση τις διατά εις των Νόμων που καταρ ού νται, μέ ρι ς ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν ή τροποποιηθούν με κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατά εις το υ παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται ως εάν εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατά εις του παρόντος Νόμου. (2) Οποιοδήποτε διάτα μα εκδόθηκε με άση τι ς διατά εις των Νόμων που καταρ ού νται, μέ ρι ς ότου τροποποιηθεί ή ανακληθεί με διάτα μ α που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατά εις του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι εκδόθηκε δυνάμει των διατά εων του παρόντος Νόμου και θα εφαρμόζεται ως εάν εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά εις του παρόντος Νόμου. (3) Οποιοσδήποτε διορισμός, ε ουσιοδότηση, έ κρι ση ή άλλη πρά η που έ ινε από αρ ή τοπικής διοίκησης με ά ση τις διατά εις των Νόμων που καταρ ού νται ή των κανονισμών που εκδόθηκαν με άση τους Νόμους αυτούς, θεωρείται ότι έ ινε σύμφωνα με τις διατά ε ις του Νόμου αυτού. (4) Οποιαδήποτε άδεια ορη ήθ ηκε ή εκδόθηκε ά σει των διατά εων των Νόμων που καταρ ού νται θεωρείται ότι ορη ήθη κε ή εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά εις του παρόντος Νόμου.

20 20 Έκταση εφαρμο ής των διατά εων του παρόντος Νόμου. 33. Οι διατά εις του παρόντος Νόμου δεν τυ άνουν εφαρμο ής ι α κοιμητήρια των οποίων η δια εί ριση ανήκει στις θρησκευτικές ομάδες των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων. ια τη δημιουρ ία, επέκταση, διατήρηση, δια ε ίριση και λειτουρ ί α των κοιμητηρίων καθώς και την ταφή των νεκρών που ανήκουν στις εν λό ω θρησκ ευτικές ομάδες θέλει ειδικός νόμος ορίσει. ια την πε ρίοδο μέ ρι της θέσπισης του ειδικού αυτού νόμου θα ε ακο λουθεί να ισ ύει το καθεστώς των διευκολύνσεων που ίσ υ ε πριν από την έναρ η της ι σ ύος του παρόντος Νόμου. ΛΣΜ/ΜΚΝ/ΗΚ/ Χ

21

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Για τη Συμμετοχή σε Δράση με Αντικείμενο «Επιταγή Εισόδου στην

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 6(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2774 της 12ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 86(Ι)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κοινοτήτων Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν.86(Ι)/99 Ο περί Κοινοτήτων Νόµος του 1999 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 136(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4460 Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 939 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜEΡΟΣ I ΓΕΝIΚΑ 3. Κυριότητα σε αρχαιότητες. 4. Αρχαιότητες που ανακαλύφτηκαν τυχαία από µη αδειούχα πρόσωπα να παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ 3. Παροχή δημόσιου βοηθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999. Μέρος Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

O ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999. Μέρος Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3360, 1.11.99 Ν. 125(Ι)/99 O ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία Μέρος Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Μέρος ΙΙ - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2456 της 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 174/89 Ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόµος του 1989 εκδίδεται µε δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3481, 16/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3481, 16/3/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3481 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος του 2001 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 171. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. 3. Ίδρυση και σύσταση της Αρχής Ηλεκτρισµού. 4. Κοινή σφραγίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 24 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4315 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 24 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4315 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΑΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΑΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρα ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σύναψη γάμου ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΑΜΟΣ ΜΕΡΟΣ III ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ 4. Ειδοποίηση γάμου 5. Καταχώρηση της ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ν. 140(Ι)/2013 140(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3259 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.30123/οικ.28567/918 Μετατροπή του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευ τικών Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

c ' > c > ι 76 του 1977 δαπη, κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασης της»

c ' > c > ι 76 του 1977 δαπη, κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασης της» E.E. Παρ. 1(1) 775 Ν. 74(Ι)/95 Αρ. 2988, 7.7.95 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 3. Σύμφωνο Συμβίωσης 4. Προϋποθέσεις σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3498 Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα